Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 83

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1657 Børseskognen Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 426 (kvinner: 212, menn: 214) Bustader i kretsen: 63 Krets: 001 Aasbygden og Prestegjeld: Børsen Herred/by: Børseskognen Aasbygden og Sæter (4 m, 6 k) 9 (4 m, 5 k) Petter Enoksen Sæter m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Martha Fredriksdatter Sæter k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003!! Sæter* m ug b s Søn Børseskognen n s Merknad: Udøpt gut 004 Anna Skaseth k ug b tj Hus & Kreaturstel Børseskognen n s 005!!!! k ug b Børseskognen n s Merknad: Udøpt pike 006 Marit Olsdatter Rian k ug b tj Hus & Kreaturstel Børsen n s 007 Marit Sivertsdatter Rian k ug mt fl Søm Børsen n s Sedvanleg bustad: Børsen 008 Petter Andersen Vottelien m ug b tj Gaardsarbeide Børseskognen n s 009 John Rasmussen Sæter m g b hf Føderaadsmand Børseskognen n s 010 Guru Jensen Sæter k g b hm Føderaadskone Børseskognen n s Aasbygden og Vottelien nedre (4 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 John Olsen Kufaas m g b hf Gaardbruker & maler Børseskognen n s 002 Marit Altsdatter Kufaas k g b hm Gaardbrukerkone Buviken n s 003 Olga Johnsdatter Kufaas k ug b d Datter Børseskognen n s 004 Alt Johnsen Kufaas m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Anne Johnsdatter Kufaas k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Arne Johnsen Kufaas m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Karen Johnsdatter Kufaas k ug b d Datter Børseskognen n s 008 Anne Johnsdatter Kufaas k e b hm Husstel Børseskognen n s 009 Ole Olsen Lund m ug mt fl Malerlærling & Leinstranden n s Skogsarbeider Sedvanleg bustad: Leinstranden Aasbygden og Vottelien øvre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Anders Johnsen Vottelien m g b hf Gaardbr & murer Børseskognen n s 002 Ingeborg Olsdatter Vottelien k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Ole Johnsen Vottelien m ug b s Jord- & skogsarbeide Børseskognen n s 004 Anna Johnsdatter Vottelien k ug b d Datter Børseskognen n s 005 Klara Johnsdatter Vottelien k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Arne Ingemar Vottelien m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Magda Johnsdatter Vottelien k ug b d Datter Børseskognen n s Folketeljinga Aasbygden og Skaset østre (8 m, 6 k) 13 (6 m, 7 k) John Johansen Ofstad m g b hf Gaardbruker Gjeitastrandenn s 002 Marit Arntsdatter Ofstad k g b hm Gaardbrukerkone Gjeitastrandenn s 003 Elen Johnsdatter Ofstad k ug b d Datter Gjeitastrandenn s 004 Arnt Johnsen Ofstad m ug b s Søn Gjeitastrandenn s 005 Johan Johnsen Ofstad m ug b s Søn Gjeitastrandenn s 006 Ivar Johnsen Ofstad m ug b s Søn Gjeitastrandenn s 007 Randi Arntsdatter Bjørnbet k ug b tj Tjenestepike Gjeitastrandenn s 008 Petter Johnsen Stene m ug b tj Jordbruksarbeide Bynesset n s 009 Erik Larsen Fossum m g mt fl Gaardbr & snedker Børsen n s Sedvanleg bustad: Børsen 010 Ole Eggen m ug mt el Forskjelligt arbeide Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn 011 Even Fredriksen Skaset m g b hf Føderaadsmand Børsen n s 012 Marit Lødensdatter Skaset k g b hm Føderaadskone Børseskognen n s 013 Lava Lødensdatter Skaset k e b fl Enke Børseskognen n s 014 Guru Fredriksdatter Skaset k ug f fl Søm Børseskognen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1657 Børseskognen Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 015 Marit Trondsdatter Skaset k ug b fl Forskjelligt arbeide Børseskognen n s Aasbygden og Skaset vestre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Tore Olsen Skaseth m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Marie Arntsdatter Skaseth k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Ole Toresen Skaseth m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Arnt Toresen Skaseth m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Berit Haldosdatter Skaseth k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s 006 Karen Larsdatter Skaseth k ug b fl Børseskognen n s Aasbygden og Storseth (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hansine Alexandra Arentz k e b hm Godseierenke Overhalden n s 002 Kari Olsdatter Egsagen k ug b tj Hust. & Kreaturst Børsen n s 003 Gunnar Berntsen m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Ingebrigt Pedersen Skaseth m ug b tj Jordbruksarbeide Børsen n s Aasbygden og Uvaas 8 1, 2 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Einarsen Uvaas m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1887 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Michigan Stilling i Amerika: Grubearbeider Merknad: 002 Elen Arntsdatter Uvaas k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Einar Olsen Uvaas m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Arnt Olsen Uvaas m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Karen Olsdatter Uvaas k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Ingebrigt Olsen Uvaas m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Einar Olsen Uvaas m g b hf Føderaadsmand Børseskognen n s 008 Ingeborg Jensdatter Uvaas k g b hm Føderaadskone Børsen n s Aasbygden og Sim (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Marcus Hartmann Arentz m g b hf Godseier Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Tacoma Stilling i Amerika: Landmaaling Merknad: 002 Ragna Gudrun Arentz k g b hm Godseierfrue Surendalenn s 003 Ingeborg Pedersdatter k ug b tj Budeie Hevne n s Vuttudal 004 Karoline A. Valmyr k ug b tj Budeie Hitteren n s 005 Bernt Iversen m ug b tj Gaardsarbeide Børseskognen n s 006 Martin Olsen Otterstad m ug b tj Gaardsarbeide Børseskognen n s Aasbygden og Fossestuen landhandleri 5 (0 m, 5 k) (0 m, 5 k) 001 Randi Beseth k ug b log Butikdame Børsen n s 002 Randi Johansdatter Dahl k e b log Enke Husstel formue Børsen n s 003 Gjertine Dahl k ug b log Søm Børsen n s 004 Randi Arntsdatter Solstad k ug b log Søm Børseskognen n s 005 Sofie Indtian k ug b log Søm Frøien n s Aasbygden og Børseskogns meieri 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Ida Johnsdatter k ug b el Meierske Børseskognen n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Aasbygden og Bingvolden (plads) 1 (1 m, 0 k) (0 m, 0 k) 001 Anton Klefstad m ug mt el Tømmerkjører Høilandet, n s Melhus Sedvanleg bustad: Høilandet Melhus Aasbygden og Eidsmo (3 m, 3 k) (3 m, 2 k) 001 Enok Iversen Eidsmo m g b hf Gaardbr & Fabrikeier Børseskognen n s 002 Anne Nilsdatter Eidsmo k g b hm Gaardbrukerkone Børsen n s 003 Lars Enoksen Eidsmo m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Karl Nilsen Melby m ug b tj Gaardsarbeide Børseskognen n s 005 Gjertrud P. Søreggen k ug mt tj Husstel Børsen n s Sedvanleg bustad: Børsen 006 Anna Paulsdatter Søreggen k ug mt tj Husstel Børsen n s Sedvanleg bustad: Børsen 007 Lina Hopstad k ug f tj Tjenestepike Bjørnør n s Sannsynleg opphaldstad: Bjørnør Aasbygden og Eidsmo (plads) under (1 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Johanna Larsdatter Eidsmo k e b hm Fattigunderstøttet Orkdalenn s 002 Per Karlson m ug mt el Jordbruksarbeider Kallenäs, Sverige Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sverige Aasbygden og Eidsmo 10 2, 3 11 (5 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Johan Olsen Eidsmo m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Minneapolis Stilling i Amerika: Maler Merknad: 002 Berit Arntsdatter Eidsmo k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Maren Johansdatter Eidsmo k ug b d Datter Børseskognen n s 004 Ole Johansen Eidsmo m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Anne Johansdatter Eidsmo k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Marie Andersdatter Vottelien k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 007 Rasmus Haldosen Bjørgum m ug b tj Gaardsarbeide Børseskognen n s 008 Berit Johnsdatter Eidsmo k ug b tj Fjøsstel Børseskognen n s 009 Anders Olsen Syrstad m ug mt fl Skogsarbeide Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn 010 Ole Johnsen Eidsmo m g b hf Føderaadsmand Børseskognen n s 011 Maren Kristoffersdatter Eidsmo k g b hm Føderaadskone Orkedale n s Aasbygden og Bjørgum 11 1, 2 8 (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ole Olsen Bjørgum m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Anne Iversdatter Bjørgum k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Johan Olsen Bjørgum m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Berit Olsdatter Bjørgum k ug b d Datter Børseskognen n s 005 Randi Olsdatter Bjørgum k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Inga Olsdatter Bjørgum k ug b d Datter Børseskognen n s 007 Olga Olsdatter Bjørgum k ug b d Datter Børseskognen n s 008 Johanna J. Rekstad k ug b fl Husstel, Formue Børseskognen n s Aasbygden og Bjørgum 11 3, 6 6 (3 m, 3 k) (3 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1657 Børseskognen 001 Paul Jensen Bjørgum m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Eli Evensdatter Bjørgum k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Oline Paulsdatter Bjørgum k e b d Husstel Børseskognen n s 004 Martin Jørgensen Bjørgum m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Petter Jørgensen Bjørgum m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Randi Johnsdatter k g mt b Hus- & Kreaturstel Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Aasbygden og Bjørgum (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Johannesen Nordland m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Berit Johnsdatter Nordland k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Ingeborg A. Bjørgum k e b fl Husstel Børseskognen n s 004 Gunnar Martin Bjørgum m ug b fl Børseskognen n s Aasbygden og Bjørgum (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Iver Iversen Bjørgum m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Snedker Merknad: 002 Anna Johnsdatter Bjørgum k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Husstel Merknad: 003 Inga Johnsdatter k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 004 Sverre J. Gustad m ug b tj Gaardsarbeide Stenkjær n s 005 Villgodt Kleppe m ug b fl Fosterbarn Børsen n s Aasbygden og (Skaara) 12 1, 2 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 John Klemetsen m g b hf Gaardbruker & murer Børsen n s 002 Randi Andersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Marit Johnsdatter k ug b d Datter Børseskognen n s 004 Karen Johnsdatter k ug b d Datter Børseskognen n s 005 Marit Iversdatter k e b hm Enke, Husstel Børseskognen n s Aasbygden og (løkken) (9 m, 2 k) 9 (7 m, 2 k) Andreas Pedersen m g b hf Gaardbruker Børsen n s 002 Elen Eriksdatter k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Einar Andreassen m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Petter Andreassen m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Gunnar Andreassen m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Martin Andreassen m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Ivar Andreassen m ug b s Søn Børseskognen n s 008 Arne Egil A. m ug b s Søn Børseskognen n s 009 Marit Andersdatter Handberg k e b b.mor Husstel Børsen n s 010 Karl Vilhelmsen Hovseth m e mt fl Gaardbruker & Skomaker Børsen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn 011 Haldo Nilsen Aunan m ug mt fl Skomakerlærling Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Aasbygden og (Kattem) (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Johanna Rasmusdatter k e b hm Gaardsbruk & Orkdalenn s Fattigunderstøttet 002 Ingebrigt Iversen m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 003 Reidar Iversen m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Rasmus Iversen m ug b s Søn Børseskognen n s Aasbygden og (Kattemslien) (5 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Johannes Gustad m g f hf Gaardbruker & Emisær Ekne n s Sannsynleg opphaldstad: Lade, Thjen 002 Hansine Petersdatter Gustad k g b hm Gaardbrukerkone Aafjordenn s 003 Peder Johannessen Gustad m ug b s Søn Ekne n s 004 Harald Johannessen Gustad m ug b s Søn Levangern s 005 Ole Johannessen Gustad m ug b s Søn Ekne n s 006 Josef Johannessen Gustad m ug b s Søn Bindalen n s 007 Olav Johannessen Gustad m ug b s Søn Bindalen n s Aasbygden og (Neristuen) (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Peter Johnsen m g b hf Gaardbruker Børsen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1883 Flytta attende til Noreg: 1885 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Wisconsien Stilling i Amerika: Skogsarbeider Merknad: 002 Randi Simensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Børsen n s 003 John Petersen m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Anne Petersdatter k ug b d Hus & Kreaturstel Børseskognen n s 005 Simen Petersen m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Ole Petersen m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Endre Petersen m ug b s Søn Børseskognen n s 008 Elen Petersen k ug b d Datter Børseskognen n s 009 Arne Ivarson Eggen m ug b fl Understøttes av faderen (uægte) Børsen n s Folketeljinga Aasbygden og (Neristuen søndre) (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Olav Johnsen m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Bygmester Merknad: 002 Mina Henriksdatter k g b hm Gaardbrukerkone Ulstein n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Ulstein Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Husstel Merknad: 003 Josef Georg Olavsen m ug b s Søn St. Paul n s 004 Herman Marius O. m ug b s Søn St. Paul n s 005 Hilda Margrethe k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Jenny Ovedie k ug b d Datter Børseskognen n s 007 Johanna Olavsdatter k ug b d Datter Børseskognen n s 008 Marine Evensdatter Løvø k ug b tj Tjenestepike Aafjordenn s 009 John Olsen m g b hf Føderaadsmand Børseskognen n s 010 Gjertrud Andersdatter k g b hm Føderaadskone Børsen n s Aasbygden og (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Gunder Restad m g b hf Gaardbruker & Høilandetn s Skogsarbeider Melhus 002 Olina Simensdatter Restad k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Anna Gundersdatter Restad k ug b d Datter Børseskognen n s 004 Ole Gundersen Restad m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Sigmund Gundersen Restad m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Ivar Gundersen Restad m ug b s Søn Børseskognen n s 007 John Gundersen Restad m ug b s Søn Børseskognen n s 008 Simen Simensen Skauge m e b hf Gaardsarbeide Børseskognen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1657 Børseskognen Aasbygden og (Eggen) (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Nikolaisen m e b hf Gaardbruker og murer S Orkedalen s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1890 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Minneapolis Stilling i Amerika: Murer Merknad: 002 Maren Olsdatter k ug b d Hus- og kreaturstel Børseskognen n s 003 Ingeborg Rasmusdatter k e b hm Føderaadskone Hevne n s 004 Anna Marie Selander k ug b fl Husstel Trondhjemn s 005 Karl Oscar Kristiansen m ug b fl Understøttes Trondhjemn s fattigunderstøttet 006 Berit Evensdatter By k ug b fl Understøttes Formue Børseskognen n s Aasbygden og (Lien), Myrløkken 15, 16 2, 2 4 (2 m, 2 k) (2 m, 1 k) 001 Jens Jakobsen m g b hf Gaardbruker Lensvikenn s Søndre Trondhjem Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Roksbring Stilling i Amerika: Grubearbeider Merknad: 002 Serianna Kristiansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Værdalenn s 003 Harald K. m ug b fl Børseskognen n s 004 Marie Johnsdatter Storset k ug mt tj Husstel Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Aasbygden og (Reinen) 15 3, 4 7 (4 m, 3 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Petter Rygh m g b hf Folkeskolelærer & Frosta n s Kirkesanger 002 Ovedie Kristiansdatter Rygh k g b hm Folkeskolelærerkone Frosta n s 003 Kaare Hansen Rygh m ug b s Søn Frosta n s 004 Kjartan Hansen Rygh m ug b s Søn Frosta n s 005 Helge Hansen Rygh m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Sigrid Hansdatter Rygh k ug b d Datter Børseskognen n s 007 Kari Solstadaas k ug mt tj Hus- og Kreaturstel Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Aasbygden og (Larsstuen) (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Ole Andersen m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Nikoline k g b hm Gaardbrukerkone Frosta n s 003 Anders Olsen m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Odny!! Olsen m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Kristian Olsen m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Borghild Olsen k ug b d Datter Børseskognen n s 007!! Olsen * m ug b s Søn Børseskognen n s Merknad: Udøpt gut 008 Martha Lødensdatter k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s 009 Anders Larsen Fuglaas m ug b fl Gaardsarbeide Orkdalenn s 010 Elen Aunmyr k ug b fl Fattigunderstøttet Børseskognen n s Sjukdom: s 011 Marit Andreasdatter k ug b tj Husstel Børseskognen n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aasbygden og (Tyskhaugen) 15 6, 7 5 (2 m, 3 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Ole Andersen m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Merknad: Hovedbygningen 002 Randi Johnsdatter k g f hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s Sannsynleg opphaldstad: Børseskogn 003 Karen Olsdatter k ug b d Hus & Kreaturstel Børseskognen n s 004 Ragna Johnsen k ug b dd Børseskognen n s 005 Anne Johnsdatter Skjellan k e b hm Fattigunderstøttet Børseskognen n s Merknad: Bryggerhuset 006 Even Pedersen Skjellan m ug b s Gaardsarbeider & skomaker Børseskognen n s Aasbygden og (Oppistuløkken) (5 m, 2 k) (5 m, 3 k) 001 John Andersen Storseth m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Marit Olsdatter Storseth k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Kari Johnsdatter Storseth k g b d Hus- & Kreaturstel Børseskognen n s 004 Anders Johnsen Storseth m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Marie Johnsdatter Storseth k ug f d Datter Børseskognen n s Sannsynleg opphaldstad: Børseskogn 006 Iver Johnsen Storseth m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Tryggve Johnsen Storseth m ug b s Søn Børseskognen n s 008 Lars Gustavsen Storseth m ug b s Søn Børseskognen n s Aasbygden og (Bakkan) (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Lars Evensen m g b hf Gaardbruker & sageier Børseskognen n s 002 Marit Ingebrigtsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Melhus n s 003 Berit Larsdatter k ug b d Husligt arbeide Børseskognen n s 004 Einar Larsen m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Einar Pedersen m ug b tj Gaardsarbeide Ytterøen n s 006 Katrine k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s 007 Karen Evensdatter k ug b d Søm Børseskognen n s Aasbygden og (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Iver Olsen Eidsmo m g b hf Gaardbruker & sersjant Børseskognen n s 002 Berit Olsen Eidsmo k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Ole Iversen Eidsmo m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Kari Olsdatter Rekstad k ug b tj Barnepike Børseskognen n s 005 Emelie Pedersdatter Kufaassæter k ug b tj Tjenestepike Børsen n s Aasbygden og (Gjerdet) (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Simon Olsen m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Gundhild Simonsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Ole Simonsen m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Marit Simonsdatter k ug b d Datter Børseskognen n s 005 Sivert Simonsen m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Martin Simonsen m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Petter Simonsen m ug b s Søn Børseskognen n s Aasbygden og (Skaara søndre) (1 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Berit Olsdatter k e b hm Gaardbrukerenke Børseskognen n s 002 Oline Olsdatter k ug b d Hus & kreaturstel Børseskognen n s 003 John Rasmussen Syrstad m ug mt fl Gaardbruker Rennebu n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1657 Børseskognen Aasbygden og (Gjerdet) (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Rasmus Larsen m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Berit Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Lars Rasmussen m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Arne J. A. Sæter m ug b fl Understøttet Leksviken s Aasbygden og (plads) under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Paul Iversen m g b hf Husmand Børseskognen n s 002 Randi Jakobdatter k g b hm Husmandskone Lensvikenn s S. Trondhjem 003 Iver Paulsen m ug b s Gaards- og skogsarbeide Børseskognen n s 004 Anna Larsdatter k ug b dd Tjenestepike Børseskognen n s Aasbygden og Rekstad, nordre (3 m, 6 k) (3 m, 5 k) 001 Johannes Eriksen Rekstad m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Sigrid Rasmussen Rekstad k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Anne Johannesdatter Rekstad k ug b d Hus & Kreaturstel Børseskognen n s 004 Marit Johannesdatter Rekstad k ug mt d Tjenestepike Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn 005 Erik Johannesen Rekstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 006 Gurine Johannesdatter Rekstad k ug b d Datter Børseskognen n s 007 Anna Johannesdatter Rekstad k ug b d Datter Børseskognen n s 008 Anne Larsdatter Rekstad k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s 009 Erik Gundersen Rekstad m ug b s Snedker S Børseskognen n s Aasbygden og Rekstad nordre (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Ole Ingebrigtsen Rekstad m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Randi Haldosdatter Rekstad k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Ingebrigt Olsen Rekstad m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Bergit Olsdatter Rekstad k ug b d Datter Børseskognen n s 005 Sigrid Olsdatter Rekstad k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Anna Arntsdatter Solstad k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 007 Ingebrigt Johannesen Rekstad m g b hf Føderaadsmand Børseskognen n s 008 Berit Larsdatter Rekstad k g b hm Føderaadskone Flaa, n s Melhus 009 Berit Ingebrigtsdatter Rekstad k ug b d Strikkearbeide Børseskognen n s 010 Lars Arntsen Rekstad m ug b Børseskognen n s Aasbygden og Rekstad nordre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Jonsen Storseth m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Anna Benjaminsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Agdenes n s Storseth 003 Ole Olsen Storseth m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Bjarne Olsen Storseth m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Martine Andersdatter Storseth k ug b fl Fattigunderstøttet Børseskognen n s Aasbygden og Rekstad 18 1, 2 12 (8 m, 4 k) 13 (8 m, 5 k) Iver Olsen Rekstad m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Johanna Ingebrigtsdatter Rekstad k g f hm Gaardbrukerkone & Jormor Børseskognen n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Sannsynleg opphaldstad: Børseskogn 003 Ole Iversen Rekstad m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Klara Iversdatter Rekstad k ug b d Datter Børseskognen n s 005 Ingebrigt Iversen Rekstad m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Rikard Røst m ug b tj Gaardsarbeide Trondhjemn s 007 Johanna A. Rø k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 008 Martha Enoksdatter Rian k ug b tj Husligt arbeide Børsen n s 009 Maren Rekstad k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s 010 Lars Olsen Rekstad m ug b s Søn Børseskognen n s 011 John Olsen Rekstad m ug b s Snedkerlærling Børseskognen n s 012 Anders Olsen Rekstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 013 Ole Olsen Rekstad m ug b s Søn Børseskognen n s Aasbygden og Rekstad (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Madsen Rekstad m g b hf Husmand Børseskognen n s 002 Karen Sivertsdatter Rekstad k g b hm Husmandskone Børsen n s 003 Anna Emilsdatter Rekstad k ug b dd Børseskognen n s Sjukdom: s Aasbygden og Rekstad under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Sivert Larsen Rekstad m g b hf Husmand Børseskognen n s 002 Randi Olsdatter Rekstad k g b hm Husmandskone Børseskognen n s 003 Haldo Simensen Bjørgum m e b fl Forskjelligt arbeide Børseskognen n s 004 Helene Haldosdatter Rian k e b fl Fattigunderstøttes Børseskognen n s Sjukdom: s Aasbygden og Rekstadklev (plads) under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ingebrigt Evensen Rekstad m g b hf Husmand & snedker S Børseskognen n s 002 Marit Petersdatter Rekstad k g b hm Husstel & kreaturstel Børsen n s 003 Even Ingebrigtsen Rekstad m ug b s Gaards- og skogsarbeide Børseskognen n s 004 Einar Torbjørn Johnsen m ug b fl Understøttes fattigvæsenet Trondhjemn s Aasbygden og Rekstad 18 3, 4, 5, 6 8 (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Lars Evensen Rekstad m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Randi Estensdatter Rekstad k g b hm Gaardbrukerkone Buviken n s 003 Dorthea Estensdatter Snefugl k ug b tj Tjenestepike Buviken n s 004 Sigrid Johnsen Snefuglsskog k ug b tj Husstel Buviken n s 005 Arne Fridtjov Johnsen m ug b fl Understøttes fattigvæsenet Trondhjemn s 006 Paul Lødensen Rekstad m g b fl Rentier Børseskognen n s 007 Marit Simensdatter Rekstad k g b fl Formue Børseskognen n s 008 Sidsil Johansdatter Rekstad k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aasbygden og Skauan (6 m, 7 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Anders Olsen Skauan m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Torgersdatter Skauan k g b hm Gaardbrukerkone Melhus n s 003 Berit Nilsdatter Syrstad k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 004 Ingeborg Haldosdatter k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 005 Arnt Andersen Rø m ug b tj Gaardsarbeide Børseskognen n s 006 Ole Enoksen m ug b fl Børseskognen n s 007 Marit Arntsdatter Skauan k ug mt tj Barnepike Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1657 Børseskognen 008 Ole Johnsen Vold m g b hf Gaardsarbeide Melhus n s Merknad: Føderaadsbygningen 009 Kersti Andersdatter Vold k g b hm Husstel Børseskognen n s 010 Marit Olsen Vold k ug b d Datter Børseskognen n s 011 Svein Haldosen m g b fl Gaardsarbeide Børseskognen n s 012 Dorthea Jonsdatter k g b fl Husstel Buviken n s 013 Anders Evensen Solstad m ug mt fl Gaardsbruk & Snedkering Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Aasbygden og Skauan (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Johansen Skauan m g b Gaardbruker Bynesset n s 002 Karen Ingebrigtsdatter Skauan k g b Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Johan Olsen Skauan m ug b Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Sigrid Olsdatter Skauan k ug b Hus & Kreaturstel Børseskognen n s 005 Lars Olsen Skauan m ug b Gaardsarbeide Børseskognen n s 006 Berit Johnsdatter Kufaas k ug b Tjenestepike Børseskognen n s 007 Sigrid Olsdatter Skauan k e b Føderaadskone Soknedalen n s Aasbygden og Syrstad søndre 37 1, 5 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Lars Olsen Syrstad m g b hf Gaardbruker & herredskas Børseskognen n s 002 Berit Knudsdatter Syrstad k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Randi Johnsdatter Krokstad k ug b tj Hus- og kreaturstel Børseskognen n s 004 Ole Johnsen Syrstad m g b hf Føderaadsmand Børseskognen n s 005 Eli Johansdatter Syrstad k g b hm Føderaadskone Børseskognen n s 006 John Olsen Syrstad m ug b s bestyrer av landboforening Børseskognen n s Aasbygden og Syrstad søndre (4 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 L. P. Syrstad m g b hf Gaardbruker & sersjant Sverige n s 002 Anne Olsdatter Syrstad k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Lars Larsen Syrstad m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Marit Larsdatter Syrstad k ug b d Datter Børseskognen n s 005 Martha Agnetha Syrstad k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Ole Larsen Syrstad m ug b s Søn Børseskognen n s 007 Ingeborg Hedvig Syrstad k ug b d Datter Børseskognen n s 008 Martha Agnetha Syrstad k e b hm Husstel Sverige n s 009 Ole Iversen Rødsli m e mt b Gaardsarbeide og Børseskognen n s Føderaadsm. Sedvanleg bustad: Børseskogn Aasbygden og Syrstad nordre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lars Andersen Krokstad m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Gjertrud Krogstad k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Anders Larsen Syrstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Sivert Larsen Syrstad m ug b s Gaardsarbeide & Børseskognen n s træskjæring 005 Olga Nilsdatter Syrstad k ug b tj Hus- og kreaturstel Børseskognen n s Aasbygden og Syrstad nordre (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ivar Ingebrigtsen Uvaas m g f hf Postaapner & Gaardbruker Børseskognen n s Sannsynleg opphaldstad: Børseskogn 002 Ingeborg Sivertsen Uvaas k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Sivert Ivarsen Uvaas m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Ingemar Ivarsen Uvaas m ug b s Postbærer & Børseskognen n s Gaardsarbeide 005 Marie k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 006 Else Olsdatter k ug b fl Børseskognen n s Aasbygden og Syrstad nordre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johan Olsen Syrstad m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Ingeborg Johansdatter Syrstad k g b hm Gaardbrukerkone Maalselvdalen n s 003 Ole Johansen Syrstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Arne Johansen Syrstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 005 Inga Johansdatter Syrstad k ug b d Datter Børseskognen n s 006 Ragna Johansdatter Syrstad k ug b d Datter Børseskognen n s 007 Kari Johnsdatter Syrstad k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s Aasbygden og Syrstad nordre (4 m, 3 k) (4 m, 2 k) 001 Knud Larsen Syrstad m g b hf Gaardbruker & sageier Børseskognen n s 002 Karen Ingebrigtsdatter Syrstad k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Elev Knudsen Syrstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 004 Ingebrigt Knudsen Syrstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 005 Kari Knudsdatter Syrstad k ug b d Husstel Børseskognen n s 006 Ole Knudsen Syrstad m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 007 Marit Johannesdatter Rekstad k ug mt tj Tjenestepike Børseskognen n s Sedvanleg bustad: Børseskogn Aasbygden og Syrstad (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Paul Jensen Krangsaas m ug b hf Gaardbruker Børsen n s 002 Johan Jensen Krangsaas m ug b tj Gaardsarbeide Børsen n s 003 Karen H. Aunan k ug b tj Tjenestepike Børseskognen n s 004 Marit L. Krangsaas k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s 005 John J. Krangsaas m ug b s Jordbruksarbeide Børsen n s 006 Marit J. Krangsaas k ug b d Husstel Børsen n s 007 Birger Olsen Krangsaas m ug b s Børseskognen n s Aasbygden og Skjellan (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 John Olsen Skjellan m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Randi Olsdatter Skjellan k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Marit Johnsdatter Skjellan k ug b d Hus- og kreaturstel Børseskognen n s 004 Randi Johnsdatter Skjellan k ug b d Hus- og kreaturstel Børseskognen n s 005 Ole Johnsen Skjellan m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 006 Hanna Amundsdatter Skjellan k ug b Pleiebarn fattigvæsenet Børseskognen n s Aasbygden og Skjellan (0 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 John Evensen Mjølhus m g f hf Gaardbruker Gjeitestrandenn s Sannsynleg opphaldstad: Orkdalen 002 Anne Andersdatter Mjølhus k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Anna Johnsdatter Mjølhus k ug b d Hus- og kreaturstel Børseskognen n s 004 Anders Johnsen Mjølhus m ug f s Gaardsarbeide Børseskognen n s Sannsynleg opphaldstad: Orkdalen 005 Martha Andersdatter Skjellan k e b hm Føderaadskone Børseskognen n s Aasbygden og Skjellan (Skjellaasen) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1657 Børseskognen 001 Ole Olsen Skjellan m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Olufine Larsdatter Skjellan k g b hm Gaardbrukerkone Vegø, n s Helgeland 003 Olav Olsen Skjellan m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Inger Olsdatter Skjellan k ug b d Datter Børseskognen n s Aasbygden og Skjellan (Skjelmarken) (2 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Johan Olsen Skjellan m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s 002 Ingeborg Olsen Skjellan k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Gunhild Johansdatter Skjellan k ug b d Hus- og kreaturstel Børseskognen n s 004 Ragna Andreasdatter Skaset k ug b fl Husstel Kristianian s 005 Hjalmar?? m? mt el Reisende Kjedelflikker? Statsb.:? Trusamf.:? Merknad: ingen oplysninger kan gives Sedvanleg bustad:? Aasbygden og Skjellan (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peder Andersen Skjellan m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Farmerarbeider Merknad: 002 Gjertine Andersdatter Skjellan k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Anna Pedersdatter Skjellan k ug b d Datter Børseskognen n s 004 Anders Pedersen Skjellan m ug b s Søn Børseskognen n s 005 John Pedersen Skjellan m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Ragna Pedersdatter Skjellan k ug b d Datter Børseskognen n s 007 Marit Pedersdatter Skjellan k ug b d Datter Børseskognen n s 008 Anders Johnsen Skjellan m e b hf Føderaadsmand Børseskognen n s Aasbygden og Kufaas (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Ole Ingebrigtsen Kufaas m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Børseskogn Siste bustad i Amerika: Minneapolis Stilling i Amerika: Sagbruksarbeider Merknad: 002 Kari Ingebrigtsdatter Kufaas k g b hm Gaardbrukerkone Børseskognen n s 003 Ingebrigt Olsen Kufaas m ug b s Søn Børseskognen n s 004 Lars Olsen Kufaas m ug b s Søn Børseskognen n s 005 Johan Olsen Kufaas m ug b s Søn Børseskognen n s 006 Agnes Johnsen k ug b tj Tjenestepike Trondhjemn s 007 Johan Nilsen m ug b tj Gaardsarbeide Trondhjemn s 008 Ingebrigt Olsen Kufaas m g b hf Føderaadsmand Børseskognen n s 009 Karen Olsdatter Kufaas k g b hm Føderaadskone Børseskognen n s Aasbygden og Kufaas (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Sivertsen Almli m e b hf Gaardbruker & snedker S Børseskognen n s 002 Jørgen Olsen Almli m ug b s Maskinarbeider Børseskognen n s 003 Martha Olsdatter Almli k ug b d Hus- & Kreaturstel Børseskognen n s 004 Karl Olsen Almli m ug b s Gaardsarbeide Børseskognen n s 005 Marie Rafaelsdatter Sæter k ug b tj Husstel og søm Leksviken s 006 Ida Kristoffersdatter Sæter k ug b fl Leksviken s Aasbygden og Kufaas (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Ole Arntsen Kufaas m g b hf Gaardbruker Børseskognen n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer