Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 65

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 899 (kvinner: 425, menn: 473) Bustader: 151 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 144 (kvinner: 63, menn: 81) Bustader i krinsen: 22 Krins: 002 Herred/by: Hægeland Folketeljinga Hageland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Hageland m g b Hf Gaardbruger (selveier) og 1868 Hægeland N S arbeider ved en papirfabrik 002 Torborg Nilsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1876 Hægeland N S 003 Nils Osmundsen m ug b FL Arbeide paa gardsbruget 1887 Hægeland N S 004 Nils Helle m ug b FL Pleiebarn 1896 Kristiansand N S Hageland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thomas Tjomsaas m e b Hf Gårdbruger (Selveier) 1838 Hægeland N S 002 Sigrid Thomasdatter k ug b D Husholder 1870 Hægeland N S Hageland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Hageland m g b Hf Gaardbruger (Selveier) 1850 Hægeland N S 002 Berte Kristensdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1851 Hægeland N S 003 Anna Larsdtr. k ug b D Arbeide paa gården og i huset 1877 Hægeland N S 004 Hans Larsen m ug b S Arbeide ved gaardsbruget 1879 Hægeland N S 005 Kristen Larsen m ug f S Arbeide ved gaardsbruget 1882 Hægeland N S Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Tjomsås 006 Mari Larsdatter k ug b D Arbeide i huset 1886 Hægeland N S 007 Gunval Larsen m ug f S Søn 1890 Hægeland N S Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Ropstad 008 Olav Larsen m ug b S Søn 1893 Hægeland N S 009 Inga Larsdtr. k ug b D Datter 1894 Hægeland N S 010 Johan Heggland m ug mt B Hustømmermand 1871 Finsland N S Sedvanleg bustad: Heggland 011 Anne Larsdtr. k ug b FL Lægdslem 1825 Hægeland N S Tjomsaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Søren Hageland m g b Hf Gårdbruger Selveier og 1850 Aaseral LM N S Skomager 002 Rakel Hansdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1852 Hægeland N S 003 Hans Sørensen m ug b S Arbeider ved gårdsbruget 1879 Hægeland N S 004 Karoline Sørensdtr. k ug b D Arbeider ved gårdsbruget 1881 Hægeland N S 005 Olav Sørensen m ug b S Arbeider ved gårdsbruget 1883 Hægeland N S 006 Gunval Sørensen m ug b S Arbeider ved gårdsbruget 1887 Hægeland N S 007 Anna Sørensdtr. k ug b D Datter 1890 Hægeland N S 008 Sofie Sørensdtr. k ug b D Datter 1892 Hægeland N S 009 Ingeborg Knibe k ug b EL Lever af sine midler 1841 Finsland N S Ropstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jens Vigstøl m g b Hf Gaardbruger Selveier og 1852 Hægeland N bankkaserer ved Øvrebø sparebank 002 Berta Nilsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1853 Hægeland N 003 Anders Jensen m ug b S Arbeide paa gaardsbruget 1882 Hægeland N 004 John Jensen m ug b S Arbeide paa gaardsbruget 1884 Hægeland N 005 Anna Jensdtr. k ug f D Arbeide i huset 1886 Hægeland N Trusamf.: Evangelisk Luth. frimenigh. Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Kile 006 Berta Jensdtr. k ug b D Datter 1889 Hægeland N 007 Olav Jensen m ug b S Søn 1891 Hægeland N Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1015 Hægeland 008 Marie Jensdtr. k ug b D Datter 1894 Hægeland N 009 Marit Jensdtr. k ug b D Datter 1898 Hægeland N 010 Anna Alfsdtr. k e b FL Lever af sin formue samt 1832 Hægeland N arbeider paa gården 011 Anna Vigstøl k ug b T Jordemoder 1850 Hægeland N Tjomsaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mari Tjomsaas k e b Hm Gaardbrugerske (Selveierske) 1841 Hægeland N S 002 Torborg Pedersen k ug b D Arbeider i huset og syerske 1876 Hægeland N S 003 Nils Pedersen m ug b S Arbeide med gardsbruget 1880 Hægeland N S 004 Aasta Gaaseflaa k ug mt B Arbeide i huset 1868 Hægeland N S Sedvanleg bustad: Kile 005 Kristen Hageland m ug mt B Arbeide paa gaardsbr Hægeland N S Sedvanleg bustad: Hageland Tjomsaas 40 5, 9, 10, 13, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Sandnes m g f Hf Gaardbruger Selveier, 1846 Birkenes Ned N skomager og lægprædikant Trusamf.: Evangelisk Luth. frimenigh. Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Rolleivstad 002 Kristine Kristensdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1857 Vegusdal Ned N 003 Oskar Olsen m ug f S Søn 1889 Tveit LM N Trusamf.: Evangelisk Luth. frimenigh. Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Rolleivstad 004 Ester Olsdtr. k ug b D Datter 1890 Skien Brb N 005 Lydia Olsdtr. k ug b D Datter 1892 Skien N 006 Enok Olsen m ug b S Søn 1895 Fr.hald Sm N 007 Fillip Olsen m ug b S Søn 1897 Fr.hald N 008 Jonatan Olsen m ug b S Søn Fr.hald N 009 Eli Dynestøl k ug b Tj Tjenestepige 1882 Øvrebø N S Tjomsaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Bernt Dåstøl m ug b Hf Gårdbruger - (selveier) 1865 Finsland N S 002 Steivor Buaas k ug b FL Husholder 1828 Hægeland N S Homsteene (Tjomsaas) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan Homsteene m ug Hf Gårdbruger (selveier) 1872 Hægeland N S 002 Eli Homsteene k ug FL Husholder 1867 Hægeland N S 003 Alf K. Homsteene m g FL Understøttes af fattigv Hægeland N S 004 Ingeborg Torjesdtr. k g FL Understøttes af fattigv Øvrebø N S Tjomsaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anna Tjomsaas k e b Hm Gårdbrugerske -Selveierske Øvrebø N S Tjomsaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Tjomsaas m g b Hf Gårdbruger Selveier og 1863 Hægeland N S hustømmerand 002 Anna Olsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1874 Hægeland N S 003 Olav Pedersen m ug b s søn Hægeland N S 004 Ole Gunnufsen m e b Føderaadsmand 1822 Hægeland N S 005 Elin Kile k ug b Tj Barnepige 1888 Hægeland N S Merknad: E: Strøket med blyant i sædvanligt Bosted: Kile Sedvanleg bustad: Kile Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Tjomsaas Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Stensland m g b Hf Gaardbruger Selveier 1840 Hægeland N S 002 Randi Kristensdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1849 Hægeland N S 003 Kristen Olsen m ug b S Hestehandler 1870 Hægeland N S 004 Tomas Olsen m ug b S Murer 1873 Hægeland N S 005 Ingvald Olsen m ug b S Murer og kjører 1874 Finsland N S 006 Ingeborg Olsdtr. k ug b D Arbeide ved gårdsbruget 1882 Hægeland N S 007 Aase Olsdtr. k ug b D D 1890 Hægeland N S 008 Ragnvald Olsen m ug b S S 1897 Hægeland N S 009 Ole Olsen m ug b S Arbeide ved gaardsbruge 1885 Hægeland N S Histøl Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tobias K. Histøl m g b Hf Gaardbruger -selveier- og 1861 Finsland N S Arbeidet paa eget sagbrug 002 Helene Nilsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1862 Hægeland N S 003 Kristen Tobiassen m ug b S Søn 1890 Hægeland N S 004 Torborg Tobiasdtr. k ug b D Datter 1892 Hægeland N S 005 Torjus Tobiassen m ug b S Søn 1895 Hægeland N S 006 Kristian Tobiassen m ug b S Søn 1898 Hægeland N S 007 Torkild Tobiasen m ug b S Søn Hægeland N S 008 Anna Loland k ug b Tj Tjenestepige 1883 Øvrebø N S 009 Aasta Fjellestad k ug b Tj Barnepige 1888 Kr.sand S N 010 Ingeborg Torjusdtr. Histøl k e b Hm Lever af sine midler 1824 Øvrebø N S 011 John N. Histøl m ug b S Vedhugger 1854 Hægeland N S 012 Kristi Nilsdtr. Histøl k ug b Tj Husholder 1869 Hægeland N S 013 Nils O. Ropstad m ug b FL Pleiesøn 1892 Iveland N S Ropstad 43, 48 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ommund Ropstad m g b Hf Gaardbruger (Selveier) 1864 Iveland N 002 Tarjer Torjesdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1863 Hægeland N 003 Ole Ommundsen m ug b s Arbeide paa gardsbruget 1887 Iveland N 004 Aase Omundsdtr. k ug b D Datter 18890!! Iveland N 005 Inga Omundsdtr. k ug b D Datter 1897 Hægeland N 006 Torgeir Omundsen m ug b s Søn Hægeland N 007 Gunvald Hageland m ug mt EL Skoleelev 1891 Hægeland N S Sedvanleg bustad: Hageland 008 Torje Omdal m g b Hf Lever af sine midler 1821 Hægeland N S 009 Johanne Andersdtr. k g b Hm Lever af sine midler 1828 Hægeland N S Ropstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johan K. Ropstad m g b Hf Gaardbruger Selveier, 1856 Hægeland N S sagemester og smed 002 Ingeborg Hansdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1858 Hægeland N S 003 Kristen Johansen m ug b S Søn 1889 Hægeland N S 004 Mari Johansdtr. k ug b D Datter 1891 Hægeland N S 005 Hans Johansen m ug b S Søn 1893 Hægeland N S 006 Gunvald Johansen m ug b S Søn 1895 Hægeland N S 007 Arne Johansen m ug b S Søn Hægeland N S 008 Marit Hessaa k ug b FL Folkeskolelærerinde 1875 Hægeland N S Omdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tarald Omdal m g b Hf Gardbruger selveier og 1863 Øvrebø N veiarbeider 002 Berta Tellefsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1870 Hægeland N Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1015 Hægeland 003 Nils Taraldson m ug b s Søn 1892 Hægeland N 004 Tellef Taraldson m ug b s Søn 1894 Hægeland N 005 John Taraldson m ug b S Søn 1896 Hægeland N 006 Olav Taraldson m ug b S Søn Hægeland N Omdal 47, 62 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tellef Omdal m e b Hf Gaardbruger (selveier) 1845 Hægeland N Trusamf.: Evangelisk Luth. frimenigh. Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: e 002 Martin Tellefsen m ug f S Husemaler 1880 Hægeland N Trusamf.: Evangelisk Luth. frimenigh. Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Monene 003 Mari Tellefsdtr. k ug b D Husholder 1884 Hægeland N 004 Kristine Tellefsdtr. k ug b D Arbeide i huset 1886 Hægeland N Næsset 49, 48 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Næsset m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1866 Hægeland N S 002 Aaste Berntsdtr. k g b Hm Gardmandskone & skrædder 1865 Hægeland N S 003 Aase Osmundsdtr. k ug b Tj Arbeide paa gården og i huset 1862 Hægeland N S 004 Anders Omdal m ug b FL Laste kjører 1872 Hægeland N S 005 Osmund Næsset m g b FL Lever af sine midler samt 1822 Hægeland N S arbeider paa gården 006 Ingerid Andersdtr. k g b FL Lever af sine midler samt arbeider paa gården 1825 Hægeland N S Langelands Mølle 50 1, 5, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders A. Robstad m g b Hf Gaardbruger Selveier og 1850 Hægeland N S Sagarbeider ved eget Sagbrug 002 Mari Johnsd. Robstad k g b Hm Gaardmandskone 1848 Hægeland N S 003 John Andersen m ug b S Arbeider ved Gaardbrug og 1879 Hægeland N S Sagbrug 004 Aanen Andersen m ug b S Arbeider ved Gaardbrug og 1883 Hægeland N S Sagbrug 005 Anders Andersen m ug b S Husgjerning og 1885 Hægeland N S Jordbrugsarbeid 006 Gundvald Andersen m ug b S Husgjerning og 1886 Hægeland N S Jordbrugsarbeid 007 Mari Andersdatter k ug b D Husgjerning og Jordbrugsarbeid 1888 Hægeland N S Langeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Osmund Langeland m g f Hf Gaardbruger Selveier 1859 Hægeland N Trusamf.: Evangelisk Luth. frimenighed Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand 002 Ingerid Alfsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1852 Hægeland N 003 Anna Osmundsdtr. k ug b D Arbeide i huset 1887 Hægeland N 004 Aanen Osmundsen m ug f s Arbeide paa gaarden 1889 Hægeland N Trusamf.: Evangelisk Luth. frimenighed Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Kr.sand S 005 Mariane Osmundsdtr. k ug b D Datter 1891 Hægeland N 006 Ingeborg Osmundsdtr. k ug b D Datter 1894 Hægeland N 007 Alf Osmundsen m ug b s Søn 1898 Hægeland N Langeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 John Langeland m g b Hf Gaardbruger (selveier) 1856 Hægeland N S 002 Ingeborg Eilefsdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1853 Øvrebø N S 003 Eilef Johnsen m ug f S Arbeide paa gården 1881 Hægeland N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mt, rettet med blått til: f Sannsynleg opphaldstad: Gaaseflaa 004 Olav Johnsen m ug f S Arbeide paa gården 1883 Øvrebø N S Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mt, rettet med blått til: f Sannsynleg opphaldstad: Gaaseflaa 005 Aanen Johnsen m ug b S Arbeide paa gården 1885 Hægeland N S 006 Gunvald Johnsen m ug b S Søn 1888 Hægeland N S 007 Martin Johnsen m ug b S Søn 1895 Hægeland N S Frivold 51 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jørgen Frivold m g b Hf Gaardbruger (Selveier) 1843 Hægeland N 002 Aase Gundersdtr. k g b Hm Gaardmandskone 1845 Hægeland N 003 Gurine Jørgensdtr. k ug b D Arbeide i huset og sypige 1875 Hægeland N 004 Gunder Jørgensen m ug b S Arbeide paa gaarden 1879 Hægeland N 005 Jørgen Tveit m ug f FL Pleibarn 1893 Øvrebø N S Sannsynleg opphaldstad: Daletufte Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 34 (kvinner: 19, menn: 15) Bustader i krinsen: 6 Krins:!! Herred/by: Hægeland 0015!! Ropstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jørgen E. Ropstad m g b Hf Gaardbruger Selveier og 1846 Hægeland N S arbeider ved eget sagbrug 002 Astrid Nilsdtr. k g b Hf!! Gaardmandskone 1847 Hægeland N S 003 Ingeborg Jørgensdtr. k ug b D Arbeide paa garden og i huset 1878 Hægeland N S 004 Endre Jørgensen m ug b S Arbeide paa gårdsbruget 1880 Hægeland N S 005 Olaf Jørgensen m ug b S Arbeide paa gårdsbruget 1886 Hægeland N S 006 Aase Jørgensdtr. k ug b D Datter 1888 Hægeland N S 007 Kari Jørgensdtr. k ug b D Datter 1890 Hægeland N S 008 Jørg Jørgensen m ug b S Søn 1894 Hægeland N S 009 Helga Fjellestad k e b FL Understøttes af fattigv Hægeland N 0008!! Eigeland 57 22, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Berntsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger og 1856 Hægeland N Skogarbeider 002 Aase Tellefsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1871 Iveland Sogn N S 003 Olaug Teodora Larsdatter k ug b D 1897 Hægeland N S 004 Bernhard Johan Larsen m ug b S 1898 Hægeland N S 005!!!! k ug b D Hægeland N S Merknad: Udøbt 0015!! Hægeland øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristen Villumsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger 1850 Hægeland N S 002 Berthe Syvertsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1849 Iveland Sogn N S 003 Anne Kristensdatter k ug b D Husligt arbeide 1885 Hægeland N S 004 Gunhild Kristensdatter k ug b D Folkeskoleelev 1888 Hægeland N S 005 Villum Tobias Kristensen m ug b S 1891 Hægeland N S 006 Villum Kristensen m e f Forsørges af Sønnen 1823 Hægeland N S Merknad: E: Ført av teller i Bosatt: mf Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Sandtvedt 0016!! Krossen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Torjusen m e b Hf Smed og Snedker 1835 Grindum Sogn LM N S 002 Søren Olsen m ug b S Skogarbeide 1881 Bjellands Sogn LM N S 003 Anne Olsdatter k ug b D Husligt arbeide 1876 Bjellands Sogn N S 004 Guri Olsdatter k ug b D Husligt arbeide 1884 Bjellands Sogn N S 005 Asborg Olsdatter k ug b D Folkeskoleelev 1888 Bjelland Sogn N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1015 Hægeland 006 Anna Olsdatter k ug b D Folkeskoleelev 1891 Hægeland N S 0011!! Føreland 62 3 %2% Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Olsen Føreland m g b Husfar Gaardbruger Selveier 1863 Finsland N S 002 Katrine Larsatter Førela!! k g b Hm 1850 Løvdal LM N S 003 Randi Olsdatter Føreland k ug b D 1887 Finsland N S 0020!! Tveide Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jens Knudsen m g b Hf Selveinde Gaardbruger og 1868 Hægeland N S Sagarbeider 002 Anne Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1872 Hægeland N S 003 Sigvart Kristian Jensen m ug b S Hægeland N S 004 Knud Thorkildsen m g b Hf Graastensmurer 1833 Hægeland N S 005 Susanna Nilsdatter k g b Hm 1828 Hægeland N S Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 133 (kvinner: 74, menn: 59) Bustader i krinsen: 23 Krins: 003 Herred/by: Hægelands Bringsvær Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunvor Sørensdatter k e b Hm Gaardbrugerenke med 1829 Hægeland N S selveiendom 002 Ingeborg Salvesdatter k ug mt B 1875 Hægeland N S Merknad: E: Ført med blyant i Erhverv og Livsstilling: Husligt Arbeide og Kreaturstel Sedvanleg bustad: Bjørnshei 003 Gunvor Salvesdatter k ug b Tjenestepige Husligt arbeide og fjøsstel 1885 Hægeland N S Røineland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jørgen Osmundsen m æ Hf Selveiende Gaardbruger 1855 Hægeland N S 002 Aase Torjusdatter k æ Hm Gaardmandskone 1859 Hægeland N S 003 Torjus Jørgensen m ug S Folkeskoleelev 1887 Hægeland N S 004 Anders Jørgensen m ug S Folkeskoleelev 1890 Hægeland N S 005 Helga Jørgensd. k ug D 1896 Hægeland N S 006 Anna Jørgensd. k ug D Hægeland N S 007 Torjus Salvesen m e EL Lever af Formue 1826 Hægeland N S Einstabeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen m æg Hf Gaardbruger Selveiende 1848 Hægeland N S 002 Aase Torjusd. k g Hm Gaardmandskone 1855 Hægeland N S 003 Ingeborg Olsdatter k ug D Husligt Arbeide 1881 Hægeland N S 004 Helga Olsdatter k ug D Husligt Arbeide 1885 Hægeland N S 005 John Olsen m ug S Husligt Arbeide 1887 Hægeland N S 006 Jørgen Andres Olsen m ug S Husligt Arbeide 1890 Hægeland N S 007 Jens Olsen m ug S Husligt Arbeide 1893 Hægeland N S 008 Anne Olsdatter k ug D Husligt Arbeide 1895 Hægeland N S 009 Nils Olsen m ug S Husligt Arbeide 1898 Hægeland N S Karten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jens Johnsen m g b Hf Selveiende gaardbruger og 1848 Øvrebø Sogn N S Hustømmermand 002 Berthe Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1846 Hægeland N S 003 John Jensen m ug b S Skomager 1881 Hægeland N S 004 Aase Jensdatter k ug b D Husligt arbeide 1885 Hægeland N S 005 Reinert Tobias Jensen m ug b S Folkeskoleelev 1887 Hægeland N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ole Jensen m ug b S Folkeskoleelev 1892 Hægeland N S 007 Berthe Oline Johnsdatter k ug mt Skrædder og husligt Arbeide 1879 Hægeland N S Sedvanleg bustad: Gaarden Eigeland Espeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Tarjer Johnsdatter k e b Hm Gaardbrugerenke S 1832 Hægeland N S 002 Kristi Villumsdatter k ug b D 1869 Hægeland N S Sjukdom: Aa 003 Vilene Villumsdatter k ug b D Husligt arbeide 1873 Hægeland N S Espeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 John Osmundsen m g Hf Gaardbruger Selveiende og 1859 Hægeland N S Sagarbeider paa eget Sagbrug 002 Torborg Villumsdatter k g Hm Gaardmandskone 1865 Hægeland N S 003 Inga Tomine Johnsdatter k ug D 1892 Hægeland N S 004 Anna Teresia Johnsdatter k ug D 1895 Hægeland N S 005 Kristine Gunhild Johnsd. k ug D 1897 Hægeland N S 006 Bertha Olene Johnsd. k ug D Hægeland N S Tussekilen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Simund Andersen m e b Hf Selveiende gaardbruger 1837 Hægeland N samt veiarbeider og hustømmermand 002 Olaug Simundsdatter k ug b D Husligt arbeide og budeie 1876 Hægeland N 003 Anne Simundsdatter k ug b D Husligt arbeide 1879 Hægeland N 004 Marth Simundsdatter k e b FL Skrædder 1869 Hægeland N S 005 Aanen Bernhard!! m ug b S 1898 Hægeland N S Flanestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Tellef Taraldsen m g b Hf Selveinde gaardbruger og 1856 Hægeland N S Veiarbeide 002 Torborg Kristendatter k g b Hm Gaardmandskone 1856 Hægeland N S 003 Kaja Tellefsdatter k ug b D Elev i Folkeskolen 1888 Hægeland N S 004 Jens Kristian Tellefsen m ug b S Elev i Folkeskolen 1892 Hægeland N S 005 Aase Marie Tellefsdatt. k ug b D Elev i Folkeskolen 1895 Hægeland N S 006 Anders Tellefsen m ug b S Elev i Folkeskolen 1897 Hægeland N S Eigeland 57 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 John Johnsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger 1831 Hægeland N S 002 Astrid Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1841 Øvrebø Sogn N S 003 Marie Johnsdatter k ug b D Husligt arbeide og Skrædder 1874 Hægeland N S 004 Berthe Oline Johnsdatter k ug f D Husligt arbeide og Skrædder 1879 Hægeland N S Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Karten 005 Helene Johnsdatter k ug b D Husligt arbeide 1884 Hægeland N S 006 Gunder Olsen m ug b Tjenestegut Gaards og skogarbeide 1879 Bjelland Sogn LM N S 007 Ingerid Kristensdatter k e b Forsørges af Fattigvæsenet 1840 Hægeland N S Eigeland 57 3, 4, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Berntsen m ug b Hf Gaardbruger S 1871 Hægeland N S 002 Marthe Berntsdatter k ug b Tj Tjenestepige (gårdsarb.) 1859 Hægeland N S 003 Olaug Johnsdatter k ug b EL Skrædder 1880 Hægeland N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1015 Hægeland 004 Tommes Nilsen m ugiftb FL Forsørges af Fattigvæsenet 1833 Hægeland N S Eigeland 57 6, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Eli Andersdatter k e b Husmor Selveiende Gaardbrugerenke 1860 Øvrebø Sogn N S 002 Nils Larsen m ug b S Folkeskoleelev 1886 Hægeland N S 003 Anne Larsdatter k b D Folkeskoleelev 1888 Hægeland N S 004 Berthe Larsdatter k b D 1891 Hægeland N S 005 Anders Larsen m b S 1893 Hægeland N S 006 Gunvald Kristian Larsen m b S 1896 Hægeland N S Eigeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Nilsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger 1854 Bjellands Sogn LM N S 002 Guri Tallaksdatter k g b Hm Gaardmandskone 1866 Aaseral Sogn LM N S 003 Nils Olsen m ug b S 1895 Hægeland N S 004 Berthe Olsdatter k ug b D 1897 Hægeland N S 005 Astri Olsdatter k ug b D 1898 Hægeland N S 006 Tallak Olsen m ug b S Hægeland N S 007 Jørgine Knudsdatter k ug b Tjenestepige Hus og Gaardsarbeid 1884 Grinnem Sogn LM N S 008 Osmund S. Fiskland m mt!! Statsb.: Trusamf.: Merknad: E: Ført med blyant i Erhverv og Livsstilling: Kvæghandler og Gaardbruger, hans øvrige Forhold kjendes ikke. Sedvanleg bustad: Fiskland i Aaseral Bakkene Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tarald Kristensen m e b Hf Jordarbeider m J og Postbud 1828 Hægeland N S 002 Eli Sørensdatter k e b Hm Husligt arbeide 1831 Hægeland N S Egeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Olsen m e b Hf Selveiende Gaardbruger og 1836 Hægeland N S Hussnedker Merknad: E: Rettet med rødt i Ægteskabelig Stilling: fra e til g 002 Tørborg Kristensdatter k e b Hm Gaardmandskone 1842 Hægeland N S Merknad: E: Rettet med rødt i Ægteskabelig Stilling: fra e til g 003 Eli Nilsdatter k ug b D Husligt arbeide 1868 Hægeland N S Eigeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaug Jensdatter k e b Hm Gbr. S Kirkesangerenke 1853 Hægeland N S Pensioen og husligt arbeide 002 Ole Jørgensen m ug b S Gaardsarbeide 1882 Hægeland N S 003 John Jørgensen m ug b S Gaads. og dels Stenarbeide 1884 Hægeland N S 004 Tørborg Jørgensdatter k ug b D Husligt arbeide 1880 Hægeland N S Egeland 57 14, 15, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Olsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger 1866 Øvrebø Sogn N S 002 Berthe Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1864 Hægeland N S 003 Anna Johnsdatter k ug b D 1896 Hægeland N S 004 John Johnsen m ug b S 1898 Hægeland N S 005 Ingeborg Tellefsdatter k ug b Tjenesteepige Husligt arbeide og budeie 1886 Hægeland N S 006 John Gunufsen m ug b EL Hustømmermand og 1835 Øvrebø Sogn N S Skogarbeider 007 Torje Andersen m ug b Inderst og lever af Formuen 1821 Hægeland N S 008 Helga Johnsdatter k ug b Husligt arbeide og vævning 1845 Hægeland N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Hægeland øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristi Syvertsdatter k e b Hm Gaardbrugerenke og 1821 Hægeland N S forsørges av Søn og Datter 002 Ingeborg Syvertsdatter k ug b D Husligt arbeide og budeie 1864 Hægeland N S 003 Ingeborg Kristensdatter k ug b FL Husligt arbeide 1833 Hægeland N S Hægeland (øvre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Osmund Gundersen m g b Hf Selviende gaardbruger og 1855 Hægeland N S Landhandler 002 Mari Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1858 Iveland Sogn N S 003 Gunder Osmundsen m ug b S Gaardsarbeide 1882 Iveland Sogn N S 004 Ole Osmundsen m ug b S Folkeskoleelev 1887 Hægeland N S 005 Anders Osmundsen m ug b S Folkeskoleelev 1892 Hægeland N S 006 Anne Osmundsdatter k ug b D Husligt arbeide og 1879 Hægeland N S butikbetjening 007 Aase Osmundsdatter k ug b D Husligt arbeide og 1884 Hægeland N S butikbetjening 008 Steivaar Marie Osmundsd. k ug b D Folkeskoleelev 1889 Hægeland N S 009 Salve S. Tønnesland m ug b FL Lærer i Folkeskolen 1872 Hornæs Sogn Ned N S Hægeland øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Nilsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger 1851 Hægeland N S 002 Asborg Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1852 Bjelland Sogn LM N S 003 Nils Larsen m ug b S Gaardsarbeide 1885 Hægeland N S 004 Ole Larsen m ug b S Folkeskoleelev 1891 Hægeland N S 005 Alaug Larsdatter k ug b D Folkeskoleelev 1888 Hægeland N S 006 Anna Larsdatter k ug b D Folkeskoleelev 1895 Hægeland N S 007 Bertha Larsdatter k ug b D Folkeskoleelev 1897 Hægeland N S Holtet Under Jens Olsen m g b Hf Jordarbeider m J Veiarbeider 1822 Hægeland N S og Smed 002 Berthe Gunleifsdatter k g b Hm Husmandskone 1824 Finsland Sogn N S 003 Astrid Jensdatter k ug b D Vævning og husarbeide 1849 Hægeland N S Tveide 68 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Andersen Røiland m g f Hf Selviende Gaardbruger 1873 Vegusdal Sogn N S Sannsynleg opphaldstad: Fænnefos i Hornæs Sogn 002 Torborg Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1873 Bjelland Sogn N S 003 Anton Olsen m ug b S 1897 Bjelland Sogn N S 004 Tørborg Olsdatter k ug b D Bjelland Sogn N S 005 Anders Toraldsen m e b EL Jordarbeider og Stenarbeider 1829 Evje Sogn Ned N S 006 John Johnsen m g f HF Inderst, beskjæftiget med 1846 Hægeland N S skogarbeide Sannsynleg opphaldstad: Fænnefos i Hornæs Sogn 007 Anne Pedersdatter k g b Hm Husligt arbeide 1856 Bjelland Sogn N S Tveide 68 3, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Salve Baardsen m g b Hf Selveiende Gaardbruger 1855 Hægeland N S 002 Mari Knudsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Hægeland N S 003 Baard Salvesen m ug b S Gaardsarbeide 1884 Hægeland N S 004 Knud Salvesen m ug b S Folkeskoleelev 1886 Hægeland N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1015 Hægeland 005 Gagnild Salvesdatter k ug b D Folkeskoleelev 1888 Hægeland N S 006 Thorkild Salvesen m ug b S Folkeskoleelev 1890 Hægeland N S 007 Mari Salvesdatter k ug b D 1895 Hægeland N S 008 Syvert Salvesen m ug S 1897 Hægeland N S Homme Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Notto Jakobsen m g b Hf Gaardsforpakter og 1853 Evje Sogn Ned N S Kommune kasser 002 Kari Halvorsd. k g b Hm Gaardmandskone 1863 Hornæs Sogn Ned N S 003 Salve Nottosen m ug b S Gaard og Skogarbeid 1880 Hægeland N S 004 Torjer Nottosd. k ug b D Husarbeid 1883 Hægeland N S 005 Oslaug Nottosd. k ug b D Husarbeid 1885 Hægeland N S 006 Aase Nottosd. k ug b D Elev i Folkeskolen 1888 Hægeland N S 007 Berthe Nottosd. k ug b D Elev i Folkeskolen 1890 Hægeland N S 008 Jakob Salvesen m e b EL Lever af Formuen 1821 Evje Sogn N S Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 151 (kvinner: 64, menn: 86) Bustader i krinsen: 27 Krins: 001 Herred/by: Hægelands Bjørnshei Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Salve Sørenson m g b Hf Selveinde gaardbruger og 1843 Hægeland N S daglønsarbeider 002 Randi Sørensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1846 Hægeland N S 003 Søren Salvesen m ug b S Gaardsarbeide og hugst 1881 Hægeland N S 004 Ingeborg Salvesdatter k ug f D Gaardsarbeiderske 1875 Hægeland N S Sannsynleg opphaldstad: Bringsverd Storhei Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Aanen O. Storhei m g b Hf Selveiende gaardbruger 1845 Hægeland N S 002 Gunhild Berntsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1834 Hægeland N S Baaseland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 John Pedersen m g b Hf Selveiende gaardbruger 1854 Hægeland N S 002 Mari O. Baaseland k g b Hm Gaardmands kone 1849 Hægeland N S 003 Peder J. Baaseland m ug b S Gaardsarbeide 1878 Hægeland N S 004 Osmund Baaseland m ug b S Gaardsarbeide 1885 Hægeland N S 005 Gunvald J. Baaseland m ug b S Søn 1892 Hægeland N S 006 Berthe Johnsdatter k ug b D Husgjerning og gaardsarbeide 1882 Hægeland N S 007 Aase Johnsdatter k ug b D Gjeter gaardskreaturet 1888 Hægeland N S 008 Peder Baaseland ældre m e b FL Føderaadsmand 1829 Hægeland N S Brakken (Homevands-Ien) Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ola Storhei m g b Hf Jernbanevogter 1872 Hægeland N S 002 Ingeborg Tellefsen k g b Hm Banevogterkone 1863 Iveland Ned N S 003 Gunhild Marie Olsen k ug b D Datter 1897 Hægeland N S 004 Aanen Olsen m ug b S Søn Hægeland N S Skaareland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Tønnes J. Skåreland m e b Hf Selveiende gårdbruger 1845 T LM N S 002 Tomine Tønnesdatter k ug b D Huslige sysler 1875 Kristianssand S LM N S 003 Jens Tønnessen m ug b S Gaardsarbeide 1878 Hægeland N S 004 Tørborg A. Tønnessen k ug b D Fjøs og gaardsarbeide 1881 Hægeland N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Knut T. Skaareland m ug b S Gaardsarbeide 1883 Hægeland N S 006 Karen Tønnesdatter k ug b D Hyrdearbeide 1886 Hægeland N S 007 Ola T. Skaareland m ug b S Hyrdearbeide 1888 Hægeland N S 008 Ola J. Grinneland m g mt B Selveiende gaardbruger 1849 Finsland N S Sedvanleg bustad: Finsland 009 Hans A. Føreland m g mt FL Folkeskolelærer, Selveiende 1855 Øvrebø LM N S gaardbruger Sedvanleg bustad: Gunstveit i Hægeland Bjørndalen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans G. Skaiaa m g b Hf Jernbane formand 1863 Iveland Ned N S 002 Aase T. Skaiaa k g b Hm Formandeens hustru 1870 Vegusdal Ned N S 003 Gunder H. Skaiaa m ug b S Søn 1892 Iveland N S 004 Martha H. Skaiaa k ug b D Datter 1893 Iveland N S 005 Marie H. Skaiaa k ug b D Datter 1895 Iveland N S 006 Anna H. Skaiaa k ug b D Datter 1897 Hægeland N S 007 Theodora H. Skaiaa k ug b D Datter Hægeland N S 008 Oskar Vigstrøm m g mt EL Dagarbeider ved Feltspatbrug 1877 Fredrikstad Sm N S Sedvanleg bustad: Kristiania 009 Gunhild Skaareland k ug b EL Dagarbeide paa!! 1851 Hægeland N S 010 Hans G. Mosby m g b Hf Formand ved jernbanen 1870 Oddernæs LM N S 011 Kari Mikalsdatter k g b Hm Formandens hustru 1878 Hornæs Ned N S 012 Gunvald Hansson m ug b S Søn 1898 Hægeland N S 013 Agnes Hansdatter k ug b D Datter Hægeland N S Ivelands Jernbane St Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torkild Leland m ug b Stationsekspeditør og Postaabner 1877 Grinnum LM N S Beinestveit Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Andersen m g b Hf Gaard-eier og bruger 1844 Hægeland N S 002 Helga Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1846 Øvrebø LM N S 003 John Andersen m ug b S Gaardsarbeide 1872 Hægeland N S 004 Andrias!! m ug b S Gaardsarbeide 1883 Hægeland N S 005 Ole Olsen m ug b FL Gaardsarbeide og vedhugst 1836 Hægeland N S 006 Kristi Osmundsdatter k e b Tj Tjenestepige, 1853 Hægeland N S landbrugsarbeide 007 Karl Torjussen m ug b Fl Gaardbruger. Underholdes af 1889 Hægeland N S sin farbror A.B. Merknad: E: Påført med blyant: Gaardbruger Bennestvedt Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Osmund Tellefsen m g b Hf Selveier Gaardbruger 1850 Hægeland N 002 Aase Hendrigsdtter k g b Hm Gaardmandskone 1859 Iveland Ned N S 003 Anne Osmundsdatter k ug b D Gaardsarbeide og husstel 1882 Hægeland N S 004 Harald Osmundsen m ug b S Søn 1895 Hægeland N S 005 Astrid Osmundsdttr. k ug b D Datter 1897 Hægeland N S 006 Ragnhild Osmundsdtr. k ug b D Datter Hægeland N S 007 Per Halvorsen (Tater) m e mt Hf Omstreifere, intet arbeide 1845 Iveland N S Merknad: E: Strøket med blyant i bosatt: mt. og påført med blyant: b Sedvanleg bustad: intet 008 Gunvor Persdatter k ug mt D Datter 1885 Veigusdal Ned N S Merknad: E: Strøket med blyant i bosatt: mt. og påført med blyant: b 009 Tor Persen m ug mt S Søn 1887 Iveland N S Merknad: E: Strøket med blyant i bosatt: mt. og påført med blyant: b Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1015 Hægeland Murtedalen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunnuf Taraldsen m g b Hf Gaardbruger S 1853 Hægeland N S 002 Tora Villumsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1853 Hægeland N S Røiknæs Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olai O. Mjelde m g b Hf Jernbane formand 1863 Haus SB N S 002 Sølvei Mjelde k g b Hm Formandskone 1859 Bergen N S 003 Jens Ulebør m ug b EL Jernbane vogter 1867 Hornes Ned N S 004 Andrias B. Lotman m ug mt EL Maler 1866 Kristiansand S N Trusamf.: Udtraadt, intet samfund Sedvanleg bustad: Kristianssand S Nomeland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Kristensen m g b Hf Selveiende gaardbruger og 1855 Hægeland N S dagarb. hoveds. flødningsarb. 002 Maren Jensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1867 Iveland N S 003 Jens Bertinius Nilsen m ug b S Søn 1891 Hægeland N S 004 Bertha Nilsdatter k ug b D Datter 1894 Hægeland N S 005 Kristen Nilssen m ug b S Søn 1897 Hægeland N S 006 Søvrin Olaus Nilsson m ug b S Søn Hægeland N S Nomeland 78 4, 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bjørguf L. Lanjei m g b Hf Leilænding 1862 Hyllestad Ned N S 002 Gro Knutsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1852 Hyllestad N S 003 Gunhild Bjørgufsdatter k ug b D Datter 1889 Austad Ned N S 004 Knut Bjørgufson m ug b S Søn 1891 Iveland N S A. Gundersen Under 78 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andrias Gundersen m g b Hf Dagarbeide, lastning af vogne 1849 Hægeland N S på jernb. St. vedhugst 002 Anne Hendriksdatter k g b Hm Hustru 1860 Findsland LM N S 003 Regine Andriasdatter k ug b D Datter, barnepige 1888 Hægeland N S 004 Anne Andriasdatter k ug b D Datter, kvægrøgter 1890 Hægeland N S 005 Hendrik Andriasson m ug b S Søn 1892 Oddernæs LM N S 006 Gunder Andriasson m ug b S Søn 1894 Hægeland N S 007 Maria Andriasdatter k ug b D Datter 1896 Hægeland N S 008 Anders Andriasson m ug b S Søn 1898 Hægeland N S 009 Tommas Andriasson m ug b S Søn Hægeland N S Monen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Syvert O. Føreland m ug b Hf Jernbaneeksp. og landhandler 1871 Hægeland N S 002 Martin Omdal m ug mt FL Maler 1880 Hægeland N Trusamf.: E. L. Frikirke Sedvanleg bustad: Omdal i Hægeland 003 Eivind E. Løining m ug f FL Snedker og tømmerm Hægeland N S Merknad: E: Teller ført feil i Sedvanlig bosted, rettet til midl.fraværende: Kr.sand S Sannsynleg opphaldstad: Kr.sand S Kleivan 79 1, 2, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 John K. Samkom m g b Hf Selveiende gaardbruger, flødnings og skogarbeide 1854 Hægeland N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Anne Sørensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1859 Hægeland N S gaardsarbeide, lidt skræddersøm 003 Berthe J. Samkom k ug b D Datter, husstel og 1884 Hægeland N S haandarbeide 004 Mari Johnsdatter k ug b D Datter, hyrde 1887 Hægeland N S 005 Kittel Nilsson m ug b EL Selve. gaardb., dagarb. skogarb Øvrebø LM N S Føreland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunhild Jensdatter k e b FL Gaardeierens moder, sysler i 1843 Hægeland N S huset, har midler at leve af 002 Jens J. Føreland m g f Hf Selveiende gaardbruger og 1871 Hægeland N S landhandler Merknad: E: Ført feil av Teller i sedvanlig bosted, rettet til midlertidig fraværende: Skaiaa Iveland Sannsynleg opphaldstad: Skaiaa i Iveland 003 Anne Kristensdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1866 Hægeland N S 004 Ola J. Føreland m ug b FL Arbeider ved skog og 1883 Hægeland N S vedhugst 005 Søren S. Bjørnshei m ug f FL Arbeider, kjøring og 1884 Hægeland N S skogarbeide Merknad: E: ført feil av Teller i sedvanlig bosted, rettet til midlertidig fraværende: Sandrep i Øvrebø Sannsynleg opphaldstad: Sandrep i Øvrebø 006 Aaste Jensdatter k ug b FL Gaardeierens søster, 1887 Hægeland N S barnepige 007 Inga M. Jensdatter k ug b D Datter 1898 Hægeland N S 008 Jensine K. Jensdatter k ug b D Datter Hægeland N S Føreland 80 3, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristen Sørensen m g b Hf Selveiende gaardbruger, og 1844 Hægeland N S nogen fortjeneste med hesten 002 Ingeborg Johnsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1851 Hægeland N S 003 Søren Kristensen m ug b S Søn 1887 Hægeland N S 004 John Kristensen m ug b S Søn 1890 Hægeland N S 005 Ommund O. Eigelandsaaen m ug f EL Planteskolebestyrer 1880 Vennesla N S Sannsynleg opphaldstad: Vennesla Føreland 80 5, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gurine Osmundsdttr. k e b Hm Selveiende gaardbrugerenke 1847 Hægeland N S 002 Kristian T. Johnson m ug b S Snedkerlærling 1882 Hægeland N S 003 Osmund Johnson m ug b S Søn. gaardsarbeide 1886 Hægeland N S 004 Ola Sørenson m ug b EL Skogarbeider 1849 Øvrebø LM N S Føreland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ola S. Føreland m e b Hf Gaardbruger S 1835 Øvrebø N S 002 Tørborg Olsdatter k ug b D Husholder og budeie 1879 Hægeland N S 003 Ingeborg Olsdatter k ug b D Skrædder 1864 Hægeland N S 004 Anders Olson m ug b S Skog-handel, og skogarbeide 1869 Hægeland N S Graskleiv Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Andersen m g b Hf Arbeidsm. vedhugst 1856 Modum Bu N S 002 Petrine Pedersen k g b Hm Arbeiderkone 1846 Stokke JL N S 003 Anders A. Vehus m ug mt EL Arbeider, vedhugst 1848 Øvrebø LM N S Sedvanleg bustad: Enermyren i Øvrebø Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1016 Øvrebø prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1018 Søgne Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Etterkommere etter Osmund Jensen og Eli Baardsdtr. Gåseflå

Etterkommere etter Osmund Jensen og Eli Baardsdtr. Gåseflå Etterkommere etter Osmund Jensen og Eli Baardsdtr. Gåseflå Kilder: Kirkebøker, folketellinger og emigrantprotokoller i Digitalarkivet Jon Åsen: Hægelands-boka. I: Gard og ætt. Hægeland sogelag 1951. Jon

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer