Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1836 Rødøy Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 331 (kvinner: 153, menn: 178) Bustader i kretsen: 49 Krets: 001 Storselsøy - Næsøy Prestegjeld: Rødøy Herred/by: Rødøy Storselsøy - Sandvik (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) Næsøy 001 Lyder Lindorsen m g f hf Gaardbruker (selveier), Rødøy n s fiskeri og jordbruk Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsne 002 Benjamine Lindorsen k g b hm Gaardbrukerkone, Rødøy n s husgjerning og kreaturstel 003 Ludvig Lindorsen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s gbr.søn, kun barn derfor intet erhverv 004 Reidar Lindorsen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s gbr. søn, kun barn derfor intet erhverv 005 Elida Lindorsen k ug b d Hjælper til med Sandvik?n s husgjerningen og kreaturstellet, datter 006 Lindor Normann m e b Bestefar Føderaadsmand, fiskeri og Kjæringøyn s et litet føderaad 007 Mortine Larsen k ug b tj %el% Tjenestepike, Hjælper til med husgjerningen Rødøy n Storselsøy - Moen (1 m, 5 k) (2 m, 5 k) Næsøy 001 Johan Jensen m g f hf Fiskeri, jordbruk og Lurøy n s haandværk (skomaker og gaardbr. selveier) Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsne 002 Inga Jensen k g b hm Gaardbr.kone, husgjerning Rødøy n s og kreaturstel 003 Georg Jensen m ug b s Gaardbr.søn, hjælper til Rødøy n s med kreaturstellet 004 Alfrida Jensen k ug b d Hjælper til med Rødøy n s husgjerningen, datter 005 Jenny Jensen k ug b d Hjælper litt til i Rødøy n s husgjerningen, datter 006 Helga Jensen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s datter, intet erhverv, kun barn 007 Gudrun Jensen k ug b d Opholdes av forældrene, datter, intet erhverv, kun barn Rødøy n s Folketeljinga Storselsøy - Øvremark (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Næsøy 001 Johan Lindorsen m g b hf Gaardbruker (selveier), Rødøy n s %f % fiskeri og jordbruk Sannsynleg opphaldstad: %Selsøyvik% 002 Kristine Lindorsen k g b hm Gaardbrukersøn!!, Rødøy n s husgjerning og kreaturstel 003 Lothe Lindorsen k ug b d Husgjerning og Rødøy n s kreaturstel, datter 004 Aubert Lindorsen m ug b s Gaardbrukersøn, barn, Rødøy n s opholdes av forældrene 005 Marianne Pedersen k e b Bestemor Hjælper litt med husgjerningen, underholdes av sin datter Rødøy n s Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1836 Rødøy 006 Mikal Johansen m ug b tj Fiskeri, tjenestedreng Lurøy n s %f % Sannsynleg opphaldstad: %Selsøyvik% Storselsøy - Grimslandssjøen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Næsøy 001 Ole Joh. Olsen m g b hf Gaardbruker selveier, Borgund n s fiskeri og et litet Jordbruk 002 Olea Olsen k g b hm Gaardbr.kone, husgjerning Rødøy n s og kreaturstel 003 Alf Olsen m ug b s Gaardbr.søn, barn, Rødøy n s opholdes av forældrene 004 Harald Olsen m ug b s Barn, opholdes av Rødøy n s forældrene 005 Oline Olsen k ug b tj Tjenestepike, deltar i husgjerning og kreaturstel Rødøy n s Storselsøy - Fagerheim (0 m, 3 k) (2 m, 3 k) Næsøy 001 Julius Olsen m ug f hf Fiskeri, landhandel Træna n s (kolonial) og litt jordbruk, gbr. handelsm. Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsne 002 Jørgine Johansen k g b hm, mor til hf Gbr.kone, husgjerning og Træna n s kreaturstel 003 Olga Larsen k ug b d til hm Deltar i husgjerning, Rødøy n s kreaturstel, datter 004 Hansine Martinsen k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Rødøy n s og vævning 005 Pareli Olsen m ug f fl Fiskeri, Inderst Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsne Storselsøy - Nygaarden (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) Næsøy 001 Konrad Mikalsen m g f hf Gaardbruker selveier, Rødøy n s fiskeri og litt jordbruk Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsne 002 Katrine Mikalsen k g b hm Gaardbr.kone, husgjerning Træna n s og kreaturstel 003 Aksel Hansen m ug b Stedsøn Hjælper til at fiske Træna n s 004 Johannes Hansen m ug b Stedsøn Gbr.søn %barn% opholdes Rødøy n s av forældrene 005 Helga Hansen k ug b Steddatter Hjælper til med Træna n s husgjerningen, datter 006 Signe Hansen k ug b Steddatter Opholdes av forældrene, Træna n s datter 007 Haldis Mikalsen k ug b d Opholdes av forældrene, datter Rødøy n s Storselsøy - Grimsland (2 m, 4 k) (4 m, 4 k) Næsøy 001 Hans Johansen m g f hf Gaardbruker selveier, Rødøy n s fiskeri og jordbruk Sannsynleg opphaldstad: I Valvær paa fiske 002 Marianne Johansen k g b hm Gbr.kone, husgjerning og Rødøy n s kreaturstel 003 Karl Antonsen m ug f Stedsøn til hf Husmandsøn, deltar i fiskeri og jordbruksarbeidet Meløy n s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Sannsynleg opphaldstad: I Valvær paa fiske 004 Arne Hansen m ug b Stedsøn til hm Gbr.søn, opholdes av Rødøy n s forældrene 005 Aagot Hansen k ug b Steddatter til Deltar i husgjerning, Rødøy n s hm kreaturstel, datter 006 Ansgar Hansen m ug b s Intet erhverv, kun barn, Rødøy n s datter!! 007 Dagmar Rikhardsen k ug b Adoptivdatter Delvis ophold hos Meløy n s addoptivforældrene og delvis understøtet av det offentl. 008 Josofine Pedersen k ug b tj Tjenestepike, husgjerning og kreaturstel Rødøy n s Storselsøy - Mellemmark (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Næsøy 001 Hartvik Gabrielsen m g b hf Husmand, fiskeri og litt Lurøy n jordbruk 002 Anne Gabrielsen k g b hm Husm.kone, husgjerning Rødøy n og kreaturstel 003 Jens Gabrielsen m ug b s Husmandssøn, deltar i Rødøy n faderens erhverv 004 Torvald Gabrielsen m ug b s Husm.søn, opholdes av Rødøy n forældrene 005 Hilmar Gabrielsen m ug b s Husm.søn, opholdes av Rødøy n forældrene 006 Mthilde!! Gabrielsen k ug b d Husgjerning og Rødøy n kreaturstel, datter 007 Helga Gabrielsen k ug b d Husgjerning og Rødøy n kreaturstel, datter 008 Jenny Gabrielsen k ug b d Husgjerning og kreaturstel, datter Rødøy n Storselsøy - Staulosen (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) Næsøy 001 Kristian Isaksen m g b hf Husmand, fiskeri og litt Rødøy n jordbruk 002 Nilsine Isaksen k g b hm Husmandskone, Klinga n husgjerning og kreaturstel (Namsos) 003 Albert Isaksen m ug f s Fiskeri, husmanssøn Rødøy n Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: I Valvær paa fiske 004 Normann Isaksen m ug b s Fiskeri, husmanssøn Rødøy n 005 Olav Isaksen m ug b s Husmanssøn, opholdes av Rødøy n forældrene 006 Ida Isaksen k ug b d Husgjerning og Rødøy n kreaturstel, datter 007 Charlotte Isaksen k ug b d Husgjerning og Rødøy n kreaturstel, datter 008 Kanutte Isaksen k ug b d Opholdes av forældrene, datter Rødøy n Folketeljinga Storselsøy - Sjøkleven (7 m, 2 k) (7 m, 2 k) Næsøy Merknad: strandsitter 001 Elias Benjaminsen m g b hf Husmand uten jord, Rødøy n s fiskeri, Fisker 002 Anna Benjaminsen k g b hm Husm.kone, husgjerning Sverike s (matlavning??, vask og strikning) 003 Benjamin Benjaminsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s 004 Haakon Benjaminsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s 005 Aksel Benjaminsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1836 Rødøy 006 Paul Benjaminsen m ug b s Husmandssøn, opholdes Rødøy n s av forældrene 007 Gustav Benjaminsen m ug b s Husmandssøn, opholdes Rødøy n s av forældrene 008 Emil Benjaminsen m ug b s Husmandssøn, opholdes Rødøy n s av forældrene 009 Dagny Benjaminsen k ug b d Opholdes av forældrene, datter Rødøy n s Storselsøy - Næsøy nordre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) Næsøy 001 Peder Haagensen m g b hf Gaardbruker selveier, Rødøy n s Jordbruk, fiskeri samt expeditør 002 Jensine Haagensen k g b hm Gbr.kone, husgjerning og Lurøy n s kreaturstel 003 Albert Haagensen m ug b s Deltar i fiskeri og Rødøy n s jordbrukgjerning, Gbr.søn 004 Nils Haagensen m ug b s Deltar i fiskeri og Rødøy n s jordbrukgjerning, Gbr.søn 005 Johan Haagensen m ug b s Deltar i jordbrukgjerning, Rødøy n s Gbr.søn 006 Alf Haagensen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s gbr.søn 007 Hilda Haagensen k ug b d Husgjerning (syerske) Rødøy n s datter 008 Jenny Haagensen k ug b d Opholdes av forældrene, datter Rødøy n s Storselsøy - Nesøy nordre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Næsøy 001 Nils Jentoft m g b hf Selveier, Jordbruk, Rødøy n s Gaardbruker 002 Kristianne Jentoft k g b hm Gbr.kone, husgjerning Mo n s (matlavning) 003 Paul Jentoft m ug b s Gbr.søn, fiskeri og Rødøy n s jordbruk 004 Aubert Jentoft m ug f s Elev Rødøy n s Merknad: E: Person nr. 4 overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Helgelands amtsskole Hemnes 005 Josofine Jentoft k ug b d Lærinde ved folkeskolen, Rødøy n s datter 006 Sara Larsen k ug b tj Tjenestepike, kreaturstel (budeie) Gildeskaaln s Storselsøy - Nesøy nordre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Næsøy Hanna Benjaminsen k e b hm Gaardbrukerenke, selveier, Træna n s jordbruk og husgjerning 002 Jørgen Johansen m ug b s Gbr.søn, fiskeri og Træna n s jordbrukarbeide 003 Lotte Ludvigsen k ug b tj Tjenestepike, kreaturstel Rødøy n s og husgjerning 004 Edvard Sivertsen m g b Svigersøn Fisker, inderst, fiskeri og Rødøy n s jordbruk 005 Efrusine Sivertsen k g b d Husgjerning, fiskerkone Træna n s 006 Berntine Isaksen k ug b Stedatter Husgjerning og Rødøy n s kreaturstel, datter 007 Artur Sivertsen m ug b s Fiskersøn, barn, intet Rødøy n s erhverv 008 Eldor Sivertsen m ug b s Fiskersøn, barn, intet Rødøy n s erhverv 009 Emelie Sivertsen k ug b d Barn, datter Rødøy n s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 010 Bjarne Sivertsen m ug b s Barn, fiskersøn Rødøy n s Storselsøy - Valen (husmandsplads) (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Næsøy 001 Anders Hansen m g b hf Husmand, fiskeri og litt Træna n s jordbruk 002 Hendriette Hansen k g b hm Husmandskone, Bodin n s husgjerning og kreaturstel 003 Aksel Hansen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Lurøy n s 004 Anna Andreasen k ug b Steddatter Sypige, husmandsdatter Bodin n s 005 Julius Andreasen m ug b Stedsøn (fl) Inderst, fiskeri og dagarbeide Bodin n s Folketeljinga Storselsøy - Kjølvik (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Næsøy 001 Edvard Hansen m ug b hf Husmand, fiskeri og litt Rødøy n s jordbruk 002 Elen Iversen k e b hm Husmandsenke, Lurøy n s husgjerning og kreaturstel 003 Hans Pareliussen m ug b Sønnesøn til Deltar litt i fiskeri, Lurøy n s enk. opholdes forresten av sin bestemor 004 Helga Nilsen k ug b tj Tjenestepike, husgjerning og kreaturstel Rødøy n s Storselsøy - Dyrækren store (2 m, 3 k) (5 m, 3 k) Næsøy 001 Johannes Nilsen m g b hf Husmand, steller med Mo n s jordbruke paa pladsen 002 Berit Anna Nilsen k g b hm Husmandskone, Mo n s husgjerning og kreaturstel 003 Signe Hansen k ug b Sønnedatter Tjenestepike %datter% Rødøy n s husgjerning og kreaturstel 004 Hans Nilsen m ug f s Sjømand, husmandssøn Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sjøfarende fra Sanfransisko, over 1 aar 005 Johan Nilsen m ug f s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Seatle U.t.s., over 1 aar 006 Bernhard Nilsen m ug??f s Sjømand, husmandssøn Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Seatle U.t.s. over 1 aar 007 Ella Larsen k e b el Hjælper til med Alstahaugn s husgjerningen og kreaturstellet, søker dessuten dagarbeide naar saadant kan faaes, husm.enke 008 Johan Olsen m ug b s til Ella Har sit ophold i huset, husm.søn Rødøy n s Storselsøy - Dyrækren lille (2 m, 2 k) (1 m, 2 k) Næsøy 001 Ole Haagensen m g b hf Landhandel (kolonial og Rødøy n s manufaktur) samt indkjøp av fisk (handelsmand) 002 Kristine Haagensen k g b hm Handelsm.kone, Træna n s husgjerning og kreaturstel 003 Vilfrida Senning k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Rødøy n s og kreaturstel 004 Jørgen Konradsen m g? mt Paa arbeide Fisker og snedker, Fiskeri Bodin n s (sn.kerarbeide) og snekerarbeide Sedvanleg bustad: Senning Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1836 Rødøy Storselsøy - Svinøy (2 m, 2 k) (5 m, 2 k) Næsøy 001 Jørgen Hansen m g b hf Husmand, Buksnes n s Erhvervsudygtig, underholdes av sønen?? 002 Olianna Hansen k g b hm Husmandskone Rødøy n s 003 Olav Hansen m ug f s Husmandssøn, Erhvervet Rødøy n s er fiskeri Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsna 004 Hjalmar Hansen m ug f s Husmandssøn, Erhvervet Rødøy n s er fiskeri Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsna 005 Artur Hansen m ug b s Husmandssøn, Erhvervet Rødøy n s er fiskeri 006 Jørgine Hansen k ug b d Datter Rødøy n s 007 Ludvik Eliasen m ug f tj Tjenestedreng Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsna Storselsøy - Myren (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Næsøy 001 Lyder Olsen m g b hf Husmand, fiskeri og litt Meløy n s jordbruk 002 Bina Olsen k g b hm Husm.kone, husgjerning Rødøy n s og kreaturstel 003 Martin Olsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s 004 Olav Olsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s 005 Møler Olsen m ug b s Intet erhverv, barn Rødøy n s 006 Lura Olsen k ug b d Deltar i husgjerning og kreaturstell, datter Rødøy n s Storselsøy - Staulen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Næsøy 001 Jørgen Jonassen m g b hf Husmand, fiskeri og litt Stamnes n s jordbruk 002 Dortea Jonassen k g b hm Husm.kone, husgjerning og kreaturstel Dolstad n s Storselsøy - Staulen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Næsøy 001 Elias Eliassen m g b hf Gaardbruker selveier, Skjerstadn s fiskeri og jordbruk 002 Matea Eliasen k g b hm Gbr.kone, husgjerning og Vefsen n s kreaturstel 003 Alfred Pedersen m ug f Stedsøn Elev ved handelsskolen Rødøy n s Merknad: E: Person nr. 3 overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Martin Eliasen m ug b s Fiskeri, gbr.søn Rødøy n s 005 Aksel Eliasen m ug b s Fiskeri, gbr.søn Rødøy n s 006 Emma Eliasen k ug b d Sypige, datter Rødøy n s Storselsøy - Lamøy (7 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Næsøy Albert Didriksen m g b hf Gaardbruker, leilænding, Rødøy n s fiskeri og jordbruk 002 Otelia Didriksen k g b hm Gbr.kone, husgjerning og Rødøy n s kreaturstel 003 Anton Didriksen m ug b s Fiskeri, gbr.søn Rødøy n s 004 Daniel Didriksen m ug b s Fiskeri, gbr.søn Rødøy n s 005 Johan Didriksen m ug b s Fiskeri, gbr.søn Rødøy n s 006 Konrad Didriksen m ug b s Fiskeri, gbr.søn Rødøy n s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 007 Henry Didriksen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s gbr.søn 008 Olga Didriksen k ug b d Deltar i husgjerning og Rødøy n s kreaturstel, datter 009 Klara Didriksen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s datter 010 Gurianna Andreassen k e b Bestemor Strikning, det resterende Rødøy n s ophold hos sin søn hf, husm.enke 011 Kristian Benjaminsen m ug mt L. for at drive Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s fiskeri en liten tid Sedvanleg bustad: Kvalvik Storselsøy - Sandøy (3 m, 3 k) (6 m, 3 k) Næsøy 001 Ludvig Olsen m g f hf Husmand, fiskeri og litt Rødøy n s jordbruk Sannsynleg opphaldstad: Valvær 002 Otine Olsen k g b hm Husmandskone, Rødøy n s husgjerning og kreaturstel 003 Johan Olsen m ug f s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Valvær 004 Olav Olsen m ug f s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Valvær 005 Hans Olsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s 006 Trygve Olsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s 007 Signe Olsen k ug b d Deltar i husgjerningen, Rødøy n s men er sykelig, maa væsentl. opholdes av forældrene 008 Anna Olsen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s datter 009 Ole Larsen m e b fl bestefar Opholdes delvis av sønnen og delvis fattigunderstøttet, Inderst Alstahaugn s Storselsøy - Store Risøy (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) Næsøy 001 Lars Andersen m g f hf Fiskeri og jordbruk Træna n s (gaardbruker) selveier Sannsynleg opphaldstad: Selvær, Træna 002 Jesken Olsen k g b fl stedatter Fiskerkone, husgjerning Træna n s og kreaturstel (matlavning, vask og strikning) 003 Kristian Olsen m g b fl svigersøn?? Fiskeri, Inderst Rødøy n s 004 Egil Olsen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s fiskersøn 005 Reidar Olsen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s fiskersøn 006 Olga Olsen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s datter 007 Johanna Antonsen k ug b tj Deltar i husgjerningen og kreaturstellet, tjenestepike Næsna n s Folketeljinga Storselsøy - Store Risøy (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Næsøy 001 Jens Kristensen m g b hf Gaardbruker selveier, Træna n s Fiskeri og Jordbruk 002 Anne Kristensen k g b hm Gbr.kone, husgjerning og Rødøy n s kreaturstel 003 Harald Kristensen m ug b s Fiskeri, gbr.søn Rødøy n s Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1836 Rødøy 004 Birger Olsen m g b fl svigersøn Fiskeri, Inderst Rødøy n s 005 Marianna Olsen k g b fl d Fiskerkone, husgjerning, Matlavning, strikning, syning Rødøy n s Storselsøy - Indrestanden (3 m, 2 k) (3 m, 1 k) Næsøy 001 Nils Tomassen m g b hf Husmand, fiskeri og lidt Rødøy n s av plassen?? 002 Hansine Tomassen k g b hm Husmandskone, Rødøy n s husgjerning og kreaturstel 003 Ole Hansen m ug b tj Fiskeri, tjenestedreng Lurøy n s 004 Trygve Nikolaisen m ug b el Fiskeri, Inderst Hemnes n s 005 Tine Ovesen k ug mt b %tj% Budeie, tjenestepike Rødøy n s Sedvanleg bustad: Røsøy i Lurøy Storselsøy - Futøy (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) Næsøy Merknad: særskilt Matrikel i de sidste dage, men nr. vites ikke 001 Tomas Davidsen m g b hf Gbr. (fisker) fiskeri, Rødøy n s Nyrydning og saaledes endnu ikke git nogen avkastning 002 Hansine Davidsen k g b hm Husgjerning, Rødøy n s (vask, strikning og matlavning) 003 Jens Davidsen m ug b s Gbr.søn %fiskersøn% Rødøy n s Opholdes av forældrene 004 Alfons Davidsen m ug b s Gbr.søn %fiskersøn% Opholdes av forældrene Rødøy n s Storselsøy - Indre Sening (pladss) (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) Næsøy 001 Karoline Sening k e b hm Husgjerning og Rødøy n s kreaturstel, matlavning, vas!! og strikning (husmandsenke) 002 Ditmar Sening m ug f s Skoleelev, husm.søn, Rødøy n s Opholdes av sin mor og fisker litt Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Storselsøy 003 Rikhard Sening m ug f s Skoleelev, husm.søn, Rødøy n s Opholdes av sin mor og fisker litt Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Storselsøy 004 Jørgen Konradsen m g f fl svigersøn Fisker, Inderst, fiskeri og Bodin n s snedkerarbeide Sannsynleg opphaldstad: Dyrækren 005 Lote Sening k g b fl d Fiskerkone, husgjerning (vask, strikning og matlavning) Rødøy n s Storselsøy - Indre Senning (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Næsøy Merknad: strandsæte 001 Ole Olsen m g b hf Fisker, strandsiter, fiskeri Rødøy n s 002 Kristine Olsen k g b hm Fiskerkone, Matlavning, strikning og vask Ankenes n s Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 003 Gotfred Olsen m ug b s Fiskersøn, opholdes av Rødøy n s forældrene 004 Olivia Olsen k ug b d Fiskersøn!!, opholdes av forældrene Rødøy n s Storselsøy - Ytre Sening (pladss) (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Næsøy 001 Johan Jansen m g b hf Fiskeri og litt jordbruk Rødøy n s (husmand) 002 Johanna Jansen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask og strikning) husm.kone 003 Kristian Jansen m ug b s Fiskeri (fisker) husm.søn Rødøy n s 004 Martin Jansen m ug b s Fiskeri (fisker) husm.søn Rødøy n s 005 Torolf Jansen m ug f s Skoleelev, opholdes av Rødøy n s forældrene, husm.søn Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Storselsøy 006 Jenny Jansen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s datter 007 Mikelina Andreassen k e b fl bestemor Uerhvervsdygtig, opholdes Rødøy n s av sønnen, husm.enke Storselsøy - Foløy (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) Næsøy 001 Anton Tollevsen m g f hf Fiskeri og litt jordbruk Rødøy n s (husmand) Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Maren Tollevsen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Meløy n s (matlavning, vask og strikning) husm.kone 003 Tea Tollevsen k ug b d Deltar i husmorens Rødøy n s gjerning og stel, datter 004 Hedevik Tollevsen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s datter 005 Birger Tollevsen m ug f s Skoleelev, husm.søn, Rødøy n s opholdes av forældrene Merknad: Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Storselsøy 006 Aksel Alfredsen m ug b Sønnesøn Opholdes av forældrene, Meløy n s husm.søn 007 Kristian Hermandsen m e b fl Inderst, fattigunderstøttet Meløy n s Storselsøy - Tendringsvik (pladss) (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Næsøy 001 Nils Danielsen m g b hf Husmand, fiskeri og litt Rødøy n jordbruk 002 Kristine Danielsen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rødøy n (matlavning, vask og strikning) husm.k. 003 Sverre Danielsen m ug b s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n 004 Daniel Danielsen m ug b s Opholdes av forældrene Rødøy n (barn) 005 Oskar Danielsen m ug b s Opholdes av forældrene Rødøy n (barn) husmandsøn 006 Mangnhilda Danielsen k ug b d Opholdes av forældrene Rødøy n (barn) datter 007 Marit Andreasen k e b Bestemor Erhversudygtig, opholdes av sin søn Rødøy n s Storselsøy - Tendringsvik (pladss) (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) Næsøy Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1836 Rødøy 001 Anton Danielsen m g b hf Husmand, fiskeri og Rødøy n s jordbruk 002 Hedevik Danielsen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask og strikning) husm.k. 003 Einar Danielsen m ug b s Deltar litt i fiske, opholdes Rødøy n s forresten av forældrene, husm.s. 004 Ottar Danielsen m ug b s Deltar litt i fiske, opholdes Rødøy n s forresten av forældrene, husm.s. 005 Kristian Danielsen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s barn, husmandssøn 006 Josofine Danielsen* k ug b d Opholdes av forældrene, barn, datter Rødøy n s Storselsøy - Kleven (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) Næsøy Merknad: strandsæte 001 Benjamin Eriksen m g f hf Fisker og grubearbeider, Korgen n s Grubearbeide og fiskeri Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord, Næsna 002 Mathea Eriksen k g b hm Husgjerning (matlavning, Rødøy n s vask, spinding og strikning) arbeiderkone 003 Fritjof Eriksen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s barn, arbeidersøn 004 Mary Eriksen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s barn, datter 005 Einar Haugen m ug b Adoptivsøn Opholdes av forældrene, barn, gaardbrukers Lerfjorden s Storselsøy - Selsøysjøen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Næsøy Merknad: strandsæte 001 Mikal Fredriksen m g b hf Strandsiter, fiskeri, Rødøy n s fattigunderst. 002 Karen Fredriksen k g b hm Erhversudygtig, Rødøy n s fattigunderstøttet, Str.kone 003 Agnes Fredriksen k ug b d Husgjerning (vask, spinding og strikning) datter Rødøy n s Storselsøy - Sandberget (pladss) (1 m, 4 k) (3 m, 4 k) Næsøy 001 Laurits Iversen m g f hf Husmand, fiskeri og litt Lurøy n s jordbruk Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord Næsna 002 Helmine Iversen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask og strikning) hus.kone 003 Martin Iversen m ug f s Fiskeri, husmandssøn Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord Næsna 004 Anna Iversen k ug b d Deltar i husgjerningen, Rødøy n s datter 005 Signe Iversen k ug b d Deltar i husgjerningen, Rødøy n s datter 006 Hardis Iversen k ug b d Opholdes av forældrene, Rødøy n s barn 007 Birger Tollevsen m ug b el Elev ved folkeskolen, Rødøy n s %mt husm.søn % Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Sedvanleg bustad: %Foløy% Storselsøy - Sandberget (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Næsøy Merknad: strandsæte 001 Nils Mortensen m g b hf Erhversudygtig, Rødøy n husm. uten jord, fattigunderstøttelse 002 Anne Mortensen k g b hm Erhversudygtig, fattigunderstøttelse, hus.kone Lurøy n Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Storselsøy - Selsøy store (5 m, 11 k) 1 16 (6 m, 10 k) Næsøy 001 Ivar Tomassen m g b hf Gaardbruker (selveier), Rødøy n s fiskeri og jordbruk Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Lotte Tomassen k g b hm Husgjerning, kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask) gaardbrukerkone Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Haakon Tomassen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s barn, gaardbrukersøn Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Erling Tomassen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s barn, gaardbrukersøn Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Reidar Tomassen m ug b s Opholdes av forældrene, Rødøy n s barn, gaardbrukersøn Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Anna Tomassen k ug b d Deltar i husgjerning Rødøy n s og kreaturstel, gaardbrukerdat. Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Hanna Tomassen k ug b d Deltar i husgjerning Rødøy n s og kreaturstel, gaardbrukerdat. Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Inga Tomassen k ug b d Deltar i husgjerning Rødøy n s og kreaturstel, gaardbrukerdat. Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 009 Halvar Hansen m ug f tj Tjenestedreng, fiskeri Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Nordværnes Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 010 Inga Dahl k ug mt b Sypike Meløy n s Sedvanleg bustad: Meløy Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Dina Værnes k e b hm Føderaadskone, syerske og Rødøy n husgjerning Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 012 Helga Værnes k ug b d Gaardbrukerdatter, sying, Rødøy n vask og strikning Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 013 Ragna Værnes k ug b d Gaardbrukerdatter, sying, Rødøy n vask og strikning Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 014 Eva Værnes k ug b d Gaardbrukerdatter, sying, Rødøy n vask og strikning Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 015 Liv Selsø k ug b Datterdatter Gaardmandssøndatter, Rødøy n opholdes av sin mor Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1836 Rødøy 016 Regine Mortensen k e b Bestemor Føderaadskone, lever av Rødøy n sit føderaad og sin formue Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 017 Joh. Sandvik m ug b el Lærer ved folkeskolen Rødøy n Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Storselsøy - Grønvik (pladss) (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) Næsøy 001 Malena Monsen k e b hm Husmandsenke, Rødøy n s erhvervsudygtig, opholdes av sin søn og delvis av pladsen 002 Saras Fordelsen m ug f s Fisker, husmandssøn, Rødøy n s fiskeri og arbeide paa pladsen Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord Næsna 003 Sara Fordelsen k ug b d Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask, strikning og syning) dat. 004 Agnes Johansen k ug b Datterdatter Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask, strikning og syning) Storselsøy - Grønvik (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) Næsøy 001 Ole Fordelsen m g f hf Husmand, fiskeri og litt Rødøy n s jordbruk Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsna 002 Anna Fordelsen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Lurøy n s (matlavning, vask og strikning) husm.kone 003 Artur Fordelsen m ug b s Deltar i fiskeri med sin far, Rødøy n s husmandsøn 004 Ovalda Fordelsen k ug b d Husgjerning (vask, Rødøy n s strikning og syning) datter 005 Gundhild Fordelsen k ug b d Opholdes av forældrene, barn, datter Rødøy n s Storselsøy - Grønvik (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) Næsøy 001 Jens Jakobsen m g f hf Husmand, fiskeri, litt Lurøy n jordbruk Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: Havnøy 002 Olea Jakobsen k g b hm Husgjerning og Lurøy n %kreaturstel% (matlavning, vask og syning) husm.kone 003 Othelius Jakobsen m ug b s Fisker, fiskeri, Rødøy n s husmandssøn 004 Petra Jakobsen k ug b d Budeie, datter %deltar i Rødøy n s husgjerningen% 005 Erling Jakobsen m ug b s Deltar i fiskeriet, Rødøy n husmandssøn 006 Inge Jakobsen m ug b s Opholdes av forældrene, husmandssøn Rødøy n Storselsøy - Grønvik (0 m, 3 k) (2 m, 3 k) Næsøy 001 Kristian Kristensen m e f hf Husmand, fiskeri og jordbruk Rødøy n s Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Sannsynleg opphaldstad: Bjerga 002 August Kristensen m g f s Fisker, fiskeri, Rødøy n husmandssøn Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: Bjerga 003 Dina Kristensen k g b Svigerdatter Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask og strikning) 004 Kaja Hansen k ug b Adoptivbarn Opholdes av Rødøy n s adoptivforældre, husmandsdatter 005 Olga Olsen k ug b tj Tjenestepige, deltar i husgjerningen og kreaturstellet Rødøy n s Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Storselsøy - Slethaugen (5 m, 5 k) 1 12 (7 m, 5 k) Næsøy 001 Marie Andreassen k e b hm Bygsel, Jordbruk og Rødøy n kvægavl, gaardbrukerenke, husgjerning holdning %og kreaturstel% Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 002 Alf Olsen m ug f s Deltar i arbeidet paa Rødøy n gaarden og desuten fiskeri, gaardbrukersøn Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: Nordfjord i Næsna Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 003 Terje Olsen m ug b s Deltar i arbeidet paa Rødøy n gaarden og desuten fiskeri, gaardbrukersøn Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 004 Øivin Olsen m ug b s Deltar i arbeidet paa Rødøy n gaarden og desuten fiskeri, gaardbrukersøn Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 005 Torleiv Olsen m ug b s Barn, forsørges av sin mor, Rødøy n gaardbrukersøn Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 006 Rut Olsen k ug b d Deltar i husgjerningen, Rødøy n saa som vask og strikning, forsørges av mor, gaardbrukerdat. Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 007 Olga Olsen k ug b d Barn, forsørges av sin mor, Rødøy n gaardbrukerdat. Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 008 Valborg Kristoffersen k ug b tj Budeie, husmandsdatter Rødøy n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen (bygsel) 009 Ole Kristensen m g b hf Føderaadsmand, lever av Rødøy n sit føderaad og sin formue Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 010 Kristine Kristensen k g b hm Føderaadskone, Rødøy n husgjerning (vask og matlavning) Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 011 Julius Olsen m ug b s Gaardbrukersøn og Rødøy n handelsmand, landhandel (kolonial) Trusamf.: Frikirken Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 012 Olav Olsen m ug f s Gaardbrukersøn, Rødøy n Skomakring Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: Sulitjelma Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen Storselsøy - Osan (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) Næsøy Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1836 Rødøy 001 Lars Jakobsen m g b hf Husmand, fiskeri og litt Rødøy n s jordbruk 002 Dortea Jakobsen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vas!! og strikning) hu.kone 003 Amandus Jakobsen m ug b s Deltar i sin fars erhverv, Rødøy n s husmandssøn 004 Ovidia Jakobsen k ug f d Deltar i sin mors erhverv Rødøy n s Merknad: E: Person nr. 4 overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Vaagen 005 Gotfred Jakobsen m ug f s Farmerarbeide, Rødøy n s husmandssøn Sannsynleg opphaldstad: Canby, Amerika avreise, mai 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Storselsøy - Grønvoll (5 m, 4 k) 1 11 (5 m, 6 k) Næsøy 001 Karl Pedersen m g b hf Gaardbruker, selveier, Rødøy n s fiskeri og jordbruk Bygning for nattopphald: Hovedbygning 002 Gurianna Pedersen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vask og strikning) gbr.kone Bygning for nattopphald: Hovedbygning 003 Petra Pedersen k ug b d Deltar i sin mors arbeide, Rødøy n s datter Bygning for nattopphald: Hovedbygning 004 Reidar Alfredsen m ug b Dattersøn Barn, forsørges av Rødøy n s besteforældre Bygning for nattopphald: Hovedbygning 005 Jenny Pedersen k ug f d Fors. gbr Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Benson Minnesota Bygning for nattopphald: Hovedbygning 006 Anna Jakobsen k ug b b Elev ved folkeskolen, fors Rødøy n s husmand Bygning for nattopphald: Hovedbygning 007 Jens Joakimsen m g b hf Føderaadsmand %fiskeri% Bodin n s føderaad og fiskeri Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 008 Jonette Joakimsen k g b hm Føderaadskone, Lurøy n s husgjerning (vask og strik.) Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 009 Hendriette Haagensen k ug f d Sypige, gaardbrukerdatter Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad:!! Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 010 Rikhard Sening m ug b b Elev ved folkeskolen, Rødøy n s husmandssøn Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen 011 Ditmar Sening m ug b b Elev ved folkeskolen, Rødøy n s husmandssøn, bnr. 1 hus. 28 Bygning for nattopphald: Føderaadsbygningen Storselsøy - Selsøy store (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Næsøy Bernhard Matisen m g b hf Gaardbruker (bygsel) Rødøy n s Jordbruk og fiskeri 002 Antonetta Matisen k g b hm Gaardbrk.kone, Dønnæs n s husgjerning (husholdningen) 003 Birger Matisen m ug b s Gaardbrukersøn, fiskeri og Rødøy n s jordarbeide 004 Kato?? Olsen %Mathisen% m g b fl svigersøn Inderst, fisker fiskeri Lurøy n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Storselsøy i Rødøy Stilling i Amerika: Fisker Side 24 Registreringssentral for historiske data

25 Flytta attende til Noreg: Siste bustad i Amerika: Seatle Merknad: Anna Olsen k g b d Husgjerning (matlavning, Rødøy n s vævning, vas!! og strikning) fiskerkone 006 Kaja Karlsen k ug b tj Budeie, tjenestepige Rødøy n s 007 Sofie Hansen k e b tj Kokkepike, tjenestepige Vega n s 008 Anna Alfredsen k ug b Barn Forsørges av sin mor, Meløy n s datter 009 Else Nilssen k ug b el Inderst, fattigunderstøttet Rødøy n s 010 Torolf Jansen m ug b el Elev ved folkeskolen, husmandssøn, bnr. 1 hus Rødøy n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Storselsøy - Selsøy store (2 m, 2 k) 1 5 (2 m, 3 k) Næsøy 001 Johan Nilsen m g b hf Gaardbruker selveier, Rødøy n s Jordbruk og fiskeri Bygning for nattopphald: Hovedbygning 002 Hanna Nilsen k g b hm Husgjerning Lurøy n s (husholdningen) gaardbrukerkone Bygning for nattopphald: Hovedbygning 003 Rolf Olsen m ug b Dattersøn Barn, gaardbrukersøn, Rødøy n s forsørges av besteforældrene Bygning for nattopphald: Hovedbygning 004 Nilsine Johansen k ug b tj Gaardbrukerdatter, budeie, Rødøy n s tjenestepike Bygning for nattopphald: Hovedbygning 005 Kristianne Jørgensen k e f hm Føderaadsenke, lever av sit Lurøy n s føderaad Sannsynleg opphaldstad: Engen i Meløy Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Storselsøy - Vaagen (6 m, 6 k) 1 10 (5 m, 5 k) Næsøy 001 Tarald Heen m g b hf Gaardbruker og Grytten i n s handelsmand, jordbruk og handel (klær, skotøi og mel??) Romsdals amt Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Tine Heen k g b hm Husgjerning og kreaturstel Rødøy n s (matlavning, vævning og vask) gbr.kone Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Gustav Heen m ug b s Erhversudygtig, opholdes Rødøy n av forældrene, gbr.søn Trusamf.: Syvende dags Adventist Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 004 Torolf Heen m ug f s Elev ved seminariet Rødøy n s Merknad: E: Person nr. 4 overstrøket i kilda Sannsynleg opphaldstad: Elverum Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Alfred Heen m ug f s Gaardbrukersøn, fiskeri og s jordarbeide Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 006 Olav Heen m ug b s Gaardbrukersøn, deltar i jordarbeide paa gaarden Rødøy n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 007 Marie Heen k ug b d Strikerske, datter Rødøy n s Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 008 Borghild Heen k ug b d Deltar i husgjerningen og kreaturstell, datter Rødøy n s Registreringssentral for historiske data Side 25

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1835 Træna, Lurøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer