Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5338 (kvinner: 2475, menn: 2863) Bustader: 731 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 899 (kvinner: 465, menn: 434) Bustader i krinsen: 110 Krins: 001a Herred/by: Id Folketeljinga a Fredheim Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Emil Nygaard m g b hf Folkeskolelærer 1859 Haabøl Sm n s 002 Emilie Hansd. k g b hm Skolelærerkone 1855 Kristiania n s 003 Agnes Nygaard k ug b d Datter 1887 Idd herred* n s 004 Tora Nygaard k ug b d Datter 1888 Idd herred* n s Sjukdom: a 005 Ragna Nygaard k ug b d Datter 1891 Idd herred* n s 006 Torleif Nygaard m ug b s Søn 1893 Idd herred* n s 007 Trygve Nygaard m ug b s Søn 1896 Idd herred* n s 008 Marte Larsd. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1865 Idd herred* n s a Dampskibet Fosser (2 m, 1 k) 0 (0 m, 0 k) Tangenbryggen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aksel Simons. m ug mt Dæksgut paa dampskib 1875 Sverige s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige 002 Olaf Karls. m g mt Maskinist tilsøs 1874 Høland Ak n s Sedvanleg bustad: Ørje 003 Laura Johannes. k ug mt Restautrice paa dampskib 1874 Asak Sml n s Sedvanleg bustad: Torpedalen Asak a Dampskibet Turisten (1 m, 0 k) 0 (0 m, 0 k) Tangenbryggen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Nils. m ug mt Dæksgut paa dampskib 1867 Sverige s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige a Lægter Aspestrand 3 (3 m, 0 k) 0 (0 m, 0 k) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Johannes. m g mt Fører af lægter 1871 Sverige n s Sedvanleg bustad: Aremark 002 Hans Nils. m g mt Maskinist ved lægter 1874 Aremark Sml n s Sedvanleg bustad: Aremark 003 Andreas Johannes. m ug mt Dægsgut ved lægter 1876 Aremark Sml n s Sedvanleg bustad: Aremark a Dampskibet Lommen 7 (6 m, 1 k) 0 (0 m, 0 k) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olav Nythe m g mt Damp Skibsfører 1864 Idd herred* n s Sedvanleg bustad: Strømsfos Aremark 002 Einar Johannes. m ug mt Styrmand 1878 Aremark Sml n s Sedvanleg bustad: Ørje Aremark 003 Sigurd Nythe m ug mt Maskinist tilsøs 1884 Fredrikshald Sml n s Sedvanleg bustad: Rødenæs 004 Hansten Kristians. m ug mt Fyrbødter tilsøs 1873 Aremark Sml n s Sedvanleg bustad: Aremark 005 Peder Peders. m ug mt Dæksgut paa dampskib 1876 Danmark s Statsb.: Dansk Sedvanleg bustad: Strømsfos 006 Torvald Nils. m ug mt Dæksgut 1879 Rødenæs Sml n s Sedvanleg bustad: Aremark 007 Aagot Johannes. k ug mt Kokke tilsøs 1870 Aremark n Trusamf.: Udtraadt, intet samfund Sedvanleg bustad: Strømsfos Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0117 Id a Holene Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Magnus. m g b hf Gaardbruger, forpagter 1837 Ødemark Sm n s 002 Ragnhild Torsteinsd. k g b hm Gaardmandskone 1838 Ødemark Sm n s 003 Anton Ols. m ug b s Gaardbrugersøn; 1878 Ødemark Sm n s landbrugsarbeide 004 Johan Ols. m ug b s Gaardbr.søn; sergeant og 1871 Ødemark Sm n s landbrugsarb. 005 Holger Ols. m ug b s Gaardbrugersøn, 1880 Idd herred* n s landbrugsarbeide 006 Anna Ols. k ug b d Gaardbrugerdatter, 1875 Ødemark Sm n s husgjerning kreaturstel 007 Inga Ols. k ug b d Gaardbrugerdatter, 1878 Ødemark Sm n s husgjerning kreaturstel 008 Rolf Torgers. m ug b Fostersøn Fostersøn 1897 Fredrikshald Sm n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af Forpagter 009 Olga Nils. k ug mt b Gaardbrugerdatter, 1882 Aremark Sm n s husgjerning Sedvanleg bustad: Aremark a Ganerød under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Halvors. m ug b hf Skovarbeider og 1860 Idd herred* n s jordbrugende 002 Marte Halvors. k ug b Søster Husholderske 1850 Idd herred* n s 003 Josefine Halvors. k ug b Søster Tjenestepige, husgj. og 1861 Idd herred* n s kreaturstel 004 Aksel Gabriels. m ug b tj Tjenestedreng, fløtter 1880 Arendal Ned n s 005 Oleanne Larsd. k e b hm Uden erhverv, har af 1828 Idd herred* n s fattigvæsenet 006 Nella Hansd. k ug b d Uden erhverv, har af fattigvæsenet 1856 Idd herred* n a Tagerlid under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Helene Andersd. k e b hm Husmandsenke, jordbrugende 1841 Idd herred* n s 002 Johan Johns. m ug b s Arbeider ved tømmerflødning 1875 Idd herred* n s og jordbrug 003 Hilmer Johns. m ug b s Arbeider ved tømmerflødning 1879 Idd herred* n s og jordbrug 004 Alma Johns. k ug b d Husmandsdatter. Væsentlig 1871 Idd herred* n s sysselsat med husgjerning og kreaturstel 005 Hilda Johns. k ug b d Husmandsdatter. Væsentlig 1877 Idd herred* n s sysselsat med husgjerning og kreaturstel 006 August Brynnilds. m e mt b Stenhugger 1871 Sverige s Statsb.:? Sedvanleg bustad: Osdalen Id a Ganerød Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 August Johannes. m g b hf Arbeidsformand ved 1856 Idd herred* n s skovdrift og %gaardbruger% jordbrugende 002 Nikoline Andersd. k g b hm Jordbrugerkone 1855 Idd herred* n s 003 Arnt Johannes. m ug b s Arbeider ved tømmerflødning 1884 Idd herred* n s 004 Josefine Johannes. k ug b d Datter 1886 Idd herred* n s 005 Anna Johannes. k ug b d Datter 1889 Idd herred* n s 006 Josefine Amundsd. k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1897 Idd herred* n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af Skogdriftsformand Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga a Ertehytten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Engebret Jonas. m g b hf Husmand; jordbrugende og 1831 Sverige s skovarbeider 002 Anne Jørgensd. k g b hm Husmandskone 1831 Idd herred* n s a Tangene under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Ols. m g b hf Husmand; jordbrugende; 1873 Aremark Sm n s skovarbeide 002 Gustava Johannesd. k g b hm Husmandskone 1874 Vinger Hed n s 003 Georg Markus Ols. m ug b s Søn Idd herred* n s 004 Jens Ols. m ug b fl Arbeider ved skovdrift Aremark Sm n s tømmerhug., flødning 005 Anna Ols. k ug mt b Syerske for egen regning 1878 Aremark Sm n s Sedvanleg bustad: Fredrikshald a Saxsætre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Aron Johannes. m g b hf Gaardbruger, forpagter 1846 Sverige n s 002 Lisa Nilsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1845 Sverige s 003 Oskar Arons. m ug f s Arbeider ved skogdrift 1874 Sverige s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Tistedalen 004 Bolete Arons. k ug b d Gaardbrugerdatter Sverige s Husgjerning og kreaturstel 005 August Arons. m ug b s Arbeider ved skogdrift 1879 Sverige s 006 Josifine Arons. k ug b d Gaardbrugerdatter Idd herred* s Husgjerning og kreaturstel 007 Johan Arons. m ug b s Søn 1884 Idd herred* s 008 Martin Arons. m ug b s Søn 1886 Idd herred* s 009 Olga Arons. k ug b d Datter 1888 Idd herred* s 010 Hilmer Arons. m ug b s Søn 1893 Idd herred* s 011 Marenius Ivers. m g mt el Kjører ved tømmerhugst 1861 Fredrikshald Sm n s Sedvanleg bustad: Fredrikshald a Troldnæs Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludvig Jens. m g b hf jordbrugende, Skovarbeider, 1860 Aremark Sm n s husmand 002 Keisa Magnusd. k g b hm Jordbrugerkone 1858 Sverige s husmandskone 003 Marie Emilie Jens. k ug b d Datter 1892 Idd herred* n s 004 Anna Jens. k ug b d Datter 1894 Idd herred* n s 005 Olga Jens. k ug b d Datter 1897 Idd herred* n s a Hauglund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Oline Olsd. k e b hm Gaardbrugerenke, 1866 Idd herred* n forpagterske skydsskafferske 002 Kristian Kristoffers. m ug b Tjener Tjenestegut ved 1838 Idd herred* n s landbrugsarbeide 003 Johan Ivers. m ug b Tjener Tjenestegut, sysselsat ved 1883 Kristiania n s skyds 004 Lars Anders. m ug b Tjener Tjenestegut, sysselsat ved 1885 Idd herred* n s skyds 005 Anna Ivers. k ug b Tjener Tjenestepige; sysselsat ved 1873 Kristiania n s husgjerning og kreaturstel 006 Josefine Ols. k ug b d Datter 1888 Idd herred* n 007 Johan Ols. m ug b s Søn 1891 Idd herred* n Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0117 Id 008 Hanssine Ols. k ug b d Datter 1894 Idd herred* n 009 Ester Ols. k ug b Broderdatter Fosterbarn 1897 Asak Sm n s 010 A. E. Ols. m ug mt Tilreisende Landhandler 1872 Sverige s %el% Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige a Fagerheim Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Bernhard Tomas. m g b hf Kjører, væsentlig ved props 1866 Faaberg Krs n s 002 Marie Aronsd. k g b hm Arbeiderkone, kjørerens kone 1859 Sverige s 003 Olaf Tomas. m ug b s Søn 1891 Idd herred* n s 004 Torstein Tomas. m ug b s Søn 1897 Idd herred* n s 005 Marie Jensd. k e b Bedstemor Uden erhverv. Forsørges af 1829 Sverige s svigersøn 006 Oskar Søderqwist m ug f el Sliberiarbeider 1881 Sverige s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Sliberiet Tistedalen a Lillevold Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gustav Ols. m g b hf Baneformand ved jernbane 1845 Sverige n 002 Anna Hansd. k g b hm Baneformandkone 1867 Sverige 003 Hulda Gundersd. k ug b d Datter 1888 Idd herred* n 004 Adolfine Olsd. k ug b d Datter 1892 Idd herred* n 005 Jens Nils. m g b hf Banevogtter ved jernbane 1874 Raade Sm n s 006 Signe Johansd. k g b hm Banevogtterkone 1881 Askim Sm n s a Lilledal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Gunders. m g b hf Gaardbruger, selveier 1861 Idd herred* n s 002 Johanne Nilsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1878 Aremark Sm n s 003 Nora Gunders. k ug b d Datter 1891 Tistedalen Sm n s 004 Mads Gunders. m ug b s Søn 1893 Idd herred* n s 005 Ester Gunders. k ug b d Datter 1896 Idd herred* n s Merknad: E: Fødselsår rettet til 1897 av andre 006 Kristian Gunders. m ug b s Søn Idd herred* n s 007 Gunder Maurits. m e b Bedstefar Rentier 1823 Idd herred* n s Merknad: E: Kjønn er rettet fra k til m 008 Mina Peders. k ug b tj Tjenestepige ved husgj. kreaturstel 1879 Sverige s a Sandtorp Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sevrin Gunders. m g b hf Gaardbruger og banevogter 1855 Idd herred* n s 002 Marie Pettersd. k g b hm Gaardbrugerkone 1850 Sverige s 003 Selma Gunders. k ug b d Gaardbrugerdatter, 1885 Idd herred* n s husgjerning og kreaturstel 004 Johan Gunders. m ug b s Søn 1886 Idd herred* n s 005 Olga Gunders. k ug b d Datter 1889 Idd herred* n s 006 Brun Gunders. m ug b s Søn 1892 Idd herred* n s a Lilledalshaugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Vilhelm Arons. m g b hf Arbeider ved sagbrug og 1860 Sverige n s jordbrugende 002 Alma Gundersd. k g b hm Arbeiderkone 1868 Idd herred* n s 003 Alf Arons. m ug b s Søn 1887 Idd herred* n s 004 Helge Arons. m ug b s Søn 1890 Idd herred* n s 005 Gunder Arons. m ug b s Søn 1897 Idd herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Augen Arons. m ug b s Søn Idd herred* n s a Hauen under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Magnus Abrahams. m g b hf Arbeider ved sagbrug 1861 Sverige 002 Lovise Andreasd. k g b hm Arbeiderkone 1861 Idd herred* n 003 Ferdinant Abrahams. m ug b s Søn 1890 Tistedalen Sm n s 004 Ester Abrahams. k ug b d Datter 1892 Tistedalen Sm n s 005 Signe Abrahams. k ug b d Datter 1895 Idd herred* n 006 Viliam Abrahams. m ug b s Søn 1898 Idd herred* n 007 Mimi Abrahams. k ug b d Datter Idd herred* n 008 Svend Torgals. m e b hf Rentier 1825 Idd herred* n s a Storedal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Ols. m g b hf Gaardbruger, selveier 1848 Idd herred* n s 002 Gunhild Kristiansd. k g b hm Gaardbrugerkone 1857 Rokke Sm n s 003 Aastad Hansd. k ug b d Datter, husgjerning 1886 Idd herred* n s kreaturstel 004 Emilie Hansd. k ug b d Datter 1888 Idd herred* n s 005 Hilda Hansd. k ug b d Datter 1891 Idd herred* n s 006 Hans Marenius Karls. m ug b tj Tjenestegut ved 1868 Idd herred* n s landbrugsarbeide Merknad: Drengestubygningen a Storedalsholmen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anton Kristian Andreas. m g b hf Arbeider ved sagbrug Idd herred* n s Huseier 002 Hanna Emilie Andreasd. k g b hm Arbeiderkone 1869 Skeberg Sm n s 003 Lydia Konstanse Kristiansd. k ug b d Datter 1894 Idd herred* n s a Storedal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Lars. m g b hf Gaardbruger selveier og 1833 Aremark Sm n s remskjøter ved sagbrug 002 Elisabet Bolette Persd. k g b hm Gaardbrugerkone 1836 Tistedalen Sm n s 003 Anton Edevart Anders. m ug b s Søn, landbrugsarbeide 1866 Idd herred* n s 004 Karoline Andersd. k ug b d Datter, husgjerning og 1867 Idd herred* n s kreaturstel 005 Alma Andersd. k ug b d Datter husgjerning og 1871 Idd herred* n s kreaturstel 006 Hulda Haakensd. k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1888 Idd herred* n s a Hattefjeld Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaus Gunders. m g b hf Gaardbruger, selveier 1852 Idd herred* n s 002 Mathilde Andersd. k g b hm Gaardbrugerkone 1867 Sverige s 003 Emilie Gunders. %Olausd.% k ug b d Datter 1891 Idd herred* n s 004 Hans Gunders. %Olaus.% m ug b s Søn 1893 Idd herred* n s 005 Marie Annette Gunders. k ug b d Datter 1897 Idd herred* n s 006 Petra Konstanse Gunders. k ug b d Datter 1898 Idd herred* n s 007 Ole Gunders. m ug b s Søn Idd herred* n s 008 Gustav Johannes. m ug b Arb. Dagarbeider ved 1876 Sverige s landbrugsarbeid 009 August Johannes. m g mt b Hustømmermand 1869 Sverige s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige 010 Karl Johannes. m ug b s Søn 1889 Sverige s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0117 Id a Kløva Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan August Nils. m g b hf Tømmerfløter, jordbrugende 1873 Udevalla s 002 Anna Johannesd. k g b hm Arbeiderkone 1875 Sverige s 003 Signe Marie Johansd. k ug b d Datter Idd herred* s 004 Marie Larsd. k e b Bedstemor Uden erhverv Forsørges af sin 1834 Sverige s svigersøn a Bjørnstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edevart Jonas. m g b hf Gaardbruger, selveier 1862 Sverige 002 Matilde Johannesd. k g b hm Gaardbrugerkone 1877 Sverige 003 Ester Alvira Jonas. k ug b d Datter 1892 Amerika 004 Rikart Efraim Jonas. m ug b s Søn 1894 Amerika 005 Johannes Jonas. m ug b s Søn 1896 Idd herred* 006 Einar Marenius Jonas. m ug b s Søn 1898 Idd herred* 007 Anna Lisa Johannesd. k e mt b Uden erhverv Forsørges af 1833 Sverige s sine børn Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Asak 008 Magnus Sanders. m e mt b Gaardbruger? Sverige s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige a Bjørnstad under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaus Ols. m g b hf Snedker ved dør og 1872 Idd herred* n vindufabrik og huseier 002 Bolette Hansd. k g b hm Snedkerkone 1872 Idd herred* n 003 Olaf Konrad Ols. m ug b s Søn Idd herred* n a Lillebjørnstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Anders. m g b hf Gaardbruger, selveier 1840 Tistedalen Sm n s 002 Kirstine Larsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1842 Idd herred* n s 003 Lovise Jensd. k ug b d Gaardbrugerdatter; husgj. og 1872 Idd herred* n s kreaturstel 004 Kristian Jens. m ug b s Gaardbrugersøn; 1876 Idd herred* n s jordbrugsarbeide 005 Borghild Svends. k ug b tj Tjenestepige; husgj. og kreaturstel 1886 Idd herred* n s a Bjørnstad lille Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Syvers. m g b hf Gaardbruger, selveier 1847 Idd herred* n s 002 Elvermine Nilsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1858 Sverige s 003 Arthur Georg Anders. m ug b s Søn Fredrikshald Sm n s 004!! Andersd.* k ug b d Datter Idd herred* n s Merknad: Udøbt pige 005 Adolf Anders. m ug b fl Væver ved gardinfabrik 1879 Hvaler Sm s 006 Kristian Lars. m ug b tj Tjenestegut ved landbrug 1884 Fredrikshald Sm n s 007 Olga Magnusd. k b tj Barnepige 1888 Sverige s a Bjørnstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Bodal m g b hf Gaardbruger, forpagter 1836 Rakstad Sm n s 002 Johanne Mathisd. k g b hm Gardbrugerkone 1830 Rakestad Sm n s 003 Hilda Hansd. Bakke k g b d Husholderske 1867 Idd herred* n s 004 Berte Hansd. Bakke k ug b Datterdatter Datterdatter 1890 Idd herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Margit Hansd. Bakke k ug b Datterdatter Datterdatter 1892 Idd herred* n s 006 Eli Hansd. Bakke k ug b Datterdatter Datterdatter 1894 Idd herred* n s 007 Aslaug Hansd. Bakke k ug b Datterdatter Datterdatter 1897 Idd herred* n s 008 Sigurd Jacob Bakke m ug b Dattersøn Dattersøn Idd herred* n s 009 Selma Østenby k ug f tj Tjenestepige, husgjerning 1879 Urskog Ak n s %1869% Sannsynleg opphaldstad: Sverige 010 Alma Kristine Johns. k ug mt b Tjenestepige 1871 Sverige s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Sverige 011 Albert Søderqwist m ug b tj Tjenestegut ved landbrug 1874 Sverige s 012 Esaias Ek m ug b tj Tjenestegut ved landbrug 1878 Sverige s 013 Lornts Anton Gunders. m ug b tj Tjenestegut, kreaturstel 1858 Idd herred* n s 014 Gustav Adolf Folmer m ug b tj Tjenestegut, gjæter 1887 Idd herred* s a Tangen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Skolleborg m g b hf Brugseier og gaardbruger 1856 Aremark Sm n s Merknad: Hovedbygningen 002 Disa Gyllenswärd k g b hm Brugseierkone 1867 Sverige s 003 Sverre Skolleborg m ug b s Søn 1891 Idd herred* n s 004 Gudrun Skolleborg k ug b d Datter 1894 Idd herred* n s 005 Ruth Skolleborg k ug b d Datter 1896 Idd herred* n s 006 Birger Skolleborg m ug b s Søn 1898 Idd herred* n s 007 Aksel Grønning m ug b fl Fuldmægtig ved sagbrug 1867 Tromsø Tr n s 008 Hildegard Pers. k ug b tj Kokke ved landbrug 1857 Sverige s 009 Emma Anders. k ug b tj Tjenestepige ved husstel 1876 Sverige s 010 Henry Bårg m g b hf Gaardskarl ved landbrug 1847 Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: Drengestubygningen 011 Mari Stina Brynnilds. k ug b hm Husholderske 1835 Sverige s a Tistedalens station Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Pauls. m g b hf Stationsmester 1850 Hole Bu n s 002 Gurine Josefine Hynie k g b hm Stationsmesterkone 1845 Gjerpen Brb n s 003 Helga Pauls. k ug b d Musiklærerinde og organist 1877 Idd herred* n s 004 Ingrid Pauls. k ug b d Datter; husgjerning 1879 Idd herred* n s 005 Adina Pauls. k ug b d Datter 1883 Idd herred* n s 006 Alf Pauls. m ug b s Søn 1885 Idd herred* n s 007 Rut Pauls. k ug b d Datter 1888 Idd herred* n s 008 Selma Anderson k ug b tj Tjenestepige, husgjerning 1878 Sverige s 009 Hartvig Hans. m ug f el Telegrafist ved jernbane 1876 Fredrikshald Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania a Fladeby Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julius J. Fladeby m g b hf Gaardbruger, selveier 1864 Idd herred* n s 002 Marie Olsd. k g b hm Gaardbrugerkone Østervaldskov Sm n s 003 Maren Oline Juliusd. k ug b d Datter Asak Sm n s 004 Elise Anders. k ug b tj Barnepige 1885 Idd herred* 0034a 001a Tangenbarakken under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Haagens. m g b hf Sjærer ved sagbrug 1855 Varteig %Skjeberg% Sm n s 002 Anna Gustavsd. k g b hm Arbeiderkone 1878 Sverige s 003 Albert Haagens. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1881 Skjeberg n s 004 Hilda Gustavsd. k ug mt b Gaardbrugerdatter 1884 Sverige s Statsb.: Svensk Merknad: E: Kjønn er rettet fra m til k Sedvanleg bustad: Sverige 005 Svend Petter Jonas. m g b hf Maskinist ved sagbrug 1858 Sverige 006 Anna Stina Aronsd. k g b hm Maskinistkone 1863 Sverige 007 Berte Adilie Johns. k ug b d Datter 1884 Sverige Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0117 Id 008 Alma Debora Johns. k ug b d Datter 1886 Sverige 009 Ingeborg Sofie Johns. k ug b d Datter 1888 Sverige 010 Hildegard Johns. k ug b d Datter 1890 Sverige 011 Frits Hugo Johns. m ug b s Søn 1896 Sverige 012 Hulda Linea Johns. k ug b d Datter 1898 Sverige 013 Katrine Aronsd. k e b hm Arbeiderske ved landbrug 1854 Sverige s 014 Marie Pedersd. k ug b d Væverske ved 1882 Idd herred* n s bommuldsvæveri 015 Julie Pedersd. k ug b d Væverske ved 1884 Idd herred* n s bommuldsvæveri 016 Einar Peders. m ug b s Søn 1886 Idd herred* n s 017 Aron Bryntes. m g b hf Arbeider ved sagbrug 1862 Sverige n s 018 Marie Hansd. k g b hm Arbeiderkone 1866 Skeberg Sm n s 019 Annette Bryntes. k ug b d Datter 1890 Idd herred* n s 020 Hildegard Bryntes. k ug b d Datter 1893 Idd herred* n s 0034b 001a Tangenbarakken under 4 1 Konstanse Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Konstanse Bryntes. k ug b d Datter 1895 Idd herred* n s 002!! Bryntes.* m ug b s Søn Idd herred* n s Merknad: Udøbt gut a Orød Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Petter Svends. m ug b hf Gaardbruger forpagter 1840 Idd herred* n s Merknad: Drengestubygningen 002 Katrine Andersd. k ug b tj Husholderske 1841 Sverige s 003 Olaf Ols. m ug b tj Tjenestegut ved 1876 Idd herred* n s landbrugsarbeide 004 Hermand Kristians. m ug b tj Tjenestegut ved kreaturstel 1886 Danmark n s 005 Jens Laurits Ols. m ug b tj Tjenestegut ved 1849 Idd herred* n s landbrugsarbeide 006 Karl Olaf Ols. m ug b Fostersøn Fostersøn 1897 Ulsaker Ak s a Maastad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Per Johannes. m g b hf Gartner for egen regning og 1854 Sverige n s jordbruger selveier 002 Augusta Andersd. k g b hm Gartnerkone 1852 Sverige s 003 Anna Kristine Johannes. k ug b d Datter; husgjerning 1884 Idd herred* s 004 Kristine Gartman k e f Bedstemor Uden erhverv. Forsørges af 1824 Sverige s sin svigersøn Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Sverige a Maastad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Johannes. Karlberg m g f hf Fyrbøtter ved %Haldens% 1851 Sverige n s bommuldsvæveri Sannsynleg opphaldstad: Haldens væveri, Tistedalen 002 Stina Keisa Eriksd. k g b hm Fyrbøtterkone 1851 Sverige s 003 Vilhelm Karlberg m ug b s Arbeider ved sagbrug 1885 Fredrikshald Sm s 004 Agnes Valborg Karlberg k ug b d Datter 1888 Tistedalen Sm s a Aasengen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristine Pedersd. k e b hm Gaardbrugerenke, selveier 1833 Sverige s 002 Johan Berhard Lars. m ug b s Kjører Tømmerkjører og jordbrugsarbeider 1875 Idd herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga a Mo Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Petter Arons. m g b hf Arbeider ved smedbrug 1858 Idd herred* n s 002 Justine Gustavsd. k g b hm Arbeiderkone 1860 Sverige s 003 Oskar Arons. m ug b s Søn 1891 Idd herred* n s 004 Hulda Marie Arons. k ug b d Datter 1894 Asak Sm n s 005 Selma Emilie Arons. k ug b d Datter 1897 Idd herred* n s 006 Alette Møller k e b hm Uden erhverv Forsørges af fattigvæsenet 1828 Moss Sm n s a Grina under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Olaf Vilhelm Nils. m g b hf Husmand, jordbrugende 1865 Sverige s 002 Sofie Pettersd. k g b hm Husmandskone 1863 Sverige s 003 Alf Gustav Olafs. m ug b s Søn 1894 Berg Sm s 004 Idda Olafsd. k ug b d Datter 1896 Idd herred* s 005 Johan Rikart Olafs. m ug b s Søn Idd herred* s 006 Anne Marie Pers. k e b Bedstemor Opholdes dels af sønnen, dels 1829 Sverige s fattigvæsenet a Sommerro Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Søren Peders. m g b hf Gaardbruger, selveier 1842 Rakkestad Sm n s 002 Andrea Andresd. k g f hm Gaardbrugerkone 1845 Rokke Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Helene Daniels. k ug b Søsterdatter Sysselsat væsentlig ved 1883 Fredriksstad Sm n s husgjærning og kreaturstel 004 Tor Alfred Bliksland m ug b Søstersøn Fosterbarn 1888 Haabøl Sm n s 005 Johan Edvin Svends. m ug b tj Tjenestegut, landbrugsarbeide 1884 Sverige s 006 Hilve Kristine Andersd. k ug b tj Tjenestepige, husgj. og 1870 Sverige s kreaturstel 007 Johan Eriks. m ug mt b Arbeider ved landbrug 1834 Sverige s Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Hvaler a Paulund Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Marie Gabrielsd. k e hm Gartnerske for egen regning 1823 Aremark Sm n s 002 Amalie Persd. k ug d Gartnerske for egen regning 1851 Aremark Sm n s a Lilja Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Oleanne Ols. k e b hm Husstel. Forsørges af sine 1858 Sverige s børn 002 Karl Vilhelm Johans. m ug b s Arbeider ved træsliberi 1877 Tune Sm s 003 Sofie Johannes. k ug b d Arbeider ved træsliberi 1875 Tune Sm s 004 Hilda Johannes. k ug b d Arbeider ved 1880 Tune Sm s bomuldsspinderi 005 Betzy Johannes. k ug b d Arbeider ved 1883 Tune Sm s bomuldsspinderi 006 Olga Johannes. k ug b d Datter 1887 Idd herred* s 007 Markus Johannes. m ug b Dattersøn Dattersøn. Forsørges af sin moder 1897 Idd herred* n s a Nordli Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karelius Vold m g f hf Træsliberiarbeider og jordbrugende selveier 1843 Østerdalen Hed n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0117 Id Sannsynleg opphaldstad: Træsliberiet Skom.fos 002 Anne Katrine Andreasd. k g b hm Arbeiderkone 1839 Sverige s 003 Karl Olaf Vold m ug b s Træsliberiarbeider 1881 Idd herred* n s a Tyskehuset Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludvig Sevrin Nils. m g b hf Arbeider ved sagbrug 1859 Aremark Sm n s 002 Gina Sofie Larsd. k g b hm Arbeiderkone 1867 Asak Sm n s 003 Helga Marie Ludvigsd. k ug b d Datter 1890 Rokke Sm n s 004 Harald Marenius Ludvigs. m ug b s Søn 1893 Idd herred* n s 005 Borghild Sofie Ludvigsd. k ug b d Datter 1895 Idd herred* n s 006 Nils Kristian Ludvigs. m ug b s Søn 1897 Idd herred* n s 007 Anna Karoline Ludvigsd. k ug b d Datter Idd herred* n s a Fuglesangen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Aas m g b hf Gaardbruger, selveier 1829 Aremark Sm n s 002 Anne Larsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1840 Rokke Sm n s 003 Ludvig Hans. m ug b s Sindssvag 1869 Fredrikshald Sm n s Sjukdom: s a Haugen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 August Bryntes. m g f hf Arbeider ved træsliberi 1872 Sverige s Statsb.: S Sannsynleg opphaldstad: Sliberiet Tistedalen 002 Albine Johansd. k g b hm Arbeiderkone 1876 Aremark Sm n s 003 Johan Valdemar Bryntes. m ug b s Søn Idd herred* n s 004 Magnus Karls. m g f hf Arbeider ved træsliberi 1847 Sverige s Statsb.: S Sannsynleg opphaldstad: Sliberiet Tistedalen 005 Anna Pettersd. k g b hm Arbeiderkone 1846 Sverige s 006 Marte Johannes. k e b hm Understøttes af fattigvæsenet 1820 Idd herred* n s 007 Johan Edevart Ols. m g b hf Arbeider ved sagbrug 1873 Aremark Sm n 008 Olga Sivrine Brodin k g b hm Arbeiderkone 1879 Tistedalen Sm n a Gramstad Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Ludvig Petters. m g b hf Arbeider ved træsliberi 1860 Idd herred* n s 002 Alette Sofie Andersd. k g b hm Arbeiderkone 1856 Idd herred* n s 003 Klaus Petters. m ug b s Søn 1887 Idd herred* n s 004 Alf Petters. m ug b s Søn 1889 Idd herred* n s 005 Jenny Petters. k ug b d Datter 1891 Idd herred* n s 006 Jørgen Petters. m ug b s Søn 1893 Idd herred* n s 007 Hermand Petters. m ug b s Søn 1895 Idd herred* n s 008 Kryssi Adina Petters. k ug b d Datter Idd herred* n s 009 Karl Ludvig Strand m g f hf Arbeider ved træsliberi 1862 Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Sliberiet Tistedalen 010 Klara Magnusd. k g b hm Arbeiderkone 1864 Sverige s 011 Anna Strand k ug b d Datter 1889 Idd herred* s 012 Valborg Strand k ug b d Datter 1892 Idd herred* s 013 Johan Engebrets. m g b hf Arbeider ved jernbanen 1872 Idd herred* n s 014 Sofie Svendsd. k g b hm Arbeiderkone 1876 Idd herred* n s 015 Erling Sigevart Johans. m ug b s Søn Idd herred* n s 016 Johan Johns. m ug b hf Arbeider ved propsekapping 1861 Sverige s a Gramhaugen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johanne Sofie Letting k e b hm Enke; uden erhverv. Forsørges af sine børn 1855 Aremark Sm n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Hermand Letting m ug b s Kjører ved tømmerhugst 1877 Fredrikshald Sm n 003 Konstanse Letting k ug b d Arbeider ved 1881 Fredrikshald Sm n s bommuldsvæveri 004 Martin Letting m ug b s Arbeider ved sagbrug 1885 Fredrikshald Sm n s 005 Selma Letting k ug b d Datter 1889 Fredrikshald Sm n s 006 Anders Hans. m g b hf Vognmand 1869 Idd herred* n s 007 Emma Aleksandersd. k g b hm Vognmandskone. Bestyrerinde ved kaabefabrik 1870 Fredrikshald Sm s a Hjerperød Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Emanuel Svends. m g b hf Gaardbruger, selveier 1835 Idd herred* n s 002 Maren Gurine Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1831 Urskoug Ak n s 003 Augusta Andersd. k ug b tj Tjenestepige, sysselsat ved 1882 Sverige s husstel og kreaturstel 004 Olaf Ols. m ug b fl Arbeider ved gardinfabrikken 1885 Idd herred* n s 005 Pauline Sund k ug b hm Butikjomfru ved 1876 Aremark Sm n s kolonialhandel 006 Karl Gabriels. m g b hf Arbeider ved sagbrug 1877 Arendal n s 007 Mathilde Bryntesd. k g b hm Arbeiderkone 1874 Sverige s 008 Alf Bernhard Gabriels. m ug b s Søn Idd herred* n s 009 Kristian Petters. m g b hf Arbeider ved træsliberi 1877 Idd herred* n s 010 Karoline Kristoffersd. k g b hm Arbeiderkone 1876 Glemminge Sm n s 011 Ivarda Petters. k ug b d Datter Idd herred* n s 012 Bjergliot Petters. k ug b d Datter Idd herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1a a Fredriksfryd Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Torvald Ols. m ug b hf Gaardbruger, selveier 1868 Idd herred* n s 002 Andrine Rebekka Nilsd. k e f Moder Føderaadskone 1822 Idd herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Holt, Id 003 Olga Marie Nilsd. k ug b tj Tjenestepige, husgjerning og 1873 Idd herred* n s kreaturstel 004 Johan Ols. m g b hf Arbeider ved skofabrik 1861 Sverige n 005 Marie Olsd. k g b hm Arbeiderkone 1858 Berg Smålenene Sm 006 Margit Ols. k ug b d Datter 1891 Idd herred* 007 Elise Ols. k ug b d Datter 1894 Idd herred* 008 Olaf Ols. m ug b s Søn 1897 Idd herred* n 009 Susanna Ols. k ug b d Datter Idd herred* n 010 Oskar Ols. m g b hf Arbeider ved skofabrik 1864 Sverige s 011 Anne Keisa Andreasd. k g b hm Arbeiderkone 1865 Sverige 012 Anna Cecilie Ols. k ug b d Datter 1893 Idd herred* s 013 Ester Marie Ols. k ug b d Datter 1895 Idd herred* s 014 Olaf Kristoffer Ols. m ug b s Søn Idd herred* s a Fredriksfryd Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Herman Hans. m g b hf Arbeider ved træsliberi 1860 Idd herred* n s 002 Alma Nilsd. k g b hm Arbeiderkone 1858 Idd herred* n s 003 Anna Hans. k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1888 Idd herred* n s 004 Inger Olsd. k e b hm Arbeiderske ved 1839 Idd herred* n s jordbrugsarbeide 005 Oskar Johans. m ug b s Arbeider ved propsekapping 1882 Idd herred* n s 006 Nils Johns. m g b hf Hjulmager. Huseier 1840 Idd herred* n s 007 Anne Jensd. k g b hm Hjulmagerkone 1857 Idd herred* n s 008 Johan Johns. m ug b s Arbeider ved skofabrik 1883 Idd herred* n s 009 Einar Johns. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1886 Idd herred* n s 010 Alette Johns. k ug b d Datter 1889 Idd herred* n s 011 Rakel Johns. k ug b d Datter 1891 Idd herred* n s 012 Jens Johns. m ug b s Søn 1894 Idd herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0117 Id 013 John Johns. m ug b s Søn 1897 Idd herred* n s 014 Norman Johns. m ug b s Søn Idd herred* n s 015 Nikolai Johns. m ug f s Sjømand, matros 1880 Idd herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Skotland 016 Karen Johannes. k ug b hm Understøttes af fattigvæsenet 1847 Idd herred* n s a Stensgaard Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Jens. m g b hf Sjømand, styrmand 1873 Idd herred* n s 002 Julie Martinsd. k g b hm Styrmandkone. Syerske for 1873 Idd herred* n s egen regning 003 Anna Martinsd. k ug b fl %Svigerinde Syerske for egen regning 1884 Idd herred* n s % 004 Edvin Martins. m ug mt b Stenhugger? Idd herred* n s Sedvanleg bustad: Enningdalen - Id 005 Anders Johannes. m g b hf Stenhugger 1868 Sverige s 006 Vilhelmine Pettersd. k g b hm Stenhuggerkone 1870 Sverige s 007 Hilda Karoline Anders. k ug b d Datter Sverige s 008 Anna Carlotte Anders. k ug b d Datter Idd herred* s 009 Karl Johan Dahlgren m ug b fl Stenhugger 1885 Sverige s 010 Alfred Ols. m ug b fl Arbeider ved feldtspatgrube 1878 Sverige s 011 Helene Ols. k ug b hm Arbeider ved 1880 Sverige s bommuldsspinderi 012 Justine Johannes. k ug b fl Arbeider ved 1881 Sverige s bommuldsvæveri 013 Karl Johan Ols. m g b hf Arbeider ved feldtspatgrube 1871 Sverige s 014 Augusta Andersd. k g b hm Arbeiderkone 1867 Sverige s 015 Johan Valdemar Ols. m ug b s Søn 1897 Askim Sm s 016 Selma Otilie Ols. k ug b d Datter Rygge Sm s 017 Oskar Georg Ols. m ug b s Søn Eidsberg Sm s a Tangen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Kristens. Nygaard m g b hf Flødningsfuldmægtig 1851 Torpedalen Asak Sm n s 002 Karoline Andersd. k g b hm Fuldmægtigkone 1854 Aremark Sm n s 003 Marie Martins. k ug b d Datter uden erhverv Idd herred* n s Forsørges af forældrene 004 Anders Nils. m e mt b Gaardbruger 1830 Aremark Sm n s Sedvanleg bustad: Ømark 005 Anton Martins. m g b hf Arbeider ved flødning 1879 Asak Sm n s 006 Bolette Jonasd. k g b hm Arbeiderkone 1875 Sverige s 007 Bolette Olsd. k ug b hm Syerske for egen regning 1851 Idd herred* n 0055a 001a Tangen leiegaard under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Emil Nils. m g b hf Snedkermester ved dør og 1865 Sverige vindusfabrik 002 Anna Svendsd. k g b hm Snedkerkone 1865 Sverige 003 Helny Nils. k ug b d Datter 1890 Sverige 004 Georg Nils. m ug b s Søn 1892 Sverige 005 Astrid Nils. k ug b d Datter 1894 Sverige 006 Harry Nils. m ug b s Søn 31!! Idd herred* 007 Grete Andreasd. k e b hm Understøttes af fattigvæsenet 185??7 Tistedalen Sm n s 008 Nils Pers. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1882 Tistedalen Sm n s 009 Hartvig Pers. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1880 Tistedalen Sm n s 010 August Johns. m g b hf Skomager 1870 Sverige s 011 Karoline Mathilde Aronsd. k g b hm Skomagerkone 1875 Sverige s 012 Ester Amalie Johns. k ug b d Datter 1895 Sverige s 013 Arnt Vilhelm Johns. m ug b s Søn Asak Sm s 014 Ingeborg Marie Johns. k ug b d Datter Idd herred* s 015 Rikart Gustavs. m ug b fl Skomager 1882 Sverige s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Anton Daniels. m g f hf Høvler ved sagbrug 1854 Aremark Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Aremark 017 Karoline Olsd. k g b hm Høvlerkone 1863 Aremark Sm n s 018 Ole Daniels. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1881 Aremark Sm n s 019 Johan Daniels. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1884 Aremark Sm n s 020 Aksel Daniels. m ug b s Søn 1886 Aremark Sm n s 0055b 001a Tangen leiegaard under 4 1 Anna Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anna Daniels. k ug b d Datter 1888 Aremark Sm n s 002 Harald Daniels. m ug b s Søn 1891 Isebakke Berg Smålenene n s Sm 003 Aron Holmstrøm m g b hf Arbeider ved sagbrug 1867 Sverige s 004 Agnis Pedersd. k g b hm Arbeiderkone 1877 Fredrikstad Sm n s 005 Gerda Aronsd. k ug b d Datter Sverige n s 006 Lilly Aronsd. k ug b d Datter Sverige n s 007 Maria Andreasd. k ug b hm Arbeider ved 1873 Rakkestad Sm n s bommuldsvæveri 008 Gudrun Jørgensd. k ug b fl Arbeider ved 1877 Aremark Sm n s bommuldsvæveri 009 Sven Berglund m g b hf Snedker ved dør og 1869 Sverige s vindusfabrik 010 Augusta Marie Sverd k g b hm Snedkerkone 1873 Sverige s 011 Jenny Berglund k ug b d Datter 1894 Sverige s 012 Margrete Berglund k ug b d Datter 1896 Sverige s 013 Valter Berglund m ug b s Søn Idd herred* s 014 Karl Lingren m g b hf Arbeider ved sagbrug 1865 Sverige 015 Emeline Jørgensd. k g b hm Arbeiderkone 1867 Idd herred* n 016 Jørgen Lingren m ug b s Søn 1890 Sverige n 017 Einar Lingren m ug b s Søn 1892 Skeberg Sm n 018 Gustava Lindgren k ug b d Datter 1895 Berg Sm n 019 Ole Sigurd Lindgren m ug b s Søn 1897 Idd herred* n 020 Frans Lars. m ug b hf Fyrbøtter ved Sagbrug 1871 Sverige s 0055c 001a Tangen leiegaard under 4 1 Elen Marie Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Elen Marie Hansd. k e b hm Understøttes dels af 1835 Idd herred* n s fattigvæsenet og dels af sin søn 002 Karl Alfred Hans. m ug b s Arbeider ved sagbrug 1879 Idd herred* n s 003 Johannes Karls. m g b hf Understøttes dels af 1841 Sverige n s fattigvæsenet og dels af sine børn 004 Johanne Johnsd. k g b hm Understøttes dels af 1847 Idd herred* s fattigvæsenet og dels af sine børn 005 Hilda Pauline Karls. k ug b d Arbeider ved træsliberi 1877 Tistedalen Sm n s 006 Elfrida Bolette Karls. k ug b d Arbeider ved 1882 Tistedalen Sm n s bommuldsspinderi 007 Aksel Karls. m ug b s Arbeider ved 1885 Tistedalen Sm n s bommuldsspinderi 008 Ingeborg Adina Karls. k ug b d Datter Forsørges af sine søskend 1888 Tistedalen Sm n s a Linjegaard Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Eden?? Ols. m g b hf Banevogter og huseier 1853 Næs, Romerike Ak n s 002 Hanna Andersd. k g b hm Banevogterkone 1852 Tistedalen Sm n s 003 Jenny Ols. k ug b d Datter. Syerske for egen 1882 Tistedalen Sm n s regning 004 Holger Ols. m ug b s Søn 1886 Tistedalen Sm n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0128 Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer