Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 4636 (kvinner: 2336, menn: 2300) Bustader: 734 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 248 (kvinner: 128, menn: 120) Bustader i krinsen: 45 Krins: 001 Herred/by: Ringebu herred Folketeljinga Slavolden under 10, 11 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Olsen Slavolden m e b hf Gaardbruger, selveier, 1843 Ringebu hustømmermand 002 Ole Hansen Slavolden m ug f s Tømmerhugger, dagarbeider 1876 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Imsdalen T. Kreds Johan Hansen Slavolden m ug f s Tømmerhugger, dagarbeider 1876 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Imsdalen T. Kreds Thor Hansen Slavolden m ug f s Tømmerhugger, dagarbeider 1883 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Imsdalen T. Kreds Johanne Hansen Slavolden k ug f d Arbeidesudygtig, syg 1881 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Ahne Jørgensdatter k ug b tj Husholder, kreaturstel 1860 Ringebu Klevshovde 1 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Østensen Hovde m g b hf Gaardbruger Selveier 1857 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Mari Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone, 1842 Ringebu husgjerning Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Karen Olsdatter k ug b fl Husligt arbeide 1884 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Hovdstuen under Ole Erlandsen m ug b hf Husmand u.j., jordbrugende 1837 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Øivindshovde under 1 1, 2 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kari Iversdatter k e b hm Husmandsenke m.j., 1833 Ringebu pladsbrugerske Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Iver Gjermundsen m ug b s Dagarbeider, husmandssøn 1872 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Venaashagen 2 4 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johannesen m g f hf Forpagter gaardbruger 1835 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Elstadkleven Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Rønnog Paulsdatter k g b hm Husgjerning, kreaturstel 1842 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Anton Olsen m ug b s Søn 1886 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 004 Maurits Olsen m ug b s Søn 1888 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a Bygning for nattopphald: Stueb Søndre Venaashagen under 3 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Annæ Olsdatter k ug b hm Pladsbrugerske m.j., husmand 1848 Ringebu 002 Hans Kristensen m ug b s Pladsarbeider, jagt 1869 Ringebu 003 August Olsen m ug f s Tømmerhugger, dagarb Ringebu Registreringssentral for historiske data Side 9

10 0520 Ringebu herred Statsb.: Trusamf.: Merknad: Kreds 12 Sannsynleg opphaldstad: Imsdalen, Kreds Venaasen øvre nordre 2 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Stenersen m g b hf Postbud, Inderst 1867 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Mathia Hansdatter k g b hm Husgjerning, Inderst 1862 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Anna Olsdatter k ug b d Datter 1890 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 004 Olaf Olsen* m ug b s Søn 1891 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 005 Borghild Olsdatter* k ug b d Datter Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Venaasen nedre nordre 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Engebret Østensen m g b hf Gaardbruger (Selveier) 1865 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Johanne Erlandsdatter k g b hm Husgjerning, 1869 Ringebu Gaardmandskone Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 John Engebretsen m ug b s Gaardmandssøn 1895 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 004 Øistein Engebretsen m ug b s Gaardmandssøn 1896 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 005 Anton Engebretsen m ug b s Gaardmandssøn 1898 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 006 Johan Engebretsen m ug b s Gaardmandssøn Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 007 Østen Østensen m g b hf Føderaadsmand 1832 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 008 Æli Engebretsdatter k g b hm Føderaadskone, Husgjerning 1833 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Elise Østensdatter k ug b fl Gaardmandsdatter, Husgjerning 1879 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 010 Emil Hansen m ug b s Søn Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Venaasen nedre søndre Gudbrand Olsen m g b hf Gaardbruger (Selveier) 1844 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Kari Johannesdatter k g b hm Husgjerning, 1841 Ringebu Gaardmandskone Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Anna Jørgensdatter k ug b tj Kreaturstel, tjenestepige 1877 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Venaasbakken nedre under 3 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanne Johannesdatter k e b hm Gaardbrugerenke, Selveier 1845 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Pauline Pedersdatter k ug b d Husgjerning, 1883 Ringebu Gaardmandsdatter Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Roli under 4 1 Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Østen Østensen m g f hf Husmand m.j., 1868 Ringebu Tømmerhugger Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sollien Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Marie Hansdatter k g b hm Husgjerning, Husmandskone 1865 Dovre Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Elen Østensdatter k ug b d Husmandsdatter 1891 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 004 Hans Østensen m ug b s Husmandssøn 1892 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 005 Øistein Østensen m ug b s Husmandssøn 1895 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 006 Asmund Østensen m ug b s Husmandssøn 1898 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Braatesæter under 5 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Bendiksen m e f hf Vedhugger, Inderst 1832 Løiten Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Nordrum Kjønaas 002 Berthe Olsdatter k e b tj Husgjerning, vævning 1847 Ringebu Myhre 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Johnsen m g b hf Gaardbruger (selveier) 1862 Ringebu 002 Hanna Hansdatter k g b hm Husgjerning, 1866 Søndre Fron Gaardmandskone 003 Harald Kristiansen m ug b s Søn 1892 Ringebu 004 John Kristiansen m ug b s Søn 1896 Ringebu 005 Berit Kristiansen k ug b d Datter 1898 Ringebu 006 Oluf Martinus Mathiasen m ug b tj Gaardsarbeide, tjenestegut 1882 Søndre Fron 007 Ahne Andersdatter k ug b tj Kresturstel, tjenestepige 1879 Søndre Fron 008 Kristine Emilie Johansen k ug b fl %Lægdslem % Bortleiet for fattigkassens regn Stenkjær 009 John Olsen m e b hf Føderaadsmand 1826 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Myhrstuen under Ole Johansen m g b hf Husmand m.j., tømmerhugger 1872 Ringebu 002 Marit Olsdatter k g b hm Husgjerning, husmandskone 1860 Søndre Fron 003 Renaldo Engebretsen m ug b s Husmandssøn 1886 Søndre Fron 004 Thorvald Olsen m ug b s Husmandssøn 1894 Ringebu 005 Anton Olsen m ug b s Husmandssøn 1895 Ringebu 006 Kristian Olsen m ug b s Husmandssøn 1898 Ringebu 007!! Olsdatter* k ug b d Datter Ringebu Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt pige Myhre nordre Anton Helgesen m g b hf Gaardbr. (selveier), tømmerhugger 1863 Ringebu Registreringssentral for historiske data Side 11

12 0520 Ringebu herred Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Kristine Johannesdatter k g b hm Husgjerning, 1862 Søndre Fron gaardmandskone Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Hans Antonsen m ug b s Gaardmandssøn 1889 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 004 Marie Antonsdatter k ug b d Gaardmandsdatter 1891 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 005 Kristian Antonsen m ug b s Gaardmandssøn 1898 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Skogene søndre Andreas Amundsen m g f hf Gaardbruger, selveier 1860 Søndre Fron Haugsjordet Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Søndre Fron 002 Ingeborg Andersdatter k g b hm Husgjerning, 1861 Nordre Fron gaardmandskone 003 Anna Andersdatter k ug f d Datter 1887 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Søndre Fron 004 Ole Andreasen m ug b s Søn 1889 S. Fron 005 Ragnhild Andreasen k ug b d Datter 1893 Ringebu 006 Andrea Andreasen k ug b d Datter 1895 Ringebu 007 Hans Andreasen m ug b s Søn 1896 Ringebu 008 Inga Andreasen k ug b d Datter 1898 Ringebu 009 Karen Andreasen k ug b d Datter Ringebu 010 Anders Olsen m g mt b Føderaadsmand 1829 N. Fron Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Storrusten n. Fron Sæther 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sigrid Larsdatter k g b tj Husholderske, tjener 1853 Ringebu 002 Marie Johannesdatter k ug b d Datter 1894 Ringebu 003 Otelie Johannesdatter k ug b tj Kokkepige, tjenestepige 1881 Ringebu 004 Hanna Ferdinandsdatter k ug b tj Kreaturstel, tjenestepige 1879 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Fjøset 005 Ragna Andersdatter k ug b tj Kreaturstel, tjenestepige 1884 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Fjøset 006 John J. Guriberg m ug b tj Gaardsbestyrer, tjener 1868 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestub. 007 Ole Erlandsen m ug b tj Gaardsarbeide, tjener 1881 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestub. 008 Eli Pedersdatter k e b hm Føderaadsenke 1836 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 009 Pauline J. Sæther k ug b fl Husgjerning 1868 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Sætherstuen under 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Engebret Hansen m g b hf Husmand m.j., 1847 Ringebu hustømmermand 002 Berit Olsdatter k g b hm Husgjerning, husmandskone 1851 Ringebu 003 Ole Engebretsen m ug f s Skomager, haandværkssvend 1881 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjønaas Kreds no Hans Engebretsen m ug b s Gaardsarbeide, dagarbeider 1883 Ringebu 005 Gudbrand Engebretsen m ug b fl Rishugger, dagarbeider 1875 Ringebu Sætherløkken under 7 1 Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga 1900 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathia Engebretsdatter k e b hm Fattigunderstøttelse 1860 Ringebu 002 Edvart Andreassen m ug b s Søn 1886 Ringebu 003 Engebret Andreassen m ug b s Søn 1889 Ringebu 004 Anton Andreassen m ug b s Søn 1891 Ringebu 005 Marie Andreassen k ug b d Datter 1892 Ringebu 006 Berthe Andreassen k ug b d Datter 1894 Ringebu 007 Kristian Andreassen m ug b s Søn 1896 Ringebu Risbakken under Amund Olsen m g b hf Husmand m.j., arbeidsmand 1848 Ringebu 002 Ahne Pedersdatter k g b hm Husgjerning 1850 Ringebu Linækkerstuen under 7 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erland Hansen m g b hf Husmand m.j., smed, 1852 Ringebu hustømmermand 002 Kari Olsdatter k g b hm Husgjerning 1853 Søndre Fron 003 Kristine Erlandsdatter k ug b d Datter 1887 Ringebu 004 Engebret Erlandsen m ug b s Søn 1891 Ringebu 005 Klara Hansdatter k ug b fl I opfostring paa bostedet 1896 Ringebu 006 Annæ Kristensdatter k e b fl Forsørges paa bostedet 1812 Sødorp n. Fron Bjørnlien Petter Hansen m ug f s Gaardbruger (selveier) 1865 Ringebu tømmerhugger Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sollien 002 Hans Iversen m g b hf Gaardsarbeide paa bostedet 1837 Søndre Fron 003 Annæ Pedersdatter k g b hm Husligt arbeide paa bostedet 1832 Ringebu 004 Rønnog Hansdatter k ug b d Husligt arbeide, Arbeiderske 1869 Ringebu 005 Hanna Kristiansdatter k ug b Dd Datter 1892 Ringebu 006 Peder Andersen Brænden m f b fl %Fattiglem % Lægdslem (Omgangslægd) 1824 Sollien Johnhaugen nordre Iver Olsen m g b hf Gaardbr. (Selveier), rishugger 1854 Ringebu 002 Johanne Hansdatter k g b hm Husligt arbeide 1862 Søndre Fron 003 Hans Iversen m ug b s Søn 1890 Ringebu 004 John Iversen m ug b s Søn 1893 Ringebu 005 Kristian Iversen m ug b s Søn 1896 Ringebu Linækkeren 8 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Iversen m g b hf Gaardbruger (Selveier) 1849 Ringebu 002 Ahne Gudbrandsdatter k g b hm Husgjerning 1851 Ringebu 003 Bergine Hansdatter k ug f d Budeie (Kreaturstel) 1876 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Stokke s. Fron 004 John Hansen m ug b s Gaardsarbeide 1880 Ringebu 005 Gunda Hansen k ug b d Kreaturstel 1882 Ringebu 006 Anton Hansen m ug b s Gaardsarbeide 1885 Ringebu Nordbo søndre 9 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Registreringssentral for historiske data Side 13

14 0520 Ringebu herred 001 Marit Hansdatter k e b hm Gaardbrugerske (Selveier) 1832 Ringebu 002 Johannes Østensen m ug b s Gaardsarbeide, 1860 Ringebu gaardmandssøn 003 Hans Østensen m ug b s Gaardsarbeide 1865 Ringebu 004 Karen Østensen k ug b d Husligt arbeide, gaardmandsd Ringebu 005 Anna Østensen k ug b d Kreaturstel, gaardmandsdatter 1871 Ringebu 006 Gunda Hansdatter k ug b tj Kreaturstel, tjenestepige 1885 Ringebu Snippen under 9 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Hansen Rud m g b hf Tømmerhugger, inderst 1853 Odalen 002 Annæ Olsdatter k g b hm Husgjerning 1855 Ringebu 003 Henrik Hansen m ug b s Søn 1887 Ringebu 004 Oluf Hansen m ug b s Søn 1889 Ringebu 005 Marie Hansen k ug b d Datter 1892 Ringebu 006 Kristian Hansen m ug b s Søn 1894 Ringebu 007 Hanna Hansen k ug b d Datter 1898 Ringebu Nordbo nordre 9 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anders Johnsen m ug b hf Gaardbruger, selveier 1855 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Mari T. Kampen k ug b tj Husholderske, kreaturstel 1868 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Ole P. Dybdalen m ug b tj Gaardsarbeide, tjenestegut 1883 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 004 John Gudbrandsen m e b hf Føderaadsmand 1826 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb. 005 Anna Larsdatter k ug b tj Kreaturstel 1885 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb Rønningen nordre under 9 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arnt Andersen m g f hf Tømmerhugger, inderst 1874 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sollien 002 Mathia Amundsdatter k g b hm Husgjerning 1873 Søndre Fron 003 Albert Arntsen m ug b s Søn 1897 Søndre Fron 004 Mari Larsdatter k e b fl Livrente, inderst 1847 Ringebu Rønningen Amund Hansen m g b hf Gaardbruger (Selveier) 1826 Skabo n. Fron 002 Rønnog Andersdatter k g b hm Husgjerning 1835 Hedalen Vaage 003 Ole Amundsen m ug b s Jordarbeider, dagarbeider 1876 Ringebu 004 Embjør Olsdatter k ug b fl Føderaad 1812 Hedalen Vaage Skomagerstuen under 9 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mari Iversdatter k e b hm Pladsbrugerske, husmandsenke 1835 Ringebu Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Nordboløkken Lars Bergsvendsen m ug b hf Gaardbruger (Selveier) 1858 Ringebu 002 Bergsvend Larsen m g b fl Føderaadsmand 1822 Ringebu 003 Abelon Iversdatter k g b fl Føderaadskone 1829 Ringebu Kvitrud 10 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Engebret Gudbrandsen m g b hf Føderaadsmand 1828 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb. 002 Ingeborg Torgersdatter k g b hm Føderaadskone 1835 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb Bø nordre 11 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gudbrand E. Kvitrud m g b hf Gaardbruger (Selveier) 1865 Ringebu 002 Karen Andreasdatter k g b hm Husgjerning, 1867 Ringebu gaardmandskone 003 John Gudbrandsen m ug b s Søn 1896 Ringebu 004 Anna Haugstadhaugen k ug b tj Kreaturstel, tjenestepige 1882 Ringebu 005 Marie Toften k ug b tj Husligt arbeide, Tjenestepige 1885 Ringebu 006 Lars Eriksen m ug b hf Føderaadsmand 1835 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb. 007 Karen Eriksen k ug b hm Husgjerning, føderaad 1846 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb. 008 Marit Konglum k e b tj Kreaturstel, tjenestepige 1862 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb. 009 Signe Hansdatter k ug b d Datter Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb Bø søndre 12 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Hans Kristoffersen m g b hf Gaardbruger, selveier 1843 Ringebu 002 Berthe Gudbrandsdatter k g b hm Husgjerning, 1846 Ringebu gaardmandskone 003 Kristian Hansen m ug b s Fæhandel og gaardsarbeide 1871 Ringebu 004 Gudbrand Hansen m ug f s Fæhandel og gaardsarbeide 1873 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Alme s. Fron Bygning for nattopphald: Hovedb. 005 Hilma Mariette Johansen k ug b fl %Lægdslem Bortleiet for fattigkassens 1888 Lademoen (Trondhjem) % regn. 006 Ole Iversen m ug b tj Gaardsarbeide, tjenestegut 1884 Ringebu 007 Mathias Erlandsen m ug b tj Kreaturstel, tjenestegut 1885 Ringebu Svendstad 13 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan J. Harildstad m g b hf Gaardbruger (Selveier) 1844 Harildstad n. Fron Registreringssentral for historiske data Side 15

16 0520 Ringebu herred 002 Anna K. Harildstad k g b hm Husgjerning, 1852 Ringebu Gaardmandskone 003 Berthe Johansen k ug b d Datter 1886 Ringebu 004 Gudrun Johansen k ug b d Datter 1890 Ringebu 005 Paal Johansen m ug b s Søn 1893 Ringebu 006 Marit P. Haugstadløkken k ug mt fl Syerske 1872 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Haugstadløkken (Kreds 2) Bygning for nattopphald: Hovedb. 007 Marie K. Guribergsløkken k ug mt fl Sypige 1885 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Guribergsløkken Søndre Fron Bygning for nattopphald: Hovedb. 008 Hans T. Kampen m ug b tj Gaardsarbeide, tjenestegut 1879 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestub. 009 Kristian Engebretsen m ug b tj Gaardsarbeide, tjenestegut 1882 Søndre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestub. 010 Anna Andreasdatter k ug b tj Husligt arbeide, tjenestepige 1881 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestub. 011 Elen Larsdatter k ug b tj Kreaturstel, tjenestepige 1877 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestub. 012 Kristine Iversdatter k ug b tj Kreaturstel, tjenestepige 1885 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestub. 013 Oline Iversdatter k ug mt b Arbeiders datter 1887 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Kjønaas Kreds 3 Bygning for nattopphald: Drengestub Svendstadjordet under 13 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kari Iversdatter k e b hm Spinding, inderst 1818 Ringebu 002 Lisbet Olsdatter k ug b d Husligt arbeide, inderst 1850 Ringebu Svendstadstuen (føderaads??) under Martinus Pedersen m g b hf Tømmerhugger, inderst 1868 Ringebu 002 Randine Engebretsdatter k g b hm Husgjerning 1863 Ringebu 003 Anna Martinusdatter k ug b d Datter 1895 Ringebu 004 Engebret Engebretsen m e b hf Føderaadsmand 1823 Ringebu Bringsrud Hans A. Bringsrud m ug b hf Gaardbruger, selveier 1858 Ringebu 002 Arne Hansen m e b fl Føderaadsmand 1831 Ringebu 003 Pernille Olsdatter k ug b tj Kreaturstel, husgj., 1867 Bredebygden, Vaage tjenestepige 004 Olga Martinusdatter k ug b d Datter 1895 Bredebygden, Vaage 005 Guri Kristensdatter k ug b hm Budeie, kokke 1836 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadsb Haugen nordre 15 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 John O. Berge m g b hf Gaardbruger, selveier 1859 Ringebu 002 Hanna Pedersdatter k g b hm Husgjerning 1862 Ringebu 003 Paul Johnsen m ug b s Rishugger, dagarbeider 1883 Ringebu Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Olaus Johnsen m ug b s Gaardsarbeide 1885 Ringebu 005 Kristine Johnsen k ug b d Datter 1887 Ringebu 006 Emil Johnsen m ug b s Søn 1889 Ringebu 007 Anna Johnsen k ug b d Datter 1891 Ringebu 008 Oline Johnsen k ug b d Datter 1894 Ringebu 009 Hakon Johnsen m ug b s Søn 1896 Ringebu 010 Otto Johnsen m ug b s Søn 1898 Ringebu 011 Simen K. Skaaden m g b hf Dagarbeide, inderst 1851 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 012 Inga Hansen k g b hm Husgjerning 1864 Nordre Fron Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 013 Gunda Simensdatter k ug b d Datter 1888 Hedalen, Vaage Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 014 Bina Simensdatter k ug b d Datter 1891 Hedalen, Vaage Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 015 Kristian Simensdatter!! m ug b s Søn 1893 Hedalen, Vaage Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 016 Julie Simensdatter k ug b d Datter 1895 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 017 Hanna Simensdatter k ug b d Datter 1897 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 018 Signe Simensdatter k ug b d Datter Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb Haugødegaarden Laurits Johnsen m g f hf Gaardbr. (selveier) 1867 Rendalen Tømmerhugger Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sollien 002 Mathia Thorsdatter k g b hm Husgjerning 1872 Ringebu 003 Kristine Lauritsdatter k ug b d Datter 1892 Ringebu 004 Thorvald Lauritsen m ug b s Søn 1896 Ringebu Haugen søndre 15 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Iversen m g b hf Gaardbruger, selveier 1846 Ringebu 002 Gunhild Olsdatter k g b hm Husgjerning, 1851 Ringebu gaardmandskone 003 Iver Hansen m ug b s Gaardsarbeide, gaardmandssøn 1881 Ringebu Hagen 16 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Olsen m ug b s Gaardbruger, (selveier) 1880 Ringebu 002 Karen Iversdatter k e b hm Husgjerning, 1856 Ringebu gaardmandsenke 003 Kari Olsdatter k ug b d Kreaturstel 1878 Ringebu 004 Berit Pedersdatter k ug b hm Føderaad 1842 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Hageløkken under 16 1 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 0520 Ringebu herred 001 Simen Pedersen m g b hf Husmand m.j., 1866 Ringebu fattigunderstøttelse, syg 002 Ahne Engebretsdatter k g b hm Husgjerning 1865 Ringebu 003 Marie Simensdatter k ug b d Datter 1887 Ringebu 004 Paula Simensdatter k ug b d Datter 1889 Ringebu 005 Thea Simensdatter k ug b d Datter 1891 Ringebu 006 Engebret Simensen m ug b s Søn 1896 Ringebu 007 Anton Simensen m ug b s Søn 1898 Ringebu 008 Peder Larsen m g b hf Forsørges af Dagarbeider, 1826 Ringebu inderst, arbeidesudugelig 009 Toline Eriksdatter k g b hm Husligt arbeide, dagarbeiderske 1836 Ringebu Hageødegaarden Thor Hansen m g b hf Gaardbruger (selveier), 1842 Ringebu skrædder 002 Karen Engebretsdatter k g b hm Husgjerning, 1848 Ringebu gaardmandskone 003 Anna Thorsdatter k ug b d Budeie 1875 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sideb. 004 Elen Thorsdatter k ug b d Syerske 1877 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sideb. 005 Hans Thorsen m ug b s Gaardsarbeide 1880 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sideb. 006 Elsine Thorsen k ug b d Kreaturstel 1883 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sideb Dokken Martinus Ø. Venaasen m g b hf Gaardbruger, selveier 1872 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 002 Berthe Hansdatter k g b hm Husgjerning 1878 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 003 Anton Martinusen m ug b s Søn Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 004 Marie Simensdatter k ug b tj Husligt arbeide, tjenestepige 1889 Hedalen, Vaage Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 005 Annæ J. Haugstad k ug b fl %Fatiglem% Syg, fattigunderstøttelse 1815 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 006 Kari Pedersdatter k ug b hm Føderaad 1854 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 007 Ragnhild Iversdatter k e b fl Arbeidsudygtig, 1822 Ringebu fattigunderstøttelse Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Stueb. 008 Karen Johnsdatter k ug b hm Husligt arbeide, 1844 Ringebu dagarbeiderske Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Sideb. Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 208 (kvinner: 99, menn: 109) Bustader i krinsen: 39 Krins: 002 Herred/by: Ringebu herred Kirkegaarden 17 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes E. Kirkegaarden m g b hf Gaardbruger, selveier, 1859 Ringebu jordbrugsarbeider hjemme Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Anæ A. Kirkegaarden k g b hm Husholder og fjøsbudeie, 1860 Ringebu hjemme. Gaardmandskone 003 Julie J. Kirkegaarden k ug b d Sommerbudeie og 1883 Ringebu Kjøkkenpige hjemme Gaardmandsdatter 004 Anton J. Kirkegaarden m ug b s Gaardmandssøn 1888 Ringebu 005 Mina J. Kirkegaarden k ug b d Gaardmandsdatter 1891 Ringebu 006 Engebret J. Kirkegaarden m ug b s Gaardmandssøn 1894 Ringebu 007 Berte J. Kirkegaarden k ug b d Gaardmandsdatter 1897 Ringebu 008 Helga J. Kirkegaarden k ug b d Gaardmandsdatter Ringebu 009 Iver Kirkegaarden m e b hf Føderaadsmand (Dagarbeider 1821 Ringebu - Tærsker borte) Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Lunde øvre nordre Lars P. Lunde m g f hf Gaardmand (Jordbr.arbeider, 1847 Ringebu Kjørekarl, hjemme & borte) Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Olstadsæteren Søndre Fron Bygning for nattopphald: Hovedb. 002 Anæ J. Lunde k g b hm Husholder og Svinerøkter, 1847 Ringebu hjemme Gaardm.kone 003 Petter S. Lunde m ug b s Gaardbruger, (Gaardbr.arbeider og staldkarl hjemme) 004 Karen S. Lunde k ug b d Sommer- og Vinterbudeie hjemmegaardm.datter 1874 Ringebu 1882 Ringebu 005 Lars A. Aspen m g b hf Af Fattigkassen Inderst 1825 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: b Bygning for nattopphald: Drengestueb. 006 Marit E. Aspen k g b hm Husholder for sin mand 1834 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb Lunde nedre 18 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas P. Lunde m g b hf Gaardbruger, 1837 Ringebu Jordbrugsarbeider, Vedhugger paa gaarden 002 Kari E. Lunde k g b hm Husholder, gaardm.kone og 1839 Ringebu Svinrøgter 003 Petter A. Lunde m ug b s Gaardbrugsarbeider, 1870 Ringebu Hestepasser, Kjørekarl paa gaarden, Gaardm.søn 004 Anna A. Lunde k ug b d Kjøkkenpige og syerske 1874 Ringebu hjemme, gaardm.datter 005 Ellen A. Lunde k ug b d Sommerbudeie og 1877 Ringebu Vinterbudeie hjemme, gaardm.datter 006 Engebret Ødegaardshaugen m ug b tj Ved- og Vandkjører, gaardskarl, arbeider 1883 Ringebu Lunde øvre søndre 18 3 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 0520 Ringebu herred 001 Gudbrand J. Lunde m g b hf Gaardbruger 1849 Ringebu (Jordbrugsarbeider, kjørekarl) 002 Mari J. Lunde k g b hm Husholder, Vinterbudeie, 1854 Ringebu Gaardm.kone 003 Johan G. Lunde m ug b s Gaardbrugersøn 1885 Ringebu 004 Berte G. Lunde k ug b d Gaardbrugerdatter 1892 Ringebu 005 Johannes J. Lunde m g b hf Redskabssmed og slagter, 1841 Ringebu Arbeider Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb. 006 Morte E. Lunde k g b hm Husholder, Vinterbudeie 1844 Ringebu hjemme, Arbeiderkone Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb. 007 Johannes J. Lunde m ug b s Jerbanearbeider, Dagarbeider, 1881 Ringebu Ris- og Vedhugger Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb Lunde øvre nordre Ole E. Lunde m g b hf Gaardbruger (Gaards Ringebu Jordbrugsarbeider) hjemme 002 Kari J. Lunde k g b hm Husholder, Gaardm.kone 1853 Ringebu (Sommer- og Vinterbudeie) 003 Jon O. Lunde m ug b s Gaardm.søn 1886 Ringebu 004 Engebret O. Lunde m ug b s Gaardm.søn 1888 Ringebu 005 Kristian O. Lunde m ug b s Gaardm.søn 1891 Ringebu Pynten Lars P. Morken m g b hf Gaardbruger, 1871 Ringebu Jordbrugsarbeider og Skrædder 002 Anna E. Pynten k g b hm Husholder og Vinterbudeie hjemme, Gaardm.kone 1870 Ringebu 003 Petter L. Pynten m ug b s Gaardm.søn 1894 Ringebu 004 Edvard L. Pynten m ug b s Gaardm.søn 1895 Ringebu 005 Andrea L. Pynten k ug b d Gaardm.datter 1897 Ringebu 006 Kristian L. Pynten m ug b s Gaardm.søn Ringebu 007 Engebret O. Pynten m g b hf Føderaadsmand, Dagarbeider ved gaardbrug 1845 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderådshuset 008 Kari Pynten k g b hm Føderaadskone, Barnepige 1835 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderådshuset Toften nordre Jon H. Toften m g b hf Gaardbruger, 1842 Vaage herred Jordbrugsarbeider, Tømmermand 002 Mari J. Toften k g b hm Husholder og Vinterbudeie hjemme, Gaardm.kone 1837 Ringebu Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Hullet under Marit Sagbakken k ug b hm Husmandskvinde m.j., 1840 Ringebu Vinterbudeie, Spinder og Binder 002 Ole O. Sagbakken m ug b fl Agerbryder og Grøftegraver, Arbeider 1843 Ringebu Lundbakken nordre under 17, 18 1, Erik Lundbakken m ug b hf Husmand m.j. (Jordbrugsarbeider og Vinterbudeie) 1834 Ringebu Sorthaugen 17 4, 5, Gunder K. Sorthaugen m g b hf Gaardbruger, 1843 Ringebu Jordbrugsarbeider (Skomager) 002 Karin J. Sorthaugen k g b hm Husholder og Vinterbudeie Gaardm.kone 1845 Ringebu Lundbakken søndre under 18 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes L. Lundbakken m g b hf Husmand m.j., 1839 Ringebu Jordbrugsarbeider og Tømmermand 002 Annæ P. Lundbakken k g b hm Husholder, Vinterbudeie, 1843 Ringebu Husmandskone 003 Anæ J. Lundbakken k ug b d Sommerbudeie og Skrædder, 1881 Ringebu Husmandsdatter 004 Lars J. Lundbakken m ug b s Husmandssøn 1885 Ringebu 005 Berte L. Lundbakken k ug b hm Spinder og Binder, Dagarbeider Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderådshuset 1841 Ringebu Stuihagen (føderaadsbrug) under Kristen P. Stuehagen m e b hf Føderaadsm., 1831 Ringebu Jordbrugsarbeider, Rypefanger og Fisker 002 Peder Kr. Stuehagen m ug b s Tømmerhugger, Fløder og 1865 Ringebu Veiarbeider Dagarbeider 003 Krestian Kr. Stuehagen m ug b s Tømmerhugger, Fløder og 1877 Ringebu Veiarbeider Dagarbeider 004 Marie Kr. Stuehagen k ug b d Husholder, Sommerbudeie borte, Vinterbudeie hjemme 1883 Ringebu Forrestadstuen Anders A. Toften m g f hf Gaardbr. (Jordbrugsarbeider 1861 Ringebu og Skomager) Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Olstadsæteren Søndre Fron Bygning for nattopphald: Hovedb. Registreringssentral for historiske data Side 21

22 0520 Ringebu herred 002 Marte Forrestadstuen k g b hm Husholder og Vinterbudeie 1860 Ringebu hjemme Gaardm.kone 003 Iver A. Forrestadstuen m ug b s Gaardm.søn 1893 Ringebu 004 Alma A. Forrestadstuen k ug b d Gaardm.datter 1896 Ringebu 005 Gunda A. Forrestadstuen k ug b d Gaardm.datter Ringebu 006 Karen J. Forrestadstuen k e b hm Føderaadsenke (Husholder, 1837 Ringebu Spinder og Binder) Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 007 Jon Haugstad m ug b fl Formuesmand, Af Formuen 1851 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Forrestadshagen under Kari E. Forrestadhagen k e b hm Husmenke m.j., Husholder og 1847 Ringebu Vinterbudeie hjemme 002 Lauritz L. Forrestadhagen m ug b s Tømmerhugger, Husm.søn, 1884 Ringebu Rishugger 003 Kristine L. Forrestadhagen k ug b d Husm.datter 1886 Ringebu 004 Amund L. Forrestadhagen m ug b s Husm.søn 1891 Ringebu 005 Marte Sæterbakken k e b fl Fatiglem, Husm.enke, Arbeidsudygtig 1820 Søndre Fron Ødegaardshaugen under Engebret A. Ødegaardshaugen m g b hf Husmand u.j. (Tærsker og 1823 Ringebu Vedhoger borte og hjemme) 002 Kari L. Ødegaardshaugen k g b hm Husholder, Husm.kone, Vinterbudeie hjemme 1832 Ringebu Flaten under Ole P. Flaten m g b hf Husmand m.j Ringebu (Jordbrugsarbeider og Bygningssnedker hjemme og borte) 002 Marit J. Flaten k g b hm Husholder og 1848 Ringebu Vinterbudeiehjemme Husmandskone 003 Matia O. Flaten k ug b d Sommerbudeie og Strømpebinder, borte og hjemme Husmandsdatter 1879 Ringebu Nordeng Johannes O. Nordeng m g b hf Selveier, Jordarbeider, 1830 Ringebu Skrædder og Rishugger borte og hjemme 002 Maren J. Nordeng k g b hm Husholder og Vinterbudeie hjemme, Selveierkone 1834 Ringebu Ødegaardstuen Amund A. Ødegaardstuen m g b hf Gaardbruger (Jordbrugsarbeider hjemme) 1848 Ringebu Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Lisbet A. Ødegaardstuen k g b hm Husholder og Vinterbudeie hjemme Gaardm.kone 1855 Ringebu Bjørgeødegaarden øvre Jon K. Ødegaarden m g b hf Gaardbruger 1867 Ringebu (Jordbrugsarbeider, Kjørekarl hjemme) 002 Elen P. Ødegaarden k g b hm Husholder, Svinerøgter 1866 Ringebu Gaardm.kone 003 Matilde J. Ødegaarden k ug b d Gaardm.datter Ringebu 004 Knudt J. Ødegaarden m g b fl Gaardsarbeider hjemme, 1828 Ringebu Gaardmand 005 Mari J. Ødegaarden k g b fl Gaardm.kone, Sygelig og 1838 Ringebu arbeidsudygtig 006 Ellen K. Ødegaarden k ug b fl Sommer- og Vinterbudeie, 1873 Ringebu Gaardm.datter 007 Paul K. Ødegaarden m ug b fl Handelsmand og Arbeider (Faarehandler og vedhugger) Gaardm.søn 1878 Ringebu Bjørgeødegaarden nedre Torger J. Ødegaarden m g b hf Gaardbruger 1827 Ringebu (Jordbrugsarbeider, Tærsker, Vedhugger) 002 Berit H. Ødegaarden k g b hm Husholder Vinterbudeie 1837 Ringebu Gaardm.kone 003 Hans T. Ødegaarden m ug b s Gaardarbeider Kjørekarl 1869 Ringebu Gaardm.søn 004 Jørgen T. Ødegaarden m g b hf Fæhandler, Faarehandler og 1866 Ringebu Skindhandler Handelsmand Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb. 005 Marie O. Ødegaarden k g b hm Husholder og Syerske, 1869 Ringebu Handelsm.kone Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb. 006 Ottar J. Ødegaarden m ug b s Handelsm.søn 1898 Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb. 007 Borghild J. Ødegaarden k ug b d Handelsm.datter Ringebu Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestueb Forrestad Johannes Rudimoen m g b hf Gaardsbestyrer 1852 Søndre Fron (Jordbrugsarbeider og hesterøgter) 002 Beret Slovarp k ug b hm Husholder og Sommerbudeie 1871 Ringebu Gaardm.datter 003 Hans Mælumssveen m ug b tj Gaardsarbeider, Kjørekarl 1879 Ringebu Arbeider 004 Engebret Mælumssveen m ug b tj Vinterbudeie og gaardskarl 1883 Ringebu Arbeider 005 Marie Toldstad k ug b tj Kjøkkenpige og vandbærer, 1881 Søndre Fron Husm.datter 006 Pauline Svalund k ug b tj Vinterbudeie, Husm.datter 1872 Ringebu Aspeløkken (Skolejord) 24 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Registreringssentral for historiske data Side 23

24 0520 Ringebu herred 001 Nils Nuudal m g b hf Kirkesanger, Folkeskolelærer 1866 Aardal i Sogn 002 Jørgine Nuudal k g b hm Husholder og Syerske, 1866 Aardal i Sogn Kirkes.kone 003 Hildur Nuudal k ug b d Lærerdatter 1898 Ringebu 004 Olav Nuudal m ug b s Lærer søn Ringebu 005 Matilde Fladen k ug b tj Sommer- og Vinterbudeie, Husm.datter 1884 Ringebu Svalund under 24 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes T. Svalund m g f hf Husmand u.j., Dagarbeider, 1848 Ringebu Vedhugger Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Enden i Sollien 002 Annæ Svalund k g b hm Husholder og Vinterbudeie, 1830 Ringebu Husm.kone 003 Matia Svalund k ug b d Spinder og Binder, 1875 Ringebu Dagarbeider, Husm.datter 004 Anna Svalund k ug b fl Arbeiderdatter Ringebu 005 Jon Svalund m ug b fl Arbeidersøn Ringebu Aspløkken under Erik P. Aspløkken m g b hf Husmand m.j. (Jordarbeider 1852 Ringebu og Tømmermand) 002 Annæ L. Aspløkken k g b hm Husholder og Vinterbudeie 1852 Ringebu Husmandskone 003 Petter E. Aspløkken m ug b s Jordarbeider og 1880 Ringebu Tømmerhugger Husmandssøn 004 Mari E. Aspløkken k ug b d Husmandsdatter 1886 Ringebu 005 Lars E. Aspløkken m ug b s Husmandssøn 1888 Ringebu Nyhagen under Peder P. Nyhagen m g b hf Husmand m.j., Jordarbeider 1862 Ringebu og Kjørekarl 002 Anæ K. Nyhagen k g b hm Vinterbudeie hjemme, 1861 Ringebu Husmandskone 003 Matilde P. Nyhagen k ug b d Spinder og Binder, 1885 Ringebu Husmandsdatter, Handarbeider 004 Kristian P. Nyhagen m ug b s Husmandssøn 1887 Ringebu 005 Petter P. Nyhagen m ug b s Husmandssøn 1891 Ringebu 006 Anton P. Nyhagen m ug b s Husmandssøn 1896 Ringebu Haugstad øvre 25 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gulik P. Haugstad m g b hf Gaardbruger (Gaardsarbeider, 1850 Ringebu Staldkarl) 002 Rønog P. Haugstad k g b hm Husholder og Svinerøgter 1852 Ringebu Gaardm.kone 003 Elsine G. Haugstad k ug b d Sommerbudeie og 1876 Ringebu Kjøkkenpige, Gaardm.datter 004 Peer G. Haugstad m ug b s Jordbrugsarbeider på gaarden, 1881 Ringebu Gaardm.søn og Gårdeier 005 Paul G. Haugstad m ug b s Gaardm.søn 1886 Ringebu Side 24 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer