Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2739 (kvinner: 1381, menn: 1358) Bustader: 442 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 248 (kvinner: 124, menn: 124) Bustader i krinsen: 37 Krins: 001 Herred/by: Askvold Folketeljinga Haukaasmyren, Grimelid Erik Grimelid m g b Hf gaardbruger S og fæhandler 1825 Askvoll herred* n s 002 Andrea Nilsdatter k g b Hm gaardmandskone 1828 Kin NB n s 003 Thomas Nilssen m ug b FL sønnesøn 1890 Askvoll herred* n s 004 Kathrina Toresdatter k ug mt FL tjenestepige 1865 Sveen, Søndhordland n s Sedvanleg bustad: Sveen, Søndhordland 005 Ragna Hansdatter k ug mt FL datterdatter 1895 Dale i Søndfjord n s Sedvanleg bustad: Dale i Søndfjord Grimelid Søren Grimelid m ug b Hf gaardbruger S 1864 Askvoll herred* n s 002 Rakel Jakobsdatter k ug b Tj tjenestepige 1860 Askvoll herred* n s 003 Nils Hartz m ug b FL føderaadsmand 1830 Røros n s 004 Jakob Grimelid m g b Hf føderaadsmand 1829 Røros n s 005 Juditte Sørensdatter k g b Hm føderaadskone 1823 Askvoll herred* n s Grimelid John Grimelid m g b Hf gaardbruger S 1867 Askvoll herred* n s 002 Dorothea Kristiansdatter k g b Hm gaardmandskone 1866 Askvoll herred* n s 003 Jenny Johnsdatter k ug b D datter 1893 Askvoll herred* n s 004 Anna Johnsdatter k ug b D datter 1896 Askvoll herred* n s 005 Kristina Johnsdatter k ug b D datter 1898 Askvoll herred* n s 006 Johannes Bengtos m g b Hf føderaadsmand 1833 Holdtaalen s. T. amt. n s 007 Elen Knutsdatter k g b Hm føderaadskone 1830 Kvikne n s Grimelid Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristoffer Grimelid m g b Hf fisker husmand uden jord 1868 Askvoll herred* n s 002 Helene Olsdatter k g b Hm husmandskone 1874 Askvoll herred* n s 003 Kristian Kristoffersen m ug b S søn 1895 Askvoll herred* n s 004 Olav Kristoffersen m ug b S søn 1897 Askvoll herred* n s 005 Konrad Kristoffersen m ug b S søn Askvoll herred* n s Grimelid Simon Grimelid m g b Hf gaardbruger S 1834 Førde i Søndfjord NB n s 002 Susanna Andreasdatter k g b Hm gaardmandskone 1858 Kin NB n s 003 Ragna Simonsdatter k ug b D datter Askvoll herred* n s Grimelid Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Thomas Grimelid m g b Hf gaardbruger S 1870 Askvoll herred* n s 002 Sara Vilhelmsdatter k g b Hm gaardmandskone 1872 Askvoll herred* n s 003 Berntine Thomasdatter k ug b D datter 1894 Askvoll herred* n s 004 Ole Grimelid m g b Hf føderaadsmand 1830 Beistaden NT n s 005 Martha Sivertsdatter k g b Hm føderaadskone 1828 Beistaden n s Grimelid Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1428 Askvold 001 Masa Larsdatter Grimelid k e b Hm husmandsenke m J 1847 Kin NB n s pladsbrugende 002 Severin Grimelid m g b Hf fisker 1876 Askvoll herred* n s 003 Johanna Ananiasdatter k g b Hm fiskermandskone 1872 Askvoll herred* n s 004 Bernhard Henriksen m ug b fostersøn fostersøn 1897 Askvoll herred* n s Grimelid Ole Grimelid m g b Hf husmand med jord 1830 Førde i Søndfjord NB n s 002 Cicilia Larsdatter k g b Hm husmandskone 1845 Kin NB n s 003 Ole Olsen m ug b S fisker 1875 Askvoll herred* n s 004 Johanna Olsdatter k ug b D datter 1884 Askvoll herred* n s Grimelid Ole Grimelid m g b Hf gaardbruger S 1860 Askvoll herred* n s 002 Guri Johannesdatter k g b Hm gaardmandskone 1864 Holdtaalen n s 003 Dorothea Olsdatter k ug b D datter 1891 Askvoll herred* n s 004 Johannes Olsen m ug b S søn 1893 Askvoll herred* n s 005 Berntine Olsdatter k ug b D datter 1897 Askvoll herred* n s 006 Engel Nilsdatter k ug b Tj tjenestepige 1840 Askvoll herred* n s Stubseidvaag Elias Stubseidvaag m g b Hf gaardbruger S og fisker 1861 Askvoll herred* n s 002 Susanna Abrahamsdatter k g b Hm gaardmandskone 1863 Førde NB n s 003 Sina Eliasdatter k ug b D datter 1889 Askvoll herred* n s 004 Adolf Eliassen m ug f S søn 1891 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kin 005 Ansgar Eliassen m ug b S søn 1893 Askvoll herred* n s 006 Sverre Eliassen m ug b S søn 1896 Askvoll herred* n s 007 Anton Eliassen m ug b S søn 1898 Askvoll herred* n s 008 Mathias Eliassen m ug b S søn Askvoll herred* n s 009 Hele Stubseidvaag m g b Hf føderaadsmand 1831 Kin NB n s Merknad: E: Fødselsår kan og vera Anna Ananiasdatter k g b Hm føderaadskone 1825 Førde NB n s Liavik Andreas Liavik m e b Hf husmand med jord 1833 Askvoll herred* n s 002 Johanna Andreasdatter k ug f D datter, tjenestepige 1870 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Askvold 003 Nille Steffensdatter k e b Tj tjenestekvinde 1841 Førde NB n s Merknad: E: Fødselsår kan og vera Lien Søren Lien m g f Hf gaardbruger S 1856 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Askvold 002 Kristina Helesdatter k g b Hm gaardmandskone 1868 Askvoll herred* n s 003 Juditta Andersdatter k ug b Tj tjenestepige 1878 Førde NB n s 004 Reinert Hegø m ug b Tj tjener 1885 Askvoll herred* n s Hollevik Nils Hollevik m e b Hf husmand med jord 1842 Askvoll herred* n s 002 Johanna Nilsdatter k ug b D datter, tjenestepige 1876 Askvoll herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Nille Nilsdatter k ug b D datter 1884 Askvoll herred* n s 004 Olava Nilsdatter k ug b D datter 1888 Askvoll herred* n s Hollevik Jens Hollevik m g b Hf gaardbruger S fisker 1853 Askvoll herred* n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Maria Kristiansdatter k g b Hm gaardmandskone 1848 Førde NB n s 003 Hans Jenssen m ug b S søn tjener 1876 Kin NB n s 004 Mathias Jenssen m ug b S søn tjener 1877 Kin n s 005 Oline Jensdatter k ug b D datter tjener 1879 Kin n s 006 Jirke Jensdatter k ug b D datter tjener 1881 Kin n s 007 Andreas Jenssen m ug b S søn 1886 Askvoll herred* n s 008 Jensine Jensdatter k ug b D datter 1888 Askvoll herred* n s 009 Olai Jenssen m ug b S søn 1889 Askvoll herred* n s 010 Konrad Jenssen m ug b S søn 1891 Askvoll herred* n s 011 Oline Olsdatter k e b 1812 Førde n s 012 Johannes Hollevik m g b Hf føderaadsmand 1823 Askvoll herred* n s Merknad: Føderaadshuset: 013 Martha Hansdatter k g b Hm føderaadskone 1828 Ytre Holmedal NB n s Hollevik Andreas Hollevik m g b Hf gaardbruger S og fisker 1857 Askvoll herred* n s 002 Anna Johannesdatter k g b Hm gaardmandskone 1859 Askvoll herred* n s 003 Julius Andreassen m ug b S søn 1890 Askvoll herred* n s 004 Setara Andreasdatter k ug b D datter 1894 Askvoll herred* n s 005 Ingeborg Johannesdatter k ug b Tj tjenestepige 1865 Askvoll herred* n s 006 Severine Sørensdatter k e b FL føderaadskone 1820 Askvoll herred* n s Hollevik Peder Hollevik m g b Hf husmand med jord fisker 1842 Askvoll herred* n s 002 Petrine Madsdatter k g b Hm husmandskone 1835 Askvoll herred* n s 003 Sofie Pedersdatter k ug f D datter tjenestepige 1876 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Hollevik Abraham Hollevik m g b Hf husmand med jord 1832 Askvoll herred* n s 002 Martha Olsdatter k g b Hm husmandskone 1839 Askvoll herred* n s 003 Andreas Abrahamsen m ug f S "bryggesjauer" 1875 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Kristoffer Abrahamsen m ug b S søn 1879 Askvoll herred* n s 005 Helene Abrahamsdatter k ug b D datter 1869 Askvoll herred* n s 006 Rise Simonsdatter k ug b Tj tjenestepige 1876 Førde NB n s Dalen Hollevik Mathias Dalen m g b Hf gaardbruger S fisker 1846 Askvoll herred* n s 002 Olianna Gundersdatter k g b Hm gaardmandskone 1849 Askvoll herred* n s 003 Andreas Mathiassen m g f S gaardsdreng 1874 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Maren Kristiansdatter k g f Tj tjenestekvinde 1877 Førde NB n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Johanna Madsdatter k e b Hm føderaadskone 1824 Askvoll herred* n s Stavenæs Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1428 Askvold Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lauritz Pettersen m g b Hf gaardbruger S, handelsm Bergen n s postaabner 002 Rakel Olsdatter k g b Hm gaardbrugerkone 1851 Kin NB n s 003 Severin Pettersen m ug f S yongmand 1881 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: America 004 Olivia Pettersen k ug b D datter huslærerinde 1883 Askvoll herred* n s 005 Inga Pettersen k ug b D datter 1885 Askvoll herred* n s 006 Lauritz Pettersen jr. m ug b S søn 1887 Askvoll herred* n s 007 Hellga Pettersen k ug b D datter 1889 Askvoll herred* n s 008 Aslaug Pettersen k ug b D datter 1894 Askvoll herred* n s 009 Solveig Pettersen k ug b D datter 1895 Askvoll herred* n s Stavenæs Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrik Kristiansen m g f Hf kapitalist 1830 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Lærdal 002 Turine Jensdatter k g f Hm husmoder 1840 Lærdal n s Sannsynleg opphaldstad: Lærdal 003 Jakobine Kristiansen k ug b D datter 1865 Askvoll herred* n s 004 Olga Jakobsdatter k ug b fosterdatter fosterdatter 1888 Bergen n s 005 Johannes Andreassen m ug b Tj tjenestekarl 1882 Askvoll herred* n s Illevik Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Hegø m g b Hf husmand uden jord, 1840 Askvoll herred* n s tarebrænder 002 Juditta Martinusdatter k g b Hm husmandskone 1853 Askvoll herred* n s 003 Olav Olsen m ug b S søn 1888 Askvoll herred* n s 004 Kristoffer Olsen m ug b S søn 1891 Askvoll herred* n s 005 Berntin Olsen m ug b S søn 1894 Askvoll herred* n s Unnesæter Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrik Unnesæter m g b Hf fisker 1855 Askvoll herred* n s 002 Karen Olsdatter k g b Hm føderaadskone 1848 Askvoll herred* n s 003 Sofie Varniksdatter k e b EL lever af formue 1824 Kristiansund N. Rom n s Unnesæter Olai Unnesæter m g b Hf gaardbruger S 1855 Askvoll herred* n s 002 Antonetta Andersdatter k g b Hm gaardmandskone 1861 Askvoll herred* n s 003 Berta Olaisdatter k ug b D datter 1886 Askvoll herred* n s 004 Olav Olaisdatter!! m ug b S søn 1896 Askvoll herred* n s 005 Sara Olaisdatter k ug b D datter 1897 Askvoll herred* n s 006 Olai Olaisen m ug b S søn Askvoll herred* n s 007 Marie Kolbeinsdatter k ug b Tj tjenestepige 1864 Askvoll herred* n s 008 Bernt Olsen m ug b Tj tjenestedreng 1878 Askvoll herred* n s 009 Peder Olsen Hertzberg m ug b lægdslem lægdslem 1838 Sulen NB n s 010 Anna Andersdatter k ug f Tj tjenestepige 1849 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Unnesæter Vilhelm Unnesæter m g b Hf gaardbruger S 1845 Askvoll herred* n s 002 Marie Eliasdatter k g b Hm gaardmandskone 1848 Askvoll herred* n s 003 Bertha Vilhelmsdatter k ug b D tjenestepige 1882 Askvoll herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Vilhelm Vilhelmsen m ug b S søn 1889 Askvoll herred* n s 005 Elias Vilhelmsen m ug b S søn 1892 Askvoll herred* n s 006 Anna Vilhelmsen k ug b D datter 1892 Askvoll herred* n s 007 Jakob Endresen m e b lægdslem lægdslem 1811 Erdal NB n s Unnesæter 5 4, 5 og Ole Johan Undersæt m g b Hf gaardbruger S 1850 Askvoll herred* n s 002 Johanna Hermannsdatter k g b Hm gaardmandskone 1850 Askvoll herred* n s 003 Anna Olsdatter k ug b D tjenestepige 1881 Voss SB n s 004 Hermann Olsen m ug b S tjenestekarl 1883 Voss n s 005 Bernt Olsen m ug b S søn 1885 Askvoll herred* n s 006 Maria Olsdatter k ug b D datter 1887 Askvoll herred* n s 007 Ragna Olsdatter k ug b D datter 1890 Askvoll herred* n s 008 Mathias Eriksen m ug mt B fæhandler 1864 Askvoll herred* n s Sedvanleg bustad: Kin Aareskogen Unnesæter Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Andreas Unnesæter m g b Hf gaardbruger S 1860 Askvoll herred* 002 Trone Tollefsdatter k g b Hm gaardmandskone 1860 Askvoll herred* 003 Selma Andreasdatter k ug b D datter 1892 St. James N. A. 004 Josef Andreassen m ug b S søn 1893 St. James N. A. 005 Edvin Andreassen m ug b S søn 1896 St. James N. A. 006 Ruben Andreassen m ug b S søn 1899 Montana 007 Jørgen Andersen m e b FL intet erhverv opholdes af 1817 Askvoll herred* n s sønnen 008 Amanda Sørensdatter k ug b Tj tjenestepige 1883 Askvoll herred* n s 009 Johanna Andersdatter k ug mt B tjenestepige 1870 Askvoll herred* n s Sedvanleg bustad: Liavik i Askvold Sannsynleg opphaldstad: %Askvold% 010 Peder Nilsen m e b Hf føderaadsmand 1832 Askvoll herred* n s 011 Jirke Pedersdatter k g b Hm lever af formue 1871 Askvoll herred* n s 012 Margit Hansdatter k ug b D datter 1897 Askvoll herred* n s Steinsæt Mjaasæt Trond Steinsæt m g b Hf gaardbruger fisker 1872 Askvoll herred* n s 002 Malene Olsdatter k g b Hm gaardmandskone 1876 Askvoll herred* n s 003 Monrad Trondsen m ug b S søn Askvoll herred* n s Bakken, Mjaasæt Karl Bakken m g b Hf gaardbruger S 1863 Førde NB n s Merknad: Hovedbygningen: 002 Oline Ivarsdatter k g b Hm gaardmandskone 1861 Førde n s 003 Johanna Karlsdatter k ug b D datter 1894 Førde n s 004 Andreas Karlsen m ug b S søn 1897 Førde n s 005 Alfred Karlsen m ug b S søn Askvoll herred* n s 006 Kathrina Rasmusdatter k e f Hm føderaadskone %Hm% 1820 Kin NB n s Merknad: Føderaadshuset Sannsynleg opphaldstad: Bergen Mjaasæt Fredrik Mjaasæt m g b Hf gaardbruger S 1866 Askvoll herred* n s 002 Bertha Johannesdatter k g b Hm gaardmandskone 1865 Askvoll herred* n s 003 Maria Hansdatter k ug b Tj tjenestepige 1885 Askvoll herred* n s 004 Sofie Thomasdatter k ug b søsterdatter søsterdatter 1895 Bergen n s 005 Johannes Mjaasæt m g b Hf føderaadsmand 1832 Askvoll herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1428 Askvold 006 Johannes!! Tollefsdatter k g f Hm føderaadskone 1842 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Askvold 007 Gunnar Johannessen m ug b S søn 1885 Askvoll herred* n s Bakken Mjaasæt Jonas Bakken m g b Hf føderaadsmand jordbrugende 1853 Askvoll herred* n s 002 Maline Andreasdatter k g b Hm føderaadskone 1854 Askvoll herred* n s 003 David Davidsen m ug b Tj tjenestekarl 1884 Askvoll herred* n s Mjaasæt Bernt Mjaasæt m g f Hf gaardbruger S 1860 Førde n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Inger Larsdatter k g b Hm gaardmandskone 1855 Kin NB n s 003 Peter Berntsen m ug b S søn 1885 Førde NB n s 004 Bergitta Berntsdatter k ug b D datter 1886 Førde n s 005 Lars Berntsen m ug b S søn 1890 Askvoll herred* n s 006 Hans Berntsen m ug b S søn 1892 Askvoll herred* n s 007 Lidvard Berntsen m ug b S søn 1894 Askvoll herred* n s 008 Olav Berntsen m ug b S søn 1898 Askvoll herred* n s 009 Lydia Berntsdatter k ug b D datter Askvoll herred* n s 010 Malene Andersdatter k e b Hm føderaadskone 1845 Kin n s 011 Hanna Hansdatter k ug mt B tjenestepige 1877 Askvoll herred* n s Sedvanleg bustad: Bergen Mjaasæter Jonas Mjaasæt m g b Hf gaardbruger S 1846 Askvoll herred* n s 002 Anna Jakobsdatter k g b Hm gaardmandskone 1852 Askvoll herred* n s 003 Jakob Jonassen m ug b S tjener 1881 Askvoll herred* n s 004 Gunnar Jonassen m ug b S tjener 1883 Askvoll herred* n s 005 Jonas Jonassen m ug b S søn 1888 Askvoll herred* n s 006 Gerhard Jonassen m ug b S søn 1892 Askvoll herred* n s 007 Peternille Jonasdatter k ug b D datter 1894 Askvoll herred* n s Stubseid Daniel Stubseide m g b Hf gaardbruger S og murer 1852 Gloppen NB n s 002 Immirense Andreasdatter k g b Hm gaardmandskone 1854 Askvoll herred* n s 003 Martin Danielsen m ug b S tjener 1882 Bergen n s 004 Rasmus Danielsen m ug b S tjener 1883 Askvoll herred* n s 005 Dorothea Danielsdatter k ug b D datter 1885 Askvoll herred* n s 006 Anna Danielsdatter k ug b D datter 1887 Askvoll herred* n s 007 Astrid Danielsdatter k ug b D datter 1889 Askvoll herred* n s 008 Martha Danielsdatter k ug b D datter 1891 Askvoll herred* n s 009 Bernt Danielsen m ug b S søn 1894 Askvoll herred* n s 010 Inga Danielsdatter k ug b D datter 1897 Askvoll herred* n s 011 Abraham Danielsen m ug b S søn Askvoll herred* n s 012 Gertrud Lassesdatter k e b Tj tjenestekvinde 1828 Indre Holmedal NB n s 013 Anna Arnoldsdatter k ug b lægdslem lægdslem 1829 Ytre Holmedal NB n s Stubseid Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mathias Stubseide m g b Hf gaardbruger S fisker 1864 Askvoll herred* n s 002 Rakel Johannesdatter k g b Hm gaardmandskone 1858 Askvoll herred* n s 003 Agnes Mathiasdatter k ug b D datter 1890 Askvoll herred* n s 004 Kamma Mathiasdatter k ug b D datter 1892 Askvoll herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Jenny Mathiasdatter k ug b D datter 1893 Askvoll herred* n s 006 Ragna Mathiasdatter k ug b D datter 1896 Askvoll herred* n s 007 Anna Mathiasdatter k ug b D datter Askvoll herred* n s 008 Jens Kristiansen m ug b Tj tjenestedreng 1882 Askvoll herred* n s 009 Elisa Kristiansdatter k ug b Tj tjenestepige 1869 Askvoll herred* n s 010 Nille Kristiansdatter k ug b Tj tjenestepige 1874 Askvoll herred* n s 011 Kristian Stubseide m g f Hf føderaadsmand 1831 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Askvold 012 Petrine Mathiasdatter k g b Hm føderaadskone 1840 Askvoll herred* n s 013 Hansine Kristiansdatter k ug f D datter 1885 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Askvold 014 Engel Kristiansen m ug b S fisker 1876 Askvoll herred* n s 015 David Kristiansen m ug f S fisker 1872 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Nøtterø 016 Søren Lien m g mt B gaardbruger 1856 Askvoll herred* n s Sedvanleg bustad: Lien Fjeldet Kristoffer Fjeldet m g b Hf gaardbruger S 1855 Askvoll herred* n s 002 Olina Eliasdatter k g b Hm gaardmandskone 1857 Indre Holmedal NB n s 003 Olav Kristoffersen m ug b S søn 1890 Ytre Holmedal n s 004 Anton Kristoffersen m ug b S søn 1892 Ytre Holmedal NB n s 005 Jenny Kristoffersdatter k ug b D datter 1892 Ytre Holmedal n s 006 Kristian Kristoffersen m ug b S datter!! 1894 Ytre Holmedal n s 007 Kristoffer Kristoffersen m ug b S søn 1896 Askvoll herred* n s 008 Gustav Kristoffersen m ug b S søn 1898 Askvoll herred* n s 009 Søren Andersen m e b lægdslem lægdslem 1819 Askvoll herred* n s Faukevik Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Trine Hansdatter Fauskevik k e b Hm gaardbrugerenke 1821 Askvoll herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Henrik Bertelsen m ug b S gaadsdreng 1859 Askvoll herred* n s 003 Bertha Bertelsdatter k ug b D tjenestepige 1852 Askvoll herred* n s 004 Sofie Bertelsdatter k ug b D tjenestepige 1863 Askvoll herred* n s 005 Vinsents Bertelsen m ug b S underholdes af Moderen 1857 Askvoll herred* n s Sjukdom: Aa 006 Andreas Olsen m e b lægdslem lægdslem 1812 Askvoll herred* n s 007 Johannes Fauskevik m ug b Hf føderaadsmand 1823 Askvoll herred* n s Merknad: Føderaadshuset Mjaasæter Kolbein Mjaasæter m g b Hf gaardbruger S 1860 Askvoll herred* n s 002 Engel Sørensdatter k g b Hm gaardmandskone 1862 Askvoll herred* n s 003 Amanda Kolbeinsdatter k ug b D datter 1886 Askvoll herred* n s 004 Jakob Kolbeinsen m ug b S søn 1888 Askvoll herred* n s 005 Laura Kolbeinsdatter k ug b D datter 1890 Askvoll herred* n s 006 Konrad Kolbeinsen m ug b S søn 1893 Askvoll herred* n s 007 Svein Kolbeinsen m ug b S søn 1896 Askvoll herred* n s 008 Anton Kolbeinsen m ug b S søn Askvoll herred* n s 009 Ivar Systad m ug b EL folkeskolelærer 1874 Askvoll herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 232 (kvinner: 115, menn: 117) Bustader i krinsen: 29 Krins: 002 Herred/by: Askvold Yndestad Hanna Mikalsdt. Yndestad k e b Hm Gaardmandsenke S 1827 Indre - Holmedal NB n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1428 Askvold 002 Kari Pedersdt. Yndestad k e b FL Føderaadskone 1812 Askvoll herred* n s 003 Malene Mattiasdt. Yndestad k ug b EL Husgjerning 1833 Vefring NB n s 004 Ivar Jakobsen Yndestad m g b Hf Føderaadsmand 1841 Ytre - Holmedal NB n s 005 Anne Nilsdt. Yndestad k g b Hm Føderaadskone 1836 Askvoll herred* n s Yndestadhaugene Under Abraham Nilsen m g b Hf husmand med jord 1838 Askvoll herred* n s Yndestadhaugene 002 Oline Kristiansdt. k g b Hm husmandskone 1825 Askvoll herred* n s Yndestadhaugen 003 Petternelle Berntsdt. Yndestad k ug b Tj tjenestepige 1873 Ytre - Holmedal NB n s 004 Lars Gundersen Yndestadhaugene m e b Hf føderaadsmand 1815 Askvoll herred* n s Yndestad Hans Jensen Yndestad m g b Hf Arbeider ved jodfabrik og 1857 Værø, Nordland n s gaardbruger 002 Olianne Larsdt. Yndestad k g b Hm gaardmandskone 1859 Askvoll herred* n s 003 Johan Hansen Yndestad m ug b S Søn 1886 Værø, Nordland n s 004 Konrad Hansen Yndestad m ug b S Søn 1888 Askvoll herred* n s 005 Laurits Hansen Yndestad m ug b S Søn 1890 Askvoll herred* n s 006 Julia Hansdt. Yndestad k ug b D Datter 1894 Askvoll herred* n s 007 Amanda Hansdt. Yndestad k ug b D Datter 1897 Askvoll herred* n s Yndestad Anne Sørensdt. Yndestad k e b Hm Gaardbruger S 1818 Askvoll herred* n s 002 Vinsenth Larsen Yndestad m ug b S Jordbrugsarbeide 1856 Askvoll herred* n s Yndestad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Endre Lassesen Yndestad m g b Hf Gaardbruger S, 1856 Ytre - Holmedal NB n s dampskibsexpeditør og postaabner 002 Brita Hansdt. Yndestad k g b Hm Gaardmandskone 1856 Ytre - Holmedal n s 003 Lovise Endresdt. Yndestad k ug b D Datter 1883 Ytre - Holmedal n s 004 Hanna Endresdt. Yndestad k ug b D Datter 1883 Ytre - Holmedal NB n s 005 Hans Endresen Yndestad m ug b S Søn 1885 Askvoll herred* n s 006 Lise Endresdt. Yndestad k ug b D Datter 1886 Askvoll herred* n s 007 Lasse Endresen Yndestad m ug b S Søn 1889 Askvoll herred* n s 008 Johanne Endresdt. Yndestad k ug b D Datter 1892 Askvoll herred* n s 009 Anna Endresdt. Yndestad k ug b D Datter 1894 Askvoll herred* n s 010 Kristen Endresen Yndestad m ug b S Søn 1897 Askvoll herred* n s 011 Anders Pedersen Sandal m ug b FL Fattiglem 1851 Jølster NB n s Sjukdom: S 012 Anders Berentsen Yndestad m e b Hf Føderaadsmand 1825 Kinn NB n s 013 Johanne Andersdt. Stavanger k ug b Tj Tjenestepige 1842 Askvoll herred* n s Yndestad Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder-Johan Nilsen Stang m g b Hf Landhandler og husmand med 1842 Askvoll herred* n s jord 002 Marianne Andriasdt. Stang k g b Hm Landhandlerkone 1851 Askvoll herred* n s 003 Berntine Pedersdt. Stang k ug b D Husgjerning 1879 Askvoll herred* n s 004 Nils Pedersen Stang m ug b S Søn 1882 Askvoll herred* n s 005 Engel Pedersen Stang m ug b S Søn 1884 Askvoll herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Mattias Pedersen Stang m ug b S Søn 1887 Askvoll herred* n s 007 Peder Pedersen Stang m ug b S Søn 1891 Askvoll herred* n s 008 Meidel Pedersen Stang m ug b S Søn 1893 Askvoll herred* n s Skogen Under Marie Larsdt. Stang k g b Hm Gaardbruger S 1848 Askvoll herred* n s 002 Jens Kolbeinsen Stang m g b Hf Husmand med jord 1838 Askvoll herred* n s 003 Albert Hartvigsen m ug b EL %Arbei% Arbeider i jodfabrik 1881 Værø, Vestlofoten Nor n s Stavanger Nils Larsen Stavanger m g b Hf Gaardbruger S 1849 Førde NB n s 002 Helene Ingebretsdt. Stavanger k g b Hm Gaardmandskone 1846 Førde n s 003 Inga Nilsdt Stavanger k ug b D Budeie 1877 Askvoll herred* n s 004 Andrias Nilsen Stavanger m ug b S Jordbrugsarbeider og fisker 1879 Askvoll herred* n s 005 Sofia Nilsdt. Stavanger k ug b D Husgjerning 1882 Askvoll herred* n s 006 Sarius Kristoffersen Fjeldet m ug b Tj Gjætergut 1888 Indre - Holmedal NB n s Stavanger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kolbein N. Stavanger m g b Hf Gaardbruger S 1833 Askvoll herred* n s 002 Petrine Pedersdt. k g b Hm Gaardmandskone 1840 Askvoll herred* n s 003 Peder Kolbeinsen m e b S Arbeider i jodfabrik 1869 Askvoll herred* n s 004 Ane Kolbeinsdt. k ug b D Husgjerning 1873 Askvoll herred* n s 005 Johannes Kolbeinsen m ug b S Arbeider i torvkulfabrik 1882 Askvoll herred* n s 006 Bertel Kolbeinsen m ug b S Arbeider i torvkulfabrik 1882 Askvoll herred* n s 007 Jensine Pedersdt. k ug b Sønnedatter Sønnedatter Askvoll herred* n s 008 Arnold Kolbeinsen m g b Hf Jordbrugsarbeide 1864 Askvoll herred* n s 009 Elise Bertelsdt. k g b Hm Hustru 1869 Askvoll herred* n s 010 Kamilla Arnoldsdt. k ug b D Datter 1896 Askvoll herred* n s 011 Bergot Arnoldsdt k ug b D Datter Askvoll herred* n s 012 Kristine Oslandsbotnen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Kinn NB n s 013 Dorthea Stavanger k ug b FL Fattiglem 1831 Askvoll herred* n s 014 Ole O. Netteland m g mt FL Bygningsmand 1851 Vikør SB n s Sedvanleg bustad: Dale, Brudvik 015 Johannes N. Stavanger m e b Hf Jordbrugsarbeider og bygningsmand 1834 Askvoll herred* n s Stavanger Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Pernelle Jørgensdt Stavanger k e b Hm Husmandsenke uden jord 1816 Askvoll herred* n s Stavanger Under Andrias Madsen Stavanger m g b Hf Arbeider i jodfabrik og 1851 Askvoll herred* n s husmand med jord 002 Hille Olsdt. Oslandsbotnen k g b Hm Husmandskone 1849 Kinn NB n s 003 Dorthea Andriasdt. Stavanger k ug b D Datter 1894 Askvoll herred* n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kjelda 004 Ole Larsen Oslandsbotnen m e b Svigerfar Føderaadsmand 1817 Kinn NB n s Stavanger Under Kolbein H. Stavanger m g b Hf Føderaadsmand 1822 Askvoll herred* n s 002 Gjerke Andersdt. k g b Hm Føderaadskone 1828 Askvoll herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1428 Askvold 003 Hanna Kolbeinsdt. k ug b D Jordbrugsarbeide og husgjerning 1862 Askvoll herred* n s Stavanger Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Johan Pedersen m g b Hf Gaardbruger S 1852 Askvoll herred* n s Stavanger 002 Marie Jørgensdt. Stavanger k g b Hm Gaardmandskone 1860 Askvoll herred* n s 003 Amalie Pedersdt. Stavanger k ug b D Datter 1886 Askvoll herred* n s 004 Paul Pedersen Stavanger m ug b S Søn 1888 Askvoll herred* n s 005 Jørgine Pedersdt. Stavanger k ug b D Datter 1890 Askvoll herred* n s 006 Anton Pedersen Stavanger m ug b S Søn 1892 Askvoll herred* n s 007 Marie Pedersdt. Stavanger k ug b D Datter 1895 Askvoll herred* n s 008 Ragna Pedersdt. Stavanger k ug b D Datter 1898 Askvoll herred* n s 009 Helga Pedersdt. Stavanger k ug b D Datter Askvoll herred* n s 010 Jensine Ludvigsdt Veflingen k ug b Tj Budeie 1877 Kinn NB n s 011 Anna Johannesdt. Buerø k ug b FL Sypige 1878 Kinn n s 012 Henrik Olsen Grimelid m g b Hf Arbeider i torvkulfabrik 1869 Askvoll herred* n s 013 Anne Eriksdt. Grimelid k g b Hm Hustru 1874 Askvoll herred* n s 014 Johan Henriksen Grimelid m ug b S Søn Askvoll herred* n s 015 Gabriel Kristensen m g b Hf Arbeider i torvkulfabrik 1877 Kinn n s 016 Inga Kristensen k g b Hm Hustru 1876 Ytre - Holmedal NB n s Stavanger Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mons Nilsen Stavanger m e b Hf Jordbrugsarbeider og husmand uden jord 1830 Askvoll herred* n s Jægten Hope Under (3 m, 0 k) 0 (0 m, 0 k) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torbjørn Thorbjørns. m g mt hf Jægt Skipper og huseier 1842 Jelse %G% n s Sedvanleg bustad: Stavanger 002 Alfred Ols. Sand m ug mt tj Matros 1881 Sand, Ryfylke n s Sedvanleg bustad: Sand, Ryfylke 003 Torkel Ols. Nordeim m ug mt tj Kok til sjøs 1873 Nerstrand n s Sedvanleg bustad: Nerstrand Gjerde Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Bertelsen Gjerde m g b Hf Gaardbruger S 1852 Askvoll herred* n s 002 Berthe Jørgensdt. Gjerde k g b Hm Gaardmandskone 1859 Askvoll herred* n s 003 Anna Nilsdt. Gjerde k ug b D Datter 1888 Askvoll herred* n s 004 Bertel Nilsen Gjerde m ug b S Søn 1891 Askvoll herred* n s 005 Jørgen Nilsen Gjerde m ug b S Søn 1894 Askvoll herred* n s 006 Gjerke Nilsdt. Gjerde k ug b D Datter 1896 Askvoll herred* n s 007 Henrikke Monsdt Nervik k ug b Tj Budeie 1868 Kinn NB n s 008 Berthe Martinsdt. Gjerde k ug b Tj Husgjerning 1877 Askvoll herred* n s 009 Karl Olsen m g mt FL Murer 1854 Fredrikstad Sml n s %b % Sedvanleg bustad: Dale, Brudvik 010 Bertel Nilsen Gjerde m g b Hf Føderaadsmand 1824 Askvoll herred* n s 011 Anne Petersdt. Gjerde k g b Hm Føderaadskone 1826 Askvoll herred* n s Gjerde Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johannes Davidsen Gjerde m g f Hf Gaardbruger S 1859 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Magli Johannesdt. Gjerde k g b Hm Gaardmandskone 1861 Holtaalen ST n s 003 Valborg Johannesdt. Gjerde k ug b D Datter 1887 Askvoll herred* n s 004 Dagfinn Johannesen Gjerde m ug f S Søn 1889 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Johannes Johannesen Gjerde m ug b S Søn 1892 Askvoll herred* n s 006 Jens Johannesen Gjerde m ug b S Søn 1895 Askvoll herred* n s 007 Hjalmar Johannesen Gjerde m ug b S Søn 1897 Askvoll herred* n s 008 Berthe Berntsdt. Alden k ug b Tj Tjenestepige 1873 Askvoll herred* n s 009 David Pedersen Gjerde m g b Hf Føderaadsmand 1829 Askvoll herred* n s 010 Mari Vinsentsdt Gjerde k g f Hm Føderaadskone 1831 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vilnes 011 Vinsents Davidsen Gjerde m ug b S Søn 1862 Askvoll herred* n s Sjukdom: Aa 012 Vinsents Johannesen Gjerde m g b Hf Føderaadsmand 1808 Askvoll herred* n s Gjerde Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Landmark m g b Hf Bestyrer ved elektro-kemiske 1875 Lyster NB n s fabriker 002 Sofie Landmark k g b Hm Hustru 1878 Askvoll herred* n s 003 Oline Størdal k ug b Tj Tjenestepige 1879 Askvoll herred* n s Gjerde Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johan Fursæter m g b Hf Arbeider i torvkulfabrik 1868 Askvoll herred* n s 002 Dorthea Fursæter k g b Hm Hustru 1876 Askvoll herred* n s 003 Aksel Fursæter m ug b FL Arbeider i torvkulfabrik 1872 Askvoll herred* n s 004 Johannes Blomdal m g b Hf Arbeider i torvkulfabrik 1866 Dale, Brudvik SB n s 005 Anna Blomdal k g b Hm Hustru 1859 Brudvik SB n s 006 Hjalmar Blomdal m ug b S Søn 1890 Brudvik n s 007 Kristoffer Blomdal m ug b S Søn 1892 Brudvik n s 008 Ingvald Blomdal m ug b S Søn 1894 Brudvik n s 009 Magnus Blomdal m ug b S Søn 1896 Brudvik n s 010 Alvhilde Blomdal k ug b D Datter Askvoll herred* n s 011 Knut Gjellestad m g b Hf Arbeidsformand i 1852 Fane SB n s torvkulfabrik 012 Anna Gjellestad k g b Hm Hustru 1863 Brudvik n s 013 Inga Gjellestad k ug b D Datter 1891 Brudvik n s 014 Klara Gjellestad k ug b D Datter 1892 Brudvik n s 015 Nelli Gjellestad k ug b D Datter 1897 Brudvik n s 016 Johannes Brudvik m g b Hf Arbeider i jodfabrik 1862 Brudvik n s 017 Elisabet Brudvik k g b Hm Hustru 1871 Haugesund Sta n s 018 Nelle Brudvik k ug b D Datter 1887 Haugesund n s 019 Karoline Brudvik k ug b D Datter 1889 Brudvik n s 020 Johannes Brudvik m ug b S Søn 1892 Brudvik n s 021 Alvhilde Brudvik k ug b D Datter 1896 Brudvik SB n s 022 Marta Brudvik k ug b D Datter Askvoll herred* n s 023 Henrik Osland m g b Hf Arbeider i torvkulfabrik 1869 Kinn NB n s 024 Marie Osland k g b Hm Hustru 1869 Kinn n s 025 Thomas Osland m ug b EL Arbeider i torvkulfabrik 1873 Kinn n s 026 Bertel Støfringsdal m ug b EL Bygningsmand 1860 Jølster NB n s 027 Johannes Osland m g mt EL Gaardbruger og stenarbeider 1866 Kinn n s Sedvanleg bustad: Osland i Kinn 028 Jakob Osland m g mt EL Stenarbeider og husmand 1843 Kinn n s Sedvanleg bustad: Osland i Kinn 029 Lars Osland m g b EL Arbeider i jodfabrik og gaardbruger 1854 Kinn n s Gjerde Under Elias Gundersen Gjerde m g b Hf Husmand med jord og fisker 1829 Askvoll herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1428 Askvold 002 Karen Monsdt. Gjerde k g b Hm Husmandskone 1827 Bergen n s 003 Gjerke Eliasdt. Gjerde k ug b D Husgjerning 1866 Askvoll herred* n s Stafsnes Under Johan Kristensen m g b Hf Arbeider i jodfabrik 1879 Askvoll herred* n s 002 Oline Kristensen k g b Hm Hustru 1875 Askvoll herred* n s 003 Johan Kristensen m ug b S Søn Askvoll herred* n s Stafsnes Under 13 1 og Marie Bertelsdt. Stafsnes k e b Hm Husmandsenke med jord 1840 Askvoll herred* n s 002 Anders Gundersen Stafsnes m ug b S Arbeider i torvkulfabrik og 1877 Askvoll herred* n s jordbrugsarbeider 003 Johanne Gundersdt Stafsnes k ug b D Husgjerning 1881 Askvoll herred* n s Uraneset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jens N. Uraneset m g b Hf Gaardbruger S og fisker 1849 Askvoll herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ane Jensdt. k g b Hm Gaardmandskone 1852 Askvoll herred* n s 003 Jens Jensen m g b S Jordbrugsarbeider og fisker 1875 Askvoll herred* n s 004 Johanne Johannesdt. k g b Svigerdatter Hustru 1873 Askvoll herred* n s 005 Dorthea Jensdt. k ug b D Budeie 1880 Askvoll herred* n s 006 Johanne Jensdt. k ug b D Husgjerning 1882 Askvoll herred* n s 007 Abraham Jensen m ug b S Søn 1888 Askvoll herred* n s 008 Agnes Jensen k ug b D Datter 1890 Askvoll herred* n s 009 Dora Jensen k ug b D Datter 1892 Askvoll herred* n s 010 Anna Jensen k ug b D Datter 1896 Askvoll herred* n s %f % 011 Dorthea Andersdt. k e f Bedstemor Føderaadskone 1829 Askvoll herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 012 Søren Standnes m g b FL Folkeskolelærer 1875 Ytre - Holmedal NB n s 013 Bertel Fismen m ug b Hf Føderaadsmand 1825 Askvoll herred* n s 014 Johannes Lien m ug b EL Stenarbeider 1870 Hyllestad NB n s Merknad: Sidebygningen Stafsnes Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Petrine Jonasdt. Stafsnes k e b Hm Gaardmandsenke S 1842 Askvoll herred* n s 002 Jonas Pedersen Stafsnes m ug b S Jordbrugsarbeider og fisker 1868 Askvoll herred* n s 003 Lars Pedersen Stafsnes m ug b S Arbeider i torvkulfabrik 1875 Askvoll herred* n s 004 Marie Pedersdt. Stafsnes k ug b D Husgjerning 1873 Askvoll herred* n s 005 Hansine Pedersdt. Stafsnes k ug b D Budeie 1878 Askvoll herred* n s 006 Bertel Pedersen Stafsnes m ug b S Jordbrugsarbeider 1881 Askvoll herred* n s 007 Hans Pedersen Stafsnes m ug b S Jordbrugsarbeide 1883 Askvoll herred* n s 008 Henrik Pedersen Stafsnes m ug b S Søn 1887 Askvoll herred* n s Stafsnes David Olsen Stafsnes m g b Hf Gaardbruger S 1850 Askvoll herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Berntine Pedersdt. Stafsnes k g b Hm Gaardmandskone 1866 Askvoll herred* n s 003 Olga Davidsdt. Stafsnes k ug b D Datter 1894 Askvoll herred* n s 004 Petra Davidsdt. Stafsnes k ug b D Datter 1898 Askvoll herred* n s 005 Henrik Andersen Stafsnes m ug b Tj Gjætergut 1886 Bergen n s 006 Dorthea Olsdt Stafsnes k e b FL Husgjerning 1848 Askvoll herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Janikke Olsdt. Stafsnes k e b Bedstemor Føderaadskone 1819 Askvoll herred* n s 008 Mattias Knudsen Vadø m e mt FL Lægdslem 1835 Askvoll herred* n s Sedvanleg bustad: Inden Askvolds kommune 009 Abraham Olsen Stafsnes m ug b FL Skomager 1852 Askvoll herred* n s Merknad: Sidebygningen 010 Johannes Andriassen Stafsnes m ug b FL Landhandler 1861 Askvoll herred* n s 011 Gerhard Hansen Mjaasæt m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1883 Askvoll herred* n s 012 Olianne Berntsdt. Yndestad k ug b Tj Budeie 1883 Ytre - Holmedal NB n s Størdal Kolbein Bertelsen Størdal m g b Hf Gaardbruger S 1844 Askvoll herred* n s 002 Orlaug Nilsdt. Størdal k g b Hm Gaardmandskone 1852 Askvoll herred* n s 003 Bertel Kolbeinsen Størdal m g b S Jordbrugsarbeider og fisker 1875 Askvoll herred* n s 004 Oline Jensdt. Størdal k g b Svigerdatter Hustru 1877 Askvoll herred* n s 005 Nils Kolbeinsen Størdal m ug b S Stenarbeider og 1879 Askvoll herred* n s jordbrugsarbeide 006 Abraham Kolbeinsen Størdal m ug b S Jordbrugsarbeide 1884 Askvoll herred* n s 007 Johannes Kolbeinsen Størdal m ug b S Søn 1891 Askvoll herred* n s 008 Oline Kolbeinsdt. Størdal k ug b D Datter 1895 Askvoll herred* n s 009 Kolbein Bertelsen Størdal m ug b Sønnesøn Søn Askvoll herred* n s 010 Lovise Jonasdt. Vaagene k ug b Tj Budeie 1852 Kinn NB n s Størdal Østen Nilsen Størdal m g b Hf Gaardbruger S 1840 Askvoll herred* n s 002 Inga Nilsdt. Størdal k g b Hm Gaardmandskone 1843 Askvoll herred* n s 003 Nils Østensen Størdal m ug b S Jordbrugsarbeider og fisker 1871 Askvoll herred* n s 004 Arnikke Østensdt. Størdal k ug b D Budeie 1868 Askvoll herred* n s 005 Johannes Østensen Størdal m ug b S Stenarbeider 1875 Askvoll herred* n s 006 Abraham Østensen Størdal m ug b S Søn 1882 Askvoll herred* n s Sjukdom: Aa 007 Anna Østensdt. Størdal k ug b D Husgjerning 1884 Askvoll herred* n s 008 Jonas Østensen Størdal m ug b S Søn 1890 Askvoll herred* n s Størdal Bernt Nilsen Størdal m g b Hf Gaardbruger S 1846 Askvoll herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kirstine Bertelsdt. Størdal k g b Hm Gaarmandskone 1848 Askvoll herred* n s 003 Nils Berntsen Størdal m ug b S Arbeider i torvkulfabrik og 1874 Askvoll herred* n s fisker 004 Johanne Berntsdt. Størdal k ug b D Budeie 1876 Askvoll herred* n s 005 Bertel Berntsen Størdal m ug b S Jordbrugsarbeider 1881 Askvoll herred* n s 006 Oline Berntsdt. Størdal k ug b D Kjøkkenpige 1884 Askvoll herred* n s 007 Katrine Berntsdt. Størdal k ug b D Datter 1887 Askvoll herred* n s 008 Laura Berntsdt. Størdal k ug b D Datter 1890 Askvoll herred* n s 009 Inga Berntsdt. Størdal k ug b D Datter 1892 Askvoll herred* n s 010 Petra Berntsdt. Størdal k ug b D Datter 1896 Askvoll herred* n s 011 Ole Nilsen Størdal m g b Hf Føderaadsmand 1840 Askvoll herred* n s Merknad: Føderaadshuset 012 Helene Olsdt. Størdal k g b Hm Føderaadskone 1843 Ytre - Holmedal NB n s 013 Jørgen Grimstad m g mt B Emisær og gaardbruger 1846 Evindvik NB n s Sedvanleg bustad: Evindvik Størdal Peder Johan Larsen Størdal m g b Hf Gaardbruger og fisker 1857 Askvoll herred* n s 002 Berte Bertelsdt. Størdal k g b Hm Gaardmandskone 1865 Askvoll herred* n s 003 Jenny Pedersdt. Størdal k ug b D Datter 1892 Askvoll herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1938 Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer