Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0426 Vaaler Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 368 (kvinner: 170, menn: 198) Bustader i kretsen: 66 Krets: 001 Nordenberg Prestegjeld: Vaaler Herred/by: Vaaler Nordenberg Stokkerud nordre (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) 001 Arne H. Stokkerud m g b hf Gaardbruker, Vaaler n s skogsarbeider 002 Randine Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Vaaler n s Stokkerud 003 Kristine Arnesdatter k ug f d Datter, sypike Vaaler n s Stokkerud Sannsynleg opphaldstad: 6te tællingskreds Vaaler Nordenberg Stokkerud søndre (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Marie Amundsdatter Nordvi k e b hm Gaardbrukerske Sverige n s 002 Pauline Olafsdatter Nordvi k ug b d Datter Vaaler n s 003 Margit Edvardsdatter Nordvi k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Hytholtet (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 John Johnsen Hytholtet m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Benedikte Olsdatter Hytholtet k g b hm Arbeider og Øvre n s gaardmandskone Rendalen 003 John Johnsen Hytholtet m ug b s Søn, skogs- og Vaaler n s gaardsarbeider Merknad: John Johnsen Hytholtet jun. 004 Bottolf Johnsen Hytholtet m ug b s Søn Vaaler n s 005 Gina Johnsen Hytholtet k ug b d Datter Vaaler n s 006 Maurus Johnsen Hytholtet m ug b s Søn Vaaler n s 007 Peder Johnsen Hytholtet m ug b s Søn Vaaler n s 008 Borger Hansen m ug b Dattersøn Dattersøn Vaaler n s Nordenberg Næverholtet nordre (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Olsen Næverholtet m ug b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Marie Olsdatter Næverholtet k ug b Søster Husgjerning og Vaaler n s dagsarbeide 003 Karen Olsdatter Næverholtet k ug b Søster Tjenestepike Vaaler n s Nordenberg Næverholtet søndre (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Tørris Olufsen Næverholtet m g b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Ovidia Kristoffersdatter k g b hm Gaardmands- og Vaaler n s Næverholtet arbeiderkone 003 Anna Tørrisdatter Næverholtet k ug b d Datter Vaaler n s Sjukdom: a 004 Marius Tørrisen Næverholtet m ug b s Søn Vaaler n s 005 Ole Tørrisen Næverholtet m ug b s Søn Vaaler n s 006 Torvald Tørrisen Næverholtet m ug b s Søn Vaaler n s 007 Oliver Tørrisen Næverholtet m ug b s Søn Vaaler n s Folketeljinga Nordenberg Nordvi nordre (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Eberhard M. Nordvi m ug b hf Gaardbruker Vaaler n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1870 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Solør Stilling i Amerika: Skogsarbeider Flytta attende til Noreg: 1873 Siste bustad i Amerika: Michigan Merknad: 002 Pernille Mathiasdatter Nordvi k ug b Søster, Husholderske Vaaler n s husholderske 003 Torleif Olafsen Nordvi m ug b Fostersøn Fostersøn, gaardsarbeider Vaaler n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0426 Vaaler Nordenberg Nordvi søndre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Arne P. Nordvi m g b hf Skogsarbeider og Aasnæs n s gaardbruker 002 Oline Olsdatter Nordvi k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Anna Arnesdatter Nordvi k ug b d Datter Vaaler n s 004 Palmer Arnesen Nordvi m ug b s Søn Vaaler n s 005 Otto Arnesen Nordvi m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Opset (plads) under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Laurits Olsen Opset m g b hf Husmand, skogs- og Vaaler n s jordbruksarbei 002 Kristiane Bergersdatter Opset k g f hm Husmandskone, Vaaler n s husgjerning Sannsynleg opphaldstad: 4de tællingskreds Vaaler Solør 003 Odvar Lauritsen Opset m ug b s Søn Vaaler n s 004 Olaug Lauritsdatter Opset k ug b d Datter Vaaler n s 005 Elise Lauritsdatter Opset k ug b d Datter Vaaler n s 006 Kristine Lauritsdatter Opset k ug b d Datter Vaaler n s 007 Leif Lauritsen Opset m ug b s Søn Vaaler n s 008 Ole Olsen Opset m e b far Føderaadsmand Brandvaln s 009 Oleane Olsdatter Bergerud k e mt Svigermor Føderaadskone Vaaler n s Sedvanleg bustad: 2den tællingskreds Vaaler Solør Nordenberg Norderud øvre (4 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Peter Amundsen Nordrud m ug f hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider Sannsynleg opphaldstad: I en tømmerkøie i skogen i Elverum 002 Nikolai Olsen Bækkevold m g b Svoger hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 003 Kristiane Amundsdatter k g b Søster til nr 1 Husmor, husgjerning Vaaler n s Bækkevold 004 Olga H. Amundrud k ug b Steddatter til Datter Vaaler n s nr Hans H. Amundrud m ug b Stedsøn til nr 2 Søn Vaaler n s 006 Otto N. Bækkevold m ug b Søn av nr 2 Søn Vaaler n s 007 Martin N. Bækkevold m ug b Søn av nr 2 Søn Vaaler n s 008 Ole Amundsen Nordrud m ug f Bror til nr 1 Skomaker S Vaaler n s Sannsynleg opphaldstad: Elverum Nordenberg Norderud nedre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Olaf Olsen Bækkevold m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Martea Olsdatter Bækkevold k g b hm Arbeider- og Vaaler n s gaardbrukerkone 003 Minda Olafsdatter Bækkevold k ug b d Fhv tjenestepike, nu Vaaler n s dagarbeiderske 004 Ole Olafsen Bækkevold m ug b s Søn Vaaler n s 005 Ottar Olafsen Bækkevold m ug b s Søn Vaaler n s 006 Arve Olafsen Bækkevold m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Bækoset (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Johnsen Bækoset m ug b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Juline Johnsdatter Bækoset k e b Tante hm Husholderske Vaaler n s Nordenberg Bækkedalen (plads) (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Magnus Amundsen Norderud m g b hf Landpostbud og Vaaler n s gaardsarbeider 002 Amalie Enersdatter Norderud k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Kristine Magnusdatter k ug b d Datter Vaaler n s Norderud 004 Marius Magnusen Norderud m ug b s Søn Vaaler n s 005 Emil Magnusen Norderud m ug b s Søn Vaaler n s 006 Olga Magnusdatter Norderud k ug b d Datter Vaaler n s 007 Sverre Magnusen Norderud m ug b s Søn Vaaler n s 008 Astrid Magnusdatter Norderud k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Gravingen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 August S. Moskau m g b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Berte Arntsdatter Moskau k g b hm Gaardmandskone Vaaler n s 003 Anne Gudbrandsdatter Tangen k ug b tj Tjenestepike Vaaler n s 004 Gudbrand Olafsen Tangen m ug b Søn av nr 3 Søn av nr Vaaler n s Nordenberg Nordlibrænden under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Martin K. Bækkedalen m g b hf Skogs- og Vaaler n s jordbruksarbeider 002 Hanna Arnesdatter k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s Bækkedalen 003 Olga Martinsdatter k ug b d Datter, fhv tjenestepike, Vaaler n s Bækkedalen arbeiderske 004 Oskar Martinsen Bækkedalen m ug b s Søn, skogsarbeider Vaaler n s 005 Hildigard Martinsdatter k ug b d Datter Vaaler n s Bækkedalen 006 Borghild Martinsdatter k ug b d Datter Vaaler n s Bækkedalen 007 Kari Martinsdatter k ug b d Datter Vaaler n s Bækkedalen 008!!!! m ug b Søn av nr 3 Dattersøn Vaaler n s Merknad: Udøpt gut Nordenberg Nordli (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Arnesen Nordli m ug b hf Gaardbruker og Vaaler n s gaardsarbeide 002 Agnette Arnesdatter Nordli k ug b Søster hm Tjenestepige Vaaler n s 003 Olaf Martinsen Nordli m ug b Søn av nr 2 Skogsarbeider Vaaler n s Nordenberg Gravingsbakken (plads) under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Nils Arnesen Sæter m g b hf Inderst Salmaker S og Grue n s gaardsarbeider 002 Anna Petersdatter Sæter k g b hm Salmakerkone Vaaler n s 003 Alma Nilsdatter Sæter k ug b d Datter Vaaler n s 004 Nora Nilsdatter Sæter k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Skjerpa (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Arne Antonsen Skjærpen m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Mathilde Olufsdatter Skjærpen k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Marie Gedorsdatter Skjærpen k ug b Steddatter av Datter Vaaler n s nr 1, Datter av nr Magnhild Arnesdatter k ug b d Datter Vaaler n s Skjærpen 005 Arve Arnesen m ug b s Søn Vaaler n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0426 Vaaler 006 Asbjørn Magne Arnesen m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Svenkerud nordre (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Johan Kise m g b hf Gaardbruker Østre n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Nes Romerike Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: 002 Ida Pedersdatter Kise k g b hm Gaardbrukerkone Vaaler n s 003 Solveig Johansdatter Kise k ug b d Datter Aasnæs n s 004 Gudrun Johansdatter Kise k ug b d Datter Aasnæs n s 005 Ruth Andersen k ug b fosterdatter Fosterdatter Fors no Lyngdal n s Nordenberg Myrvold (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Kristoffer K. Myrvold m g b hf Jordbruker selveier Vaaler n s 002 Marte Johansdatter Myrvold k g b hm Jordbrukerkone Aasnæs n s Merknad: Fødselsår: Datoen kan ikke opgis av vedkommende 003 Oline Kristoffersdatter k ug b d Dagarbeiderske, Vaaler n s Myrvold husgjerning 004 Hilda Gundersdatter Myrvold k ug b Fosterdatter Datterdatter Vaaler n s Nordenberg Nymoen (plads) under (1 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Arne C. Nymoen m g f hf Husmand Skogs- og Vaaler n s gaardsarbeider Sannsynleg opphaldstad: I en tømmerkøie i skogen i Elverum 002 Serine Severinsdatter Nymoen k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Hans Arnesen Nymoen m ug f s Skogsarbeider Vaaler n s Sannsynleg opphaldstad: I skogen i Elverum 004 Anfin Simensen m ug b Fosterbarn Fostersøn Fors Tjenestep Vaaler n s Nordenberg Grønkilen (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Edvard E. Grønkilen m ug b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Teodore Grønkilen k e b Moder hm Husmor Vaaler n s 003 Konrad E. Grønkilen m ug b Broder av nr 1 Skogsarbeider Vaaler n s 004 Torvald Eriksen m ug f Broder av nr 1 Apparatvokter ved Vaaler n s elektricitetsværket Sannsynleg opphaldstad: Elverums elektricitetsværk Nordenberg Sandmoen øvre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Anton A. Sandmoen m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Andrea Arntsdatter Sandmoen k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Asbjørn Antonsen Sandmoen m ug b s Skogs- og Vaaler n s jordbruksarbeider 004 Andreas Antonsen Sandmoen m ug b s Søn Vaaler n s 005 Aagot Antonsdatter Sandmoen k ug b d Datter Vaaler n s 006 Aslaug Antonsdatter k ug b d Datter Vaaler n s Sandmoen 007 Astrid Antonsdatter Sandmoen k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Sandmoen nedre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Kristian Berntsen Sandmoen m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Elise Eberhardsdatter k g b hm Gaardmands- og Aasnæs n s Sandmoen arbeiderkone 003 Kolbjørn Karlotsen Holte m ug b Stedsøn til 1 Stedsøn Vaaler n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket Toten

15 004 Jenny Kristiansdatter k ug b d Datter Vaaler n s Sandmoen 005 Kari Kristiansdatter Sandmoen k ug b d Datter Vaaler n s 006 Borgfrid Kristiansdatter Sandmoen k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Rompen nordre (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Otto Kristiansen Rompen m g b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Solør Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Farmarbeider Merknad: 002 Ottilie Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Nordre n s Odalen 003 Kristian Ottosen m ug b s Skogs- og Nordre n s jordbruksarbeider Odalen 004 Hans Ottosen m ug b s Skogs- og Nordre n s jordbruksarbeider Odalen 005 Godtleiv Ottosen m ug b s Jordbruksarbeider Vaaler n s 006 Marie Ottosdatter k ug b d Datter Vaaler n s 007 Olav Ottosen m ug b s Søn Vaaler n s 008 Marta Caspersen k ug b Fosterbarn Fosterdatter Fors No Vaaler n s 009 Kristian Halvorsen m e b Far til nr 1 Føderaadsmand Vaaler n s Sjukdom: d og b 010 Julius Kristiansen m ug b Bror til nr 1 Gaardsarbeider Vaaler n s Nordenberg Rompen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Marius Johnsen Rompen m g b hf Gaardbruker Vaaler n s 002 Kaia Embretsdatter k g b hm Gaardmandskone Vaaler n s 003 Eli Mariusdatter k ug b d Datter Vaaler n s 004 Einar Mariusen m ug b s Søn Vaaler n s 005 Ole Mariusen m ug b s Søn Vaaler n s 006 Klara Mariusdatter k ug b d Datter Vaaler n s 007!! Mariusen* m ug b s Søn Vaaler n s Merknad: Udøpt gut Nordenberg Engebakken (4 m, 2 k) (4 m, 3 k) 001 Oluf Olsen Valstrøm m g b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Karoline Embretsdatter k g b hm Gaardmandskone Vaaler n s Valstrøm 003 Eberhard Olufsen Valstrøm m ug b s Skogs- og Vaaler n s jordbruksarbeider Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Solør Siste bustad i Amerika: Syd Dakota Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: 004 Kristiane Olufsdatter Valstrøm k ug f d Sypike Vaaler n s Sannsynleg opphaldstad: Kværndalen Elverum 005 Olava Olufsdatter Valstrøm k ug b d Husgjerning Vaaler n s 006 Asbjørn Olufsen Valstrøm m ug b s Søn Vaaler n s 007 Knud Olufsen Valstrøm m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Rompen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Olaf Berntsen m e b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Karen Olafsdatter k ug b d Datter Vaaler n s 003 Bernt Olafsen m ug b s Søn Vaaler n s 004 Marte Olafsdatter k ug b d Datter Vaaler n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0426 Vaaler 005 Karen Andreasdatter k e b Mor til nr 1, Husmor Vaaler n s hm 006 Oluf Karlsen m ug b el Skogs- og gaardsarbeider Vaaler n s Nordenberg Moskau (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Severin I. Moskau m g b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Thea Andreasdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vaaler n s 003 Pauli P. Gisti m g f Svigersøn Skogsarbeider Vaaler n s Sannsynleg opphaldstad: I en tømmerkøie i skogen i Elverum 004 Marie Severinsdatter Gisti k g b d Arbeiderkone, husgjerning Vaaler n s 005 Emma Paulisdatter k ug b Datterdatter Datterdatter av nr Vaaler n s 006 Sverre Paulisen m ug b Dattersøn Dattersøn Vaaler n s 007 Peder Paulisen m ug b Dattersøn Dattersøn Vaaler n s 008 Kristine Moskau k ug b Fosterbarn Forsørges av fattigvæsenet Vaaler n s Nordenberg Morud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Embret E. Morud m g b hf Snedker S og Gaardbruker Vaaler n s 002 Kristiane Knudsdatter k g b hm Haandverkerkone Vaaler n s 003 Gustava Embretsdatter k ug b d Datter Sypike Vaaler n s 004 Engebret Morud m ug b Dattersøn Dattersøn Vaaler n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordenberg Svenkerud nedre (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Sverre H. Svenkerud m g f hf Gaardbruker og Vaaler n s tømmermærker Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Rena Aamot 002 Margrete Svenkerud k g b hm Gaardmandskone Asker n s 003 Kristian Halvard Svenkerud m ug b s Søn Vaaler n s 004 Helga Olsdatter Kjernstuen k ug b tj Stuepike Vaaler n s 005 Oline Ottosdatter Brumoen k ug b tj Budeie Vaaler n s 006 Agnes Olafsdatter Nordvi k ug b tj Barnepike Vaaler n s 007 Halvor C. Svenkerud m e b Far til nr 1 Rentenist Vaaler n s Merknad: Føderaads- og drengestubygning 008 Ole M. Haneknæ m ug b tj Tjenestegut Løiten n s 009 Alv P. Bronken m ug b tj Tjenestegut Elverum n s 010 Edv. Lapstuen m g mt el Tilfældig Fløtningsbetjent og Aamot n s arbeider Skogsarbeider Sedvanleg bustad: Bronken Elverum Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordenberg Killingrud (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Bernt E. Braskerud m g b hf Gaardbruker Vaaler n s Merknad: Hovedbygningen 002 Eli Embretsdatter Braskerud k g b hm Gaardbrukerkone Vaaler n s 003 Embret E. Nordlie m g b Svigerfar Føderaadsmand Vaaler n s 004 Kaia K. Nordlie k g b Svigermor Føderaadskone Vaaler n s 005 Gudrun Embretsdatter Nordlie k ug b Søster av nr 2 Svigerinde Vaaler n s Datter av nr Marie Martinsdatter k ug b tj Stuepike Grue n s 007 Karen Halvorsdatter k ug b tj Budeie Vaaler n s Karlshaugen 008 Olaf J. Tæpdalen m ug b tj Tjenestegut Løiten n s Merknad: Drengestubygningen 009 Ole G. Skjæret m ug b tj Visergut Vaaler n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordenberg Amundrud (4 m, 7 k) 1 9 (3 m, 6 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Peder H. Aslakrud m g b hf Gaardbruker Vaaler n s Merknad: Hovedbygningen 002 Pauline A. Aslakrud k g b hm Gaardmandskone Vaaler n s 003 Halvard Pedersen Aslakrud m ug b s Søn Vaaler n s 004 Ragnhild Pedersdatter k ug b d Datter Vaaler n s Aslakrud 005 Selma Pedersdatter Aslakrud k ug b d Datter Vaaler n s 006 Olga Pedersdatter Aslakrud k ug b d Datter Vaaler n s 007 Sverre Pedersen Aslakrud m ug b s Søn Vaaler n s 008 Beate B. Holteren k ug b tj Tjenestepige, Budeie Vaaler n s 009 Marte Marie k e b Fattiglem Forsørges av fattigvæsenet Vaaler n s Braskerudsrønningen Merknad: Drengestubygningen 010 Tørris Riseng m e mt Arbeider som Maler S Vaaler n s maler Sedvanleg bustad: 8 tællingskreds Vaaler Solør 011 Kristine Petersdatter Kokkin k ug mt Arbeiderske Dagarbeiderske Vaaler n s Sedvanleg bustad: 4de tællingskreds Vaaler Solør Nordenberg Aslakrud (6 m, 5 k) 9 (4 m, 5 k) Ole H. Aslakrud m ug b hf Gaardbruker Vaaler n s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Sjømand Merknad: 002 Selma Aslakrud k e b hm Føderaadskone Elverum n s 003 Kristine Aslakrud k ug b d Datter av no Vaaler n s 004 Olea Nordrud k ug b tj Tjenestepike Vaaler n s 005 Olea Askelund k ug b tj Tjenestepike Brandvaln s 006 Emma Rudshaugen k ug b tj Tjenestepike, budeie Vaaler n s 007 Kristian Næverholtet m ug b tj Tjenestegut Vaaler n s Merknad: Føderaadsbygningen 008 Ole Skjærpen m ug b tj Tjenestegut Vaaler n s 009 Knut Magnor m ug b tj Skogsarbeider Vaaler n s 010 Per Tøraasen m g mt el Skogsarbeider Aasnæs n s Sedvanleg bustad: 8 tællingskreds Vaaler 011 Harald Kullerud m ug mt el Skogsarbeider Vaaler n s Sedvanleg bustad: 8 tællingskreds Vaaler Nordenberg Braskerud (Storstuen) (5 m, 3 k) (5 m, 5 k) 001 Gunnerius Knudsen m g b hf Folkeskolelærer og Vaaler n s gaardbruker 002 Fredrikke Knudsen k g b hm Gaardmandskone Vaaler n s 003 Berte Knudsen k ug f d Datter Vaaler n s Sannsynleg opphaldstad: 7 tællingskreds Vaaler 004 Ole Knudsen m ug b s Agronom Vaaler n s 005 Kari Knudsen k ug f d Datter Vaaler n s Sannsynleg opphaldstad: 5 tællingskreds Vaaler 006 Gunnar Knudsen m ug b s Søn Vaaler n s 007 Dagny Knudsen k ug b d Datter Vaaler n s 008 Ingeborg Knudsen k ug b d Datter Vaaler n s 009 Fridtjov Knudsen m ug b s Søn Vaaler n s 010 Alf G. Skjæret m ug b tj Tjenestegut Vaaler n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordenberg Braskerud (Nystuen) (6 m, 7 k) 2 12 (6 m, 6 k) 001 Edvard E. Braskerud m g b hf Gaardbruker Vaaler n s Merknad: Hovedbygningen 002 Helga Halvorsdatter Braskerud k g b hm Gaardmandskone Storelvedalen n s 003 Einar Bjørn Edvardsen m ug b s Søn Vaaler n s Braskerud Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0426 Vaaler 004 Solveig Edvardsen Braskerud k ug b d Datter Vaaler n s 005 Nikoline Nilsdatter Julerud k ug b tj Stuepike Vaaler n s 006 Ida Olsdatter Julerud k ug b tj Stuepike Vaaler n s 007 Emma Brænd k ug b tj Budeie Storelvedalen n s 008 Hanna Simensdatter k ug mt Tilstede som Syerske Vaaler n s Rudshaugen sypike Sedvanleg bustad: 2den tællingskræds Vaaler Solør 009 Oliver Olsen Braskerudsmoen m ug b tj Tjenestegut Vaaler n s Merknad: Drengestubygningen 010 Ole A. Knapkøien m ug b Dagarbeider Skogsarbeider Dag og akkordarbeider Vaaler n s 011 Ener Tørrisen Braskerud m g b Far til nr 1 Føderaadsmand Vaaler n s Merknad: Føderaadsbygningen 012 Anne Olsdatter Braskerud k g b Mor til nr 1 Føderaadskone Vaaler n s 013 Alfred E. Braskerud m ug b Søn til nr 11 Cand phl Kontorist Vaaler n s Nordenberg Braskerud (Baardstuen) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Olaf M. Tangen m g b hf Gaardbruker Aasnæs n s 002 Oline Mathiasdatter Tangen k g b hm Gaardbrukerkone og landhandlerske Vaaler n s 003 Gustav J. Tangen m ug b Stedsøn Gaards- og skogsarbeider Vaaler n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Solør Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Først skogsarbeider senere farmarbeide Merknad: 004 Martin Olafsen Tangen m ug b s Søn Vaaler n s 005 Jørgen Gustavsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn Fors Skog og Vaaler n s Gaardarb 006 Emma G. Kværnbakken k ug b tj Tjenestepike, budeie Vaaler n s Nordenberg Braskerudmoen østre (plads) under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Julius Olsen Tangrønningen m ug b hf Forsørges delvis av Vaaler n s fattigvæsenet, da han er krøbling. Tjener noget med skoreparation 002 Martea Tangrønningen k ug b Moder til nr 1 Forsørges av fattigvæsenet Vaaler n s Nordenberg Braskerudmoen søndre (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Ole G. Braskerudsmoen m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Sille Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s Braskerudsmoen 003 Gunnar Olsen m ug b s Søn skogsarbeider Vaaler n s Braskerudsmoen 004 Kristian Olsen m ug b s Søn Vaaler n s Braskerudsmoen 005 Gunder Olsen Braskerudsmoen m e b fader Føderaadsmand Vaaler n s Nordenberg Braskerudmoen nordre (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Karoline Andreasdatter k ug b hm Husmand, dagarbeiderske Vaaler n s 002 Anne Andreasdatter k ug b Søster Dagarbeiderske Vaaler n s 003 Rikard Berntsen m ug b Søn til nr 2 Forsørges av fattigvæsenet Vaaler n s Sjukdom: s Nordenberg Braskerudshaugen (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Lars Olsen Strætkværn m g b hf Gaardbruker og dagarbeider Hof Solør n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Hanna Øistensdatter k g b hm Gaardmandskone Vaaler n s 003 Ludvig Larsen m ug f s Dagarbeider, f. tiden Vaaler n s læregut Sannsynleg opphaldstad: Elverum arbeidsskole 004 Olaf Larsen m g b s Dagarbeider og murer S Vaaler n s 005 Hanna Martinsdatter k g b Svigerdatter Arbeiderkone, Grue n s dagarbeiderske 006 Helga Olafsdatter k ug b d av nr 4 & 5 Datter av nr 4 og Vaaler n s 007 Ingeborg Olafsdatter k ug b d av nr 4 & 5 Datter av nr 4 og Vaaler n s 008 Lars Olafsen m ug b s av nr 4 & 5 Søn av nr 4 og Vaaler n s 009 Magne Olafsen m ug b s av nr 4 & 5 Søn av nr 4 og Vaaler n s Nordenberg Korset (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Emil Østlie m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gårdbruker 002 Mina Østlie k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Magnus Østlie m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Tangen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johannes Brænden m g b hf Inderst skogsarbeider Vaaler n s 002 Emilie Brænden k g b hm Arbeiderkone Aasnæs n s 003 Øivind Brænden m ug b s Søn Vaaler n s 004 Solveig Brænden k ug b d Datter Vaaler n s 005 Karen Juberget k ug b fl Dagarbeiderske, husgjerning Aasnæs n s Nordenberg Tangrønningen (plads) under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Skillebæk m g b hf Gaardbruger og Vaaler n s dagarbeider 002 Thea Skillebæk k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s Nordenberg Opaker (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 John Løvaasen m g b hf Skogsarbeider og Elverum n s gaardbruger 002 Andrea Løvaasen k g b hm Skogsarbeiderkone Vaaler n s 003 Gurine Opaker k e b Føderaadskone Føderådskone Vaaler n s 004 Sverre Løvaasen m ug b Pleiebarn Forsørges av fattigvæsenet Vaaler n s Nordenberg Stensby (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Hjalmar E. Stensby m ug b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Alette Embretsdatter Stensby k e b Moder til nr 1, Husmor, dagarbeiderske Vaaler n s hm 003 Tora Bækken k ug b Søskendebarn, Fosterbarn Elverum n s Fosterbarn 004 Oleane Johansdatter Østli k ug b tj Tjenestepike Vaaler n s Nordenberg Løvaasen (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peder J. Bronken m g f hf Skogsarbeider og Elverum n s gårdbruker Sannsynleg opphaldstad: Tønset 002 Gustava Bronken k g b hm Gaardmandskone Aasnæs n s 003 Olea P. Bronken k ug b d Datter Elverum n s 004 Peder P. Bronken m ug b s Søn skogsarbeider Elverum n s Nordenberg Skjæret (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0426 Vaaler 001 Oline Skjæret k e b hm Gaardbrugerske Vaaler n s 002 Olava Skjæret k ug b d Datter Vaaler n s 003 Gina Skjæret k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Høghaugen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martin Høghaugen m g b hf Gaardbruger Vaaler n s 002 Martea Høghaugen k g b hm Gaardbrugerkone Løiten n s Nordenberg Braaten (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 John Braaten m g b hf Gaardbruger Vaaler n s 002 Kristiane Braaten k g b hm Gaardbrugerkone, dagarbeiderske Vaaler n s Nordenberg Høgberg under (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Serinus Høgberg m g b hf Inderst, Skogsarbeider Vaaler n s 002 Alette Høgberg k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s dagarbeiderske 003 Hans Høgberg m g b far Gaards- og skogsarbeider Vaaler n s 004 Oline Høgberg k g b mor Arbeiderkone, husgjerning Aasnæs n s 005 Olava Høgberg k ug b d Datter Vaaler n s 006 Henrik Høgberg m ug b s Søn Vaaler n s 007 Simen Høgberg m ug b s Søn Vaaler n s 008 Ottar Høgberg m ug b s Søn Vaaler n s 009 Sven Høgberg m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Tæpdalen under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Julius Tæpdalen m g b hf Skogsarbeider Vaaler n s 002 Anne Tæpdalen k g b hm Arbeiderkone Løiten n s 003 August Tæpdalen m ug b s Skogsarbeider Søn Løiten n s Nordenberg Linnerud (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Petter Linnerud m ug b hf Gaardbruger Vaaler n s 002 Olea Linnerud k g b hm Gaardbrugerkone Vaaler n s Nordenberg Haavi (3 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Halvor Haavi m g b hf Gaardbruger skogsarbeide Vaaler n s 002 Martea Haavi k g b hm Gaardbrugerkone Vaaler n s 003 Hanna Hagen k ug b pleiebarn Barnebarn Vaaler n s 004 Karlot Engebakken m g mt %el% Skogsarbeider Aasnæs n s Sedvanleg bustad: Aasnæs 005 Einar Engebakken m ug mt %el% Skogsarbeider Aasnæs n s Sedvanleg bustad: Aasnæs Nordenberg Magnor vestre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Gunnerius Magnor m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gårdbruger 002 Agnes Magnor k g b hm Arbeiderkone Aasnæs n s 003 Jul Magnor m ug b s Søn Vaaler n s 004 Asbjørn Magnor m ug b s Søn Vaaler n s 005 Ragna Magnor k ug b d Datter Vaaler n s 006 Gunnar Magnor m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Magnor østre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Marta Magnor k ug b hm Gaardbrugerske Vaaler n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 002 Knut Magnor m e b far Føderaadsmand Vaaler n s 003 Martin Larsen m g b Svoger Inderst, skogsarbeider Elverum n s 004 Karlotte Magnor k g b Søster Arbeiderkone Vaaler n s 005 Trygve Magnor m ug b s til nr 3 Søn Vaaler n s Nordenberg Haugen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Otto Haugen m e b hf Gaardbruker Vaaler n s 002 Alf O. Haugen m ug b s Søn skogsarbeider Vaaler n s 003 Halvdan O. Haugen m ug b s Søn gaardsarbeider Vaaler n s 004 Berte O. Haugen k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Haugen (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Bernt Haugen m e b hf Gaardbruker Vaaler n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1872 Flytta attende til Noreg: 1874 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Siste bustad i Amerika: Michigan Stilling i Amerika: Smedarbeide Merknad: 002 August B. Haugen m e f s Skogs- og Vaaler n s jernbanearbeider Sannsynleg opphaldstad: 5 tællingskreds Vaaler 003 Einar Haugen m ug b sønnesøn Sønnesøn Aamot n s 004 Ottar Haugen m ug b sønnesøn Sønnesøn Vaaler n s 005 Bergliot Haugen k ug b sønnedatter Sønnedatter Vaaler n s Nordenberg Østlie nordre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martin Østlie m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruker 002 Emma Østlie k g b hm Arbeiderkone Elverum n s Nordenberg Østlie søndre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Anton Østlie m g b hf Gaardbruger og Vaaler n s skogsarbeider 002 Ragnhild Østlie k g b hm Gaardbrugerkone Aamot n s 003 Martea Hole k e b Svigermor Husgjerning Aamot n s 004 Helge Hole m ug b Svoger Gaardsarbeider Aamot n s 005 Ditleif Hole Østlie m ug b s Søn Aamot n s 006 Marie Østlie k ug b d Datter Aamot n s 007 Einar Østlie m ug b s Søn Vaaler n s 008 Asbjørn Østlie m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Knapkøien (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Arne A. Knapkøien m g b hf Gaardbruker Vaaler n s 002 Marie Knapkøien k g b hm Gaardbrukerkone Vaaler n s 003 Sigurd Knapkøien m ug b s Skogsarbeide Søn Vaaler n s 004 Arne Knapkøien m ug b s Skogsarbeide Søn Vaaler n s 005 Ragnvald Knapkøien m ug b s Skogsarbeide Søn Vaaler n s 006 Margit Knapkøien k ug b d Datter Vaaler n s 007 Kolbjørn Knapkøien m ug b s Søn Vaaler n s 008 Pauline Knapkøien k ug b d Datter Vaaler n s 009 Anna Knapkøien k ug b d Datter Vaaler n s Nordenberg Amstemit (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Marius M. Østlie m g b hf Skogsarbeider og Vaaler n s gaardbruger 002 Olava Østlie k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Erling Berg Østlie m ug b s Søn Vaaler n s 004 Martin Østlie m ug b s Søn Vaaler n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0426 Vaaler Nordenberg Skillebæk (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristoffer Skillebæk m g b hf Skogsarbeide og N. n s gaardbruger Odalen 002 Teodore Skillebæk k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s 003 Torbjørn Skillebæk m ug b s Søn Vaaler n s Nordenberg Nordjordet (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Bernhard Nordjordet m g b hf Gaardbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Teoline Nordjordet k g b hm Gaardbrugerkone Vaaler n s 003 Engebret Nordjordet m ug b føderm. Føderaadsmand Vaaler n s 004 Karl Nordjordet m ug b Fattiglem Forsørges av fattigvæsenet Vaaler n s 005 Kajane Nordjordet k ug b d Datter Vaaler n s 006 Berte Nordjordet k ug b d Datter Vaaler n s 007 Tora Nordjordet k ug b d Datter Vaaler n s 008 Olgaa Nordjordet k ug b d Datter Vaaler n s 009 Halvor Braskerud m ug b el Dagarbeider Vaaler n s Nordenberg Moss (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Hans J. Østlie m e b hf Skomaker S Vaaler n s 002 Helene Østlie k ug b d Husgjerning Datter Vaaler n s 003 Johan Østlie m ug b s Søn Vaaler n s 004 Kristian Nordjordet m ug b el Skogsarbeider Vaaler n s Nordenberg Knappen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Peder A. Knappen m ug b hf Gaardbruger Vaaler n s 002 Lina Knappen k e b søster, hm Husgjerning Vaaler n s 003 Gerda J. Knappen k ug b tj Husgjerning Vaaler n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Siste bustad i Amerika: Omaha Stilling i Amerika: Husholderske Merknad: 004 Harald Hagen m ug b tj Gaardsgut Stange n s 005 Otto Aabakken m ug b fl Rentenist Vaaler n s Nordenberg Vesterberg (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Marius Vesterberg m g b hf Gaardbruger og Vaaler n s skogsarbeider 002 Olea Vesterberg k g b hm Gaardbrugerkone Vaaler n s 003 Ole Vesterberg m g b far Føderaadsmand Vaaler n s 004 Pernille Vesterberg k g b mor Føderaadskone Vaaler n s 005 Ole Asbjørn Vesterberg m ug b s Søn Vaaler n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 389 (kvinner: 201, menn: 188) Bustader i kretsen: 71 Krets: 002 Rud Prestegjeld: Vaaler Herred/by: Vaaler Rud Strand (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johannes Strand m ug b hf Gårdbruker Vaaler n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1881 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Vaaler Solør Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Jorbruk Merknad: 002 Johanne Syvderud k ug b tj Tjenestepike Hoff Solør n s Rud Brenna (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jakob Brænden m g b hf Jordbruksarbeider Grue n s 002 Pernille Brænden k g b hm Arbeiderkone Vaaler n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 003 Torvald Brænden m ug b s Jord og skogsarbeider Vaaler n s 004 Kristian Brænden m ug b s Jord og skogsarbeider Vaaler n s 005 Sille Skjellet k e b el Offentlig understøttet Vaaler n s Rud Brenna (5 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Hamlet Brænden m g b hf Gårdbruker Vaaler n s 002 Serine Brænden k g b hm Gårdmandskone Vaaler n s 003 Hjalmar Brænden m ug b s Skogsarbeider Vaaler n s 004 Tora Brænden k ug b d Tjenestepike Vaaler n s 005 Paul Brænden m ug b s Skogsarbeider Vaaler n s 006 Sigurd Brænden m ug b s Søn Vaaler n s 007 Bergljot Brænden k ug b d Datter Vaaler n s 008 Hjørdis Brænden k ug b d Datterdatter Vaaler n s 009 Reidar Enger m ug mt fl Dattersøn Fors Kristianian s Kvernbruksarb Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Kristiania Rud Hagajordet eller Foseig (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Hans Foseig m g b hf Gårdbruker Vaaler n s 002 Oline Foseig k g b hm Gårdmandskone Vaaler n s 003 Anna Foseig k ug b d Datter Vaaler n s 004 Marta Foseig k ug b d Datter Vaaler n s Rud Sletten (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Otto Sletten m g b hf Gårdbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Selma Sletten k g b hm Gårdmandskone Vaaler n s 003 Lina Sletten k ug b fl Steller kreaturerne Vaaler n s 004 Karen Sletten k e b Føderådskone Føderådskone Vaaler n s 005 Brede Berg m ug b el Lever av sin formue Vaaler n s Rud Bergerud (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Sletten m g b hf Gårdbruker og Vaaler n s skogsarbeider 002 Ovidie Sletten k g b hm Gårdbrukerkone Vaaler n s 003 Ole Sletten m ug b s Søn Vaaler n s 004 Oleane Bergerud k e f Føderådskone Føderådskone Vaaler n s Sannsynleg opphaldstad: Nordenberg Våler Rud Furuset (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Marius Furuset m g b hf Jorbruker Vaaler n s 002 Pauline Furuset k g b hm Jordbrukerkone Vaaler n s 003 Guiseppe Marenge m e mt %el% omreisende Musikant Italien n (Parma) Trusamf.: Katholik Sedvanleg bustad: Drammen Folketeljinga Rud Venstad (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Petter Venstad m g b hf Gårdbruker Vaaler n s 002 Gina Venstad k g b hm Gårdmandskone Vaaler n s 003 Bernhard Venstad m ug b s Søn Vaaler n s 004 Tora Venstad k ug b d Datter Vaaler n s 005 Klara Venstad k ug b d Datter Vaaler n s 006 Gunda Venstad k ug b d Datter Vaaler n s 007 Per Venstad m ug b s Søn Vaaler n s 008 Odveig Venstad k ug b d Datter Vaaler n s 009 Eyvind Venstad m ug b s Søn Vaaler n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer