Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2794 (kvinner: 1392, menn: 1402) Bustader: 469 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 693 (kvinner: 343, menn: 350) Bustader i krinsen: 137 Krins: 001 Østre Rygge Prestegjeld: Rygge Østre Røer vestre 1a 0 Merknad: (S/L: 64/1) Ubeboet Eies af Anders Sørensen Røer. Eigar: Anders Sørensen Røer Utsæd: ru1 1/2 by2 ha4 po20, kreaturhald: Østre Røer vestre 1b %1d% 5 Merknad: (S/L: 64/2) Eies af Kjøbmand Prydz i Moss. Eigar: Kjøbmand Prydz Utsæd: ru1 1/8 by2 7/8 ha3/4 po28, kreaturhald: he2 ku3 Eigar: Føderaadsmand Peder Nielsen Utsæd:, kreaturhald: ku1 001 Niels Pedersen m g Dagarbeider 44 (alder) Rygge Prgj. 002 Grete Marie Iversdatter k g hans Kone 44 (alder) Rygge Prgj. 003 Anton Nielsen m ug deres Søn 17 (alder) Rygge Prgj. 004 Peder Nielsen m g Føderaadsmand 75 (alder) Rygge Prgj. 005 Anne Kirstine Mikelsdatter k g hans Kone 69 (alder) Rygge Prgj Østre Røersbraaten 1c, 1e 5 Merknad: (S/L: 64/7) Eigar: Gaardbruger og Selveier Ole Pedersen Utsæd: hv1/8 ru1/8 ha1 po5, kreaturhald: ku3 få1 001 Ole Pedersen m g Huusfader Gaardbruger og Selveier 56 (alder) Raade Prgj. 002 Else Amundsdatter k g hans Kone 54 (alder) Valer Prgj. 003 Mina Matisdatter k ug deres Datter 23 (alder) Rygge Prgj. 004 Elen Olsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Rygge Prgj. 005 Thorvald Antoniusen m ug Pleiesøn 1 (alder) Rygge Prgj Østre Røer vestre (Grina) %1e% 3 Merknad: (S/L: 64/12) Eies af Ole Pedersen Røersbraaten. Eigar: Huusm med Jord Qvægrøgter %Forpagter% Johan Torkelsen Utsæd: hv1/16 po3, kreaturhald: ku1 001 Johan Torkelsen m g Huusfader Huusm med Jord Qvægrøgter 28 (alder) Raade Prgj. %Forpagter% 002 Helene Villadsdatter k g hans Kone 27 (alder) Thune Prgj. 003 Andrea Johansdatter k ug deres Datter 3 (alder) Rygge Prgj Østre Grina 2 Merknad: (S/L: 64/15) Eies af Ole Pedersen Røersbraaten. Eigar: Huusmands-Enke med Jord %Forpagter% Marte Johnsdatter Utsæd: hv1/16 po2, kreaturhald: ku1 001 Marte Johnsdatter k e Huusmands-Enke med Jord 69 (alder) Raade Prgj. %Forpagter% 002 John Bertelsen m ug hendes Søn Skomager 23 (alder) Rygge Prgj Østre Grina 2 Merknad: (S/L: 64/17) Eies af Ole Pedersen Røersbraaten. Eigar: Huusmand med Jord %Forpagter% Kristian Guldbrandsen Utsæd: ru1/8 po3, kreaturhald: 001 Kristian Guldbrandsen m g Huusfader Huusmand med Jord 66 (alder) Skibtvedt Prgj. %Forpagter% 002 Kirsti Hansdatter k g hans Kone 68 (alder) Vaaler Prgj. Folketeljinga Østre Røersbraaten 6 Merknad: (S/L: 64/19) Eigar: Huusmand med Jord %Forpagter% Ole Kristoffersen Utsæd: po1/2, kreaturhald: 001 Ole Kristoffersen m g Huusfader Huusmand med Jord 56 (alder) Eidanger Prgj. %Forpagter% 002 Anne Olsdatter k g hans Kone 48 (alder) Vaaler Prgj. 003 Anton Ansteensen m ug deres Søn Matros 20 (alder) Rygge Prgj. 004 Andrea Ansteensdatter k ug deres Datter 12 (alder) Rygge Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 Matea Hansdatter k ug Logerende 44 (alder) Vaaler Prgj. 006 Edvard Hansen m ug hendes Søn 17 (alder) Rygge Prgj Østre Røersbraaten 9 Merknad: (S/L: 64/25) Eies af Ole Pedersen Røersbraaten. Eigar: Huusmands-Kone med Jord %Forpagter% Ingeborg Utsæd: ru1/8 po1, kreaturhald: Nielsdatter 001 Ingeborg Nielsdatter k g Huusmoder Huusmands-Kone med Jord 51 (alder) Rygge Prgj. %Forpagter% 002 Niels Kristensen m ug hendes Søn Matros 20 (alder) Rygge Prgj. 003 Johanne Rasmusdatter k ug hendes Datter 13 (alder) Rygge Prgj. 004 Grete Rasmusdatter k ug hendes Datter 9 (alder) Rygge Prgj. 005 Helene Rasmusdatter k ug hendes Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 006 Elen Kristensdatter k ug hendes Datter 25 (alder) Rygge Prgj. 007 Annette Hansdatter k ug den sidstes 6 (alder) Rygge Prgj. uægte Barn 008 Matea Kristensdatter k ug Ingeborg 28 (alder) Rygge Prgj. Nielsds. Datter 009 Kristian Jakobsen m ug den sidstes uægte Søn 2 (alder) Rygge Prgj Østre Sandbæk 5 Merknad: (S/L: 64/34) Eigar: Gaardbruger Selveier Olaus Olsen Utsæd: hv1/8 ru1/4 by3/8 ha1 1/2 po8, kreaturhald: he1 ku4 sv1 001 Olaus Olsen m g Huusfader Gaardbruger Selveier 32 (alder) Rygge Prgj. 002 Karoline Olsdatter k g hans Kone 29 (alder) Rygge Prgj. 003 Ole Olausen m ug deres Søn 9 (alder) Rygge Prgj. 004 Kristian Olausen m ug deres Søn 5 (alder) Rygge Prgj. 005 Ole Hansen m f %g % Føderaadsmand 75 (alder) Rygge Prgj Østre Røer nordre 3a 9 Merknad: (S/L: 65/5) Eigar: Gaardbruger Selveier Ole Andersen Utsæd: hv1/2 ru1/2 by1 1/2 ha4 er1/8 po12, kreaturhald: he2 ku5 få4 sv2 001 Ole Andersen m g Huusfader Gaardbruger Selveier 66 (alder) Rygge Prgj. 002 Elen Sørensdatter k g hans Kone 46 (alder) Thune Prgj. 003 Birgette Olsdatter k ug deres Datter 18 (alder) Rygge Prgj. 004 Soffie Olsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Rygge Prgj. 005 Anders Olsen m ug deres Søn 14 (alder) Rygge Prgj. 006 Syver Olsen m g deres Søn hjælper Faderen med 22 (alder) Rygge Prgj. Gaardsbruget 007 Lene Halvorsdatter k g hans Kone 28 (alder) Vaaler Prgj. 008 Ole Syversen m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj. 009 Karl Olsen m ug Pleiesøn 2 (alder) Moss Østre Røershagen 3 Merknad: (S/L: 65/14) Eigar: Huusmand med Jord og Dagarbeider %Forpagter% John Utsæd: hv1/8 po2 1/2, kreaturhald: ku1 Mikelsen 001 John Mikelsen m g Huusfader Huusmand med Jord og 54 (alder) Rygge Prgj. Dagarbeider %Forpagter% 002 Birte Andersdatter k g hans Kone 52 (alder) Rygge Prgj. 003 Anette Johnsdatter k ug deres Datter 23 (alder) Sarpsborg Østre Solie 4 Merknad: (S/L: 65/17) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Eigar: Huusmand med Jord Skomager %Forpagter% Svend Larsen Utsæd: po2, kreaturhald: 001 Svend Larsen m g Huusfader Huusmand med Jord 68 (alder) Rygge Prgj. Skomager %Forpagter% 002 Groe Henriksdatter k g hans Kone 49 (alder) Aals Prgj. i Hallingdal 003 Hendrik Svendsen m ug deres Søn 17 (alder) Rygge Prgj. 004 Regine Svendsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Rygge Prgj Østre Røer nordre 3b 0 Merknad: (S/L: 65/21) Ubeboet Bruges under Eet med LNo 4b. Eigar: Utsæd: hv1/4 ru1/2 by3 ha3 po10, kreaturhald: Østre Røersbraaten 10 Merknad: (S/L: 65/22) Eigar: Huusmand med Jord, Skomager %Forpagter% Anders Olsen Utsæd: po2, kreaturhald: 001 Anders Olsen m g Huusfader Huusmand med Jord, 30 (alder) Rakkestad Prgj. Skomager %Forpagter% 002 Birte Jensdatter k g hans Kone 42 (alder) Raade Prgj. 003 Ole Andersen m ug deres Søn 2 (alder) Rygge Prgj. 004 Bernhard Kristoffersen m ug deres Søn 6 (alder) Rygge Prgj. 005 Helene Kristoffersdatter k ug deres Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 006 Grete Kristoffersdatter k ug deres Datter 11 (alder) Rygge Prgj. 007 Tønne Svendsen m g Dagarbeider 23 (alder) Onsø Prgj. 008 Andrea Kristoffersdatter k g hans Kone 21 (alder) Raade Prgj. 009 Kristian Tønnesen m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj. 010 Anne Pedersdatter k e Logerende 64 (alder) Raade Prgj Østre Teien 5 Merknad: (S/L: 65/32) Eigar: Huusmand med Jord, Smed %Forpagter% Kristoffer Utsæd: hv1/4 ru1/4 ha1 1/2 po8, kreaturhald: ku2 få1 Erlandsen 001 Kristoffer Erlandsen m g Huusfader Huusmand med Jord, Smed 34 (alder) Rygge Prgj. %Forpagter% 002 Karen Hansdatter k g hans Kone 38 (alder) Rygge Prgj. 003 Emilie Kristoffersdatter k ug deres Datter 7 (alder) Rygge Prgj. 004 Hans Kristoffersen m ug deres Søn 2 (alder) Rygge Prgj. 005 Hans Svendsen m ug Lægdslem 69 (alder) Vaaler Prgj Østre Røer søndre 4a 12 Merknad: (S/L: 66/4) Eigar: Gaardbruger Selveier Anders Sørensen Utsæd: ru2 1/2 by4 ha7 er1/2 po25, kreaturhald: he3 ku14 få5 sv4 001 Anders Sørensen m g Huusfader Gaardbruger Selveier 43 (alder) Rygge Prgj. 002 Birte M. Velladsdatter k g hans Kone 32 (alder) Raade Prgj. 003 Helene Andersdatter k ug deres Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 004 Alette Andersdatter k ug deres Datter 7 (alder) Rygge Prgj. 005 Søren Andersen m ug deres Søn 5 (alder) Rygge Prgj. 006 Wilhelm Andersen m ug deres Søn 3 (alder) Rygge Prgj. 007!! Andersen* m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj. Merknad: 1 Dreng. 008 Søren Nielsen m ug Pleiesøn 15 (alder) Rygge Prgj. 009 Johan Olsen m ug Tjenestedreng 26 (alder) Thune Prgj. 010 Ole Johnsen m ug Tjenestedreng 24 (alder) Rygge Prgj. 011 Johanne Willadsdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Raade Prgj. 012 Maren Johansdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Rygge Prgj Østre Teien 5 Merknad: (S/L: 66/16) 001 Hans Pedersen m g Dagarbeider 31 (alder) Vaaler Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Elen Hansdatter k g hans Kone 23 (alder) Vaaler Prgj. 003 Anton Hansen m ug deres Søn 1 (alder) Vaaler Prgj. 004 Lars Matisen m g Dagarbeider 27 (alder) Sverige 005 Helene Pedersdatter k g hans Kone 42 (alder) Raade Prgj Østre Et Fattighuus 12 Merknad: (S/L: 66/21) 001 Anne Hansdatter k ug Lægdslem 52 (alder) Rygge Prgj. 002 Karoline Elevsdatter k e Lægdslem 43 (alder) Rygge Prgj. 003 Birte Olsdatter k ug Lægdslem 77 (alder) Bergs Prgj. 004 Anne M. Larsdatter k ug Lægdslem 75 (alder) Rygge Prgj. 005 Karen Halvorsdatter k e Lægdslem 54 (alder) Vaaler Prgj. 006 Inger Olsdatter k e Lægdslem 60 (alder) Raade Prgj. 007 Paul Olsen m g Lægdslem 71 (alder) Raade Prgj. 008 Oline Arnesdatter k g hans Kone Lægdslem 60 (alder) Skibtved Prgj. 009 Maren Torgersdatter k e Lægdslem 43 (alder) Rygge Prgj. 010 Jørgen Torgersen m ug hendes Søn Lægdslem 15 (alder) Rygge Prgj. 011 Anne Torgersdatter k ug hendes Datter Lægdslem 9 (alder) Rygge Prgj. 012 Trine Torgersdatter k ug hendes Datter Lægdslem 3 (alder) Rygge Prgj Østre Røer søndre 4b 10 Merknad: (S/L: 66/33) Eigar: Gaardbruger Forpagter Ole Nielsen Utsæd: hv3/4 ru1 1/2 by4 ha7 er1/4 po30, kreaturhald: he2 ku18 få4 sv4 001 Ole Nielsen m g Huusfader Gaardbruger Forpagter 52 (alder) Rygge Prgj. 002 Grete Sørensdatter k g hans Kone 48 (alder) Rygge Prgj. 003 Niels Olsen m ug deres Søn 13 (alder) Onsø Prgj. 004 Søren Olsen m ug deres Søn 12 (alder) Onsø Prgj. 005 Nikolai Olsen m ug deres Søn 6 (alder) Onsø Prgj. 006 Malene Olsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Onsø Prgj. 007 Johan Nielsen m ug Pleiesøn 8 (alder) Rygge Prgj. 008 Ole Matisen m ug Tjenestedreng 20 (alder) Rygge Prgj. 009 Trine Halvorsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Rygge Prgj. 010 Petronelle Nielsdatter k ug Tjenestepige 24 (alder) Raade Prgj Østre Gatu 5a 8 Merknad: (S/L: 67/10) Eigar: Gaardbruger Selveier Karl Prydz Utsæd: hv18 ru2 ha10 po100, kreaturhald: he5 ku23 få5 001 Karl Prydz m g Huusfader Gaardbruger Selveier 51 (alder) Raade Prgj. 002 Grete Halvorsen k g hans Kone 50 (alder) Vaaler Prgj. 003 Petter Prydz m ug deres Søn hjælper Faderen med 21 (alder) Moss Gaardsbruget 004 Julie Prydz k ug deres Datter 12 (alder) Moss 005 Johan Sott m g Udskiftningsformand 26 (alder) Aremarks Prgj. 006 Idda Prydz k g hans Kone 24 (alder) Moss 007 Anne Nielsdatter k ug Tjenestepige 47 (alder) Raade Prgj. 008 Ole Hendriksen m ug Dagarbeider 30 (alder) Vaaler Prgj Østre Posthuusbakken 4 Merknad: (S/L: 67/18) Eigar: Huusmand med Jord, Dagarbeider %Forpagter% Johan Utsæd: ha1/2 po4, kreaturhald: ku1 Larsen Eigar: Dagarbeider Even Halvorsen Utsæd: po1/2, kreaturhald: 001 Johan Larsen m g Huusfader Huusmand med Jord, 51 (alder) Rygge Prgj. Dagarbeider %Forpagter% 002 Anne Larsdatter k g hans Kone 47 (alder) Rygge Prgj. 003 Even Halvorsen m g Dagarbeider 56 (alder) Moss 004 Anne Hansdatter k g hans Kone 36 (alder) Rygge Prgj. Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Østre Teien 10 Merknad: (S/L: 67/22) Eigar: Huusmand med Jord, Skomager %Forpagter% Søren Hansen Utsæd: hv1/8 ru1/4 ha1 po6, kreaturhald: ku2 001 Søren Hansen m g Huusfader Huusmand med Jord, 47 (alder) Rygge Prgj. Skomager %Forpagter% 002 Maren Larsdatter k g hans Kone 51 (alder) Rygge Prgj. 003 Vilhelm Tolvsen m ug deres Søn Matros 21 (alder) Rygge Prgj. 004 Laura Sørensdatter k ug deres Datter 14 (alder) Rygge Prgj. 005 Hans Sørensen m ug deres Søn 11 (alder) Rygge Prgj. 006 Lars Sørensen m ug deres Søn 8 (alder) Rygge Prgj. 007 Hans Rolfsen m e Lægdslem 90 (alder) Haabøl Prgj. 008 Oliane Pedersdatter k e Logerende 59 (alder) Onsø Prgj. 009 Ludvig Kristiansen m ug Pleiesøn 3 (alder) Rygge Prgj. 010 Matias Karlsen m ug Dagarbeider 22 (alder) Rygge Prgj Østre Gatueie 2 Merknad: (S/L: 67/32) Eigar: Lægdslem Bolette Bruun Utsæd: hv1/16 po1/2, kreaturhald: 001 Bolette Bruun k e Lægdslem 82 (alder) Onsø Prgj. 002 Kirstine Tendrup k ug hendes Datter Sypige 53 (alder) Rygge Prgj Østre Liinlokken 6 Merknad: (S/L: 68/1) Eigar: Huusmand med Jord %Forpagter Kirketjener% Ole Utsæd:, kreaturhald: ku1 Borgersen 001 Ole Borgersen m g Huusfader Huusmand med Jord 63 (alder) Rygge Prgj. %Forpagter Kirketjener% 002 Sigrid Andersdatter k g hans Kone 66 (alder) Thune Prgj. 003 Bolette Olsdatter k ug deres Datter 32 (alder) Rygge Prgj. 004 Birthe Pedersdatter k ug den sidstes 10 (alder) Rygge Prgj. uægte Datter 005 Soffie Lauritsdatter k ug den sidstes 6 (alder) Rygge Prgj. uægte Datter 006!! k ug den sidstes 1 (alder) Rygge Prgj. uægte Datter Merknad: 1 Datter født 1865, men er endnu ikke døbt Østre Sanne 9 Merknad: (S/L: 68/7) Eigar: Huusmand med Jord, Dagarbeider %Forpagter% Søren Utsæd: hv1/4 ru1/4 ha1/2 po2, kreaturhald: ku2 Rasmussen 001 Søren Rasmussen m g Huusfader Huusmand med Jord, 42 (alder) Rygge Prgj. Dagarbeider %Forpagter% 002 Anne Hansdatter k g hans Kone 38 (alder) Sandsvær Prgj. 003 Julius Sørensen m ug deres Søn 8 (alder) Rygge Prgj. 004 Andrea Sørensdatter k ug deres Datter 6 (alder) Rygge Prgj. 005 Marte Sørensdatter k ug deres Datter 4 (alder) Rygge Prgj. 006 Marie Arnesdatter k e Logerende 41 (alder) Rygge Prgj. 007 Oline Paulsdatter k ug hendes Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 008 Marte Paulsdatter k ug hendes Datter 5 (alder) Rygge Prgj. 009 Pauline Paulsdatter k ug hendes Datter 3 (alder) Rygge Prgj Østre Gatueie 1 Merknad: (S/L: 68/16) Eigar: Huusmand med Jord %Forpagter% Lars Olsen Utsæd: ru1/4 po2, kreaturhald: 001 Lars Olsen m ug Huusmand med Jord %Forpagter% 54 (alder) Vaaler Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Østre Gatueie 8 Merknad: (S/L: 68/17) Eigar: Huusmand med Jord, Dagarbeider %Forpagter% Andreas Utsæd: hv1/16 po2, kreaturhald: Jakobsen 001 Andreas Jakobsen m g Huusfader Huusmand med Jord, 54 (alder) Moss Dagarbeider %Forpagter% 002 Malene Kristiansdatter k g hans Kone 46 (alder) Thune Prgj. 003 Kristian Andreasen m ug deres Søn Matros 28 (alder) Rygge Prgj. 004 Hans Andreasen m ug deres Søn 15 (alder) Rygge Prgj. 005 Anders Andreasen m ug deres Søn 13 (alder) Rygge Prgj. 006 Morits Andreasen m ug deres Søn 8 (alder) Rygge Prgj. 007 Johanne Andreasdatter k ug deres Datter 7 (alder) Rygge Prgj. 008 Mina Andreasdatter k ug deres Datter 4 (alder) Rygge Prgj Østre Gatueie 4 Merknad: (S/L: 68/25) Eigar: Huusmand med Jord Dagarbeider %Forpagter% Johannes Utsæd: ha1/4 po3, kreaturhald: ku1 Olsen 001 Johannes Olsen m g Huusfader Huusmand med Jord 38 (alder) Rakkestad Prgj. Dagarbeider %Forpagter% 002 Maren Pedersdatter k g hans Kone 32 (alder) Edsbergs Prgj. 003 Olava Johannesdatter k ug deres Datter 11 (alder) Vaaler Prgj. 004 Augusta Larsdatter k ug deres Pleiedatter 10 (alder) Hølands Prgj Østre Gatueie 6 Merknad: (S/L: 68/29) Eigar: Huusmand Dagarbeider %Forpagter% Anders Nielsen Utsæd: po2, kreaturhald: ku1 001 Anders Nielsen m g Huusfader Huusmand Dagarbeider 45 (alder) Spydebergs Prgj. %Forpagter% 002 Helene Kristoffersdatter k g hans Kone 38 (alder) Moss 003 Niels Andersen m ug deres Søn 7 (alder) Raade Prgj. 004 Kristian Andersen m ug deres Søn 1 (alder) Rygge 005 Katrine Klausdatter k ug Logerende 41 (alder) Sverige 006 Ole Karlsen m ug hendes Søn 7 (alder) Rygge Prgj Østre Posthuset 5b 4 Merknad: (S/L: 69/2) Eies af Olaus Olsen Sandbæk. 001 Abraham Andreasen m g Logerende Feier 37 (alder) Moss 002 Birte Simensdatter k g hans Kone 36 (alder) Rygge Prgj. 003 Elen Abrahamsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Rygge Prgj. 004 Martinius Abrahamsen m ug deres Søn 3 (alder) Rygge Prgj Østre Blomsholm 5c 16 Merknad: (S/L: 69/6) Eies af Lars Hendriksen Blomsholm. Eigar: Huusmand med Jord Nikolai Skjoberg Utsæd: ha3/8 po3, kreaturhald: 001 Mikael Andersen m g Qvægrøgter 45 (alder) Vaaler Prgj. 002 Maren Klausdatter k g hans Kone 49 (alder) Rygge Prgj. 003 Anette Mikaelsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Rygge Prgj. 004 Karoline Mikaelsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Rygge Prgj. 005 Julia Mikaelsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 006 Mina Mikaelsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Rygge Prgj. 007 Martinius Mikaelsen m ug deres Søn 5 (alder) Rygge Prgj. 008 Nikolai Skjoberg m g Huusfader Huusmand med Jord 46 (alder) Rygge Prgj. 009 Tea Larsdatter k g hans Kone 35 (alder) Rygge Prgj. 010 Niels Nikolaisen m ug deres Søn 15 (alder) Rygge Prgj. 011 Lars Nikolaisen m ug deres Søn 13 (alder) Rygge Prgj. 012 Johannes Nikolaisen m ug deres Søn 2 (alder) Rygge Prgj. 013 Birte Larsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Rygge Prgj. Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 014 Oline Larsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Rygge Prgj. 015 Trine Larsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Rygge Prgj. 016 Nikoline Larsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Rygge Prgj Østre Blomsholm 5d 1 Merknad: (S/L: 69/22) Eigar: Gaardbruger, Selveier Smed Lars Hendriksen Utsæd: ru1/8 ha1/4 po1 1/2, kreaturhald: 001 Lars Hendriksen m ug Gaardbruger, Selveier Smed 46 (alder) Rygge Prgj Østre Goen Merknad: (S/L: 69/23) Eigar: Gaardbruger Selveier Elling Hansen Utsæd: hv1/2 ru1/4 by1 3/4 ha6 1/2 po20, kreaturhald: he3 ku6 sv1 001 Elling Hansen m g Huusfader Gaardbruger Selveier 41 (alder) Raade Prgj. 002 Maren Knudsdatter k g hans Kone 45 (alder) Raade Prgj. 003 Andreas Ellingsen m ug deres Søn hjælper Faderen med 18 (alder) Raade Prgj. Gaardsbruget 004 Hans Ellingsen m ug deres Søn 11 (alder) Rygge Prgj. 005 Martin Ellingsen m ug deres Søn 8 (alder) Rygge Prgj. 006 Edvard Ellingsen m ug deres Søn 7 (alder) Rygge Prgj. 007 Anders Ellingsen m ug deres Søn 5 (alder) Rygge Prgj. 008 Amalie Ellingsdatter k ug deres Datter 16 (alder) Raade Prgj. 009 Anne Ellingsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Rygge Prgj. 010 Karen Ellingsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Rygge Prgj Østre Goenseie 7 Merknad: (S/L: 69/33) Eigar: Huusmand med Jord Ole Mikaelsen Utsæd: hv1/8 ha1/4 po1 1/2, kreaturhald: få1 001 Ole Mikaelsen m g Huusfader Huusmand med Jord 50 (alder) Vaaler Prgj. 002 Maren Halvorsdatter k g hans Kone 44 (alder) Vaale Prgj. paa Vestlandet 003 Martin Olsen m ug deres Søn Matros 17 (alder) Rygge Prgj. 004 Ingeborg Olsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Rygge Prgj. 005 Helene Olsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Rygge Prgj. 006 Andrea Olsdatter k ug deres Datter 7 (alder) Rygge Prgj. 007 Edvard Olsen m ug deres Søn 3 (alder) Rygge Prgj Østre Goensgrina 13 6 Merknad: (S/L: 70/7) Eigar: Gaardbruger, Selveier og Sadelmager Johan Svendsen Utsæd: hv1/8 ru1/4 ha1/2 po3, kreaturhald: ku2 001 Johan Svendsen m g Huusfader Gaardbruger, Selveier og 62 (alder) Vaaler Prgj. Sadelmager 002 Syrine Arvesdatter k g hans Kone 40 (alder) Rygge Prgj. 003 Andreas Johansen m ug deres Søn Sadelmager 22 (alder) Rygge Prgj. 004 Soffie Johansdatter k ug deres Datter 9 (alder) Rygge Prgj. 005 Svend Johannesen m ug deres Søn 6 (alder) Rygge Prgj. 006 Johanne Johansdatter k ug deres Datter 3 (alder) Rygge Prgj Østre Goensgrina 2 Merknad: (S/L: 70/13) 001 Lars Johansen m g Huusfader Sadelmager 28 (alder) Rygge Prgj. 002 Karoline Olsdatter k g hans Kone 27 (alder) Rygge Prgj. Folketeljinga Østre Goensgrina 14 2 Merknad: (S/L: 70/15) Eigar: Gaardbruger Selveier Ole Jensen Utsæd: hv1/2 ru1/2 po5, kreaturhald: ku2 001 Ole Jensen m g Huusfader Gaardbruger Selveier 36 (alder) Onsø Prgj. 002 Lovise Larsdatter k g hans Kone 37 (alder) Vaaler Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Østre Eskelund nedre 15a 6 Merknad: (S/L: 70/17) Eigar: Gaardbruger, Selveier Kjønik Olsen Utsæd: hv1/2 ru1/4 by1/2 ha3 po10, kreaturhald: he2 ku3 001 Kjønik Olsen m ug Gaardbruger, Selveier 42 (alder) Rygge Prgj. 002 Martinius Olsen m ug Gaardbruger, Selveier 32 (alder) Rygge Prgj. 003 Anne Olsdatter k ug deres Søster bestyrer Huusholdningen 45 (alder) Rygge Prgj. 004 Birte Andreasdatter k ug hendes Datter 12 (alder) Rygge Prgj. 005 Anne Kjøniksdatter k e Føderaads-Enke 72 (alder) Raade Prgj. 006 Ole Jensen m e Logerende 49 (alder) Vestby Prgj Østre Grønvold 6 Merknad: (S/L: 70/23) Eigar: Huusmand med Jord, Muurmester %Forpagter% Halvor Utsæd: by1/16 po1 1/2, kreaturhald: Kristiansen 001 Halvor Kristiansen m e Huusfader Huusmand med Jord, 55 (alder) Rygge Prgj. Muurmester %Forpagter% 002 Maren Halvorsdatter k ug hans Datter 12 (alder) Rygge Prgj. 003 Karoline Halvorsdatter k ug hans Datter 6 (alder) Rygge Prgj. 004 Johannes Gundersen m g Logerende Dagarbeider 56 (alder) Edsberg Prgj. 005 Anne Guldbrandsdatter k g hans Kone 44 (alder) Skibtvedt Prgj. 006 Grete Johannesdatter k ug deres Datter 5 (alder) Skibtvedt Prgj Østre Eskelund nedre (Grønvold) 15b 7 Merknad: (S/L: 70/29) Eies af Kjønik og Martinius Eskelund. Eigar: Dagarbeider Jakob Jensen Utsæd: po2, kreaturhald: 001 Jakob Jensen m g Huusfader Dagarbeider 56 (alder) Rygge Prgj. 002 Anne Jørgensdatter k g hans Kone 42 (alder) Raade Prgj. Sjukdom: Blind Varigheit: fra sit 35de Aar 003 Anne Jakobsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Raade Prgj. 004 Andrea Jakobsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Rygge Prgj. 005 Hans Jakobsen m ug deres Søn 14 (alder) Rygge Prgj. 006 Martin Jakobsen m ug deres Søn 9 (alder) Rygge Prgj. 007 Ole Jakobsen m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj Østre Grønvold 8 Merknad: (S/L: 71/3) Eigar: Huusmand med Jord, Dagarbeider %Forpagter% Niels Olsen Utsæd: hv1/8 ha1/2 po1/2, kreaturhald: 001 Niels Olsen m g Huusfader Huusmand med Jord, 36 (alder) Rygge Prgj. Dagarbeider %Forpagter% 002 Andrea Arvesdatter k g hans Kone 29 (alder) Rygge Prgj. 003 Marte Nielsdatter k ug deres Datter 5 (alder) Rygge Prgj. 004 Kristine Nielsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Rygge Prgj. 005 Ole Nielsen m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj. 006 Jørgine Mikelsdatter k e Logerende 59 (alder) Gjerpen Prgj. 007 Soffie Sørensdatter k ug hendes Datter 23 (alder) Drammen 008 Anders Sørensen m ug hendes Søn 14 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelund nedre 15c 9 Merknad: (S/L: 71/11) Eigar: Gaardbruger Selveier Johan Johannesen Side 16 Utsæd: hv1/2 ru1/2 by1 1/2 ha5 er1/4 po25, kreaturhald: he1 ku4 få3 001 Johan Johannesen m e Huusfader Gaardbruger Selveier 51 (alder) Rygge Prgj. 002 Johannes Johansen m ug hans Søn Snedker 26 (alder) Rygge Prgj. 003 Nikolai Johansen m ug hans Søn hjælper Faderen med 19 (alder) Rygge Prgj. Gaardsbruget 004 Martin Johansen m ug hans Søn 17 (alder) Rygge Prgj. 005 August Johansen m ug hans Søn 14 (alder) Rygge Prgj. 006 Ole Johansen m ug hans Søn 9 (alder) Rygge Prgj. 007 Mina Johansdatter k ug deres Datter 12 (alder) Rygge Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket

17 008 Niels Larsen m e Føderaadsmand 83 (alder) Raade Prgj. 009 Larine Johansdatter k ug Tjenestepige 32 (alder) Raade Prgj Østre Grønvold 8 Merknad: (S/L: 71/20) Eigar: Huusmand med Jord, Dagarbeider %Forpagter% Erik Larsen Utsæd: po1 1/2, kreaturhald: 001 Erik Larsen m g Huusfader Huusmand med Jord, 43 (alder) Rygge Prgj. Dagarbeider %Forpagter% 002 Elen Kristiansdatter k g hans Kone 44 (alder) Borve Prgj. paa Vestlandet 003 Martin Eriksen m ug deres Søn 14 (alder) Rygge Prgj. 004 Karl Eriksen m ug deres Søn 12 (alder) Rygge Prgj. 005 Kristian Eriksen m ug deres Søn 7 (alder) Rygge Prgj. 006 Grete Eriksdatter k ug deres Datter 10 (alder) Rygge Prgj. 007 Bolette Eriksdatter k ug deres Datter 4 (alder) Rygge Prgj. 008 Helene Eriksdatter k ug deres Datter 1 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelund nedre 15d 2 Merknad: (S/L: 71/28) Eigar: Gaardbruger Selveier Hans Olsen Utsæd: hv1/8 ru1/8 by1 ha2 po8, kreaturhald: he1 ku2 sv1 001 Hans Olsen m e Huusfader Gaardbruger Selveier 55 (alder) Rygge Prgj. 002 Martine Hansdatter k ug hans Datter bestyrer Faderens Huusholdning 31 (alder) Rygge Prgj Østre Grønvold 15e 7 Merknad: (S/L: 71/30) Eigar: Gaardbruger Selveier og Smed Samuel Larsen Utsæd: hv1/4 ha1/2 po4 1/2, kreaturhald: ku1 001 Samuel Larsen m g Huusfader Gaardbruger Selveier og 29 (alder) Vaaler Prgj. Smed 002 Andrea Andreasdatter k g hans Kone 26 (alder) Raade Prgj. 003 Ludvig Samuelsen m ug deres Søn 3 (alder) Raade Prgj. 004 Giorgine Samuelsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Rygge Prgj. 005 Ole Nielsen m g Dagarbeider 50 (alder) Vaaler Prgj. 006 Ingeborg Larsdatter k g hans Kone 36 (alder) Vaaler Prgj. 007 Johanne Olsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Vaaler Prgj Østre Grønvold 2 Merknad: (S/L: 72/4) 001 Hans Andersen m g Huusfader Huusmand Dagarbeider 56 (alder) Rygge Prgj. %Forpagter% 002 Grete Jensdatter k g hans Kone 61 (alder) Rygge Prgj Østre Grønvold 6 Merknad: (S/L: 72/6) Eigar: Huusmand med Jord Gunder Nielsen Utsæd: hv1/8 ru1/8 ha1/4 po3, kreaturhald: 001 Gunder Nielsen m e Huusmand med Jord 71 (alder) Rygge Prgj. 002 Nikolai Gundersen m g hans Søn Dagarbeider 37 (alder) Rygge Prgj. 003 Soffie Nielsdatter k g hans Kone 30 (alder) Rygge Prgj. 004 Edvard Kristiansen m ug deres Søn 12 (alder) Rygge Prgj. 005 Anton Nikolaisen m ug deres Søn 3 (alder) Rygge Prgj. 006 Karoline Nikolaisdatter k ug deres Datter 7 (alder) Rygge Prgj. Folketeljinga Østre Eskelund øvre 16a 3 Merknad: (S/L: 72/12) Eigar: Gaardbruger Selveier Peder Andersen Utsæd: hv1/8 ru1/8 ha1 po3, kreaturhald: ku1 få1 001 Peder Andersen m g Huusfader Gaardbruger Selveier 56 (alder) Moss 002 Karen Larsdatter k g hans Kone 39 (alder) Rygge Prgj. 003 Edvard Pedersen m ug deres Søn 10 (alder) Rygge Prgj. Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Østre Eskelund øvre 16b 7 Merknad: (S/L: 72/15) Eigar: Gaardbruger Selveier Peder Anonsen Utsæd: hv3/4 ru1/2 by1/4 ha3 po20, kreaturhald: he1 ku3 få3 001 Peder Anonsen m g Huusfader Gaardbruger Selveier 32 (alder) Vaaler Prgj. 002 Elen Johansdatter k g hans Kone 28 (alder) Rygge Prgj. 003 Anton Pedersen m ug deres Søn 3 (alder) Rygge Prgj. 004 Maren Pedersdatter k ug deres Datter 1 (alder) Rygge Prgj. 005 Anon Pedersen m g Føderaadsmand 65 (alder) Vaaler Prgj. 006 Gunhild Rasmusdatter k g hans Kone 66 (alder) Vaaler Prgj. 007 Ole Anonsen m ug Logerende Snedker 30 (alder) Vaaler Prgj Østre Bitten 2 Merknad: (S/L: 72/22) 001 Kristian Larsen m g Huusfader Huusmand med Jord, 47 (alder) Rygge Prgj. Skrædder %Forpagter% 002 Anne Johnsdatter k g hans Kone 56 (alder) Skibtved Prgj Østre Eskelundeie 2 Merknad: (S/L: 72/24) Eigar: Forpagterenke Maren Hansdatter Utsæd: po1 1/2, kreaturhald: få1 001 Maren Hansdatter k e Forpagterenke 53 (alder) Rygge Prgj. 002 Andrea Torgersdatter k ug hendes Datter 14 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelundeie 8 Merknad: (S/L: 72/26) Eigar: Dagarbeider Huusm med Jord %Forpagter% Lars Svendsen Utsæd: po3/4, kreaturhald: ku1 få1 001 Lars Svendsen m g Huusfader Dagarbeider Huusm med Jord 46 (alder) Vaaler Prgj. %Forpagter% 002 Inger Anonsdatter k g hans Kone 34 (alder) Vaaler Prgj. 003 Maren Larsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Vaaler Prgj. 004 Gunhild Larsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 005 Karen Larsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Rygge Prgj. 006 Oline Larsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Rygge Prgj. 007 August Larsen m ug deres Søn 12 (alder) Rygge Prgj. 008 Svend Larsen m ug deres Søn 11 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelundeie 2 Merknad: (S/L: 73/1) 001 Paul Baardsen m g Lægdslem 72 (alder) Raade Prgj. 002 Anne Ellingsdatter k g hans Kone 77 (alder) Raade Prgj Østre Eskelundeie 1 Merknad: (S/L: 73/3) Eigar: Forpagter Erik Simensen Utsæd: ha1/4 po3, kreaturhald: 001 Erik Simensen m ug Forpagter 39 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelundeie 2 Merknad: (S/L: 73/4) Eigar: Huusmands-Enke %Forpagter% Marie Amundsdatter Utsæd: by1/8 ha1/4 po1, kreaturhald: ku1 001 Marie Amundsdatter k e Huusmands-Enke %Forpagter 69 (alder) Rygge Prgj. % 002 Martin Martinsen m ug Pleiesøn 12 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelund øvre 16c 7 Merknad: (S/L: 73/6) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Eigar: Gaardbruger og Selveier Andreas Asbjørnsen Utsæd: ru1/4 ha1/2 po2 1/2, kreaturhald: ku2 få1 sv1 001 Andreas Asbjørnsen m g Huusfader Gaardbruger og Selveier 47 (alder) Rygge Prgj. 002 Thora Skjøberg k g hans Kone 44 (alder) Rygge Prgj. 003 Bolette Andreasdatter k ug deres Datter 11 (alder) Rygge Prgj. 004 Olava Andreasdatter k ug deres Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 005 Amalie Andreasdatter k ug deres Datter 1 (alder) Rygge Prgj. 006 Niels Andreasen m ug deres Søn 3 (alder) Rygge Prgj. 007 Oliane Matiasdatter k e Føderaads-Enke 75 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelund øvre 16d 5 Merknad: (S/L: 73/13) Eigar: Gaardbruger, Selveier og Skomager Jens Larsen Utsæd: by1/16 ha1 po6, kreaturhald: ku1 få1 001 Jens Larsen m g Huusfader Gaardbruger, Selveier og 53 (alder) Rygge Prgj. Skomager 002 Gunhild Pedersdatter k g hans Kone 49 (alder) Thune Prgj. 003 Andreas Jensen m ug deres Søn Matros 24 (alder) Rygge Prgj. 004 Niels Jensen m ug deres Søn 15 (alder) Rygge Prgj. 005 Martinius Jensen m ug deres Søn 8 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelund øvre 16e 3 Merknad: (S/L: 73/18) Eigar: Gaardbruger og Selveier Mikael Nielsen Utsæd: hv1/8 ru1/8 by1/8 ha1/2 po5, kreaturhald: ku1 001 Mikael Nielsen m g Huusfader Gaardbruger og Selveier 50 (alder) Rygge Prgj. 002 Marte Olsdatter k g hans Kone 51 (alder) Rygge Prgj. 003 Anton Mikaelsen m ug deres Søn 15 (alder) Rygge Prgj Østre Eskelund øvre 16f 0 Merknad: (S/L: 73/21) Ubeboet Bruges under Eet med LN 16b Østre Asgaarden 17 6 Merknad: (S/L: 73/22) Eigar: Gaardbruger, Selveier og Snedker Ole Nielsen Utsæd: hv1/4 ru3/8 by1 ha2 po20, kreaturhald: he1 ku5 få2 sv1 001 Ole Nielsen m g Huusfader Gaardbruger, Selveier og 50 (alder) Raade Prgj. Snedker 002 Anne K. Holmsdatter k g hans Kone 49 (alder) Raade Prgj. 003 Holm Olsen m ug deres Søn 15 (alder) Rygge Prgj. 004 Edvard Olsen m ug deres Søn 12 (alder) Rygge Prgj. 005 Johannes Olsen m ug deres Søn 12 (alder) Rygge Prgj. 006 Andrea Olsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Rygge Prgj Østre Bjølsund søndre 69a 10 Merknad: (S/L: 73/28) Eigar: Gaardbruger og Selveier Ole Torkelsen Utsæd: hv2 ru2 by5 ha16 po60, kreaturhald: he5 ku15 få5 sv3 001 Ole Torkelsen m g Huusfader Gaardbruger og Selveier 37 (alder) Vestby Prgj. 002 Samuline Andersdatter k g hans Kone 39 (alder) Aas Prgj. 003 Tora Olsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Botne Prgj. 004 Johanne Olsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Botne Prgj. 005 Otilde Olsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Rygge Prgj. 006 Torkel Olsen m ug deres Søn 5 (alder) Rygge Prgj. 007 Martin Hansen m ug Tjenestedreng 25 (alder) Vaaler Prgj. 008 Johan Pettersen m ug Lægdslem 12 (alder) Rygge Prgj. 009 Grete Olsdatter k ug Tjenestepige 29 (alder) Rygge Prgj. 010 Helene Olsdatter k ug Tjenestepige 38 (alder) Elverums Prgj. Folketeljinga Østre Rekustad 3 Merknad: (S/L: 74/5) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0136 Eigar: Huusmand med Jord Jørgen Hansen Utsæd:, kreaturhald: ku1 få1 001 Jørgen Hansen m g Huusfader Huusmand med Jord 34 (alder) Vaaler Prgj. 002 Anne Olsdatter k g hans Kone 29 (alder) Vaaler Prgj. 003 Anton Jørgensen m ug deres Søn 2 (alder) Rygge Prgj Østre Rekustad 5 Merknad: (S/L: 74/8) Eigar: Huusmand med Jord Engbret Hansen Utsæd: hv3/8 ru3/8 by1/8 ha1 po8, kreaturhald: he1 ku2 001 Engbret Hansen m g Huusfader Huusmand med Jord 68 (alder) Vaaler Prgj. 002 Johanne Pedersdatter k g hans Kone 54 (alder) Aas Prgj. 003 Johan Engbretsen m g deres Søn 36 (alder) Vaaler Prgj. 004 Elen Olsdatter k g hans Kone 37 (alder) Vaaler Prgj. 005 Johanne Jermandsdatter k ug Lægdslem 8 (alder) Rygge Prgj Østre Gjønæs 6 Merknad: (S/L: 74/13) 001 Martin Ingvoldsen m g Huusfader Huusmand med Jord 40 (alder) Skibtved Prgj. 002 Lene Johannesdatter k g hans Kone 44 (alder) Vaaler Prgj. 003 Anne Martinsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Vaaler Prgj. 004 Anette Martinsdatter k ug deres Datter 2 (alder) Rygge Prgj. 005 Julius Martinsen m ug deres Søn 16 (alder) Vaaler Prgj. 006 Karl Martinsen m ug deres Søn 9 (alder) Vaaler Prgj Østre Bjølsund nordre 69b 8 Merknad: (S/L: 74/19) Eigar: Gaardbruger, Selveier Frederik Bertelsen Utsæd: hv2 by6 ha8 po50, kreaturhald: he4 ku13 få3 sv1 001 Frederik Bertelsen m ug Gaardbruger, Selveier 32 (alder) Kristiania 002 C. F. Bertelsen m ug Agronom 24 (alder) Kristiania 003 Hanna Hornbæk k g bestyrer Huusholdningen 38 (alder) Arendal 004 Karen Olsdatter k ug Tjenestepige 21 (alder) Rygge Prgj. 005 Ole Hansen m ug Tjenestedreng 23 (alder) Rygge Prgj. 006 Niels Larsen m ug Tjenestedreng 25 (alder) Sverige 007 Søren Olsen m ug Tjenestedreng 15 (alder) Rygge Prgj. 008 Kristian Andreasen m ug Tjenestedreng 15 (alder) Vaaler Prgj Østre Myrvold 4 Merknad: (S/L: 74/27) Eigar: Huusmand med Jord Kristian Olsen Utsæd: hv1/16 ha1/4 po2 1/2, kreaturhald: ku1 001 Kristian Olsen m g Huusfader Huusmand med Jord 32 (alder) Vaaler Prgj. 002 Karen Toresdatter k g hans Kone 22 (alder) Vaaler Prgj. 003 Ole Kristiansen m ug deres Søn 3 (alder) Vaaler Prgj. 004 Johan Kristiansen m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj Østre Bjølsundeie 3 Merknad: (S/L: 74/31) Eigar: Huusmands-Enke med Jord %Forpagter% Elen Larsdatter Utsæd: hv1/8 ru1/8 by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku2 få1 001 Elen Larsdatter k e Huusmands-Enke med Jord 60 (alder) Raade Prgj. %Forpagter% 002 Emelie Olsdatter k ug hendes Datter 19 (alder) Rygge Prgj. 003 August Martinsen m ug Pleiesøn 12 (alder) Rygge Prgj Østre Rekustad 7 Merknad: (S/L: 77/1) Eigar: Huusmand med Jord Jørgen Andersen Utsæd: hv1/4 ha1/2 po1 1/2, kreaturhald: ku2 001 Jørgen Andersen m g Huusfader Huusmand med Jord 43 (alder) Raade Prgj. 002 Julia Kristiansdatter k g hans Kone 43 (alder) Moss Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 Karl Jørgensen m ug deres Søn 12 (alder) Gjeløen (Moss Landsogn) 004 Frederik Jørgensen m ug deres Søn 8 (alder) Gjeløen (Moss Landsogn) 005 Jørgen Jørgensen m ug deres Søn 6 (alder) Rygge Prgj. 006 Julius Jørgensen m ug deres Søn 4 (alder) Rygge Prgj. 007 Juta Jørgensdatter k ug deres Datter 1 (alder) Rygge Prgj Østre Moserød 8 Merknad: (S/L: 77/8) Eigar: Huusmand med Jord Skomager Syver Borgersen Utsæd: hv1/8 ru1/8 ha1/8 po3, kreaturhald: ku1 få1 001 Syver Borgersen m g Huusfader Huusmand med Jord 50 (alder) Rygge Prgj. Skomager 002 Anne Eriksdatter k g hans Kone 45 (alder) Rygge Prgj. 003 Soffie Syversdatter k ug deres Datter 22 (alder) Rygge Prgj. 004 Martine Syversdatter k ug deres Datter 17 (alder) Rygge Prgj. 005 Maren Syversdatter k ug deres Datter 9 (alder) Rygge Prgj. 006 Josefine Syversdatter k ug deres Datter 7 (alder) Rygge Prgj. 007 Bernhard Syversen m ug deres Søn 16 (alder) Rygge Prgj. 008 Anton Syversen m ug deres Søn 12 (alder) Rygge Prgj Østre Gibsund Merknad: (S/L: 77/16) Eigar: Gaardbruger og Selveier Kandidat juris Stortingsmand Aimar Utsæd: ru4 by10 ha15 po50, kreaturhald: he7 ku25 få8 sv2 Sørensen 001 Aimar Sørensen m g Huusfader Gaardbruger og Selveier 43 (alder) Kristiania Kandidat juris Stortingsmand 002 Petrine Paulsen k g hans Kone 43 (alder) Fedts Prgj. 003 Augusta Sørensen k ug deres Datter 13 (alder) Kristiania 004 Niels Sørensen m ug deres Søn 9 (alder) Rygge Prgj. 005 Hjalmar Sørensen m ug deres Søn 3 (alder) Rygge Prgj. 006!! Sørensen* m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj. Merknad: 1 Dreng (udøbt) født 1865, men er ikke døbt endnu. 007 Elvine Arnesdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) Vaaler Prgj. 008 Eleonore Kristiansdatter k ug Tjenestepige 16 (alder) Moss 009 Marette Olsdatter k ug Tjenestepige 27 (alder) Moss 010 Mina Tolvsdatter k ug Tjenestepige 26 (alder) Rygge Prgj. 011 Hans Jakobsen m ug Tjenestedreng 32 (alder) Edsberg Prgj. 012 Niels Andersen m ug Tjenestedreng 23 (alder) Thune Prgj. 013 Thorvald Madsen m ug Qvægrøgter 22 (alder) Vaaler Prgj. 014 Anton Johannesen m ug Qvægrøgter 18 (alder) Moss 015 Nikolai Hansen m ug Dagarbeider 21 (alder) Moss Østre Støen 4 Merknad: (S/L: 77/31) Eigar: Huusmand med Jord Andreas Baltsersen Utsæd: by1/4 po2, kreaturhald: ku1 001 Andreas Baltsersen m e Huusfader Huusmand med Jord 40 (alder) Vaaler Prgj. 002 Andrine Andreasdatter k ug hans Datter 10 (alder) Rygge Prgj. 003 Bolette Andreasdatter k ug hans Datter 6 (alder) Rygge Prgj. 004 Johanne Andersdatter k e hans Moder bestyrer Huusholdningen 70 (alder) Rødnæs Prgj Østre Vold 71a 5 Merknad: (S/L: 78/2) Eies af Villads Mauritsen Dyre. Eigar: Niels Villadsen Utsæd: hv1/4 ru2 by5 1/2 ha14 er1/2 po30, kreaturhald: he3 ku7 få3 sv1 001 Niels Villadsen m ug Villads Dyres 33 (alder) Rygge Prgj. Søn 002 Teodor Torkelsen m ug Tjenestedreng 28 (alder) Rygge Prgj. 003 Elen Elevsdatter k ug Tjenestepige 23 (alder) Rygge Prgj. 004 Helene Halvorsdatter k e Tjenestepige 54 (alder) Raade Prgj. 005 Anton Johansen m ug Logerende Sergeant 22 (alder) Rygge Prgj. Folketeljinga 1865 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 Østre Haredal 5 Merknad: (S/L: 78/7) Eigar: Huusmand med Jord John Jensen Utsæd: hv1/8 by3/4 ha1 po8, kreaturhald: ku2 få2 001 John Jensen m g Huusfader Huusmand med Jord 42 (alder) Rygge Prgj. 002 Anne Aagesdatter k g hans Kone 50 (alder) Arendal 003 August Johnsen m ug deres Søn 16 (alder) Rygge Prgj. 004 Julius Johnsen m ug deres Søn 14 (alder) Rygge Prgj. 005 Dortea Johansdatter k ug deres Datter 12 (alder) Rygge Prgj Østre Sandbæk 5 Merknad: (S/L: 78/12) Eigar: Huusmand med Jord Torkel Larsen Utsæd: hv1/4 ru1/4 ha2 1/2 po5, kreaturhald: he1 ku3 få2 001 Torkel Larsen m g Huusfader Huusmand med Jord 67 (alder) Vaaler Prgj. 002 Johanne Torgersdatter k g hans Kone 69 (alder) Rygge Prgj. 003 Johan Torkelsen m ug deres Søn Dagarbeider 35 (alder) Rygge Prgj. 004 Kristine Torkelsdatter k ug deres Datter 20 (alder) Rygge Prgj. 005 Kristian Nielsen m ug den sidstes uægte Søn 2 (alder) Rygge Prgj Østre Vold 71b 0 Merknad: (S/L: 78/17) Ubeboet Bruges under Eet med LN 71a Østre Søgaard eller 72a 3 Fredskjærødegaarden Merknad: (S/L: 78/18) Eigar: Gaardbruger og Selveier Even Andersen Utsæd: hv3/8 ru1/8 by1 ha4 1/2 er1/16 po16, kreaturhald: he2 ku3 få2 sv2 001 Even Andersen m g Huusfader Gaardbruger og Selveier 47 (alder) Rygge Prgj. 002 Karen Helgesdatter k g hans Kone 48 (alder) Rygge Prgj. 003 Mathilde Jensdatter k ug Tjenestepige 17 (alder) Moss Østre Bjørnemyr 8 Merknad: (S/L: 78/21) Eigar: Huusmand med Jord Engbret Hansen Utsæd: hv1/4 ha1 po5, kreaturhald: ku1 001 Engbret Hansen m g Huusfader Huusmand med Jord 49 (alder) Vingers Prgj. 002 Helene Sørensdatter k g hans Kone 45 (alder) Mosse Landsogn 003 Andreas Engbretsen m ug deres Søn 17 (alder) Mosse Landsogn 004 Anton Engbretsen m ug deres Søn 1 (alder) Rygge Prgj. 005 Inger Engbretsdatter k ug deres Datter 12 (alder) Rygge Prgj. 006 Grete Engbretsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Rygge Prgj. 007 Karen Engbretsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Rygge Prgj. 008 Anne Engbretsdatter k ug deres Datter 4 (alder) Rygge Prgj Østre Søgaardshagen 72b 3 Merknad: (S/L: 78/29) Eigar: Gaardbruger og Selveier Anders Olsen Utsæd: hv1/4 ru1/4 by1 ha2 1/2 po8, kreaturhald: he1 ku4 få3 sv1 001 Anders Olsen m g Huusfader Gaardbruger og Selveier 45 (alder) Sverige 002 Marie Gundersdatter k g hans Kone 49 (alder) Thune Prgj. 003 Emil Nielsen m ug Logerende Skrædder 17 (alder) Sverige Østre Krogen 3 Merknad: (S/L: 78/32) Eigar: Huusmand med Jord Anders Johannesen Utsæd: ha1/2 po2, kreaturhald: få1 001 Anders Johannesen m g Huusfader Huusmand med Jord 36 (alder) Thune Prgj. 002 Karen Kristoffersdatter k g hans Kone 55 (alder) Vaaler Prgj. 003 Olava Andersdatter k ug deres Datter 17 (alder) Vaaler Prgj. Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0125 Eidsberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0127 Skibtvedt prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0726 Brunlanes prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0118 Aremark prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0822 Saude prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0719 Andebo prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1134 Suledal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0130 Tune prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0115 Skeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1567 Rindal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0224 Urskaug prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0425 Aasnæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1150 Skudesnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0128 Rakkestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0221 Høland prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0612 Hole prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0515 Vaage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1541 Veø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0714 Hof prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0720 Stokke prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0237 Eidsvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0120 Rødenæs prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1417 Vig prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0813 Eidanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0813 Eidanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0813 Eidanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1564 Stangvik prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0919 Froland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0514 Lom prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0234 Gjerdrum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0511 Dovre prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0621 Sigdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1441 Sellø prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1714 Nedre Størdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1655 Bynes prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1630 Aafjord prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0716 Vaale prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0716 Vaale prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0716 Vaale prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0524 Faaberg prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0629 Kongsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0633 Nore prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0633 Nore prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0633 Nore prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1018 Søgne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0821 Bø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0626 Lier prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0626 Lier prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0626 Lier prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0233 Nitedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0233 Nitedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0233 Nitedal prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0214 Aas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0214 Aas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0214 Aas prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0627 Røken prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0823 Hitterdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 2011 Kautokeino prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0423 Grue prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1152 Torvestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer