Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0425 Aasnes Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 314 (kvinner: 153, menn: 161) Bustader i kretsen: 44 Krets: 001 Bakken og Ramsli Prestegjeld: Aasnes Herred/by: Aasnes Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bakken og Peistorpet (5 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) Ramsli 001 Jon Peistorpet m g b hf Skogeier og gaardbruker Sverige n s Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Kristoffersdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Kristian Jonsen m g b s Gaardsarbeider Aasnes n s 004 Gustava Tørrisdatter k g b svigerdatter Husgjerning Aasnes n s 005 Jon Kristiansen m ug b s Aasnes n s 006 Olav Jonsen m ug b s Gaardsarbeide Aasnes n s 007 Agnes Einarsdatter k ug b datterdatter Budeie Aasnes n s 008 Henrik Kristoffersen m ug b bror til hf Sverige n s Merknad: Drengestubygningen Sjukdom: a Bakken og Nordgaarden (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Ramsli 001 Jon Jonsen m g b hf Gaardbruker og Aasnes n s Gaardsarbeider 002 Ida Jonsdatter k g f hm Gaardmandskone Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Kristine Jonsdatter k ug b Pleiedatter Fors. nr Aasnes n s søster til hm 004 Augusta Kareliusdatter k ug mt Husholder Fors. nr Aasnes n s Sedvanleg bustad: Aasnes Bakken og Teppen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Ramsli 001 Karl Peistorpet m g b hf Gaardbruker Aasnes n s 002 Hanna Halvorsdatter k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Julius Karlsen m ug b s Aasnes n s 004 Kornelia Karlsdatter k ug b d Aasnes n s 005 Harald Karlsen m ug b s Aasnes n s 006 Ida Akselsdatter k ug b Tjener Budeie Aasnes n s Bakken og Peistorpet (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Ramsli Johan Ryen m g b hf Gaardbruker Stange n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kajsa Andersdatter k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Marius Johansen m ug b s Aasnes n s 004 Karl Johansen m ug b s Aasnes n s 005 Johan Johansen m ug b s Aasnes n s 006 Ambjør Johansdatter k ug b d Aasnes n s 007 Albert Johansen m ug b s Aasnes n s 008 Jenny Johansdatter k ug b d Aasnes n s 009 Martinus Johansen m ug b s Aasnes n s 010 Hanna Skogheim k ug b Inderst Syerske og vaskepike Aasnes n s Merknad: Sidebygningen 011 Helene Berntsdatter k ug b d Aasnes n s Bakken og Stuen under (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Aksel Andersen m e f hf Husmand tømmerhugger og jordarbeider, delvis fattigunderstøttelse Grue n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0425 Aasnes Sannsynleg opphaldstad: Hof 002 Haakon Akselsen m ug b s Tømmerhugger og Aasnes n s jordarbeider 003 Marie Akselsdatter k ug b d Husholder for hf Aasnes n s 004 Arne Akselsen m ug b s Aasnes n s 005 Karl Akselsen m ug b s Aasnes n s Bakken og Salterud (husmand) under (5 m, 3 k) (7 m, 3 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Martin Salterud m g f hf Jordarbeider og Grue n s tømmerhugger Delvis fattigunderstøttelse Sannsynleg opphaldstad: Grue 002 Johanne Martinsdatter k g b hm Husmandskone Aasnes n s 003 Olav Martinsen m ug f s Tømmerhugger og Aasnes n s jordarbeider Sannsynleg opphaldstad: Grue 004 Kristian Martinsen m ug b s Tømmerhugger og Aasnes n s jordarbeider 005 Marie Martinsdatter k ug b d Husgjerning Aasnes n s 006 Albert Martinsen m ug b s Aasnes n s 007 Trygve Martinsen m ug b s Aasnes n s 008 Johan Martinsen m ug b s Aasnes n s 009 Daniel Martinsen m ug b s Aasnes n s 010 Ragna Martinsdatter k ug b d Aasnes n s Bakken og Peistorpmoen (2 m, 3 k) (5 m, 3 k) Ramsli 001 Oluf Olsen m g b hf Gaardbruker og Hof n s tømmerkjører 002 Anne Danielsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Olea Olufsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Aasnes n s 004 Olaf Olufsen m ug f s Tømmerhugger og Aasnes n s jordbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Aasnes 005 Lauritz Olufsen m ug f s Tømmerhugger og Aasnes n s jordbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Aasnes 006 Marius Olufsen m ug f s Tømmerhugger og Aasnes n s jordbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Aasnes 007 Alf Olufsen m ug b s Aasnes n s 008 Frida Olufsdatter k ug b d Aasnes n s Bakken og Ramsli (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) Ramsli 001 Arne Ramsli m g b hf Gaardbruker og Sverige n s tømmerhugger 002 Therese Ramsli k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Olea Ottosen k ug b fl Pleiedatter Sverige n s 004 Gunerius K. Ramsli m g b far til Føderaadsmand Aasnes n s husmoren 005 Kersti Ramsli k g b mor til Føderaadskone Sverige n s husmoren 006 Olav S. Linna m ug mt el Tømmerhugger Aasnes n s Sedvanleg bustad: Aasnes Bakken og Ramsli (stue) %Ormbraaten% 10 (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Ramsli Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Bernt Olsen m g b hf Gaardbruker og Aasnes n s tømmerkjører 002 Hanna Tørrisdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Jenny Berntsdatter k ug b d Aasnes n s 004 Dagmar Berntsdatter k ug b d Aasnes n s 005 Olav Berntsen m ug b s Aasnes n s 006 Trygve Olsen m ug b s til hm Aasnes n s 007 Johnne Kristoffersdatter k e b Mor til gaardb Føderaadskone Sverge n s 008 Anna Arnesdatter k ug b Barnepike tj Aasnes n s 009 Mathilde Theodorsdatter k ug b Tjener Budeie Aasnes n s 010 Bernhard Theodorsen m ug b Tjener Jordarbeider og tømmerkjører Aasnes n s Bakken og Sæterberget (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Ramsli 001 Erik Hansen m g b hf Gaardbruker og Aasnes n s tømmerkjører 002 Marie Nilsen k g b hm Gaardbrukerkone Hof n s Bakken og Ramsli (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) Ramsli 001 Martin Ramsli m g b hf Gaardbruker og Aasnes n s tømmerkjører Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Aasnes Siste bustad i Amerika: Viskonsin Stilling i Amerika: Tømmerhugger og paa et sagbruk Merknad: 002 Marie Arnesdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Marius Martinsen m ug b s Aasnes n s 004 Astrid Martinsdatter k ug b d Aasnes n s 005 Gunda Martinsdatter k ug b d Aasnes n s 006 Dagmar Martinsdatter k ug b d Aasnes n s 007 Gudrun Martinsdatter k ug b d Aasnes n s 008 Ingjer Martinsdatter k ug b d Aasnes n s Bakken og Ramsli (stue) 8 (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Ramsli 001 Otto Ramsli m g b hf Gaardb. tømmerhuger Aasnes n s 002 Eline Martinsdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Kristian Ottosen m ug b s Aasnes n s 004 Marie Ottosen k ug b d Aasnes n s 005 Ida Ottosen k ug b d Aasnes n s 006 Olea Ottosen k ug b d Aasnes n s 007 Kristine Ottosen k ug b d Aasnes n s 008 Martin Jonsen m e b Far til hm Føderaadsm. Aasnes n s Bakken og Solli (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Ramsli 001 Halvor Solli m g b hf Gaardbruker og Aasnes n s tømmerkjører 002 Olivia Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Harald Halvorsen m ug b s Tømmerkjører og Aasnes n s jordarbeider 004 Agnes Halvorsdatter k ug b d Budeie Aasnes n s 005 Oskar Halvorsen m ug b s Aasnes n s 006 Karn Olsdatter k ug b el Aasnes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0425 Aasnes Bakken og Høgholtet under (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Peder Pedersen m g b hf Husmand Jordbruker og Aasnes n s skomakermester S 002 Anna Henriksdatter k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Signe Pedersen k ug b d Husgjerning Sverige n s 004 Oliver Pedersen m ug b s Aasnes n s Sjukdom: a 005 Hildur Pedersen k ug b d Aasnes n s 006 Gotfred Pedersen m ug b s Aasnes n s 007 Magna Pedersen k ug b d Aasnes n s Sjukdom: a 008 Gunda Pedersen k ug b d Aasnes n s 009 Olga Pedersen k ug b d Aasnes n s 010 Peder Olsen m g b far til husfaren Føderaadsmand Grue n s 011 Gjertrud Henriksdatter k g b mor til husfaren Føderaadskone Sverige n s Bakken og Høgholtet under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Jon Jonsen Høgholtet m g b hf Husmand Aasnes n s Jordbruksarbeide 002 Berte Henriksdatter k g b hm Husmandskone Grue n s 003 Anne Jonsdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Grue n s 004 Daniel Jonsen m ug b s Tømmerhugger Aasnes n s 005 Alfred Jonsen m ug b s Tømmerhugger Aasnes n s Bakken og Mørkbakken under (7 m, 3 k) 11 (7 m, 4 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Martin Morkbakken m g b hf Husmand, Syk, delvis Sverige n s fattigunderstøttelse 002 Berte Maria Berntsdatter k g b hm Husmandskone Aasnes n s 003 Theresse Martinsdatter k ug b d Husgjerning Aasnes n s 004 Bernhard Martinsen m ug b s Tømmerhugger og Aasnes n s jordarbeider 005 Alf Martinsen m ug b s Tømmerhugger og Aasnes n s jordarbeider 006 Olav Martinsen m ug b s Tømmerhugger og Aasnes n s jordarbeider 007 Oliver Martinsen m b s Aasnes n s 008 Ragna Martinsdatter k ug b d Aasnes n s 009 Ester Martinsdatter k ug f Datterdatter Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Hof 010 Einar Martinsen m ug b s Aasnes n s 011 Ivar Martinsen m ug b s Aasnes n s Bakken og Tyskedammen under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Martin A. Tyskedammen m g f hf Husmand, Aasnes n s jordbruksarbeider og tømmerhugger Sannsynleg opphaldstad: Aasnes 002 Johanne Tyskedammen k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Jenny Martinsen k ug b d Syerske Aasnes n s 004 Agnes Martinsen Side 14 k ug b d Husgjerning og kreaturstel Aasnes n s Digitalarkivet - Arkivverket

15 005 Kristian Martinsen m ug b s Aasnes n s 006 Sigurd Martinsen m ug b s Aasnes n s 007 Ole Bredsjøberget m g mt el Gaardbruker Sverige n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Hof Bakken og Ramsli skolehus (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) Ramsli 001 Nils Amundsen m ug b Fører egen husholdning Folkeskolelærer Skjaaker n s Bakken og Ramsli (Ormbraaten) (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Ramsli Ole Ramsli m g b hf Gaardbruker og Aasnes n s tømmerkjører 002 Marie Hendriksdatter k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Olea Olsdatter k ug b d Budeie Aasnes n s 004 Helmer Olsen m ug b s Aasnes n s 005 Jenny Olsdatter k ug b d Aasnes n s 006 Sigurd Olsen m ug b s Aasnes n s 007 Gunda Olsdatter k ug b d Aasnes n s 008 Frida Olsdatter k ug b d Aasnes n s 009 Marta Olsdatter k ug b d Aasnes n s 010 Borghild Olsdatter k ug b d Aasnes n s 011 Melker Berntsen m ug b s til husmoderen Jordarbeider og tømmerhugger Sverige n s Bakken og Grenberget (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) Ramsli 001 Arne Grenberget m g b hf Gaardbruker, slakter, smed Aasnes n s 002 Kristiane Grenberget k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Augusta Arnesen Knap k g b d Husgjerning og kreaturstel Aasnes n s 004 Evald Arnesen m ug b s Tømmerhugger og Aasnes n s jordbruksarbeide 005 Sigurd Arnesen m ug b s Aasnes n s 006 Konrad Arnesen m ug b s Aasnes n s 007 Gerda Olafsen k ug b datterdatter Aasnes n s 008 Halvor Ottosen m ug b dattersøn Hof n s 009 Rolf Martinsen m ug b dattersøn Kristianian s Bakken og Mosæteren under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Ole C. Mosæteren m e b hf Husmand Tømmerhugger Aasnes n s 002 Bernt Olsen m g b hf Forpagter Tømmerkjører Sverige n s 003 Laura Tørrissen k g b hm Forpagterkone Aasnes n s 004 Torgard Berntsen m ug b s Aasnes n s 005 Jørgen Berntsen m ug b s Aasnes n s 006 Borghild Berntsen k ug b d Aasnes n s Bakken og Mosæteren under (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Halvor Halvorsen m g b hf Selveier, Tømmerhugger Sverige s og jordbruksarbeider 002 Elise Kareliusdatter k g b hm Selveierkone Aasnes n s 003 Harald Halvorsen m ug b s Aasnes n s 004 Alfhild Halvorsen k ug b d Aasnes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0425 Aasnes 005 Karl Halvorsen m ug b s Aasnes n s 006 Einar Halvorsen m ug b s Aasnes n s 007 Borghild Halvorsen k ug b d Aasnes n s Bakken og Vestbakken (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Ramsli Einar Vestbakken m g b hf Gaardbruker Aasnes n s 002 Milla Jonsdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Juleus Einarsen m ug b s Aasnes n s 004 Petter Einarsen m ug b s Aasnes n s 005 Ester Einarsdatter k ug b d Aasnes n s 006 Kornelie Einarsdatter k ug b d Aasnes n s 007 Marie Einarsdatter k ug b d Aasnes n s 008 Erling Einarsen m ug b s Aasnes n s 009 Astrid Einarsen k ug b d Aasnes n s 010 Betsy Berg k ug b Tjener Budeie Hof n s Bakken og Vestbakken (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Ramsli Julius Vestbakken m g b hf Gaardbruker Aasnes n s 002 Ida Jonsdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Paul Juliussen m ug b s Aasnes n s 004 Oskar Juliussen m ug b s Aasnes n s 005 Jenny Juliusdatter k ug b d Aasnes n s 006 Kornelia Juliusdatter k ug b d Aasnes n s 007 Asjerd Juliusdatter k ug b d Aasnes n s 008 Mathilde Juliusdatter* k ug b d Aasnes n s 009 Helda Hendriksdatter k ug b Tjener Budeie Hof n s 010 Otto Olsen m b Dagarbeider Gaardsarbeider og Aasnes n s tømmerkjører 011 Marie Hendriksdatter k e b Stedmor og føderaadskone Føderaad Sverige n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bakken og Østbakken (5 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) Ramsli 001 Martin Bakken m g b hf Gaardbruker Aasnes n s Merknad: Hovedbygningen 002 Alma Bakken k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Dagfin Martinsen m ug b s Gaardsarbeider Hof n s 004 Marta Martinsen k ug b d Aasnes n s 005 Agnes Dagmar Martinsen k ug b d Aasnes n s 006 Birger Martinsen m ug b s Aasnes n s 007 Peder Gundersen m g mt el Stevnevidne Aasnes n s Sedvanleg bustad: Aasnes 008 Eli Danielsdatter k e b mor til Føderaadskone Sverige n s husfaren egen husholdn. 009 Ole Danielsen m ug b Fører egen husholdning Arbeidsudygtig Formue Aasnes n s Bakken og Mobraaten (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Ramsli Kristian Olsen m g b hf Gaardbruker og Aasnes n s tømmerkjører 002 Stina Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Olav Kristiansen m ug b s Aasnes n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Einar Kristiansen m ug b s Aasnes n s 005 Ingvald Kristiansen m ug b s Aasnes n s 006 Kornelia Kristiansdatter k ug b d Aasnes n s 007 Marta Kristiansdatter k ug b d Aasnes n s 008 Signe Kristiansdatter k ug b d Aasnes n s 009 Ida Kristiansdatter k ug b d Aasnes n s 010 Ole Kristiansen m e b far til hf Føderaadsmand Aasnes n s Bakken og Østbakken (1 m, 2 k) (1 m, 3 k) Ramsli 001 Arnt Henriksen m ug b hf Gaardbruk og Aasnes n s skogsarbeider 002 Eline Henriksen k ug b hm Selveierske Husgjerning Aasnes n s og kreaturstel 003 Anne Henriksen k ug f søster til hf & Fattigunderstøttelse Aasnes n s hm Sannsynleg opphaldstad: Sverige 004 Eveline Jakobsdatter k ug b fl Anbragt for fattigvæsenets Aasnes n s regn Bakken og Østbakken under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Hartvig Olsen m g b hf Husmand, Tømmerhugger Aasnes n s og jordbruksarbeider 002 Johanne Jansen k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Hildur Hartvigsen k ug b d Sverige n s 004 Jenny Hartvigsen k ug b d Aasnes n s 005 Signe Hartvigsen k ug b d Aasnes n s 006 Ottar Hartvigsen m ug b s Aasnes n s 007 Anna Helene Hartvigsen k ug b d Aasnes n s 008 Johan Lapstuen m ug b pleiesøn Fors. skogdriftbestyrer Aasnes n s Bakken og Bakkeholtet under (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Erik Henriksen m g b hf Tømmerhugger og Aasnes n s jordarbeider 002 Eline Eriksdatter k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 003 Alma Eriksdatter k ug b d Husgjerning Aasnes n s 004 Hagbart Eriksen m ug f s Tømmerhugger Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Hakedalen 005 Hilmar Olsen m ug b dattersøn Fattigunderstøttet Aasnes n s 006 Aasta Petra Petrusdatter k b datterdatter Aasnes n s Bakken og Furuberget (1 m, 3 k) (3 m, 3 k) Ramsli 001 Martin Nilsen m g b hf Tømmerhugger og Hof n s gaardbruker 002 Anne Pedersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Peter Martinsen m ug f s Tømmerhugger Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sverige 004 Nils Martinsen m ug f s Tømmerhugger Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sverige 005 Marie Martinsen k ug b d Husgjerning og kreaturstel Aasnes n s 006 Asgjerd Martinsen k ug b d Aasnes n s Bakken og Furuberget (2 m, 5 k) (5 m, 5 k) Ramsli Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0425 Aasnes 001 Theodor Mathiassen m g f hf Tømmerkjører og Aasnes n s gaardbruker Sannsynleg opphaldstad: Sverige 002 Anne Marie Martinsen k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Magnus Theodorsen m ug f s Tømmerkjører Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sverige 004 Trygve Theodorsen m ug b s Aasnes n s 005 Olaf Theodorsen m ug b s Aasnes n s 006 Jenny Theodorsen k ug b d Aasnes n s 007 Helga Theodorsen k ug b d Aasnes n s 008!! Theodorsen* k ug b d Aasnes n s Merknad: Udøpt pige 009 Daniel Mathiassen m ug f bror til husfaren Side 18 Tømmerkjører og gaardbruker Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sverige 010 Agnes Othilia Olsen k ug b tj Husgjerning og kreaturstel Sverige n s Bakken og Midtskogsbraaten (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Ramsli 001 Einar Olsen m g b hf Tømmerkjører og jordbruk Aasnes n s 002 Anne Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s 003 Astrid Einarsen k ug b d Aasnes n s 004 Ester Einarsen k ug b d Aasnes n s 005 Torbjørn Einarsen m ug b s Aasnes n s 006 Solveig Einarsen k ug b d Aasnes n s Bakken og Midtskogsberget (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) Ramsli 001 Peter Karlsen m g b hf Gaardbruker og snekker Aasnes n s 002 Marie Arnesen k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Toralf Georg Petersen m ug b s Aasnes n s 004 Konrad Petersen m ug b s Aasnes n s 005 Ragna Petersen k ug b d Aasnes n s 006 Sigrid Asora Petersen k ug b d Aasnes n s 007 Bertea Pedersdatter k e b mor til husfaren Føderaadskone Aasnes n s Bakken og Midtskogsberget under (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Gunerius Løvberg m g b hf Husmand Skomakermester Aasnes n s S og jordbruker 002 Berta Halvorsdatter k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Olaf Guneriussen m ug b s Aasnes n s 004 Harald Guneriussen m ug b s Aasnes n s 005 Johan Guneriussen m ug b s Aasnes n s 006 Gissur Guneriussen m ug b s Aasnes n s 007 Aasta Guneriusdatter k ug b d Aasnes n s Bakken og Midtskogsberget under (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Martin Olsen m g f hf Husmand Tømmerkjører Aasnes n s og jordbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Sverige 002 Kaisa Karlsdatter k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Margit Martinsen k ug b d Aasnes n s 004 Olaf Martinsen m ug b s Aasnes n s 005 Karlot Martinsen m ug b s Aasnes n s 006 Albert Martinsen m ug b s Aasnes n s Digitalarkivet - Arkivverket

19 007 Ole Olsen m e b far til husfaren Føderaadsmand Sverige n s Bakken og Midtskogsberget under (1 m, 2 k) (2 m, 1 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat 001 Lina Sørensen k ug b hm Husmand Husgjerning for Aasnes n s andre Jordbruk 002 Oskar Arvid Oskarsen m ug b s Aasnes n s 003 Petrus Teodorsen m ug f s Tømmerhugger, Aasnes n s jordarbeider Sannsynleg opphaldstad: Aasnes Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1909 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Aasnes Siste bustad i Amerika: Washington Stilling i Amerika: Arbeidet paa sagbruk Merknad: 004 Kaisa Karlsdatter k e mt b Fat. underst Sverige n s Sedvanleg bustad: Aasnes Bakken og Mellembakken (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) Ramsli 001 Ole Pedersen m g b hf Tømmerhugger og Aasnes n s gaardbruker 002 Marie Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Aasnes n s 003 Peder Olsen m ug b s Tømmerhugger Aasnes n s 004 Karlot Olsen m ug b s Tømmerhugger Aasnes n s 005 Agnes Olsen k ug b d Aasnes n s 006 Olga Olsen k ug b d Aasnes n s 007 Jenny Olsen k ug b d Aasnes n s 008 Ottar Olsen m ug b s Aasnes n s 009 Peder Pedersen m e b hf Snedker, fattigunderstøttet Brandvoldn s Bakken og Venbakken (stue) 7 (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) Ramsli 001 Adolf Venbakken m g f hf Gaardbruker og Hof n s tømmerhugger Sannsynleg opphaldstad: Hof 002 Johanne Hendriksdatter k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Albert Adolfsen m ug b s Jordarbeider og Sverige n s tømmerhugger 004 Marius Adolfsen m ug b s Jordarbeider og Aasnes n s tømmerhugger 005 Jenny Adolfsdatter k ug b d Aasnes n s 006 Astrid Adolfsdatter k ug b d Aasnes n s 007 Einar Adolfsen m ug b s Aasnes n s 008 Frida Adolfsen k ug b d Aasnes n s Bakken og Wermunden (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Ramsli 001 Daniel D. Wermund m e b hf Gaardbruker Aasnes n s 002 Marte Henriksdatter k ug b tj Husgjerning og kreaturstel Sverige n s Bakken og Wermunden (5 m, 8 k) 12 (5 m, 7 k) Ramsli Halvor Wermund m g b hf Landhandler og Aasnes n s gaardbruker Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Aasnes Siste bustad i Amerika: Michigan Stilling i Amerika: Skogsarbeider Merknad: Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0425 Aasnes 002 Johanne Wermund k g b hm Gaardbrukerkone Sverige n s 003 Jenny Wermund k ug b d Husgjerning Aasnes n s 004 Harald Wermund m ug b s Aasnes n s 005 Dagmar Wermund k ug b d Aasnes n s 006 Matilde Wermund k ug b d Aasnes n s 007 Karl Wermund m ug b s Aasnes n s 008 Petra Wermund k ug b d Aasnes n s 009 Olav Wermund m ug b s Aasnes n s 010 Solveig Wermund k ug b d Aasnes n s 011 Matilda Larson k ug b tj Budeie Sverige 012 Helma Johanson k ug mt dagarbeider Syerske (dagarbeider) Sverige n s Sedvanleg bustad: Aasnes 013 Harald Olavsen m ug b tj Gaardsarbeide Aasnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bakken og Sagbakken under (2 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) Ramsli Merknad: ikke skyldsat Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - Sidebygning 001 Elesius Eriksen m g b hf Husmand Tømmerkjører Hof n s jordbruker Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Olsdatter k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Julius Elesiussen m ug f s Tømmerkjører Aasnes n s Sannsynleg opphaldstad: Aasnes 004 Ester Elesiusdatter k ug b d Aasnes n s 005 Olea Olsdatter k ug b sønnedatter Aasnes n s 006 Karl Danielsen m ug b hf Inderst Gaardsarbeide Sverige n s Merknad: Sidebygningen Bakken og Wermunden under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Ramsli 001 Anne Danielsdatter k e b hm Husmand Jordbruk, og Sverige n s husgjerning for andre 002 Daniel Olsen m ug b s Aasnes n s Bakken og Høgberget (stue) 0 (0 m, 0 k) (0 m, 1 k) Ramsli 001 Augusta Kareliusdatter k ug f hm Selveierske Jordbruk Aasnes n s arbeide for andre Sannsynleg opphaldstad: Aasnes Bakken og Grensæteren (8 m, 0 k) (0 m, 0 k) Ramsli 001 Martin Tyskedammen m g mt el Jordbruker og Aasnes n s tømmerhugger Merknad: Tømmerkøie Sedvanleg bustad: Aasnes 002 Martin Knap m g mt el Tømmerhugger Aasnes n s Sedvanleg bustad: Aasnes 003 Arne Arnesen m ug mt el Tømmerhugger Aasnes n s Sedvanleg bustad: Aasnes 004 Olaf B. Lie m g mt el Tømmerhugger Aasnes n s Sedvanleg bustad: Hof 005 Gunerius M. Storhæsen m g mt el Gaardsbruk og tømmerkjører Side Hoff Sedvanleg bustad: Hof 006 Martin G. Storhæsen m ug mt el Tømmerhugger Hoff Sedvanleg bustad: Hof 007 Ole H. Bækkebraaten m g mt el Gaardsbruk og tømmerkjører Hoff n n n s s s Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sedvanleg bustad: Hof 008 Olaf M. Bækkebraaten m ug mt el Tømmerkjører Hoff n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Sedvanleg bustad: Hof Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 435 (kvinner: 186, menn: 249) Bustader i kretsen: 63 Krets: 002 Gretviken og Posaasen Prestegjeld: Aasnes Herred/by: Aasnes Folketeljinga Gretviken og Vermundstorpet (gaard) (4 m, 5 k) (4 m, 6 k) Posaasen Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. 001 Peder Pedersen m g b hf Inderste og skogsarbeider Aasnes n 002 Lina Pedersen k g b hm Husmor Aasnes n 003 Margit Pedersen k ug f d Tjener Aasnes n Sannsynleg opphaldstad: Sverige 004 Karoline Pedersen k ug b d Datter Aasnes n 005 Frida Pedersen k ug b d Datter Aasnes n 006 Signe Pedersen k ug b d Datter Aasnes n 007 Helga Pedersen k ug b d Datter Aasnes n 008 Torleif Pedersen m ug b s Søn Aasnes n 009 Ragnar Pedersen m ug b s Søn Aasnes n 010 Alvid Pedersen m ug b s Søn Aasnes n Gretviken og Gretviken (gaard) (10 m, 4 k) 8 (4 m, 4 k) Posaasen Olivia Alstergren k e b hm Gaardbruker postaabner Grue n s stationsholder 002 Martine Alstergren k ug b d Husholderske Aasnes n s 003 Magnhild P. Høklingen k ug b tj Tjenestepike Aasnes n s 004 Olaug Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Aasnes n s 005 Karl Johansen m e b tj Tjenestekarl Sverige s 006 Bernt Karlsen m ug b fl Søn Sverige s 007 Daniel Danielsen m ug b tj Dagarbeider Sverige n s 008 Hjalmar Tasegtil m ug b tj Skydsgut Aasnes n s 009 Otto Halvorsen Tyskeberget m g mt b Skogsarbeider Aasnes n s Sedvanleg bustad: Aasnes 010 Petter Engstrøm m ug mt b Jernbanearbeider Sverige s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sverige 011 Martin Langrud m g mt b Tømmermerker Hof i n s Sedvanleg bustad: Aasnes 012 Gunnar Rognerud m g mt b Tømmermerker Vaaler n s Sedvanleg bustad: Vaaler 013 Johan Person m ug mt b Fiskehandler Sverige s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sverige 014 Johan Olson m ug mt b Fiskehandler Sverige s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sverige Gretviken og Høklingen under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Posaasen 001 Hans Pedersen Høklingen m g b hf Husmand Aasnes n s 002 Karen Mikkelsdatter k g b hm Husmandskone Aasnes n s Høklingen 003 Marte Andersdatter Høklingen k e b fl Arbeiderske Sverige n s 004 Harald Pedersen Høklingen m ug b fl Skogsarbeider Aasnes n s 005 Sigrid Pedersdatter Høklingen k ug b d Datter Aasnes n s 006 Paul Pedersen Høklingen m ug b s Søn Aasnes n s 007 Karl Pedersen Høklingen m ug b s Søn Aasnes n s 008 Olga Pedersdatter Høklingen k ug b d Datter Aasnes n s Gretviken og Høklingen under (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) Posaasen Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0425 Aasnes 001 Anne Andersdatter k ug b hm Inderste og dagarbeiderske Sverige n s 002 Astrid Andersdatter k ug b d Datter Aasnes n s 003 Karen Karlsdatter k ug b hm Inderste og arbeiderske Sverige n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Gretviken og Vikanebba* 4 3 Posaasen Merknad: Husliste 5 mangler. E: Navn og g/bnr. i følge kretslisten, ingen bosatt Gretviken og Sandsundet under (8 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) Posaasen Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. 001 Hans Hansen Sandsundet m g b hf Husmand og skogsarbeider Aasnes n 002 Anna Sandsundet k g b hm Husmandskone Aasnes n 003 Hilmar Hansen Sandsundet m ug b s Skogsarbeider Aasnes n 004 Marius Hansen Sandsundet m ug b s Skogsarbeider Aasnes n 005 Helga Hansdatter Sandsundet k ug b d Datter Aasnes n 006 Karl Hansen Sandsundet m ug b s Søn Aasnes n 007 Torfin Hansen Sandsundet m ug b s Søn Aasnes n 008 Leiv Hansen Sandsundet m ug b s Søn Aasnes n 009 Emma Hansdatter Sandsundet k ug b d Datter Aasnes n 010 Tryggve Hansen Sandsundet m ug b s Søn Aasnes n 011 Halvor Amundsen Sandsundet m e b fl Fattigforsørgelse Aasnes n Gretviken og Skogheim under (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) Posaasen 001 Eberhard Larsen Skogheim m g b hf Husmand Aasnes n s 002 Kari Henriksdatter Skogheim k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Edvart Olsen Skogheim m g b hf Inderst og skogsarbeider Sverige n s 004 Kaia Eberhartsdatter k g b hm Arbeiderskone Aasnes n s Skogheim 005 Gudor Edvartsen Skogheim m ug b s Søn Aasnes n s 006 Tore Edvartsen Skogheim m ug b s Søn Aasnes n s 007 Borghild Edvartsdatter k ug b d Datter Aasnes n s Skogheim 008 Erling Edvartsen Skogheim m ug b s Søn Aasnes n s 009 Martin Edvartsen Skogheim m ug b s Søn Aasnes n s Gretviken og Linna under (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) Posaasen 001 Ole Linna m g b hf Skrædder S Aasnes n s 002 Mathia Andersdatter Linna k g b hm Husmor Sverige n s 003 Karlot Olsen m ug b s Søn Aasnes n s 004 Margit Olsen k ug b d Datter Aasnes n s 005 Petter Olsen m ug b s Søn Aasnes n s 006 Sigrid Olsen k ug b d Datter Aasnes n s 007 Julius Mathisen m ug b fl Skræddersvend Eidskogen s 008 Karl Linna m ug b el Skogs og gaardsarbeider Aasnes n s Gretviken og Tasegtil under (1 m, 6 k) (2 m, 6 k) Posaasen 001 Sigvart Tasegtil m g f hf Forpagter og Aasnes n s skogsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Sverige 002 Anna Tasegtil k g b hm Arbeiderkone Sverige n s 003 Signe Tasegtil k ug b d Datter Aasnes n s 004 Hilda Tasegtil k ug b d Datter Aasnes n s 005 Sigurd Tasegtil m ug b s Søn Aasnes n s 006 Kornelia Tasegtil k ug b d Datter Aasnes n s 007 Tora Tasegtil k ug b d Datter Aasnes n s 008 Margit Tasegtil k ug b d Datter Aasnes n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Gretviken og Tasegtil under (4 m, 3 k) (4 m, 4 k) Posaasen 001 Julius Jensen Tasigtil m g b hf Husmand og skogsbestyrer Aasnes n s 002 Emilie Tollefsdatter Tasigtil k g b hm Husmandskone Sverige n s 003 Johan Tasigtil m ug b s Søn Aasnes n s 004 Alvhilde Tasigtil k ug b d Datter Aasnes n s 005 Eline Solveig Tasigtil k ug b d Datter Sverige n s 006 Tryggve Tasigtil m ug b s Søn Sverige n s 007 Tollef Tollefsen m e b fl Svigerfar og Hof i n s gaardsarbeider 008 Ester Andreasdatter k ug f d Datter Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Sverige Folketeljinga Gretviken og Tasegtil under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Posaasen Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. 001 Martin Tasigtil m g b hf Husmand og skogsarbeider Aasnes n 002 Amalie Tasigtil k g b hm Husmandskone Aasnes n 003 Magne Tasigtil m ug b s Skogsarbeider Aasnes n 004 Toralf Tasigtil m ug b s Skogsarbeider Aasnes n 005 Ragna Tasigtil k ug b d Datter Aasnes n 006 Mathilde Tasigtil k ug b d Datter Aasnes n 007 Helge Tasigtil m ug b s Søn Aasnes n 008 Lisa Johansdatter Tasigtil k e b fl Føderaadskone Sverige n Gretviken og Høklingen (gaard) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Posaasen 001 Botolf T. Høklingen m g b hf Gaardbruker og Sverige n s skogsarbeider 002 Mathilde Høklingen k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Jan Høklingen m ug b s Søn Sverige n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Beda Høklingen k ug b d Datter Aasnes n s 005 Tørris Bertilsen m e b fl Føderaadsmand Sverige n s 006 Karoline Kristiansdatter k ug b fl fattigforsørgelse Aasnes n s Sjukdom: d og a Gretviken og Finstad (gaard) (11 m, 10 k) 21 (11 m, 10 k) Posaasen N. Bredvold m g b hf Gaardbruker og skogeier Nes n s Hedemarken Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Bredvold k g b hm Husmor Hof i n s 003 August Bredvold m ug b s Skogeier Aasnes n s 004 Marius Bredvold m ug b s Skogeier og agronom Aasnes n s 005 Einar Olsen m ug b tj Tjenestegut Aasnes n s 006 Otilie Posaas k ug b tj Tjenestepike Aasnes n s 007 Margit Skogvang k ug b tj Tjenestepike Aasnes n s 008 Karl Bredvold m g b hf Praktiserende læge Aasnes n s Merknad: Sidebygning 009 Kaia Bredvold k g b hm Doctorfru Kristianian s 010 Ragnhild Bredvold k ug b d Datter Nes n s Romerike 011 Kaia Zaugbaum k e b fl Enkefru uten pension Fors Kristianian s doktor 012 Ole Hof m g b hf Bakermester S Grue n s Merknad: Sidebygning Bakerbygning 013 Lovise Hof k g b hm Bakerkone Sverige n s 014 Margit Hof k ug b d Datter Aasnes n s 015 Lars Bækkevold m ug b tj Bakersvend Aasnes n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0425 Aasnes 016 Jan Floeng m ug b hf Handelsbetjent Aasnes n s Merknad: Handelsbygning 017 Halvor Rønnesæter m ug b fl %hf% Skrædder S Aasnes n s 018 Sigurd Slagrud m ug b tj Skræddersvend Aasnes n s 019 Martin O. Faldaas m ug b tj Skrædderlærling Aasnes n s 020 Anna Rønnesæter k ug b tj Tjenestepike Aasnes n s 021 Bertine Ottosen k ug b tj Tjenestepike hos læge Aasnes n s Merknad: Se sidebygning no Gretviken og Gretvikens skole (gaard) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Posaasen 001 Jan Skrinde m g b hf Kirkesanger og Skjaak n s folkeskolelærer Merknad: Hovedbygning 002 Oline Skrinde k g b hm Husmor Aasnes n s 003 Helge Skrinde m ug b s Søn Aasnes n s 004 Ragnar Skrinde m ug b s Søn Aasnes n s 005 Maria Bagaas k ug b hm folkeskolelærerinde Aasnes n s Merknad: Sidebygning Gretviken og Tjernmon under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Posaasen 001 Iver Amundsen m g b hf Husmand og Hof i n s fattigforsørgelse 002 Johanna Amundsen k g b hm Husmandskone og fattigforsørgelse Hof i n s Gretviken og Kragsødammen under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Posaasen Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. 001 Augusta Kragsødammen k ug b hm Husmand og Aasnes n dagarbeiderske 002 Ingvald Kragsødammen m ug b s Skogsarbeider Aasnes n 003 Astrid Kragsødammen k ug b d Datter Aasnes n 004 Ingrid Kragsødammen k ug b fl Fattigforsørgelse Aasnes n Gretviken og Svartholtet (gaard) (7 m, 8 k) 14 (6 m, 8 k) Posaasen Martin Svartholtet m g b hf Gaardbruker Aasnes n s 002 Elise Svartholtet k g b hm Gaardmandskone Sverige n s 003 Vendla Svartholtet k ug b d Budeie Aasnes n s 004 Magnus Svartholtet m ug b s Søn Aasnes n s 005 Anna Svartholtet k ug b d Datter Aasnes n s 006 Gunda Svartholtet k ug b d Datter Aasnes n s 007 Terese Svartholtet k ug b d Datter Aasnes n s 008 Martine Svartholtet k ug b d Datter Aasnes n s 009 Thomas Svartholtet m ug b s Søn Aasnes n s 010 Elise Svartholtet k ug b d Datter Aasnes n s 011 Olav Svartholtet m ug b s Søn Aasnes n s 012 Gjertrud Svartholtet k ug b d Datter Aasnes n s 013 Halvor Svartholtet m ug b s Søn Aasnes n s 014 Tørris Thomassen Svartholtet m e b fl Føderaadsmand Aasnes n s 015 Olav Anderson m ug mt el Tømmerhugger Sverige s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sverige Gretviken og Vermundsdammen (gaard) (10 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Posaasen Karl Vermundsdammen m g b hf Gaardbruger og dampasser Aasnes n s 002 Gustava Vermundsdammen k g b hm Gaardmandskone Aasnes n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer