Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 65

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1546 Sandø Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 87 (kvinner: 48, menn: 39) Bustader i kretsen: 15 Krets: 001 Orten - Lyngvær Prestegjeld: Akerø Herred/by: Sandø Orten - Lyngvær Lyngvær (0 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Andreas Sivertsen m e f hf Fisker og gaardb Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 002 Siri Anna Andreasdatter k ug b hm Huset & gaardsdrift Sandø n s 003 Laurits Knutsen m ug f el Fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet Orten - Lyngvær Lyngvær (3 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Rasmus Andersen m g f hf Fisker & gaardbrug Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Paa havet I motorbaat 002 Karen E. Andreasdatter k g b hm Kone Hustru Sandø n s 003 Beret Anna R. Rasmusdatter* k ug b d Husstel Sandø n s 004 Albert Rasmussen m ug f s Barn Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Sandø 005 Peder Rasmussen m ug b s Barn Sandø n s 006 Klara Rasmusdatter k ug b d Barn Sandø n s 007 Gjørgine Rasmusdatter k ug b d Barn Sandø n s 008 Einar Rasmussen m ug b s Barn Sandø n s 009 Ragnar Rasmussen m ug b s Barn Sandø n s 010 Beret Eriksdatter k e b hm Føderaadskone Akerø n s Orten - Lyngvær Lyngvær (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ingebrigt Berntsen m ug f hf Fisker & gaardbr Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 002 Elen Marie Berntsdatter k ug b hm Tjenestepike Sandø n s 003 Erling Berntsen m ug b s søn Sandø n s 004 Eli Eriksdatter k e b Føderaadskone Føderaadskone Vestnes n s Orten - Lyngvær Lyngvær 1 1, 5 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: bygselgrund 001 Lars Jensen m g b hf Fisker Sandø n s 002 Karoline Knutsdatter k g b hm Fiskerkone Sandø n s Orten - Lyngvær Lyngvær (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: bygselgrund 001 Iver Iversen m g b hf Fisker Vestnes n s 002 Oline Pettersdatter k g b hm Fiskerkone Skodje n s Orten - Lyngvær Monken (Lyngvær) (0 m, 0 k) (1 m, 1 k) 001 Iver E. Iversen m g f hf Fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Frenen 002 Bertine Marie Kristensdatter k g f hm fiskerkone Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Frenen Orten - Lyngvær Orten (2 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Peder E. Knutsen m g f hf Gaardb & fisker Sandø n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 002 Marta Eliasdatter k g b hm Gaardmandskone Vestnes n s 003 Klara Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 004 Kristofer Pedersen m ug b s Barn Sandø n s 005 Jenni Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 006 Gjertuanna Eliasdatter k ug b tj Tjener Vestnes n s 007 Knut Kristofersen m g b hf Føderaadsmand Sandø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1546 Sandø Merknad: Føderaadshuset 008 Karen Pedersdatter k g b hm Føderaadskone Akerø n s 009 Elen Knutsdatter k ug b d Steller i huset Sandø n s Orten - Lyngvær Orten (1 m, 4 k) (2 m, 5 k) 001 Rasmus Iversen m g f hf Gaardb & fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 002 Hanna Larsen k g b hm Gaardmandskone Haram n s 003 Olga Rasmusdatter k ug b d Tjener gaardsarbeide Sandø n s kreaturstel 004 Ragna Rasmusdatter k ug b d Tjener gaardsarbeide Sandø n s 005 Karen Iversdatter k ug b fl Fors. av nr Sandø n s 006 Iver Ingebrigtsen m ug b Fostersøn Gaardsbrug Haram n s 007 Inga Rasmusdatter k ug f d Syarbeide Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Molde Orten - Lyngvær Orten 3 (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Rasmus Sivertsen m g b hf Fisker Sandø n s 002 Ane Berntsdatter k g b hm Fiskerkone Ørskog n s 003 Bernt Rasmusen m ug f s Fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 004 Sivert Rasmusen m ug f s Fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 005 Lisabet Rasmusdatter k ug b d Tjener Sandø n s Orten - Lyngvær Norbø (4 m, 9 k) 13 (4 m, 9 k) Peder Pedersen m g b hf Gaardb. postaab. & fisker Sandø n s Merknad: Hovedbygningen 002 Johanne Jonsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sandø n s 003 Borghild Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 004 Agnar Pedersen m ug b s Barn Sandø n s 005 Karen Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 006 Tordis Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 007 Jan Pedersen m ug b s Barn Sandø n s 008 Svanhild Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 009!! Pedersdatter* k ug b d Barn Sandø n s Merknad: Udøbt datter 010 Karen Anna Jansdatter k ug b tj Tjener gaardarb kreaturst Sandø n s 011 Peder A. Pedersen m g b hf Føderaadsmand Sandø n s Merknad: Føderaadshuset 012 Torine Kristofersdatter k g b hm Føderaadskone Akerø n s 013 Pauline Pedersdatter k ug b d Skredder Sandø n s Orten - Lyngvær Garsvik (Orten) (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Knut A. Pedersen m g b hf Gaardb & fisker Sandø n s 002 Gurianna Rasmusdatter k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Peder Knutsen m ug b s Barn Sandø n s 004 Rasmus Knutsen m ug b s Barn Sandø n s 005 Knut Knutsen m ug b s Barn Sandø n s Orten - Lyngvær Ytrebø (Orten) (1 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Peder J. Iversen m g f hf Gaardb & fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 002 Anna Knutsdatter k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Olga Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 004 Karen Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 005 Ingrid Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 006 Margit Pedersdatter k ug b d Barn Sandø n s 007 Jan Jansen m e b el Fisker Akerø n s Merknad: Fødselsår: over 80 aar. 008 Else Gaasø k e b el Fiskerenke Skodje n s Orten - Lyngvær Bakken (Orten) (3 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Torsten Larsen m g b hf Gaardbr & fisker Akerø n s 002 Gjertine Sivertsdatter k g b hm Gaardmandskone Akerø n s 003 Laurits Torstensen m ug f s Fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: I motorbaat paa havet 004 Karin Lisabet Torstensdatter k ug b d Tjener Sandø n s 005 Nils Torstensen m ug b s Tjener Sandø n s 006 Andrea Torstensdatter k ug b d Barn Sandø n s 007 Sverre Torstensen m ug b s Barn Sandø n s 008 Alma Osnes k ug b fosterdatter Barn Fors. Fattigv. Sandø n s 009 Petra Landmark k ug b el Lærerinde Sandø n s Orten - Lyngvær Smihaugen (Orten) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Sivert Iversen m g b hf Gaardb & fisker Sandø n s 002 Kristianna Sivertsdatter k g b hm Gaardmandskone Vatne n s 003 Konstanse Sivertsdatter k ug b d Barn Sandø n s Orten - Lyngvær Flatflesen (4 m, 1 k) (2 m, 0 k) 001 Alfred Sørensen m g b hf Fyrvokter Brønør n s 002 Sigurd Sørensen m ug b tj Tjener Brønør n s 003 Joh. L. Pettersen m g mt hf Fyrvokter Gidske n s Sedvanleg bustad: Bjørnsund 004 Dagny Pettersen k ug mt d datter %Barn% n s Sedvanleg bustad: Bjørnsund 005 Otto Jæger m g mt hf Fyrvokter Tingvoldn s Merknad: E: Slutt på krets 1 Sedvanleg bustad: Ona Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 128 (kvinner: 60, menn: 68) Bustader i kretsen: 16 Krets: 002 Sandø Prestegjeld: Akerø Herred/by: Sandø Sandø Sandø (3 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Knut Jonassen Sandø m g f hf Gaardbr selveiende og Sandø n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Mathea Pedersdatter Sandø k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Jonas K. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Peder K. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Martha K. Sandø k ug b d Budeie Sandø n s 006 Magda K. Sandø k ug b d hjelp med husstellet Sandø n s 007 Knut K. Sandø m ug b s gaardsdreng Sandø n s 008 Fridthjof K. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 009 Paul K. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 010 Ingeborg Anna K. Sandø k e b hm Føderaadskone Sandø n s Sandø Sandø (1 m, 1 k) (2 m, 2 k) 001 Peder Larsen Sandø m ug b hf Gaardbruger Selveiende Sandø n s og fisker 002 Elen L. Sandø k ug f hm Husforstanderske Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Bjørnsund 003 Iver I. Sandø m ug f s fisker Bjørnsundn s i Frenen Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1546 Sandø 004 Johanna Margrete Sandø k ug b tj Budeie Sandø n s Sandø Sandø 7 (3 m, 4 k) (5 m, 5 k) 001 Magnus B. Sandø m g f hf Fisker husmand uden jord Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Erika H. Sandø k g b hm fiskerkone Sandø n s 003 Malene M. Sandø k ug b d datter Sandø n s 004 Torine M. Sandø k ug b d datter Sandø n s 005 Bernt E. M. Sandø m ug b s søn Sandø n s 006 Hans M. Sandø m ug b s søn Sandø n s 007 Iver Rødal m ug f fl fisker Frenen n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 008 Pauline I. Husø k ug f tj hjelp i huset Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Steinshavn 009 Paul B. Sandø m g b hf Fisker Inderst Sandø n s 010 Andrea R. Sandø k g b hm fiskerkone Sandø n s Sandø Sandø (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Rasmus T. Sandø m g b hf Gaardbruger selveiende Raknes i n s fisker Akerø 002 Elisabeth A. Sandø k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Albert R. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Albert R. Lyngvær m ug mt b Barn Sandø n s Sedvanleg bustad: Lyngvær 005 Anna R. Sandø k ug b d Budeie Sandø n s 006 Lars Olsen Sandø m e b hf Føderaadsmand Sandø n s Merknad: Føderaadshuset 007 Synnøve P. Sandø k ug b hm husbestyrerinde Sandø n s Sandø Sandø (4 m, 4 k) (7 m, 4 k) 001 Hans A. Antonsen Sandø m g f hf Gaardbruger selveiende Sandø n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Sønnøve Thorsdatter Sandø k g b hm Gaardbrugerkone Sandø n s 003 Ludvik H. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Tomas H. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Petra H. Sandø k ug b d Budeie Sandø n s 006 Emma H. Sandø k ug b d indjente Sandø n s 007 Sigurd H. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 008 Olaf H. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 009 Paul H. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 010 Herman H. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 011 Gudrun Valborg H. Sandø k ug b d datter Sandø n s Sandø Sandø (4 m, 5 k) (6 m, 5 k) 001 Peder M. Gundersen Sandø m g b hf Gaardbruger selveiende Sandø n s fisker 002 Elen Anna T. Sandø k g b hm Gaardbrugerkone Sandø n s 003 Olga P. Sandø k ug b d Budeie Sandø n s 004 Gunnar P. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Trygve P. Sandø m ug f s Gaardsdreng Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Harøen 006 Synnøve P. Sandø k ug b d datter Sandø n s 007 Peder P. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 008 Torstein P. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 009 Olaf P. Sandø m ug b s Søn Sandø n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 010 Elen Anna P. Sandø k ug b d datter Sandø n s 011 Inger Anna T. Sandø k e b hm Føderaadskone Sandø n s Merknad: Føderaadshuset Sandø Sandø (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Paul J. Sandø m g b hf Gaardbruger selveiende Sandø n s landhandler 002 Inga P. Sandø k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Lajla P. Sandø k ug b d datter Sandø n s 004 Johan P. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 005 Jens I. Lyngvær m ug f tj gaardsdreng, fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 006 Anna T. Huse k ug mt tj hjelp i huset Sandø n s Sedvanleg bustad: Harøen 007 Petra T. Huse k ug f søsterdatter søsterdatter Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Harøen 008 Simon Lillevik m ug mt fl skreppekar Sandø n s Sedvanleg bustad: Harøen 009 Lovise L. Sandø k e b hm Føderaadsenke og pensionist Sandø n s Merknad: Føderaadshuset 010 Johanna J. Sandø k ug b d vanfør datter Sandø n s Folketeljinga Sandø Sandø (6 m, 7 k) 14 (8 m, 6 k) Paul P. Sandø m g f hf Gaardbruger selveiende Sandø n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Karen Anna H. Sandø k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Nils J. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Martin P. Sandø m ug b s gaardsdreng Sandø n s 005 Alette P. Sandø k ug b d datter Sandø n s 006 Olaf P. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 007 Aasta P. Sandø k ug b d datter Sandø n s 008 Paul P. Sandø m ug b s Søn Sandø n s Merknad: Paul P. Sandø yngre 009 Tomas P. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 010 Jenny K. Ona k ug b tj Budeie Sandø n s 011 Hanna J. Husø k ug mt Syjente Sandø n s Sedvanleg bustad: Husø 012 Iver K. Nerland m g mt arbeider skomaker fisker Otterø n s Merknad: Fødselsår: ca 1876 E: påført seinare Sedvanleg bustad: Otterø 013 Marta K. Sandø k e b fl %hm% Føderaadsenke Sandø n s 014 Peder J. Sandø m g f hf Fisker Inderst Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 015 Mathilde K. Sandø k g b hm fiskerkone Aure i n s Nordmør 016 Jakob P. Sandø m ug b s Søn Aure i Nordmør n s Sandø Sandø (4 m, 8 k) 13 (5 m, 8 k) Rasmus P. Sandø m g f hf Gaardbr selveiende og Sandø n s fisker Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Elen H. Sandø k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Peder R. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 004 Ingeborg R. Sandø k ug b d datter Sandø n s 005 Sunniva R. Sandø k ug b d datter Sandø n s 006 Hans R. Sandø m ug b s Søn Sandø n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1546 Sandø 007 Hjørdis R. Sandø k ug b d datter Sandø n s 008 Elin R. Sandø k ug b d datter Sandø n s 009 Ragnar R. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 010 Hanna P. Sandø k ug b tj tjenestepike Sandø n s 011 Peder R. Sandø m g b hf Føderaadsmand Sandø n s 012 Hanna O. Sandø k g b hm Føderaadskone Sandø n s 013 Rakel P. Sandø k ug b d datter Sandø n s Sandø Sandøen* (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Andreas J. Sandø m g f hf Gaardbr og fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Finnøy 002 Jensine I. Sandø k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Albert A. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 004 Samuel I. Finnøy m ug b fl Fors. av amt og kommune Finnøy n s Sjukdom: a 005 Else J. Finnøy k e b tj hjelp i huset Vatne n s 006 Johan E. Seterø m g mt arbeider Arbeider og fisker Vestad i n s Frenen Sedvanleg bustad: Sæterø 007 Johan A. Sandø m g b hf Føderaadsmand og fisker Sandø n s 008 Elen J. Sandø k g b hm Føderaadskone Fjertoft i n s Haram 009 Nils Engja m ug f el Lærer Saude n s herred Sannsynleg opphaldstad:!! Sandø Sandø 5 (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Jonas J. Sandø m g b hf Fisker husmand uden jord Sandø n s 002 Ovidia K. Sandø k g b hm Fiskerkone Sandø n s 003 Elen J. Sandø k ug b d datter Sandø n s 004 Astrid J. Sandø k ug b d datter Sandø n s 005 Johan J. Sandø m ug b s Søn Sandø n s 006 Knut A. Sandø m ug f fl fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Sandø Sandø 2 (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Rasmus J. Sandø m g b hf Fisker husmand uden jord Sandø n s 002 Elen Anna J. Sandø k g b hm fiskerkone Sandø n s 003 Johan R. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Sandø Sandø 3 (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Edvard L. Sandø m g b hf Fisker husmand uden jord Skodje n s 002 Beret Anna L. Sandø k g b hm fiskerkone Sandø n s 003 Laurits E. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Ludvik E. Sandø m ug f s fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Elen Anna E. Sandø k ug b d hjelp i huset Sandø n s Sandø Sandø 4 (0 m, 4- k) 6 (2 m, 4 k) Peder A. P. Sandø m g f hf Fisker husmand uden jord Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Marta P. Sandø k g b hm Fiskerkone Akerø n s 003 Hanna P. Sandø k ug b d datter Sandø n s 004 Aslaug P. Sandø k ug b d datter Sandø n s 005 Lovise P. Raknæs k ug b tj tjenestepike Akerø n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 006 Karl P. Sandø m ug f fl fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Sandø Sandø 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Knut A. Sandø m g b hf kommuneunderstøttet Sandø n s fisker 002 Ane M. Olsdatter Sandø k g b hm kone Lom i n s Gudbrandsd Sandø Sandø 4 (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Fredrik H. Gaasø m g f hf Fisker husmand uden jord Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Karen R. Gaasø k g b hm fiskerkone Sandø n s 003 Synnøve F. Gaasø k ug b d datter Sandø n s 004 Rasmus F. Gaasø m ug b s Søn Sandø n s 005 Haldor F. Gaasø m ug b s Søn Sandø n s Merknad: E: Slutt på krets 2 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 198 (kvinner: 92, menn: 106) Bustader i kretsen: 34 Krets: 003 Husø - Ona Prestegjeld: Akerø Herred/by: Sandø Husø - Ona Husøen (8 m, 8 k) 16 (8 m, 8 k) Peder Nilsen Husøy m g b hf Gaardbruker Sandø n s 002 Laura Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Sandø n s 003 Anna Nora Oliva Pedersdatter k ug b d Datter, gaardsdrift Sandø n s Husøy 004 Nils Pederson Husøy m ug b s Søn Sandø n s 005 Leif Pederson Husøy m ug b s Søn Sandø n s 006 Liv Pedersdotter Husøy k ug b d Datter Sandø n s 007 Per Pederson Husøy m ug b s Søn Sandø n s 008 Ole Pederson Husøy m ug b s Søn Sandø n s 009 Arne Pederson Husøy m ug b s Søn Sandø n s 010 Dagrun Pedersdotter Husøy k ug b d Datter Sandø n s 011 Alv Pederson Husøy m ug b s Søn Sandø n s 012 Andrea E. Ona k ug b tj Tjenestepike Sandø n s Sedvanleg bustad: %Ona% 013 Ane Marta P. Husøy k e b fl %hm% Føderaadskone Sandø n s Merknad: Føderaadshuset 014 Mathea N. Husøy k e b hm Gaardmandsenke Sandø n s 015 Ane Marta S. Husøy k ug b d Barn Sandø n s 016 Agnar S. Husøy m ug b s Barn Sandø n s Husø - Ona Husøen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peder J. K. Husøy m g b hf gardbrukar Sandø n s 002 Hanna O. Husøy k g b hm gardmannskone Sandø n s 003 Olga P. Husøy k ug b d tj Sandø n s 004 Kristian P. Husøy m ug b s fiskeri gardsdrift Sandø n s 005 Ole A. P. Husøy m ug b s fiskeri gardsdrift Sandø n s 006 Nils A. P. Husøy m ug b s fiskeri gardsdrift Sandø n s 007 Marie P. Husøy k ug b d Gaardsdrift, Husstel Sandø n s 008 Kristoffa Ø. Beite k ug b tj Tjenestepike Skøje n s Husø - Ona Husøen 4 (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Peder O. Husøy m e b hf fiskar Sandø n s 002 Olaf P. Husøy m ug f s fiskar Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 003 Peder P. Husøy m ug b s fiskar Sandø n s 004 Inga P. Husøy k ug b d Husstel Sandø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1546 Sandø 005 Otto P. Husøy m ug b s Barn Sandø n s Husø - Ona Husøen 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Nils K. Husøy m e b hf Lodspensionist fiskar Sandø n s 002 Ragna N. Husøy k ug b d Husstel Sandø n s 003 Nils A. N. Husøy m ug b s Fiskar Sandø n s Husø - Ona Husøen 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Mads A. Husøy m g b hf fiskar Sandø n s 002 Beret A. O. Husøy k g b hm fiskarkone Sandø n s 003 Konrad M. Husøy m ug b s fiskar Sandø n s 004 Alfred M. Husøy m ug b s fiskar Sandø n s 005 Selma M. Husøy k ug b d Barn Sandø n s Husø - Ona Husøen 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 P. P. Husøy m e b hf Fiskar Sandø n s 002 Ludvik P. Husøy m e b hf Husfar fiskar Sandø n s 003 Tryggve P. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 004 Ingeborg P. Husøy k ug b d Barn Sandø n s 005 Elias P. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 006 Ragnhild Horrem k ug b tj Husstel Aukra n s Sedvanleg bustad: %Horrem% Husø - Ona Husøen 10 (8 m, 2 k) 10 (8 m, 2 k) Ole I. Husøy m g b hf fiskar Sandø n s 002 Beret Marta Husøy k g b hm Fiskarkone Sandø n s 003 Eilert O. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 004 Ole O. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 005 Ivar O. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 006 Sverre O. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 007 Arne O. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 008 Borghild O. Husøy k ug b d Barn Sandø n s 009 Oskar O. Husøy m ug b s Barn Sandø n s 010 Bjarne O. Husøy m ug b s Barn Sandø n s Husø - Ona Berg (4 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Nils Olsen Ona m g b hf Lods Sandø n s 002 Ane Thorine N. Ona k g b hm Lodskone Sandø n s 003 Beate N. Berg k ug b d Husstel Sandø n s 004 Anna N. Berg k ug b d Barn Sandø n s 005 Anton N. Berg m ug b s Barn Sandø n s 006 Tora Berg k ug b d Barn Sandø n s 007 Harald Berg m ug b s Barn Sandø n s 008 Nils K. Horrem m ug mt tj fisker Aukra n s Sedvanleg bustad: Aukra Husø - Ona Viken (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Nils A. S. Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Karen E. N. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s 003 Sigurd N. Ona m ug b s Barn Sandø n s 004 Bolla N. Ona k ug b d Barn Sandø n s 005 Malene N. Ona k ug b d Barn Sandø n s 006 Johanne N. Ona k ug b d Barn Sandø n s 007 Karen J. Ona k ug b tj Tjenestepike Sandø n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Husø - Ona Kristengaren (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Rasmus Olsen Ona m g b hf fisker 64 (alder) Sandø n s Merknad: Fødselsår: 64 aar 002 Ane G. Ona k g b hm Husstel 68 (alder) Skodje n s Merknad: Fødselsår: 68 aar Husø - Ona Hauberget (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Mathias P. Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Beret E. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s 003 Ole E. M. Ona m ug b s Barn Sandø n s 004 Mathea M. Ona k ug b d Barn Sandø n s 005 Anna O. Ona k e b hm Fiskerenke Vatne n s Husø - Ona Kalven (2 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Edvart D. Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Beret J. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s 003 Josefine E. Ona k ug b d Barn Sandø n s 004 Alfred E. Ona m ug b s Barn Sandø n s 005 Steffine I. Ona k e b hm Fiskarenke Sandø n s 006 Hanna J. Husø k ug f d Syjente Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Sandø Husø - Ona Olufgaren (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Elias Olsen Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Gjertine O. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s 003 Elisabet E. Ona k ug b d Barn Sandø n s 004 Ole E. Ona m ug b s Barn Sandø n s 005 Jørgine E. Ona k ug b d Barn Sandø n s 006 Olaf E. Ona m ug b s Barn Sandø n s 007 Nella E. Ona k ug b d Barn Sandø n s Husø - Ona Berget (indre) (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Rasmus I. Ona m e b hf fiskar Sandø n s 002 Elen Johanne I. Ona k ug b tj Tjener Sandø n s 003 Ingvald R. Ona m ug f s fiskar Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Husø - Ona Mathiasgaren (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Pedersen Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Olise M. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s 003 Peder M. J. Ona m ug f s fiskar Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund Husø - Ona Knutgaren (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Iver Bernhard K. Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Olene O. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s 003 Knut I. Ona m g b hf fiskar Sandø n s %føderaadsmand % Merknad: %Føderaadshuset% 004 Soffie H. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s %føderaadskone % 005 Hans K. Ona m ug b s Barn Sandø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1546 Sandø Husø - Ona Simagaren (5 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ole A. Olsen Ona m ug b el Landk Sandø n s Sjukdom: b 002 Marie P. Ona k e b hm Fiskarenke Sandø n s 003 Olaf N. Ona m ug b s Søn fiskeri Sandø n s 004 Emma N. Ona k ug b d Datter Sandø n s 005 Ragnvald N. Ona m ug b s Barn Sandø n s 006 Peder N. Ona m ug b s Barn Sandø n s 007 Karen Marie N. Ona k ug b d Barn Sandø n s 008 Jørgen E. Nybø m ug mt tj tj Aukra n s Sedvanleg bustad: Nybø Husø - Ona Onakalven (0 m, 3 k) (1 m, 4 k) 001 Hariet Jæger k ug b d Datter Sandø n s 002 Ester Jæger k ug b d Datter Sandø n s 003 Astrid Jæger k ug b d Datter Sandø n s 004 Otto Chr. Jæger m g f hf Fyrvogter Tingvoldn s Sannsynleg opphaldstad: Flatflesa 005 Anna Jæger k g f hm Fyrvogterkone Arendal n s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger Husø - Ona Onakalven (1 m, 6 k) (1 m, 6 k) 001 Syvert Langseth m g b hf fyrassistent Vatne n s 002 Anna Langseth k g b hm Fyrassistentkone Bolsø n s 003 Selma Langseth k ug b d Datter Oksø n s 004 Borghild Langseth k ug b d Datter Oksø n s 005 Hulda Langseth k ug b d Barn Oksø n s 006 Margit Langseth k ug b d Barn Sandø n s 007 Ruth Langseth k ug b d Barn Sandø n s Husø - Ona Nilsgaren (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Beret A. Ona k e b hm Fiskarenke Sandø n s 002 Hans N. Ona m ug b s fiskar Sandø n s Husø - Ona Berget ytre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Ingebriktson Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Beret K. Ona k g b hm Fiskarkone Sandø n s Husø - Ona Hauberget (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) 001 Andreas J. Ona m g b hf fisker Sandø n s 002 Gjertine I. Ona k g b hm Fiskarkone Akerø n s 003 Ole J. Ona m ug b el fisker Sandø n s 004 Karen Erika P. Ona k e f el Lodspensionistinde Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Akerø Husø - Ona Nesberg (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Hans A. Ona m g b hf fisker & lodspension Sandø n s 002 Anna I. Ona k g b hm Fiskerkone Rødven n s 003 Alfred H. Ona m ug b s fisker Sandø n s 004 Hans A. Ona m ug b fl Barn Sandø n s Husø - Ona Ramklo (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Johan Paulsen Aas Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Anna N. Aas Ona k g b hm Fiskerkone Sandø n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 003 Ludvik J. Aas Ona m ug b s Barn Sandø n s 004 Karen Anna Tornes k ug b d Barn Thornes n s 005 Johanne F. Vestre k e b Føderaadskone Sandø n s Merknad: Føderaadshuset Husø - Ona Parken (5 m, 1 k) (5 m, 1 k) 001 Rasmus P. Ona m g b hf fisker Sandø n s 002 Marta N. Ona k g b hm Fiskerkone Sandø n s 003 Gerhard R. Ona m ug b s Barn Sandø n s 004 Rekard R. Ona m ug b s Barn Sandø n s 005 Harald R. Ona m ug b s Barn Sandø n s 006 Hans P. R. Ona m ug b s Barn Sandø n s Husø - Ona Nesberget (0 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Nikoline P. Ona k g b hm Fiskerkone Sandø n s 002 Oliver Madsen Ona m g f hf fisker Frænen n s Sannsynleg opphaldstad: Haram Husø - Ona Nygar (7 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Peder M. Tangen m g b hf Fisker Akerø n s 002 Fredrikke Tangen k g b hm Fiskerkone Sandø n s 003 Ole A. P. Tangen m ug b s Barn Sandø n s 004 Ludvik P. Tangen m ug b s Barn Sandø n s 005 Ole Andersen Ona m g b hf Lodspensionist Sandø n s 006 Beret A. Ona k g b hm Lodskone Vatne n s 007 Magnus O. Ona m ug b s Søn Sandø n s Sjukdom: a 008 Olaf Hegdal m ug b el Skredder S Akerø n s 009 Peder O. Akerøtangen m ug mt el Fisker Akerø n s Sedvanleg bustad: Akerø Husø - Ona Lien (3 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Jens Larsen Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Elen Anna N. Ona k g b hm Fiskerkone Sandø n s 003 Ole E. J. Ona m ug f s fiskar Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Salamon J. Ona m ug f s Fiskar Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 005 Anna J. Ona k ug b d Datter Sandø n s 006 Jonas J. Ona m ug b s Barn Sandø n s 007 Arne J. Ona m ug b s Barn Sandø n s Husø - Ona Ramvaag (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Rasmus Larsen Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Olave Ona k g b hm Fiskarkone Skodje n s 003 Martin R. Ona m ug b s Barn Sandø n s 004 Meier R. Ona m ug b s Barn Sandø n s 005 Olav R. Ona m ug b s Barn Sandø n s 006 Jonas R. Ona m ug b s Barn Sandø n s 007 Ragnhild R. Ona k ug b d Barn Sandø n s 008 Marie R. Ona k ug b d Barn Sandø n s Husø - Ona Eliasgaren (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Rafael N. Ona m g f hf fisker Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Anna E. Ona k g b hm Fiskerkone Sandø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1546 Sandø 003 Malene O. Ona k e b hm Fiskerenke Sandø n s %føderaadskone % Merknad: %Føderaadshuset% Husø - Ona Viken (3 m, 5 k) (3 m, 6 k) 001 Jonas Viken m g b hf fisker Sandø n s 002 Jakobine Viken k g b hm Fiskerkone Sandø n s 003 Sivert Olsen m g b hf Side 22 postaabner Sandø n s %Føderaadsmand % Merknad: %Føderaadshuset% 004 Malene Olsen k g b hm Postaabnerkone Sandø n s %Føderaadskone % 005 Hanna Viken k ug b d Datter Sandø n s 006 Syvert J. Viken m ug b s Barn Sandø n s 007 Margit J. Viken k ug b d Barn Sandø n s 008 Arna A. Viken k ug b d Barn Sandø n s 009 Jertine Viken k e f Fiskerenke Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Molde Husø - Ona Bendikgaren (4 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Rafael R. Ona m ug b s Fisker Sandø n s 002 Bernt R. Ona m ug b s fisker Sandø n s 003 Rasmus J. Ona m g b hf fisker Sandø n s 004 Elen M. S. Ona k g b hm Fiskerkone Sandø n s 005 Beate R. Ona k ug b d Barn Sandø n s 006 Enger Anna M. Ona k e b hm Fiskerenke Sandø n s 007 Anna Laura M. Ona k ug b tj Tjenestepike Sandø n s 008 Anna M. Ona k ug b b Barn Sandø n s 009 Andreas M. Smaage m ug mt tj fisker Aukra n s Sedvanleg bustad: Smaage Husø - Ona Kristoffergaren (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Iver I. Ona m g b hf fiskar Sandø n s 002 Kristofa K. Ona k g b hm Fiskerkone Sandø n s 003 Emma I. Ona k ug b d Datter husstel Sandø n s 004 Ivar I. Ona m ug b s Barn Sandø n s 005 Ole M. I. Ona m ug b s Barn Sandø n s 006 Kristine I. Ona k ug b d Barn Sandø n s 007 Olaf I. Ona m ug b s Barn Sandø n s 008 Erling I. Ona m ug b s Barn Sandø n s Husø - Ona Marteingaren ( m, k) (0 m, 1 k) 001 Ane Andersdatter k e f hm Fiskerenke Bud n s Merknad: E: Slutt på krets 3 Sannsynleg opphaldstad: Molde Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 106 (kvinner: 45, menn: 61) Bustader i kretsen: 11 Krets: 004 Holmerne Prestegjeld: Akerø Herred/by: Sandø Holmerne Finnøy (4 m, 5 k) (4 m, 4 k) 001 Knut N. Finnøy m b hf gardbrukar og postaapn Sandø n s 002 Sofia S. Finnøy k b hm gardbrukarkone Ørskog n s 003 Nils Knutson Finnøy m b s gardsarbeider og fiskeri Sandø n s 004 Olina K. Finnøy k b d budeie og husstel Sandø n s 005 Sverre K. Finnøy m b s gardsarbeider Sandø n s 006 Olav K. Finnøy m b s son Sandø n s 007 Oddlaug K. Finnøy k b d dotter Sandø n s Digitalarkivet - Arkivverket

23 008 Emma M. Ona k b tj tjenestjente - husstel Sandø n s 009 Anna O. Ona k mt el husstel Vatne n s Sedvanleg bustad: Ona Holmerne Finnøy (2 m, 5 k) (1 m, 4 k) 001 Andreas Eivindsen Finnøy m g b hf gardbrukar og fiskar Sandø n s 002 Ingeborg Kr.datter Finnøy k g b hm gardmannskone Akerø n s 003 Astrid Andreasdatter Finnøy k ug b d datter Sandø n s 004!! Andreasdatter Finnøy* k ug b d datter Sandø n s Merknad: udøpt jente 005 Inga Aagnesdatter Drønnesund k ug b tj tjenestjente, budeie Vatne n s 006 Ingeborg Kr.datter Sølvik k g mt el gaardmskone Akerø n s Sedvanleg bustad: Sølvik Akerø 007 Johan K. Sølvik m g mt el fisker Akerø n s Sedvanleg bustad: Sundsbø Akerø Holmerne Finnøy (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Andreas Hansen Finnøy m g b hf gardbrukar og fiskar Sandø n s 002 Berit A. Samuelsdatter Finnøy k g b hm garbrukarkone Sandø n s 003 Olina Danielsdatter Finnøy k ug b d tenestjente, budeie Sandø n s 004 Dina Danielsdatter Finnøy k ug b d tenestjente, husstel Sandø n s 005 Bergljot Andreasdatter Finnøy k ug b d datter Sandø n s 006 Sevrin Danielsen Finnøy m g f hf fiskar Sandø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 007 Ida Iversdatter Finnøy k g b hm fiskarkone Sandø n s 008 Arne O. Nakken m g mt hf gardbr og fiskar Sandø n s Sedvanleg bustad: Fiksdal Folketeljinga Holmerne Norbø (21 m, 4 k) 24 (20 m, 4 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 4a og 4b. 001 Nils Nilsen Finnøy m g b hf gardbr og motorfabrikant Sandø n s S 002 Anna O. Finnøy k g b hm gardbr.kone Sandø n s 003 Olga N. Finnøy k ug b d husstel og gaardsarbeide Sandø n s 004 Olaf N. Finnøy m ug b s filer paa motorverkst Sandø n s 005 Nils N. Finnøy m ug b s son Sandø n s 006 Ole N. Finnøy m ug b s son Sandø n s 007 Erling Finnøy m ug b s son Sandø n s 008 Andr. O. Brunvoll m ug b arbeider dreier paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning 009 Anders O. Brunvoll m ug b arbeider dreier paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning 010 Arthur O. Brunvoll m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning 011 Knut N. Myklebust m ug b arbeider dreier paa motorverkstedet Haram n s Merknad: Ekstrahusholdning 012 Einar S. Røsaak m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning 013 Johan Krogsæter m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Vatne n s Merknad: Ekstrahusholdning 014 Herman Meese m ug b arbeider ildsmed paa Aalesundn s motorverkstedet Merknad: Ekstrahusholdning 015 Peder Hjertvik m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Akerø n s Merknad: Ekstrahusholdning 016 Hans M. Blø m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Akerø n s Merknad: Ekstrahusholdning 017 Olaf I. Sæterø m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1546 Sandø 018 Lauritz L. Fjørtoft m ug b arbeider ildsmed paa Haram n s motorverkstedet Merknad: Ekstrahusholdning 019 Sverre Langset m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning 020 Konrad Eivindsen m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning 021 Trygve Huse m ug b arbeider filer paa motorverkstedet Sandø n s Merknad: Ekstrahusholdning 022 Magnus Hestad m ug b tj gardsarbeider Frænen n s Merknad: Husholdning Pauline Aarø k ug b tj tjenestejente husstel Bolsø n s 024 Berta E. Sætervik k ug b tj tjenestejente husstel Sande n s Søndm. 025 Johan H. Fjørtoft m g mt el gardbr og fiskar Haram n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad:!! Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Holmerne Nyland (12 m, 7 k) 1 13 (6 m, 7 k) 001 Eivind Findø m g b hf handelsbestyrer Hornindaln s Merknad: Hovedbygningen 002 Anemarta Findø k g b hm handelskone Akerø n s 003 Matea E. Finnøy k ug b tj Tjenestepike - husstel Sandø n s 004 Albert E. Finnøy m ug b s søn Sandø n s 005 Emma E. Finnøy k ug b d datter Sandø n s 006 Anna E. Finnøy k ug b d datter Sandø n s 007 Ole E. Finnøy m ug b s handelsbetjent Sandø n s 008 Elias T. Bjørnerem m g mt l snedker Akerø n s Sedvanleg bustad: Akerø 009 Johan K. Magerøy m g b hf fiskar og skomakar Akerø n s 010 Anna P. Magerøy k g b hm fiskarkone Sylte n s 011 Konrad J. Magerøy m ug b s son Sandø n s 012 Ane P. Sylte k ug b tj Tenestjente Sylte n s 013 Lauritz D. Finnøy m g b hf motorarbeidar Sandø n s 014 Berte N. Finnøy k g b hm motorarbeidarkone Vatne n s 015 Matias Ramsvik m g mt l gardbrukar Vatne n s Merknad: Søboden Sedvanleg bustad: Vatne 016 Mads L. Blø m g mt l gardbrukar Sylte n s Sedvanleg bustad: Akerø 017 Ole T. Blø m g mt l gardbrukar Akerø n s Sedvanleg bustad: Akerø 018 Amund Blø m g mt l Kaarmand Vestnæs n s Sedvanleg bustad: Akerø 019 Jonas Bjørnerem m g mt l gaardbruker Akerø n s Sedvanleg bustad: Akerø Holmerne Gaasøy (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Knut Paulsen Gaasøy m e b hf gardbrukar og fiskar Sandø n s 002 Anna Knutsdatter Gaasøy k ug b d tenestjente - hustell Sandø n s 003 Bernhard Nakken m ug b tj tenar gardsarbeid Fiksdal n s 004 Gjertine Raknæs k ug b tj tenestjente - Krøterstell Akerø n s 005 Paal Knutson Gaasøy m g b hf fiskar Sandø n s 006 Olava K. Gaasøy k g b hm fiskarkone Vatne n s 007 Borghild P. Gaasøy k ug b d datter Sandø n s 008 Knut P. Gaasøy m ug b s son Sandø n s Holmerne Sæterøy (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans H. Sæterøy m g b hf fiskar og husmd Sandø n s 002 Beret K. Sæterøy k g b hm fiskarkone Sandø n s 003 Hans Nilson Sæterøy m g b hf fiskar Sandø n s 004 Mathea H. Sæterøy k g b hm fiskarkone Sandø n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1534 Haram. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1534 Haram. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1534 Haram Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1545 Akerø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1545 Akerø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1545 Akerø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1532 Giske, Borgund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer