Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 1437 (kvinner: 714, menn: 723) Bustader: 222 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 188 (kvinner: 99, menn: 89) Bustader i krinsen: 28 Krins: 001 Herred/by: Hemsedal Folketeljinga Furuhaug Elling Furuhaug m g f Hf Gårdbruger S, 1832 Hol, Hallingdal Bu N S håndværksmaler, træskjærer Sannsynleg opphaldstad: antagelig Kristiania 002 Helga Knutsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1837 Ål Bu N S 003 Margit Ellingsdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, 1865 Ål Bu N S håndgjerning, særlig hækling 004 Ole Furuhaug m g b Hf Inderst; jordbrugsarbeider, 1863 Ål Bu N S håndværksmaler 005 Guri Syversdatter k g b Hm Jordbrugsarbeide, kreaturstel, 1876 Gol Bu N S husgjerning Gjerdet Aslak Gjerdet m g b Hf Gårdbruger S 1851 Hemsedal N S 002 Kari Engebretsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1846 Hemsedal N S 003 Ingvar Olsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1888 Hemsedal N S Huso Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mekkel Huso m g b Hf Gårdbruger S, og smed 1858 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Engebretsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1852 Hemsedal N S 003 Anne Mekkelsdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, 1884 Hemsedal N S husgjerning, kreaturstel 004 Margit Mekkelsdatter k ug b D Datter 1885 Hemsedal N S 005 Torstein Mekkelsen m ug b S Søn 1887 Hemsedal N S 006 Engebret Mekkelsen m ug b S Søn 1886 Hemsedal N S 007 Mekkel Mekkelsen m ug b S Søn 1891 Hemsedal N S 008 Guri Mekkelsdatter k ug b D Datter 1892 Hemsedal N S 009 Herbrand Mekkelsen m ug b S Søn 1896 Hemsedal N S 010 Anne Huso k e b Hm Livøreenke 1823 Hemsedal N S Merknad: Livørestuen Ekre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tore Ekre m g b Hf Gårdbruger S 1855 N. Aurdal Krs N S Merknad: Hovedbygningen 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1865 Hemsedal N S 003 Anne Toresdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, kreaturstel, 1884 Hemsedal N S husgjerning 004 Ole Toresen m ug f S Søn 1885 Hemsedal N S Sannsynleg opphaldstad: Fauske, Hemsedal, 5te tællingskreds. 005 Olaf Toresen m ug b S Søn 1889 Hemsedal N S 006 Ingrid Toresdatter k ug b D Datter 1892 Hemsedal N S 007 Karoline Toresdatter k ug b D Datter 1893 Hemsedal N S 008 Knut Toresen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S 009 Maria Toresdatter k ug b D Datter 1896 Hemsedal N S 010 Sigrid Toresdatter k ug b D Datter 1898 Hemsedal N S 011 Ingebjørg Toresdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 012 Ole Ekre m g b Hf Livøremand 1824 Hemsedal N S Merknad: Livørehuset 013 Anne Knutsdatter k g b Hm Livørekone 1829 Hemsedal N S 014 Ole Olsen m ug b El Skrædder, fæhandler, jordbrugsarbeide 1859 N. Aurdal Krs N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0618 Hemsedal Merknad: E: Rettet med blå blyant i Stilling i Fam.: Hf 015 Herbrand Olsen m ug b S Jordbrugsarbeider, fæhandler 1873 Hemsedal N S Ekre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Flaten m g b Hf Gårdbruger S, fv. lærer 1858 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Birgit Ingvaldsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1865 Hemsedal N S 003 Olaf Hansen m ug b S Søn 1887 Hemsedal N S 004 Margit Hansdatter k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S 005 Anne Hansdatter k ug b D Datter 1893 Hemsedal N S 006 Gunhild Hansdatter k ug b D Datter 1896 Hemsedal N S 007 Ingvar Hansen m ug b S Søn Hemsedal N S 008 Margit Flaten k e b Hm Livørekone 1825 Hemsedal N S Merknad: Føderaadshus Ekre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus Ekre m g b Hf Gårdbruger S 1842 Torpe Bu N S 002 Guro Larsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1844 Hemsedal N S 003 Ivar Rasmusen m ug f S Jordbrugsarbeide, fæhandel 1876 Hemsedal N S Sannsynleg opphaldstad: Drammen 004 Rasmus Rasmusen m ug b S Søn 1887 Hemsedal N S 005 Margit Rasmusdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S 006 Kari Rasmusdatter k ug b D Datter 1892 Hemsedal N S 007 Lars Ekre m g b Hf Inderst, jordbrugsarbeide, 1866 Hemsedal N S fæhandel 008 Margit Herbrandsdatter k g b Hm Jordbrugsarbeiders kone 1877 Hemsedal N S 009 Guro Larsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 010 Ole Ålrust m e b Hf Trælasthandel, fæhandel 1869 Hemsedal N S 011 Margit Olsdatter k ug b D Datter 1895 Hemsedal N S 012 Ole Olsen m ug b S Søn 1896 Hemsedal N S Bråten under Aslak Bråten m e b Hf Bygselmand 1817 Gol Bu N S Merknad: E: Rettet med blå blyant i Stilling i Fam.: El 002 Ole Kven m g b Hf Selveier 1845 Hemsedal N S 003 Rangdi Aslaksdatter k g b Hm Selveierkone 1855 Hemsedal N S 004 Gunhild Olsdatter k ug b D Datter 1886 Hemsedal N S 005 Aslak Olsen m ug b S Søn 1892 Hemsedal N S 006 Oline Olsdatter k ug b D Datter 1896 Hemsedal N S 007 Olaf Olsdatter!! m ug b S Søn 1898 Hemsedal N S 008 Karoline Olsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S Ekre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Herbrand Ekre m g b Hf Gårdbruger S 1844 Hemsedal N S 002 Margit Tollefsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1846 Hemsedal N S 003 Birgit Herbrandsdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, 1877 Hemsedal N S husgjerning, strikkerske 004 Tollef Herbrandsen m ug b S Jordbrugsarbeide 1878 Hemsedal N S 005 Nils Herbrandsen m ug b S Søn 1886 Hemsedal N S 006 Jakob Herbrandsen m ug b S Søn 1888 Hemsedal N S 007 Lukris Trondehuset k g mt B Selveierkone 1838 Ål Bu N S Sedvanleg bustad: Tællingskreds 8 Gol Ekre Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Ole Ekre m g b hf Gårdbruger S 1846 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1854 Hemsedal N S 003 Margit Ekre k ug b Hm Jordbrugsarbeide, husgjerning 1852 Hemsedal N S Merknad: Særskilt stue 004 Ingrid Olsdatter k ug b D Datter 1891 Hemsedal N S Ekrehagen Engebret Ekrehagen m g b Hf Gårdbruger S 1850 Hemsedal N S 002 Mari Knutsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1848 Hemsedal N S 003 Ingbjørg Engebretsdatter k ug b D Datter 1895 Hemsedal N S 004 Mari Knutsdatter k ug b El Jordbrugsarbeide. Husgjerning 1826 Hemsedal N S Dalene Ole Dalene m g b Hf Gårdbruger S 1843 Hemsedal N S 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1842 Hemsedal N S 003 Ingebjørg Olsdatter k ug b D jordbrugsarb. Husgjerning Hemsedal N S Kreaturstel 004 Margit Olsdatter k ug b El Ikke arbeidsdygtig, fattigunderstøttet 1826 Hemsedal N S Haugen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Haugen m g b Hf Gårdbruger S 1846 Hemsedal N S 002 Birgit Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1858 Hemsedal N S 003 Thea Kristiansdatter k ug b Steddatter Steddatter 1890 Ådalen Bu N S 004 Birgit Olsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 005 Kari Tollefsdatter k ug b Fl Ikke arbeidsdygtig 1845 Hemsedal N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Jordarbeider Sjukdom: S Ålrust Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Endre Ålrust m g b hf Gårdbruger S 1853 Hemsedal N S 002 Margit Aslesdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1862 Hemsedal N S 003 Margit Endresdatter k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S Merknad: Margit Endresdatter d.æ. 004 Margit Endresdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S Merknad: Mrgit Endresdatter d.y. 005 Ole Endresen m ug b S Søn 1894 Hemsedal N S 006 Asle Endresen m ug b S Søn 1896 Hemsedal N S 007 Svein Endresen m ug b S Søn Hemsedal N S 008 Tollef Ødegård m ug b El Korporal; vikarierende folkeskolelærer 1869 Hol, Hallingdal Bu N S Ålrust Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Svein Ålrust m g Hf Gårdbruger S 1845 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Sigrid Pedersdatter k g Hm Gårdbrugerkone 1850 Hemsedal N S 003 Ole Sveinsen m ug S Jordbrugsarbeider, fæhandler 1877 Hemsedal N S 004 Birgit Sveinsdatter k ug D Jordbrugsarbeide, husgjerning 1881 Hemsedal N S 005 Per Sveinsen m ug S Jordbrugsarbeider 1884 Hemsedal N S 006 Svein Sveinsen m ug S Søn 1886 Hemsedal N S 007 Knut Sveinsen m ug S Søn 1893 Hemsedal N S 008 Olaf Sveinsen m ug S Søn 1896 Hemsedal N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0618 Hemsedal 009 Margit Sveinsdatter k e Hm Livøreenke 1826 Hemsedal N S Merknad: Livørehuset Ålrust Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Ålrust m g b Hf Gårdbruger S 1857 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Knutsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1861 Hemsedal N S 003 Erik Olsen m ug b S Søn 1888 Hemsedal N S 004 Birgit Olsdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S 005 Knut Olsen m ug b S Søn 1892 Hemsedal N S 006 Ole Olsen m ug b S Søn 1894 Hemsedal N S 007 Liv Olsdatter k ug b D Datter 1898 Hemsedal N S 008 Erik Ålrust m g b Hf Livøremand 1814 Hemsedal N S Merknad: Livørehuset 009 Birgit Knutsdatter k g b Hm Livørekone 1826 Gol Bu N S 010 Oline Eriksdatter k ug b Datter Jordbrugsarbeide, husgjerning 1873 Hemsedal N S Ålrust Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Per Ålrust m g b Hf Gårdbruger S 1835 Hemsedal N S 002 Kari Toresdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1848 Hemsedal N S 003 Thore Persen m ug b S Jordbrugsarbeide 1877 Hemsedal N S 004 Margit Persdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, 1883 Hemsedal N S husgjerning, kreaturstel 005 Syver Persen m ug b S Søn 1885 Hemsedal N S 006 Karoline Persdatter k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S Skolt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Svein Skolt m g b Hf Gårdbruger S 1838 Hemsedal N S 002 Margit Engebretsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1848 Hemsedal N S 003 Engebret Engebretsen m ug b Stedsøn Jordbrugsarbeider 1880 Hemsedal N S 004 Engebret Sveinsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1884 Hemsedal N S 005 Ingebjørg Sveinsdatter k ug b D Datter 1885 Hemsedal N S 006 Endre Sveinsen m ug b S Søn 1890 Hemsedal N S 007 Ole Sveinsen m ug b S Søn 1892 Hemsedal N S 008 Margit Engebretsdatter k ug b El Jordbrugsarbeide, husgjerning 1840 Hemsedal N S Bakken under Syver Bakken m g b Hf Skomager; forpagter 1864 Hemsedal N S 002 Sigrid Eriksdatter k g b Hm Skomagers kone 1873 Hemsedal N S %Husgjerning, Kreaturstel% 003 Jon Syversen m ug b S Søn Hemsedal N S 004 Ragnhild Bakken k ug b El Jordbrugsarbeide, husgjerning 1841 Hemsedal N S Dokken Anfin Dokken m g b Hf Selveier 1863 Hemsedal N S 002 Marte Dokken k g b Hm Selveierkone 1860 Hemsedal N S 003 Hans Anfinsen m ug b S Søn 1890 Hemsedal N S 004 Ole Anfinsen m ug b S Søn 1891 Hemsedal N S 005 Birgit Anfinsdatter k ug b D Datter 1894 Hemsedal N S 006 Rangdi Anfinsdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 007 Jon Anfinsen m ug b S Søn Hemsedal N S Skolt Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Ivar Skolt m g b Hf Gårdbruger S 1844 Hemsedal N S 002 Kari Tollefsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1851 Hemsedal N S 003 Margit Ivarsdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, husgjerning 1879 Hemsedal N S 004 Svein Ivarsen m ug b S Søn 1886 Hemsedal N S 005 Birgit Ivarsdatter k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S 006 Jon Ivarsen m ug b S Søn 1892 Hemsedal N S 007 Ivar Ivarsen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S Ormerud Knut Ormerud m g b Hf Selveier, skomager 1859 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Marte Pedersdatter k g b Hm Selveierkone 1866 Hemsedal N S 003 Ingrid Knutsdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 004 Sigrid Knutsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 005 Ingrid Olsdatter k e b El Jordbrugsarbeide, husgjerning 1827 Hemsedal N S 006 Ole Ormerud m e b Hf Livøremand 1828 Hemsedal N S Merknad: Føderådshuset. E: Rettet med blyant i Stilling i Fam.: El Vanneviken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knut Vanneviken m g b hf Gårdbruger S 1845 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Rangdi Engebretsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1854 Hemsedal N S 003 Anne Knutsdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, 1876 Hemsedal N S husgjerning, kreaturstel 004 Svein Knutsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1885 Hemsedal N S 005 Engebret Knutsen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S 006 Anne Sveinsdatter k ug b Hm Jordbrugsarbeide, 1833 Hemsedal N S husgjerning, kreaturstel Merknad: Særskilt stue 007 Ingebjørg Sveinsdatter k ug b Søster Jordbrugsarbeide, husgjerning, kreaturstel 1837 Hemsedal N S Pålhus Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Helge Pålhuso m g b Hf Selveier, hustømmermand 1867 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Haldis Olsdatter k g b Hm Selveierkone 1865 Ål Bu N S 003 Ole Helgesen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S 004 Rangdi Helgesdatter k ug b D Datter 1896 Hemsedal N S 005 Margit Helgesdatter k ug b D Datter 1898 Hemsedal N S 006 Olaf Helgesen m ug b S Søn Hemsedal N S 007 Ole Helgesen m g b Hf Livøremand 1825 Hemsedal N S Merknad: Livørehuset 008 Rangdi Jonsdatter k g b Hm Livørekone 1828 Hemsedal N S 009 Birgit Olsdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, husgjerning 1873 Hemsedal N S Mørken Ivar Mørken m g b Hf Selveier 1864 Hemsedal N S 002 Barbo Tollefsdatter k g b Hm Selveierkone 1873 Hemsedal N S 003 Sølve Iversen m g b Fader Livøremand 1830 Hemsedal N S 004 Barbo Aslesdatter k g b Moder Livørekone 1822 Hemsedal N S Mørk Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0618 Hemsedal 001 Anders Knutsen m e b Hf Selveier 1832 Hemsedal N S 002 Knut Andersen m ug b S Jordbrugsarbeide 1873 Hemsedal N S 003 Kari Andersdatter k ug b D Kreaturstel, husgjerning 1866 Hemsedal N S Harahaug under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ambjørg Harahaug k e b Hm Husgjerning, sying 1836 Hemsedal N S 002 Helge Vilhelmsen m ug b S Jordbrugsarbeide, 1874 Hemsedal N S tømmerhugst 003 Anne Olsdatter k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1892 Hemsedal N S 004 Guro Jonsdatter k ug b Fl Ikke arbeidsdygtig 1849 Hemsedal N S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: fors. af Jordbrugsarbeider og dels af Fattigvæsenet Sjukdom: S Hjalmen Halvor Hjalmen m g b Hf Gårdbruger S, 1860 Hemsedal N S hustømmermand Merknad: Hovedbygningen 002 Barbo Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1857 Gol Bu N S 003 Birgit Halvorsdatter k ug b D Datter 1885 Gol Bu N S 004 Ingebjørg Halvorsdatter k ug b D Datter 1887 Hemsedal N S 005 Syver Halvorsen m ug b S Søn 1893 Hemsedal N S 006 Guri Halvorsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 007 Syver Hjalmen m g b Hf Livøremand 1817 Gol Bu N S Merknad: Føderådshuset 008 Birgit Olsdatter k g b Hm Livørekone 1826 Hemsedal N S 009 Birgit Syversdatter k ug b D Jordbrugsarbeide, husgjerning, kreaturstel 1858 Hemsedal N S Hjalmen Tollef Hjelmen m g b Hf Selveier, hustømmermand 1847 Hemsedal N S 002 Barbo Olsdatter k g b Hm Selveierkone 1842 Hemsedal N S Merknad: E: Slutt på krets 1. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 71 (kvinner: 35, menn: 36) Bustader i krinsen: 14 Krins: 002 Herred/by: Hemsedal Lillejordet Ole Iversen Lillejordet m g b Hf Gårdbruger S 1874 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Ragnhild Olsdatter k g b Hm Gårdmandskone 1873 Nordre Aurdal Krs N S 003 Iver Olsen m ug b S Søn Hemsedal N S 004 Iver Olsen Lillejordet m g b Hf Jordbruger S og livøre 1825 Hemsedal N S Merknad: Føderådshuset 005 Kari Arnesdatter k g b Hm Jordbruger- og livørekone 1844 Hemsedal N S 006 Sunnef Iversdatter k ug b D Kreaturstel 1880 Hemsedal N S Løkken Tolleiv E. Løkken m g b Hf Gårdbruger S %selveier% 1838 Hemsedal N S 002 Gurid Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone, Kreaturstel 1843 Hemsedal N S 003 Svein Tollefsen m ug b S Gårdbrugersøn, 1877 Hemsedal N S jordbrugsarbeide 004 Ole Tolleivsen m ug b S Gårdbrugersøn, jordb.arbeide 1880 Hemsedal N S og jagt 005 Endre Tolleivsen m ug b S Gårdbrugersøn, jordb.arbeide 1882 Hemsedal N S og jagt Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Iver Tolleivsen m ug b S Gårdbrugersøn 1890 Hemsedal N S Løkken (søndre) Engebret O. Løkken m g b Hf Gårdbruger S %selveier% 1861 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Karid Pedersdatter k g b Hm Gårdmandskone, Husgjerning 1870 Hemsedal N S og kreaturstel 003 Eline Engebretsdatter k ug b D Datter 1895 Hemsedal N S 004 Ola Engebretsen m ug b S Søn 1897 Hemsedal N S 005 Margit Engebretsdatter k ug b D Datter 1898 Hemsedal N S 006 Kirsti Engebretsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 007 Birgit A. Stølen k ug b Tj Tjenestejente kreaturstel 1885 Hemsedal N S 008 Engebret Torstensen Løkken m g b Hf Føderådsmand - jordbrug 1841 Hemsedal N S Merknad: Føderaadshuset 009 Marte Engebretsdatter k g b Hm Føderådskone - Kreaturstel 1836 Hemsedal N S Løkken søndre Ingvald T. Løkken m g b Hf Gårdbruger S %selveier% 1839 Hemsedal N S 002 Anne Olsdatter k g b Hm Gårdmandskone - kreaturstel 1842 Hemsedal N S 003 Margit Ingvaldsdatter k ug b D Gårdmandsdat. husgjerning 1874 Hemsedal N S 004 Ingeborg Ingvaldsdatr. k ug b D Gårdmandsdat. husgj. & kreaturstel 1877 Hemsedal N S Embretgaarden Hans G. Embretgård m e b Hf Gårdbruger S %selveier% 1850 Hemsedal N S 002 Margit Hansdatter k ug b D Gårdmandsdatter 1890 Hemsedal N S 003 Gunvald Hansen m ug b S Gårdmandssøn 1892 Hemsedal N S 004 Gunhild S. Mørken k ug b Tj Tjenestejente - kreaturstel 1860 Hemsedal N S Bakkene Knut I. Bakkene m g b Hf Selveier 1841 Hemsedal N S 002 Karid Persdatter k g b Hm Selveierkone. Husgjerning og 1855 Hemsedal N S kreaturstel 003 Nils Knutsen m ug b S Selveier Søn 1885 Hemsedal N S 004 Per Knutsen m ug b S Selveier Søn 1889 Hemsedal N S 005 Knut Knutsen m ug b S Selveier Søn 1892 Hemsedal N S 006 Gunhild Knutsdatter k ug b D Datter 1892 Hemsedal N S 007 Oline Knutsdatter k ug b D Datter 1896 Hemsedal N S Bergo under Engebret G. Bergo m g b Hf Selveier, Jordbrugsarbeider 1845 Hemsedal N S 002 Ragnhild Engebretsdatter k g b Hm Jordbrugsarbeiderkone, Huskreaturstel 1852 Hemsedal N S 003 Margit Engebretsdatter k ug b D Jordbrugsarbeiderdatter 1889 Hemsedal N S 004 Gunvald Engebretsen m ug b S Jordbrugsarbeider Søn 1892 Hemsedal N S 005 Engebret Engebretsen m ug b S Jordbrugsarbeider Søn 1894 Hemsedal N S 006 Ola Engebretsen m ug b S Jordbrugsarbeider Søn 1896 Hemsedal N S 007 Anne Engebretsdatter k ug b D Jordbrugsarbeiderdatter Hemsedal N S Jordet Ole O. Jordet m g b Hf Gårdbruger S 1869 Hemsedal N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0618 Hemsedal Merknad: Hovedbygningen 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone. Hus- fjøstel 1874 Hemsedal N S 003 Nils Olsen Jordet m e b Hf Føderaadsmand 1821 Hemsedal N S Merknad: Føderaadshuset Haugen under Ole Iversen Haugen m g b Hf Jordbruger. selveier 1834 Hemsedal N S 002 Ragnhild Olsdatter k g b Hm Jordbrugerkone. Husstel 1838 Hemsedal N S 003 Ingeborg Olsdatter k ug b D Jordbrugerdatter. Husgjerning 1874 Hemsedal N S og fjøsstel 004 Gunhild Olsdatter k ug b D Jordbrugerdatter. Kreaturstel 1876 Hemsedal N S 005 Sønnev Olsdatter k ug f D Datter 1880 Hemsedal N S Sannsynleg opphaldstad: Sørbølhaugen, Tellingkreds 10 Gol Veslestølen Kristen L. Veslestøl m g b Hf Gårdbruger S - jagt 1862 Hemsedal N S 002 Ragnhild Iversdatter k g b Hm Gårdmandskone - Hus og 1868 Gol Hall. Bu N S fjøsstel 003 Anne Kristensdatter k ug b D Gårdmandsdatter 1896 Hemsedal N S 004 Lars Kristensen m ug b S Gårdmandssøn 1898 Hemsedal N S 005 Jørgine Kristensdatter k ug b D Gårdmandsdatter Hemsedal N S Veslestølen under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils H. Veslestølen m ug b Jordbrug S - jagt %Forpagter 1824 Hemsedal N S % 002 Tolleiv H. Veslestølen m ug b Jordbrug - jagt 1830 Hemsedal N S 003 Barbo H. Veslestølen k ug b Husgjerning & kreaturstel 1827 Hemsedal N S Hagen Ole Nilsen Hagen m ug b Hf Gårdbruger S 1852 Hemsedal N S 002 Birgit Kveen k ug b Tj Tjenestejente. Husgjerning kreaturstel %1857% 1857 Hemsedal N S Hagen Ingeborg O. Hagen k e b Hm Gårdbrugerske. Selveier, 1875 Hemsedal N S Husgjerning Kreaturstel 002 Gunvald Gunvaldsen m ug b S Søn Hemsedal N S 003 Gunvald T. Løkken m g b Hf Jordbruger S, Føderaadsmand 1831 Hemsedal N S 004 Ragnhild Knutsdatter k g b Hm Jordbrugerkone, Føderaadskone 1836 Hemsedal N S Bubakken Ole E. Bubakken m ug b El %Hf% Jordbruger Selveier - jagt og 1858 Hemsedal N S fiskeri 002 Engbret O. Bubakken m g b Hf Føderådsmand 1822 Hemsedal N S 003 Ambjørg Iversdatter k g b Hm Føderådskone 1824 Gol Hall. Bu N S 004 Torkel K. Hjalmen m g f Svigersøn Fæhandler og dagarbeider 1873 Hemsedal N S Sannsynleg opphaldstad: Hjelmen, Grøndalen 005 Birgit Engebretsdatter k g b Kone Husgjerning 1873 Hemsedal N S 006!! Torkelsen* m ug b S Søn Hemsedal N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga 1900 Merknad: Udøbt gut. E: Slutt på krets 2. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 361 (kvinner: 171, menn: 190) Bustader i krinsen: 62 Krins: 003 Herred/by: Hemsedals Myte Svein Aslesen Myte m ug b Hf Gårdbruger S, skomager 1858 Hemsedal N S 002 Turi Sveinsdatter k e b Hm Føderådsenke (Husstel) 1830 Hemsedal N S Myte Knut Olsen Myte m g b Hf Gårdbruger S 1859 Hemsedal N S 002 Tora Tomasdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1864 Gol Bu N S 003 Liv Knutsdatter k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S 004 Ole Knutsen m ug b S Søn 1891 Hemsedal N S 005 Tomas Knutsen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S Langehaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Olsen m g b Hf Gårdbruger S 1844 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Guro Eriksdatter k g b Hm Gårdbrukerkone (Kreaturstel) 1840 Hemsedal N S 003 Ole Pedersen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1876 Hemsedal N S 004 Birgit Pedersdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1878 Hemsedal N S 005 Margit Pedersdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1881 Hemsedal N S 006 Ole Pedersen m g b Hf Føderådsmand 1815 Hemsedal N S Merknad: Føderådshuset 007 Olaug Olsdatter k g b Hm Føderådskone 1820 Hemsedal N S Langehaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Kristensen m g b Hf Gårdbruger 1869 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Margit Sveinsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1876 Hemsedal N S 003 Barbo Olsdatter k ug b D Datter 1896 Hemsedal N S 004 Kristen Olsen m ug b S Søn Hemsedal N S 005 Kristen Olsen m g b Hf Føderådsmand 1820 Hemsedal N S Merknad: Føderådshuset 006 Barbo Larsdatter k g b Hm Føderådskone 1834 Hemsedal N S 007 Anne Kristensdatter k ug b D Datter 1860 Hemsedal N S 008 Knut Kristensen m ug b S Skrædder 1875 Hemsedal N S 009 Tollev Kristensen m ug b S Søn 1878 Hemsedal N S Jodok Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johnsen Halbjørshus m ug b Hf Gårdbruger S. Fv. Fæhandler 1859 Hemsedal N S 002 John Johnsen Halbjørshus m ug b Fl Fæhandler 1865 Hemsedal N S Båste 54 4, Trond Ingvarsen Båste m g b Hf Gårdbruger S 1861 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeri Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1862 Hemsedal N S 003 Anne Trondsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1884 Hemsedal N S 004 Anne Trondsdatter k ug f D Datter (Husgjerning) 1886 Hemsedal N S Sannsynleg opphaldstad: Grøthe, Hemsedal, Tællingkreds Ingvar Trondsen m ug b S Søn 1887 Hemsedal N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0618 Hemsedal 006 Ole Trondsen m ug b S Søn 1889 Hemsedal N S 007 Svein Trondsen m ug b S Søn 1892 Hemsedal N S 008 Birgit Trondsdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 009 Birgit Mikkelsdtr. Hjælmen k ug b Fl Fattiglem 1840 ca Hemsedal N S Sjukdom: S 010 Anne Trondsdatter k e b Hm Føderådsenke 1833 Hemsedal N S Merknad: Føderådshuset 011 Peder Ingvarsen m ug f S Fæhandler 1871 Hemsedal N S Sannsynleg opphaldstad: Ø. Eker Markegård Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kari Sveinsdatter k e b Hm Gårdbrugerenke S (Husstel) 1839 Hemsedal N S 002 Knut Knutsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1864 Hemsedal N S 003 Ole Knutsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1877 Hemsedal N S 004 Ole Knutsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1883 Hemsedal N S Markegård Lars Pedersen m g b Hf Gårdbruger S 1864 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Husstel) 1871 Hemsedal N S 003 Margit Larsdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 004 Peder Larsen m ug b S Søn 1898 Hemsedal N S 005 Margit Larsdatter k e b Hm Føderådsenke 1845 Hemsedal N S Merknad: Føderådsbygningen 006 Margit Pedersdatter k ug b D Strikkerske (Maskin) 1877 Hemsedal N S 007 Arne Pedersen m ug b S Søn 1884 Hemsedal N S 008 Olaug Pedersdatter k ug b D Datter 1887 Hemsedal N S Aalstveit 55 7, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Oddsen m e b Hf Gårdbruger S 1873 Hemsedal N S 002 Olaug Oddsdatter k ug b Tj Tjenestepige (Husgjerning) 1879 Hemsedal N S 003 Odd Olsen m e b El %Hf% Føderådsmand 1843 Hemsedal N S 004 John Bjørnsen m ug b El Fæhandler 1867 Hemsedal N S Rundtop Knut Olsen m g b Hf Gårdbruger S 1869 Hemsedal N S 002 Ragnhild Pedersdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1874 Hemsedal N S 003 Ole Knutsen m ug b S Søn Hemsedal N S 004 Ole Knutsen m g b Hf Føderådsmand 1838 Hemsedal N S 005 Ragnhild Pederdatter k g b Hm Føderådskone 1848 Hemsedal N S 006 Anne Olsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1885 Hemsedal N S Bakkene Even Evensen m g b Hf Gårdbruger S 1867 Hemsedal N S 002 Barbo Knutsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1867 Gol Bu N S 003 Kari Evensdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 004 Knut Evensen m ug b S Søn Hemsedal N S 005 Sigri Knutsdatter k ug b Tj Tjenestepige (Husgjerning) 1863 Gol Bu N S 006 Even Evensen m e b El Lever af formue 1837 Hemsedal N S Aalstveit Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Syver Halvorsen m g b Hf Gårdbruger S 1867 Hemsedal N S 002 Birgit Herbrandsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1876 Hemsedal N S 003 Liv Syversdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 004 Ingeri Halvorsdatter k ug b Tj Tjenestepige (Husstel) 1869 Hemsedal N S 005 Halvor Syversen m e b El %Hf% Føderådsmand 1832 Hemsedal N S Grøv Guro Engebretsdatter k e b Hm Gårdbrugerske S (Husstel) 1845 Hemsedal N S 002 Peder Pedersen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1879 Hemsedal N S Grøv Tollev Ingvarsen m g b Hf Gårdbruger S 1842 Hemsedal N S 002 Sigri Toresdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1851 Hemsedal N S 003 Ingvar Tollevsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1879 Hemsedal N S 004 Ingeri Tollevsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1883 Hemsedal N S 005 Tore Tollevsen m ug b S Søn 1885 Hemsedal N S 006 Ragnhild Tollevsdtr. k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S Grøv Svein Ingvarsen m g b Hf Gårdbruger S 1846 Hemsedal N S 002 Rangdi Endresdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1857 Hemsedal N S 003 Birgit Sveinsdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S 004 Ingebjør Sveinsdatter k ug b D Datter 1894 Hemsedal N S Bakkene Andres Olsen m g b Hf Gårdbruger S 1830 Hemsedal N S 002 Aase Bjørnsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1838 Hemsedal N S 003 Guri Andresdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1877 Hemsedal N S 004 Tollev Andresen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1880 Hemsedal N S Intelhus Einar Andresen m g b Hf Gårdbruger S 1840 Hemsedal N S 002 Birgit Engebretsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1845 Hemsedal N S 003 Andres Einarsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1872 Hemsedal N S 004 Velgjær Einarsdatter k ug b D Datter 1876 Hemsedal N S Sjukdom: Aa 005 Knut Einarsen m ug b S Søn 1877 Hemsedal N S Sjukdom: Aa 006 Ingeri Engebretsdatter k ug b El Lever af formue 1851 Hemsedal N S 007 Velgjær Einarsdatter k e b El %Hm% Føderådsenke 1815 Hemsedal N S Intelhus Knut Olsen m g b Hf Gårdbruger S 1853 Hemsedal N S 002 Margit Johnsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1856 Hemsedal N S 003 Ingeri Knutsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1881 Hemsedal N S 004 Ole Knutsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1883 Hemsedal N S 005 John Knutsen m ug b S Søn 1885 Hemsedal N S 006 Engebret Knutsen m ug b S Søn 1888 Hemsedal N S 007 Barbo Knutsdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S 008 Anne Knutsdatter k ug b D Datter 1893 Hemsedal N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0618 Hemsedal Halbjørshus Svein Johnsen m g b Hf Gårdbruger S 1853 Hemsedal N S 002 Margit Pedersdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1860 Hemsedal N S 003 Barbo Sveinsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1883 Hemsedal N S 004 John Sveinsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1884 Hemsedal N S 005 Margit Sveinsdatter k ug b D Datter 1886 Hemsedal N S 006 Peder Sveinsen m ug b S Søn 1888 Hemsedal N S 007 Svein Sveinsen m ug b S Søn 1893 Hemsedal N S 008 Knut Sveinsen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S 009 Anne Sveinsdatter k ug b D Datter 1898 Hemsedal N S Halbjørshus Ivar Engebretsen m g b Hf Gårdbruger S 1860 Hemsedal N S 002 Barbo Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone 1870 Hemsedal N S 003 Ole Oddsen m g b Hf Føderådsmand 1842 Hemsedal N S 004 Olaug Engebretsdatter k g b Hm Føderådskone 1837 Hemsedal N S 005 Margit Olsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1876 Hemsedal N S Løken Halvor Sveinsen m g b Hf Gårdbruger S 1831 Hemsedal N S 002 Kari Endresdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1847 Hemsedal N S og Husstel) 003 Svein Halvorsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1871 Hemsedal N S 004 Margit Halvorsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1878 Hemsedal N S 005 Ole Halvorsen m ug b S Søn 1884 Hemsedal N S 006 Lars Halvorsen m ug b S Søn 1886 Hemsedal N S Løken Ingeri Olsdatter k e b Hm Gårdbrugerske S (Kreaturstel 1867 Hemsedal N S og husstel) 002 Sebber Halvorsdatter k ug b D Datter 1888 Hemsedal N S 003 Anne Halvorsdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S 004 Vilhelm Halvorsen m ug b S Søn 1892 Hemsedal N S 005 Kari Halvorsdatter k ug b D Datter 1895 Hemsedal N S 006 Ole Halvorsen m ug b S Søn 1897 Hemsedal N S 007 Nils Tollevsen Myren m ug b Tj Tjenestegut (Gårdsarbeide) 1878 Hemsedal N S Løken Bjørn Tollevsen m g b Hf Gårdbruger 1862 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1869 Gol Bu N S og husstel) 003 Guri Bjørnsdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S 004 Rangdi Bjørnsdatter k ug b D Datter 1891 Hemsedal N S 005 Tollev Bjørnsen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S 006 Mari Bjørnsdatter k ug b D Datter 1898 Hemsedal N S 007 Gjertrud Mikkelsdatter k e b Hm Føderådsenke (Kreaturstel og 1836 Hemsedal N S husstel) Merknad: Føderådshuset 008 Halvor Tollevsen m ug b S Søn (Fæhandler) 1877 Hemsedal N S 009 Lars Eikre m ug b El %Hf% Folkeskolelærer 1871 Hemsedal N S Merknad: Skolehuset Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Løken under Tollev Mikkelsen m g b Hf Husmand m J og Selveier 1831 Hemsedal N S (Snedker) 002 Kari Olsdatter k g b Hm Husmandskone (Kreaturstel og husstel) 1830 Hemsedal N S Myren Under Tollev Nilssen m g b Hf Husmand m J (Jordbrug) 1835 Brandbu, Hadeland Krs N S 002 Olaug Olsdatter k g b Hm Husmandskone (Kreaturstel 1840 Hemsedal N S og husstel) 003 Ole Tollevsen m ug b S Søn (Jordbruksarbeide) 1881 Hemsedal N S 004 Ingvar Eriksen m ug b El Fattiglem 1824 Hemsedal N S Grohaugen Rasmus Sveinsen m e b Hf Gårdbruger S 1833 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Birgit Rasmusdatter k ug b D Datter (Kreaturstel og husstel) 1872 Hemsedal N S 003 Ole Rasmussen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1883 Hemsedal N S 004 Liv Rasmusdatter k ug b D Datter 1888 Hemsedal N S 005 Margit Sveinsdatter k ug b El Lever af formue 1827 Hemsedal N S Merknad: Sidebygningen %Drengestuen% Hensrud 57 4, Tollev Tollevsen m g b Hf Gårdbruger S 1861 Hemsedal N S (Hustømmermand, Gårdsarbeide) Merknad: Hovedbygningen 002 Barbo Ivarsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1862 Hemsedal N S og husstel) 003 Tollev Tollevsen m ug b S Søn 1895 Hemsedal N S 004 Guri Tollevsdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 005 Olav Tollevsen m ug b S Søn Hemsedal N S 006 Margit Evensdatter k e b El Husgjerning 1822 Hemsedal N S 007 Knut Olsen m g b Hf Føderådsmand 1838 Hemsedal N S Merknad: Føderådshuset 008 Guri Mikkelsdatter k g b Hm Føderådskone (Husstel) 1835 Hemsedal N S 009 Liv Mikkelsdatter k ug b Tj Tjenestepige (Husgjerning) 1826 Hemsedal N S Engene 59 9, Nils Larssen m g b Hf Gårdbruger S 1832 Hemsedal N S 002 Birgit Engebretsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1837 Hemsedal N S og husstel) 003 Lars Nilssen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1871 Hemsedal N S 004 Margit Nilsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1881 Hemsedal N S Engene 62 4, 5, Peder Engebretsen m g b Hf Gårdbruger S (Uhrmager) 1855 Hemsedal N S 002 Liv Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1868 Gol Bu N S og husstel) 003 Olaug Pedersdatter k ug b D Datter 1896 Hemsedal N S 004 Engebret Pedersen m ug b S Søn Hemsedal N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0618 Hemsedal 005 Olaug Halvorsdatter k e b El %Hm% Føderådsenke 1822 Hemsedal N S Husene 62 7, John Bjørnsen m g b Hf Gårdbruger S 1859 Hemsedal N S 002 Barbo Johnsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1867 Hemsedal N S og husstel) 003 Bjørn Johnsen m ug b S Søn 1894 Hemsedal N S 004 Ragnhild Johnsdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 005 Helge Vilhelmsen m ug b El Jordarbeider 1863 Hemsedal N S 006 Ragnhild Bjørnsdatter k e b El %Hm% Føderådsenke 1834 Hemsedal N S Ulsaker Ingvar Endresen m g b Hf Gårdbruger S 1850 Hemsedal N S 002 Liv Knutsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1851 Hemsedal N S og husstel) 003 Margit Ingvarsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1884 Hemsedal N S 004 Svein Ingvarsen m ug b S Søn 1885 Hemsedal N S 005 Ole Ingvarsen m ug b S Søn 1888 Hemsedal N S 006 Rangdi Ingvarsdatter k ug b D Datter 1888 Hemsedal N S 007 Arne Ingvarsen m ug b S Søn 1893 Hemsedal N S Ulsaker Halvor Ingvarsen m e b Hf Gårdbruger S 1834 Hemsedal N S 002 Knut Halvorsen m g b S Søn Gårdsarbeide 1869 Hemsedal N S 003 Kari Pedersdatter k g b No. 2's hustru Kreaturstel og husstel 1875 Hemsedal N S Teigen Halvor Olsen m g b Hf Gårdbruger S 1842 Hemsedal N S 002 Anne Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1847 Hemsedal N S og husstel) 003 Rangdi Halvorsdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1880 Hemsedal N S 004 Ole Halvorsen m ug b S Søn 1886 Hemsedal N S 005 Ingeri Halvorsdatter k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S Ulsaker 62 12, Ingvar Knutsen m e b Hf Gårdbruger S 1839 Hemsedal N S 002 Knut Ingvarsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1881 Hemsedal N S 003 Birgit Ingvarsdatter k ug b D Datter (Kreaturstel og husstel) 1884 Hemsedal N S Ulsaker 62 9, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Svein Olsen m g b Hf Gårdbruger S 1853 Hemsedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Guro Østensdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1858 Gol Bu N S og husstel) 003 Ole Sveinsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1879 Hemsedal N S 004 Halvor Sveinsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1883 Hemsedal N S 005 Liv Sveinsdatter k ug b D Datter 1886 Hemsedal N S 006 Nils Sveinsen m ug b S Søn 1888 Hemsedal N S 007 Tollev Sveinsen m ug b S Søn 1889 Hemsedal N S 008 Svein Sveinsen m ug b S Søn 1892 Hemsedal N S 009 Margit Sveinsdatter k ug b D Datter 1895 Hemsedal N S Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Anne Sveinsdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 011 Gunvor Sveinsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 012 Ole Halvorsen Ulsaker m ug b Hf Hjulmager 1874 Hemsedal N S Merknad: Sidebygningen %Drengestubygningen% 013 Ole Syversen Trøiflat m ug b Tj Hjulmagerdreng 1879 V. Slidre, Valdres Krs N S 014 Ole Johnsen Bakken m ug b El Snedker 1861 Hemsedal N S Fosheim Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Trondsen Langehaug m g b Hf Landhandler 1865 Hemsedal N S 002 Karoline Knutsdatter k g b Hm Landhandlerhustru 1881 Hemsedal N S (Kreaturstel og husstel) 003 Guro Eriksdatter k ug b D Datter Hemsedal N S Ulsaker Arne Syversen m g b Hf Gårdbruger S 1842 Hemsedal N S 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1859 Hemsedal N S og husstel) 003 Rangdi Arnesdatter k ug b D Datter (Husgjerning) 1882 Hemsedal N S 004 Syver Arnesen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1884 Hemsedal N S 005 Ole Arnesen m ug b S Søn 1885 Hemsedal N S 006 Margit Arnesdatter k ug b D Datter 1889 Hemsedal N S 007 Knut Arnesen m ug b S Søn 1893 Hemsedal N S Moen Hans Ivarsen m g b Hf Pladseier S %Gårdbruger% 1853 Hemsedal N S (Snedker) Merknad: Hovedbygningen E: Tilføyd med blå blyant i Erhverv: Gbr. S 002 Guri Hansdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1858 Hemsedal N S og husstel) 003 Ivar Hanssen m ug b S Søn (Skomagerdreng) 1880 Hemsedal N S 004 Hans Hanssen m ug b S Søn 1887 Hemsedal N S 005 Barbo Hansdatter k ug b D Datter 1890 Hemsedal N S 006 Anne Hansdatter k ug b D Datter 1893 Hemsedal N S 007 Oline Hansdatter k ug b D Datter 1897 Hemsedal N S 008 Even Ivarsen m ug b El %Hf% Dagarbeider (Gårdsarbeide) 1856 Hemsedal N S Merknad: Sidebygning %Drengestuebygningen% Prestegårdshusene Ingvar Ingvarsen m g b Hf Gårdbruger S 1851 Hemsedal N S 002 Margit Knutsdatter k g b Hm Gårdbrugerkone (Kreaturstel 1860 Hemsedal N S og husstel) 003 Ingvar Ingvarsen m ug b S Søn (Gårdsarbeide) 1884 Hemsedal N S 004 Knut Ingvarsen m ug mt B Tj Tjenestegut (Gårdsarbeide) 1886 Hemsedal N S Sedvanleg bustad: Gol 005 Ole Ingvarsen m ug b S Søn 1890 Hemsedal N S 006 Kari Ingvarsdatter k ug b D Datter 1894 Hemsedal N S 007 Ingeri Ingvarsdatter k ug b D Datter Hemsedal N S 008 Ingeri Amundsdatter k e b El Husmandsenke 1829 Hemsedal N S Sorteberg Thomas Ivarsen m g b Hf Pladseier %Gårdbruger% 1845 Hemsedal N S (Snedker) Merknad: E: Tilføyd med blå blyant i Erhverv: Gbr. S Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1442 Daviken. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1442 Daviken Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer