Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1421 Aurland Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 313 (kvinner: 169, menn: 144) Bustader i kretsen: 51 Krets: 001 Nærødalen Prestegjeld: Aurland Herred/by: Aurland Nærødalen Bakke (gaard) (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Andres E. Bakke m g b hf Gaardbr selveier Aurland n s 002 Ingebjørg S. Styve k g b hm Gaardbr.kone Aurland n s 003 Brita A. Bakke k ug b d Datter Arbeider med Aurland n s kreaturstel 004 Gjertrud A. Bakke k ug b d Datter Sysselsat ved Aurland n s husgjerning 005 Andres A. Bakke m ug b s Søn arbeider ved jordbruk Aurland n s 006 Anna A. Bakke k ug b d Datter Aurland n s 007 Sunneva A. Bakke k ug b d Datter Aurland n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nærødalen Bakke (gaard) (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Torstein E. Bakke m g b hf Gaardbr selveier Aurland n s 002 Hansina S. Bakke k g b hm Gaardmandskone Aurland n s 003 Einar T. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 004 Per T. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 005 Metta Skaheim k ug b tj Tjenestepike (ved Aurland n s husarbeide) 006 Kari P. Bakke k e b hm Føderaadskone Aurland n s Merknad: Alder: Vides ikke. Føderaadshuset Nærødalen Tufte (gaard) (3 m, 5 k) (2 m, 4 k) 001 Ola Holm m g mt fl hf Gaardbruker, selveier Aurland n s %Gaardsbestyrer% Sedvanleg bustad: Underdal Aurland 002 Johanna Holm k g mt fl hm Gaardbr.kone Aurland n s Sedvanleg bustad: Underdal Aurland 003 Karl K. Tufte m ug b s Arbeider ved gaardsarbeide Aurland n 004 Sigurd K. Tufte m ug b s Arbeider ved Aurland n s gaardsarbeide 005 Karolina K. Tufte k ug b d Datter Aurland n s 006 Maria K. Tufte k ug b d Datter Aurland n s 007 Johanna Underdal k ug b tj Tjenestepike Kreaturstel Aurland n s 008 Jensina Underdal k ug b tj Tjenestepike Husarbeide Aurland n s Nærødalen Bakkehaugen (plads) under (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Thomas J. Styve m g b hf Husmand med jord Leikangern s 002 Peroline T. Styve k g b hm Husmandskone Aurland n s 003 Gjertrud T. Bakke k ug b d Datter Aurland n s 004 Jens T. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 005 Olina T. Bakke k ug b d Datter Aurland n s 006 Maria T. Bakke k ug b d Datter Aurland n s 007 Thea T. Bakke k ug b d Datter Aurland n s 008 Margit T. Bakke k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Bakke (gaard) (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Johannes N. Telstø m g b hf Gaardbr selveier Østensjø n s 002 Sunneva H. Telstø k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Ingvald J. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 004 Hermund A. Flæte m e b fl Husmand med fattigunderstøttelse Leikangern s Folketeljinga Nærødalen Bakkestranden (plads) under (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11 s

12 1421 Aurland 001 Andres Kjeldsen Bakke m e b hf Husmand, Skomaker og lever elles av opsparede penge Aurland n s Nærødalen Bakkestranden (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Sjur A. Bakke m g b hf Husmand med jord og Aurland n s vognmand 002 Ragnhild A. Bakke k g b hm Husmandskone Aurland n s 003 Anna S. Bakke k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Bakkestranden (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole N. Bakke m g b hf Husmand og veiarbeider Leikangern s 002 Kari O. Bakke k g b hm Husmandskone Aurland n s 003 Marta N. Bakke k ug b fl Syerske Aurland n s Nærødalen Bakkestranden (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anna P. Bakke k e b hm Husmandsenke lever av sit Aurland n s arbeide paa pladsen 002 Ingebjørg N. Bakke k ug b d Datter Syerske og Aurland n s husarbeide 003 Andreas H. Bakke m ug b s Søn Aurland n s Nærødalen Bakkestranden (plads) under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Erik O. Bakke m g b hf Husmand med jord Leikangern s 002 Perolina N. Bakke k g b hm Husmandskone Aurland n s 003 Ola E. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 004 Nils E. Bakke m ug b s Søn Aurland n s Nærødalen Bakke (gaard) (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Hans H. Bakke m ug b hf Gaardbr selveier og Aurland n s vognmand 002 Anna H. Bakke k ug b hm Husholderske Aurland n s 003 Kari H. Bakke k ug b tj Tjenerstepike Husgjerning Sogndal n s og kreaturstel 004 Stina Nordnes k ug b d Datter Sogndal n s Nærødalen Gudvangen (gaard) under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Martinus B. Dræge m g b hf Handelsmand og Aurland n s gaardbruker selveier Landhandel Manufaktur og Kolonial 002 Ola O. Underdal m ug b tj Butikbetjent Aurland n s 003 Anna B. Styve k ug b tj Tjenestepike Husgjerning Aurland n s Nærødalen Gudvangen (gaard) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Rognald B. Dræge m g b hf Lensmand og postopner Aurland n s 002 Hansina H. Dræge k g b hm Lensmandskone, husarbeide Aurland n s Nærødalen Fet (plads) under (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ellend O. Thingestad m g b hf Vognmand og motorfører Leikangern s 002 Brita T. Thingestad k g b hm Vognmandskone Leikangern s Husgjerning 003 Johanna E. Thingestad k ug b d Datter Leikangern s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 004 Ølgaard E. Thingestad k ug b d Datter Leikangern s 005 Bernt K. Stølaas m g b hf Snedker Leikangern s 006 Berta T. Stølaas k g b hm Snedkerkone husarbeide Leikangern s 007 Anna B. Stølaas k ug b d Datter Leikangern s 008 Ølgaard B. Stølaas k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Fet under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Berta H. Skjerping k e b hm Gaardbr.enke uten jord sysselsat ved husgjerning og syarbeide Sogndal n s 002 Johannes A. Skjerping m ug b s Skydsgut Aurland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Aurland Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Farmarbeid og skogarbeid Merknad: 003 Hans A. Skjerping m ug b s Skomakersvend Aurland n s 004 Theodor A. Skjerping m ug b s Søn Aurland n s Nærødalen Fet (plads) under (2 m, 2 k) (1 m, 1 k) 001 Ole J. Hylland m g b hf Skomakermester S Hosangern s 002 Anna O. Hylland k g b hm Skomakerkone husarbeide Haus n s 003 Lars E. Brændsæt m ug mt s Snedkermester Vossestrandenn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Vossestranden 004 Guri Haga k ug mt d Husarbeide og kreaturstel Vossestrandenn s gaardbrukerdtr Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Vossestranden Nærødalen Fet (plads) under (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Lasse N. Bryn m g b hf Strandsitter Smed S og Borgund n s vognmand 002 Anna H. Gudvangen k g b hm Strandsitterkone Aurland n s husarbeide 003 Malla L. Bryn k ug b d Datter Aurland n s 004 Nils L. Bryn m ug b s Søn Aurland n s 005 Gurid L. Bryn k ug b d Datter Aurland n s 006 Hansina L. Bryn k ug b d Datter Aurland n s 007 Johannes L. Bryn m ug b s Søn Aurland n s Nærødalen Fet (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Marta J. Gudvangen k ug b hm Arbeiderske ved Aurland n s husarbeide 002 Martines S. Gudvangen m g b hf Arbeider ved jordbruk Aurland n s 003 Marie E. Gudvangen k g b hm Arbeiderkone - husarbeide Leikangern s Nærødalen Fet under (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Lars O. Hylland m g b hf Handelsmand Landhandelmanufaktur Aurland n s - koloninal 002 Inga O. Hylland k g b hm Husmor Hosangern s 003 Ola L. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 004 Rognald L. Hylland m ug b Aurland n s Merknad: Overstreka 005 Johannes L. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 006 Nils L. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 007 Andres L. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 008 Bottolv L. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 009 Peder L. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 010 Martin L. Hylland m ug b s Søn Aurland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1421 Aurland 011 Olina L. Hylland k ug b d Datter Aurland n s 012 Ida L. Hylland k ug b d Datter Aurland n s 013 Jørgina L. Hylland k ug b d Datter Aurland n s 014 Sønneva L. Hylland k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Fet (plads) under (2 m, 5 k) (2 m, 6 k) 001 Simon O. Gudvangen m g b hf Husmand og brygearbeider Aurland n s 002 Bertina K. Gudvangen k g b hm Husmandskone Sogndal n s 003 Ole S. Gudvangen m ug b s Skydsgut og jordarbeider Aurland n s 004 Kristina S. Gudvangen k ug b d Syerske Aurland n s 005 Brita S. Gudvangen k ug f d Husarbeide Aurland n s Sannsynleg opphaldstad: Sogndal 006 Olina S. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 007 Marta E. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 008 Brita O. Hylland k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Gudvangen (gaard) (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Henrik R. Gudvangen m g b hf Gaardbruker, selveier Jostedal n s 002 Marte H. Gudvangen k g b hm Gaardbr.kone Sogndal n s 003 Rasmus H. Gudvangen m ug b s Gaardmandssøn arbeide Aurland n s ved jordbr. 004 Marta H. Gudvangen k ug b d Datter Husgjern Aurland n s 005 Anna H. Gudvangen k ug b d Datter Kreaturstel Aurland n s 006 Maria H. Gudvangen k ug b d Datter husgj Aurland n s 007 Hansina H. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 008 Gjertrud H. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 009 Torstein H. Gudvangen m ug b tj Tjenestegut ved Aurland n s jordarbeide 010 Erik I. Gudvangen m g b hf Føderaadsmand Aurland n s Merknad: Føderaadshuset 011 Mari J. Nyborg k ug b tj Tjenestepike - husgjerning Leikangern s Nærødalen Gudvangen (plads) under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole O. Gudvangen m g b hf Husmand uten jord og Aardal n s fisker Sogn 002 Ingebørg T. Gudvangen k g b hm Husmandsk. - husgjerning Aardal Sogn n s Nærødalen Gudvangen (plads) under (2 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Mikkel E. Gudvangen m e b hf Husmand og vognmand Aurland n s 002 Martin M. Gudvangen m ug b s Arbeide jordarbeide og husarb Aurland n s Nærødalen Gudvangen under (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 David M. Gudvangen m g b hf Jord og Veiarbeide Vossestrandenn s Husmand uten jord 002 Maglid M. Gudvangen k g b hm Husmandskone Aurland n s husarbeide 003 Hansina D. Gudvangen k ug b d Datter Husarbeide Aurland n s 004 Lina D. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 005 Marta D. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 006 Magnus D. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s 007 Mikkel D. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s 008 Ingeborg D. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 009 Knut D. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Nærødalen Gudvangen (gaard) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole H. Gudvangen m e b hf Gaardbr selveier og Aurland n s vognmand 002 Ingebjørg O. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 003 Gjert O. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s 004 Marte O. Westreim k ug b tj Tjenestepike husgjern Sogndal (Sogn) n s Nærødalen Hemre (gaard) (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Bottolf L. Hemre m g b hf Gaardbruker selveier Aurland n s 002 Kristina N. Hemre k g b hm Gaardbrukerkone Aurland n s 003 Ingeborg B. Hemre k ug b d Datter husarb Aurland n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Lars B. Hemre m ug b s Søn Jord.arbeide Aurland n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 005 Brita B. Hemre k ug b d Datter Aurland n s 006 Nils B. Hemre m ug b s Søn Aurland n s 007 Hans B. Hemre m ug b s Søn Aurland n s 008 Olina S. Gudvangen k ug b tj Tjenestepike Kreaturstel Aurland n s 009 Ingeborg B. Hemre k e b hm Føderaadskone Aurland n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nærødalen Skjerping (gaard) (3 m, 10 k) 1 13 (3 m, 10 k) 001 Brita H. Dræge k g b hm Gaardbrukerkone Aurland n s 002 Bottolv M. Dræge m ug b s Søn Aurland n s 003 Anna M. Dræge k ug b d Datter Aurland n s 004 Gjørid M. Dræge k ug b d Datter Aurland n s 005 Hans M. Dræge m ug b s Søn Aurland n s 006 Marta Anette M. Dræge k ug b d Datter Aurland n s 007 Maria M. Dræge k ug b d Datter Aurland n s 008 Jenni M. Dræge k ug b d Datter Aurland n s 009 Ingeborg S. Underdal k ug b tj Tjenestepike husgjerning Aurland n s og kreaturstel 010 Jens J. Styve m ug b tj Tjenestegut jordarb Aurland n s 011 Eli G. Huus k e b hm Føderaadskone Kinsarvikn s Hardanger Merknad: Føderaadshuset 012 Torbjørg A. Skjerping k ug b d Syerske Kinsarvikn s 013 Gjørid J. Dræge k e b fl Føderaadskone Aurland n s Nærødalen Fet (gaard) (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 M. Hansen m g b hf Hoteleier & Levangern s dampskipsekspeditør 002 Andria Margreta Hansen k g b hm Fru Husmor Husarbeide Bergen n s 003 Rikka S. Underdal k ug b d Tjenestepike husgjerning Aurland n s 004 Anna Tobine Sørensen k e b fl Kokerske, bestyrerinde Bergen n s Nærødalen Skjerping (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Johan J. Bjørnethun m g b hf Arbeider ved jordbruk Leikangern s 002 Sina Karolina N. Bjørnethun k g b hm Arbeiderkone ved Aurland n s husarbeide 003 Martinus J. Bjørnethun m ug b s Søn Leikangern s 004 Nils A. Skjerping m e b hf Føderaadsmand Ulvik n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1421 Aurland Nærødalen Skjerping (gaard) (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Endre N. Skjerping m g b hf Gaardbruker selveier og Aurland n s snedker 002 Ingebjørg L. Hjellum k g b hm Gaardbrukerkone Aurland n s 003 Nils Endresen Skjerping m ug b s Arbeider ved jordbruk Aurland n s 004 Lars E. Skjerping m ug b s Søn Aurland n s 005 Oddmund E. Skjerping m ug b s Søn Aurland n s 006 Brita E. Skjerping k ug b d Datter Aurland n s 007 Kari E. Skjerping k ug b d Datter Aurland n s 008!! Skjerping* m ug b s Søn Aurland n s Merknad: Udøpt gut 009 Kari P. Høgheim k ug b tj Tjenestepike - husgjerning Leikangern s 010 Brita O. Hjellum k ug b tj Tjenestepike - husgjerning Aurland n s 011 Lars I. Horpedal m ug b fl Folkeskolelærer Balestrandn s Nærødalen Skjerping (gaard) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole N. Skjerping m g b hf Gaardbruker selveier Aurland n s 002 Brita S. Skjerping k g b hm Gaardbrukerkone Aurland n s 003 Svein O. Skjerping m ug b s Søn Aurland n s 004 Nils O. Skjerping m ug b s Søn Aurland n s 005 Kari O. Skjerping k ug b d Datter Aurland n s 006 Anna O. Skjerping k e b hm Føderaadskone Aurland n s Nærødalen Skjerping (plads) under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Jensine A. Gudvangen k e b hm Leiearbeiderske ved Aurland n s husarbeide Husmandsenke med jord 002 Ragnhild S. Gudvangen k ug b d Datter husarbeide og Aurland n s kreaturstel 003 Ole J. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s 004 Ingeborg A. Skjerping k ug b d Datter Aurland n s 005 Ole A. Gudvangen m ug b fl Logerende Handelsmand Aurland Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1877 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Aurland Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Handelsmand Merknad: Nærødalen Hylland (gaard) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole A. Hylland m g b hf Gaardbruker, selveier Aurland n s 002 Gurid E. Hylland k g b hm Gaardbr.kone Leikangern s 003 Andreas O. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 004 Erik O. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 005 Marta O. Hylland k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Hylland (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder A. Hylland m g b hf Husmand med jord Aurland n s 002 Kari J. Hylland k g b hm Husmandskone Sogndal n s Nærødalen Hylland (gaard) (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ellend T. Hylland m g b hf Gaardbr selveier Aurland n s 002 Dorta N. Hylland k g b hm Gaardbrukerkone Aurland n s 003 Brita S. Underdal k ug b tj Tjenestepike, kreaturstel Aurland n s 004 Ellend N. Ramsøy m ug b s Søn Aurland n s 005 Sønneva E. Hylland k ug b hm Føderaadskone Aurland n s Merknad: Føderaadshuset 006 Andrea A. Smitt k ug b tj Tjenestepike Bergen n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Nærødalen Hylland (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ola N. Dyrdal m g b hf Husmand og arbeider ved Aurland n s Jordbruket 002 Gjertrud S. Underdal k g b hm Husmandskone Leikangern s 003 Ragnhild N. Hylland k e %g % b hm Husmandsenke med føderaad Aurland n s Nærødalen Hylland (gaard) (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Andres A. Hjelmeland m g b hf Gaardbr. selveier Indre n s Holmedal 002 Anna A. Hjelmeland k g b hm Gaardbr.kone Aurland n s 003 Agnes A. Hjelmeland k ug b d Datter Aurland n s 004 Albert A. Hjelmeland m ug b s Søn Aurland n s 005 Torbjørg A. Fossen k b tj Tjenestepike (Husarbeide) Aurland n s 006 Andres O. Hylland m b hf Føderaadsmand Jostedalen s Merknad: Føderaadshuset 007 Brita B. Stølaas k b tj Tjenestepike (Husarbeide) Leikangern s Nærødalen Hylland (plads) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Andres A. Hylland m g b hf Husmand med jord Aurland n s 002 Brita T. Hylland k g b hm Husmandskone Leikangern s 003 Andreas A. Hylland m ug b s Arbeider og skydsgut Aurland n s 004 Marta A. Hylland k ug b d Datter Aurland n s 005 Ole A. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 006 Hans A. Hylland m ug b s Søn Aurland n s Nærødalen Hylland (gaard) (8 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Ole O. Hylland m g b hf Gaardbruker selveier og Jostedal n s Vognmand 002 Kjesti S. Hylland k g b hm Gaardbr.kone Jostedal n s 003 Olav O. Hylland m ug b s Søn arb ved jordbruk Jostedal n s 004 Stine O. Hylland k ug b d Datter husgjerning Jostedal n s 005 Brita O. Hylland k ug b d Datter Kreaturstel Jostedal n s 006 Sofia O. Hylland k ug b d Datter husgjerning Aurland n s 007 Ingebjørg O. Hylland k ug b d Datter Aurland n s 008 Sjur O. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 009 Malla O. Hylland k ug b d Datter Aurland n s 010 Erik O. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 011 Otto O. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 012 Lars O. Hylland m ug b s Søn Aurland n s 013 Knut J. Høiland m g mt el Skomakermester Voss n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad:!! 014 Peder A. Kvarmestøl m ug mt el Skomakermester Vossestrandenn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad:!! Nærødalen Hemre (plads) under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Kari O. Gudvangen k e b hm Husmandsenke uten jord husarbeide og syarbeide Aurland n s Nærødalen Bakke (gaard) (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Ole N. Bakke m g b hf Vognmand og Gaardbr Aurland n s 002 Kjesti J. Bakke k g b hm Gaardbr.kone Lærdal Sogn n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1421 Aurland 003 Lars O. Bakke m ug b s Arb ved jordbruk og Aurland n s skydsgut 004 Sigrid O. Bakke k ug b d Datter husarbeide Aurland n s 005 Nils O. Bakke m ug b s Arb ved jordbrug Aurland n s 006 Martin O. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 007 Ole O. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 008 Maria O. Bakke k ug b d Datter Aurland n s 009 Jens O. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 010 Hall Johan O. Bakke m ug b s Søn Aurland n s 011 Margit O. Bakke k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Tufte (plads) under (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Hans A. Tufte m g b hf Husmand med jord og Aurland n s veiarbeider 002 Kjesti O. Tufte k g b hm Husmandskone Aurland n s 003 Ole H. Tufte m ug b s Arbeide ved jordbr Aurland n s 004 Marie Tufte k ug b d Datter husarb og syarbeide Aurland n s 005 Malla H. Tufte k ug b d Datter husarb Aurland n s 006 Andres H. Tufte m ug b s Søn Aurland n s 007 Johan H. Tufte m ug b s Søn Aurland n s 008 Segurd H. Tufte m ug b s Søn Aurland n s 009 Olav H. Tufte m ug b s Søn Aurland n s Nærødalen Tufte (plads) under (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Per O. Flæte m g b hf Husmand med jord og Leikangern s Jordarbeide 002 Jensine K. Flæte k g b hm Husmandskone Aurland n s 003 Kristen P. Flæte m ug b s Søn Aurland n s 004 Ola P. Flæte m ug b s Søn Aurland n s 005 Martin P. Flæte m ug b s Søn Aurland n s 006 Per P. Flæte m ug b s Søn Aurland n s 007 Ingebjørg P. Flæte k ug b d Datter Aurland n s 008 Anna P. Flæte k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Gudvangen (gaard) (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Hansina A. Gudvangen k e b hm Jordbrukerenke selveier Aurland n s 002 Brita S. Gudvangen k ug b d Datter Hus- og kreaturstel Aurland n s 003 Mikkolina S. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 004 Martinus S. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s 005 Marta S. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 006 Knut P. Skarsbø m ug b tj Tjenestegut hus- og Sogndal n s jordarb 007 Aletta B. Østerbø k ug b tj Tjenestepike husarbeide og kreaturstel Lavik n s Nærødalen Ramsøy (gaard) (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Ingebrigt B. Stølaas m g b hf Gaardbruker, selveier Leikangern s 002 Brita E. Stølaas k g b hm Gaardbr.kone Leikangern s 003 Margrita I. Stølaas k ug b d Datter husarbeide Aurland n s 004 Stina I. Stølaas k ug b d Datter husarbeide Leikangern s 005 Severina I. Stølaas k ug b d Datter kreaturstel Leikangern s 006 Bertina I. Stølaas k ug b d Datter Leikangern s 007 Bernt I. Stølaas m ug b s Søn Leikangern s 008 Jon I. Buene m g b hf Inderst arb ved jordbruk Leikangern s 009 Gurid I. Buene k g b hm Inderstkone Leikangern s 010 Gjertrud J. Buene k ug b d Datter Leikangern s 011 Ingebrigt J. Buene m ug b s Søn Leikangern s 012 Ragnvald J. Buene m ug b s Søn Aurland n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Nærødalen Ramsøy (gaard) (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Peder J. Styve m g b hf Gaardbruker, selveier og Aurland n s vognmand 002 Lisa H. Underdal k g b hm Gaardbr.kone Aurland n s 003 Jens P. Styve m ug b s Skræddermester og Aurland n s skydsgut 004 Hans P. Gudvangen m ug b s Søn jordarbeide Aurland n s 005 Anna P. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 006 Lisa P. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 007 Kristen P. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s 008 Karolina P. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s 009 Sigurd P. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s Nærødalen Ramsøy (plads) under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Else A. Skjerping k ug b hm Dagarbeiderske og Budeie Kinsarvikn s Nærødalen Ramsøy (gaard) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hermund I. Ramsø m g b hf Gaardbr selveier Leikangern s 002 Anna H. Ramsø k g b hm Gaardbrukerkone Aurland n s 003 Andres H. Ramsøy m ug b s Søn Arbeider ved jordbr & Aurland n s vognmand 004 Hansina H. Ramsøy k ug b d Datter Aurland n s 005 Ingeborg H. Ramsøy k ug b tj Tjenestepike husarbeide Aurland n s Nærødalen Ramsøy (gaard) (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Hans H. Ramsø m g b hf Gaardbruker selveier Voss n s 002 Torbjørg T. Ramsø k g b hm Gaardbrukerkone Aurland n s 003 Hans H. Ramsø m ug b s Søn Arbeider ved jordbruk Aurland n s 004 Anna H. Ramsø k ug b d Datter husarbeide & Aurland n s kreaturstel 005 Mons H. Ramsø m ug b s Søn Arb ved jordbr og Aurland n s skydsgut 006 Maria H. Ramsø k ug b d Datter husgjerning Aurland n s 007 Torstina H. Ramsø k ug b d Datter husgjerning Aurland n s 008 Thina Hansina H. Ramsø k ug b d Datter Aurland n s 009 Sønneva H. Ramsø k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Ramsøy (gaard) (5 m, 3 k) (5 m, 4 k) 001 Gurid T. Ramsøy k e b hm Gaardbr.enke, selveier Aurland n s 002 Amund N Ramsøy m ug b s Søn Jordarbeide og Aurland n s vognmand 003 Gunnar N. Ramsøy m ug b s Søn Aurland n s 004 Tor N. Ramsøy m ug b s Søn Jordarbeide Aurland n s 005 Andres N. Ramsøy m ug b s Søn Aurland n s 006 Sigurd N. Ramsøy m ug b s Søn Aurland n s 007 Elin N. Ramsøy k ug b d Datter - Husarbeide Aurland n s 008 Brita N. Ramsøy k ug f d Datter - Kreaturstel Aurland n s Sannsynleg opphaldstad: Vossestranden 009 Torbjørg N. Ramsøy k ug b d Datter Aurland n s Nærødalen Fet (plads) under (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Brita J. Gudvangen k g b hm Husmandskone uten jord Balestrandn s Dagarbeiderske og har fattigunderstøttelse 002 Ingebjørg O. Gudvangen k ug b d Datter Husarbeide Aurland n s 003 Ragnvald O. Gudvangen m ug b s Søn Aurland n s 004 Bertina O. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1421 Aurland 005 Anna O. Gudvangen k ug b d Datter Aurland n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 116 (kvinner: 61, menn: 55) Bustader i kretsen: 22 Krets: 002 Nærøfjorden Prestegjeld: Aurland Herred/by: Aurland Nærøfjorden Drege (3 m, 4 k) (4 m, 5 k) 001 Brita Knutsdatter Dræge k g b hm Jordbr. sjøleiger, krøter og Vik i n s hustel Sogn Merknad: Mannen paa Neevengarden i Bergen 002 Peder Tønder Drege m ug f s jordbr og krøterstell Vik i Sogn n s Sannsynleg opphaldstad: Styvi Aurland 003 Brita Tønder Drege k ug f d jordbr og krøterstell og husstell Sannsynleg opphaldstad: Vik i Sogn 004 Ingebjørg Tønder Drege k ug b d jordbr og krøterstell og husstell Vik i Sogn Vik i n s Sogn 005 Knut Tønder Drege m ug b s gardsarbeide Vik i n s Sogn 006 Sigurd Tønder Drege m ug b s gardsarbeide Vik i n s Sogn 007 Anna Tønder Drege k ug b d gardsarbeide og husstel Aurland n s 008 Sønneva Tønder Drege k ug b d %gardsarbeide og husstel Aurland n s % 009 Olav Tønder Drege m ug b s %gardsarbeide% Aurland n s Nærøfjorden Dregeli (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Anders Pederson Dregeli m g b hf gardbr sjølveigar, krøteral Fresvik i n s Sogn 002 Anna Andersdatter Dregeli k g b hm gardmannskona Aurland n s 003 Maria Andersdatter Dregeli k ug b d krøter- og gardsstel Aurland n s 004 Anders A. Dregeli m ug b s gardsarbeide Aurland n s 005 Mathilda A.datter Dregeli k ug b d datter, bånn Aurland n s 006 Ingebjørg A.datter Dregeli k ug b d datter, bånn Aurland n s 007 Aslaug Olsdatter Dregeli k ug b datter-datter barn - liten unge Aurland n s Nærøfjorden Dyrdal (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) Merknad: Bnr. 3a Tal av sidebygg m/nattopphald: - kaarhuset 001 Peder Pederson Dyrdal m g b hf jordbruker sjølveigar, Aurland n s krøteral Merknad: Hovedbygnaden 002 Brita Eriksdatter Dyrdal k g b hm husstel- og krøterstell Fresvik i n s Sogn 003 Anna Pedersdatter Dyrdal k ug b d bån Aurland n s 004 Jensina Pedersdatter Dyrdal k ug b d bån Aurland n s 005 Lasse Erikson Breidli m ug b tj gards- og krøterstell Fresvik i n s Sogn 006 Marta Eriksdatter Breidli k ug b b gjeitebudeie syerske Fresvik i n s Sogn 007 Peder Pederson Dyrdal m g b hf kaartakar Fresvik i n s Sogn Merknad: Peder Pederson Dyrdal d.æ. Kaarhuset 008 Jensina Bendiksdatter Dyrdal k g b hm kaarkona Aurland n s 009 Kari Bendiksdatter Dyrdal k ug b fl budeie Aurland n s Nærøfjorden Dyrdal (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Isak Hansen Dyrdal m g b hf gardbr sjølveigar, krøterall Fresvik n s Systrond 002 Anna Larsdatter Dyrdal k g b hm husstel og gaardsarbeide Aurland n s 003 Hans Isakson Dyrdal m ug b s gardsarbeide Aurland n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket n s

21 004 Hansina Lassedatter Underdal k ug b tj tjenestegjenta paa garden budeie Aurland n s Nærøfjorden Dyrdal (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Jensen Dyrdal m e b hf gardmann, sjølveigar, Aurland n s snekkar, smed 002 Sjur Olson Dyrdal m ug b s gardsarbeide, snekring Aurland n s 003 Botolv Olson Dyrdal m ug b s gardsarbeide, snekring Aurland n s 004 Ingebjørg Olsdatter Dyrdal k ug b d bån Aurland n s 005 Jensina Eriksdatter Dyrdal k ug b tj tenestegjente, budeie, husstel Fresvik i Sogn Nærøfjorden Skogen under (2 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Knut Andersen Skogen m g b hf husmann med jord og Kirkebø n s krøter 002 Hansina Olsdatter Skogen k g b hm husmannskona Kirkebø n s 003 Anders Knutson Skogen m ug mt s tjener hjaa gardbrukar Aurland n s Sedvanleg bustad: Vossestrondi 004 Maria Knutsdatter Skogen k ug b d budeie hjaa bonden um sumaren Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21 n Aurland n 005 Marta K. Skogen k ug b d budeie hjaa bonden um Aurland n s sumaren 006 Hansina K. Skogen k ug b d hjelper til paa plassen Aurland n s Nærøfjorden Aksnæs under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Mikkelson Aksnæs m g b hf husmd. med jord og krøter Sogndal n s Sogn Merknad: Einstaka plass 002 Brita Lassedatter Aksnæs k g b hm husmannskona Syrstrandn s 003 Andreas Hanson Aksnæs m ug b s sumarkarl hjaa bonden, um Aurland n s vetrn tar han agnskjæl 004 Johane Hansdatter Asknæs k ug b d sumargjente paa gardsarbeide Aurland n Nærøfjorden Aksnæs under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Andres Hansen Aksnæs m g b hf Strandsitjar, fiskar skjæl, spikkar t-baand, ånner åt krøter Sogndal i Sogn Merknad: Einstaka plass 002 Sigrid Helgesdatter Aksnæs k g b hm styrer huset Lyster i Sogn 003 Anna Andersdatter Aksnæs k ug b d badn Lyster n s 004 Brita Andersdatter Aksnæs k ug b d bån Aurland n s 005 Haakon Anderson Aksnæs m ug b s bån Aurland n s 006 Karl Anderson Aksnæs m ug b s bån Aurland n s Nærøfjorden Dyrdal (4 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johannes Pederson Dyrdal m g b hf gardbr sjølveigar, krøteral Fresvik i n s Sogn 002 Ingebjørg Pedersdatter Dyrdal k g b hm bondekona, budeie, husstel Aurland n s 003 Ola Johanneson Dyrdal m ug b s gardsarbeide Aurland n s 004 Petter Johanneson Dyrdal m ug b s gardsarbeide Aurland n s 005 Kirstine Johsendatter Dyrdal k ug b d husstel og gaardsarbeide Aurland n s 006 Jensina Johsendatter Dyrdal k ug b d bån Aurland n s 007 Elling Olson Amble m ug mt skrædder i Skrædder S Aurland n s huset Merknad: Ei eigi lista fortel um honom Sedvanleg bustad: Gudvangen 008 Kirsti Pedersdatter Bakke k g b el gamal kaartakar på Voss Aurland n s n n s s s s s

22 1421 Aurland Nærøfjorden Dyrdal (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Isak Hatleli Dyrdal m g f hf Sjølveigar, garbruk, Fresvik i n s krøterhald Sogn Sannsynleg opphaldstad: dampskipet "Lærdal" 002 Synnøve Olsdatter Dyrdal k g b hm gardsarbeide, hushald Aurland n s 003 Johan Hatleli Dyrdal m ug b s gardsarbeide Aurland n s 004 Marta Hatleli Dyrdal k ug b d budeie, husarbeide Aurland n s 005 Per Hatleli Dyrdal m ug b s bån Aurland n s 006 Anna Hatleli Dyrdal k ug b d bån Aurland n s Nærøfjorden Dyrdal (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Merknad: Bnr. 3b 001 Bendik Person Dyrdal m g b hf Sjølveigar, gardsdrift, Aurland n s smalehandler 002 Anna Isaksdatter Dyrdal k g b hm gardsarbeide, hushald Aurland n s 003 Janna Bendiksdatter Dyrdal k ug b d bån Aurland n s 004 Andreas Knutsen Skogen m ug b tj gaardsarbeide Aurland n s 005 Jensina Persdatter Høgheim k ug b tj krøter- og hushald Fresvik n s Nærøfjorden Dyrdal under (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Eirik Ingebriktson Dyrdal m g b hf husmd med jord og krøter Sogndal n s i Sogn 002 Anna Torsteinsdatter Dyrdal k g b hm husmdkone Sogndal n s i Sogn 003 Nils Eirikson Dyrdal m ug b s gardsarbeide Aurland n s 004 Maria Eiriksdatter Dyrdal k ug b d hushaldet Aurland n s 005 Erling Eirikson Dyrdal m ug b s bånn Aurland n s 006 Johan Eirikson Dyrdal m ug b s bånn Aurland n s 007 Anna Eiriksdatter Dyrdal k ug b d bånn Aurland n s Sjukdom: a Kan ikkje snakka Nærøfjorden Dyrdal under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Inger Helene Dyrdal k ug b hm Strandsitjar, sælbrød, spin, Bremanger n s spøtar Nærøfjorden Arnehus under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Anna Monsdatter Dyrdal k ug b hm Strandsitjar, spin og spøtar, har noko peng Aurland n s Nærøfjorden Arnehus under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Martines Anderson Arnehus m g b hf Strandsitjar, fiskar, Amle i n s skolappar, nokre smalar Sogn 002 Brita Baardsdatter Arnehus k g b hm hushaldet Aurland n s 003 Kristine Martinesdatter Arnehus k ug b d syr litt, sjuk Aurland n s Nærøfjorden Arnehus under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Eirik Anderson Arnehus m g b hf husmd med jord, krøter Aurland n s 002 Brita Pedersdatter Arnehus k g b hm husmdskona Underdaln s 003 Jens Olson Arnehus m ug b fl sonneson sumarskarl, skjælskrapar Aurland n s Nærøfjorden Arnehus (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Anders Martinson Arnehus m g b hf sjølveigar, gardbr, krøterhald, skjæltakar Aurland n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Lovise Nilsdatter Arnehus k g b hm husstel og krøterstel Naustdal n s 003 Brita Andersdatter Arnehus k ug b d gardsarbeide, krøterstel Aurland n s 004 Jensina Andersdatter Arnehus k ug b d bånn Aurland n s 005 Martines Anderson Arnehus m ug b s bånn Aurland n s 006 Anna Andersdatter Arnehus k ug b d bånn Aurland n s 007 Kristine Andersdatter Arnehus k ug b d bånn Aurland n s Nærøfjorden Styve (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Botolv Larsen Styve m g b hf Sjølveigar, gardbr, Aurland n s dampsk.ekspeditør 002 Ingebjørg Hansdatter Styve k g b hm husfrue Aurland n s 003 Maria Botolvsdatter Styve k ug b d jordmor Aurland n s 004 Marta Botolvsdatter Styve k ug b d gardsarbeide, krøterstell Aurland n s 005 Lars Botolvson Styve m ug b s bånn Aurland n s 006 Olav Botolvson Styve m ug b s bånn Aurland n s 007 Erling Botolvson Styve m ug b s bånn Aurland n s Nærøfjorden Styve under (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Henjum m g b hf portier um somaren, Leikangern s skjælskrapar om vetrn i Sogn 002 Ingebjørg Botolvsdatter Styve k g b hm strikkar & syr og husstel Aurland n s 003 Peder Tønder Dræge m ug mt el gardsarbeide, krøteral Vik i n s Sogn Sedvanleg bustad: Dræge i Aurland Nærøfjorden Styve (3 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Olav Hatleli Styve m ug b hf sjølveigar, gardbr krøteral Aurland n s Merknad: Hovedbygnaden 002 Anna Breidli k ug b tj gardbr krøterstell Fresvik i n s Sogn 003 Andr. Lasseson Underdal m ug mt tj gardbr krøterstell Underdaln s Merknad: 3 var paa stedet i arbeide norkre dagar Sedvanleg bustad: Underdal 004 Ole Jørgensen Styve m e b hf Kaartakar Aurland n s Merknad: Kaarhuset Nærøfjorden Styve under (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Johannes Jensen Styve m g b hf jordbrukar forpaktar Fresvik i n s Sogn 002 Olina Larsdatter Styve k g b hm jordbr og hushald Underdaln s 003 Lars Johanneson Styve m ug b s skjusgut, skjælskrapar Aurland n s 004 Martines Johanneson Styve m ug b s gardsarb, skjælskrapar Aurland n s 005 Ole Johanneson Styve m ug b s bånn Aurland n s 006 Teodor Johanneson Styve m ug b s bånn Aurland n s 007 Johan Johanneson Styve m ug b s bånn Aurland n s 008 Marta Johsdatter Styve k ug b d bånn Aurland n s 009 Karolina Johsdatter Styve k ug b d bånn Aurland n s Nærøfjorden Styve under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Tomas Larson Styve m g b hf husmand med jord og Aurland n s krøter 002 Olina Eiriksdatter Styve k g b hm husmori, krøter Aurland n s Merknad: E: Slutt på krets 2 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 243 (kvinner: 127, menn: 116) Bustader i kretsen: 37 Krets: 003 Underdal Prestegjeld: Aurland Herred/by: Aurland Folketeljinga Underdal Underdal 51 19, 5 6 (0 m, 6 k) (1 m, 6 k) 001 Hans O. Underdal m g f hf gaardbrukar (selveier) Aurland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1417 Vik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1417 Vik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1417 Vik Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer