Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 6970 (kvinner: 3494, menn: 3475) Bustader: 1099 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 558 (kvinner: 271, menn: 286) Bustader i krinsen: 92 Krins: 001 Herred/by: Onsø Folketeljinga Ørmennæset (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Hans. m g b hf Gaardbruger selvejer 1824 Rygge Sm n s 002 Elisabet Nils. k g b hm Gaardmandskone 1822 Onsøy herred* n s 003 Nils Johns. m ug b s Jordbrugsarbeide 1852 Onsøy herred* n s 004 Helmine Johns. k ug b d Hus- og fjøsstel 1853 Onsøy herred* n s 005 Josefine Johns. k ug b d Hus- og fjøsstel 1855 Onsøy herred* n s 006 Ole Johns. m ug b s Banevogter 1859 Onsøy herred* n s 007 Karl Halvors. m ug b tj Tjenestedreng 1880 Gleminge Sm n s Ørmen, nordre (4 m, 1 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Lars. Vestberg m g b hf Skomager, selveier 1850 Sverige n s 002 Agusta Lars. k g b hm Husmoder 1847 Sverige n s 003 Viktor Lars. m ug b s Søn 1887 Onsøy herred* n s 004 Edvin Lars. m ug b s Søn 1889 Onsøy herred* n s 005 Rikardt Lars. m ug b s Søn 1890 Onsøy herred* n s Ørmen, nordre (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Kristens. m g b hf Gaardbruger selveier 1859 Raade Sm n s 002 Johanne Ols. k g b hm Gaardmandskone 1860 Thune Sm n s 003 Karl Olaf Antons. m ug b s Søn 1890 Borge Sm n s 004 Ole Bernhard Antons. m ug b s Søn 1892 Fredrikstad Sm n s 005 Johan Arnt Antons. m ug b s Søn 1894 Onsøy herred* n s 006 Hilda Natalie Antons. k ug b d Datter 1896 Onsøy herred* n s 007 Anne Marie Antons. k ug b d Datter 1898 Onsøy herred* n s Ørmen, mellem vestre (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Kjøniks. m g b hf Gaardbruger selveier & 1853 Onsøy herred* n s Jernbanearbeider 002 Karoline Olsd. k g b hm Gaardmandskone 1845 Onsøy herred* n s 003 Inger Jacobsd. k e b føderaadskone Føderaadskone 1822 Onsøy herred* n s Ørmen, mellem vestre (0 m, 3 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elen Eriksd. k e b føderaadskone Føderaadskone 1825 Onsøy herred* n s 002 Anna Marie Eriksd. k ug b Rentenist 1820 Onsøy herred* n s 003 Karoline Kjøniks. k ug b hm Fjøs, Havestel og Diverse 1853 Onsøy herred* n s Ørmen, nordre 3 9, 5, 10 4 (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Kjøniks. m g b hf Skinelæggerformand paa 1855 Onsøy herred* n s statsbanen, selveier 002 Betse Julius. k g b hm Husstel 1874 Onsøy herred* n s 003 Kjønik Andres. m ug b s Søn 1898 Onsøy herred* n s 004 Josefa Andres. k ug b d Datter Onsøy herred* n s Merknad: E: Fødselsdato skrevet av andre Ørmen, nordre (4 m, 6 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0134 Onsø 001 Olaf Johns. m g b hf Gaardbruger selveier og 1852 Sverige n s Stenarbeider 002 Bolette Kaspers. k g b hm Hus og Fjøsstel 1857 Onsøy herred* n s 003 Oskar Bernhard Olafs. m ug b s Søn 1884 Onsøy herred* n s 004 Hanna Dorthea Olafs. k ug b d Datter 1886 Onsøy herred* n s 005 Kristine Andrine Olafs. k ug b d Datter 1889 Onsøy herred* n s 006 Agna Otilie Olafs. k ug b d Datter 1891 Onsøy herred* n s 007 Emma Matilde Olafs. k ug b d Datter 1894 Onsøy herred* n s 008 Hans Kristian Olafs. m ug b s Søn 1897 Onsøy herred* n s 009 Ole Hans. m g b hf Rentenist 1827 Raade Sm n s 010 Maren Lovise Hans. k g b hm Hans kone 1831 Onsøy herred* n s Ørmennæset (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Otto Lars. m b hf Skomager, selveier 1852 Onsøy herred* n s 002 Sofie Lars. k b hm Husstel 1859 Onsøy herred* n s 003 Oskar Ottos. m b s Skomager 1883 Onsøy herred* n s 004 Mathilde Ottos. k ug b d Datter 1888 Onsøy herred* n s 005 Lars Jacobs. m b føderaadsmand Føderaadsmand 1820 Onsøy herred* n s 006 Marie Lars. k b føderaadskone Føderaadskone 1826 Onsøy herred* n s Ørmen, nordre (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Kristians. m g b hf Gaardbruger selveier 1839 Raade Sm n s 002 Karen Johns. k g b hm Gaardmandskone 1838 Onsøy herred* n s 003 Anderine Lars. k ug b tj Tjenestepige 1884 Onsøy herred* n s Ørmen, østre (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Torkilds. m g b hf Gaardbruger selveier 1836 Spydberg Sm n s 002 Mina Nilsd. k g b hm Gaardmandskone 1843 Onsøy herred* n s 003 Oskar Lars. m ug b fl Sergeant i kavaleriet 1876 Rakkestad Sm n s 004 Kristine Lars. k ug b tj Tjenestepige 1878 Rakkestad Sm n s Ørmen, nordre 3 7, 8 7 (2 m, 5 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Andreas. m g b hf Gaardbruger selveier 1853 Onsøy herred* n s 002 Helmine Mathis. k g b hm Gaardmandskone 1852 Onsøy herred* n s 003 Inger Marie Hans. k ug b d Datter 1886 Onsøy herred* n s 004 Theodor Hans. m ug b s Søn 1888 Onsøy herred* n s 005 Hildeborg Hans. k ug b d Datter 1890 Onsøy herred* n s 006 Gunhild Hans. k ug b d Datter 1892 Onsøy herred* n s 007 Ragnhild Hans. k ug b d Datter 1896 Onsøy herred* n s Ørmen, nordre (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Johns. m e b hf Gaardbruger selveier 1832 Thorsnæs Sm n s 002 Ole Eriks. m ug b s Skomager 1871 Onsøy herred* n s 003 Hilma Vestberg k g b hm Kone, Husstel 1879 Glemminge Sm n s 004 Astrid Ols. k ug b d Barn Onsøy herred* n s Ørmen, mellem vestre (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Kristens. m g b hf Gaardbruger og jordbrugsarb Onsøy herred* n s 002 Anna Syverts. k g b hm Gaardmandskone 1875 Thune Sm n s 003 Martha Syverts. k ug b tj Tjenestepige 1882 Thune Sm n s 004 Kristen Karls. m ug b barn Søn Onsøy herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Ørmen, mellem vestre (5 m, 5 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Theodor Hans. m g b hf Gaardbruger selveier 1831 Onsøy herred* n s 002 Mathea Nils. k g b hm Gaardmandskone 1830 Onsøy herred* n s 003 Nils Theodors. m ug b s Gaardbrugsarbeider 1858 Onsøy herred* n s 004 Marie Ols. k g b svigerdatter Husstel og fjøsstel 1859 Onsøy herred* n s 005 Fredrik Theodors. m e b s Gaardbrugsarbeider 1864 Onsøy herred* n s 006 Thora Fredriks. k ug b barn Datter 1889 Onsøy herred* n s 007 Margrethe Johns. k ug b barn Datter 1891 Onsøy herred* n s 008 Mikal Fredriks. m ug b barn Søn 1893 Onsøy herred* n s 009 Theodor Nils. m ug b barn Søn 1897 Onsøy herred* n s 010 Margith Nils. k ug b barn Datter Onsøy herred* n s Ørmen, mellem vestre (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gondro Gondros. m ug b hf Gaardbruger selveier 1833 Onsøy herred* n s 002 Grethe Lund k ug mt b Besøgende 1828 Onsøy herred* n s Sedvanleg bustad: Raade 003 Mina Lund k ug f tj Husbestyrerinde 1855 Raade Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Raade 004 Marthe Lund k ug b tj Tjenestepige 1860 Raade Sm n s 005 Elen Lund k ug b tj Tjenestepige 1862 Raade Sm n s 006 Andreas Hans. m ug b tj Tjenestegut 1883 Onsøy herred* n s Ørmen, søndre (3 m, 2 k) Anton Hans. m g b hf Gaardbruger s 1865 Onsøy herred* n s 002 Marie Lars. k g b hm Gaardmandskone 1865 Onsøy herred* n s 003 Hanna Ols. k ug b tj Tjenestepige 1882 Sverige s 004 Lars Antons. m ug b s Søn Onsøy herred* n s 005 Hans Kristians. m g b hf's Fader Rentenist 1822 Rygge Sm n s Krabberød Ødegaard (3 m, 3 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Paul Ols. m g b hf Gaardbr. selveier, 1855 Sverige n s Landhandler 002 Karoline Amalie Ols. k g b hm Husstel og Expeditrise 1855 Sverige n s 003 Alfred Ols. m ug b s Gaardsbrug 1881 Gleminge Sm n s 004 Ingrid Ols. k ug b d Hus og Fjøsstel 1885 Gleminge Sm n s 005 Frithjof Ols. m ug b s Barn 1892 Gleminge Sm n s 006 Andrea Kristians. k ug b tj Tjenestepige 1884 Thune Sm n s Ørmen, mellem østre (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thøger Lars. m e b hf Gaardbruger selveier 1854 Rakkestad Sm n s 002 Anne Sofie Lars. k ug b husbestyrerindehus og Fjøsstel 1860 Rakkestad Sm n s 003 Annette Karoline Lars. k ug f husbestyrerindehus og Fjøsstel 1865 Rakkestad Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 004 Dorthea Lars. k g mt b Besøgende 1862 Rakkestad Sm n s Sedvanleg bustad: Rakkestad Ørmen, sydøstre (5 m, 4 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunhild Ols. k e b hm Gaardbrugerske selveier 1850 Raade Sm n s 002 Marie Jens. k ug b d Hus og Fjøsstel 1878 Onsøy herred* n s 003 Ole Jens. m ug b s Gaardbrugsarbeide 1880 Onsøy herred* n s 004 Elen Jens. k ug b d Hus og Fjøsstel 1883 Onsøy herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0134 Onsø 005 Kristian Jens. m ug b s Gaardbrugsarbeide 1884 Onsøy herred* n s 006 Hildeborg Jens. k ug b d Barn 1887 Onsøy herred* n s 007 Gondro Jens. m ug b s Barn 1887 Onsøy herred* n s 008 Jacob Jens. m ug b s Barn 1891 Onsøy herred* n s 009 Hans Jens. m ug b s Barn 1894 Onsøy herred* n s Ørmen, østre (4 m, 4 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Ols. m g b hf Gaardbruger selveier 1856 Onsøy herred* n s 002 Hilda Ols. k g b hm Gaardmandskone 1854 Onsøy herred* n s 003 Johanne Nils. k ug b d Barn 1886 Onsøy herred* n s 004 Ole Nils. m ug b s Barn 1888 Onsøy herred* n s 005 Theodor Nils. m ug b s Barn 1891 Onsøy herred* n s 006 Martin Nils. m ug b s Barn 1893 Onsøy herred* n s 007 Helga Nils. k ug b d Barn 1898 Onsøy herred* n s 008 Kornelie Vestberg k ug b tj Tjenestepige 1884 Onsøy herred* n s Ørmen, sydøstre under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andrea Mons. k e b hm Rentenist 1820 Onsøy herred* n s 002 Andreas Jens. m ug b tj Tjener 1872 Onsøy herred* n s Høyum (4 m, 5 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nicoline Hans. k e b svigermoder Gaardbrugerske selveier 1825 Røken Bu n s 002 Thorvald O Torp m g b hf Gaardbrugersøn, Gaardsarb Onsøy herred* n s 003 Jeny Torp k g b hm Gaardmandskone 1864 Onsøy herred* n s 004 Nora Torp k ug b d Husstel 1885 Onsøy herred* n s 005 Eivind Torp m ug b s Barn 1888 Onsøy herred* n s 006 Else Torp k ug b d Barn 1893 Onsøy herred* n s 007 Olav Torp m ug b s Barn 1895 Onsøy herred* n s 008 Agnes Torp k ug b d Barn 1898 Onsøy herred* n s 009 Emil Martins. m ug b fl Jernbanearbeider 1878 Fredrikstad Sm n s Høyum (3 m, 5 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristian Hans. m e b hf Gaardbruger selveier 1825 Onsøy herred* n s 002 Jacob Kristians. m ug b s Gaardbrugsbestyrer 1854 Onsøy herred* n s 003 Eline Kristians. k ug b d Underholdes af Faderen 1860 Onsøy herred* n s Sjukdom: s 004 Bertha Kristians. k ug b d Barn 1887 Amerika n s 005 Lars Nils. m ug b tj Tjener 1845 Skibtvedt Sm n s 006 Elise Johns. k ug b tj Tjener 1882 Onsøy herred* n s 007 Mathilde Anders. k ug b tj Tjener 1880 Sverige s 008 Albertine Anders. k ug mt 1878 Sverige s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sverige Høyum (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mikal Ols. m e b hf Gaardbruger selveier 1841 Onsøy herred* n s 002 Magnus Mikals. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s 003 Anders Mikals. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s 004 Anton Magnus. m ug b s Barn 1895 Raade Sm n s 005 Bolette Hans. k ug b tj Husholderske 1858 Thune Sm n s 006 Agnes Julius. k ug b tj Tjenestepige 1875 Gleminge Sm n s Høyum (Kjeldhaven) under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Elen Nils. k e b hm Dagarbeider, Husstel, 1826 Raade Sm n s Leieboer 002 Hans Anders. m ug b fl Jordbrugsarbeider 1841 Sverige s Høyum (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Nils. m g b hf Gaardbr. selveier og 1845 Sverige n s Skrædder 002 Berthe Helene Nils. k g b hm Gaardmandskone 1850 Raade Sm n s 003 Agna Eriks. k g b d Husstel 1877 Onsøy herred* n s 004 Johan Eriks. m g b svigersøn Sagarbeider 1870 Sverige s 005 Nils Nils. m ug b s Stenhugger 1878 Onsøy herred* n s Høyum (3 m, 4 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Hans. m g b hf Gaardbruger selveier 1838 Raade Sm n s 002 Lina Hans. k g b hm Gaardmandskone 1871 Borge Sm n s 003 Malene Hans. k ug b d Barn 1896 Onsøy herred* n s 004 Hansine Hans. k ug b d Barn Onsøy herred* n s 005 Svend Ols. m ug b tj Tjenestedreng 1869 Sverige s 006 Emil Johans. m ug b tj Tjenestedreng 1885 Onsøy herred* n s 007 Selma Pauls. k ug b tj Tjenestepige 1876 Sverige s Ørmen, mellem østre (4 m, 4 k) Hans Lars. m g b hf Gaardbruger selveier 1860 Onsøy herred* n s 002 Marthe Ols. k g b hm Gaardmandskone 1867 Onsøy herred* n s 003 Karl Ludvig Lars. m ug b s Barn 1889 Onsøy herred* n s 004 Karen Sofie Lars. k ug b d Barn 1891 Onsøy herred* n s 005 Ole Lars. m ug b s Barn 1895 Onsøy herred* n s 006 Martha Lars. k ug b d Barn 1897 Onsøy herred* n s 007!! Lars.* m ug b s Barn Onsøy herred* n s Merknad: E: Udøbt gut 008 Karen Kristoffers. k e b Føderaadskone 1836 Onsøy herred* n s Ørmen, mellem østre (2 m, 2 k) Ole Hans. m ug b hf Gaardbruger selveier 1837 Onsøy herred* n s 002 Karen Hans. k ug b søster Husbestyrerinde 1833 Onsøy herred* n s 003 Helene Johans. k ug b tj Tjenestepige 1867 Onsøy herred* n s 004 Andreas Edvards. m ug b barn Barn 1891 Onsøy herred* n s Ørmen, østre (Langeli) (2 m, 1 k) Jacob Ols. m g b hf Gaardbruger selveier og 1834 Raade Sm n s dagarb. 002 Karen Anders. k g b hm Gaardmandskone 1831 Sverige n s 003 Olaves Gustavs. m ug b s Barn 1890 Onsøy herred* n s Krabberød Ødegaard (Granli) (1 m, 1 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Svends. m g b hf Skrædder, selveier 1830 Sverige n s 002 Sofie Svends. k g b hm Husstel 1832 Onsøy herred* n s 003 Vilhelm Antons. m ug f s Sømand 1885 Onsøy herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Søen Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0134 Onsø Krabberød Ødegaard (4 m, 2 k) 7 (Bakken) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 August Mads. m g b hf Sømand, selveier 1846 Finland n s 002 Thorine Mads. k g b hm Husstel 1847 Gleminge Sm n s 003 Inger Johns. k e b svigermoder Føderaadskone 1821 Rakkestad Sm n s 004 Julius Mads. m ug f søn Sømand 1877 Onsøy herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Søen 005 Ingvald Mads. m ug b s Smed 1885 Onsøy herred* n s 006 Einar Mads. m ug b s Barn 1887 Onsøy herred* n s 007 Magnus Mads. m ug b s Barn 1890 Onsøy herred* n s Svirød (1 m, 0 k) 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Anders. m ug b hf Gaardbruger selveier og Fisker 1835 Onsøy herred* n s Svirød (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Syvers. m g b hf Gaardbr. selveier, 1864 Onsøy herred* n s Jernbanearb. 002 Ida Anders. k g b hm Gaardmandskone 1860 Sverige n s 003 Josefine Marie Syvers. k ug b d Barn 1889 Onsøy herred* n s 004 Berta Kristine Syvers. k ug b d Barn 1892 Onsøy herred* n s 005 Severin Syvers. m ug b s Barn 1894 Onsøy herred* n s 006 Anton Syvers. m ug b s Barn 1894 Onsøy herred* n s 007 Johan Syvers. m ug b s Barn 1898 Onsøy herred* n s Ørmen (0 m, 2 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mina Anons. k e b hm Husstel 1833 Onsøy herred* n s 002 Inger Johans. k ug b d Sypige 1874 Onsøy herred* n s Ørmen, søndre (Ørmenlia) (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Brynilds. m b hf Gaardbr. selveier og 1829 Sverige n s Jordbrugsarb. 002 Maren Oline Arnes. k b hm Husstel 1844 Raade Sm n s Mollestad (2 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andrea Nils. k e b hm Gaardbrugerske selveier 1834 Raade Sm n s 002 Mathis Johans. m ug b s Gaardbrugsarbeide 1869 Onsøy herred* n s 003 Johan Ols. m ug b tj Gaardbrugsarbeide 1827 Vaaler Sm n s 004 Marie Hans. k ug mt b Tjenestepige 1855 Gleminge Sm n s Merknad: E: Fødselsår skrevet av andre Sedvanleg bustad: Raade Mollestad (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gondro Mons. m e b fader Rentenist 1829 Onsøy herred* n s 002 Mons Gondros. m g b hf Gaardbruger selveier 1862 Onsøy herred* n s 003 Lovise Gondros. k g b hm Gaardmandskone 1864 Onsøy herred* n s 004 Gondro Mons. m ug b s Søn 1888 Onsøy herred* n s 005 Johan Martins. m ug b tj Tjenestdreng 1884 Onsøy herred* n s 006 Georgine Anders. k ug b tj Tjenestepige 1858 Onsøy herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ørmen, sydøstre (0 m, 1 k) 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Maren Pauls. k ug b hm Dagarbeiderske 1852 Onsøy herred* n Mollestad (3 m, 2 k) Bendix Hans. m e b hf Gaardbruger selveier 1836 Onsøy herred* n s 002 Even Bendixen m ug b s Gaardbrugsarbeider 1865 Onsøy herred* n s 003 Emma Johans. k ug b tj Tjenestepige 1881 Sverige s 004 Hilma Johans. k ug b tj Tjenestepige 1883 Sverige s 005 Andreas Hans. m ug b s Barn 1891 Onsøy herred* n s Mollestad (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Lars. m g b hf Gaardbruger selveier 1829 Onsøy herred* n s 002 Elen Lars. k g b hm Gaardmandskone 1830 Onsøy herred* n s Løvmyr (under Mollestad) under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Lars. m g b hf Gaardbrugsarbeider 1840 Onsøy herred* n s 002 Bolette Peders. k g b hm Husstel 1831 Onsøy herred* n s Torbjørnrød (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julius Hans. m g b hf Gaardbruger selveier 1848 Thune Sm n s 002 Julie Hans. k g b hm Gaardmandskone 1848 Thune Sm n s 003 Axel Julius. m ug b s Gaardbrugsarb Thune Sm n s 004 Sigurd Julius. m ug b s Gaardbrugsarb Thune Sm n s 005 Lydia Julius. k ug b d Hus og Fjøsstel 1883 Gleminge Sm n s 006 Ingeborg Julius. k ug b d Barn 1887 Onsøy herred* n s 007 Hans Julius. m ug b s Barn 1888 Onsøy herred* n s Torbjørnrød (1 m, 2 k) Thea Jacobs. k e b hm Gaardbrugerske selveier 1847 Raade Sm n s 002 Ragna Jacobs. k ug b d Husstel 1880 Onsøy herred* n s 003 Alfred Viig m ug b tj Gaardsbestyrer 1860 Berg Sm n s Torbjørnrød (4 m, 3 k) Karine Nils. k e b moder Husstel 1835 Onsøy herred* n s 002 Nils Hans. m g b hf Gaardbruger selveier 1873 Onsøy herred* n s 003 Dina Hans. k g b hm Gaardmandskone 1870 Onsøy herred* n s 004 Hans Nils. m ug b s Barn 1888 Onsøy herred* n s 005 Ole Hans. m ug b fl Snedker 1876 Onsøy herred* n s 006 Laura Lars. k ug mt b Barn 1886 Solum Brb n s Sedvanleg bustad: Busmund Onsø 007 Petter Hans. m ug b s Barn 1887 Gleminge Sm n s Torbjørnrød (3 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Jørgen Nils. m g b hf Gaardbruger selveier 1846 Onsøy herred* n s 002 Dorthea Nils. k g b hm Gaardmandskone 1848 Onsøy herred* n s 003 Nils Kristian Hans. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0134 Onsø 004 Hanna Helene Hans. k ug b d Husstel 1882 Onsøy herred* n s 005 Karl Edevards. m ug b fostersøn Søn 1888 Onsøy herred* n s Amundrød (4 m, 4 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Andreas. m g b hf Gaardbruger s og Forpagter 1863 Rakkestad Sm n s 002 Maren Andreas. k g b hm Gaardmandskone 1858 Rakkestad Sm n s 003 Karoline Kristians. k ug b d Husstel 1881 Onsøy herred* n s 004 Hans Kristians. m ug b s Gaarsarbeide 1883 Onsøy herred* n s 005 Axel Kristians. m ug b s Barn 1887 Onsøy herred* n s 006 Johan Kristians. m ug b s Barn 1890 Onsøy herred* n s 007 Margit Kristians. k ug b d Barn 1886 Onsøy herred* n s 008 Oleane Karls. k ug b tj Hus og Fjøsstel 1883 Onsøy herred* n s Haredalen (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Johns. m g b hf Folkeskolelærer 1845 Bø, Vesteraalen Nor n s 002 Hans Kristians. m g b hf Bygningssnedker 1876 Skjeberg Sm n s 003 Amalie Kristians. k g b hm Husstel 1877 Fredriksstad Sm n Braaten (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Martin Kristians. m g b hf Gaardbruger selveier 1846 Skjeberg Sm n s 002 Gunborg Kristians. k g b hm Gaardmandskone 1850 Borge Sm n s 003 Hans Martins. m ug b s Gaardbrugsarbeider 1876 Gleminge Sm n s 004 Johan Martins. m ug b s Barn 1886 Onsøy herred* n s 005 Peder Martins. m ug b s Barn 1889 Onsøy herred* n s 006 Oleane Martins. k ug b d Barn 1889 Onsøy herred* n s Ødegaarden (5 m, 6 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Inger Marie Jens. k b føderaadskone Føderaadskone 1827 Skjeberg Sm n s 002 Jørgen Hans. m b hf Gaardbruger selveier 1854 Onsøy herred* n s 003 Julie Hans. k b hm Gaardmandskone 1859 Berg Sm n s 004 Theodor Jørgens. m b s Gaardbrugsarbeider 1884 Onsøy herred* n s 005 Inga Jørgens. k b d Barn 1886 Onsøy herred* n s 006 Olaf Jørgens. m b s Barn 1889 Onsøy herred* n s 007 Anders Jørgens. m b s Barn 1891 Onsøy herred* n s 008 Thora Jørgens. k b d Barn 1893 Onsøy herred* n s 009 Olga Jørgens. k b d Barn 1895 Onsøy herred* n s 010 Anna Jørgens. k b d Barn 1897 Onsøy herred* n s 011 Peder Arnes. m b fl Underholdes af Fattigvæsenet 1825 Solør Hed n s Krabberød Ødegaard under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Petter Svends. m ug b fl Graastensmurer 1838 Sverige s 002 Johanne Petters. k ug b hm Husstel 1836 Eidsberg Sm n s Engen (4 m, 3 k) Martin Ahls. m g b hf Gaardbruger selveier og 1853 Onsøy herred* n s Sagarbeider 002 Lovise Gunders. k g b hm Gaardmandskone 1853 Onsøy herred* n s 003 Julie Martins. k ug b d Husstel 1878 Gleminge Sm n s 004 Magnus Martins. m ug b s Skomager 1880 Onsøy herred* n s 005 Hans Martins. m ug b s Søn 1887 Onsøy herred* n s 006 Ole Martins. m ug b s Søn 1890 Onsøy herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Anne Martins. k ug b d Datter 1892 Onsøy herred* n s Lundheim (Lunden) (2 m, 3 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Helges. m g f hf Gaardbruger selveier og 1853 Skibtvedt Sm n s Sagarb. Sannsynleg opphaldstad: Gleminge 002 Karen Helges. k g b hm Gaardmandskone 1853 Rakkestad Sm n s 003 Hans Kristian Ols. m ug f s Sagarbeider 1879 Gleminge Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Gleminge 004 Karl Oskar Ols. m ug f s Sagarbeider 1881 Gleminge Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Gleminge 005 Georg Marntsius Ols. m ug b s Barn 1884 Gleminge Sm n s 006 Hulda Elise Ols. k ug b d Barn 1890 Gleminge Sm n s 007 Anna Josefine Ols. k ug b d Barn 1893 Gleminge Sm n s 008 Johan Arent Ols. m ug b s Barn 1897 Gleminge Sm n s Fosse (5 m, 4 k) Johan Jens. m g b hf Gårdbruger selveier 1835 Thune Sm n s 002 Inger Jens. k g b hm Gaardmandskone 1850 Rakkestad Sm n s 003 Sigevardt Johans. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s 004 Ole Johans. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s 005 Emil Johans. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s 006 Margrethe Johans. k ug b d Datter 1882 Onsøy herred* n s 007 Laura Johans. k ug b d Datter 1886 Onsøy herred* n s 008 Elen Johans. k ug b d Datter 1888 Onsøy herred* n s 009 Jens Johans. m ug b s Søn 1890 Onsøy herred* n s Fosse (7 m, 4 k) Anders Hans. m g b hf Gaardbruger selveier 1843 Rakkestad Sm n s 002 Pauline Hans. k g b hm Gaardmandskone 1849 Onsøy herred* n s 003 Hans Anders. ug mt s Sagarbeider 1874 Onsøy herred* n s Sedvanleg bustad: Græsvik 004 Julie Anders. k ug b d Sypige 1878 Onsøy herred* n s 005 Ole Anders. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s 006 Marie Anders. k ug b d Datter 1877 Onsøy herred* n s 007 Oline Anders. k ug mt d Butikjomfru 1882 Onsøy herred* n s Sedvanleg bustad: Fredrikstad 008 Julius Anders. m ug b s Gaardbrugsarb Onsøy herred* n s 009 Arendt Anders. m ug b s Søn 1887 Onsøy herred* n s 010 Harald Anders. m ug b s Søn 1890 Onsøy herred* n s 011 Johannes Anders. m ug b s Søn 1894 Onsøy herred* n s Myren (4 m, 3 k) Karl Peders. m g b hf Gaardbruger selveier 1852 Thune Sm n s 002 Anna Peders. k g b hm Gaardmandskone 1855 Kraakstad Ak n s 003 Gustava Karls. k ug b d Datter 1886 Thune Sm n s 004 Nilsine Karls. k ug b d Datter 1888 Thune Sm n s 005 Paul Karls. m ug b s Søn 1892 Thune Sm n s 006 Jacob Karls. m ug b s Søn 1895 Thune Sm n s 007 Gustav Karls. m ug b s Søn Thune Sm n s Haredalshaugen under (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Brita Ols. k e b hm Forsørges af Sønnerne 1837 Sverige n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0134 Onsø 002 Stina Ols. k ug b d Dagarbeiderske 1868 Sverige n s 003 Julius Ols. m ug b s Stenhugger 1876 Onsøy herred* n s 004 Ludvik Ols. m ug b s Stenhugger 1878 Onsøy herred* n s 005 Emma Marie Kristians. k ug b d Fosterbarn, forsørges af dagarbeiderske 1895 Onsøy herred* n s Haredalshaugen (under under (3 m, 3 k) 6 Ødegaarden) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Jens. m g b hf Smed, Huseier 1866 Sverige s 002 Anne Karlotte Jens. k g b hm Husmoder 1873 Hamar Hed n s 003 Oskar Jens. m ug b s Søn 1892 Lillehammer Krs n s 004 Gerda Jens. k ug b d Datter 1896 Kristiania n s 005 Viktor Emanuel Jens. m ug b s Søn 1898 Kristiania n s 006 Elen Jens. k ug b d Datter Onsøy herred* n s Sundet (3 m, 2 k) Anders Nils. m e b hf Gaardbruger selveier 1832 Rakkestad Sm n s 002 Julius Anders. m ug b s Bygningssnedker 1880 Onsøy herred* n s 003 Nils Anders. m ug b s Gaardbrugsarbeider 1882 Onsøy herred* n s 004 Magna Anders. k ug b d Datter 1885 Onsøy herred* n s 005 Helene Anders. k ug b d Datter 1885 Onsøy herred* n s Ødegaarden (5 m, 1 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mikal Hans. m g b hf Gaardbruger selveier 1859 Onsøy herred* n s 002 Karoline Olava Hans. k g b hm Gaardmandskone 1870 Gleminge Sm n s 003 Hans Mikals. m ug b s Søn 1888 Onsøy herred* n s 004 Anton Mikals. m ug b s Søn 1890 Onsøy herred* n s 005 Ludvik Mikals. m ug b s Søn 1892 Onsøy herred* n s 006 Karl Petters. m ug b fl Bygningssnedker 1884 Gleminge Sm n s Ødegaarden under (5 m, 5 k) 11 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Jacobs. m g b hf Fabrikeier (Snedkerifabrik) 1860 Thune Sm n s 002 Bolette Jacobs. k g b hm Husmoder 1863 Raade Sm n s 003 Hanna Jacobs. k ug b d Datter 1889 Thune Sm n s 004 Jacob Jacobs. m ug b s Søn 1891 Gleminge Sm n s 005 Klara Sofie Jacobs. k ug b d Datter 1894 Gleminge Sm n s 006 Betzy Jacobs. k ug b d Datter 1895 Gleminge Sm n s 007 Johannes Jacobs. m ug b s Søn 1897 Gleminge Sm n s 008 Karl Bernhard Jacobs. m ug b s Søn Onsøy herred* n s 009 Otilie Theodors. k ug b tj Tjenestepige 1879 Rakkestad Sm n s 010 Berthe Anders. k ug b moder Føderaadskone 1822 Trøgstad Sm n s 011 Gerhard Eriks. m ug f fl Snedker (Bygningssnedker) 1877 Gleminge Sm n s Sannsynleg opphaldstad: Gleminge Onsø Jernbanestation 35 18, 19 5 (1 m, 4 k) 6 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Gulbrands. m g b hf Stationsmester 1864 Drammen Bu n s 002 Dorthea Gulbrands. k g b hm Husmoder 1867 Rødnæs Sm n s 003 Margit Gulbrands. k ug b d Datter 1892 Kristiania n s 004 Borghild Gulbrands. k ug b d Datter 1894 Kristiania n s 005 Valborg Gulbrands. k ug b d Datter 1896 Hamar Hed n s 006 Georg Mathis. m g f el Tellegrafist 1874 Kristiania n s Sannsynleg opphaldstad: Smaalenstoget Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Kjævelsrød (4 m, 4 k) Karl Johnas. m g b hf Gaardbruger selveier og 1851 Holmedal SB n s Postbud 002 Mathea Johnas. k g b hm Gaardmandskone 1855 Onsøy herred* n s 003 Johan Karls. m ug b s Søn 1888 Onsøy herred* n s 004 Jens Karls. m ug b s Søn 1890 Onsøy herred* n s 005 Margit Karls. k ug b d Datter 1892 Onsøy herred* n s 006 Julie Karls. k ug b d Datter 1895 Onsøy herred* n s 007 Hans Karls. m ug b s Søn 1898 Onsøy herred* n s 008 Elen Jacobsd. k e b føderaadskone Føderaadskone 1827 Onsøy herred* n s Kjævelsrød (4 m, 6 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Martin Hans. m g b hf Gaardbruger selveier 1856 Onsøy herred* n s 002 Lovise Hans. k g b hm Gaardmandskone 1850 Onsøy herred* n s 003 Maren Hans. k ug b d Datter, Hus & Fjøsstel 1877 Onsøy herred* n s 004 Johanne Hans. k ug b d Datter, Hus & Fjøsstel 1880 Onsøy herred* n s 005 Hans Hans. m ug b s Gaardsarbeide 1883 Onsøy herred* n s 006 Elen Hans. k ug b d Datter 1886 Onsøy herred* n s 007 Amund Hans. m ug b s Søn 1888 Onsøy herred* n s 008 Marie Hans. k ug b d Datter 1890 Onsøy herred* n s 009 Gunhild Hans. k ug b d Datter 1893 Onsøy herred* n s 010 Harald Anders. m ug b s Fostersøn 1894 Onsøy herred* n s Kjævelsrød (3 m, 7 k) 10 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Johans. m g b hf Jernbanearbeider (Leieboer) 1863 Raade Sm n s 002 Anne Johns. k g b hm Husstel 1865 Onsøy herred* n s 003 Inga Marie Karls. k ug b d Datter 1886 Onsøy herred* n s 004 Hilda Emilie Karls. k ug b d Datter 1888 Raade Sm n s 005 Agnes Sofie Karls. k ug b d Datter 1890 Gleminge Sm n s 006 Sigurd Eugen Karls. m ug b s Søn 1892 Gleminge Sm n s 007 Reidar Marensius Karls. m ug b s Søn 1894 Gleminge Sm n s 008 Margit Eline Karls. k ug b d Datter 1896 Gleminge Sm n s 009 Nora Alfine Karls. k ug b d Datter 1898 Gleminge Sm n s 010 Jeny Kristine Karls. k ug b d Datter Onsøy herred* n s Kjævelsrød (7 m, 9 k) 14 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johan Anton Berntzen m g b hf Veiarbeider 1864 Rakkestad Sm n s 002 Anna Marie Berntzen k g b hm Husstel 1865 Fredrikstad Sm n s 003 Martha Marie Berntzen k ug b d Datter 1889 Gleminge Sm n s 004 Anker Bernhard Berntzen m ug b s Søn 1894 Gleminge Sm n s 005 Bernt Trygve Berntzen m ug b s Søn 1898 Kristiania n s 006 Hans P Hans. m g b hf Bygningssnedker 1850 Rakkestad Sm n s 007 Maren Hans. k g b hm Husstel 1854 Rakkestad Sm n s 008 Marta Hans. k ug b d Datter 1890 Gleminge Sm n s 009 Edvind Johans. m g b hf Stenhuggersmed 1874 Onsøy herred* n s 010 Josefine Johans. k g b hm Husstel 1877 Svendal Sm n s 011 Astrid Johans. k ug b d Datter 1898 Onsøy herred* n s 012 Signe Johans. k ug b d Datter Onsøy herred* n s 013 Hilda Gulbrands. k ug b tj Tjenestepige 1878 Gleminge Sm n s 014 Anton Andres. m ug b fl Stenhugger 1882 Svendal Sm n s 015 Alette Hendriks. k g mt b Gaardbrugerkone 1852 Svendal Sm n s Sedvanleg bustad: Svendal, Vaaler Smaalenene 016 Karl Andres. m ug mt b Søn 1893 Svendal Sm n s Sedvanleg bustad: Svendal, Vaaler Smaalenene Kjølberg (9 m, 7 k) 14 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0134 Onsø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Hendrik Lars. m g b hf Gaardbrugesbestyrer 1851 Sverige n s 002 Lina Lars. k g b hm Husmoder 1864 Rakkestad Sm n s 003 Lars Filip Lars. m ug b s Søn 1893 Onsøy herred* n s 004 Anna Marie Lars. k ug b d Datter 1895 Onsøy herred* n s 005 Johannes Anton Lars. m ug b s Søn 1896 Onsøy herred* n s 006 Margit Lovise Lars. k ug b d Datter Onsøy herred* n s 007 Lovise Langsrød k ug b Husbestyrerinde 1870 Trygstad Sm n s 008 Emma Lars. k ug b tj Kokke 1870 Sverige s 009 Johannes Anders. m ug b tj Staldkarl 1865 Rakkestad Sm n s 010 August Petters. m ug b tj Gaardsgut 1877 Sverige s 011 Kristian Martins. m ug b tj Gaardsgut 1881 Onsøy herred* n s 012 Jens Ols. m ug b tj Melkekjører 1882 Raade Sm n s 013 Ludvig Borge m ug mt tj Jordbrugsarbeider 1881 Onsøy herred* n s Sedvanleg bustad: Borge, Onsø 014 Anne Borge k ug mt tj Budeie 1870 Onsøy herred* n s Sedvanleg bustad: Borge, Onsø 015 Anton Andreas. m g b tj Sveitzer 1866 Sverige s 016 Lovise Andreas. k g b tj Budeie 1865 Fredrikshald Sm n s Kjølberg under (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Alfred Fredriks. m g b hf Stenhugger (Leieboer) 1875 Id Sm n s 002 Amanda Axels. k g b hm Husmoder 1873 Sverige n s 003 Anna Fredrikke Fredriks. k ug b d Datter 1897 Id Sm n s 004 Holger Nicander Fredriks. m ug b s Søn Id Sm n s 005 Jeny Alette Fredriks. k ug b d Datter Id Sm n s Skinnerød under (2 m, 5 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Jens. m g b hf Stenhugger (Leieboer) 1864 Sverige n s 002 Marie Jens. k g b hm Husmoder 1869 Onsøy herred* n s 003 Jeny Anders. k ug b d Datter 1889 Onsøy herred* n s 004 Signe Anders. k ug b d Datter 1891 Onsøy herred* n s 005 Ragnhild Anders. k ug f d Datter 1894 Onsøy herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fredrikstad 006 Sofie Ols. k ug b d Datter 1896 Onsøy herred* n s 007 Klara Anders. k ug b d Fosterdatter 1898 Onsøy herred* n s 008!! Anders.* m ug b s Søn Onsøy herred* n s Merknad: Udøbt gut Skinnerød under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Emilie Ols. k e b hm Underholdes af Sønnerne 1841 Onsøy herred* n s 002 Lauritz Johans. m ug b s Sagarbeider 1872 Onsøy herred* n s 003 Ole Johans. m ug b s Stenhugger 1881 Onsøy herred* n s Skinnerød (4 m, 5 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Johans. m g b hf Sagarbeider, selveier 1852 Onsøy herred* n s 002 Nicoline Johans. k g b hm Husmoder 1853 Onsøy herred* n s 003 Johan Nils. m ug b s Stenhugger 1876 Onsøy herred* n s 004 Nora Nils. k g b d Husstel 1879 Onsøy herred* n s 005 Elise Nils. k ug b d Datter 1884 Onsøy herred* n s 006 Josefine Nils. k ug b d Datter 1886 Onsøy herred* n s 007 Nilsine Nils. k ug b d Datter 1892 Onsøy herred* n s 008 Johan Frantzen m ug b dattersøn Dattersøn Onsøy herred* n s 009 Frantz Josefs. m g b svigersøn Stenhugger 1879 Sverige s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Skinnerød (6 m, 6 k) Karl Eriks. m g b hf Sagarbeider, selveier 1863 Onsøy herred* n s 002 Anne Eriks. k g b hm Husmoder 1858 Onsøy herred* n s 003 Karoline Elise Karls. k ug f d Datter 1883 Onsøy herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fredriksstad 004 Jeny Emilie Karls.* k ug b d Datter 1888 Onsøy herred* n s 005 Lovise Karls.* k ug b d Datter 1890 Onsøy herred* n s 006 Anna Kristine Karls.* k ug b d Datter 1896 Onsøy herred* n s 007 Dora Marie Karls.* k ug b d Datter Onsøy herred* n s 008 Kirstine Anders. k e b føderaadskone Føderaadskone 1830 Onsøy herred* n s 009 Andreas Johns. m ug b fl Stenhugger 1874 Sverige s 010 Gustav Johans. m ug b fl Stenhugger 1878 Sverige s 011 Edvin Anders. m ug b fl Stenhugger 1873 Sverige s 012 Andreas Lars. m ug b fl Stenhugger 1852 Sverige s 013 Arvid Johans. m ug b fl Stenhugger 1877 Sverige s Borgaas under (8 m, 3 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Nils. m g b hf Gaardbruger selveier 1853 Skibtvedt Sm n s 002 Hilda Anders. k g b hm Gaardmandskone 1860 Sverige n s 003 Vilhelm Nils. m ug b s Søn 1886 Onsøy herred* n s 004 Agnes Nils. k ug b d Datter 1887 Onsøy herred* n s 005 Olaf Nils. m ug b s Søn 1889 Onsøy herred* n s 006 Karl Nils. m ug b s Søn 1893 Onsøy herred* n s 007 Mina Nils. k ug b d Datter 1895 Onsøy herred* n s 008 Nils Nils. m ug b s Søn 1897 Onsøy herred* n s 009 Sigurd Nils. m ug b s Søn Onsøy herred* n s 010 Nils Nils. m ug b fl Stenhugger 1878 Onsøy herred* n s 011 Arnt Ludvik Jacobs. m ug b fl Stenhugger 1879 Onsøy herred* n s Botilbingen under (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Anders. m g b hf Stenhugger, Leieboer 1871 Sverige s 002 Emilie Anders. k g b hm Husmoder 1879 Onsøy herred* n s 003 Johanne Marie Karls. k ug b d Datter 1898 Onsøy herred* n s 004 Julius Karls. m ug b s Søn Fredrikstad Sm n s 005 Gustav Lars. m ug b fl Stenhugger 1878 Sverige s 006 Karl Johans. m ug b fl Stenhugger 1879 Sverige s Broen under (1 m, 6 k) Petter Ols. m g b hf Jordbrugsarbeider, Husmand 1825 Onsøy herred* n s 002 Inger Ols. k g b hm Husmoder 1818 Onsøy herred* n s 003 Marie Petters. k ug b d Husstel 1859 Onsøy herred* n s 004 Inga Mathilde Lauritzen k ug b d Datter 1888 Onsøy herred* n s 005 Helmine Pauline Lauritzen k ug b d Datter 1890 Onsøy herred* n s 006 Laura Marie Lauritzen k ug b d Datter 1892 Onsøy herred* n s 007 Maren Olava Lauritzen k ug b d Datter 1894 Onsøy herred* n s Broen under (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julius Ols. m g b hf Jordbrugsarbeider, Husmand 1863 Onsøy herred* n s 002 Lovise Ols. k g b hm Husmoder 1865 Rakkestad Sm n s 003 Johan Julius. m ug b s Søn 1889 Onsøy herred* n s 004 Elise Julius. k ug b d Datter 1892 Onsøy herred* n s 005 Ole Julius. m ug b s Søn 1894 Onsøy herred* n s 006 Petter Julius. m ug b s Søn 1895 Onsøy herred* n s 007 Anton Julius. m ug b s Søn 1898 Onsøy herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0114 Varteig. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0114 Varteig Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0827 Hjartdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer