Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 81

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1136 Sand Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 90 (kvinner: 48, menn: 42) Bustader i kretsen: 16 Krets: 001 Tysseland Prestegjeld: Sand Herred/by: Sand Tysseland Ropeid Lars J. Ropeid m g b hf gaardbruker Sand n s 002 Tora Torjusdatter k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Jon Larsen m ug f s søn Sand n s Sannsynleg opphaldstad: Eide, Saue 004 Eli Larsdatter k ug b d datter Sand n s 005 Torjus Larsen m ug b s søn Sand n s 006 Einar Larsen m ug b s søn Sand n s 007 Valborg K. Hanekam k ug b tj tjenestepike Suldal n s 008 Johannes S. Kraakedal m ug b tj jordbruksarb., tjenestegut Imsland n s Tysseland Holmene Lars Helgesen m g b hf jordbrukende husmand Sand n s 002 Helga Klengsdatter k g b hm husmandskone Sand n s Sjukdom: b 003 Anna Kraake k e b el husmandsenke Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Tysseland Selland Ommund Bjørnsen m g b hf gaardbruker Jelsa n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Rasmusdatter k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Ragna Ommundsdatter k ug b d gaardbr.datter Sand n s 004 Rasmus Ommundsen m ug b s gaardsarbeide, gaardbr.søn Sand n s 005 Ingeborg Ommundsdatter k ug b d datter Sand n s 006 Berta Ommundsdatter k ug b d datter Sand n s 007 Marie Oline Ommundsdatter k ug b d datter Sand n s 008 Berta Rasmine k ug b d datter Sand n s Ommundsdatter 009 Bjørn Ommundsen m ug b s søn Sand n s 010 Ingeborg Johannesdatter k e b hm føderaads-enke Saude n s Ryfylke Merknad: Føderaadshuset 011 Johannes Rasmussen m ug b s søn Sand n s Sjukdom: a Tysseland Selland Paul Albrigtsen m g b hf gaardbruker Sand n s 002 Marta Tormodsdatter k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Ranveig Paulsdatter k ug b d gaards-arbeide, hus- og kreaturstel Sand n s Tysseland Østebø Bjørn Ommundsen m g b hf gaarbuker Jelsa n s 002 Anna Olsdatter k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Ola Bjørnsen m ug b s gaards-og Jelsa n s skogbrugsarbeider 004 Bjørn Bjørnsen m ug b s gaardbrukersøn Sand n s 005 Tea Bjørnsdatter k ug b d gaardsarbeiderske Sand n s 006 Marta G. Aas k ug mt el skolebarn fors. av Sand n s Gaardbr. Merknad: fors. av Gaardbr. E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Aas Folketeljinga Tysseland Østebø 3 2, 3, Mikkel Mikkelsen m g b hf gaardbruker Sand n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1136 Sand 002 Sesela Bjørnsdatter k g b hm gaardmandskone Jelsa n s 003 Inger Mikkelsdatter k ug b d gaardsarbeiderske Sand n s 004 Mandius Mikkelsen m ug b s gaardsarbeider Sand n s Tysseland Tysseland Osmund Tormodsen m g b hf gårdbruker Sand n s 002 Marta Olsdatter k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Siri Osmundsdatter k ug b d syerske Sand n s 004 Barbro Osmundsdatter k ug b d datter Sand n s 005 Ola Osmundsen m ug b s jordbruksarbeider Sand n s 006 Jens Laugaland m ug b el folkeskolelærer Hjelmelandn s Tysseland Tysseland Kristine Larsdatter k e b hm gaardbrukerenke Sand n s 002 Guro Olsdatter k ug b d hus-og kreaturstel Sand n s gaardsarbeide 003 Ordin Olsen m ug b s gaardsarbeider Sand n s 004 Kristen Olsen m ug b s gaardsarbeider Sand n s 005 Helene Danielsdatter k ug b hm ugift kvinde med føderaad Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Tysseland Røirvik Jone Olsen m g b hf gaardbruker Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Askjer Olsdatter k g b hm gaardmandskone Suldal n s 003 Ola Jonsen m ug b s jordbruksarbeider Sand n s 004 Rakel Øie k e b tj tjenestepike Saude, n s Ryfylke 005 Borgela Tysseland k ug b fl tjenestepike Sand n s 006 Severin Tysseland m ug b fl jordbruksarbeider Sand n s 007 Ola Nilsen m e b hf føderaadsmand Suldal n s Merknad: Føderaadshuset 008 Brønla Olsdatter %Nilsdatter k ug b d hus & kreaturstel, Suldal n s % arbeiderske 009 Marta Olsdatter k ug b d hus & kreaturstel, arbeiderske Suldal n s Tysseland Hagen Bjørn Bjørnsen m g b hf gaardbruker Sand n s 002 Aasa Torsdatter k g b hm gaardmandskone Hjelmelandn s Tysseland Hagen Ingemund Larsen m g f hf bruker av en del av gaard Sand n n. 6 br.1 Trusamf.: Uttrådt, intet samfund Sannsynleg opphaldstad: Sand 002 Marta Olsdatter k g b hm husmor Sand n s 003 Magne Ingemundsen m ug b s jordbruksarbeider Sand n s 004 Seselia Ingemundsdatter k ug b d hus & kreaturstel Sand n s 005 Reinert Ingemundsen m ug b s søn Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Tysseland Aassjøen Johannes Svendsen Røirvik m g b hf jord-forpagter Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Margreta Johannesdatter k g b hm hus & kreaturstel, husmor Vikedal n s 003 Halvar Johannessen m ug b s søn Sand n s 004 Abraham Johannessen m ug b s jordbruksarbeider Sand n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 005 Lars L. Valskaar m e b el sagemester Suldal n s Merknad: Sagestuen Tysseland Aas Eli Danielsdatter k e b hm gaardbrukerenke Saude, n s Ryfylke 002 Torger O. Haugen m ug b tj jordbruksarbeider Saude, Ryfylke n s Tysseland Aas Gunnar Larsen m g b hf gaardbruker Sand n s 002 Marta Mortensdatter k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Lars Gunnarson m ug b s jordbruksarbeider Sand n s 004 Ragnhild Gunnarsdatter k ug b d fjøs & husstel, arbeiderske Sand n s 005 Marta Gunnarsdatter k ug f d datter Sand n s Sannsynleg opphaldstad: Østebø Tysseland Ilstad Ole Johan Rasmussen m g b hf gaardbruker Sand n s 002 Hilda Kristensdatter k g b hm gaardmandskone Imsland n s 003 Bergit Johansdatter k ug b d datter Sand n s 004 Rasmus Johansen m ug b s søn Sand n s 005 Sigrid Johansdatter k ug b d datter Sand n s 006 Kristine Johansdatter k ug b d datter Sand n s 007 Karl Johansen m ug b s søn Sand n s 008 Hanna Kristensdatter k ug b tj tjenestepike Imsland n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Tysseland Ilstad Elias Rasmussen m g b hf gaardbruker Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Kristensdatter k g b hm gaardmandskone Imsland n s 003 Barbro Eliasdatter k ug b d datter Sand n s 004 Sigrun Eliasdatter k ug b d datter Sand n s 005 Rasmus Eliassen m ug b s søn Sand n s 006 Johannes R. Vanvik m ug mt b farmer Sand s Statsb.: Kanada Sedvanleg bustad: Kanada Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Sand, R. Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: farmer Merknad: Merknad: E: Slutt på tellingskreds Oline Larsdatter k e b hm føderaadsenke Saude, R. Merknad: Føderaadshuset 008 Hanne Hansdatter k ug b d husstel, arbeiderske Sand n s Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 93 (kvinner: 47, menn: 46) Bustader i kretsen: 10 Krets: 002 Fatnes Prestegjeld: Sand Herred/by: Sand Fatnes Tjelmeland, Naustvik Johannes I. Tjelmeland m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Oline O. Tjelmeland k g b hm Gaardmmandskone Sand n s 003 Ole J. Tjelmeland m ug b s Arbeider ved jordbrug Sand n s 004 Lars J. Tjelmeland m ug b s Arbeider ved jordbrug Sand n s 005 Ingemund J. Tjelmeland m ug b s Søn Sand n s 006 Ingeborg J. Tjelmeland k ug b d Arbeider ved jordbrug Sand n s 007 Holger D. Bakka m g mt hf Arbeider ved veianlæg Suldal n s Merknad: Kvistværelse Sedvanleg bustad: Bakka, Suldal Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n s

14 1136 Sand 008 Randi S. Bakka k g mt hm Arbeiderkone Suldal n s Sedvanleg bustad: Bakka, Suldal 009 Rasmus Sjursen m g b hf Fisker Sand n s Merknad: Naustvik 010 Gurine Sjursen k g b hm Fiskerkone Saude i n s Ryfylke 011 Kari Olsen k e b fl Fattiglem Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatnes Tjelmeland Ingemund R. Tjelmeland m g b hf Gaardbruger Sand n s 002 Seri O. Tjelmeland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Reinert I. Tjelmeland m ug b s Arbeider ved Jordbrug Sand n s 004 Sigrid I. Tjelmeland k ug b d datter Sand n s 005 Ingemund Andorsen m ug b b Arbeider ved Jordbrug Sand n s 006 Ole Leivsen m g mt el Formand ved veianlæg Suldal n s Sedvanleg bustad: Solheim, Vigedal 007 Lars Moklev m ug mt el Arbeider ved veianlæg Suldal n s Sedvanleg bustad: Moklev, Suldal 008 Ili R. Tvetene k g mt hm Gaardmandskone Sand n s Merknad: Sidebygning Sedvanleg bustad: Tvetene, Suldal 009 Osmund J. Tvetene m ug mt s Søn Suldal n s Sedvanleg bustad: Tvetene, Suldal 010!! Tvetene* k ug mt d Datter Sandei n s Merknad: Udøbt pige Sedvanleg bustad: Tvetene, Suldal Fatnes Fatnæs vestre Daniel J. Fatnæs m ug b hf Gaardbruger Sand n s 002 Johannes N. Fatnæs m g b hf Føderaadsmand Saude, n s Ryfylke 003 Marie H. Fatnæs k g b hm Føderaadskone Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatnes Fatnæs vestre 9 2, 5, Daniel O. Fatnæs m g b hf Gaardbruger Sand n Trusamf.: Udtr. intet samf. Merknad: Hovedbygningen 002 Berta J. Fatnæs k g b hm Gaardbrugerkone Sand n 003 Olaf D. Fatnæs m ug b s Arbeider ved jordbrug Sand n s 004 Johannes D. Fatnæs m ug b s Søn Sand n 005 Toralv D. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 006 Erling D. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 007 Anna D. Fatnæs k ug b d Husgjerning, Kreaturstel Sand n s 008 Bergliot D. Fatnæs k ug b d Datter Sand n s 009 Dagny D. Fatnæs k ug b d Datter Sand n 010 Gudrun D. Fatnæs k ug b d Datter Sand n 011 Gunhild D. Fatnæs k ug b d Datter Sand n 012 Andreas O. Fatnæs m ug b hf Arbeider ved jordbrug Sand n s Merknad: Drengestuebygning Fatnes Fatnæs vestre 9 3, Daniel D. Fatnæs m g b hf Gaardbruger og Smed Sand n s 002 Turina K. Fatnæs k g b hm Gaardbrugerkone Sand n s 003 Kolbein D. Fatnæs m ug f s Arbeider ved jordbrug Sand n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 004 Daniel D. Fatnæs m ug b s Arbeider ved jordbrug Sand n s 005 Gisle D. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 006 Berta D. Fatnæs k ug b d Tjænestepige Sand n s Fatnes Fatnæs vestre Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Samuel O. Fatnæs m g b hf Gaardbruger Sand n s 002 Marta L. Fatnæs k g b hm Gaardbrugerkone Sand n s 003 Grette O. Fatnæs k ug b tj Husgjerning, Kreaturstel Sand n s 004 Ingeborg G. Fatnæs k e b hm Føderaadsenke Jelse n s Merknad: Sidekammer Fatnes Fatnæs østre 10 1, Ole J. Fatnæs m g b hf Gaardbruger Sand n s 002 Borgilla I. Fatnæs k g b hm Gaardbrugerkone Sand n s 003 John O. Fatnæs m ug b s Arbeider ved jordbrug Sand n s 004 Ingemund O. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 005 Tormod O. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 006 Elleif O. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 007 Inger O. Fatnæs k ug b d Husgjerning, Kreaturst Sand n s 008 Anna O. Fatnæs k ug b d Datter Sand n s 009 Olette O. Fatnæs k ug b d Datter Sand n s 010 Johanna O. Fatnæs k ug b d Datter Sand n s 011 Bertrand O. Fatnæs m g b hf Handelsmand, trælast Sand n s Merknad: salen 012 Ingered O. Fatnæs k g b hm Handelsmandskone Sand n s 013 Ole B. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatnes Fatnæs østre Andreas J. Fatnæs m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg I. Fatnæs k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Johannes A. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 004 Ingemund A. Fatnæs m ug b s Søn Sand n s 005 Magla A. Fatnæs k ug b d Datter Sand n s 006 Inga A. Fatnæs k ug b d Datter Sand n s 007 Anna A. Fatnæs k ug b d Datter Sand n s 008 Magla N. Fatnæs k e b fl Føderaadskone Sand n s 009 Erek T. Jordebræk m ug mt el Arbeider ved veianlæg Suldal n s Sedvanleg bustad: Jordebræk, Suldal 010 Leiv Leivsen m g mt hf Formand ved veianlæg Suldal n s Merknad: Føderaadshuset Sedvanleg bustad: Jordebræk, Suldal 011 Kari Leivsen k g mt hm Arbeiderkone Suldal n s Sedvanleg bustad: Jordebræk, Suldal 012!! Leivsen* k ug mt d Datter Sand n s Merknad: Udøbt pige Sedvanleg bustad: Jordebræk, Suldal 013 Ole Blesjestad m ug mt el Arbeider ved veianlæg Suldal n s Sedvanleg bustad: Blesjestad, Suld. 014 Halvor Lalid m ug mt el Arbeider ved veianlæg Suldal n s Sedvanleg bustad: Lalid, Suldal 015 Mallene Braatvedt k ug mt b Arbeider ved Kreaturstel Suldal n s Sedvanleg bustad: Braatvedt, Suld. Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatnes Steinsland Gaute K. Steinsland m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Brita H. Steinsland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Hans G. Steinsland m ug b s Søn Sand n s 004 Giske G. Steinsland k ug b d datter Sand n s 005 Giske T. Steinsland k e b hm Føderaadsenke Sand n s Merknad: Føderaadshuset 006 Kristian K. Steinsland m g b fl fv. stenarbeider Sand n s 007 Berta K. Steinsland k ug b d fv. kjøkkenpike Sand n s 008 Giske K. Steinsland k ug b fl datter Stavangern s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1136 Sand Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatnes Drarvik Neils J. Drarvik m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Teodora I. Drarvik k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Johannes N. Drarvik m ug b s Søn Sand n s 004 Einar N. Drarvik m ug b s Søn Sand n s 005 Inger N. Drarvik k ug b d Datter Sand n s 006 Magla N. Drarvik k ug b d Datter Sand n s 007 Ingeborg N. Drarvik k ug b d Datter Sand n s 008 Gunda Nikoline N. Drarvik k ug b d Datter Sand n s 009 Ole Andorsen m ug b tj Arbeider ved jordbrug Sand n s 010 Anna M. Staalevik k ug b tj Tjenestepige Suldal n s 011 Ingeborg T. Drarvik k e b hm Føderaadskone Sand n s Merknad: Føderaadshuset E: Slutt på tellingkreds 2. Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 199 (kvinner: 92, menn: 107) Bustader i kretsen: 37 Krets: 003 Fatland Prestegjeld: Sand Herred/by: Sand Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Løland Ole Løland m g b hf Gaardbruger Sand n s 002 Marta Løland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Marta Løland k ug b d husgjerning, Kreaturstel Sand n s 004 Aaslaug Løland k ug b d husgjerning, Kreaturstel Sand n s 005 Johans Løland m ug b s søn Sand n s 006 Anna Løland k ug b d datter Sand n s 007 Ole Tveitane m ug b tj tjenestegut Suldal n s 008 Marta Løland k e b hm Føderaadsenke Sand n s Merknad: Føderaadshuset 009 Martin Løland m ug b s Gaardbrugsarbeider Sand n s 010 Andreas Løland m ug b s Fæhandler og murer Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Løland Torger K. Løland m g b hf Gaardbruker Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna S. Løland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Klaus T. Løland m ug b s søn Sand n s 004 Samel T. Løland m ug b s søn Sand n s 005 Klaus K. Løland m g b hf Føderaadsmand Saude i n s Ryfylke Merknad: Føderaadshuset 006 Ragnhild Løland k g b hm Føderaadskone Saude i Ryfylke n s Fatland Løland Tormod J. Løland m g b hf Gaardbruger Sand n s 002 Kari O. Løland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Ola Løland m ug f s Gaardmandsarbeider Sand n s Sannsynleg opphaldstad: Suldal 004 Tomas Løland m ug b s Gaardmandsarbeider Sand n s 005 Siri Tvedene k ug b tj tjenestepike Suldal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Løland Lars Løland m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gurina Løland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Barbro Løland k ug b d datter Sand n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Lars Løland m ug b s søn Sand n s 005 Leiv Løland m ug b s søn Sand n s 006 Harald Løland m ug b s søn Sand n s 007 Ranveig Løland k ug b d datter Sand n s 008 Samel Tvedene m ug b tj Tjenestegut Suldal n s 009 Mari Vetrhus k ug b tj Tjenestepike Suldal n s 010 Bertrand Løland m ug b fl snedker og Sand n s gaardbr.arbeider Merknad: Føderaadshuset Fatland Bjørnevik (plads) Halvar Løland m g b hf husmand Sand n s 002 Marta Løland k g b hm husmandskone Røldal n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Fatland Lars Fatland m g b hf Gaardbruger og Sand n s Telefonsstationsbestyrer Merknad: Hovedbygningen 002 Olina Fatland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Jon Fatland m ug b s søn Sand n s 004 Oletta Fatland k ug b d datter Sand n s 005 Margrete Fatland k ug b d datter Sand n s 006 Ingeborg Fatland k ug b d datter Sand n s 007 Laura Fatland k ug b d datter Sand n s 008 Olav Fatland m ug b s søn Sand n s 009 Martine Vanvik k ug b tj Tjenestepike Sand n s 010 Johannes Fatland m g b hf Føderaadsmand Sand n s Merknad: Føderaadshuset 011 Serina Fatland k g b hm Føderaadskone Saude n s Ryfylke 012 Johan Fatland m ug b s Gaardbruger Sand n s 013 Barbro Fatland k ug b k datter Sand n s 014 Ingve Fatland m ug b s søn Sand n s 015 Sigfrid Fatland k ug b d datter Sand n s Fatland Fatland Olina Fatland k e b hm Føderaadsenke %kone% Sand n s 002 Olaus Fatland m ug b s Gaardbrugsarbeider Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Vanvik Ole Vanvik m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marta Vanvik k g b hm Gaardmandskone Saude n s 003 Ili Vanvik k ug b d datter Sand n s 004 Madli Vanvik k ug b d datter Sand n s 005 Tea Ørland k ug b t Tjenestepike Sand n s 006 Lars E. Vanvik m g b hf føderaadsmand Sand n s Merknad: Føderaadshuset 007 Olina Vanvik k g b hm føderaadskone Saude n s Fatland Vanvik Andres O. Vanvik m g b hf Gaardbruger Sand n s 002 Inger M. Vanvik k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Martin Vanvik m g b hf Postaabner, Gaardbruker Sand n s 004 Anna Vanvik k g b hm Gaardmandskone Suldal n s 005 Andres M. Vanvik m ug b s søn Sand n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1136 Sand 006 Helga Vanvik k ug b d datter Sand n s 007 Erik Vanvik m ug b s søn Sand n s 008 Enger Vanvik k ug b d datter Sand n s 009 Olav Vanvik m ug b s søn Sand n s 010 Nils Vanvik m ug b s søn Sand n s Fatland Vanvik Helge T. Vanvik m g b hf Gaardbruger Sand n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Sand Siste bustad i Amerika: Jova Stilling i Amerika: Farmar Merknad: 002 Ingerid Vanvik k g b hm gaardmandskone Suldal n s Fatland Vanvik Andreas Vanvik m g b hf Gaardforpakter Sand n s 002 Lisbet Vanvik k g b hm forpakterkone Jelsa n s 003 Hjalmar Vanvik m ug b s søn Sand n s 004 Oletta Vanvik k ug b d datter Sand n s 005 Daniel Vanvik m ug b s søn Sand n s 006 Laura Vanvik k ug b d datter Sand n s 007 Johan Vanvik m ug b s søn Sand n s Fatland Vanvik Johannes Vanvik m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Anna Vanvik k g b hm Gaardmandskone Suldal n s 003 Helge Vanvik m ug b s søn Sand n s 004 Toralv Vanvik m ug b s søn Sand n s 005!! Vanvik* k ug b d datter Sand n s Merknad: Udøbt pike 006 Marta Veka k ug b tj tjenestepike Suldal n s 007 Helge Vanvik m g b hf føderaadsmand Sand n s Merknad: Føderaadsstuen 008 Ranveig Vanvik k g b hm føderaadskone Suldal n s 009 Kristian Vanvik m ug f s trælasthandler Sand n s Sannsynleg opphaldstad: Sand Fatland Vanvik Lars K. Vanvik m g b hf arbeider og Fisker Sand n s 002 Gunvor K. Vanvik k g b hm arbeiderkone Sand n s 003 Andreas L. Vanvik m ug b s Privat gartner Sand n s Fatland Vanvik Andres Ørland m g f hf gaardsarbeider Sand n s Sannsynleg opphaldstad: Saude 002 Siri Ørland k g b hm arbeiderkone kok Suldal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Vanvik indre Tormod R. Vanvik m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Martine Vanvik k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Gunvald Vanvik m ug b s søn Sand n s 004 Barbro Vanvik k ug b d datter Sand n s 005 Ranveig Vanvik k ug b d datter Sand n s 006 Inger Tengesdal k ug b tj Tjenestepike Suldal n s 007 Rasmus T. Vanvik m e b hf Føderaadsmand Suldal n s Merknad: Føderaadshuset Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 008 Rasmus Vanvik m ug b s Farmer Sand s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Sand Siste bustad i Amerika: Alta. Canada Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 009 Johannes Vanvik m ug f s Farmer Sand s Statsb.: Canada Sannsynleg opphaldstad: Ilstad, Sand Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Sand Siste bustad i Amerika: Alta. Canada Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 010 Berta Frøvik k e b tj husholderske Imsland n s Fatland Vanvik Bertel Vanvik m ug b hf Landhandler Sand n s Fatland Hellesbø Tormod T. Vanvik m g b hf Gaardmand Sand n s 002 Boletta Vanvik k g b hm Gaardmandskone Sand n s Fatland Ørland Paul Ørland m g b hf Gaardmand Sand n s 002 Ingerid Ørland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Berta Ørland k ug b d husgjerning, Kreaturstel Sand n s 004 Tormod Ørland m ug b s søn Sand n s 005 Ragnvald Ørland m ug b s søn Sand n s 006 Marta Ørland k ug b d datter Sand n s 007 Ranveig Ørland k ug b d datter Sand n s 008 Valborg Ørland k ug b d datter Sand n s 009 Knut Ørland m ug b s søn Sand n s 010 Olav Ørland m ug b s søn Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Bjerge ytre Ole N. Bjerge m g b hf Gaardbruker Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Tea L. Bjerge k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Nils O. Bjerge m ug b s søn Sand n s 004 Lars O. Bjerge m ug b s søn Sand n s 005 Nils O. Bjerge m e b hf Folgemand Sand n s 006 Gurina N. Bjerga k ug b d husgjerning, Kreaturstel Sand n s Merknad: 1831 E: slettet med blyant 007 Kristian Bjerga m e b el fisker, skogarbeider Sand n s Fatland Bjerge indre Ola Bjerga m g b hf Gaardbruger Stjernerøn s 002 Anna Bjerga k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Andreas Bjerga m ug b søn gaardarbeider Sand n s 004 Borghild Bjerga k ug b d datter, husgjerning Sand n s 005 Marta Ekke k ug b tj Tjenestepike Røldal n s Fatland Øraa (plads) Siri Tengesdal k e b hm Husmandsenke, off. Sand n s underst. 002 Aadd Tengesdal m ug b s søn Sand n s 003 Martin Tengesdal m ug b s søn Sand n s 004 Torjus Tengesdal m ug b s søn Sand n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1136 Sand Fatland Hylen Helmert Hylen m b hf Gaardbrugsarbeider Sand n s 002 Olaus Hylen m b s Fisker og gaardbr.arbeider Sand n s Fatland Fatlandsteigen Lars Fatlandsteigen m g b hf husmand Suldal n s 002 Kjæsti Fatlandsteigen k g b hm husmandsenke!! Suldal n s 003 Osmund Fatlandsteigen m ug b s Gaardsarbeider Sand n s 004 Kjæsti Fatlandsteigen k ug f d husgjerning Suldal n s Sannsynleg opphaldstad: Suldal Fatland Tengesdal Johannes S. Tengesdal m g b hf Gaardbruker Suldal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Inger T. Tengesdal k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Ingerid S. Tengesdal k ug b d datter Sand n s 004 Kari S. Tengesdal k ug b d datter Sand n s 005 Knut H. Tengesdal m ug b tj Tjenestegut Sand n s 006 Gurena Tengesdal k ug b tj Tjenestepike Sand n s 007 Ole O. Bjerga m ug b el skogarbeider og fisker Sand n s 008 Ingerid Tengesdal k e b hm Føderaadskone Saude n s Merknad: Føderaadsstue 009 Borghild S. Tengesdal k ug b d datter Sand n s 010 Lars Bakka m ug b el Folkeskolelærer Suldal n s %mt % Sedvanleg bustad: %Suldal% 011 Helje Sørhus m g mt b Emisær Skjold n s Sedvanleg bustad: Skjold Fatland Bjergesagen (plads) Ole Bjerge m e b hf sagmester Sand n s 002 Sigurd Bjerge m ug b s søn Sand n s Fatland Tengesdal Halvor H. Tengesdal m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Bertha K. Tengesdal k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Helmert H. Tengesdal m ug b s gaardarbeider Sand n s 004 Bernhart H. Tengesdal m ug b s gaardarbeider Sand n s 005 Bertha H. Tengesdal k ug b d datter Sand n s 006 Martin H. Tengesdal m ug b s søn Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Tengesdal Torjus H. Hylen m g b hf Gaardbruker Sand n s Merknad: Hovedbygningen 002 Eldri Hylen k g b hm Gaardmandskone Suldal n s 003 Inger T. Hylen k ug b d datter Sand n s 004 Valborg T. Hylen k ug b d datter Sand n s 005 Magla T. Hylen k ug b d datter Sand n s 006 Knut T. Hylen m ug b s søn Sand n s 007 Knut L. Tengesdal m ug b hf Føderaadsmand Sand n s Merknad: Føderaadshuset 008 Ingerid S. Tengesdal k ug b hm Føderaadskone Suldal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fatland Tengesdal Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Helmert Tengesdal m g b hf Gaardbruger Sand n s Merknad: Hovedstuen 002 Borgilla Tengesdal k g b hm gaardmandskone Sand n s 003 Marta Tengesdal k ug b d datter Sand n s 004 Steffen Tengesdal m g b hf Føderaadsmand Sand n s Merknad: Føderaadsstue 005 Olina Tengesdal k g b hm Føderaadskone Sand n s 006 Knut Tengesdal m ug b s Gaardbrugsarbeider Sand n s 007 Marta Tengesdal k ug b d husgjerning og Kreaturstel Sand n s 008 Giske Tengesdal k ug b d datter Sand n s Fatland Brekke, Tengesdal Knud A. Selland m g b hf Gaardbruger og Suldal n s faaregjæter 002 Ingeborg Selland k g b hm Gaardmandskone Suldal n s 003 Albret K. Selland m ug b s søn Sand n s 004 Giske K. Selland k ug b d datter Sand n s 005 Karl K. Selland m ug b s søn Sand n s 006 Kristian K. Selland m ug b s søn Sand n s Fatland Tengesdal Borgilla Selland k e b hm Husarbeiderske Offentlig Suldal n s understøttelse 002 Aasa Selland k ug b d datter %husarbeiderske% Sand n s 003 Jakob Selland m ug b s søn Sand n s Fatland Tengesdal Njeld Tengesdal m ug b hf Husmand offentlig Sand n s understøttet Sjukdom: b Fatland Tengesdal Ragna Tengesdal k ug b hm offentlig understøttelse Sand n s Sjukdom: b Fatland Tengesdal Bretha N. Tengesdal k e b hm offentlig understøttelse Saude n s (husmandsenke) 002 Berta O. Tengesdal k ug b d Husgjerning, søm o.l Sand n s Fatland Lindvang Knut Lindvang m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Serina Lindvang k g b hm gaardmandskone Jelsa n s 003 Elen Selland k ug b tj Tjenestepike Sand n s Fatland Hylen Lars H. Hylen m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Siri Hylen k g b hm gaardmandskone Suldal n s 003 Helmert L. Hylen m ug b s søn Sand n s 004 Aadd L. Hylen m ug b s søn Sand n s 005 Vidleik L. Hylen m ug b s søn Sand n s 006 Inga L. Hylen k ug b d datter Sand n s 007 Lars L. Hylen m ug b s søn Sand n s 008 Sven L. Hylen m ug b s søn Sand n s 009 Gudrun L. Hylen k ug b d datter Sand n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1136 Sand 010 Aadd O. Tornæs m ug mt b %hf% Gaardbruker Suldal n s Merknad: ca E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Suldal Fatland Hylen Steffen L. Hylen m ug b hf Rentenist Sand n s Fatland Hylen Lars Bjerga m ug b hf Skogarbeider Sand n s 002 Aadde Bjerga m ug b el Skogarbeider Sand n s Merknad: E: Slutt på tellingskreds 3. Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 212 (kvinner: 108, menn: 104) Bustader i kretsen: 41 Krets: 004 Nordre Prestegjeld: Sand Herred/by: Sand Nordre Eide 24 1, Sven Nilssen Eide m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Mallin Eide k g b hm Gaardmandskone Imsland n s 003 Nils Eide m ug b s Søn Sand n s 004 Tormod Eide m ug b s Søn Sand n s 005 Georg Eide m ug b s Søn Sand n s 006 Tor Eide m ug b s Søn Sand n s Nordre Eide Anders Hylen m g b hf Fisker Sand n 002 Valborg Hylen k g b hm Husmor Sand n s 003 Margit Hylen k ug b d Datter Suldal n s 004 Anna Hylen k ug b d Datter Sand n s 005 Åsmund Hylen m ug b s Søn Sand n s 006 Odd Hylen m ug b s Søn Sand n s Nordre Eide Jørgen Eide m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Inger Eide k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Mikal Eide m ug b s Søn Sand n s 004 Helge Eide m ug b s Søn Sand n s 005 Bertrand Eide m ug b s Søn Sand n s Nordre Eide Sven G. Eide m ug b hf Gaardbruker Sand n s 002 Helena Eide k e b hm Husmor Saude n s Ryfylke 003 Inger Eide k ug b tj Kjøkkenpike Sand n s 004 Aagot Eide k ug b tj Budeie Sand n s 005 Johan Birkeland m ug b tj Gaardsarbeider Saude n s Ryfylke 006 Ingvald Eide m ug b %mt % tj Gaardsarbeide Sand n s Nordre Eide Jon Eide m g b hf Gaardbr. og fisker Sand n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Eli Eide k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Dorthea Østebø k ug b tj Budeie Sand n s 004 Enok Tveit m ug b tj Gaardsarbeider Saude n s Ryfylke 005 Jon Ropeid m ug mt b b Søn Sand n s Sedvanleg bustad: Ropeid, Sand Nordre Eide Ola Løland Eide m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Ragna Eide k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Ola Eide m ug b s Søn Sand n s 004 Marta Eide k ug b d Datter Sand n s 005 Anna Eide k ug b d Datter Sand n s 006 Marta Vanvik k ug b tj Budeie Sand n s Nordre Eide Sven Njaalsen Eide m g b hf Jagtefører Sand n s 002 Berta Eide k g b hm Husmor og syerske Jelsa n s Ryf. 003 Margreta Eide k ug b d Datter Sand n s 004 Aslaug Eide k ug b d Datter Sand n s Nordre Eide 24 3, Tore Eide m ug b hf Lever av sin formue Sand n s 002 Marta Tengesdal k ug b tj Husholderske Sand n s Nordre Eide Torger Eide m g b hf Bødker Fattigh Saude n s Ryfylke Merknad: Fattigh. E: Tilført med blå penn 002 Marta Eide k g b hm Husmor Sand n s 003 Askild Eide m ug f Søn Sjømand og fisker Sand n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Kristine Eide k ug b d Datter Sand n s Nordre Eide Annik Eide k e b hm Lever av sin formue Nerstrandn s 002 Serina Eide k ug b d Datter Sand n s Nordre Eide Njeld Eide m g b hf Jagtefører Sand n s 002 Margreta Eide k g b hm Husmor Sand n s 003 Halldis Eide k ug b d Datter Sand n s 004 Nils Eide m ug b s Jagtefører Sand n s 005 Serina Eide k ug b d Syerske Sand n s Nordre Eide Tore Rørvik m g f hf Jagtefører Sand n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1136 Sand Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Karina Rørvik k g b hm Husmor Saude n s Ryfylke 003 Erik Eide m ug b s Søn Sand n s 004 Andreas Eide m ug b s Søn Sand n s 005 Anna Eide k ug b d Datter Sand n s 006 Tor Eide m ug b s Søn Sand n s Nordre Eide* Rakel Eide k e b hm Husflid Jelsa Ryf. n s Nordre Helland Johannes Valskaar m g b hf Gaardbruker Suldal n s 002 Sigrid Valskaar k g b hm Gaardmandskone Suldal n s 003 Johannes Valskaar m ug b s Søn Suldal n s 004 Gunnar Valskaar m ug b s Søn Sand n s 005 Brita Tveitane k ug b tj Tjenestepike Suldal n s 006 Borgheld Tveitane k ug b d Datter Stavangern s Nordre Helland Tormod Helland m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Karina Helland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Tormod Helland m ug b s Gaardsarbeide Sand n s 004 Brynla Helland k ug b d Datter Sand n s 005 Berta Helland k ug b d Datter Sand n s Nordre Helland Samuel Helland m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Inger Helland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Tea Helland k ug b d Datter Sand n s 004 Knut Helland m ug b s Søn Sand n s 005 Torkel Helland m ug b s Søn Sand n s 006 Ingerid Helland k ug b d Datter Sand n s 007 Lars Helland m ug b tj Gaardsarbeider Sand n s 008 Severine Birkeland k ug b tj Budeie Saude Ryfylke n s Nordre Helland Mallin Helland k e b hm Føderaadskone Saude n s Ryfylke 002 Johanna Helland k ug b tj Kreatur- og husstel Saude Ryfylke n s Nordre Helland Anders Helland m g b hf Gaardbruker og jagtefører Sand n s 002 Valborg Helland k g b hm Gaardmandskone Suldal n s 003 Gurina Helland k ug b d Husstel Sand n s 004 Anders Helland m ug b s Gaardsarbeide Sand n s 005 Martine Helland k ug b d Datter Sand n s 006 Kjetel Helland m ug b s Søn Sand n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 007 Kristian Helland m ug b s Søn Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordre Helland Hadle Helland m g b hf Gaardbruker og tømmerm Sand n s 002 Berta Helland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Nora Helland k ug b d Datter Sand n s 004 Lars Helland m ug b s Søn Sand n s 005 Kirsten Helland k ug b d Datter Sand n s 006 Lars Helland m g b hf Føderaadsmand Sand n s Merknad: Føderaadshuset 007 Brita Helland k g b hm Føderaadskone Sand n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordre Helland Ola Helland m g b hf Gaardbruker og skomaker Sand n s 002 Anna Helland k g b hm Gaardmandskone Saude n s Ryf. 003 Ola Helland m ug b s Gaardsarbeide Saude n s Ryf. 004 Ingerid Helland k ug b d Datter Saude n s Ryf. 005 Lisebet Helland k e b hm Føderaadskone Sand n s Merknad: Føderaadshuset Nordre Helland Marta Helland k ug b hm Lever av sin formue Saude Ryf. n s Nordre Helland Johan Helland m g b hf Gaardbruker Jelsa n s Ryf. 002 Else Helland k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Kristene Helland k ug b d Husstel Sand n s 004 Cecilia Helland k ug b d Datter Sand n s 005 Laura Helland k ug b d Datter Sand n s 006 Ola Helland m ug b s Søn Sand n s 007 Aasmund Helland m ug b s Søn Sand n s 008 Tormod Helland m ug f s Jernbanearbeider Sand n s Merknad: Har været i Amerika over 1 aar. Sannsynleg opphaldstad: Amerika Nordre Mo Johannes Mo m g b hf Gaardbruker Sand n s 002 Svenine Mo k g b hm Gaardmandskone Sand n s 003 Jakob Mo m ug b s Søn Sand n s 004 Aasmund Mo m ug b s Søn Sand n s 005 Marta Mo k ug b d Datter Sand n s 006 Olaug Mo k ug b d Datter Sand n s 007 Marta Ersdal k ug b tj Budeie Sand n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordre Mo Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer