Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå til og fylte ut teljingslistene (dei såkalla listene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at listene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at eigarar og leigebuarar sjølv fylte ut lista for heile garden/et og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at - og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/ innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/utbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Ut om bustaden hadde side- eller utbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type ut gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = far hm = mor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i lista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i lista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0521 Øier Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 391 (kvinner: 197, menn: 194) Bustader i kretsen: 79 Krets: 001 Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Prestegjeld: Øier Herred/by: Øier Sørbygden Langsveen 7 2, 3 11 (5 m, 6 k) 2 9 (3 m, 6 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Ingvald Huse m g b hf gaardbruker og Øier n s kreaturhandler Merknad: Hovedbygningen 002 Ragnhild Johannesdatter k g b hm gaardmandskone Øier n s 003 Liv Haraldsdatter k ug b pleiedatter pleiedatter Ringsakern s 004 Kari Rusten k ug b tj tjenestepike Øier n s 005 Bjarne Ringen m ug mt dagarbeider dagarbeider Gjøvik n s Sedvanleg bustad: Ringen i Øier Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Øier Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Sagmølle Merknad: 006 Nils Ensbybakken m ug mt dagarbeider dagarbeider Øier n s Sedvanleg bustad: Ensbybækken 007 Thora Huse k ug b hm dagarbeider Faaberg n s Merknad: Bryggeret 008 Anne Huse k ug b pleiedatter pleiedatter fors av opsynsmand ved Hdl Stokholmn 009 Martin Løkke m g b hf skomaker S Øier n s Merknad: Føderaadset 010 Marie Johannesdatter k g b hm skomakerkone Øier n s 011 Mathias Lund m ug b fl skomakersvend Faaberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 2 manglar Sørbygden Vogterbolig ved Hunder st. 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Peder Petlund m g b hf baneformand Løiten n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Martensdatter k g b hm baneformandkone Løiten n s 003 Trine Petlund k ug b d datter Løiten n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 4 manglar Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 5 manglar Folketeljinga Sørbygden Brovold (4 m, 1 k) (2 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Peder Sparby m g b hf mand og Smed S Solør n s 002 Laura Eriksdatter k g b hm mandskone Øier n s 003 Bernt Sparby m ug b s tømmerhugger og Morskogen n s jordarbeider Stange 004 Abbert Rustad m ug mt el lastehandler trælast Faaberg n s Merknad: E: Fødselsår ca 1872 påført seinare Sedvanleg bustad: Faaberg Digitalarkivet - Arkivverket Side 11 s

12 0521 Øier 005 Karsten Bøslien m ug mt el ant. tømmerhugger v. n s Gausdal Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: v. Gausdal Arbeidsledig: l Sørbygden Berg (2 m, 0 k) 1 0 (0 m, 0 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Christian Wold m g mt hf jordbruker v. n s Gausdal Merknad: Hovedbygningen Sedvanleg bustad: Lillehammer Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1883 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: v. Gausdal Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: snedker Merknad: 002 Iver Johnsonhaugen m g mt el tømmerkjører s. Fron n s Merknad: Bryggeret Sedvanleg bustad: Faaberg Sørbygden Fattigstuen 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) Merknad: bare en stue 001 Kristine Skogen k ug b søster dagarbeiderske Øier n s Merknad: Hovedbygningen. E: Fødselsår påført seinare 002 Ole Skogen m ug b broder dagarbeider Øier n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sørbygden Andersstuen (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristian Andersstuen m g b hf gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Agnethe Andersstuen* k g b hm gaardbrukerkone østre n s Gausdal 003 Anna Andersstuen k ug b d datter n s 004 Magnhild Andersstuen k ug b d datter n s 005 Synøve Andersstuen k ug b d datter n s 006 Agnes Andersstuen k ug b d datter Øier n s Sørbygden Teinlægssveen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Arne Teinlægssveen m ug b broder jordbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1885 Bustad i Noreg før utflytting: Øier Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmerarbeide Merknad: 002 Ole Teinlægssveen m ug b broder jordbruker og Øier n s tømmermand Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1881 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Øier Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 003 Pauline Teinlægssveen k ug b søster bestyrerinde Øier n s 004 Mathea Teinlægssveen k ug b søster kokke Øier n s Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Ensby (2 m, 3 k) 1 4 (1 m, 3 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Lisbet Ensby k e b hm gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg Ensby k ug b d datter Øier n s 003 Ida Ensby k ug b d datter Øier n s 004 Simen Ensby m ug b s søn Øier n s 005 Johannes Sletmoen m ug mt el dagarbeider Øier n s Merknad: Bryggeret Sedvanleg bustad:!! Sørbygden Ensbybakken (4 m, 3 k) 1 6 (2 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Anton Ensbybakken m g b hf gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Janna Iversdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Margit Ensbybakken k ug b d datter Øier n s 004 Ole Iversen m g mt el gaardbruker og Vaage n s tømmerkjører Sedvanleg bustad: Vaage 005 Hans Flatten m g mt el gaardbruker og Faaberg n s tømmerkjører Sedvanleg bustad: Faaberg 006 Even Ensbybakken m g b hf føderaadsmand Øier n s Merknad: Føderaadset 007 Maren Pedersdatter k g f hm føderaadskone Raade n s Sannsynleg opphaldstad: Hamar 008 Emellie Ensbybakken k ug b d datter Øier n s Sørbygden Ensbybrænd (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Simen Ensbybrænd m g b hf mand Brøttum n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sidsel Olsdatter k g b hm mandskone Øier n s Sørbygden Norby (3 m, 1 k) (5 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Mathias Norby m g f hf gaardbruker og skomaker Øier n s S Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Brænden i Øier 002 Ingeborg Kristensdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Oluf Norby m ug b s tømmerhugger Øier n s 004 Teodor Norby m ug b s søn Øier n s 005 Jan Norby m ug b s søn Øier n s 006 Even Norby m ug f s jernbanearbeider Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 15 manglar Sørbygden Skogen (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristian Smestuen m g b hf dagarbeider Faaberg n s 002 Hilda Pedersdatter k g b hm dagarbeiderkone ø. Gausdal n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0521 Øier 003 Klara Skogen k ug b d datter Øier n s 004 Aslaug Bergljot Skogen k ug b d datter Faaberg n s 005 Kristine Marie Skogen k ug b d datter Faaberg n s 006 Gudrun Skogen k ug b d datter Faaberg n s Sørbygden Hunder (4 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristine Fossegaard k ug b hm gaardbruker og pensionat Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Johan Rustad m ug b tj gaardsbestyrer ø. Toten n s 003 Ole Torgersen m ug b tj tjenestegut Øier n s 004 Johan Eugen Johannesen m ug b tj tjenestegut Kristianian s 005 Kjirsti Bratli k ug b tj tjenestepike Øier n s 006 Oline Høgsveen k ug b tj tjenestepike Faaberg n s 007 Jens Gudbrandsen m g mt el forpakter og Veldre n s tømmerhugger Merknad: Tømmerkojen Sedvanleg bustad: Nedre Ringsaker Sørbygden Fossegaarden (6 m, 8 k) 12 (4 m, 8 k) og Ligrænden (Birkelund) Olaf Andersgaard m g b hf gaardbruker og ø. Toten n s stationsholder 002 Gina Andreasdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Andreas Andersgaard m ug b s søn Øier n s 004 Helene Andersgaard k ug b d datter Øier n s 005 Martha Andersgaard k ug b d datter Øier n s 006 Johanne Andersgaard k ug b d datter Øier n s 007 Nelly Olsen k ug b tj lærerinde Kristiansand n s 008 Rønnaug Skogen k ug b tj tjenestepike n. Fron n s 009 Teoline Stenen k ug b tj tjenestepike Øier n s 010 Thea Johansen k ug b tj tjenestepike Øier n s 011 Laurits Olsen m ug b tj tjenestegut Tretten n s 012 Ole Kristiansen m ug b tj tjenestegut n s 013 Nils Aaberg m ug mt fl dagarbeider n s Sedvanleg bustad: Aaberg Øier 014 Kristian Amundsen m ug mt b farmerarbeider Ringebo n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Ringebu Side 14 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Tretten Siste bustad i Amerika: N. Dakota Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 19 manglar Stilling i Amerika: Farmerarbeide Merknad: Sørbygden Bagstad (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Ole Bagstad m g b hf gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mathea Frantsdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Camilla Olsdatter k ug b d d Øier n s 004 Ragnhild Larshagen k ug b tj tjenestepike Øier n s 005 Nils Bagstad m g b hf føderaadsmand Øier n s Merknad: føderaadset 006 Kari Torgersdatter k g b hm føderaadskone Øier n s Digitalarkivet - Arkivverket

15 007 Kristian Bagstad m ug b s søn Øier n s Sjukdom: a 008 Torger Bagstad m ug b s søn Øier n s Sjukdom: s 009 Mathea Bagstad k ug b d datter Øier n s Folketeljinga Sørbygden Bagstad (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Anton Bagstad m ug b hf gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Amund Bagstad m ug b hf gaardbruker Øier n s 003 Ole Bagstad m ug b broder broder er hos sine brødre Øier n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Anna Bagstad k ug b søster søster ø. n s Gausdal 005 Jørgine Olsen k ug b tj tjenestepike ø. n s Gausdal 006 Andreas Bagstad m g b føderaadsmand føderaadsmand Faaberg n s Merknad: Føderaadset 007 Sigrid Olsdatter k g b føderaadskone føderaadskone ø. Gausdal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 22 manglar Sørbygden Stensrud (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Johannes Stensrud m g b hf gaardbruker og delvis Øier n s snedker 002 Elise Birgersdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Janna Stensrud k ug b d datter Øier n s 004 Klara Stensrud k ug b d datter Øier n s 005 Kristine Stensrud k ug b d datter Øier n s 006 Bertil Stensrud m ug b s søn Øier n s Sørbygden Skalmstad (7 m, 2 k) (7 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Magnus Skalmstad m g b hf gaardbruker Øier n s 002 Mathea Nilsdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Marius Skalmstad m ug b s søn Øier n s 004 Anna Skalmstad k ug f d datter Øier n s Sannsynleg opphaldstad:!! 005 Olga Skalmstad k ug b d datter Øier n s 006 Amund Skalmstad m ug b fl broder broder Øier n s Merknad: Føderaadset 007 Kristian Skalmstad m ug b fl broder broder Øier n s Sjukdom: s 008 Oluf Skalmstad m ug b fl broder broder Øier n s Sjukdom: a 009 Kristian Norby m ug b tj tjener Øier n s 010 Kristian Berge m ug b fl bor frit i famelien i vinter %opfostres paa fattigvæsenets regning% Øier n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0521 Øier Sørbygden Ihle 6 2, 3 6 (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Syver Ihle m g b hf gaardbruker Øier n s 002 Karen Johannesdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Ivar Ihle m ug b s søn Øier n s 004 Karen Ihle k ug b d datter Øier n s 005 Ragnhild Ihle k ug b d datter Øier n s 006 Sina Nordby k ug b tj tjenestepike Øier n s Merknad: Føderaadset Sørbygden Ihlhaugen (2 m, 7 k) 2 9 (2 m, 7 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Andreas Ihlhaugen m g b hf gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Karen Henningsdatter k g b hm gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Kristine Ihlhaugen k ug b d datter Øier n s 004 Ingeborg Ihlhaugen k ug b d datter Øier n s 005 Elen Lovise Sparby k ug b fl Har ophold paa Faabergs Trysil n s fattigvæsens regning Merknad: Bryggeret 006 Petra Sparby k ug b fl Har ophold paa Faabergs Lillehammer n s fattigvæsens regning 007 Syver Ihlsveen m e b fl rentenist Øier n s 008 Marit Berg k e b hm føderaadskone ø. n s Gausdal Merknad: Føderaadset 009 Barbro Rostad k ug b tj tjenestepike Lom n s Sørbygden Ihlhagen 6 2, 3 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Anton Ihlhagen m g b hf mand og skrædder Øier n s 002 Karen Olsdatter k g b hm mandskone Øier n s 003 Olav Ihlhagen m ug b s søn Øier n s 004 Marie Ihlhagen k ug b d datter Øier n s 005 Astrid Ihlhagen k ug b d datter Øier n s Sørbygden Bræin (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Pauline Bræin k e b hm gaardbrukerske Faaberg n s 002 Krestian Bræin m ug b s søn Øier n s 003 Kaspar Bræin m ug b s søn Øier n s 004 Einar Bræin m ug b s søn Øier n s 005 Agnes Bræin k ug b d datter Øier n s 006 Sverre Bræin m ug b s søn Øier n s 007 Otto Bræin m ug b s søn Øier n s 008 Gudbrand Bræin m ug b s søn Øier n s Sørbygden Rønningen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Even Sæter m g b hf gaardbruker og Vaage n s dagarbeider Heimvendt norsk-amerikanar: Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Øier Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: farmerarbeide Merknad: 002 Ane Eriksdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Øier Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: farmerarbeide Merknad: 003 Ottar Olsen Berget m ug b fl opfostres paa fattigkassens Øier n s regning 004 Erik Rønningen m e b fl føderaadsmand Øier n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 30 manglar Sørbygden Bækkelund (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Anne Bækkelund k ug b hm dagarbeiderske Øier n s 002 Johanne Johansdatter k ug b fl fv. dagarbeiderske Øier n s Fattigunderstøttet 003 Johanne Krestiansdatter k ug b d datter Fattigunderstøttet Øier n s Sjukdom: a og vanfør Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: Husliste 32 manglar Sørbygden Høiby (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Hans Høiby m g b hf gaardbruker og Øier n s tømmermand 002 Kari Hansdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Agnethe Høiby k ug b d datter Øier n s 004 Klara Høiby k ug b datterdatter datterdatter Øier n s 005 Hilmar Høiby m ug b dattersøn dattersøn Øier n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Merknad: E: Husliste manglar i originakjelda Sørbygden Raabel (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Johannes Raabel m b hf gaardbruker Øier n s 002 Marie Raabel k b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Anton Raabel m b s søn Øier n s 004 Ole Raabel m b s søn Øier n s 005 Thor Raabel m b s søn Øier n s 006 Karen Raabel k b d datter Øier n s Sørbygden Raabelsløkken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Peder Raabelsløkken m g b hf mand Øier n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0521 Øier 002 Karen Johnsdatter k g b hm mandskone Tretten n s Sørbygden Opheim 15 6, 7 5 (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Jan Opheim m g b hf gaardbruker og Øier n s dagarbeider 002 Berthe Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Einar Opheim m ug b s søn Faaberg n s 004 Oskar Opheim m ug b s søn Øier n s 005 Birger Opheim m ug b s søn Øier n s Sørbygden Jahr (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristen Rudi m g b hf gaardbruker Ringebu n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1885 Bustad i Noreg før utflytting: Ringebo Siste bustad i Amerika: Michigan Stilling i Amerika: jerngrubearbeider Merknad: 002 Oline Rudi* k g b hm gaardbrukerkone Tretten n s 003 Julius Rudi m ug b s søn Ringebu n s 004 Olga Rudi k ug b d datter Ringebu n s 005 Klara Rudi k ug b d datter Ringebu n s 006 Olga Berget k ug b fl pleiedatter fors. av nr Øier n s Sørbygden Svegaarden (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Johannes Svegaarden m g b Gbr Øier n s 002 Anne Johnsdatter k g b Øier n s 003 John Svegaarden m ug b Gbr.søn Øier n s 004 Johannes Svegaarden m ug b Gbr.søn Øier n s 005 Julius Svegaarden m Øier n s Merknad: skal ikke være med, er nemlig flyttet til en anden kreds. Overstreka 006 Torvald Olsen m b fors. av Gbr Øier n s 007 Kristine Gilbostuen k ug b tjenestepike Øier n s Sørbygden Mo (4 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Erik Hunder m g b hf gaardbruker Øier n s 002 Ingeborg Eriksdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Einar Hunder m ug b s søn Øier n s 004 Johannes Hunder m ug b s søn Øier n s 005 Johanne Hunder k ug b d datter Øier n s 006 Marie Hunder k ug b d datter Øier n s 007 Elise Hunder k ug b d datter Øier n s 008 Anna Hunder k ug b d datter Øier n s 009 Krestine Hunder k ug b d datter Øier n s 010 Albert Fægstad m ug b fl rentenist Lillehammer n s Merknad: Brygger Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Mo storstuen (3 m, 6 k) 1 9 (3 m, 6 k) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 001 Einar Severin Stenseth m g b hf gaardbruker Ringebu n s Merknad: Hovedbygningen 002 Martha Kristiansdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Laura Stenseth k ug b d datter Øier n s 004 Klara Stenseth k ug b d datter Øier n s 005 Marta Petersen k ug b tj tjenestepike ø. n s Gausdal 006 Agnethe Ihlhagen k ug b tj tjenestepike Øier n s 007 Johannes Lillenermo m ug b tj tjenestegut Øier n s 008 Arne Berge m ug b tj visergut Øier n s 009 Lisbet Mo k e b hm føderaadskone Tretten n s Merknad: Føderaadset Sørbygden Lyseng (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristian Mæhlum m g f hf gaardbruker tømmermand Tretten n s og dagarbeider Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Karen Mæhlum* k g b hm gaardbrukerkone Brøttum n s 003 Borghild!! k ug b fl pleiedatr fors av Grbr Tretten n s Sørbygden Berge (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Ole Berge m e b hf gaardbruker og dagarbeider ø. Gausdal n s Sørbygden Nermo (4 m, 7 k) 1 12 (5 m, 7 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 John Nermo m g b hf gaardbruker og mølleeier Øier n s Merknad: Hovedbygningen E: Fødselsår påført seinare 002 Agnethe Andreasdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Agnes Nermo k ug b d datter Øier n s 004 Johannes Nermo m ug b s søn Øier n s 005 Elisabet Nermo k ug b d datter Øier n s 006 Martin Rugløkken m ug f tj tjenestegut Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Hornsjøsæter 007 Karen Sletmoen k ug b tj tjenestepike Øier n s 008 Mina Kolosveen k ug b tj tjenestepike Ringsakern s 009 Elisabet Pedersdatter k e b hm føderaadskone og Faaberg n s sanatorieeier Merknad: Føderaadset 010 Lisa Nermo k ug b d datter Øier n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1897 Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Øier Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 011 Kristian Nermo m ug b s søn Øier n s 012 Johannes Nermo m ug b s søn Øier n s Sørbygden Granrud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Johannes Granrud m e b hf gaardbruker og skomaker Øier n s 002 Eline Granrud k ug b d syerske og budeie Øier n s 003 Agneth Granrud k ug b d syerske og budeie Øier n s 004 Johannes Granrud m ug b fl dattersøn fors. av Grbr Øier n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0521 Øier Sørbygden Møllerstuen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) Merknad: bare en stue 001 Martinius Iversen m g b hf Møller og dagarbeider Biri n s 002 Agnethe Krestine k g b hm Møllerkone Biri n s Mathiasdatter 003 Klara Marie Iversen k ug b d datter Biri n s 004 Jørgen Iversen m ug b s søn Biri n s 005 Amund Iversen m ug b s søn Biri n s 006 Magda Iversen k ug b d datter Øier n s Sørbygden Kjølgaard (5 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristian Kjølgaard m g b hf mand Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm mandskone Faaberg n s 003 Halvard Kjølgaard m ug b s søn Øier n s Sjukdom: a 004 Kaspar Kjølgaard m ug b s søn Øier n s Sjukdom: a 005 Olga Kjølgaard k ug b d datter Øier n s 006 Magnus Kjølgaard m ug b s søn Øier n s 007 Iver Kjølgaard m g b hf føderaadsmand Øier n s Merknad: Føderaadset 008 Anne Olsdatter k g b hm føderaadskone Øier n s Sørbygden Aronsveen (4 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Petra Aronsveen k e b hm gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Einar Aronsveen m ug b s søn Øier n s 003 Signe Aronsveen k ug b d datter Øier n s 004 Else Aronsveen k ug b d datter Øier n s 005 Magnhild Aronsveen k ug b d datter Øier n s 006 Erling Aronsveen m ug b s søn Øier n s 007 Trygve Aronsveen m ug b s søn Øier n s 008 Kristen Aronsveen* m ug b s søn Øier n s 009 Agnethe Pedersdatter Jahr k e b hm føderaadskone Faaberg n s Merknad: Føderaadset 010 Ane Jahr k ug b d gjerning Øier n s Sørbygden Bruen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Oline Eriksdatter k ug b hm dagarbeiderske Øier n s 002 Aksel Stubrud m ug b s dagarbeidersøn Øier n s Sørbygden Sletmoen (1 m, 4 k) 1 5 (1 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Mari Skog k e b hm gaardbrukerske Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kristine Marie Skog k ug b d datter Øier n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 Martha Skog k ug b d datter Øier n s 004 Martinus Amundsen m e b tj gaardsbestyrer Øier n s 005 Mari Gilbostuen k e b hm føderaadskone Øier n s Merknad: Føderaadset Sørbygden Huseby (1 m, 1 k) 1 2 (1 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Pauline Sletmoen k ug b søster gaardbrukerske og Øier n s dagarbeiderske 002 Erik Sletmoen m ug b broder gaardbruker og Øier n s dagarbeider Merknad: Bryggeret Sørbygden Lillenermo (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Torger Lillenermo m g b hf gaardbruker og Øier n s dagarbeider 002 Sine Johannesdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Kristian Lillenermo m ug b s søn Øier n s 004 Ole Lillenermo m ug b s søn Øier n s 005 Erling Lillenermo m ug b s søn Øier n s Sørbygden Juttulstad (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristine Johannesdatter k e b hm gaardbrukerske Øier n s 002 Marit Juttulstad k ug b d datter Øier n s 003 Lisbet Juttulstad k ug b d datter Øier n s 004 Johannes Juttulstad m ug b s søn Øier n s 005 Johan Juttulstad m ug b s søn Øier n s 006 Helene Juttulstad k ug b d datter Øier n s 007 Mathias Johansen m ug b fl hans ophold betales av Øier n s Øier fattigvæsen Merknad: Bryggeret Sjukdom: a Sørbygden Juttulstadhaugen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Karl Juttulstadhaugen m g b hf skomaker og dagarbeider Øier n s og mand 002 Lisbet Kristensdatter k g b hm Øier n s Sørbygden Botrud (2 m, 2 k) (4 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristian Botrud m g b hf gaardbruker Øier n s 002 Lisbet Jensdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Johannes Botrud m ug f s søn Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Hornsjø sæter 004 Lars Botrud m ug f s søn Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Hornsjø sæter 005 Sofie Botrud k ug b d datter Øier n s 006 Gunder Johnsen m f b tj tjenestegut Tretten n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0521 Øier Sørbygden Botrudsveen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Ole Botrudsveen m g b hf mand Øier n s 002 Marie Olsdatter k g b hm mandskone Øier n s 003 Lars Botrudsveen m ug b s Øier n s 004 Oskar Botrudsveen m ug b s Øier n s Sørbygden Botrudhaugen (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Otto Berg m g b hf gaardbruker Tretten n s 002 Ida Kresteansdatter k g b hm gaardbrukerkone Tretten n s 003 Inga Berg k ug b d datter Tretten n s 004 Randi Berg k ug b d datter Øier n s 005 Aksel Berg m ug b s søn Øier n s Sørbygden Li (2 m, 3 k) (4 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Peder Li m g f hf gaardbruker Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Hornsjøsæter 002 Karen Torstensdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Torsten Li m ug f s søn Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Hornsjøsæter 004 Ingeborg Li k ug b d datter Øier n s 005 Anna Li k ug b d datter Øier n s 006 Asbjørn Li m ug b s søn Øier n s 007 Kristian Li m ug b s søn Øier n s Sørbygden Li (5 m, 3 k) (6 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Mathias Li m g f hf gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Agnethe Andreasdatter k g b hm gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Harald Li m ug b s søn Øier n s 004 Jan Kaspar Li m ug b s søn Øier n s 005 Aksel Li m ug b s søn Øier n s 006 Martin Li m ug b s søn Øier n s 007 Hanna Klophaugen k ug b fl Øier n s 008 John Li m g b hf føderaadsmand Øier n s Merknad: Føderaadset 009 Kari Trondsdatter k g b hm føderaadskone Øier n s Sørbygden Lisløkken (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Karen Lisløkken k ug b enslig boende dagarbeiderske Øier n s Sørbygden Norli (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Amund Norli m g b hf hf Øier n s 002 Elene Evensdatter k g b hm hm Brøttum n s 003 Elise Norli k ug f d d Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Tretten i skrædderlære Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Sørbygden Sørli (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Ole Sørli m g b hf gaardbruker og delvis Øier n s tømmermand 002 Sedsel Thoresdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Oskar Sørli m ug b s Øier n s Sørbygden Solberg (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristian Solberg m g b hf gaardbruker og Øier n s dagarbeider 002 Kristine Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Louise Solberg k ug b d datter Øier n s 004 Ole Solberg m ug b s søn Øier n s 005 Karl Solberg m ug b s søn Øier n s Sørbygden Li oppigård (2 m, 4 k) (3 m, 5 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Ole Li m g f hf gaardbruker Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Hornsjø sæter 002 Ingeborg Johannesdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Astrid Li k ug f d datter og ysterske i meieri Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Haug Øier 004 Marie Li k ug b d datter Øier n s 005 Johanne Li k ug b d datter Øier n s 006 Aagot Li k ug b d datter Øier n s 007 Oskar Li m ug b s søn Øier n s 008 Knut Li m ug b s søn Øier n s Sørbygden Lissveen (1 m, 3 k) (2 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Johannes Lissveen m g b hf gaardbruker og delvis Øier n s tømmermand 002 Johanne Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Kristian Lissveen m ug f s søn Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Hornsjøsæter 004 Olga Lissveen k ug b d datter Øier n s 005 Borghild Johannesdatter k ug mt fl datterdatter fors av Lillehammer n s Arb. paa lysverket ved Lillehammer Sedvanleg bustad: Lillehammer Sørbygden Lisløkken (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kristian Torvaldsen m ug f hf gaardbruker og Øier n s brøndgraver Sannsynleg opphaldstad: s. Fron? 002 Ragnhild Johansdatter k ug b mor holder Øier n s Sørbygden og Ligrænden (Birkelund) Jordbakken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0521 Øier 001 Peder Jordbakken m g b hf gaardbruker og Øier n s dagarbeider 002 Ingeborg Johnsdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s Sørbygden Li (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Harald Rosenberg m g f hf gaardbruker Biridalenn s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Hornsjø sæter 002 Nikoline Krestiansdatter k g b hm gaardbrukerkone n. Land n s 003 Marit Rosenberg k ug b d datter n. Land n s 004 Peder Li m ug b hf føderaadsmand Øier n s Merknad: Føderaadset 005 Sidsel Olsdatter k ug b tj holderske Øier n s 006 Johannes Bortmellem m g mt hf (el) gaardbruker og Tretten n s tømmerhugger Merknad: Husholdning 1 Sedvanleg bustad: Bortmellem Øier 007 Kristian Stenersveen m ug mt fl (el) dagarbeider og Tretten n s tømmerhugger Merknad: Husholdning 1 Sedvanleg bustad: Tretten Sørbygden Bratli (3 m, 2 k) (5 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Lars Bratli m g f hf gaardbruker og Øier n s dagarbeider Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Kristine Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Tretten n s 003 Laurits Bratli m ug f s dagarbeider Øier n s Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Kristian Bratli m ug b s dagarbeider Øier n s 005 Oskar Bratli m ug b s søn Øier n s 006 Leif Olafsen Bratli m ug b s søn Øier n s Merknad: E: Feil kjønn oppgitt i kilden. 007 Berthe Bratli k ug b dattersøn!! dattersøn!! Øier n s Sørbygden Øverli (5 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Gunnerius Skjønsberg m g b hf gaardbruker Øier n s 002 Gunda Eriksdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Gudrun Skjønsberg k ug b d datter Øier n s 004 Aslaug Skjønsberg k ug b d datter Øier n s 005 Erling Skjønsberg m ug b s søn Øier n s 006 Sverre Skjønsberg m ug b s søn Øier n s 007 Arne Skjønsberg m ug b s søn Øier n s 008 Kristian Lisløkken m ug b tj tjenestegut Øier n s Merknad: Føderaadset Sørbygden Maakrud (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 John Maakrud m g b hf gaardbruker Øier n s Merknad: Hovedbygningen 002 Tea Pedersdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Peder Maakrud m ug b s søn Øier n s 004 Karen Maakrud k ug b d datter Øier n s 005 Halvor Sletmoen m ug b tj tjenestegut Øier n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 006 Børre Martinusen m g b tj tjenestegut ø. Toten n s 007 Martha Lisløkken k ug b tj tjenestepike Øier n s 008 Peder Maakrud m e b hf føderaadsmand Øier n s Merknad: Føderaadset 009 Rønnaug Maakrud k ug b d datter Øier n s Sørbygden Lillemoen (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kari Gundersdatter k ug b hm dagarbeiderske Øier n s 002 Gunda Lillemo k ug b d dagarbeiderskedatter og er understøttet av fattigvæsenet Øier n s Sørbygden Myrvold (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Engebret Myrvold m e b hf gaardbruker Øier n s 002 Randi Myrvold k ug b d budeie og dagarbeiderske Øier n s 003 Birger Myrvold m ug b pleiesøn dattersøn Øier n s Sørbygden Aaberg (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Kresten Aaberg m g b hf gaardbruker og Øier n s dagarbeider 002 Mari Nilsdatter k g b hm gaardbrukerkone Tretten n s 003 Nils Aaberg m ug f s dagarbeider Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Sjøsæter 004 Anna Aaberg k ug b d datter Øier n s 005 Gunnar Aaberg m ug b dattersøn dattersøn Øier n s 006 Gjertrud Stenseth k e b hm og el dagarbeiderske Tretten n s Sørbygden Elvbakken (2 m, 3 k) (2 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Anton Paulsrud m g b hf sergeant og landhandler Øier n s 002 Emma Gurine Olsdatter k g b hm sergeantkone søndre n s Odalen 003 Rolf Paulsrud m ug b s søn Meldalenn s 004 Tora Johnsdatter Dahler k e mt fl rentenist S. n s Odalen Sedvanleg bustad:!! 005 Karen Paulsrud k ug b tj tjenestepike Øier n s Sørbygden Grimsrud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Reier Paulsrud m g b hf fv. sergeant og Tretten n s gaardbruker 002 Marit Reiersdatter k g b hm fv.sergeantkone Tretten n s 003 Sevart Paulsrud m ug b s søn Øier n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Øier Siste bustad i Amerika: Minnisota Stilling i Amerika: murerarbeide Merknad: 004 Petra Paulsrud k ug b d datter Øier n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

26 0521 Øier Sørbygden Stenberg (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Hans Otto Hansen Blix m g b hf emesær Elverum n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Elverum Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmerarbeide Merknad: 002 Thea Nilsdatter k g b hm landhandlerske Øier n s 003 Hans Nikolai Blix m ug b s søn Øier n s 004 Petrine Blix k ug b d datter Øier n s 005 Elisabet Bækken k ug b tj tjenestepike Ringebu n s Sørbygden Berglund (2 m, 2 k) 1 4 (2 m, 2 k) og Ligrænden (Birkelund) Merknad: før Myr Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - brygger 001 Laurits Skjelkvale m g b hf Lærer og gaardbruker Sjaak n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Thorstensdatter k g b hm Lærerkone Øier n s 003 Julie Larshagen k ug b tj Tjenestepike Øier n s 004 Kristian Grimsrud m ug b el Dagarbeider og rentenist Øier n s Merknad: Bryggeret Sørbygden Aasletten (1 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) og Ligrænden (Birkelund) 001 Theodor Vedum m g f hf gaardbruker og grishandler Øier n s Sannsynleg opphaldstad: Lena st. ø. Toten 002 Agnethe Kristiansdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Marie Lønberg k ug b tj tjenestepike Øier n s 004 Klara Wilsom k ug b fl lærerinde Ved Offentlig skole Aar Danmark 005 Anton Vedum m g b hf Øier n s Merknad: Føderaadset 006 Berthe Johannesdatter k g b hm Øier n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 455 (kvinner: 232, menn: 223) Bustader i kretsen: 80 Krets: 002 Kirkekredsen Prestegjeld: Øier Herred/by: Øier Kirkekredsen Øier Klokkergaard under 35 5 (2 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Kristian Bjørnstad m g b hf lærer og kirkesanger Øier n s 002 Matilde Bjørnstad k g b hm lærertru Faaberg n s 003 Kristine Bjørnstad k ug b d hj.værende datter Øier n s 004 Maalfrid Bjørnstad k ug b d hj.værende datter Øier n s 005 Johannes Olsen m g mt b dagarb tømmerhugger Øier n s Sedvanleg bustad: Vikerødegaarden Tretten Kirkekredsen Svingen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Even Svingen m g b hf gaardbruker Øier n s 002 Karen Pedersdatter k g b hm gaardbrukerkone Øier n s 003 Per Evensen m ug b s søn Øier n s 004 Martin Evensen m ug b s søn Øier n s 005 Marie Evensdatter k ug b d datter Øier n s Kirkekredsen Mosstuen under 34 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) Side 26 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer