Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3885 (kvinner: 2006, menn: 1879) Bustader: 652 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 1016 (kvinner: 541, menn: 475) Bustader i krinsen: 141 Krins: 001 Herred/by: Furnes Folketeljinga Nederkværn Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Thore Bjerke m g f Hf Brugseier S 1871 Ringsaker N S Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Christiania 002 Martha Bjerke k g f Hm Husmor 1877 Christiania N S Sannsynleg opphaldstad: Christiania 003 Karoline Guneriusen k ug b Tj Tjenestepige 1867 Vaaler Hed N S 004 Hilda Hansen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Ringsaker Hed N S 005 Ingeborg Larsen k ug b Tj Tjenestepige 1880 Ringsaker Hed N S 006 Kristian Jensen m ug b Tj Gaardsarbeider 1854 Faaberg Krs N S 007 Lars Larsen m g b Lægdslem Lægdslem 1819 Stange Hed N S 008 Birger Bjerke m ug b Brugseier 1873 Ringsaker Hed N S Merknad: Sidebygning, Kontorbygningen 009 Martin Hals m g mt Kontrollør 1828 Aamot Hed N S Sedvanleg bustad: Romedal 010 Johannes Narud m ug b Gaardsbestyrer 1879 Ringsaker Hed N S 011 Johannes Berg m g b Selveier og bryggeriarb Furnes herred* N S 012 Mikkel I Nordsven m g mt Selveier og bryggeriarb Furnes herred* N S Sedvanleg bustad: Nordsveen Furnes 013 Kristoffer Olsen m g b Budeie 1849 Furnes herred* N S Merknad: Drengestubygningen 014 Mikkel Mathiasen m ug b Budeie 1879 Furnes herred* N S 015 Emil Kristiansen m ug b Budeie 1884 Furnes herred* N S 016 Hans O Bakke m ug b Budeie 1887 Furnes herred* N S 017 Gustav Jensen m ug b Gaardsarbeider 1876 Furnes herred* N S 018 Peder Mathiasen m ug b Gaardsarbeider 1881 Ringsaker Hed N S 019 Børre P Nerlien m ug b Gaardsarbeider 1828 Nes H Hed N S 020 Sigvard Selmer m ug b Sagarbeider 1882 Vang Hedemarken N S 021 Mathias Gulbrandsen m g mt Brænderimester og gaardeier 1855 Ringsaker Hed N S Merknad: Sidebygning, brænderi Sedvanleg bustad: Hamar 022 Lars P Staksethengen m g mt Selveier og brænderiarb Furnes herred* N S Sedvanleg bustad: Furnes 023 Lars Hedelund m g mt Selveier og brænderiarb Sverige N S Sedvanleg bustad: Vang Hedm 024 Martin Buttekværneie m g mt Husmand og brænderiarb Stange Hed N S Sedvanleg bustad: Furnes 025 Thore J Gaalaas m g mt Forpagter og brænderiarb 1843 Furnes herred* N S Sedvanleg bustad: Furnes 026 Johannes Jakobsen m g mt Inderst og brænderiarb 1839 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Vang Hedm 027 Johannes Ødegaarden m g mt Selveier og brænderiarb Vang Hedm N S Sedvanleg bustad: Furnes Verven Under Marie Mathiasdatter k g b Hm Huslige arbeider 1854 Ringsaker Hed N S 002 Martin Kristoffersen m ug b S Arbeider ved jordbrug 1881 Furnes herred* N S 003 Berte Kristoffersen k ug b D Datter 1883 Furnes herred* N S Pottemagerstuen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marthe Nilsen k e b Hm Enke uden midler 1826 Tretten Krs N S 002 Kari Pedersen k ug mt B Tjenestepige 1845 Sverige N S Sedvanleg bustad: Kristiania 003 Marie Olsen k e b Hm Enke uden midler 1830 Ringsaker Hed N S Møllerstuen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0413 Furnes 001 Johannes Johannessen m g b Hf Arbeider ved jordbrug, 1864 Furnes herred* N S husmand m J 002 Berte Larsdatter k g b Hm Husmor 1866 Furnes herred* N S 003 Johannes Johannessen m ug b S Arbeider ved jordbrug 1885 Furnes herred* N S 004 Lars Johannessen m ug b S Søn 1887 Furnes herred* N S 005 Eli Johannessen k ug b D Datter 1889 Furnes herred* N S 006 Kristine Johannessen k ug b D Datter 1890 Furnes herred* N S 007 Arnt Johannessen m ug b S Søn 1892 Furnes herred* N S 008 Julie Johannessen k ug b D Datter 1894 Furnes herred* N S 009 Berte Johannessen k ug b D Datter 1896 Furnes herred* N S 010 Gønner Johannessen k ug b D Datter 1898 Furnes herred* N S 011 Eline Johannessen k ug b D Datter Furnes herred* N S Vesselbakken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Simen Thoresen m g b Hf Arbeider ved jordbrug, 1857 Furnes herred* N S husmand m J 002 Sidsel Pedersdatter k g b Hm Husmor 1854 Furnes herred* N S 003 Berte Simensen k ug b D Datter 1889 Furnes herred* N S 004 Oline Simensen k ug b D Datter 1892 Furnes herred* N S 005 Sina Simensen k ug b D Datter 1894 Furnes herred* N S Nysveen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Agnete Jensdatter k e b Hm Enke uden midler H. m J 1829 Furnes herred* N S 002 Kristoffer Kristoffersen m ug b Dattersøn Søn 1892 Furnes herred* N S Smeby Under Kristian Jensen m g b Hf Husmand m J og staldkarl 1858 Ringsaker Hed N S 002 Agnete Olsdatter k g b Hm Husmor 1857 Ringsaker Hed N S 003 Karen Julie Kristiansen k ug b D Datter 1892 Furnes herred* N S 004 Aksel Kristiansen m ug b S Søn 1895 Furnes herred* N S Pardis Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Agnete Monsen k e b Hm Lever af sine midler 1822 Furnes herred* N S Husmand m J 002 Ales Marthinusen k ug b D Husgjerningen 1855 Furnes herred* N S 003 Ole Kristiansen m g b Hf Arbeider ved bryggeri 1853 Furnes herred* N S 004 Karen Marthinusdatter k g b Hm Husmor 1858 Furnes herred* N S 005 Emma Olsen k ug b D Datter 1888 Ringsaker Hed N S 006 Anna Olsen k ug b D Datter 1891 Furnes herred* N S 007 Gunda Olsen k ug b D Datter 1893 Furnes herred* N S 008 Kristian Olsen m ug b S Søn 1895 Furnes herred* N S 009 Marthinus Olsen m ug b S Søn 1898 Furnes herred* N S Kvernengen %lille% og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Laura Simenstad k e b Hm Gaardbruger S 1843 Ringsaker Hed N S Merknad: Hovedbygningen 002 Julie Simenstad k ug b D Datter 1881 Ringsaker Hed N S 003 Sigrid Olsdatter k ug b Tj Sysselsat med husgjerningen 1837 Øier Krs N S 004 Gønner Simensdatter k ug b Tj Sysselsat med husgjerningen 1883 Furnes herred* N S 005 Mathea Mathiasdatter k e b Tj Budeie 1854 Ringsaker Hed N S 006 Jon Andersen m g b Hf Hjulmager 1840 Romedal Hed N S Merknad: Drengestuebygning 007 Oline Jensen k g b Hm Husmor 1838 Romedal Hed N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Olaf Johnsen m ug b S Arbeider ved sagbrug 1875 Romedal Hed N S 009 Karl Johnsen m ug b S Snedker 1878 Romedal Hed N S 010 Børre Larssen m g b Hf Lever af offentlig 1837 Løiten Hed N S understøttelse Merknad: Inderstboligen 011 Oline Børresen k g b Hm Huslige arbeider 1835 Ringsaker Hed N S Engestad Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Helmer Johansen m ug b Hf Møller 1848 Romedal Hed N S 002 Elise Amundsdatter k ug b Tj Husholder 1848 Grue Solør Hed N S Lilleøen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Agnete Knudsdatter k g b Hm Husmor 1875 Ringsaker Hed N S 002 Sina Marthinsen k ug b D Datter 1895 Ringsaker Hed N S 003 Kristian Marthinsen m ug b S Søn 1898 Furnes herred* N S 004 Karen Marthinsen k ug b D Datter Furnes herred* N S Nybu Under Mikkel Johannessen m g b Hf Arbeider ved jordbrug, 1857 Furnes herred* N S husmand m J 002 Kristine Jensdatter k g b Hm Husmor 1858 Furnes herred* N S 003 Karl Mikkelsen m ug b S Søn 1886 Furnes herred* N S 004 Simen Mikkelsen m ug b S Søn 1889 Furnes herred* N S 005 Johanne Mikkelsen k ug b D Datter 1891 Furnes herred* N S 006 Syverine Mikkelsen k ug b D Datter 1893 Furnes herred* N S 007 Marthin Mikkelsen m ug b S Søn 1896 Furnes herred* N S 008 Kristian Mikkelsen m ug b S Søn 1898 Furnes herred* N S Enger Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Nilsen m g b Hf Skomager 1844 Vang, Hedemarken N S 002 Lovise Nilsen k g b Hm Driver kaf forretning 1846 Vang, Hedemarken N S 003 Anders Nilsen m ug b S Skomagersvend 1877 Furnes herred* N S 004 Agnete Nilsen k ug b D Sypige 1882 Furnes herred* N S 005 Johannes Olsen m ug b Tj Skomagersvend 1870 Ringsaker Hed N S 006 Ole Olsen m ug b Tj Skomagersvend 1879 Lillehammer Krs N S 007 Marie Iversen k ug b Tj Opvartningspige paa kaf 1879 Ringsaker Hed N S 008 Hans Boman m g mt EL Murmester 1853 Sverige S Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Sverige 009 Lars Nilsen Stensveen m ug mt B Tømmermand 1876 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 010 Peder Stokholm m ug mt B Arbeider ved mekanisk 1877 Ringsaker Hed N S verksted Sedvanleg bustad: Hamar Øverengen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johs Jevanord m g f Hf Kontrollør + landhandler 1848 Furnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Stange 002 Gina Jevanord k g b Hm husmoder 1853 Næs, Hedem. Hed N S 003 Peter Albert Jevanord m ug b S maskintekniker 1880 Furnes herred* N S 004 Carl Torleif Jevanord m ug b S handelsbetjent 1883 Furnes herred* N S 005 Jenny Gunvor Jevanord k ug b D Datter 1885 Furnes herred* N S 006 Reidar Abraham Jevanord m ug b S Søn 1887 Furnes herred* N S 007 Aagot Molfried Jevanord k ug b D Datter 1889 Furnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0413 Furnes 008 Harald Trygved Jevanord m ug b S Søn 1891 Furnes herred* N S 009 Gunda Amalie Jevanord k ug b D Datter 1894 Furnes herred* N S 010 Margit Jevanord k ug b D Datter 1897 Furnes herred* N S 011 Hans Christian Jevanord m ug b S Søn Furnes herred* N S 012 Karen Rønningen k ug b Tj Tjenestepige 1882 Furnes herred* N S 013 Marthe Allergodt k ug b Tj Tjenestepige 1884 Ringsaker Hed N S 014 Karin Ingeborg Røhne k ug b Tj butikjomfru 1880 Løiten Hed N S 015 Otto Ricard Bakke m ug b Tj gaardskarl 1868 Elverum Hed N S Elvedal Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Fangberget k ug b Hm Gaardeier 1859 Ringsaker Hed N S 002 Elling Fangberger!! m ug b Søn Søn 1894 Ringsaker Hed N S 003 Anna Klemetsen k ug b Tj Tjenestepige 1883 Ringsaker Hed N S 004 Olaf Diserud m g b Hf Handelsbestyrer 1871 n. Aurdal Krs N S 005 Marie Diserud k g b Hm Husmødre 1877 ø Toten Krs N S 006 Kolbjørn Diserud m ug b Søn Søn 1898 ø Toten Krs N S 007 Emma Johannesen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Furnes herred* N S 008 Julie Vengshol k ug b Hm Driver kaf forretning 1876 Ringsaker Hed N S 009 Agnete Kolden k ug b Tj Opvartningspige ved kaf 1879 Ringsaker Hed N S 010 Nikoline Engelien k ug b Tj Tjenestepige 1884 Ringsaker Hed N S Negaard Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bernt Bersvensen m g f Hf Skomager 1868 Ringsaker N S Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 002 Julie Evensdatter k g b Hm Husmor 1873 Nes, Hedemarken N S 003 Gerda Berntsdatter k ug b D Datter 1898 Furnes herred* N S 004!! m ug b S Søn Furnes herred* N S Merknad: Udøbt gut 005 Johanne Marie Kristiansdatter k e mt B Husgjerningen 1828 Toten Krs N S Sedvanleg bustad: Nes, Hedemarken 006 Ole Kristiansen m ug f Tj Skomagersvend 1877 Ringsaker Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 007 Anders Andersen m ug b Tj Skomagerlærling 1882 Ringsaker Hed N S 008 Oline Petersdatter k ug b Hm Modehandlerinde 1870 Ringsaker Hed N S 009 Marta Kristiansdatter k ug b Søsterdatter Datter 1888 Ringsaker Hed N S 010 Emma Matiasdatter k ug b Tj Sypige 1883 Ringsaker Hed N S 011 Marie Rognstad k e mt B Føderaadskone 1835 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 012 Mathias Kristoffersen m g b Hf Maskinist ved ølbryggeri 1878 Furnes herred* N S 013 Karen Eliasdatter k g b Hm Husmor 1875 Furnes herred* N S Engevold Emil Huseby m g b Meieribestyrer 1863 Fet Ak N Trusamf.: Frikirken Merknad: Ekstrahusholdning 002 Johannes Taalesen m ug b Maskinist 1870 Ringsaker Hed N S 003 Gulbrand Haugli m g f Arbeider ved meieri 1868 Faaberg N Trusamf.: Frikirken Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 004 Alette Saastad k ug b Meiersk 1871 Vaaler, Smaalenene N 005 Johanne Iversen k ug b Meierielev 1879 Aamot Hed N S 006 Mary Alfsen k ug b Butikjomfru 1879 Kongsvinger Hed N S 007 Martha Harby k ug b Kokke 1866 Ringsaker Hed N S 008 Kristine Mikkelsen k ug b Vaskerpige 1879 Furnes herred* N S 009 Helga Braastad k ug b Vaskerpige 1878 Kolbu, v. Toten Krs N S 010 Anna Mathilde Fjeldstad k ug b Vaskerpige 1869 Porsgrund Brb N 011 Mathilde Dalkvist k ug b Vaskerpige 1872 Sverige N S 012 Olaf Herman Huseby m ug mt B Søn 1886 Kristiania N S Sedvanleg bustad: Hamar 013 Nikolai Aas m ug mt B Prædikant 1873 Hurdalen Ak N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sedvanleg bustad: Hurdalen 014 Ole Lien m g b Hf Regnskabsfører ved meieri 1857 Furnes herred* N S 015 Kristine Helene Lien k g b Hm Husmor 1864 Furnes herred* N S 016 Marthe Lisbet Lien k ug b D Datter 1886 Kristiania N S 017 Olga Lovise Lien k ug b D Datter 1893 s. Aurdal Krs N S 018 Berthe Johanne Lien k ug b D Datter 1896 Furnes herred* N S 019 Hjørdis Ovidia Lien k ug b D Datter 1898 Furnes herred* N S 020 Oskar Ludvig Lien m ug b S Søn Furnes herred* N S Brumundalens Jernbanestation 001 Wilhelm Richard Sanner m g b Hf Stationsmester 1858 Kristiania N S 002 Anna Bolette Sanner k g b Hm Husmor 1857 Sel Krs N S 003 Jenny Nicoline Sanner k ug b D Datter 1885 Vang, Hedemarken N S 004 Harald Marius Sanner m ug b S Søn 1886 Lilleelvedalen Hed N S 005 Wilhelmine Sanner k ug b D Datter 1889 Lilleelvedalen Hed N S 006 Alf Landgraff Sanner m ug b S Søn 1891 Lilleelvedalen Hed N S 007 Amalie Fredrikke Sanner k ug b D Datter 1893 Storelvedalen Hed N S 008 Agnes Sanner k ug b D Datter 1895 Rendalen Hed N S 009 Ragnvald Christian Sanner m ug b S Søn Furnes herred* N S 010 Eli Pedersen Kylstad k ug b Tj Tjenestepige 1876 Vang, Hedemarken N S 011 Hilmer Leonard Lauritsen Rud m ug b EL Telegrafelev 1881 Hurdalen Ak N S Bakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ottilia Bjerke k e f Hm Føderaadskone 1847 Kristiania N S Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Lillehammer 002 Lisbet Bjerke k ug b D Husgjerningen 1877 Furnes herred* N S 003 Agnete Mikkelsen k ug b Tj Tjenestepige 1858 Ringsaker Hed N S 004 Lars Bjørnerud m g b Hf Snedker 1839 Furnes herred* N S Merknad: Inderstboligen 005 Berthe Bjørnerud k g b Hm Kaf forretning 1844 Furnes herred* N S 006 Ole Bjørnerud m ug b S Arbeider ved frørenseri 1874 Furnes herred* N S 007 Tonette Kirkeby k ug b Tj Tjenestepige 1883 Furnes herred* N S 008 Anders Andersen m g b Hf Møllermester 1866 Stange Hed N S Merknad: Møllerboligen 009 Mina Andersen k g b Hm Husmor 1871 Furnes herred* N S 010 Alfred Andersen m ug b S Søn 1894 Furnes herred* N S 011 Karen Andersen k ug b D Datter 1897 Furnes herred* N S 012 Marthe Andersen k ug b D Datter Furnes herred* N S 013 Johan Mathiasen m ug b Tj Møllearbeider 1881 Furnes herred* N S 014 Anton Andreasen m ug b Tj Møllearbeider 1882 Ringsaker Hed N S Møllerhagen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunnerius Johannessen m g b Hf Skrædder 1843 Ringsaker Hed N S 002 Marthe Olsdatter k g b Hm Husligt arbeide 1843 Øier Krs N S 003 Georg G Johannessen m ug b S Skræddersvend 1873 Ringsaker Hed N S 004 Olaf Olsen m ug mt Arbeider for Skræddersvend 1872 Søndre Froen Krs N S Ugen Sedvanleg bustad: Søndre Froen Heimdal Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mikael Andersen m g b Hf Garver 1846 Løiten Hed N S 002 Ingeborg Andersen k g b Hm Husmor 1852 Vardal Krs N S 003 Aksel Andersen m ug b S Søn 1887 Furnes herred* N S 004 Henrik Andersen m ug b S Søn 1891 Furnes herred* N S 005 Helmer Almerud m g b Hf Murersvend 1874 Furnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0413 Furnes 006 Julie Almerud k g b Hm Husmor 1877 Ringsaker Hed N S 007 Hans Almerud m ug b S Søn 1898 Ringsaker Hed N S 008 Gunda Almerud k ug b D Datter Furnes herred* N S 009 Gunda Hansen k ug mt B Tjenestepige 1883 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 010 Mathea Mælum k ug b Hm Driver Syforretning 1870 Ringsaker Hed N S 011 Polla Mælum k ug mt Søster Sypige 1878 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 012 Julie Gundersveen k ug b Tj Sypige 1881 Ringsaker Hed N S 013 Marie Falkendal k ug mt B Sypige 1882 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 014 Jacob Mælum m ug b FL Skrædder 1874 Ringsaker Hed N S Mariendal Andreas Andersen m g f Hf Blikkenslager 1858 Ringsaker N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Dina Andersen k g b Hm Husmor 1850 Stange Hed N S 003 Dagny Birgitte Andersen k ug b D Datter 1883 Kristiania N S 004 Anna Dorthea Eugenie k ug b D Datter 1889 Kristiania N S Andersen 005 Eugenie Valborg Fjeld k ug b Pleiesøn!! Privat understøttelse 1895 Kristiania N S 006 Sigfred Bentsen m ug b Pleiesøn Privat understøttelse 1898 Kristiania N S Dahl Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anders Olsen Lund m g b Hf Agenturforretning og 1846 Nordre Land Krs N S gaardsbrug Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Lund k g b Hm Husmor 1856 Brandvald Hed N S 003 Agnes Lund k ug b D Datter 1890 Furnes herred* N S 004 Ole Lund m ug b S Søn 1892 Furnes herred* N S 005 Aagot Kyhn k ug b Logerende Lærerinde ved privat skole 1878 Vardø Fin N S 006 Olivia Tønnessen k ug b Logerende Lærerinde ved privat skole 1878 Kristiansand LM N S 007 Marie Olsen k ug b Tj Tjenestepige 1877 Ringsaker Hed N S 008 Agnete Jevanord k ug b Hm Vask og strygning 1859 Furnes herred* N S 009 M. E. Jemtland m g b Hf Landhandler 1868 Ringsaker Hed N S Merknad: Butikbygningen 010 Helene Jemtland k g b Hm Husmor 1869 Ringsaker Hed N S 011 Torbjørn Jemtland m ug b S Søn 1895 Furnes herred* N S 012 Harald Jemtland m ug b S Søn 1897 Furnes herred* N S 013 Astrid Jemtland k ug b D Datter 1898 Furnes herred* N S 014 Arne Jemtland m ug b S Søn Furnes herred* N S 015 Lars Brændlie m ug b Tj Handelsbetjent 1873 Ringsaker Hed N S 016 J. Maurud m ug b Tj Handelsbetjent 1879 Vang, Hedemarken N S 017 Karen Smebye k ug b Tj Tjenestepige 1883 Ringsaker Hed N S 018 Mina Enger k ug b Tj Tjenestepige 1885 Furnes herred* N S Braastad Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Braastad k e b Hm Gaardeier 1837 Ringebu Krs N S 002 Mathea Braastad k ug b D Strygersk Ringsaker Hed N S 003 Oline Jevanord k e b Hm Handlende 1845 Søndre Osen N S 004 Kristian Kristiansen m g b FL Bager 1877 Romedal Hed N S 005 Karen Kristiansen k g b FL Husholder 1871 Stange Hed N S 006 Halgerd Kristiansen k ug b D Datter Furnes herred* N S Talhaug Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Børre Vik m g b Hf Trælasthandler 1864 Ringsaker Hed N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Amalie Vik k g b Hm Husmor 1862 Løiten Hed N S 003 Torgei Vik k ug b D Datter 1895 Furnes herred* N S 004 Astrid Vik k ug b D Datter 1896 Furnes herred* N S 005 Torger Knudsen m e b FL Regnskabsfører ved 1830 Furnes herred* N S trælastforretning 006 Lovise Johannessen k ug b Tj Tjenestepige 1881 Furnes herred* N S 007 August E Gunneng m ug b Hj!! Maler 1869 Ømark Sm N S Opdal Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristafer Bjørnerud m g b Husfar Frørenseribestyrer samt Eier 1867 Furnes herred* N S 002 Gina Bjørnerud k g b Husmor Husgerning 1869 Veldre S. N S 003 Erling Bjørnerud m ug b Søn Søn 1898 Furnes herred* N S 004 Borghild Bjørnerud k ug b Datter Datter Furnes herred* N S 005 Helga J Berg k ug b Tjenestetyende Husgjerning 1884 Furnes herred* N S 006 Gønner Tøråsen k ug mt Besøgende Syforretning 1872 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 007 Agnethe Tøråsen k ug mt Besøgende Sypige 1881 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker Gaarder Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Kristiansen m g b Hf Bagermester 1847 Ringsaker Hed N S 002 Eline Kristiansen k g b Hm Husmoder 1854 Romedal Hed N S 003 Hjalmar Kristiansen m ug b S Søn 1884 Løiten Hed N S 004 Bergljot Kristiansen k ug b D Datter 1891 Romedal Hed N S 005 Karine Ekeberg k ug b Tj Tjenestepige 1886 Valset Hed N S 006 Johan Pünther m g b Hf Stationsbetjent 1873 Romedal Hed N S 007 Olivia Pünther k g b Hm Husmoder 1877 Eidskogen Hed N S Fagerhøi Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Maurud m g b Husfar Kontorfuldmægtig Brænderi, 1862 Vang, Hedem N S Bryggeri 002 Mina Maurud k g b Husmor Husgjerning 1859 Veldre N S 003 Lars Maurud m ug b Søn Skoleelev 1889 Furnes herred* N S 004 Sverre Maurud m ug b Søn Skoleelev 1891 Furnes herred* N S 005 Bjarne Maurud m ug b Søn Skoleelev 1893 Furnes herred* N S 006 Trygve Maurud m ug b Søn Skoleelev 1897!! Furnes herred* N S 007 Julie Jensen k ug b Tjener Husgjerning 1880 Furnes herred* N S Furuly Marthin Stenberg m g b Hf Skrædder 1870 Ringsaker Hed N S 002 Anne Stenberg k g b Hm Husmor 1871 Furnes herred* N S 003 Paul Stenberg m ug b S Søn Furnes herred* N S 004 Kari Sandvold k ug b Tj Tjenestepige 1883 Lilleelvedalen Hed N S 005 Peter Gimse m ug b Tj Skræddersvend 1882 Ringsaker Hed N S 006 Ole Øverli m ug b Tj Skrædderlærlinger 1881 Furnes herred* N S 007 Martin Halvorsen m ug b Tj Skrædderlærlinger 1884 Ringsaker Hed N S 008 Karl Hetager m g b Hf Meierist 1870 Nannestad Ak N S 009 Agnete Hetager k g b Hm Husmor 1875 Furnes herred* N S 010 Astrid Hetager k ug b D Datter Furnes herred* N S Nybakken øvre Ole Larsen m g b Hf Smed 1867 Furnes herred* N S 002 Oline Larsen k g b Hm Husmor 1866 Furnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0413 Furnes 003 Martha Larsen k ug b D Datter 1892 Furnes herred* N S 004 Marthinus Larsen m ug b S Søn 1895 Furnes herred* N S 005 Agnes Larsen k ug b D Datter Furnes herred* N S 006 Marthe Andersdatter k e b FL Enke uden midler 1822 Furnes herred* N S 007 Thore Simensen m ug b Tj Smededreng 1881 Furnes herred* N S 008 Hans Andreasen m ug b Tj Smededreng 1885 Furnes herred* N S 009 Elias Pedersen m g b Hf Arbeider ved Meieri 1851 Ringsaker Hed N S 010 Agnete Andersdatter k g b Hm Syersk Furnes herred* N S Øverbakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Jacobsen Gålås m g b Husfar Farver og Stationsholder 1852 Furnes Hed N S 002 Paula Børresdatter Gålås k g b Hm Husmor 1849 Næs Hedem N S 003 Pauline Larsd. Gålås k ug b D Datter 1882 Furnes Hed N S Sjukdom: D 004 Hilda Larsd. Gålås k ug b D Datter 1885 Furnes Hed N S 005 Inga Gudrun Sørlie k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1885 Furnes Hed N S 006 Eline Mikkelsd. Dalby k ug b Tj Tjenestepige 1876 Furnes Hed N S 007 Eline Antonsd. Sven k ug b Tj Tjenestepige 1882 Furnes Hed N S 008 Marie Olsdatter Bakke k ug b Tj Tjenestepige 1883 Veldre Hed N S 009 Inga Nilsdatter Hovde k ug b Tj Tjenestepige 1879 Øier Krs N S 010 Oline Jacobsd. Pinnerud k e b FL Enke uden midler 1837 Furnes Hed N S 011 Helvig Jensdatter Gålås k e b FL Føderådskone 1817 Furnes Hed N S 012 Ole Olsen m g b Tj Staldkarl 1847 Furnes Hed N S 013 Martin Gudbrandsen Sandberg m ug b Tj Betjent 1884 Veldre Hed N S 014 Hansten Kristiansen Kolden m ug b Tj Farver-Lærling 1884 Veldre Hed N S 015 Peder Ludvigsen m ug b Tj Skydsgut 1882 Ringsaker Hed N S 016 Nils Andersen Hovde m g b Hf Farversvend 1850 Furnes Hed N S 017 Regine Larsd. Hovde k g b Hm Husmor 1851 Løiten Hed N S 018 Ludvig Nilsen Hovde m ug b S Søn 1886 Øier Krs N S 019 Ragnvald Nilsen Hovde m ug b S Søn 1891 Øier Krs N S 020 Helga Nilsdatter Hovde k ug b D Datter 1895 Øier Krs N S 021 Anton Mikkelsen Sven m ug mt B Uhrmager 1869 Løiten Hed N S Sedvanleg bustad: Hamar 022 Syverine Lund k ug f Hm Selskabskok 1845 Furnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker Stampen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Christian Helgesen m g b Hf Gaardbruger S 1840 Furnes herred* N S 002 Eli Helgesen k g b Hm Husmor 1833 Ringsaker Hed N S 003 Even Helgesen m ug b S Søn 1868 Furnes herred* N S 004 Anna Hansdatter k ug b Tj Tjenestepige 1884 Furnes herred* N S Fagerheim Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oline Borgen k e b Hm Enke uden midler 1834 Ringsaker Hed N S 002 Julie Borgen k ug b D Datter 1880 Ringsaker Hed N S 003 Frida Berg k ug b Pleiebarn Datter Kristiania N S 004 Olaf Borgen m ug b S Malersvend 1876 Ringsaker Hed N S 005 Karl August Guldberg m g b Hf Stenhugger 1880 Sverige N S 006 Anny Helene Augusta k g b Hm Husmor 1875 Fredrikshald Sm N S Guldberg 007 Halvard Fylding Guldberg m ug b S Søn Berg Smaalenene N S 008 Anders Guldberg m g b Hf Stenhugger 1846 Sverige N S 009 Hanna Guldberg k g b Hm Husmor 1849 Sverige N S Helgeby Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Ludvig Helgesen m g b Hf fv. gaardbr. & landh Furnes herred* N S gaardeier 002 Ingeborg Helgesen k g b Hm Husmoder 1860 Storelvedalen Hed N S 003 Karoline Helgesen k ug b D Datter 1891 Furnes herred* N S 004 Agnethe Nilsdatter k ug mt B Arbeiderske Huslige arbeider 1863 Veldre Hed N S Sedvanleg bustad: Dalby Nedre 005 Christian P Nardshus m g b Hf Landhandler 1871 Østre Gausdal Krs N S 006 Thonnethe Larsdatter k g b Hm Husmoder 1870 Furnes herred* N S Nardshus 007 Kari Larsdatter Bjørnerud k ug b FL Buttikjomfru 1878 Furnes herred* N S 008 Kristian Andersen Kirkeby m ug b FL Handelsbetjent 1882 Furnes herred* N S 009 Petter Christiansen Nardshus m ug b S Søn Furnes herred* N S 010 Inga Andreasdatter k ug b Tj Barnepige 1888 Veldre Hed N S Broberg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marthin Jevanord m g b Hf Slagteri 1868 Furnes herred* N S 002 Tonette Jevanord k g b Hm Husmor 1873 Ringsaker Hed N S 003 Jørgen Jevanord m ug b S Søn 1897 Ringsaker Hed N S 004 Nils Jevanord m ug b S Søn Furnes herred* N S 005 Mathilde Melbye k ug b Hm Ensein i frelsesarmeen 1874 Kristiania N S 006 Nathalie Strømstedt k ug b Tj Løitnant i frelsesarmeen 1880 Sverige N S Kvislien Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Kvislien m g b Hf Gaardeier 1864 Ringsaker N S 002 Berte Kvislien k g b Hm Husmor 1859 Ringsaker N S 003 Bernt Michelsen m g b Hf Urmager 1847 Vang, Hedemarken N S 004 Kristine Michelsen k g b Hm Husmor 1856 Løiten N S 005 Otilie Michelsen k ug f D Datter 1885 Furnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bærum 006 Sigurd Michelsen m ug b S Søn 1887 Furnes herred* N S 007 Birger Michelsen m ug b S Søn 1889 Furnes herred* N S 008 Kristian Michelsen m ug b S Søn 1892 Ringsaker N S 009 Johan Arnt Falkenberg m g b Hf Garver 1871 Rødnæs N S 010 Rebekka Falkenberg k g b Hm Husmor 1871 Rødnæs N S 011 Dagny Falkenberg k ug b D Datter 1897 Furnes herred* N S 012 Asbjørn Falkenberg m ug b S Søn Furnes herred* N S 013 Olga Herset k ug b Tj Tjenestepige 1883 Ringsaker N S 014 Sigvart Joval m ug b FL Garversvend 1877 Rødnæs N S 015 Julius Bakke m g b Hf Arbeider ved meieri 1857 Romedal N S 016 Johanne Erika Bakke k g b Hm Syersk Romedal N S 017 Oskar Kristian Bakke m ug b S Murerdreng 1885 Løiten N S 018 Sigbjørn Bakke m ug b S Søn 1888 Løiten N S 019 Sigrid Bakke k ug b D Datter 1890 Løiten N S 020 Jenny Bakke k ug b D Datter 1898 Vang Hedemarken N S 021 Kristian Larssen Bratbakken m g f Hf Tømmerhugger og 1865 Ringsaker Hed N S jordarbeider Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 022 Lise Hansen k g b Hm Husmor 1859 Ringsaker Hed N S 023 Johan Kristiansen m ug b S Søn 1891 Ringsaker Hed N S Buttekvern Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Even Johannesen Lundby m g b Hf Gaardbruger S 1856 Furnes herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Karoline Knudsdatter Lundby k g b Hm Husmor 1864 Furnes herred* N S 003 Mina Evensdatter Lundby k ug b D Datter 1884 Furnes herred* N S 004 Oline Evensdatter Lundby k ug b D Datter 1885 Furnes herred* N S 005 Johannes Evensen Lundby m ug b S Søn 1888 Furnes herred* N S 006 Kristine Evensdatter Lundby k ug b D Datter 1890 Furnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0413 Furnes 007 Knudt Evensen Lundby m ug b S Søn 1891 Furnes herred* N S 008 Einar Evensen Lundby m ug b S Søn 1894 Furnes herred* N S 009 Signe Evensdatter Lundby k ug b D Datter 1895 Furnes herred* N S 010 Borghild Evensdatter Lundby k ug b D Datter Furnes herred* N S 011 Johannes Olsen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1872 Furnes herred* N S 012 Martin Olsen m ug b Tj Kvægrøgter 1874 Furnes herred* N S 013 Elias Evensen m ug b Tj Jordbrugsarbeide 1885 Furnes herred* N S 014 Oline Simensdatter k ug b Tj Stuepige 1881 Furnes herred* N S 015 Julie Andreasen k ug b Tj Barnepige 1884 Ringsaker Hed N S 016 Peder Andersen Jesnes m ug mt B Agronom, Kontrolasistent 1874 Nes Hedm N S Sedvanleg bustad: Rud Furnes 017 James Mollau-Smith m g b Hf Amtsdyrlæge 1875 Kristiania N S Merknad: Føderaadshuset 018 Marie Mollau-Smith f. Lundby k g f Hm Husmor 1872 Ullensaker N S Sannsynleg opphaldstad: Marie gade 12 I Kristiania Raskin Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marthin Andersen m g f Hf Arbeider ved 1860 Stange Hed N S brændevinsbrænderi Sannsynleg opphaldstad: Nederkværn Furnes 002 Josefine Hansdatter k g b Hm Husmor 1873 Nes Hedemarken N S 003 Hans Marthinsen m ug b S Søn 1886 Nes Hedemarken N S 004 Jørgen Marthinsen m ug b S Søn 1889 Nes Hedemarken N S 005 Kristian Marthinsen m ug b S Søn 1894 Nes Hedemarken N S 006 Martha Marthinsen k ug b D Datter 1896 Nes Hedemarken N S 007 Olga Marthinsen k ug b D Datter Furnes herred* N S 008 Oskar Kristiansen m ug b Pleiesøn Søn 1898 Furnes herred* N S Furubakken Under Kristian Kristiansen m g b Hf Møllermester 1876 Furnes herred* N S 002 Pauline Hansen k g b Hm Husmor 1878 Vang Hedemarken N S 003 Kristian Kristiansen m ug b S Søn 1897 Furnes herred* N S 004 Anna Karine Kristiansen k ug b D Datter Feiring N S 005 Rasmus Rasmussen m ug b Tj Møllerlærling 1877 Valset Hed N S 006 Helene Johannessen k ug b EL Vadskerkone 1864 Furnes herred* N S Brumundalens Bedehus Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tonnette Stolpestad k ug Hm Pedel ved bedehuset 1843 Ringsaker Hed N S 002 Anna Øverlien k ug FL Væversk Nes Hedemarken N S Olstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lise Ansteinsdatter Olstad k e b Hm Gaardbruger S 1847 Furnes herred* N S 002 Julius Olstad m ug b S Søn 1885 Furnes herred* N S 003 Kristine Hagen k g mt B Husmor 1875 Furnes herred* N S Sedvanleg bustad: Hamar 004 Ole Hagen m ug mt B Søn Furnes herred* N S Sedvanleg bustad: Hamar Jensgaard Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karen Jensgaard k ug b EL %Hm% Lever af sine midler 1838 Ringsaker Hed N S 002 Johannes Johnsen Jevanord m g b Hf Murermester 1845 Furnes herred* N S 003 Johanne Jevanord k g b Hm Husmor 1850 Furnes herred* N S 004 Valborg Elise Jevanord k g b FL Husmor 1879 Fredrikshald Sm N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga !! k ug b FL Datter Furnes herred* N S Merknad: Udøbt pige Finsdal Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Kristian I Kolloen m g b Hf Landhandler 1860 Romedal N S Merknad: Hovedbygningen 002 Severine A Kolloen k g b Hm Husmor 1861 Romedal N S 003 Ingvar K Kolloen m ug b S Søn 1890 Stange N S 004 Asbjørn K Kolloen m ug b S Søn Furnes herred* N S 005 Otto R Frydenlund m ug b Tj Handelsbetjent 1869 Vang Hedem N S 006 Karinus Stensby m ug b Tj Handelsbetjent 1884 Løiten N S 007 Fredrikke J Rønningen k ug b Tj Tjenestepige 1868 Ringsaker N S 008 Mina A Høstbjørg k ug b Tj Tjenestepige 1881 Furnes herred* N S 009 Mina K Børke k ug b Hm Telefonistinde 1882 Ringsaker N S 010 Inga E Børke k ug b Tj Expeditrise 1884 Ringsaker N S 011 Johs P Skogsrud m e b Tj Gårdsgut 1869 Furnes herred* N S Merknad: Bageriet (hush. 1) Øverkværn Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mathias J Narud m e b Hf Gaardbruger S 1852 Ringsaker Hed N S Merknad: Hovedbygningen 002 Einar Narud m ug b S Arbeider ved jordbrug 1878 Furnes herred* N S 003 Berte Narud k ug b D Lærerinde ved folkeskolen 1879 Furnes herred* N S 004 Juliane Narud k ug b D Husgjerningen 1884 Furnes herred* N S 005 Ingeborg Narud k ug b D Datter 1886 Furnes herred* N S 006 Klara Narud k ug f D Datter 1887 Furnes herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Furnes 007 Arne Narud m ug b S Søn 1889 Furnes herred* N S 008 Randine Johnsgaard k ug b Tj Husbestyrerinde 1862 Øier Krs N S 009 Marie Høstbjørg k ug b Tj Kokke 1876 Furnes herred* N S 010 Regine Larsdatter k e b Tj Budeie 1858 Furnes herred* N S 011 Marie Mikkelsdatter k ug b Tj Budeie 1883 Furnes herred* N S 012 Beate Mathiasdatter k ug mt B Tjenestepige 1879 Furnes herred* N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 013 Anders Kristoffersen m ug b Lægdslem Lægdslem 1885 Furnes herred* N S Merknad: Drengestuen (Husholdning 1) 014 Karl Gudbrandsen m ug b Tj Gaardsarbeider 1885 Furnes herred* N S Merknad: (Husholdning 1) 015 Elias Eliasen m ug b Tj Gaardsarbeider 1885 Furnes herred* N S Merknad: (Husholdning 1) 016 Juliane Øverkværn k e b Hm Føderaadskone 1813 Furnes herred* N S Merknad: Føderaadshuset 017 Marie Sørum k ug b Tj Tjenestepige 1846 Ringsaker N S Brumunddalens Brænderi Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Magnus Nordqvist m g b Hf Maskinist ved brænderiet 1844 Sverige N S Merknad: Kontorbygningen 002 Karen Oline Nordqvist k g b Hm 1834 Kristiania N S 003 Johanne Sofie Nordqvist k ug b D Husgjerning hos forældrene 1875 Furnes herred* N S 004 Theodor Christoffer Stenersen m g mt EL Brændevins - Kontrollør 1850 Hadeland Krs N S Sedvanleg bustad: Hamar 005 Hans Olsen m g mt EL Brænderimester og 1855 Næs Hed N S gårdbruger Merknad: Brænderibygningen Sedvanleg bustad: Næs 006 Mathias Sollien m g mt EL Gårdbruger, potetesmåler 1844 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 007 Martin Mathisen m e mt EL Dagarbeider på Brænderiet 1863 Veldre Hed N S Sedvanleg bustad: Veldre Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0413 Furnes 008 Anton Johansen m g mt EL Forpagter og dagarb. på 1869 Ringsaker Hed N S brænderiet Sedvanleg bustad: Veldre 009 Anton Mathiassen m ug mt EL Dagarb. på brænderiet 1877 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 010 Børre Johansen m g mt EL Forpagter og dagarb. på 1858 Ringsaker Hed N S brænderiet Sedvanleg bustad: Ringsaker 011 Andreas Axelsen m g mt EL Gårdbruger, dagarb. på brænderiet 1855 Ringsaker Hed N S Sedvanleg bustad: Ringsaker 012 Simen Poulsen m e Side 20 %ug % Sedvanleg bustad: Veldre 013 Martin Nilsen m g mt EL Husmand, dagarb. på brænderiet Sedvanleg bustad: Veldre 014 Ole Nilsen Gammelløkken m g mt EL Selveier, dagarb. på brænderiet Sedvanleg bustad: Gammelløkken Furnæs 015 Johannes Bækkevold m g mt EL Selveier, dagarb. på brænderiet Sedvanleg bustad: Bækkevold Furnæs mt EL Dagarbeider på brænderiet 1843 Furnes herred* N S 1863 Ringsaker Hed N S 1837 Næs Hed N S 1835 Veldre Hed N S Irstad Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Jensen m g f Hf Tømmerhugger 1837 Ringsaker N S Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Ingeborg Olsdatter k g b Hm Husmor 1836 Furnes herred* N S 003 Arnt Johannessen m ug b S Arbeider ved sementstøberi 1878 Furnes herred* N S 004 Johannes Berntsen m ug b Dattersøn Søn 1897 Furnes herred* N S 005 Marthe Olsen k g b Hm Husmor 1870 Furnes herred* N S 006 Arne Andreasen m ug b S Søn 1896 Furnes herred* N S 007 Julie Andreasen k ug b D Datter Furnes herred* N S Sveen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Hansen m g b Hf Grisebudeie 1856 Furnes herred* N S 002 Johanne Andersdatter k g b Hm Huslige arbeider 1862 Ringsaker Hed N S 003 Hanna Hansen k ug b D Arbeider ved meieri 1884 Furnes herred* N S 004 Albert Hansen m ug b S Søn 1886 Furnes herred* N S 005 Gina Hansen k ug b D Datter 1889 Furnes herred* N S 006 Marta Hansen k ug b D Datter 1891 Furnes herred* N S 007 Fredrikke Hansen k ug b D Datter 1893 Furnes herred* N S 008 August Hansen m ug b S Søn 1895 Furnes herred* N S 009 Jenny Hansen k ug b D Datter 1897 Furnes herred* N S 010 Harald Hansen m ug b S Søn Furnes herred* N S Flaahagen Under Marthin Eliasen m g b Hf Skomager og husmand 1870 Ringsaker Hed N S 002 Mina Mikkelsen k g b Hm Husmor 1874 Furnes herred* N S 003 Emil Marthinsen m ug b S Søn 1895 Ringsaker Hed N S 004 Mathea Marthinsen k ug b D Datter 1897 Furnes herred* N S 005 Mikkel Marthinsen m ug b S Søn 1898 Furnes herred* N S Svestad Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jens Nilsen Svestad m e b Hf Arbeider ved frørenseri 1827 Furnes herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0132 Frederiksstad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer