Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1621 Ørlandet Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 85 (kvinner: 38, menn: 47) Bustader i kretsen: 11 Krets: 001 Kraakvaag Prestegjeld: Ørlandet Herred/by: Ørlandet Kraakvaag Kraakvaag (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Martin Grøntvedt m g f hf Gaarbruger - Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 002 Karoline Grøntvedt k g b hm Gaardmandkone Frøien n s 003 Paul Grøntvedt m ug b s Søn Ørlandet n s 004 Kristian Grøntvedt m ug b s Søn Ørlandet n s 005 Hjalmar Grøntvedt m ug b s Søn Frøien n s 006 Alvilde Olufsen k ug b tj Tjenestepige Frøien n s 007 Elen Benjaminsen k ug b Forsørges af fatigvæsenet Ørlandet n s 008 Ove Grøntvedt m g b hf Føderaadsmand Trondhjemn s 009 Ovedie Grøntvedt k g b hm Føderaadskone Melø n s Kraakvaag Kraakvaag (1 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Grøntvedt m ug f hf Gaardbruger - Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 002 Hanna Grøntvedt k ug b hm Husholderske Ørlandet n s 003 Augusta Grøntvedt k ug b søster Søster Ørlandet n s 004 Anna Paulsen k ug b tj Tjenestepige Ørlandet n s 005 Laurits Fredriksen m ug b Fostersøn Fostersøn Fors. Fisker Ørlandet n s 006 Kristian Vingan m ug f tj Fisker - Tjenestegut Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 007 Martha Grøntvedt k e b mor Føderaadskone Hevne n s Kraakvaag Kraakvaag (1 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Karl Dahl m g f hf Fisker - Gaardbruger Frøien n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Trondhjem Siste bustad i Amerika: Viskoncin Stilling i Amerika: Sagbrugsarbeider Merknad: 002 Ottelie Dahl k g b hm Gaardmandskone Ørlandet n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Ørlandet Siste bustad i Amerika: Viskoncin Stilling i Amerika: Tjkenestepige Merknad: 003 Olga Dahl k ug b d Datter Viskonci n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Viskoncin Stilling i Amerika: Datter Merknad: 004 Edna Dahl k ug b d Datter Viskonci n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Viskoncin Stilling i Amerika: Datter Merknad: 005 Frank Dahl m ug b s Søn Ørlandet n s 006 Ulmar Bjørgan m ug f Fostersøn Sagbrukarbeider Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Montana 007 Ole Fredriksen m ug f Fostersøn Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn Kraakvaag Stranden (1 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Johan Bogø m g f hf Fisker Frøien n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 002 Inger Bøgo k g b hm Fiskerkone Ørlandet n s 003 Hilda Bogø k ug b d Datter Ørlandet n s 004 Marine Bogø k ug b d Datter Frøien n s 005 Hendry Bogø m ug b s Søn Frøien n s 006 Oliva Bogø k ug b d Datter Ørlandet n s 007 Charlotte Bogø k ug b d Datter Ørlandet n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1621 Ørlandet Kraakvaag Sjaavold 59 1, 2 6 (5 m, 1 k) (8 m, 1 k) 001 Johan Vingan m g f hf Fisker Værnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 002 Magda Vingan k g b hm Fiskerkone Frøien n s 003 Hans Vingan m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 004 Peder Vingan m ug f s Ørlandet n s Merknad: Reiste 1907 utgaar Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Ole Vingan m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 006 Olaf Vingan m ug b s Søn Ørlandet n s 007 Joakim Vingan m ug b s Søn Ørlandet n s 008 John Vingan m ug b s Søn Ørlandet n s 009 Magnar Vingan m ug b s Søn Ørlandet n s 010 Paul Vingan m ug b s Søn Ørlandet n s Kraakvaag Sjaavold 59 1, 2 4 (3 m, 1 k) (4 m, 3 k) 001 Anton Øien m g f hf Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 002 Berthe Øien k g b hm Fiskerkone Værnes n s 003 Aksel Øien m ug b s Søn Ørlandet n s 004 Amanda Øien k ug f d Datter Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Hitteren 005 Martha Pedersen k e f d Butikpige Stavangern s Sannsynleg opphaldstad: Hitteren Arbeidsledig: l 006 Trygve Pedersen m ug b Fostersøn Fostersøn Fors. Fisker Hitteren n s 007 Bjarne Vingan m ug b Fostersøn Fostersøn Fors. Fisker Hitteren n s Kraakvaag Kraakvåg (6 m, 2 k) (6 m, 3 k) 001 Ole Kraakvaag m e b hf Fisker Ørlandet n s 002 Alfred Kraakvaag m g b fl Fisker Ørlandet n s 003 Jensine Kraakvaag k g b fl Fiskerkone Smølen n s 004 Konstance Kraakvaag k ug f d Datter Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Smølen 005 Ole Kraakvaag m ug b sønesøn Sønesøn Ørlandet n s 006 Arne Kraakvaag m ug b sønesøn Sønesøn Ørlandet n s 007 Fredrik Kraakvaag m ug b sønesøn Sønesøn Ørlandet n s 008 Sverre Kraakvaag m ug b sønesøn Sønesøn Ørlandet n s 009!! Kraakvaag* k ug b sønedatter Sønsdatter Ørlandet n s Merknad: Udøpt pige Kraakvaag Lilleslotø 59 1, 2 9 (4 m, 5 k) (5 m, 6 k) 001 Ole Standahl m g b hf Skipper - Husmand Kinn n s 002 Emelie Standahl k g b hm Skipperhustru Ørlandet n s 003 Ottelie Standahl k ug f d Tjenestepige Ørlandet n s Merknad: Reiste 1909 Sannsynleg opphaldstad: Montana 004 Olaf Standahl m g f s Fiskeri - Sergeant Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 005 Laura Standahl k g b sønnekone Fiskerhustru Ørlandet n s 006 Agnes Standahl k ug b sønnedatter Sønnedatter Ørlandet n s 007 Edvarda Standahl k ug b sønnedatter Sønnedatter Ørlandet n s 008 Sverre Standahl m ug b sønnesøn Sønnesøn Ørlandet n s 009 Leif Standahl m ug b sønnesøn Sønnesøn Ørlandet n s 010 Hansine Johansen k ug b tj Tjenestepige Frøien n s 011 Erling Gustavson m ug b Fostersøn Fostersøn Fattigunderst Trondhjemn s Kraakvaag Storslotø 59 1, 2 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Karl Kraakvaag m g b hf Fisker Ørlandet n s 002 Anne Kraakvaag k g b hm Fiskerkone Hevne n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Kaja Kraakvaag k ug b d Sypige Ørlandet n s Kraakvaag Storslotø 59 1, 2 5 (0 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Hans Sjølberg m g f hf Fisker - Husmand Værnes n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 002 Birgitte Sjølberg k g b hm Fiskerkone Ørlandet n s 003 Sofus Sjølberg m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 004 Ole Sjølberg m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 005 Pauline Sjølberg k ug b d Datter Ørlandet n s 006 Ane Sjølberg k ug b d Datter Ørlandet n s 007 Sofie Korneliusen k ug b fl Arbeiderske Ørlandet n s 008 Anne Mortensen k e b fl Føderaadskone Hitteren n s Kraakvaag Storslotø 59 1, 2 3 (1 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Johan Rask m g b hf Fisker Næs i n s Fosen 002 Anna Rask k g b hm Fiskerkone Ørlandet n s 003 Adolf Rask m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 004 Anton Rask m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 005 Olaf Rask m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 006 Kaelius Rask m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Sjørn 007 Inga Rask k ug b d Datter Ørlandet n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 299 (kvinner: 144, menn: 155) Bustader i kretsen: 57 Krets: 002 Storfosen Prestegjeld: Ørlandet Herred/by: Ørlandet Storfosen Munken (plads) under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Munken m g b hf Husmand med jord Ørlandet n s 002 Marta Munken k g b hm Husmandskone Ørlandet n s 003 Hans Munken m ug b s Fiskeri og gaardsarbeide Ørlandet n s 004 Marine Munken k ug b d Husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s 005 Hilmar Frediksen m ug b fl Fattigunderstøttelse Ørlandet n s Storfosen Lillevik (plads) under (6 m, 3 k) (7 m, 3 k) 001 Laurits Lillevik m g f hf Skipper paa jagt Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 002 Laura Lillevik k g b hm Hus- og pladsarbeide Ørlandet n s 003 Emil Lillevik m ug b s Pladsarbeide Ørlandet n s 004 Martin Lillevik m ug b s Søn Ørlandet n s 005 Kristine Lillevik k ug b d Datter Ørlandet n s 006 Karles Lillevik m ug b s Søn Ørlandet n s 007 Aksel Lillevik m ug b s Søn Ørlandet n s 008 Aagot Lillevik k ug b d Datter Ørlandet n s 009 Petter Lillevik m ug b s Søn Ørlandet n s 010 Kristian Lillevik m e b far til Laurits Husmand med jord Agdenes n s Storfosen Sanden (plads) under (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Paul Lillevik m g b hf skipper paa jagt og fisker Ørlandet n s 002 Kristine Lillevik k g b hm husstel Ørlandet n s 003 Kristian P. Lillevik m ug f s bestmand paa fartøi, Ørlandet n s fiskeri Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1621 Ørlandet 004 Marie Lillevik k ug b d husstel og løsarbeide Ørlandet n s 005 Klara Lillevik k ug b d husstel Ørlandet n s Storfosen Moen (plads) under (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kasper Moen m g b hf husmand med jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Anna Moen k g b hm pladsarbeide, husstel Bjugn n s 003 Trine Moen k ug b d husstel Ørlandet n s 004 Karl Rønnes m ug mt dattersøn b Fors. Bryggearb Trondhjemn s Sedvanleg bustad: Trondhjem 005 Odin Moen m g b s fiskeri Ørlandet n s 006 Klara Moen k g b sønnekone husstel Ørlandet n s Storfosen Svartberget under (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Petter Tyskø m g f hf Jagtskipper Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 002 Anna Tyskø k g b hm syarbeide Agdenes n s 003 Astrid Tyskø k ug b d sypike Agdenes n s 004 Karen L. Tyskø k e b fl Fors. No Agdenes n s Storfosen Kilen (plads) under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Nils Kilen m g b hf pladsmand med jord, Ørlandet n s fiskeri 002 Lovise Kilen k g b hm pladsarbeide Ørlandet n s 003 Johna Kilen k ug b d husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s 004 Martin Kilen m ug b s søn Ørlandet n s Storfosen Halsen (plads) under (3 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Pauline Halsen k e b hm pladsmandskone med jord Ørlandet n s 002 Paul Antonsen m ug f s fiskeri og gaardsarbeide Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 003 Marie Antonsen k ug b d hus- og fjøsstel Ørlandet n s 004 Kristian Antonsen m ug f s jagtmatros Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 005 Anton Antonsen m ug b s søn Ørlandet n s 006 Arvid Halsen m ug b dattersøn barn Ørlandet n s 007 Lorents Halsen m e b hf fattigunderstøttet Ørlandet n s Storfosen Larsvik (plads) under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristian Larsvik m g b hf husmand med jord, Ørlandet n s dagarbeide, jordbruk og fiskeri 002 Elen Larsvik k g b hm husstel og gaardsarbeide Agdenes n s 003 Nils Larsvik m ug b s fiskeri og løsarbeide Ørlandet n s 004 Gea Larsvik k ug b d datter Ørlandet n s Storfosen Djupmyr (plads) under (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Kristoffer Dypmyr m e b hf husmand med jord Agdenes n s 002 Johan Brækstad m g b dattermand dagarbeide og jagtmatros Ørlandet n s 003 Anna Brækstad k g b d hus- og fjøsstel Ørlandet n s 004 Paula Brækstad k ug b datterdatter datterdatter Ørlandet n s 005 Olga G. Dypmyr k ug b datterdatter datterdatter Ørlandet n s 006 Aksen Arntsen m g f hf jagtmatros Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 007 Berntine Arntsen k g b hm husstel Ørlandet n s 008 Haakon Arntsen m ug b s søn Ørlandet n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Storfosen Djupmyr (plads) under (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Johan A. Dypmyr m g f hf husmand med jord, fiskeri Rissen n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 002 Mette M. Dypmyr k g b hm husmandskone Ørlandet n s 003 Margrete Dypmyr k ug b d husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s 004 Anna Dypmyr k ug b d sypige Ørlandet n s Storfosen Damskaret (plads) under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Skaalvik m g b hf dagarbeider Ørlandet n s 002 Hansine Skaalvik k g b hm husmandskone dagarbeide Titran n s Sør- Frøien 003 Arthur Skaalvik m ug b s gaardsarbeide Ørlandet n s 004 Hjørdis Skaalvik k ug b d datter Ørlandet n s 005 Helge Skaalvik m ug b s søn Ørlandet n s Storfosen Kløven (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Eilertsen m ug b s Fiskeri og gaardsarbeide Ørlandet n s 002 Helene Olsen k e b hm Pladsmandsenke Aasen n s 003 Petra Eilertsen k ug b d Gaardsarbeide og strikking Ørlandet n s Storfosen Storfosens folkeskole under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Laurits E. Oterlei m e b hf lærer ved folkeskolen Haram n s 002 Hanna R. Røsok k ug b tj husgjerning Sandø Romsdal n s Storfosen Sletten under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Martin Ludvigsen Sletten m g b hf fiskeri Ørlandet n s 002 Anna Andreasdatter Sletten k g b hm husstel Ørlandet n s 003 Aksel Martinsen Sletten m g mt s dampskibsmatros Ørlandet n s Sedvanleg bustad: Trondhjem Arbeidsledig: l 004 Petter Martinsen Sletten m g f hf fisker og bryggearbeider Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 005 Marie Olsdatter Sletten k g b hm husstel Kvenværn s Hiteren 006 Magnar Pettersen Sletten m ug b s søn Ørlandet n s 007 Anna Pettersen Sletten k ug b d datter Ørlandet n s 008 Pauline Pettersen Sletten k e b hm dagarbeide Ørlandet n s 009 Bjarne Ludviksen Sletten m ug b s søn Ørlandet n s Storfosen Sletten (plads) under (2 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Martin Mikalsen Sletten m g b hf husmand med jord Ørlandet n s 002 Nikoline Steffensdatter Sletten k g b hm pladsarbeide og husstel Bjugn n s 003 Nils Martinsen Sletten m ug f s jagtmatros Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 004 Ottar Martinsen Sletten m ug f s brønboring Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Platte S. Dakota U.S.A. 005 Hanna Eilertsdatter Sletten k ug b fosterdatter husstel Ørlandet n s 006 Erling Arntsen Sletten m ug b dattersøn barn Ørlandet n s Folketeljinga Storfosen Nordlandet (plads) under (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Paul Mortensen Nordlandet m g b hf husmand med jord, fiskeri Agdenes n s 002 Anna Mikalsen Nordlandet k g b hm pladsarbeide og husstel Rissen n s 003 Anne Paulsdatter Nordlandet k ug f d løsarbeide Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 004 Jertine Paulsdatter Nordlandet k ug b d husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1621 Ørlandet 005 Alfryda Paulsdatter k ug b d husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s Nordlandet 006 Petra Paulsdatter Nordlandet k ug b d husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s 007 Anne Rønne k g mt hm Skatvald n s Stjørdalen Sedvanleg bustad: Trondhjem Storfosen Nordlandet under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Johan Pettersen m e b fl %hf% jagtskipper Ørlandet n s 002 Johan K. Petersen m g f hf jagtskipper Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 003 Johanna Tomasdatter Petersen k g b hm husstel Ørlandet n s 004 Hanna Petersen k ug b d datter Ørlandet n s 005!! Petersen* k ug b d datter Ørlandet n s Merknad: udøpt pike 006 Helga Pettersen k ug b d husstel Ørlandet n s 007 Kornelius Olsen Hessen m ug mt hf agent Hessen n s Borgund S. Sedvanleg bustad: Hessen Borgund Søndmør Storfosen Bertelsvik under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Sevrin Johansen m g b hf fiskeri Ørlandet n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Ørlandet Siste bustad i Amerika: S. Dakota Stilling i Amerika: farmarbeide Merknad: 002 Anna Johansen k g b hm husstel Ørlandet n s 003 Alfond Johansen m ug b s søn Ørlandet n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Storfosen Storfosen under (4 m, 8 k) 1 12 (4 m, 8 k) 001 Ingvald Smith Petersen m ug b hf godseier Kristianian s 002 Børge Petersen m ug f hf godseier Kristianian s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 003 Andreas Handlykken m ug b tj agronom Hjørundfjord n s 004 Anette M. Sletten k ug b tj husholderske Ørlandet n s 005 Jenny J. Skaget k ug b tj kjøkkenjente Ørlandet n s 006 Jenny E. Dalehavn k ug b tj husstel Ørlandet n s 007 Borghild P. Holmen k ug b tj budeie Ørlandet n s 008 Anette P. Holmen k ug b tj budeie Ørlandet n s 009 Alette M. Øren k ug b tj budeie Ørlandet n s 010 Julie J. Skaget k ug b tj budeie Ørlandet n s 011 Augusta Jørstad k ug b tj budeie Sakshaugn s 012 Ole Rask m ug b tj stalddreng Harstad i n s Lødingen 013 Kristian Sjursen m g mt el bestmand paa fartøi Hadsel n s dagarbeider Vesteraalen Sedvanleg bustad: Hevne Storfosen Reksterhaug under (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Johan M. Johansen m g b hf gaardsdreng Ørlandet n s 002 Lovise L. Johansen k g b hm budeie Agdenes n s 003 Mette Knudsdatter k e b hm lever av opsparede midler Agdenes n s 004 Karen Breivik k e b hm løsarbeider Ingedalenn s Statsbygden 005 Hanna Breivik k ug b d løsarbeide Ørlandet n s Storfosen Reksterhaug (plads) under (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Henrik Reksterhaug m g f hf husmand med jord, fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Selnes Aafjorden 002 Pauline Reksterhaug k g b hm husmandskone Ørlandet n s 003 Karl Reksterhaug m ug b s søn Ørlandet n s 004 Henry Reksterhaug m ug b s søn Ørlandet n s Storfosen Torgerhaugen (plads) under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristian Torgersen m g b hf husmand med jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Beret Torgersen k g b hm husmandskone Mosvikenn s 003 Leiv Lorentsen Dypmyr m ug b fost.gut bortsat for betaling Fors. Arb v/ Mek. verksted Ytterøen Strinden n Storfosen Brandhaugen (plads) under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Beata Brandhaugen k e b hm husmandsenke med jord Ørlandet n s 002 Odin Brandhaugen m ug b s fiskeri og gaardsarbeide Ørlandet n s 003 Paulina Brandhaugen k ug b d datter Ørlandet n s Sjukdom: a 004 Johan Karlsen m g b hf fiskeri Ørlandet n s 005 Berte Brandhaugen k g b hm husstel Ørlandet n s 006 Alfrida Brandhaugen k ug b d datter Ørlandet n s Storfosen Guldgræsstykket under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Mattias Olsen m g b hf husmand med jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Gjertrud Gabrielsen k g b hm husmandskone Ørlandet n s 003 Anna Guldgræsset k ug b d gaardsarbeide Ørlandet n s 004 Halfdan Larssen m ug b dattersøn barn Ørlandet n s Storfosen Nesset (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kristine Nesset k ug b hm husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s 002 Anna Nesset k ug b søster husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s 003 Oskar Nesset m ug b fostersøn gaardsarbeide Ørlandet n s Storfosen Nesset under (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Karl Nesset m g b hf husmand uten jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Anne Marta Nesset k g b hm husmandskone Ørlandet n s 003 Alette Nesset k ug f d sypike og gaardsarbeide Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Laurits Knudtsen m g b hf inderst Ørlandet n s 005 Kaija Nesset k g b hm husstel Ørlandet n s Storfosen Tinnhaugen under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ove Tinnhaugen m g b hf husmand uten jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Anne Tinnhaugen k g b hm husmandskone Ørlandet n s 003 Oluf Tinnhaugen m e b hf husmand uten jord, fiskeri Ørlandet n s 004 Lovise Tinnhaugen k ug b d husstel Ørlandet n s 005 Karen Tinnhaugen k ug b d datter Ørlandet n s 006 Olga Tinnhaugen k ug b d datter Ørlandet n s Storfosen Skaget under (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans Skaalvik m g b hf husmand uten jord, Ørlandet n s gaardsarbeide 002 Hanna Skaalvik k g b hm husmandskone Ørlandet n s 003 Kristine Skaalvik k ug b d datter Ørlandet n s 004 Jalmar Skaalvik m ug b s søn Ørlandet n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17 s

18 1621 Ørlandet 005 Olav Eilertsen m ug f el jagtmatros og løsarbeide Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N Storfosen Skaget under (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Johan A. Skaget m g b hf husmand uten jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Alette Skaget k g b hm husmandskone Ørlandet n s 003 Kristine Skaget k ug b d sypike Ørlandet n s 004 Konrad Skaget m ug b s søn Ørlandet n s 005 Elen Skaget k ug b d datter Ørlandet n s 006 Peder Skaget m ug b s søn Ørlandet n s 007 Alv Skaget m ug b s søn Ørlandet n s 008 Halvdan Skaget m ug b s søn Ørlandet n s 009 Olava Skaget k ug b datterdatter datter Ørlandet n s 010 Aksel Skaget m g b hf inderst, fiskeri og Ørlandet n s løsarbeide 011 Marie Skaget k g b hm husstel Bjørnør n s 012 Alfhild Skaget k ug b d datter Ørlandet n s Storfosen Skaget under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martin Skaget m ug b hf husmand uten jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Jørgine Guldgræsset k ug b tj husholder, husstel Ørlandet n s Storfosen Rabben under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Paul Rabben m g b hf ft. jagteskipper, rentenist Ørlandet n s 002 Gunhild Rabben k g b hm husstel Ingedalenn s Statsbygden 003 Hans Gjæsingen m ug b pleiesøn barn Gjæsingenn s Nordre Frøien Storfosen Skaalvik under (0 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Sivert Grande m e f hf Fh. jagteskipper fiskeri og Ørlandet n s løsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 002 Antonette Grande k ug b d Sypike Ørlandet n s 003 Harald Grande m ug f s Kok tilsjøs Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N Storfosen Mønsterplads (plads) under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Mønsterplads m ug b hf Husmand med jord Fiskeri Ørlandet n s og jordbruk 002 Anne Tinnvik k e b tj Husholder Ørlandet n s 003 Meier Tinnvik m ug b s til husholderen Gaardsarbeide Ørlandet n s Storfosen Nordlandet (plads) under (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Anne Hansdatter Nordlandet k e b fl Husmandsenke med jord Ørlandet n s 002 Laurits Nordlandet m g f hf Gaardsarbeide og fiskeri Ørlandet n s Inderst Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 003 Augusta Nordlandet k g b hm Husstel Ørlandet n s 004 Jenny Nordlandet k ug b d Gaardsarbeide Ørlandet n s 005 Olav Nordlandet m ug b s Søn Ørlandet n s 006 Anna Nordlandet k ug b d Datter Ørlandet n s 007 Norvald Nordlandet m ug b s Søn Ørlandet n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 008 Berte Nordlandet k ug b fl Datter til A. Gaardsarbeide Ørlandet n s Nordlandet Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Ørlandet Siste bustad i Amerika: N. Dakota U.S.A. Stilling i Amerika: Tjener, beskjeftiget med alm. husarbeide Merknad: Storfosen Bertelsvik under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Serine Bertelsvik k e b hm Husmandsenke uten jord Agdenes n s Forskjelligt smaaarbeide 002 Hanna Bertelsvik k ug b d Datter Forskjeligt smaaarbeide Ørlandet n Storfosen Bertelsvik under (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Edvard Eriksen m g f hf Kaiarbeide og lossing av Tromsø n s fartøier Husmand med jord Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 002 Kristine Eriksen k g b hm Husstel og pladsarbeide Ørlandet n s 003 Leiv Eriksen m ug b s Søn Ørlandet n s 004 Lilly Eriksen k ug b d Datter Ørlandet n s 005 Paula Eriksen k ug b d Datter Ørlandet n s 006 Melgren Eriksen m ug b s Søn Ørlandet n s 007 Kaare Eriksen m ug b s Søn Ørlandet n s Storfosen Øvre Tinnen (plads) under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Gabriel O. Melkskaret m g b hf husmand med jord, Ørlandet n s Pladsarbeide og litt fattigunderstøttelse 002 Anne Melkskaret k g b hm Pladsmandskone Agdenes n s 003 Bernt Paulsen m ug b sønnesøn Gaardsarbeide for dagløn Ørlandet n s 004 Hanna Dypmyr k ug b hm %el% Gaardsarbeide Ørlandet n s 005 Arthur Dypmyr m ug b Søn til Hanna Dypmyr Gaardsarbeide Ørlandet n s Storfosen Tinnen under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Gjertrud Tinnen k e b hm Husmandsenke uten jord Nordre n s Frøien 002 Andreas Antonsen m ug b s Fiskeri og bestmand paa Ørlandet n s seilfartøi 003 Johan Antonsen m g b hf Fisker Ørlandet n s 004 Jørgine Johansen k g b hm Husstel Ørlandet n s 005 Margrete Antonsen k ug b d Datter Ørlandet n s 006 Anton Antonsen m ug b s Søn Ørlandet n s Storfosen Tinnen (plads) under (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Martin Øren m g b hf Husmand med jord Fiskeri Ørlandet n s og pladsarbeide 002 Hanna Øren k g b hm Husmandskone Ørlandet n s 003 Anton Øren m ug f s Bestmand paa seilfartøi Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 004 Alfred Øren m ug b s Søn Ørlandet n s 005 Martin Øren m ug b s Søn Ørlandet n s Folketeljinga Storfosen Holmen under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Petter Reksterhaug m g b hf Husmand uten jord, Ørlandet n s Fiskeri 002 Klaudia Reksterhaug k g b hm Husmandskone Aafjordenn s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19 s

20 1621 Ørlandet 003 Paul Holmen m ug b s Kok tilsjøs Gaardsarbeide Ørlandet n s for dagløn 004 Alfred Holmen m ug b s Søn Ørlandet n s 005 Klara Holmen k ug b d Datter Ørlandet n s 006 Hartvik Holmen m ug b s Søn Ørlandet n s Storfosen Stranden (plads) under (1 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Jørgine Stranden k e b hm Husmandsenke med jord Ørlandet n s 002 Paul Stranden m ug f s Jagtmatros Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 003 Bernt Stranden m ug f s Jagtskipper Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 004 Johan Stranden m g f hf Jagtskipper Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 005 Olava Stranden k g b hm Husstell Ørlandet n s 006 Einar Stranden m ug b s Søn Ørlandet n s Storfosen Sørskaret (plads) under (3 m, 3 k) (4 m, 4 k) 001 Kristian Nilssen m g f hf Jagtskipper og husmand Ørlandet n s med jord Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 002 Anne Nilssen k g b hm Husmandskone Ørlandet n s 003 Laura Nilssen k ug f d Sildverking, syarbeide og Ørlandet n s husstel Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 004 Klara Nilssen k ug b d Husstel Ørlandet n s 005 Fridtjov Nilssen m ug b s Søn Ørlandet n s 006 Petter Nilssen m ug b s Søn Ørlandet n s 007 Helga Nilssen k ug b d Datter Ørlandet n s 008 Hans Knudtsen m e b el Fiskeri Ørlandet n s Storfosen Laugtinnen under (0 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Tinnen m g f hf Husmand uten jord Ørlandet n s Jagtmatros og fiskeri Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 002 Ovedia Tinnen k g b hm Husmandskone Ørlandet n s 003 Alfred Johansen m ug f s Jagtmatros og fiskeri Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Olav Johansen m ug f s Jagtmatros og fiskeri Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Vingsanden Bjørnør 005 Anette Johansen k ug b d Husstel Ørlandet n s Storfosen Tinnvik (plads) under (5 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Johan Tinnvik m g f hf Husmand med jord, Ørlandet n s Fiskeri, pladsarbeide Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 002 Anna Tinnvik k g b hm Husmandskone Skjørn n s 003 Alfred Tinnvik m ug b s Fiskeri Ørlandet n s 004 Hilda Tinnvik k ug b d Husstel Ørlandet n s 005 Oskar Tinnvik m ug b s Søn Ørlandet n s 006 Jakob Tinnvik m ug b s Søn Ørlandet n s 007 Else Tinnvik k ug b d Datter Ørlandet n s 008 Aasta Tinnvik k ug b d Datter Ørlandet n s 009 Tryggve Tinnvik m ug b s Søn Ørlandet n s 010 Hilmar Tinnvik m ug b s Søn Ørlandet n s 011 Dagmar Tinnvik k ug b d Datter Ørlandet n s Storfosen Dalehavn (plads) under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Elias Dalehavn m g b hf Husmand med jord, Ørlandet n s Fiskeri og pladsarbeide 002 Marie Dalehavn k g b hm Husmandskone, spinding Ørlandet n s 003 Charlotte Dalehavn k ug b d Pladsarbeide og husstel Ørlandet n s 004 Johan Dalehavn m ug b s Søn Ørlandet n s 005 Emma Dalehavn k ug b d Datter Ørlandet n s Storfosen Stranden under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gunhild Stranden k e b hm Husmandsenke uten jord, Raabygden n s fattigunderstøttet Børsen 002 John Stranden m ug b s Skoflikking, garnbinding Hevne n s Sjukdom: a Storfosen Melkskaret (plads) under (4 m, 3 k) (7 m, 3 k) 001 Paul Melkskaret m g b hf Husmand uten jord Ørlandet n s Sjukdom: b i 1 1/2 aar 002 Albertine Melkskaret k g b hm Pladsarbeide og husstel Agdenes n s 003 Johan Paulsen m ug f s Jagtmatros Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N 004 Martin Paulsen m ug f s Sagbruksarbeider Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Idaho U.S.A. 005 Emil Paulsen m ug b s Gaardsarbeide for dagløn Ørlandet n s 006 Arne Paulsen m ug b s Søn Ørlandet n s 007 Sofie Melkskaret k ug b datterdatter barn Ørlandet n s 008 Joakim Paulsen m g f hf Fisk- og sildhandel, jordbruk, Bestmand paa seilfartøi Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund N Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Ørlandet Siste bustad i Amerika: Idaho U.S.A. Stilling i Amerika: Sagbruksarbeider Merknad: 009 Marine Paulsen k g b hm Husmandskone Bjarne Paulsen m ug b s Søn Storfosen Melkskaret (plads) under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Nils P. Nilssen m g b hf Husmand med jord, fiskeri Ørlandet n s 002 Anne Nilssen k g b hm Pladsarbeide Agdenes n s Storfosen Nedre Skaalvik under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Elias Toresen m g b hf Husmand uten jord, Agdenes n s Fiskeri 002 Johanne Toresen k g b hm Husmandskone, dagarbeide Bjugn n s Storfosen Nedre Skaalvik under (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Arnt Moen m g f hf Husmand uten jord Fiskeri Ørlandet n s og skrædderarbeide Sannsynleg opphaldstad: Brækstad Ørlandet 002 Maren Moen k g b hm Husmandskone Ørlandet n s 003 Jenny Moen k ug b d Datter Trondhjemn s 004 Astrid Moen k ug b d Datter Trondhjemn s 005 Kasper Moen m ug b s Søn Ørlandet n s 006 Kristoffer Moen m ug b s Søn Ørlandet n s 007 Ludvik Moen m ug b s Søn Ørlandet n s Storfosen Holmen under (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1621 Ørlandet 001 Edvard Engelsen m g f hf Husmand uten jord Fiskeri Hevne n s 002 Karen Engelsen k g b hm Husmandskone Hevne n s 003 Kristian Holmen m ug b dattersøn barn Ørlandet n s 004 Laura Holmen k ug b datterdatter barn Ørlandet n s Storfosen Kristoffersvik (plads) under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Lars Gundersen m g b hf Husmand med jord Fiskeri Ørlandet n s og smaaarbeider 002 Grete Gundersen k g b hm Husmandskone Agdenes n s Storfosen Kristoffersvik (plads) under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan M. Petersen m g b hf Husmand med jord Ørlandet n s Fiskeri, landhandel, jordbruk 002 Lovise Petersen k g b hm Husmandskone Ørlandet n s 003 Julius Petersen m ug b s Fiskeri Ørlandet n s 004 Magna Petersen k ug b d Husstel og pladsarbeide Ørlandet n s 005 Johna Petersen k ug b d Datter Ørlandet n s Storfosen "Herlø" 3 (3 m, 0 k) (0 m, 0 k) Merknad: Motorskjøite 001 Olai Andersen m g mt hf Skjøiteskipper og Herlø n s gaardbruker Sedvanleg bustad: Skromstø i Herlø 002 Viking Andersen m g mt fl Motormaskinist Herlø n s Sedvanleg bustad: Skromstø i Herlø 003 Karl Martinussen m ug mt s %fl% Skjøitematros, fiskeri Herlø n s Sedvanleg bustad: Skromstø i Herlø Storfosen Steinann (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Olaus Winther m e b hf Gaardbruker Agdenes n s 002 Anders Winther m ug b s Fartøiskipper, fiskeri og Ørlandet n s gaardsarbeider 003 Otelie Winther k ug b d Husholder Ørlandet n s 004 Karen Winther k ug b d Husstel og gaardsarbeide Ørlandet n s 005 Karl Fredriksen m ug b fostersøn Gaardsarbeide Ørlandet n s Storfosen Nordlandshøiden (plads) under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ove Olsen m g b hf Husmand med jord Smed Ørlandet n s og snedkerarbeide S Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Bolette Olsen k g b hm Husstel og pladsarbeide Bjugn n s 003 Ole Olsen m ug b s Underholdes av forældrene Ørlandet n s Sjukdom: s 004 Birger Olsen m ug b s Smed, snedker og pladsarbeide Ørlandet n Storfosen Nordlandet under (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anton Jakobsen m g f hf Forpleining av Ørlandet n s fattigunderstøttede, husmand uten jord Sannsynleg opphaldstad: Beian 002 Klaudia Jakobsen k g b hm Husmandskone Ørlandet n s 003 Johanne Dypmyr k e b fl Fattigunderstøttet Agdenes n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare. Slutt på krets 2 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 131 (kvinner: 62, menn: 69) Bustader i kretsen: 21 Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket s

23 Krets: 003 Garten Prestegjeld: Ørlandet Herred/by: Ørlandet Garten Garten 7 (3 m, 4 k) (2 m, 3 k) 001 Sivert Tuvnæs m g b hf Fisker Strandsider Frøien n s 002 Nikoline Arntsdatter k g b hm Strandsiderkone Frøien n s 003 Hilda Sivertsdatter k ug b d Datter Frøien n s 004 Einar Sivertsen m ug b s Søn Ørlandet n s 005 Karla Krestjansdatter k ug b fl Fors. af Fattigv Ørlandet n s 006 Mariane Nilsdatter k e mt fl Føderaadsenke Skjørn n s Sedvanleg bustad: Frøien 007 Ole Fredagsvik m ug mt el Fisker Frøien n s Sedvanleg bustad: Frøien Garten Garten 5 (4 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Krestjan Nielsen m g b hf Fisker og Strandsider Ørlandet n s 002 Anne Fredriksdatter k g b hm Strandsiderkone Kornstadn s 003 Sverre Krestjansen m ug b s Søn Ørlandet n s 004 Peder Magnussen m ug b fl Fors. Fisker Kornstadn s 005 Ivar Adolfsen m ug mt b Fisker Frøien n s Sedvanleg bustad: Dyrvik Frøien Garten Garten 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peder Andersen m g b hf Fisker og Strandsider Ørlandet n s 002 Anne Markusdatter k g b hm Strandsiderkone Bjugn n s 003 Johanna Pedersdatter k ug b d Tjenestepike Ørlandet n s Arbeidsledig: l 004 Peder Pedersen m ug b s Fisker Ørlandet n s 005 Meier Pedersen m ug b s søn Ørlandet n s 006 Lorentse Pedersdatter k ug b d Tjenestepike Ørlandet n s Arbeidsledig: l 007 Aagot Pedersdatter k ug b d Datter Ørlandet n s Garten Garten 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Odin Halsen m g b hf Strandsider og Fisker Ørlandet n s 002 Anna Olsdatter k g b hm Strandsiderkone Lensviken s Folketeljinga Garten Garten 8 (4 m, 4 k) (7 m, 4 k) 001 Johan Pettersen m g f hf Skipper og fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Krestjansund 002 Karoline Pedersdatter k g b hm Skippermadame Grytten n s Romsdalen 003 Peder Johansen m ug b s Fisker Ørlandet n s 004 Bjarne Johansen m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Krestjansund 005 Karl Johansen m ug b s barn Ørlandet n s 006 Johan Johansen m ug b s barn Ørlandet n s 007 Arthur Johansen m ug b s barn Ørlandet n s 008 Klara Johansdatter k ug b d barn Ørlandet n s 009 Charlotte Johansdatter k ug b d barn Ørlandet n s 010 Olava Pettersdatter k e b hm Arbeiderske med søm og Ørlandet n s strikning 011 Sofus Olsen m ug f s Fisker Ørlandet n s Sannsynleg opphaldstad: Krestjansund Garten Garten 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristine Johansdatter k e b hm Arbeiderske hovedsagelig Agdanæsn s ved Husligt Arbeide 002 John Martinsen m ug b s Fisker Ørlandet n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer