Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå til og fylte ut teljingslistene (dei såkalla listene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at listene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at eigarar og leigebuarar sjølv fylte ut lista for heile garden/et og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at - og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/ innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/utbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Ut om bustaden hadde side- eller utbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type ut gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = far hm = mor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i lista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i lista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0117 Id Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 819 (kvinner: 403, menn: 416) Bustader i kretsen: 98 Krets: 001 Fredheim Prestegjeld: Id Herred/by: Id Fredheim Fredheim skole (2 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Emil Nygaard m g b hf Folkeskolelærer Hobøl n s 002 Emilie Hansdatter k g b hm Lærertru Kristianian s 003 Agnes Nygaard k ug f d Husstel hos sine forældre Id n s Sannsynleg opphaldstad: Fredrikshald 004 Thora Nygaard k ug b d Datter Id n s Sjukdom: a 005 Trygve Nygaard m ug b s Søn Id n s 006 Otilie Ødegaard k ug b hm Folkeskolelærerinde Id n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande Fredheim Bjørnstad store (10 m, 4 k) 1 10 (6 m, 4 k) 001 Ole Hjørnegaard m g b hf Forpagter Asak n s 002 Elise Karlsen k g b hm Forpagterkone Vaaler n s 003 Arne Hjørnegaard m ug b s Søn Aas n s 004 Karl Hjørnegaard m ug b s Søn Id n s 005 Erling Hjørnegaard m ug b s Søn Id n s 006 Peter Pedersen m ug b tj Tjenestedræng Elverum n s 007 Torstein Karlsen m ug b tj Tjenestedræng Id n s 008 Kristine Eriksen k ug b tj Tjenestepike Sverige s 009 Hulda Eriksen k ug b tj Tjenestepike Sverige s 010 Samuel Karlsen m g mt el Jordarbeider og Sverige s tømmerhugger Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige 011 Gustav Svensen m g mt el Jordarbeider og Sverige s tømmerhugger Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige 012 Hermand Solberg m ug mt el Cellulosefabrikarb og Sverige s tømmerhugger Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige 013 Johanne Bodal k e b hm Underholdes av sine børn Rakkestadn s 014 Paul Kristensen m ug mt b Tjenestegut Id n s Sedvanleg bustad: Id Fredheim Fagerheim (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Emil Nilsen m g b hf Snedker ved dør og Sverige vindusfabrik 002 Anna Svendsen k g b hm Snedkerkone Sverige 003 Georg Nilsen m ug b s Arbeider ved sagbruk Sverige 004 Astrid Nilsen k ug b d Væver ved fabrik Sverige 005 Harry Nilsen m ug b s Søn Id 006 Haden Nilsen m ug b s Søn Id Fredheim Bratli (2 m, 4 k) (3 m, 3 k) 001 Georg Andreasen m g b hf Bygningssnedker Asak n 002 Helny Nilsen k g b hm Snedkerkone, syerske Sverige n 003 Nils Hansen m g f hf Tømmerarbeider (hugger, Id n s kubber) Sannsynleg opphaldstad: Id 004 Marie Kristensen k g b hm Arbeiderkone Tistedalen s 005 Oliane Larsdatter k e mt fl Fattiglem Id n s Sedvanleg bustad: Id 006 Jens Olsen m ug b hf Arbeider ved jordbruk Id n s 007 Amalie Olsdatter k ug b hm Husholderske Arbeide ved Sverige n jordbruk og vævning s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0117 Id Fredheim Lillevold (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Gustav Olsen m g b hf Baneformand ved Sverige n jernbanen 002 Anna Hansdatter k g b hm Baneformandkone Sverige n 003 Henry Olsen m ug b s Søn Id n 004 Gustav Olsen m ug b s Søn Id n 005 Adolfine Olsdatter k ug b d Arbeider ved skotøifabrik Id n 006 Albert Pettersen m ug b el Banevogter ved jernbane Id n s 007 Keisa Persdatter k e b fl Opholdes av sin datter Sverige fors. av fattigv. 008 Einar Pedersen m g b hf Arbeider ved sagbruk Id n s 009 Hulda Gundersdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 010 Konrad Pedersen m ug b s Søn Id n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande Fredheim Lilledal (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Johan Gundersen m g b hf Gaardbruker Id n s 002 Johanne Nilsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Aremark n s 003 Nora Gundersen k ug b d Sysselsat med stel hos Id n s sine forældre 004 Mads Gundersen m ug b s Arbeider ved jordbruk hos Id n s sine forældre 005 Ester Gundersen k ug b d Datter Id n s 006 Kristian Gundersen m ug b s Søn Id n s 007 Hermand Gundersen m ug b s Søn Id n s 008 Aase Gundersen k ug b d Datter Id n s 009 Lornts Gundersen m ug b tj Sveitser Id n s Merknad: Brygger Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande Fredheim Sørli (6 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Ole Haakensen m g b hf Arbeide ved sagbruk og Vateig n s jordbruk 002 Anna Gustavsdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 003 Jens Lystad m g mt fl Snedkermester ved fabrik Skibtvet n s Sedvanleg bustad: Skibtvet 004 Haakon Olsen m e mt b Føderaadsmand Varteig n s Sedvanleg bustad: Skjeberg 005 Omar Haakensen m ug b s Søn Id n s 006 Helga Haakensen k ug b d Datter Id n s 007 Sevrin Aasekjær m g b hf Arbeider ved sagbruk Id n s 008 Hulda Haakensdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 009 Gunder Aasekjær m ug b s Søn Id n s Fredheim Hagen under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peter Andersen m g b hf Rentenist Sverige s 002 Karoline Henriksdatter k g b hm Kone Sverige s Fredheim Hagen (Lilledalh) (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Vilhelm Aronsen m g b hf Arbeider ved sagbruk Sverige n s 002 Alma Gundersdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 003 Helge Aronsen m ug b s Arbeider ved sagbruk Id n s 004 Gunder Aronsen m ug b s Søn Id n s 005 Eugen Aronsen m ug b s Søn Id n s 006 Asbjørn Aronsen m ug b s Søn Id n s 007 Johan Aronsen m ug b s Søn Id n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Fredheim Storedal (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Olsen m g b hf Gaardbruker Id n s 002 Gundhild Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone Rokke n s 003 Emilie Olsen k ug b d Husstel og kjolesøm Id n s 004 Hilda Olsen k ug b d Husstel og fjøsstel Id n s 005 Paul Kristensen m ug f tj Tjenestegut Id n s Sannsynleg opphaldstad: Id Fredheim Storedalsholmen (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Alette Andersdatter k e b hm Huseier, rentenist Id n 002 Hanna Andersdatter k ug b tj Tjenestepike Sverige Folketeljinga Fredheim Sandtorp (2 m, 3 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Edevartsen m g f hf Celluslosearbeider, Røken n s gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Fr.hald 002 Marie Karlsen k g b hm Arbeiderkone Hvaler n s 003 Henry Nilsen m ug b s Søn Stokke n s 004 Sebjørn Nilsen m ug b s Søn Berg n s (Sml.) 005 Margit Nilsen k ug b d Datter Berg n s 006 Petronelle Karlsen k e mt b Føderaadskone Sverige s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Hvaler Fredheim Sandtorp lille (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Sevrin Gundersen m g b hf Banevogter Id n s 002 Marie Gundersen k g b hm Banevogterkone Sverige n s 003 Brun Gundersen m ug f s Arbeider ved jernbanen Id n s Sannsynleg opphaldstad: Id 004 Klaus Svendsen m ug b fl Pleisøn Id n s Fredheim Hattefjeld (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Olaus Gundersen m g b hf Gaardbruker Id n s 002 Mathilde Andersen k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Emilie Gundersen k ug b d Arbeider ved skotøifabrik Id n s 004 Hans Gundersen m ug b s Arbeider ved jernbanen Id n s 005 Marie Gundersen k ug b d Datter Id n s 006 Konstanse Gundersen k ug b d Datter Id n s 007 Ole Gundersen m ug b s Søn Id n s 008 Martin Gundersen m ug b s Søn Id n s 009 Omar Gundersen m ug b s Søn Id n s Fredheim Storedal (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anton Larsen m ug b hf Gaardbruker Id n s 002 Agnes Andreasen k e b hm Husholder Berg n (Smål.) 003 Margit Andreasen k ug b fl Datter til holderen Asak n 004 Anders Larsen m e b hf Rentenist Aremark n Fredheim Bjørnstad lille (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Edevart Johnsen m g b hf Gaardbruker Sverige 002 Mathilde Johansdatter k g b hm Gaardmandskone Sverige 003 Ester Johnsen k ug b d Hus og fjøsstel Amerika 004 Rikart Johnsen m ug b s Arbeider ved sagbruk Amerika 005 Johannes Johnsen m ug b s Søn Id 006 Einar Johnsen m ug b s Søn Id Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0117 Id 007 Siegevart Johnsen m ug b s Søn Id 008 Ingeborg Johnsen k ug b d Datter Id 009 Gudrun Johnsen k ug b d Datter Id Fredheim Kleven (0 m, 0 k) (0 m, 1 k) 001 Anna Eliasdatter k ug f hm Væver hjemme for egen Haabøl s regning Sverige Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Id Fredheim Bjørnstad lille (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Kristian Jensen m g b hf Gaardbruker Id n s 002 Aastad Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Id n s 003 Haaken Jensen m ug b s Søn Id n s 004 Karel Jensen m ug b s Søn Id n s 005 Trygve Jensen m ug b s Søn Id n s 006 Anne Hansen k ug b tj Barnepike Torpedalen n s Asak 007 Selma Hansen k ug b tj Tjenestepike Id n s 008 Jens Andersen m g b hf Rentenist Tistedalenn s Fr.hald 009 Kristine Larsdatter k g b hm Rentenistkone Id n s 010 Lovise Jensen k ug b d Steller et for sine Id n s forældre 011 Karl Andersen m ug b fl Rentenist Tistedalen s Fr.hald Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1869 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Tistedalen Fr.hald Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Gaardbruker Merknad: Fredheim Bjørnstad (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Mina Nilsdatter k e b hm Har av fattigkassen Sverige n s Arbeider ved jordbruk 002 Artur Syversen m ug b s Søn Fredrikshald n s 003 Valborg Syversen k ug b d Datter Id n s 004 Anna Syversen k ug b d Datter Id n s 005 Ingeborg Syversen k ug b d Datter Id n s 006 Sofie Johannesdatter k ug b hm Fattiglem Sverige s Fredheim Frydenlund (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Olaus Olsen m g b hf Arbeider ved Id n snedkerfabrik 002 Bolette Olsdatter k g b hm Snedkerkone Id n 003 Olav Olsen m ug b s Søn Id n 004 Alf Olsen m ug b s Søn Id n 005 Kristian Olsen m ug b s Søn Id n 006 Anna Olsen k ug b d Datter Id n Fredheim Dampskibet "Turisten" 5 (3 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Olav Nythe m g f hf Dampskibsfører Asak n s Sannsynleg opphaldstad: Asak 002 Ole Rød m g f tj Styrmand Id n s Sannsynleg opphaldstad: Tistedalen 003 Thorvald Johannesen m g b tj Maskinist Glemminge n s 004 Ludvig Nilsen m ug b tj Dæksmand Ømark n s 005 Johannes Nilsen m ug b tj Dæksmand Skeberg n s 006 Olava Olsen k ug b tj Restautrise Sverige s 007 Hilda Hansen k ug b tj Tjenestepike Aremark n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Fredheim Dampskibet "Soot" 4 (4 m, 0 k) (4 m, 0 k) 001 Kristian Nilsen m g b hf Dampskibsfører Ømark n s 002 Johan Kristiansen m ug b tj Dæksmand Aremark n s 003 Johannes Johannesen m g b tj Maskinist tilsjøs Aremark n s 004 Jørgen Holmsen m ug b tj Fyrbøtter tilsjøs Aremark n s Fredheim Dampskibet "Thor" 2 (2 m, 0 k) (5 m, 0 k) 001 Olaves Børresen m g f hf Dampskibsfører Sponvikenn Berg Trusamf.: Metodist Sannsynleg opphaldstad: Fredrikshald 002 Hans Nilsen m g f tj Styrmand Aremark n s Sannsynleg opphaldstad: Aremark 003 Georg Gabrielsen m ug b tj Dæksmand Aremark n s 004 Karl Kristiansen m g b tj Fyrbøter Fet n s 005 Einar Berntsen m g f tj Maskinist Tistedalenn s Fr.hald Sannsynleg opphaldstad: Id Fredheim Bjørnholt under (2 m, 2 k) (2 m, 1 k) 001 Laurits Larsen m ug b hf Arbeider ved Id n propsekapping 002 Peter Larsen m g b hf Føderaadsmand Asak n s Berg 003 Sesel Helgesdatter k g b hm Føderaadskone Rakkestadn s 004 Alma Andreasen k ug mt b Kjolesømmerske? n Trusamf.: Metodist Sedvanleg bustad: Asak Fredheim Bjørnstadmoen under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Hans Arnesen m g b hf Arbeider ved sagbruk Id n s 002 Karoline Andersen k g b hm Arbeiderkone Aremark n s 003 Oskar Hansen m ug b s Arbeider ved sagbruk Id n s 004 Alf Olsen m ug b s Søn Id n s Fredheim Aasengen (4 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Johan Petersen m g b hf Stenkjører og gaardbruker Id n s 002 Bolette Aronsdatter k g b hm Stenkjørerkone Sverige n s 003 Borghild Petersen k ug b d Datter Id n s 004 Agot Petersen k ug b d Datter Id n s 005 Johan Petersen m ug b s Søn Id n s 006 Martin Johannesen m e f hf Arbeider ved jernbanen Aremark n s Sannsynleg opphaldstad: Id 007 Jens Johannesen m ug b s Arbeider ved Aremark n s tømmerkubbing 008 Kristian Johannesen m ug b s Arbeider ved tømmerdrift Aremark n s 009 Einar Johannesen m ug f s Arbeider ved jernbanen Aremark n s Sannsynleg opphaldstad: Id Fredheim Skovlyst under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ludvig Nilsen m g b hf Arbeider ved Aremark n s propsekapping 002 Gina Larsdatter k g b hm Arbeiderkone Torpedalen n s Asak 003 Borghild Nilsen k ug b d Arbeider ved fabrik Id n s 004 Kristian Nilsen m ug b s Søn Id n s 005 Anna Nilsen k ug b d Datter Id n s 006 Jens Nilsen m ug b s Søn Id n s 007 Marlene Nilsen k ug b d Datter Id n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0117 Id 008 Harald Nilsen m ug b s Søn Id n s Fredheim Maastad (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Per Johannesen m g b hf Gartner og jordbruker Sverige n s 002 Augustad Andersdatter k g b hm Gartnerkone Sverige n s 003 Hjalmar Bergkvist m g b hf Arbeider ved skibshverv Asak s 004 Anna Persdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 005 Ragnar Bergkvist m ug b s Søn Id n s Fredheim Maastad (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karl Karlberg m g f hf Fyrbøter ved fabrik, Sverige n s jordbruker Sannsynleg opphaldstad: Tistedalen 002 Stina Eriksdatter k g b hm Fyrbøterkone Sverige n s Fredheim Orød (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Peter Bramer m g b hf Gaardbruker Fr.stad n s 002 Margit Bakke k g b hm Gaardmandskone Ingedal n s Skeberg 003 Konrad Tronrud m ug b tj Gaardsfuldmægtig Drøbak n s 004 Jens Johnsen m ug b tj Tjenestegut Id n s 005 Hjalmar Johannesen m ug b tj Sveitser Sverige s 006 Agnes Karlberg k ug b tj Tjenestepike Tistedalenn s Fr.hald Fredheim Grina (plads) under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Olav Nilsen m g b hf Husmand Sverige n s 002 Sofie Petersdatter k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Alf Nilsen m ug b s Arbeider ved gaardsbruk Berg n s 004 Ida Nilsen k ug b d Datter Id n s 005 Johan Nilsen m ug b s Søn Id n s 006 Nils Nilsen m ug b s Søn Id n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande Fredheim Sommero (3 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Ole Fuglevik m ug b hf Gaardbruker Kraakerøin s 002 Agnes Fuglevik k ug b hm Husbestyrerinde Kraakerøin s 003 Lina Magnusen k ug b tj Tjenestepike Vang n s Hedem 004 Albin Gustavsen m ug b tj Tjenestegut Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: Drengestuen 005 Halvdan Nilsen m ug b tj Tjenestegut Sveitser Kristianian s Fredheim Nordli (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anne Vold k e b hm Jordbrukerske Sverige n s 002 Georg Svensen m ug b tj Tjenestegut Fredrikstad n s 003 Sofie Nilsen k ug b fl Pleiedatter Id n s Fredheim Lilja (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kristine Olsen k g b hm Husholderske Sverige n s 002 Einar Olsen m ug b s Gaardbruker Kristianian s 003 Karoline Johnsen k ug b tj Tjenestepike Sverige n s Fredheim Tyskeet under (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Hilda Andersdatter k g b hm Underholdes av sine børn Sverige s 002 Dagmar Franzen k ug b d Arbeider ved fabrik Fredrikshald s (spinderi) 003 Hedvig Franzen k ug b d Arbeider ved fabrik Fredrikshald s (spinderi) 004 Ester Franzen k ug b d Datter Fr.hald s 005 Karl Franzen m ug b s Søn Fr.hald s 006 Rangvald Franzen m ug b s Søn Fr.hald s 007 Ernst Franzen m ug b s Søn Tistedalen s Fredheim Gramhaugen (4 m, 6 k) 8 (3 m, 5 k) Hermand Letting m g b hf Vognmand Fredrikshald n s 002 Anna Bryntesen k g b hm Vogmandkone Fredrikshald n 003 Harjet Letting k ug b d Datter Tistedalenn Fr.hald 004 Aagot Letting k ug b d Datter Tistedalenn Fr.hald 005 Gledis Letting k ug b d Datter Tistedalenn Fr.hald 006 Odd Letting m ug b s Søn Id n 007 Hans Emanuelsen m e b hf Arbeider ved sagbruk Aremark n s 008 Sofie Letting k e b hm Husholderske Aremark n s 009 Selma Hansen k g mt hm Sliperiarbeiderkone Fr.hald n s Sedvanleg bustad: Id 010 Leif Hansen m ug mt s Søn Id n s Sedvanleg bustad: Id Fredheim Gramstad (9 m, 6 k) 16 (10 m, 6 k) Karl Ludvig Strand m g b hf Arbeider ved træsliperi Sverige n s 002 Klara Magnusdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 003 Valborg Strand k ug b d Arbeider ved efabrik Id n s 004 Harald Strand m ug b s Søn Id n s 005 Aage Halvorsen %Strand% m ug b fl Pleiesøn Id n s 006 Karl Ludvig Pettersen m g b hf Arbeider ved træsliperi Id n s 007 Alette Andersdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 008 Alf Pettersen m ug f s Letmatros Id n s Sannsynleg opphaldstad: Australien 009 Jenny Pettersen k ug b d Butikjomfru Id n s 010 Rudolf Pettersen m ug b s Vognmand Id n s 011 Karl Pettersen m ug b s Søn Id n s 012 Krisy Pettersen k ug b d Datter Id n s 013 Olav Pettersen m ug b s Søn Id n s 014 Martin Olsen m g b hf Arbeider ved træsliperi Urskog n s 015 Amanda Petersdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 016 Reidar Olsen m ug b s Søn Id n s Fredheim Haugen (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Magnus Karlsen m g b hf Arbeider ved træsliperi Sverige s 002 Marie Halvorsdatter k g b hm Arbeiderkone Fr.hald n s 003 August Svendsen m g b hf Arbeider ved træsliperi Sverige s 004 Klara Eliasdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige s 005 Hjørdis Svendsen k ug b d Datter Sverige s 006 Thora Svendsen k ug b d Datter Sverige s 007 Napoleon Svendsen m ug b s Arbeider ved sagbruk Sverige s 008 Edit Svendsen k ug b d Datter Id s 009 Katrine Andreasdatter k e b fl Underholdes av sine barn Fors. sliperiarb (Nu død) Sverige s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0117 Id Fredheim Haugenhaugen (5 m, 8 k) 13 (5 m, 8 k) Trine Tomasen k e b hm Huseier Hjælp av sine barn Tistedalenn s Fr.hald 002 Tomas Tomasen m ug b s Arbeider ved Tistedalenn s tømmervælting Fr.hald 003 Torvald Tomasen m ug b s Arbeider ved Tistedalenn s tømmerlæse!! Fr.hald 004 Gudrun Tomasen k ug b d Konditorjomfru Tistedalenn s Fr.hald 005 Birger Tomasen m ug b s Kontorist ved Tistedalenn s kolonialbutik Fr.hald 006 Haldor Tomasen m g b hf Tømmervelter Tistedalenn s Fr.hald Arbeidsledig: l 007 Valborg Martinsen k g b hm Kone Tistedalenn s Fr.hald 008 Harjet Martinsen k ug b d Datter Tistedalenn s Fr.hald 009 Marta Martinsen k ug b d Datter Tistedalenn s Fr.hald 010 Aase Martinsen k ug b d Datter Id n s 011 Kristian Haug m g b hf Arbeider ved Tistedale n s tømmervelting 012 Olga Jensdatter k g b hm Arbeiderkone Sponvikenn s Berg 013 Rut Haug k ug b d Datter Id n s Fredheim Fuglesangen (3 m, 6 k) (3 m, 5 k) 001 Martin Stolt m g b hf Stenhugger (gatesten) Sverige s 002 Anna Andreasdatter k g b hm Stenhuggerkone Sverige s 003 Marie Stolt k ug b d Arbeider ved Id s bommulsvæveri 004 Karl Stolt m ug b s Arbeider ved træsliperi Id s 005 Agnes Stolt k ug b d Datter Id s 006 Astrid Stolt k ug b d Datter Id s 007 Anne Larsdatter k e b hm Gaardbrukerske Rokke n s Berg 008 Ludvig Hansen m ug b s Sindssvag Fr.hald n s Sjukdom: s 009 Alma Pedersdatter k g mt b Skipperkone Fredrikstad n s Sedvanleg bustad: Amerika Fredheim Paulun under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Amalie Pedersen k ug b hm Gartnerske Sverige n s Fredheim Tangen leiegaard under (19 m, 23 k) 41 (19 m, 22 k) Merknad: E: Bostedet har tre tellingslister 42a, 42b, 42c. 001 Peter Lund m g b hf Arbeider ved Aremark n s tømmerskjæring 002 Olava Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 003 Johan Lund m ug b s Arbeider ved sagbruk Tistedalenn s Fr.hald 004 Valdemar Lund m ug b s Arbeider ved sagbruk Id n s 005 Einar Lund m ug b s Arbeider ved sagbruk Id n s 006 Stina Hansen k ug b hm Arbeider ved Id n s bommuldspinderifabrik 007 Olga Hansen k ug b fl Arbeider ved bommuldspinderifabrik Id n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 008 Jenny Hansen k ug b fl Fattiglem Hjælp av sine Id n s søsken 009 Aron Holmstrøm m g b hf Arbeider ved sagbruk Sverige 010 Agnes Pedersdatter k g b hm Arbeiderkone Fredriksstad 011 Gerda Holmstrøm k ug b d Datter Sverige 012 Lilly Holmstrøm k ug b d Datter Sverige 013 Frida Holmstrøm k ug b d Datter Id 014 Dagny Holmstrøm k ug b d Datter Id 015 Helny Holmstrøm k ug b d Datter Id 016 Margit Holmstrøm k ug b d Datter Id 017 Aksel Lund m g b hf Arbeider ved sagbruk Fr.hald n s 018 Vegelie Svendsen k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 019 Andora Lund k ug b d Datter Fr.hald n s 020 Holger Lund m ug b s Søn Asak n s Berg 021 Karoline Eliasdatter k e b hm Arbeider ved træsliperi Sverige s 022 Lena Magnusen k ug b d Arbeider ved træsliperi Sverige s 023 Johan Henriksen m g b hf Arbeider ved luftbane Sverige s 024 Hilda Karlsdatter k g b hm Arbeiderkone Fr.hald n s 025 Sverre Henriksen m ug b s Søn Id n s 026 Johan Nilsen m ug b fl Arbeider ved efabrik Sverige s 027 Karl Lingren m g b hf Arbeider ved sagbruk Sverige s 028 Emeline Olavesdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 029 Jørgen Lingren m ug b s Arbeider ved sagbruk Sverige n s 030 Einar Lingren m ug b s Arbeider ved sagbruk Skjeberg n s 031 Gustava Lingren k ug b d Sysselsat ved stel Berg n s 032 Ole Lingren m ug b s Søn Id n s 033 Hans Lingren m ug b s Søn Id n s 034 Karen Andreasen k ug mt b Hjælp av fattigkassen Aremark n s Sedvanleg bustad: Tistedalen 035 Svend Berglund m e b ff. Snedker ved fabrik Sverige 036 Jenny Berglund k ug b hm Sysselsat ved stel Sverige 037 Margrete Berglund k ug b d Datter Sverige 038 Rut Berglund k ug b d Datter Id 039 Anton Danielsen m g b hf Høvler ved sagbruk Aremark n s 040 Karoline Olsdatter k g b hm Høvlerkone Aremark n s 041 Aksel Danielsen m ug b s Arbeider ved sagbruk Aremark n s 042 Harald Danielsen m ug b s s Berg n s Arbeidsledig: l Fredheim Nyborg (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Martin Nygaard m e b hf Fløtningsformand Asak n s Berg 002 Marie Nygaard k ug b d Sysselsat ved stel Id n s 003 Anton Nygaard m g b hf Tømmerfløtning Asak n s Berg 004 Hulda Andersdatter k g b hm Tømmerfl.kone Sverige s 005 Margit Karlsen k ug b fl Pleiedatter Modum s Fredheim Annalyst (6 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Karl Gustavsen m g b hf Arbeider ved Sverige s graastensmuring 002 Marie Larsdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige s 003 Gustav Karlsen m ug b s Arbeider ved Sverige s bommuldsfabrik 004 Alma Karlsen k ug b d Arbeider ved Sverige s bommuldsfabrik 005 Julius Solberg m g f hf Arbeider ved træsliperi Rakkestadn Trusamf.: Kristi menighet Sannsynleg opphaldstad: Tistedalen 006 Adolfine Olavsdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n 007 Johannes Solberg m ug b s Søn Aker n 008 Kristian Solberg m ug b s Søn Askim n Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0117 Id 009 Josef Solberg m ug b s Søn Id n 010 Jakob Johannesen m g b hf Arbeider ved træsliperi Fr.hald n s 011 Valborg Johannesen k g b hm Arbeiderkone Asak n s Fredheim Jerperød (2 m, 4 k) (2 m, 3 k) 001 Emanuel Jerperød m g b hf Rentier Id n s 002 Maren Olsdatter k g b hm Rentierkone Urskog n s 003 Rangfrid Aas k ug b fl Pleiedatter Fredrikshald n s 004 Alf Asker m g b hf Veivogter Asker n 005 Marie Torgersdatter k g b hm Veivogterkone Id n 006 Hanna Asker k g mt b Gaardmandskone Id n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Enningdalen Fredheim Stensgaard (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Johan Olsen m g b hf Stenhugger Sverige n 002 Marie Olsdatter k g b hm Stenhuggerkone Berg n 003 Elise Olsen k ug b d Arbeider ved Id n s spinderifabrik 004 Olav Olsen m ug b s Søn Id n s 005 Susanna Olsen k ug b d Datter Id n s 006 Elisabet Petersdatter k e b fl Underholdes av sine børn Sverige s 007 Magnus Johannesen m g b hf Arbeider ved sagbruk Sverige s 008 Amanda Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Fr.hald s 009 Rut Johannesen k ug b d Datter Id s 010 Leif Johannesen m ug b s Søn Id s 011 Ulf Skram m ug b hf Stationsbetjent Haugesundn s Fredheim Fredriksfryd (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Thorvald Olsen m g b hf Gaardbruker Id n s 002 Mathilde Andersdatter k g b hm Gaardmandskone Horten n s 003 Erling Olsen m ug b s Søn Id n s 004 Marie Olsen k ug b d Datter Id n s 005 Anna Andreasen k ug b tj Tjenestepike Berg n s 006 Einar Berntsen m g b hf Maskinist Tistedalen s 007 Helga Røhren k g b hm Maskinistkone Drammenn s 008 Erling Berntsen m ug b s Søn Tistedalen s 009 Dagny Berntsen k ug b d Datter Tistedalen s 010 Karla Hansen k ug b el Kontordame ved sagbruk Fr.hald n s Fredheim Fredriksfryd (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Nils Johnsen m g b hf Hjulmaker Id n s 002 Anne Jensdatter k g b hm Hjulmakerkone Id n s 003 Johan Johnsen m ug b s Arbeider ved skotøifabrik Id n s 004 Rakel Johnsen k ug b d Tjenestepike Id n s 005 John Johnsen m ug b s Søn Id n s 006 Kristine Hansen k ug b fl Fattiglem Id n s 007 Einar Johnsen m g b hf Arbeider ved Id n s propsekapping 008 Astrid Kristiansdatter k g b hm Arbeiderkone Tistedalen s 009 Rut Johnsen k ug b d Datter Id n s 010 Aksel Torersen m g b hf Arbeider ved skotøifabrik Tistedalen 011 Mathilde Andersdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n 012 Norman Thorersen m ug b s Arbeider ved sagbruk Asak n Fredheim Fredriksfryd under (16 m, 15 k) 32 (17 m, 15 k) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga 1910 Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 49a og 49b. 001 Oskar Olsen m g b hf Arbeider ved skotøifabrik Sverige n s 002 Anna Keisa Andreasdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n 003 Ester Olsen k ug b d Sysselsat ved stel Id n s 004 Olav Olsen m ug b s Søn Id n s 005 Lydia Olsen k ug b d Datter Id n 006 Arnt Olsen m ug b s Søn Id n 007 Rut Olsen k ug b d Datter Id n 008 Petter Jensen m g b hf Stationsbetjent Berg n s 009 Marie Nilsdatter k g b hm Stationsbetjentkone Skiptvet n s 010 Sigrid Jensen k ug b d Datter Hakedal n s 011 Nils Jensen m ug b s Søn Asak n s Berg 012 Gustav Sterk m g b hf Stenhugger Sverige s 013 Hilma Granat k g b hm Stenhuggerkone Sverige s 014 Eval Sterk m ug b s Søn Id s 015 Rolf Sterk m ug b s Søn Id s 016 Birger Sterk m ug b s Søn Id s 017 Hans Svendsen m g b hf Kræmmer Id n s 018 Laura Svendsdatter k g b hm Kræmmerkone Id n s 019 Johan Gundersen m g b hf Stationsbetjent Id n s 020 Marta Abelsdatter k g b hm Stationsbetjentkone Id n s 021 Haakon Pedersen m ug b fl Pleiesøn Fors. av fattigv Fr.hald n s 022 Alf Aronsen m ug b fl Arbeider ved sagbruk Id n s 023 Magnus Abrahamsen m g f hf Stenhugger Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Baptist Sannsynleg opphaldstad: Id 024 Emilie Andreasdatter k g b hm Stenhuggerkone Id n 025 Signe Abrahamsen k ug b d Arbeider ved Id n bomuldsfabrik 026 Viljam Abrahamsen m ug b s Søn Id n 027 Mimmi Abrahamsen k ug b d Datter Id n 028 Rolf Abrahamsen m ug b s Søn Id n 029 Karoline Andreasen k e b hm Kåpe og kjolesøm Id n s 030 Oskar Olsen m ug b s Søn Id n s 031 Lilssi!! Olsen k ug b d Datter Sponvikenn s 032 Karen Larsdatter k e b fl Underholdes av sine børn Fors. av fattigv. Berg Id n s Fredheim Linjegaard (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Edon Olsen m g b hf Jernbanevogter Næs n s Rommerike 002 Hanna Andersdatter k g b hm Banevogterkone Tistedalen s 003 Anna Paulsen k ug b fl Pleiedatter Næs n s Romerike 004 Kristian Olsen m g b hf Arbeider ved Tistedale n s propsekapping 005 Vida Johannesdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 006 Eivind Olsen m ug b s Søn Id n s 007 Alma Johannesdatter k ug b fl Arbeider ved væverifabrik Sverige s 008 Einar Eriksen m ug b hf Telegrafist Kristianian s Fredheim Tangen under (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Kristian Skolleberg m g b hf Brukseier og gaardbruker Aremark n s 002 Disa Skolleberg k g b hm Brukseierkone Sverige n s 003 Gudrun Skolleberg k ug b d Datter Id n s 004 Rut Skolleberg k ug b d Datter Id n s 005 Birger Skolleberg m ug b s Søn Id n s 006 Ellen Skolleberg k ug b d Datter Id n s 007 Hildur Persen k ug b tj Kokke Id n s 008 Aksel Grønning m ug b fl Bruksfuldmægtig Tromsø n s 009 Klara Andersdatter k ug b tj Tjenestepike Sverige s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0117 Id Fredheim Tangen (mandsbolig) under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Elias Holander m g b hf Husmand Sverige s 002 Augustad Olsdatter k g b hm Husmandskone Sverige s 003 Marie Holander k ug b d Datter Sverige s 004 Gustav Holander m ug b s Søn Sverige s 005 Rut Holander k ug b d Datter Sverige s 006 Inger Johannesen k e b hm Underholdes av sine børn Delvis arbeide og delvis fatigunderst Id n s Fredheim Tistedalen Station (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Martin Paulsen m e b hf Postaabner og Hole n s Stationsmester 002 Margit Gudrun Paulsen k ug b d Lærerinde Ved offentlig Id n s skole 003 Inga Karine Sellnestrøm k ug b tj Husgjerning Tistedalenn s (Fredrikshalds Komune) Fredheim Tangen barakken under (9 m, 9 k) 19 (9 m, 10 k) Svend Johnsen m g b hf Maskinist ved sagbruk Sverige 002 Stina Aronsdatter k g b hm Maskinistkone Sverige 003 Ingeborg Johnsen k ug f d Datter Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: Baptist Sannsynleg opphaldstad: Tistedalen 004 Huggo Johnsen m ug b s Søn Sverige 005 Hulda Johnsen k ug b d Datter Sverige 006 Karl Tomasen m g b hf Arbeider ved sagbruk Lillehammer n s 007 Marie Aronsdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 008 Olav Tomasen m ug b s Arbeider ved sagbruk Id n s 009 Torstein Tomasen m ug b s Søn Id n s 010 Marie Hansdatter k e b Bedstemor Underholdes av sine børn Sverige s Fors. av fattigv. 011 Johannes Aronsen m g b fl Tømmermand Sverige s 012 Aron Bryntesen m g b hf Arbeider ved sagbruk Sverige n s 013 Marie Johnsdatter k g b hm Arbeiderkone Skjeberg n s 014 Anette Bryntesen k ug b d Arbeider ved væverifabrik Id n s 015 Hildegard Bryntesen k ug b d Arbeider ved Id n s spinderifabrik 016 Konstanse Bryntesen k ug b d Arbeider ved Id n s spinderifabrik 017 Birger Bryntesen m ug b s Søn Id n s 018 Dagmar Bryntesen k ug b d Datter Id n s 019 Albert Haakensen m ug b fl Arbeider ved sagbruk Skeberg n s Fredheim Tangen (formandboligen) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Jørgen Gustavsen m g b hf Formand ved sagbruk Sarpsborgn s 002 Karoline Kristensdatter k g b hm Formandkone Ømark n s 003 Emma Rud k ug b d Sysselsat ved stel Kraakerøen s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande Fredheim Flateby (4 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Julius Flateby m g b hf Gaardbruker og brukseier Id n s 002 Marie Flateby k g b hm Gaardmandskone Rømskogen n s 003 Maren Flateby k ug b d Datter Asak n s 004 Ole Flateby m ug b s Søn Id n s 005 Elise Flateby k ug b d Datter Id n s 006 Kristine Flateby k ug b d Datter Id n s 007 Jenny Flateby k ug b d Datter Id n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 008 Jørgen Flaten Flateby m ug b s Søn Id n s 009 Martin Karlsen m g b hf Gaardsgut Skjeberg n s Merknad: Drængestuen 010 Karen Pettersdatter k g b hm Gaardsgutkone Skjeberg n s Fredheim Larmeløkken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Andreas Andersen m e b hf Sliperibestyrer Sverige n s 002 Kamilla Andersdatter k ug b d Sysselsat ved stel Kristianian s Fredheim Aas (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Fritjof Olsen m g b hf Arbeider ved Vestre n cellulosefabrik Aker 002 Mina Hansdatter k g b hm Arbeiderkone Fredrikstad n 003 Johan Olsen m ug b s Arbeider ved træsliperi Kristianian 004 Halvdan Olsen m ug b s Arbeider ved sagbruk Kristianian s 005 Torleif Olsen m ug b s Arbeider ved gardinfabrik Kristianian s 006 Agnes Olsen k ug b d Datter Kristianian s 007 Marie Olsen k ug b d Datter Kristianian s 008 Borghild Olsen k ug b d Datter Kristianian s 009 Margit Olsen k ug b d Datter Kristianian s 010 Johan Gundersen m g b hf Arbeider ved gardinfabrik Sverige n 011 Dagny Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Kristianian Fredheim Sinnestad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ludvig Johannesen m g b hf Arbeider ved træsliperi Fredrikstad n s 002 Emma Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 003 Johan Johannesen m ug b s Søn Id n s 004 Lydia Johannesen k ug b d Datter Id n s Fredheim Grønhaugen (2 m, 5 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Martinsen m g b hf Arbeider ved sagbruk Aremark n s 002 Marte Olsdatter k e b hm Steller et for sin søn Aremark n s 003 Hanna Martinsen k ug b fl Meierske Aremark n s 004 Anne Simensen k ug mt b Husholderske Fors. uopgit uopgit n s Sedvanleg bustad: Aremark 005 Karen Johannesen k e b hm Huseier Sverige n s 006 Eleonore Johannesen k ug b d Arbeider ved Sverige n s spinderifabrik 007 Sigevart Johannesen m ug b s Arbeider ved sagbruk Id n s Fredheim Utsigt (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Peter Mathisen m g b hf Stenhugger Id n s 002 Augusta Andersdatter k g b hm Stenhuggerkone Id n s 003 Aksel Mathisen m ug b s Stenhugger Id n s 004 Helge Mathisen m ug b s Søn Id n s 005 Borghild Mathisen k ug b d Datter Id n s 006 Oskar Mathisen m ug b s Søn Id n s 007 Karl Mathisen m ug b s Søn Id n s 008 Einar Mathisen m ug b s Søn Id n s 009 Marte Korneliusdatter k e b hm Huseier Id n s 010 Stina Børresen k ug b hm Arbeider ved Sverige s spinderifabrik 011 Beata Jonsen k e b hm Arbeider ved spinderifabrik Sverige s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0117 Id Fredheim Skurverud (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Fredrik Neeb m g b hf Kjøbmand Fredrikshald n s 002 Eugenie Berntsdatter k g b hm Kjøbmandskone Fredrikshald n s 003 Helga Neeb k ug b d Sysselsat ved stel Id n s 004 Rikart Neeb m ug b s Søn Id n s 005 Ingrid Neeb k ug b d Datter Id n s 006 Aksel Grønberg m g b hf Arbeider ved Sverige s snedkerfabrik 007 Amanda Svendsdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige s 008 Ester Grønberg k ug b d Arbeider ved Id s spinderifabrik 009 Artur Grønberg m ug b s Søn Fr.hald s 010 Rut Grønberg k ug b d Datter Id s 011 Harald Grønberg m ug b s Søn Id s 012 Ida Johannesen k ug b hm Arbeider ved gardinfabrik Sverige Fredheim Lie (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Olaf Edvinsen m g b hf Arbeider ved luftbane Fr.hald n s 002 Julianne Johannesdatter k g b hm Arbeiderkone Id n s 003 Omar Olsen m ug b s Arbeider ved luftbane Id n s 004 Rudolf Olsen m ug b s Id n s Arbeidsledig: l 005 Georg Olsen m ug b s Søn Id n s 006 Rangvald Olsen m ug b s Søn Id n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande Fredheim Skurverud (4 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Laura Gabrielsen k ug b hm Sysselsat ved stel Fors Aremark n s av fattigv. 002 Johanne Sørnesen!! k e b fl Forsørges av sine børn Aremark n s Fors. av fattigv. 003 Aksel Seguldsen m g b hf Arbeider ved kulhandel Sverige s 004 Julie Larsdatter k g b hm Arbeiderkone Fr.hald n s 005 Karl Seguldsen m ug b s Fr.hald n s Arbeidsledig: l 006 Alf Seguldsen m ug b s Søn Fr.hald n s 007 Ingeborg Seguldsen k ug b d Datter Fr.hald n s 008 Johanne Karlsdatter k f b hm Arbeider ved træsliperi Sverige s 009 Karl Karlsen m ug b s Søn Id s 010 Ester Karlsen k ug b d Datter Id s Fredheim Gramhaugbjerget (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Petter Larsen m g b hf Arbeider ved sagbruk Id n s 002 Klara Johannesdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 003 Paul Larsen m ug b s Søn Id n s 004 Natalie Larsen k ug b d Datter Id n s 005 Ingeborg Larsen k ug b d Datter Id n s 006 Karl Larsen m ug b s Søn Id n s 007 Bertine Hansen k e b hm Arbeider som vaskekone Aremark n s 008 Anna Isaksen k ug b hm Strømpestrikning Hjælp af Sverige s fattigvæsnet Fredheim Fosby (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Karl Kristensen m g b hf Arbeider ved sagbruk Id n s 002 Anna Andersdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 003 Sverre Kristensen m ug b s Søn Asak n s 004 Reidar Kristensen m ug b s Søn Id n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0112 Torsnes, Borge prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer