Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2944 (kvinner: 1624, menn: 1320) Bustader: 456 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 303 (kvinner: 152, menn: 151) Bustader i krinsen: 40 Krins: 001 Herred/by: Førde Folketeljinga Aarskaug Andreas Olsen Aarskaug m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1841 Førde herred* n s 002 Anne Gundersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1851 Førde herred* n s 003 Anders Andreassen m ug b S Gaardbrugersøn, ved 1876 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Nils Andreassen m ug b S Gaardbrugersøn 1892 Førde herred* n s 005 Johannes Andreassen m ug b S Gaardbrugersøn 1895 Førde herred* n s 006 Lovise Andreasdatter k ug b D Gårdbrugerdatter, ved 1882 Førde herred* n s gårdsbruget 007 Henrikke Andreasdatter k ug b D Gårdbrugerdatter, ved 1884 Førde herred* n s gårdsbruget 008 Nille Andreasdatter k ug b D Gårdbrugerdatter 1887 Førde herred* n s 009 Hansine Andreasdatter k ug b D Gårdbrugerdatter 1889 Førde herred* n s 010 Lovise Kristiansdatter k g b Tj Tjenestepige ved gårdsbruget 1878 Førde herred* n s 011 Mikal Larssen m g b Tj Tjener ved gårdsbruget 1835 Førde herred* n s Teigen Under Johannes Johannessen m g b Hf Pladsbruger m J og snedker 1840 Førde herred* n s Aarskaug for egen Regning 002 Ingeborg Olsdatter k g b Hm Husmandskone syss. ved pladsen 1835 Førde herred* n s Kriketeig Under Ludvig Mikalsen Grøneng m g b Hf Husmand, jordbrugende 1871 Førde herred* n s 002 Nikoline Nilsdatter k g b Hm Husmandskone, jordbrugende 1868 Jølster NB n s 003 Nikolai Ludvigsen m ug b S Søn 1897 Førde herred* n s 004 Magnus Ludvigsen m ug b S Søn 1898 Førde herred* n s 005 Lovise Gregoriusdatter Aarskaug k g b FL Arbeiderske, spinding og strikning 1832 Indre Holmedal NB n s Merkningsvolden Under Karoline Larsdatter Aarskaug k e b Hm Pladsbrugerske m J 1815 Førde herred* n s 002 Lovise Knutsdatter k ug b D Datter sys. ved pladsen 1855 Førde herred* n s Aarskaug Hanna Olsdatter k e b Hm Gaardbrugerenke, 1844 Førde herred* n s selveiendom 002 Samuel Olsen m g b S Gaardbrugersøn, ved 1870 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Ole Olsen m ug b S Gaardbrugersøn, ved 1883 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Kristofer Olsen m ug b S Gaardbrugersøn 1886 Førde herred* n s 005 Oline Olsdatter k ug b D Gaardbrugerdatter, ved 1875 Førde herred* n s gårdsbruget 006 Mina Olsdatter k ug b D Gaardbrugerdatter, ved 1878 Førde herred* n s gårdsbruget 007 Kristiane Olsdatter k ug b D Gaardbrugerdatter 1886 Førde herred* n s 008 Søren Maarsen m e b Hf Føderaadsmand 1818 Førde herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1432 Førde Myren Sakarias Olsen Myren m g b Hf Gaardbruger, selveier 1843 Jølster NB n s 002 Karoline Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1844 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Ole Sakariassen m ug b S Gaardmandssøn, sys ved 1881 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Olai Sakariassen m ug b S Gaardmandssøn, sys ved 1883 Førde herred* n s gårdsbruget 005 Johannes Sakariassen m ug b S Gaardmandssøn 1885 Førde herred* n s 006 Taline Andersdatter k ug b Tj Tjenestepige sys. ved 1874 Indre Holmedal n s gårdsbruget 007 Mikaline Andersdatter k ug b Tj Tjenestepige sys. ved 1888 Førde herred* n s gårdsbruget 008 Oline Pedersdtr Myren k e b Hm Føderaadskone 1823 Jølster n s 009 Nils Olsen Solheim m g mt Hfs broder Gaardbruger, selveier 1851 Førde herred* n s Sedvanleg bustad: Solheim i Førde 010 Ole Nilssen Solheim m ug mt Hfs brodersøn Gaardbrugersøn 1887 Førde herred* n s Sedvanleg bustad: Solheim i Førde 011 Obertine Nilsdtr Solheim k ug mt Hfs broderdtr Gaardbrugerdatter 1885 Førde herred* n s Sedvanleg bustad: Solheim i Førde Grøneng Kristian Nilssen Grøneng m g b Hf Gaardbruger, forpagter 1852 Førde herred* n s 002 Katrine Ludvigsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1852 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Olai Kristiansen m ug b S Gårdbrugersøn sys. ved 1875 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Ole Kristiansen m ug b S Gårdbrugersøn sys. ved 1884 Førde herred* n s gårdsbruget 005 Andreas Kristiansen m ug b S Gårdbrugersøn 1887 Førde herred* n s 006 Johannes Kristiansen m ug b S Gårdbrugersøn 1890 Førde herred* n s 007 Karl Kristiansen m ug b S Gårdbrugersøn 1894 Førde herred* n s 008 Nille Kristiansdtr k ug b D Gaardbrugerdtr sys. ved 1872 Førde herred* n s gårdsbruget 009 Randine Kristiansdtr k ug b D Gaardbrugerdtr sys. ved 1882 Førde herred* n s gårdsbruget 010 Sevrine Kristiansdtr k ug b D Gaardbrugerdtr 1889 Førde herred* n s 011 Karoline Andersdatter k e b Hm Føderaadskone 1820 Førde herred* n s Grøneng Anders Olsen Grøneng m g b Hf Gaardbruger, selveier 1854 Førde herred* n s 002 Karoline Pedersdtr k g b Hm Gårdmandskone sys. ved 1853 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Ole Anderssen m ug b S Gaardmandssøn sys. ved 1881 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Nikolai Anderssen m ug b S Gaardmandssøn sys. ved 1883 Førde herred* n s gårdsbruget 005 Peder Anderssen m ug b S Gaardmandssøn 1885 Førde herred* n s 006 Samuel Anderssen m ug b S Gaardmandssøn 1888 Førde herred* n s 007 Johannes Anderssen m ug b S Gaardmandssøn 1893 Førde herred* n s 008 Andreas Anderssen m ug b S Gaardmandssøn 1895 Førde herred* n s 009 Olai Anderssen m ug b S Gaardmandssøn 1898 Førde herred* n s 010 Andrine Andersdtr k ug b D Gårdmandsdatter sys. ved 1879 Førde herred* n s gårdsbruget 011 Oliane Andersdtr k ug b D Gårdmandsdatter 1890 Førde herred* n s 012 Ole Anderssen m e b Hf Føderaadsmand og smed f. e. reg Førde herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Grøneng Anders Gundersen Grøneng m e b Hf Gaardbruger, selveier 1848 Førde herred* n s 002 Ole Anderssen m g b S Gårdmandssøn, sys. ved 1871 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Ludvig Anderssen m ug b S Gårdmandssøn, sys. ved 1872 Førde herred* n s gårdsbrug 004 Nikolai Anderssen m ug b S Gårdmandssøn, sys. ved 1879 Førde herred* n s gårdsbrug 005 Andreas Anderssen m ug b S Gårdmandssøn, sys. ved 1881 Førde herred* n s gårdsbrug 006 Andrine Andersdtr k ug b D Gårdmandsdatter sys. ved 1869 Førde herred* n s gårdsbrug 007 Henrikke Andersdtr k ug b D Gårdmandsdatter sys. ved 1874 Førde herred* n s gårdsbrug 008 Nille Andersdtr k ug b D Gårdmandsdatter sys. ved 1876 Førde herred* n s gårdsbrug 009 Nikoline Andersdtr k ug b D Gårdmandsdatter 1886 Førde herred* n s 010 Hilda Samuelsdtr k ug b Dat.- d. Gårdmandsdatter Førde herred* n s 011 Anne Rognaldsdtr k e b Hm Føderaadskone 1820 Førde herred* n s Grøneng Ludvig Olsen Grøneng m g b Hf Gaardbruger, selveier 1863 Førde herred* n s 002 Anne Johannesdtr k g b Hm Gaardmandskone sys ved 1868 Førde herred* n s gårdsbruge 003 Johannes Ludvigsen m ug b S Gaardmandssøn 1894 Førde herred* n s 004 Ole Ludvigsen m ug b S Gaardmandssøn 1897 Førde herred* n s 005 Nikoline Ludvigsdtr k ug b D Gårdmandsdtr 1893 Førde herred* n s 006 Oline Ludvigsdtr k ug b D Gårdmandsdtr Førde herred* n s 007 Mikal Anderssen m ug b Tj Tjener ved gårdsbruget 1842 Førde herred* n s 008 Andrine Johannesdtr k ug b Tj Tjenestepige ved gårdsbruget 1877 Førde herred* n s Frøisland Olai Nilssen Slaatten m g b Hf Kirkesanger, folkeskolelærer 1864 Førde herred* n s og gårdbruger 002 Rakel Gjertsdtr k g b Hm Kirkesanger, folkeskolelærer 1869 Førde herred* n s og gårdbruger kone 003 Gustav Olaisen m ug b S Søn 1895 Førde herred* n s 004 Anna Olaisdtr k ug b D Datter 1891 Førde herred* n s 005 Astrid Olaisdtr k ug b D Datter 1892 Førde herred* n s 006 Nikoline Olaisdtr k ug b D Datter 1894 Førde herred* n s 007 Petra Olaisdtr k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s 008 Lydia Olaisdtr k ug b D Datter Førde herred* n s 009 Karl Samuelsen Nes m ug b Tj Tjener, sys. ved gaardsbruget 1886 Bergen n s 010 Mikaline Johannesdtr k ug b Tj Tjenestepige, sys. ved 1876 Førde herred* n s Frøisland gaardsbruget 011 Gjert Larssen m g b Hf Føderaadsmand 1830 Førde herred* n s 012 Anne Sørensdtr k g b Hm Føderaadskone 1826 Førde herred* n s Haugen Under Johannes Sørensen Frøisland m g b Hf Husmand, jordbrugende 1824 Førde herred* n s 002 Kari Maarsdatter k g b Hm Husmandskone sys. ved 1832 Førde herred* n s gaardsbruget 003 Ludvig Johannessen m g b S Inderst, sys. ved diverse 1871 Førde herred* n s arbeider væsentlig Dagarbeider ved Gaardsbrug 004 Sevrine Johannesdtr k ug b D Datter sys. ved husligt arbeide 1861 Førde herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1432 Førde 005 Ole Ludvigsen Holsen m ug mt B Handelsmand, skræppekarl 1876 Førde herred* n s Sedvanleg bustad: Holsen i Førde Frøisland Andreas Anderssen Frøisland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1846 Førde herred* n s 002 Rakel Olsdtr k g b Hm Gårdmandskone sys. ved 1852 Førde herred* n s gaardsbruget 003 Anders Andreassen m ug b S Gårdmandssøn sys. ved 1878 Førde herred* n s gaardsbruget 004 Oline Andreasdtr k ug b D Gaardmandsdtr sys. ved gaardsbruget 1885 Førde herred* n s Frøisland Andreas Samuelsen Frøisland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1864 Jølster NB n s 002 Nille Johannesdtr k g b Hm Gaardmandskone sys ved 1852 Førde herred* n s gårdsbr. 003 Rakel Johansdtr k g b D Gårdmandsdtr sys ved 1880 Førde herred* n s gårdsbr. 004 Nikoline Johansdtr k ug b D Gårdmandsdtr sys ved 1883 Indre Holmedal NB n s gårdsbr. 005 Johannes Ludvigsen m ug b Hf. dtr.søn Indersts søn Førde herred* n s Frøisland Johannes Johannessen m g b Hf Gaardbruger S og 1870 Førde herred* n s Frøisland landpostbud 002 Hanna Mikalsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1865 Indre Holmedal n s gårdsbr. 003 Anna Johannesdtr k ug b D Gaardmandsdtr 1893 Førde herred* n s 004 Marthie Johannesdtr k ug b D Gaardmandsdtr 1894 Førde herred* n s 005 Mads Johannessen m g b Hf Føderaadsmand 1836 Indre Holmedal n s 006 Hanna Berentsdtr k g b Hm Føderaadskone 1830 Indre Holmedal n s Frøisland Ole Anderssen Frøisland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1852 Førde herred* n s 002 Lovise Nilsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1857 Førde herred* n s gårdsb. 003 Nikolai Olsen m ug b S Gaardmandssøn 1888 Førde herred* n s 004 Oliane Olsdtr k ug b D Gaardmandsdtr 1886 Førde herred* n s 005 Andrine Olsdtr k ug b D Gaardmandsdtr 1892 Førde herred* n s 006 Kristiane Olsdtr k ug b D Gaardmandsdtr 1894 Førde herred* n s 007 Nikoline Johannesdtr Hetleøen k ug b Tj Tjenestepige, sys. ved gårdsarbeide 1880 Indre Holmedal n s Frøisland Anders Olsen Frøisland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1857 Førde herred* n s 002 Lovise Knutsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1851 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Reinhard Anderssen m ug b S Gaardmandssøn 1885 Førde herred* n s 004 Nikoline Andersdtr k ug b D Gaardmandsdtr 1890 Førde herred* n s 005 Ingeborg Larsdtr k e b Hm Føderaadskone 1821 Førde herred* n s Frøisland Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Kristian Ludvigsen Frøisland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1854 Førde herred* n s 002 Gjertrud Olsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1858 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Lovise Kristiansdtr k ug b D Gårdmandsdtr sys. ved 1880 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Rakel Kristiansdtr k ug b D Gårdmandsdtr 1885 Førde herred* n s 005 Andrine Kristiansdtr k ug b D Gårdmandsdtr 1888 Førde herred* n s 006 Oliane Kristiansdtr k ug b D Gårdmandsdtr 1891 Førde herred* n s 007 Oline Kristiansdtr k ug b D Gårdmandsdtr 1895 Førde herred* n s Gjerland Knut Knutsen Bolset m g b Hf Gaardbruger, forpagter 1872 Jølster NB n s 002 Nikoline Knutsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1874 Jølster NB n s gaardsbruget 003 Kristian Knutsen m ug b S Søn Førde herred* n s 004 Johanne Knutsdtr Myklebust k ug b Tj Tjenep. sys. ved gaardsbruget 1879 Jølster n s 005 Lovise Gundersdtr Gjerland k ug b Tj Tjenep. sys. ved gaardsbruget 1869 Førde herred* n s 006 Karl Knutsen Myklebust m ug b Tj Tjener sys. ved gaardsbruget 1886 Jølster n s 007 Andreas Anderssen Gjerland m g b Hf Føderaadsmand 1841 Førde herred* n s 008 Ingeborg Maarsdtr k g b Hm Føderaadskone 1827 Førde herred* n s 009 Taline Gundersdtr k ug b D Datter sys. med husligt arbeide 1867 Førde herred* n s Birkeland 5 2, Anders Anderssen Birkeland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1854 Førde herred* n s 002 Eline Gundersdtr k g b Hm Gaardmandskone sys ved 1857 Førde herred* n s gårdsbr. 003 Gabriel Anderssen m ug b S Gårdmandssøn sys ved 1883 Førde herred* n s gårdsbr. 004 Andreas Anderssen m ug b S Gårdmandssøn sys ved 1885 Førde herred* n s gårdsbr. 005 Sevrine Andersdtr k ug b D Datter 1890 Førde herred* n s 006 Josefine Andersdtr k ug b D Datter 1895 Førde herred* n s Gjerland Ole Knutsen Gjerland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1864 Førde herred* n s 002 Anne Johannesdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1868 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Konrad Olsen m ug b S Søn 1892 Førde herred* n s 004 Johannes Olsen m ug b S Søn 1896 Førde herred* n s 005 Samuel Olsen m ug b S Søn 1897 Førde herred* n s 006 Jensine Olsdtr k ug b D Datter 1894 Førde herred* n s 007 Nikoline Johannesdtr Hårklau k ug b Tj Tjenestepige sys. ved 1878 Førde herred* n s gårdsbrug 008 Knut Olsen m g b Hf Føderaadsmand 1836 Førde herred* n s 009 Sevrine Andersdtr k g b Hm Føderaadskone 1841 Førde herred* n s 010 Josef Knutsen m ug b S Søn, syg. Arbeidsudygtig 1885 Førde herred* n s 011 Malene Andersdtr k e b Hm Føderaadskone 1824 Førde herred* n s 012 Katrine Olsdtr k ug f FL Skrædderske for egen 1854 Førde herred* n s Regning Sannsynleg opphaldstad: Holsen Gjerland Anders Nilssen Gjerland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1869 Førde herred* n s Merknad: Hovedbygningen: Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1432 Førde 002 Nille Rognaldsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1875 Førde herred* n s gaardsbruget 003 Nikolai Anderssen m ug b S Gaardmandssøn 1897 Førde herred* n s 004 Anna Andersdtr k ug b D Gaardmandsdtr 1893 Førde herred* n s 005 Johannes Anderssen Frøisland m ug b Tj Tjener ved gaardsbruget 1883 Førde herred* n s 006 Olai Andreassen Haarklau m ug b Tj Tjener ved gaardsbruget 1884 Førde herred* n s 007 Inga Hansdtr Nes k ug b Tj Tjener ved gaardsbruget 1888 Førde herred* n s 008 Sevrine Pedersdtr Nes k ug b EL Meierske 1879 Indre Holmedal n s 009 Nils Anderssen m g b Hf Føderaadsmand 1837 Førde herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 010 Lovise Olsdtr k g b Hm Føderaadskone 1836 Førde herred* n s 011 Henrikke Nilsdtr k ug b D Datter, sygepleierske for Moderen 1877 Førde herred* n s Gjerland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rognald Nilssen Gjerland m g b Hf Gaardbruger, selveier 1844 Førde herred* n s 002 Katrine Johannesdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1848 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Johannes Rognaldsen m ug b S Gaardmandssøn sys. ved 1876 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Aleksander Rognaldsen m ug b S Gaardmandssøn sys. ved 1884 Førde herred* n s gårdsbruget 005 Kristofer Rognaldsen m ug b S Gaardmandssøn 1887 Førde herred* n s 006 Andreas Rognaldsen m ug b S Gaardmandssøn 1889 Førde herred* n s 007 Ole Rognaldsen m ug b S Gaardmandssøn 1891 Førde herred* n s 008 Rakel Rognaldsdtr k ug b D Gaardmandsdtr sys. ved 1878 Førde herred* n s gårdsbruget 009 Kristiane Rognaldsdtr k ug b D Gaardmandsdtr sys. ved 1882 Førde herred* n s gårdsbruget 010 Rakel Monsdtr k e b Hm Føderaadskone 1822 Førde herred* n s Nes Kristian Anderssen Nes m g b Hf Gaardbruger, selveier 1849 Førde herred* n s 002 Gjø Andersdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1848 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Andreas Kristiansen m g b S Gårdmandssøn sys. ved 1874 Førde herred* n s gårdsbruget 004 Samuel Kristiansen m g b S Gårdmandssøn Snedkersvend, 1879 Indre Holmedal n s for egen Regning 005 Anders Kristiansen m ug b S Gårdmandssøn sys. ved 1881 Indre Holmedal n s gårdsbruget 006 Sakarias Kristiansen m ug b S Gårdmandssøn 1887 Førde herred* n s 007 Sivert Kristiansen m ug b S Gårdmandssøn 1891 Førde herred* n s 008 Sevrine Rognaldsdtr k g b Hf sønnekone Sønnekone 1872 Førde herred* n s 009 Anne Andreasdtr k ug b Søn.dat. Sønnedatter 1896 Førde herred* n s 010 Sevrine Andreasdtr k ug b Søn.dat. Sønnedatter 1898 Førde herred* n s 011 Andrine Rognaldsdtr Mjeld k ug b Tj Tjenestepige sys. ved 1875 Indre Holmedal n s gaardsbruget 012 Mikaline Hansdtr Nes k ug b Tj Tjenestepige sys. ved 1883 Førde herred* n s gaardsbruget 013 Oliane Hansdtr k ug b Tj Tjenestepige sys. ved gaardsbruget 1885 Førde herred* n s Vigene Under Hans Sjursen Nes m g b Hf Husmand, jordbrugende 1856 Balestrand NB n s 002 Karoline Monsdtr k g b Hm Husmandskone, sys. ved 1846 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Matias Hanssen m ug b S Søn 1886 Førde herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Sevrine Hansdtr k ug b D Datter 1889 Førde herred* n s 005 Herman Andreassen m ug b S Pleiesøn 1898 Førde herred* n s 006 Mons Rognaldsen m g b Hf Føderaadsmand 1811 Førde herred* n s Nes Mikal Korneliussen Nes m g b Hf Gaardbruger, selveier 1864 Førde herred* n s 002 Nille Nilsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1875 Førde herred* n s gårdsb. 003 Gjertrud Ananiasdtr Nes k ug b Tj Tjenestepige sys. ved gårdsb Førde herred* n s 004 Mikal Ananiassen Rørvig m ug b FL Lægdslem 1836 Førde herred* n s Sjukdom: D Nybøhaug Under Samuel Korneliussen Nes m g b Hf Husmand m J og 1869 Førde herred* n s Graastensmurer %haandverksarbeider% 002 Helene Olsdtr k g b Hm Husmandskone sys. ved 1857 Indre Holmedal n s gårdsbruget 003 Nikolai Samuelsen m ug b S Søn 1888 Førde herred* n s 004 Sevrine Samuelsdtr k ug b D Datter 1893 Førde herred* n s 005 Oline Samuelsdtr k ug b D Datter 1895 Førde herred* n s 006 Anna Samuelsdtr k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s 007 Johannes Samuelsen m ug b S Søn Førde herred* n s 008 Lovise Larsdtr k e b Hm Føderaadskone 1821 Førde herred* n s Nes Anders Korneliussen Nes m g b Hf Gaardbruger, selveier 1862 Førde herred* n s 002 Gjertrud Johannesdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1859 Indre Holmedal n s gårdsbruget 003 Kristofer Anderssen m ug b S Søn 1885 Førde herred* n s 004 Nikolai Anderssen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s 005 Andreas Anderssen m ug b S Søn 1890 Førde herred* n s 006 Albert Anderssen m ug b S Søn 1893 Førde herred* n s 007 Johannes Anderssen m ug b S Søn 1897 Førde herred* n s 008 Herman Anderssen m ug b S Søn Førde herred* n s 009 Hansine Andersdtr k ug b D datter %Søn% 1895 Førde herred* n s 010 Marthe Hansdtr k ug b FL Lægdslem 1822 Førde herred* n s 011 Kornelius Anderssen m g b Hf Føderaadsmand 1834 Førde herred* n s 012 Nille Johannesdtr k g b Hm Føderaadskone 1826 Førde herred* n s Haarklau 7 1, Ole Mikalsen Haarklau m g b Hf Gaardbruger, selveier 1863 Førde herred* n s 002 Oliane Rognaldsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1869 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Magnus Olsen m ug b S Søn 1893 Førde herred* n s 004 Johannes Olsen m ug b S Søn 1895 Førde herred* n s 005 Anna Olsdtr k ug b D Datter 1898 Førde herred* n s 006 Oliane Andersdtr Haarklau k ug b Tj Tjenestepige sys. ved 1881 Førde herred* n s gaardsbruget 007 Lovise Larsdtr k e b Hm Føderaadskone 1829 Førde herred* n s Haarklau Anders Monsen Haarklau m ug b Hf Gaardbruger, selveier 1855 Førde herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1432 Førde 002 Oline Kristensdtr k g b Hm Føderaadskone 1818 Indre Holmedal n s 003 Gjertrud Monsdtr Nes k ug b Tj Tjenestepige, sygepleierske for No Førde herred* n s Haarklau 7 4, Sjur Kristensen Haarklau m g b Hf Gaardbruger, selveier 1843 Jølster n s 002 Karoline Hansdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1855 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Kristian Sjursen m ug b S Søn 1890 Førde herred* n s 004 Lyder Sjursen m ug b S Søn 1893 Førde herred* n s 005 Danille Sjursdtr k ug b D Datter, sys. ved gaardsbruget 1879 Førde herred* n s 006 Hanna Sjursdtr k ug b D Datter 1885 Førde herred* n s 007 Kristine Sjursdtr k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s 008 Anna Sjursdtr k ug b D Datter Førde herred* n s 009 Hans Nilssen m e b Hf Føderaadsmand 1815 Førde herred* n s Sjukdom: B 010 Bergithe Hansdtr k ug b FL Tjenestepige, for tiden uden syssels. Side Førde herred* n s Haarklau Anders Johannessen Haarklau m g b Hf Gaardbruger, selveier 1863 Førde herred* n s 002 Mikaline Olsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1873 Førde herred* n s gaardsbrug 003 Olai Anderssen m ug b S Søn 1898 Førde herred* n s 004 Johannes Anderssen m ug b S Søn Førde herred* n s 005 Anna Andersdtr k ug b D Datter 1895 Førde herred* n s 006 Marie Olsdtr Aarskaug k ug b Tj Tjenestepige sys. ved 1881 Førde herred* n s gårdsbruget 007 Johannes Anderssen m g b Hf Føderaadsmand 1835 Førde herred* n s 008 Lovise Gundersdtr k g b Hm Føderaadskone 1845 Førde herred* n s 009 Johannes Johannessen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s Haarklau Johannes Rognaldsen Hårklau m g b Hf Gaardbruger, selveier 1837 Førde herred* n s 002 Taline Larsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1840 Førde herred* n s gårdsbruget 003 Rognald Johannessen m g b Hf Gårdbruger S, sys. med halve 1868 Førde herred* n s gården 004 Anne Knutsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. med 1869 Førde herred* n s halve gården 005 Johannes Rognaldsen m ug b S Søn 1892 Førde herred* n s 006 Karl Rognaldsen m ug b S Søn Førde herred* n s 007 Sevrine Rognaldsdtr k ug b D Datter 1894 Førde herred* n s 008 Rognald Knutsen Gjerland m ug b Tj Tjener sys. ved gaardsbruget 1861 Førde herred* n s 009 Mikaline Knutsdtr Gjerland k ug b Tj Tjenestepige sys. ved gaardsbruget 1878 Førde herred* n s Haarklau Andreas Pedersen Haarklau m g b Hf Gaardbruger, selveier 1845 Førde herred* n s 002 Sevrine Andersdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1842 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Anders Andreassen m ug b S Søn, sys. ved gaardsbruget 1868 Førde herred* n s 004 Nils Andreassen m ug b S Søn, sys. ved gaardsbruget 1884 Førde herred* n s 005 Nille Andreasdtr k ug b D Datter 1886 Førde herred* n s 006 Oliane Johannesdtr k g b Hf. sønnekone Sønnekone sys. ved gaardsbruget 1871 Førde herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Sevrine Monsdtr k e b Hm Føderaadskone 1826 Førde herred* n s Haarklau Nils Nilssen Haarklau m g b Hf Gaardbruger, selveier 1836 Førde herred* n s 002 Johanne Kristensdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1836 Førde herred* n s gårdsbr. 003 Nils Nilssen m ug b S Søn, syg. Kan ikke arbeide 1884 Førde herred* n s 004 Oliane Nilsdtr k ug b D Datter, sys. ved gaardsbruget 1873 Førde herred* n s 005 Peder Kristiansen Haarklau m ug b Tj Tjener sys. ved gaardsbruget 1882 Førde herred* n s 006 Rognald Korneliussen Hårklau m g b Hf Smed og Snedker 1867 Førde herred* n s for egen Regning %(Haandværksarbeider) Graastensmurer.% 007 Sevrine Nilsdtr k g b Hm Håndværksarbeiderkone, sys Førde herred* n s husl. arbeide 008 Karl Rognaldsen m ug b S Søn 1896 Førde herred* n s 009 Johannes Rognaldsen m ug b S Søn Førde herred* n s 010 Nille Rognaldsdtr k ug b D Datter 1894 Førde herred* n s 011 Andrine Rognaldsdtr k ug b D Datter 1898 Førde herred* n s 012 Sevrine Olsdtr Solheim k ug f EL Meierske 1882 Indre Holmedal n s Sannsynleg opphaldstad: Solheim i Indre Holmedal Haarklau Nils Knutsen Haarklau m g b Hf Gaardbruger, selveier 1875 Førde herred* n s 002 Andrine Andreasdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1875 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Anna Nilsdtr k ug b D Datter 1898 Førde herred* n s 004 Kristian Pedersen m g b Hf Føderaadsmand, 1850 Førde herred* n s Graastensmurer for e. reg. %haandværker% 005 Karoline Olsdtr k g b Hm Føderaadskone 1848 Førde herred* n s 006 Matias Kristiansen m ug b S Søn 1888 Førde herred* n s 007 Oline Kristiansdtr k ug b D Datter 1892 Førde herred* n s Ormehaug Under Andreas Monsen Hårklau m g b Hf Husmand, jordbrugende 1853 Førde herred* n s 002 Moses Andreassen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s 003 Nikolai Andreassen m ug b S Søn 1889 Førde herred* n s 004 Johannes Andreassen m ug b S Søn 1891 Førde herred* n s 005 Nils Andreassen m ug b S Søn 1895 Førde herred* n s Rørvig 8 1, Ludvig Nilssen Rørvig m g b Hf Gaardbruger, selveier 1856 Førde herred* n s 002 Oline Johannesdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1849 Førde herred* n s gårdsbrug 003 Johannes Ludvigsen m ug b S Søn, sys. ved gårdsbruget 1879 Førde herred* n s 004 Matias Ludvigsen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s 005 Nikolai Ludvigsen m ug b S Søn 1890 Førde herred* n s 006 Samuel Ludvigsen m ug b S Søn 1892 Førde herred* n s 007 Sevrine Mikalsdtr Rørvig k ug b Tj Tjenestepige sys. ved gårdsbruget 1874 Førde herred* n s Rørvig Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1432 Førde 001 Johannes Nilssen Rørvig m g b Hf Gaardbruger, selveier 1851 Førde herred* n s 002 Helene Knutsdtr k g b Hm Gaardmandskone sys. ved 1845 Førde herred* n s gårdsbr. 003 Kristian Andreassen Hårklau m ug b Tj Tjener. sys. ved gårdsbr Førde herred* n s Rørvig (Hammeren) Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gjert Hansen Rørvig m ug b Hf Haandværksarbeider for egen 1826 Førde herred* n s Regning. Arbeider i Træ (Tiner, Skrin o.s.v.) Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 321 (kvinner: 175, menn: 146) Bustader i krinsen: 44 Krins: 002 Herred/by: Førde Heimstølen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Søren Johannesen m g b Hf Husmand m J, Pladsbruger 1850 Førde herred* n s 002 Rakel Hansdatter k g b Hm Husmandskone 1847 Førde herred* n s 003 Andreas Sørensen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s 004 Andreas Johannesen m ug b FL Lægdslem 1845 Førde herred* n s Sjukdom: S Heimstølen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Monsen m g b Hf Husmand m J. Pladsbruger 1832 Førde herred* n s 002 Nille Hansdatter k g b Hm Husmandskone 1822 Førde herred* n s 003 Andreas Andersen m g b S Jordbrugsarbeider 1862 Førde herred* n s 004 Sevrine Kristiansdatter k g b S.D. Svigerdatter. Husligt Arbeide 1855 Førde herred* n s 005 Mikkaline Andreasdatter k ug b D Datter 1888 Førde herred* n s 006 Helene Andreasdatter k ug b D Datter 1893 Førde herred* n s 007 Olai Andreassen m ug b S Søn 1896 Førde herred* n s 008 Karoline Andreasdatter k ug b D Datter 1898 Førde herred* n s Støen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunder Nilsen m g f Hf Pladsmand m J og Emisær 1856 Førde herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sogn 002 Rakel Ludvigsdatter k g b Hm Pladsmandskone 1857 Førde herred* n s 003 Andreas Gundersen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s 004 Lovise Gundersdatter k ug b D Datter 1888 Førde herred* n s 005 Nikkoline Gundersdatter k ug b D Datter 1890 Førde herred* n s 006 Anna Gundersdatter k ug b D Datter 1892 Førde herred* n s 007 Johannes Gundersen m ug b S Søn 1894 Førde herred* n s 008 Marie Gundersdatter k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s Holsen Rognald Ludvigsen m ug b Hf Gaardbruger, Selveier 1876 Førde herred* n s 002 Johanne Nilsdatter k e b Hm Gaardbrugerenke Gaardsbrug 1841 Jølster n s 003 Rakel Endredatter k ug b Tj Tjenestepige Gaardsbrug 1856 Førde herred* n s 004 Ingeborg Andersdatter k ug b FL %EL% Arbeiderske ved gaardsbrug 1858 Førde herred* n s 005 Hanna Andersdatter k ug b FL %EL% Arbeiderske ved gaardsbrug 1860 Førde herred* n s Holsen Lars Endresen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1840 Førde herred* n s 002 Johanne Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1823 Indre Dale Rom n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Johanna Rasmusdatter k ug b Tj Tjenestepige Gaardsbrug 1884 Bergen n s 004 Martha Rasmusdatter k ug b Tj Tjenestepige Gaardsbrug 1886 Førde herred* n s 005 Lars Rasmussen m ug b S Fostersøn 1888 Førde herred* n s Skorpen Andreas Kristjansen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1860 Førde herred* n s 002 Kristianne Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1867 Førde herred* n s 003 Kornelius Andreassen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s 004 Anna Andreasdatter k ug b D Datter 1890 Førde herred* n s 005 Lovise Andreasdatter k ug b D Datter 1892 Førde herred* n s 006 Anders Andreassen m ug b S Søn 1894 Førde herred* n s 007 Kristine Andreasdatter k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s 008 Kristian Andreassen m ug b S Søn Førde herred* n s 009 Rakel Pedersdatter k e b Hm Føderaadsenke 1831 Førde herred* n s Skorpen Anders Rognaldsen m g b Hf Gaardbruger Selveier og 1853 Førde herred* n s Forligelseskomisær 002 Oline Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1851 Førde herred* n s 003 Anne-Maria Andersdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeider 1874 Førde herred* n s 004 Nikkolai Andersen m ug b S Søn. Gaardsarbeider 1877 Førde herred* n s 005 Mikkoline Andersdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeider 1879 Førde herred* n s 006 Inga Andersdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeider 1883 Førde herred* n s 007 Rognald Andersen m ug b S Søn 1886 Førde herred* n s 008 Sevrine Andersdatter k ug b D Datter 1889 Førde herred* n s 009 Anna Andersdatter k ug b D Datter 1891 Førde herred* n s 010 Albert Andersen m ug b S Søn 1893 Førde herred* n s 011 Anton Andersen m ug b S Søn 1895 Førde herred* n s 012 Kristine Andersdatter k ug b D Datter 1895 Førde herred* n s Holsen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johannes Larsen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1845 Førde herred* n s 002 Nille Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1849 Førde herred* n s 003 Lars Johannesen m g b S Søn. Gaardsarbeide 1872 Førde herred* n s 004 Gjertrud Johannesdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeide 1877 Førde herred* n s 005 Mikkaline Johannesdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeide 1877 Førde herred* n s 006 Ludvig Johannesen m ug b S Søn. Gaardsarbeide 1881 Førde herred* n s 007 Synneve Johannesdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeide 1882 Førde herred* n s 008 Johannes Johannesen m ug b S Søn 1885 Førde herred* n s 009 Kristianne Johannesdatter k ug b D Datter 1888 Førde herred* n s 010 Andreas Johannesen m ug b S Søn 1891 Førde herred* n s 011 Nikkoline Johannesdatter k ug b D Datter 1893 Førde herred* n s 012 Gjertrud Gundersdatter k e b Hm Føderaadsenke 1822 Førde herred* n s Bakken Gjert Markvardsen m g b Hf Gaardbruger S og Postaabner 1855 Førde herred* n s 002 Anne Sørensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1851 Førde herred* n s 003 Andreas Gjertsen m ug b S Søn. Gaardsarbeide 1881 Førde herred* n s 004 Helene Gjertsdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeide 1883 Førde herred* n s 005 Mathias Gjertsen m ug b S Søn 1886 Førde herred* n s 006 Anna Gjertsdatter k ug b D Datter 1888 Førde herred* n s 007 Andrie Gjertsdatter k ug b D Datter 1890 Førde herred* n s 008 Johannes Gjertsen m ug b S Søn 1893 Førde herred* n s 009 Olai Gjertsen m ug b S Søn 1896 Førde herred* n s 010 Gunder Pedersen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1839 Førde herred* n s 011 Martha Danielsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1880 Førde herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1432 Førde Bogen Under Gjertrud Gjertdatter k e b Hm Husmandsenke m J, 1850 Førde herred* n s Pladsbrugerske 002 Dina Danielsdatter k ug b D Datter 1888 Førde herred* n s Bakken Ole Andersen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1858 Førde herred* n s 002 Oline Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Førde herred* n s 003 Andreas Olsen m ug b S Søn 1886 Førde herred* n s 004 Lars Olsen m ug b S Søn 1889 Førde herred* n s 005 Oline Olsdatter k ug b D Datter 1892 Førde herred* n s 006 Johanne Sørensdatter k ug b Tj Tjenestepige. Gaardarbeide 1883 Førde herred* n s 007 Nikkolaia Thoresdatter k e b Hm Føderaadsenke 1835 Førde herred* n s Bakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Olsen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1855 Førde herred* n s 002 Synneve Larsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1858 Førde herred* n s 003 Andreas Olsen m ug b S Søn. Gaardsbrug 1877 Førde herred* n s 004 Lovise Olsdatter k ug b D Datter Gaardsbrug 1882 Førde herred* n s 005 Olai Olsen m ug b S Søn 1887 Førde herred* n s 006 Johannes Olsen m ug b S Søn 1888 Førde herred* n s 007 Ole Thorsen m g b Hf Føderaadsmand 1832 Førde herred* n s 008 Nille Olsdatter k g b Hm Føderaadskone 1829 Førde herred* n s Holsen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Øistein Madsen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1855 Indre Holmedal n s 002 Inger Sørensdatter k g b Hm Gaardmandskone 1854 Førde herred* n s 003 Sevrina Øistensdatter k ug b D Datter 1886 Førde herred* n s 004 Marthie Øistensdatter k ug b D Datter 1888 Førde herred* n s 005 Hanna Øistensdatter k ug b D Datter 1891 Førde herred* n s 006 Anna Øistensdatter k ug b D Datter 1895 Førde herred* n s 007 Olai Øistensen m ug b S Søn 1898 Førde herred* n s 008 Marthe Sørensdatter k ug b Tj Tjenestepige. Gaardsstel 1846 Førde herred* n s 009 Søren Andersen m g b Hf Føderaadsmand 1824 Førde herred* n s Merknad: %Føderaadshuset% 010 Helga Rasmusdatter k g b Hm Føderaadskone 1817 Førde herred* n s Holsen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Thore Rognaldsen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1840 Førde herred* n s 002 Karoline Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1840 Førde herred* n s 003 Olianne Thoresdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeide 1877 Førde herred* n s 004 Rakel Thoresdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeide 1879 Førde herred* n s 005 Taline Thoresdatter k ug b D Datter. Gaardsarbeide 1884 Førde herred* n s 006 Karoline Rognaldsdatter k ug b Tj Tjenestepige Gaardsarbeide 1830 Førde herred* n s Sjukdom: D 007 Johannes Antonsen m e b Hf Føderaadsenkemand 1822 Førde herred* n s Holsen 9 4 & Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Johannesen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1863 Førde herred* n s 002 Taline Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1863 Førde herred* n s 003 Johannes Larsen m ug b S Søn 1891 Førde herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Olaf Larsen m ug b S Søn 1893 Førde herred* n s 005 Andrie Larsdatter k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s 006 Sevrine Johannesdatter k ug b Tj Tjenestepige. Gaardsstel 1857 Førde herred* n s 007 Oline Andersdatter k e b Hm Føderaadsenke 1830 Askevold NB n s 008 Gjertrud Johannesdatter k ug b D Datter 1871 Førde herred* n s Sjukdom: Aa B Holsen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus Olsen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1852 Førde herred* n s 002 Anne-Marie k g b Hm Gaardmandskone 1855 Førde herred* n s 003 Oluf Rasmussen m ug b S Søn Gaardsbrug 1882 Bergen n s 004 Anna Rasmusdatter k ug b D Datter 1895 Førde herred* n s 005 Marthie Rasmusdatter k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s 006 Andrie Thoresdatter k ug b Tj Tjenestepige. Gaardsstel 1881 Førde herred* n s Holsen Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Hansdatter k e b Hm Husmandsenke. Opholdes af 1837 Førde herred* n s børnene 002 Ole Ludvigsen m ug f S Skræppekar 1876 Førde herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Haukedalen Nygaard Nils Simonsen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1864 Førde herred* n s 002 Sevrine Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1860 Førde herred* n s 003 Samuel Nilsen m ug b S Søn 1888 Førde herred* n s 004 Olai Nilsen m ug b S Søn 1890 Førde herred* n s 005 Nikkoline Nilsdatter k ug b D Datter 1893 Førde herred* n s 006 Andreas Nilsen m ug b S Søn 1895 Førde herred* n s 007 Anna Nilsdatter k ug b D Datter 1897 Førde herred* n s 008 Sevrine Endredatter k ug b Tj Tjenestepige. Gaardsstel 1850 Førde herred* n s Strand Under Rognald Thorsen m g b Hf Husmand m J. Pladsbruger, 1843 Førde herred* n s Slagter. Kjødhandler for egen Regning 002 Ingebor Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1847 Førde herred* n s 003 Ole Rognaldsen m ug b S Søn. Leiearbeider, 1881 Førde herred* n s Gaardsarbeide 004 Rasmus Rognaldsen m ug b S Søn 1886 Førde herred* n s 005 Ludvig Rognaldsen m ug b S Søn 1889 Førde herred* n s 006 Kristine Rognaldsdatter k ug b D Datter 1892 Førde herred* n s 007 Samuel Rognaldsen m ug b S Søn 1893 Førde herred* n s Flætene Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ludvig Bertelsen m g f Hf Husmand og Skræppekarl 1856 Førde herred* n s Merknad: Hovedbygningen. Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Randi Sjursdatter k g b Hm Husmandskone 1863 Aurland Sogn NB n s 003 Bergitte Ludvigsdatter k ug b D Datter 1891 Førde herred* n s 004 Ole Bertelsen m g b Hf Skræppekarl 1861 Førde herred* n s Merknad: Sidebygningen 005 Helene Ludvigsdatter k g b Hm Husmoder 1867 Førde herred* n s 006 Bergitte Olsdatter k ug b D Datter 1892 Førde herred* n s 007 Nikkolai Olsen m ug b S Søn 1896 Førde herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1430 Indre Holmedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1430 Indre Holmedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1430 Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs

Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs Folketeljing 1900 for 1223 Tysnæs Tellingskrets 3 mangler i originalkilden. Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1412 Sulen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1412 Sulen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1412 Sulen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1431 Jølster Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer