Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2489 (kvinner: 1300, menn: 1189) Bustader: 387 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 288 (kvinner: 152, menn: 136) Bustader i krinsen: 50 Krins: 001 Herred/by: herred Folketeljinga Rjaanes Berthe A. Rjaanes k e b hm Gaardmandsenke S Pernille I. Rjaanes k ug b d Gaardmands Datter Nikolai J. Egsund m ug b tj Gaardsdreng 1880 Leganger Herø Rom 004 Paul I. Rjaanæs m g b hf Kaarmand Synneve K. Rjaanæs k g b hm Kaarkone Grøvik Hans L. Grøvik m g f hf Gaardbruger S 1859 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:??rø Fosnevaag 002 Severine R. Grøvik k g b hm Gaardmandskone Marta Hansdatter Grøvik k ug b d Gaardmands Datter Synneve H. Grøvik k ug b d Gaardmands Datter Lars H. Grøvik m ug b s Gaardmands Søn Ragnhild H. Grøvik k ug b d Gaardmands Datter Inga P. Busæth k ug b tj Budeie 1878 Busæth Vartdal Rom 008 Lars I. Grøvik m g b hf Kaarmand Synneve S. Grøvik k g b hm Kaarkone Grøvik Johan S. Grøvik m g b hf Gaardbruger S Pauline P. Grøvik k g b hm Gaardmands Kone Sivert J. Grøvik m ug b s Gaardmands Søn Ingeborg Johannesdatter k ug b d Datter 1892 Grøvik 005 Sjur Iversen Grøvik m e b el %hf fl% Kaarmand 1832? Grøvik under 2 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver S. Grøvik m g f hf Forpagter Pladsemand 1864 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Herø 002 Ingeborg E. Grøvik k g b hm Pladsemandskone Johan I. Grøvik m ug b s Liadal Johannes O. Liedal m g f hf Gaardbruger S 1862 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Anna O. Liedal k g b hm Gaardmandskone Olga Johannesdatter Liedal k ug b d Gaardmandsdatter Nilly J. Liedal k ug b d Gaardmandsdatter Olaf J. Liedal m ug b s Gaardmands Søn Ole Johannesen Egesund m ug b tj Gaardsdreng 1883 Leganger Herø Rom 007 Ole J. Liedal m g b hf Kaarmand Helene L. Liedal k g b hm Kaarkone 1835 Leganger Herø 009 Laura Lauritsdatter Brandal k ug mt b Fors. af Folkeskolelærer? 1897 Brandal Rom Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Brandal Hareide Liadal 3 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Registreringssentral for historiske data Side 9

10 1520 herred 001 Ole Jetmundsen Liedal m g f hf Gaardbruger S 1853 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Herø 002 Ingeborg P. Liadal m g b hm Gaardmandskone Johan O. Liadal k ug f s Fisker 1878 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Herø 004 Peter O. Liadal m ug b s Gaardmands Søn Hilda O. Liadal k ug b d Gaardmands Datter Gina O. Liadal k ug b d Gaardmands Datter Petrine Egesund k ug b tj Budeie 1867 Leganger Herø Rom 008 Jetmund O. Liedal m g b hf Kaarmand Kanute H. Liadal k g b hm Kaarkone Liadal 3 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas I. Liadal m g f hf Gaardbruger S 1852 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Herø 002 Ane T. Liadal k g b hm Gaardmandskone Marta A. Liadal k ug b d Gaarmandsdatter Ingebrigt A. Liadal m ug b s Gaardmands Søn Tomas A. Liadal m ug b s Gaardmands Søn Marie T. Ose k ug b tj Tjenestepige Karen Petersdatter Veler k ug b tj Barnepige Liadal Nils N. Liadal m g f hf Leilænding Gaardmand 1853 Statsb.: Trusamf.: Luthersk, Frikirke Sannsynleg opphaldstad: Herø S. 002 Sara E. Liedal k g b hm Gaardmandskone 1853 Hareids Sogn Rom 003 Josefia N. Liedal k ug b d Budeie Nikolai N. Liedal m ug b s Ragna N. Liedal k ug b d Daniel N. Liedal m ug b s Marie I. Liedal k e b el Kaarenke 1827 Vardalstranden herred Rom Liadal 3 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jacob J. Liedal m g b hf Gaardbruger S Ingeborg P. Liadal k g b hm Gaardmandskone Anders J. Liadal m ug b s Gaardmandssøn Pernille J. Liedal k ug b d Budeie Jakoba J. Liedal k ug b d Gaardmandsdatter Johanna J. Liedal k ug b d Gaardmandsdatter Halsen 4 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl J. Halse m g b hf Gaardbruger S Karin J. Halse k g b hm Gaardmandkone Jørgen K. Halse m ug f s Fisker 1871 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Peder K. Halse m ug f s Fisker 1873 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 005 Laurits K. Halse m ug f s Fisker 1876 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 006 Hans K. Halse m ug f s Kontorist? 1879 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ørstens Herred Halse 4 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Nikolai J. Halse m g b hf Gaardbruger S 1833 Herø Røvde sogn Rom 002 Karen F. Halse k g b hm Gaardmandskone 1846 Herø Røvde sogn Rom 003 Andreas N. Halse m g b s Gaardbruger %Gardsdreng% Guri O. Halse k g b hm Gaardmandskone Knud N. Halse m g f s Gaardmandsøn 1880 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ørstens Herred 006 Lars O. Myklebust m g mt b Snekder 1873 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Ørstenvig 007 Berte A. Halse k b d Haavold Anders A. Haavold m g b hf Gaardbruger S Pernille S. Haavold k g b hm Gaardmandskone 1864 %Husmoder% 003 Petrikke A. Haavold k ug b d Johannes A. Haavold m ug b s Marie O. Hovde k ug b Tjener Tjenestepige Anders Johnsen Lystad m? b fl Kaarmand Ole G. Haavold m e b hf Kaarmand 1829 Vartdals Herred Rom 008 Berthe J. Liedal k ug b tj Tjenestepige Haavold Johan Nilsen Haavold m g f hf Gaardbruger S 1855 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Anna A. Haavold k g b hm Gaardmandskone Berthe J. Haavold k ug b d Gaardmandsdatter Pernielle J. Haavold k ug b d Gaardmandsdatter Astrid J. Haavold k ug b d Gaardmandsdatter Berthe P. Bjørdal k ug b tj Tjenestepige Nils O. Haavold m g b hf Kaarmand Berthe H. Haavold k g b hm Kaarkone Karen N. Haavold k ug f d Skrædder 1864 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ørstens Sætre Herred Sandvik 6 1, Paul P. Sandvik m g b hf Gaardbruger Forp Karen K. Sandvik k g b hm Gaardmandskone Peder P. Sandvik m ug b s Gaardmands søn Knud P. Sandvik m ug b s Gaardmands søn Klara P. Sandvik k ug f d Væverske 1885 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Voldens Herred 006 John K. Sandvik m g b hf Kaarmand Guri J. Sandvik k g b hm Kaarkone Ragnhild P. Sandvik k ug b tj Tjenestepig Ragnhild A. Haavold k ug f el Inderst 1831 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Herø Sandvik under 6 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ragnhild A. Haavold k ug f el %hm% Bor som enslig Kvinde!!? Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:? Lienæs Anders O. Lienæs m g b hf Gaardbruger S 1832 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1520 herred 002 Ane Marie A. Lienæs k g b hm Gaardmandskone Lisa K. Eike k ug b tj Tjenestepige 1885 Leganger sogn Rom 004 Andreas A. Lienæs m g f s Fisker 1870 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 005 Peter A. Lieanæs m g b hf Gaardbrugs arbeider Larine M. Lianæs k g b hm Gaardmandskone Anna P. Lianæs k ug b d Gaardmands Dater Lianæs 7 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Arne L. Lienæs m g b hf Gaardbruger S Oline Marta E. Lianæs k g b hm Gaardmanskone Johanne Marta A. Lienæs k ug b d Gaardmands Dater Lars A. Lienæs m e b %fl% Kaarmand Lars A. Lianæs m g f hf Gaardbruger 1874 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 006 Hanna K. Lianæs k g b hm Gaardmandskone 1874 Røvde sogn Rom 007 Karl L. Lianæs m ug b s Lystad 8 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus S. Lystad m e b hf Gaardbruger S Johan R. Lystad m ug b s Gaardsdreng Hansine R. Lystad k ug b d Husholderske Anna A. Lienæs k ug b tj Tjenestepige Lystad 8 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder M. Lystad m g b hf Gaardbruger S Oluffa A. Lystad k g b hm Gaardmandskone Ole P. Lystad m ug b s Gaardmandsøn Oline P. Lystad k ug b d Gaardmandsdater Marie P. Lystad k ug b d Gaardmandsdater Mads P. Lystad m g b hf Kaarmand Ane O. Lystad k g b hm Kaarmandskone Anders M. Lystad m g f s Sømand 1870 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Lystad 8 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johanne I. Lystad k e b hm Gaardmandsenke S Matias E. Lystad m ug b s Gaardmandsøn Iver E. Lystad m ug b s Gaardmandsøn Lystad 8 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert L. Lystad m g b hf Gaardbruger S Oluffa J. Lystad k g b hm Gaardmandskone Hilda S. Lystad k ug b d Johan S. Lystad m ug b s Sigvald S. Lystad m ug b s Anders S. Lystad m ug b s Pernille S. Ruste k ug b Lægdslem 1837 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a Varigheit: Fra Fødselen Opsal 9 1 Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Lars E. Opsal m g b hf Gaardbruger S Johanne M. Opsal k g b hm Gaardmandskone Elias L. Opsal m ug f s Gaardsdreng 1879 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Marie L. Opsal k ug b d Budeie Johan L. Opsal m ug b s Gaardmandssøn Marta L. Opsal k ug b d Oluffa L. Opsal k ug b d Ravlabakke under 9 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ane Marta J. Ravlabakke k e b hm Pladsmandskone Jacob P. Ravlabakke m g f fl Inderst 1869 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 003 Regine K. Ravlabakke k g b fl Inderst 1870 Leganger Rom 004 Anna Pedersdatter Ravlabakke k ug b d Tjenestepige Peder P. Pedersdatter Ravlabakke m ug b s Hagen Gutorm P. Hagen m g b hf Gaardbruger S Petrine R. Hagen k g b hm Husmoder Paul G. Hagen m ug b s Ragnvald G. Hagen m ug b s Laura N. Liedal k ug b tj Kvækrøgterske Paul G. Hagen m g b hf Kaarmand Ingeborg K. Hagen k g b hm Kaarkone Iver P. Hagen m ug b s Fisker Ingeborg P. Hagen k ug b d Kjøkenjente Knud P. Hagen m ug f s Styremand 1869 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:??bau Rusland Hagen 10 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Mathias J. Hagen m g b hf Gaardbruger S Anna L. Hagen k g b hm Gaardmandskone John M. Hagen m ug b s Lars M. Hagen m ug b s Berthe E. Øiehaug k ug b tj Budeie Rosendal Laurits L. Rosendal m g b hf Gaardbruger S Ingeborg J. Rosendal k g b hm Gaardmandskone Ole K. Stennæs m ug b tj Arbeider med Gaardsdrift Anna K. Rot k ug b tj Kvægrøgterske 1883 Wartdal Rom 005 Signe K. Hagen k e b el %el hm% Kaarkone Hagen under Karl A. Hagen m g b hf Pladsemand m. J Ottine J. Hagen k g b hm Pladsemandskone Sæthre Jørgen J. Sætre m g b hf Gaardbruger S 1837 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1520 herred 002 Johanne J. Sætre k g b hm Gaardmandskone Johannes J. Sætre m ug f s Fiskeri og dels Havnarbeider 1872 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Andreas J. Sætre m ug f s Fiskeri og Gaardbrug 1877 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 005 Marta J. Sætre k ug b d Gaardbrug og Husstel Ingeborg J. Sætre k ug b d Gaardbrug og Husstel Sætre under Kolbein J. Sætre m g b hf Husmand m. J. %Jordbruger 1845 % 002 Johanne L. Sætre k g b hm Gaardmandskone 1856 %Husmoder% 003 Laurits K. Sætre m ug b s Arbeider i Havnearbeidets 1881 Tjeneste 004 Karn K. Sætre k ug b d Arbeider med Kreaturstel Karn N. Haavold k ug mt b Skrædder 1864 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Haavold i d Sætre 11 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder A. Sætre m g b hf Gaardbruger S Marta G. Sætre k g b hm Gaardmandskone Gutorm P. Sætre m ug f s Arbeider i Statens 1878 Mærkevæsen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Ingeborg P. Sætre k ug b d Kvægrøkter Berte P. Sætre k ug b d Arbeider med Hustel Pauline P. Sætre k ug b d Arbeider med Hustel Berte J. Sætre k e b hm Kaarenke Ane Berte A. Sætre k ug b d Sygepleierske Sætre 11 3, 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ingebrigt S. Sætre m g b hf Gaardbruger S Johanne P. Sætre k g b hm Gaardmandskone Sigurd Ingebrigtsen Sætre m ug b s Gaardmandssøn Paul Ingebrigtsen Sætre m ug b s Gaardmandssøn Iver Iversen Søreim m ug b tj Tjenestedreng Hanna G. Søreim k ug b tj Budeie Sisilie S. Sætre k e b el %hm% Kaarenke Sætre Jørgen P. Sætre m g b hf Gaardbruger S Johanne N. Sætre k g b hm Gaardmandskone Pernielle J. Sætre k ug b d Gaarmands Datter Karen J. Sætre k ug b d Gaarmands Datter Jørgine J. Sætre k ug b d Gaarmands Datter Mina M. Mela k ug b tj Budeie Ida I. Vinjevold k ug b tj Barnepige Søreim 61 1, 7 (3) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder M. T. Søreim m g b hf Gaardbruger S Karen J. Søreim k g b hm Gaardmandskone Peter O. Pedersen Søreim m ug b s Gaardsdreng 1875 Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Johannes Pedersen Søreim m ug b s Gaardsdreng Hanna Pedersdatter Søreim k ug b d Gaardmands Datter Ane Pedersdatter Søreim k ug b d Gaardmands Datter Lars Lystad m ug b fl Gaardmands Søn fors. af Gaardbr Søreim 61 2 (3) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder E. Rasmusen Søreim m g b hf Gaardbruger S Ane Martha L. Rasmusen k g b hm Gaardmandskone 1841 Søreim 003 Rasmus E. Rasmusen Søreim m ug b s Arbeider Anna E. Rasmusen Søreim k ug b d Budeie Rasmus S. Eiken m ug b s Gaardmands Søn 1891 Eiken Leganger Rom Sørheim indre 61 4 (3) 001 Andreas A. Søreim indre m g b hf Gaardbruger S Severine E. Søreim indre k g b hm Gaardmandskone Marta A. Søreim indre k ug b d Gaardmands Datter Elias A. Søreim indre m ug b s Gaardmands Søn Anders A. Søreim indre m ug b s Gaardmands Søn Astrid A. Søreim indre k ug b d Gaardmands Datter Søreim under 61 1, 2, Iver I. Søreim m e b hf Pladsemand m J Peter Iversen Søreim m ug f s Fisker 1875 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 003 Peder Iversen Søreim m ug b s Karen Iversdatter* k ug b d Budeie Ane Marta Iversdatter Søreim k ug b tj %hm% Tjenestepige 1833 Bjærkvik Volden Rom Søreim 61 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole J. Søreim m g b hf Tidligere Pladsmand, nu 1818 Ulfsteins sogn Rom syg intet Erhverv fors. af Gaardsarbeidere 002 Berthe K. Søreim k g b hm Pladsmandskone fors. af 1827 Løsarbeidere 003 Olaf N. Søreim m ug b Pleiesøn Tjenestedreng Elen Olsdatter Søreim k b d Abnorm. Intet Erhverv 1870 Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a Steinnæs indre 62 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus A. Steinnæs indre m g b hf Gaardbruger S Synnæve J. Steinnæs indre k g b hm Gaardmandskone Sivert R. Steinnæs indre m ug b s Gaardmandssøn Anna R. Steinnæs indre k ug b d Gaardmands Datter Anna I. Brække k ug b fl Lærerinde i Folkeskolen Josefine E. Øznø?? k ug b tj Tjenestepige 1885 Ørnø Volden Rom 007 Anders R. Steinnæs indre m g b hf Kaarmand Karine J. Steinnæs k g b hm Kaarkone Albert A. Steinnæs m ug f s Fisker 1879 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Stennæs indre 62 2 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1520 herred Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder R. Steinnæs indre m g b hf Gaardbruger S Anna N. Steinnæs indre k g b hm Gaardmandskone Hanna Pedersdatter Steinnæs k ug b d indre 004 Ane Knudsdatter Halse k e b fl Kaarenke 1830 Vatø Ulfstein Rom 005 Hansine P. Steinæs indre k e b fl Kaarenke 1838 Lid Voldens herred Rom 006 Paul R. Steinæs indre m ug f fl Fisker 1878 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 007 Andreas Knudsen Steinæs m g b hf Kaarmand 1816 Lieskar Volden Rom indre 008 Kristine Johnsdatter Steinæs indre k g b hm Kaarkone Steinnæs yttre Paul M. Steinnæs ytre m g b hf Gaardbruger S Rigine A. Steinnæs ytre k g b hm Gaardmandskone Morten P. Steinnæs ytre m ug f s Steinarbeider 1882 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Fosnavog Herø 004 Andreas P. Steinnæs ytre m ug b s Gaardsdreng Steinnæs yttre under 63 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knud O. Steinnæs yttre m g b hf Pladsmand m J Berte N. Steinnæs yttre k g b hm Pladsmandskone Sofie Knudsdatter Steinnæs k ug b d 1889 yttre 004 Sivert Knudsen Steinnæs yttre m ug b s Anders Knudsen Steinnæs m ug b s 1895 yttre 006 Peder Knudsen Steinnæs yttre m ug b s Berta Knudsdatter Steinnæs yttre k ug b d Steinnæs yttre 63 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Dina Johannesdatter Steinnæs k e b hm Gaardmandsenke S yttre 002 Johannes S. Steinnæs yttre m ug b s Gaardmands Søn Rasmus S. Steinnæs yttre m ug b s Gaardmands Søn Synneve S. Steinnæs yttre k ug b d Gaardmands Datter Johannes J. Steinnæs yttre m g b hf Kaarmand Oline D. Steinnæs yttre k g b hm Kaarkone Steinnæs yttre 63 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg M. Steinnæs yttre k e b hm Gaardmandsenke S Anna G. Steinnæs yttre k b d Gaardmands Datter Mads G. Steinnæs yttre m b s Gaardmands Søn Steinnæs yttre under 63 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Morten P. Steinnæs yttre m g b hf Pladsmand m J 1821 Lid Volden Rom 002 Oline K. Steinnæs yttre k g b hm Pladsmandskone Marta M. Steinnæs yttre k ug b d Væverske m.m Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Marta Nikolaisdatter Steinnæs k ug b d 1889 Yttre 005 Oskar Johannesen Steinnæs yttre m ug b s 1888 Herjangen Ofoten Nor Steinnæs yttre 63 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larsen Steinnæs yttre m g b hf Gaardbruger S 1832 Haddal Ulfstein Rom 002 Karoline Larsdatter Steinnæs k f d Budeie 1867 yttre Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ulfsteinvik Ulfstein Raudøen 64 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Borge B. Rødø m g b hf Gaardbruger 1845 Stordøens Sogn SB 002 Anne Martha D. Rødø k g b hm Gaardmandskone Johannes D. Rødø m ug b tj Tjenestedreng Kanute G. Stennæs k ug b tj Tjenestepige Rødøholm Elling S. Rødøholm m g b hf Gaardbruger S Synnev Olsdatter Rødøholm k g b hm Gaardmandskone 1861 Sandø Romsdalen Rom Raudøen 64 3 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert I. Rauøen m g b hf Gaardbruger S Berte J. Rauøen k g b hm Gaardmandskone Sina S. Rauøen k ug b d Budeie Johan S. Rauøen m ug b s Gaardmands Søn Raudøen Andreas O. Raudøen m g b hf Gaardbruger og Byklemand Oline I. Raudøen k g b hm Gaardmandskone Raudøen Jacob S. Raudøen m g b hf Gaardbruger S Ragnhild A. Raudøen k g b hm Gaardmandskone 1876 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 851 (kvinner: 440, menn: 411) Bustader i krinsen: 113 Krins: 002 Herred/by: herred Mork Daniel Sivertsen Mork m g f hf Gårdbruger, fisker 1858 Statsb.: Trusamf.: Ev. Luthersk Frimenighed Sannsynleg opphaldstad: Reist på havet med drivgarnsfartøi 002 Synneve Ingebrigtsdatter k g b hm Gårdmandskone 1859 Mork 003 Sivert Danielsen Mork m ug f s Tjener ved gårdsdriften, 1883 fisker Statsb.: Trusamf.: Ev. Luthersk Frimenighed Sannsynleg opphaldstad: Reist på havet med drivgarnsfartøi 004 Karoline Larsen k ug b tj Tjener ved gårdsdriften og huset 1877 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1520 herred 005 Johanne Martha Mork* k e b Enslig Kårkone Føderadskone Mork 12 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elling Ellingsen Mork m g b hf Gårdbruger S 1856 Volden Rom 002 Karine Madsdatter Mork k g f hm Gårdmandskone 1843 Vartdal Rom Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:?? Vartdal 003 Rasmus Ellingsen Mork m ug b s Søn Anna Ellingsdatter Mork k ug b d Datter Anna Larsdatter Opsal k ug b tj Tj. ved gårdsdrift og husstellet Mork Ole Johnsen Mork m g b hf Gårdbruger S Karen Danielsdatter Mork k g b hm Husvæsenet og jordbruget Daniel Olsen Mork m ug f s Arbeider hjemme på gården, 1868 fiskeri Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad:?? i drivgarnsfartøi?? Aalesund 004 Johan Olsen Mork m ug f s Matros 1870 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: I den Amerikanske marine på?? til Sydamerika 005 Hans Olsen Mork m ug b s Som tjener ved gårdsdriften Lisa Olsdatter Mork k ug b d Som tjener ved Kreaturstellet Sofie Olsdatter Mork k ug b d Som tjener ved jordbruget og huset Nybø Elling Larsen Øie m g b hf Gårdbruger S Siverinne Ingebrigtsdatter k g b hm Gårdmandskone Ole Ellingsen Øie m ug b s Behjelp. med gdrif. Søn Olai Ellingsen Øie m ug b s Søn Johan Ellingsen Øie m ug f s Fisker 1880 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Dju i Borgund Vinjevold under 13 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Elias Larsen Øiehaug m g b hf Skomager og havnearbeide Olave Olsdatter Øiehaug k g b hm Sysselsat med husvæsenet Oluffa Pedersdatter Øiehaug k ug b Steddatter Sypige Vinjevold 13 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mathias Sjursen Vinjevold m g b hf Gårdbruger S Ingeborg Ottersdatter k g b hm Gårdmdskone 1878 Volden Rom Vinjevold 003 Sigurd Mathiasen Vinjevold m ug b s Søn Petra Mathiasdatter Vinjevold k ug b d Datter Anna Pedersdatter Øiehaug k ug b tj Tjenestepige Ole Ottersen Bratteberg m ug mt b Tjener ved gårdsdrift 1880 Volden Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Bratteberg Volden 007 Pernille Martinusdatter k e b hm Føderådskone 1832 Vinjevold 008 Martin Sjursen Vinjevold m ug b s Tjener gårdsdrift Vinjevold 13 3 Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Ole Berntsen Vinjevold m g b hf Gårdbruger S Pauline Paulsdatter Vinjevold k g b hm Gårdmandskone Bernt Olsen Vinjevold m ug b s Tjener ved gårdsdriften Lisa Olsdatter Vinjevold k ug b d Tjener ved gårdsdriften Ole Østensen Dahle m g f hf Slagteer, egen forretning 1870 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 006 Mina Olsdatter Dahle k g f hm Husvæsenet 1878 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 007 Øivind Oskar Dahle m ug b s Søn Olaf Arvid Dahle m ug b s Søn Nyland Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Paul Jørgensen Ørstenvik m g b hf Pladsemand dagarbeider, Ragnhild Johnsdatter Ørstenvik nærmere Leilænding k g b hm Lidt særerhverv ved strikning og spin Retiro Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 John Sjursen Ørstenvik m g b hf Gardbruger S Karen Eriksdatter Ørstenvik k g b hm Gårdmandskone Berte Johnsdatter Ørstenvik k ug b d Husgjerning Karl Johnsen Ørstenvik m ug f s Sømand, matros 1875 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: England Velle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sivert Larsen Velle m g b hf Gårdbruger S Elen Knutsdatter Velle k g b hm Gardmandskone Bernhard Sivertsen Velle m ug b s Søn Gjertrud Sivertsdatter Velle k ug b d Datter Hansine Sivertsdatter Velle k ug b d Datter Jakobus Knutsen Velle m ug b fl Arbeider ved Jordbrug Nilla Sivertsdatter Velle k ug b tj Tjenestepige Lars Stenersen Velle m e b fl Kårmand stenarbeider Velle under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Albert S. Hovde m g b hf Tranfabrikant og handelsm %Inderst% 002 Ragnhild Hovde k g b hm Handelsmandskone Simon Hovde m ug b s Søn Anna Hovde k ug b d Datter John Petrus Hovde m ug b s Søn Ragnhild Hovde k ug b d Datter Arne Johannes Hovde m ug b s Søn Berte J. Brautesæt k ug b tj Tjenestepige Berte Johnsdatter Øie k e b hm Lever af sine midler Anna Eliasdatter Øie k ug b d Datter Marte Eliasdatter Øie k ug b d Datter Velle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Simon A. Hovde m g b hf Gårdbruger S Nille Ellingsdatter k g b hm Gårdmandskone Andreas S. Hovde m ug b s Tjener på gården Inga S. Hovde k ug b d Datter 1882 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1520 herred 005 Berte Larsdatter Foldal k ug b tj Tjenestepige 1885 Nordalen?? 006 Nils Olsen Doving m ug b el Jordbrugsarbeider f.t Nordalen Rom skoleelev 007 Ole Thorsen Busengdal m ug b el Jordbrugsarbeider f.t Stordalen Rom skoleelev 008 Andreas S. Hurlen m ug b el Jordbrugsarbeider f.t Haram Rom skoleelev 009 Hans Martinusen Søvik m ug b el Jordbrugsarbeider f.t Borgund Rom skoleelev 010 Anton Isaksen Lien m ug b el Jordbrugsarbeider f.t Vanelven Rom skoleelev 011 Jensine Oksnæs k ug b el Folkehøiskoleelev 1874 Borgum Volderø Rom Velle 15 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert Kristiansen Velle m g b hf Gårdbruger S havnearbeider Karen Pedersdatter Velle k g b hm Gardmandskone Knut Sivertsen Velle m ug b s Søn Petra Sivertsdatter Velle k ug b d Datter Astrid Sivertsdatter Velle k ug b d Datter Signy Sivertsdatter Velle k ug b d Datter Jakoba Sivertsdatter Velle k ug b d Datter Peder Sivertsen Velle m ug b s Søn Kristine Sivertsdatter Velle k ug b d Datter Johanne Kristiansdatter Krøvel k ug b tj Tjenestepige Pernille Knutsdatter Krøvel k e b fl Lever af sine midler Velle 15 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Eliassen Velle m g b hf Gårdmand S Ane Petrine Pedersdatter k g b hm Gårdmandskone Ragna Pedersdatter Velle k ug b d Datter Anna Marie Pedersdatter Velle k ug b d Datter Andreas Pedersen Velle m ug b s Gårdmdssøn hjemme Peder Pedersen Velle m ug f s Arbeider ved Stat merkevæsen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Velle Knut Larsen Velle m g b hf Gardbruger S Sofie Andersdatter Velle k g b hm Gårdmandskone Anders Knutsen Velle m ug b s Søn Karen Knutsdatter Velle k ug b d Datter Pernille Knutsdatter Velle k ug b d Datter Lars Knutsen Velle m g b hf Føderådsmand Karine Kolbensdatter Velle k g b hm Føderådskone Velle Peder Andersen Velle m g b hf Gårdbruger S Ane Sofie Velle k g b hm Gårdmandskone Pernille Andrea Pedersdatter k ug b d Datter 1892 Velle 004 Karen Jensine Pedersdatter k ug b d Datter 1892 Velle 005 Anders Pedersen Velle m ug b s Søn Knut Sivert Pedersen Velle m ug b s Søn Anders A. Velle m g b hf Kårmand Pernille Pedersdatter Velle k g b hm Kårkone 1838 Volden Rom Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Jens Andersen Velle m ug b s Arbeider ved tranbrænderi Fridheim Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Pedersen m g f hf Styrmand 1867 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Amerika?? 002 Hanna Pedersen k g b hm Styrmandkone Signe Pedersen k ug b d Datter Marta Pedersen k ug b d Datter Peder Pedersen m ug b s Søn Olav Aasmundstad m ug b el Folkehøiskolelærer 1850 Nordre Fron Krs 007 Ola Hammer m g b el Folkehøiskolelærer Anders Olsen Hovde m ug b el Boghandler Velle under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Simonsen m g b hf Handelsmand og Bager for 1846 Ladevik NB egen Regn. 002 Karen Simonsen k g b hm Sysselsat med husstellet Ovidia Simonsen k ug b d Butikjomfru Kornilia Simonsen k ug b d Husstellet Odin Simonsen m ug b s Søn Sigvard Svendsen m ug b tj Bagersvend 1877 Aalesund Rom 007 Johanne Lervik k ug b fl Handelsmandsdatter skoleelev 1883 Veblungsnæs Rom Velle under 15 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Henriksen Rebbestad m g b hf Inderst dagarbeider Olava Isaksdatter Rebbestad k g b hm Inderstkone 1834 Herø Rom Velle Peder S. Velle m g b hf Gardbruger S Anna Pettersdatter Velle k g b hm Gårdbrugerkone Sivert Pedersen Velle m ug f s Søn 1898 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Pernille Pedersdatter Velle k ug b d Datter Paula Pettersdatter Foldal k ug b fl Sypige Kristine Sivertsdatter k ug b Barnepige Barnepige Petter Sjursen Velle m g b hf Kårmand Berte Kanutte Kolbensdatter Velle k g b hm Kårmndskone Velle under Peder Knutsen Velle m g b hf Dagarbeider Inderst Marie Olsdatter Velle k g b hm Inderstkone 1870 Bodø Nor 003 Astrid Pedersdatter Velle k ug b d Datter Knut Olai Pedersen Velle m ug b s Søn Artur Pedersen Velle m ug b s Søn Hansine Eliasdatter Velle k g b el Dagarbeiderkone 1848 Hjørendfjord Rom Velle Ingebrigt Martinusen Velle m ug b hf Gårdbruger og havnearbeider 1863 Bruger sammen Søn og Mor Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1520 herred 002 Oline Marta Ingebrigtsdatter k e b hm Gårdmandsenke Bruger 1834 sammen Søn og Mor 003 Jørgen Martinusen Velle m ug b fl Havnearbeider 1869 %Gårdmandsdreng% 004 Oluffa Martinusdatter Velle k ug b tj Tjenestepige Velle under 15 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Knut Sivertsen Follestad m g f hf Husmd. dagarbeider 1849 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Dårte Eline Pettersdatter k g b hm Husmdskone Anna Knutsdatter Follestad k ug b d Sypige skoleelev (Folkesk??) Konrad Knutsen Follestad m ug b s Søn Dina Knutsdatter Follestad k ug b d Datter Sigvard Knutsen Follestad m ug b s Søn Karl Johan K. Follestad m ug f s Matros 1876 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: England?? 008 Enok K. Follestad m ug f s Skøiteskipper 1879 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund Velle Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Rasmus B. Brune m g f hf Inderst arb. ved stat Merkevæsen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sildefiske??seil Aalesund 002 Oline Olsdatter Brune k g b hm Inderstkone Bernt Rasmusen Brune m ug b s Søn Hanna Rasmusdatter Brune k ug b d Datter Ole Rasmusen Brune m ug b s Søn Hans Rasmusen Brune m ug b s Søn Oluf Olsen Velle m ug f fl Fisker Gårdbruger 1882 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sildefiske??seil Aalesund Engesæt Arne Sivertsen Engesæt m g f hf Gårdbruger S 1855 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: På sildefiske??seil i Aalesund 002 Ane Marie Sivertsdatter k g b hm Gårdmandskone 1860 Engesæt 003 Sivert Arnesen Engesæt m ug mt s b Snedkerlærling 1883 Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Volden 004 Sigvard Mathias Arnesen m ug b s Søn 1885 Engesæt 005 Berte Arnesdatter Engesæt k ug b d Datter Johan Arnesen Engesæt m ug b s Søn Johanne Arnesdatter Engesæt k ug b d Datter Peder Arnesen Engesæt m ug b s Søn Ragna Dortea Arnesdatter k ug b d Datter 1897 Engesæt 010 Asbjørn Arnesen Engesæt m ug b s Søn Sivert Arnesen Engesæt m g b hf Kårmand Berte Johanne Andersdatter Eengesæt k g b hm Kårmdskone Engesæt Berte Karine Pedersdatter k e b hm Gårdbruger S Iver Arnesen Engesæt m ug b s Søn, Folkehøisk. elev Adolf Arnesen Engesæt m ug b s Søn 1887 Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Engesæt Iver Ingebrigtsen Engesæt m g b hf Gårdbruger S Berte Larsdatter Engesæt k g b hm Gårdmandskone Ingeborg Iversdatter Engesæt k ug b d Datter Olga Iversdatter Engesæt k ug b d Datter Elen Iversdatter Engesæt k ug b d Datter Ingvald Iversen Engesæt m ug b s Søn Ingebrigt D. Engsæt m g b hf Kårmand Ingeborg H. Engsæt k g b hm Kårkone Engesæt 16 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Daniel Ingebrigtsen m g f hf Gårdbruger S 1849 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Pa Sildefiske udseil. Aalesund 002 Synneve E. Engesæt k g b hm Gårdmandskone Ingebrigt D. Engesæt m ug f s Gårdmandsøn, fisker 1875 Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Pa Sildefiske udseil. Aalesund 004 Elias D. Engesæt m ug b s Gårdmandssøn, 1880 Folkehøiskoleelev 005 Ingeborg Danielsdatter k ug b d Datter 1883 Engesæt 006 Karl Danielsen Engesæt m ug b s Søn Engesæt Matias Paulsen Engesæt m g b hf Gårdbruger S Ane Elene Johnsdatter k g b hm Gårdmandskone 1869 Engesæt 003 John Andr. Mathiasen m ug b s Søn 1891 Engesæt 004 Peder Mathiasen Engesæt m ug b s Søn Andreas Mathiasen Engesæt m ug b s Søn Ragna Mathiasdatter Engesæt k ug b d Datter Ragnhild Andersdatter Engesæt k e b fl Kårkone Engesæt under 16 4, Nils Andersen Engesæt m g b hf Pladsemand, murarbeider m J Nikoline Madsdatter Engesæt k g b hm Pladsmandskone Oline Nilsdatter Engesæt k ug b d Dagarbeiderske Iver Nilsen Engesæt m ug b s Dagarbeider Engesæt under 16 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Hansen Engesæt m g b hf Pladsmand og Smed m J Gjertrud Engesæt k g b hm Pladsmandskone Mathias K. Engesæt m ug b s Arbeider ved Stats merkevæsen 004 Hans K. Engesæt m ug b s Arbeider ved Stats merkevæsen 005 Petter K. Engesæt m ug b s Arbeider ved Stats merkevæsen 006 Johan K. Engesæt m ug b s Søn Hanna K. Engesæt k ug b d Datter Engesæt under 16 1 Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1520 herred Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Erik Johannesen Engesæt m g b hf Pladsmand m. J Gurine Hansdatter k g b hm Pladsmandskone Edvart Pedersen m ug b Pleiesøn Pleiesøn Engesæt Anders P. Engesæt m g b hf Gårdbruger S Karen Kolbensdatter Engesæt k g b hm Gardmandskone Marie Madsdatter Velle k ug b tj Tjenestepige Martha Rasmusdatter Mele k ug b tj Tjenestepige Astrid M. Engesæt k ug b Pleiedatter Pleiedatter Ane Martha Iversdatter Engesæt k e b Kårmor Kårkone Engesæt under Sivert Jørgensen Engesæt m g b hf Pladsemand m J Jørgine Sivertsdatter Engesæt k ug b d Sypige, Husholderske Hanna Olsdatter Velle k ug b Pleiedatter Pleiedatter fors. af Sofie Augustinusdatter Ulstenvik Fattigvæsenet k ug b el Sypige Nupen 17 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingebrigt Pedersen Nupen m g f hf Gårdbruger S Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Aalesund?? 002 Anna Johannesdatter Nupen k g b hm Gardmandskone Petrine Ingebrigtsdatter Nupen k ug b d Datter Peder Ingebrigtsen Nupen m ug b s Søn Anna Mathiasdatter Brekke k ug b tj Tjenestepige Nupen 17 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Knut P. Johannesen Nupen m g b hf Gårdbruger S Havnearbeidsformand 002 Larine Sivertsdatter k g b hm Gardmandskone Johan Knutsen Nupen m ug b s Smed og merkearbeider Sivert Knutsen Nupen m ug b s Smedelærling Peder Knutsen Nupen m ug b s Søn Petrinine Knutsdatter Nupen k ug b d Datter Ragnhild Hansdatter Mo k ug b tj Tjenestepige Johannes K. Nupen m g b hf Kårmand Petrine Pedersdatter Nupen k g b hm Kårkone Nupen Peder S. Nupen m g b hf Gårdbruger S Berte Johane Davidsdatter k g b hm Gardmandskone Sivert Pedersen Nupen m ug b s Havnearbeider, 1874 Gårdmandssøn 004 Ane Knutsdatter Mork k ug b tj Tjenestepige Daniel Davidsen Mork m ug b el Lever af sine midler Nupen 17 2 Side 24 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1519 Volda herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1516 Ulfsten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer