Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet

2 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. 5

6 Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje 6

7 tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert 7

8 f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Folketeljinga 1910 Krets: 001 Herre Prestegjeld: Bamle Herred/by: Bamle Herre Siljan 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olsen m e b Arbeider Solum n s 002 Anne Knutsen k g b Tjenestepike, husgjerning Solum n s Merknad: Hun oplyste for mig, at hun var enke, men det forholder sig ikke saa. Manden reist fra hende Herre Sidbjørn 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Karlsen Berjan m g mt hf Isarbeider Solum n s Sedvanleg bustad: Solum Herre Stranddalen 1 1 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Gundersen m g b hf Isarbeider Bamle n s 002 Karen Gundersen k g b hm Isarb.kone, husgjerning Bamle n s 003 Marta Gundersen k ug b d Datter, sypike Bamle n s 004 Mari Eriksen k e b hm Fh. arbeiderkone, Lunde Telemarken n s fattigunderstøttet 005 Hans Gundersen m ug b s Arb Bamle n s Herre Siljan Siljanrønningen 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Jon Eriksen m g b hf Skogarbeider Solum n s 002 Gunhild Eriksen k g b hm Skogarb.kone, husgjerning Lunde n s 003 Torvald Jonsen m ug b s Skogarb Bamle n s 004 Anna Jonsen k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s 005 Hjørdis Johannessen k ug b dd Cellulosearb.dtr. (uægte) Bamle n s 006 Kristian Jonsen m g b hf Cellulosearb Bamle n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Bamle Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: Skogarbeide Merknad: 007 Marie Jonsen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 008 Alma Jonsen k ug b d Datter Bamle n s 009 Johan Jonsen m ug b s Søn Bamle n s 010 Karl Jonsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Andreas Halvorsen m g b hf Isarbeider Bamle n s 002 Agnes Halvorsen k g b hm Isarbeiderkone, husgjerning Bamle n s 003 Hartvig Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s 004 Albin Svensen m g b hf Skogarbeider Drangedal n s 005 Amalie Svensen k g b hm Skogarbeiderkone, Bamle n s husgjerning 006 Andrea Olsen k e b mor Arbeiderkone Solum n s 007 Jørgen Olsen m g b hf Flaatemand Bamle n 008 Johanne Olsen k g b hm Flaatemandskone, husgjerning Sverige n Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Birgitte Nyhus k e b hm Arbeiderkone, husgjerning Lunde Telemarken n s 002 Lars Eskilt m g b hf Arbeider Drangedal n s 003 Anders Eskilt m ug b s Arbeider Drangedal n s 004 Ole Eskilt m ug f s Arbeider Drangedal n s Sannsynleg opphaldstad: Kviteseid Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Matias Larssen m g b hf Flaatemand Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0814 Bamle 002 Tomine Larssen k g b hm Flaatemandskone, husgjerning Holden n s 003 Hjalmar Matiassen m ug b s Søn Bamle n s 004 Lovise Matiassen k ug b d Datter Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Johannessen m g b hf Isarbeider Bamle n s 002 Martine Johannessen k g b hm Isarbeiderkone, husgjerning Bamle n s 003 Hans Halvorsen m ug f s Isarbeider Bamle n s Sannsynleg opphaldstad: Kragerø 004 Halvarda Johannessen k ug b d Datter Bamle n s 005 Otto Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s 006 Henrik Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s 007 Gudrun Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ceodor Olsen m g b hf Skogarbeider Bamle n s 002 Sofie Olsen k g b hm Skogarbeiderkone, Bamle n s husgjerning 003 Anna Olsen k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s 004 August Olsen m ug b s Søn Bamle n s 005 Inga Olsen k ug b d Datter Bamle n s 006 Frik Olsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Andreas Naper m g f hf Fabrikarb Vraadal n s Sannsynleg opphaldstad: Notodden 002 Elisabet Naper k g b hm Fabrikarb.kone, husgjerning Bamle n 003 Petrea Jakobsen k e b mor Tømmermandskone Bamle n s 004 Haakon Naper m ug b s Søn Bamle n s 005 Kristian Naper m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Matisen m g b hf Cellulosearb Bamle n s 002 Krestine Matisen k g b hm Cellulosearb.kone, Solum n s husgjerning 003 Olaf Matisen m ug b s Søn Bamle n s 004 Sverre Matisen m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Oluf Olsen m g b hf Cellulosearb Bamle n s 002 Johanne Olsen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 003 Oskar Olsen m ug b s Søn Bamle n s 004 Johan Olsen m ug b s Søn Bamle n s 005 Gunda Olsen k ug b d Datter Bamle n s 006 Kristian Olsen m ug b s Søn Bamle n s 007 Torvald Olsen m ug b s Søn Bamle n s 008 Olaf Olsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Simon Kristiansen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Signe Kristiansen k g b hm Cellulosearb.kone Gjerstad n s 003 Erik Simonsen m ug f s Cellulosearb Bamle n s Sannsynleg opphaldstad: Kanada 004 Oskar Simonsen m ug b s Cellulosearb Bamle n s 005 Herman Simonsen m ug b s Søn Bamle n s 006 Amborg Torjusen k ug b uægte Stedatter Bamle n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Ingrid Kristiansen k ug b d Datter Bamle n s 008 Bjarne Simonsen m ug b s Søn Bamle n s 009 Solveig Kristiansen k ug b d Datter Bamle n s 010 Helene Joransen k g mt b Murerkone Gjerstad n s Sedvanleg bustad: Porsgrund Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Johan Andersen m g b hf Cellulosearb Solum n s 002 Gunda Andersen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 003 Alf Andersen m ug b s Søn Bamle n s 004 Hanna Andersen k ug b d Datter Bamle n s 005 Margot Andersen k ug b d Datter Bamle n s 006 Trygve Grøtvik m ug mt b Gaardmandsøn Solum n s Sedvanleg bustad: Grotvik, Solum Herre Siljan Siljanrønningen 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Arent Stokke m g b hf Cellulosearb Meldalen n s 002 Andrea Stokke k g b hm Cellulosearb.kone, Solum n s husgjerning 003 Hans Stokke m ug b s Søn Bamle n s 004 Anna Stokke k ug b d Datter Bamle n s 005 Ovidia Stokke k ug b d Datter Bamle n s 006 Ester Stokke k ug b d Datter Bamle n s Herre Siljan Siljanstranden 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Larssen m g b hf Flaatemand Bamle n s 002 Gunhild Larssen k g b hm Flaatemandskone, husgjerning Solum n s 003 Marta Larssen k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s 004 Karl Olsen m g b hf Cellulosearb Bamle n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Bamle Stilling i Amerika: Skogarbeide Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: Kanada 005 Ingeborg Olsen k g b hm Cellulosearb.kone, husgjerning Merknad: Solum n s Herre Siljan Kjendalen 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Martinius Andersen m g f hf Cellulosearb Solum n s Sannsynleg opphaldstad: Kragerø 002 Andrea Andersen k g b hm Cellulosearb.kone, Solum n s husgjerning 003 August Andersen m ug b s Arbeider Bamle n s 004 Oskar Andersen m ug b s Arbeider Bamle n s 005 Hilda Andersen k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s 006 Halvar Olsen m ug b fl Isarbeider Solum n s 007 Jakobine Andersen k ug b fl Arb.dtr. fattigunderstøttet Solum n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Larssen m e b hf Fv. arbeider Bamle n s 002 Lars Halvorsen m ug b s Arbeider Bamle n s 003 Regine Dahl k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Kristiansen m g b hf Cellulosearb Laurvik n 002 Karine Kristiansen k g b hm Cellulosearb.kone, Holden n s husgjerning 003 Jørgen Karlsen m ug b s Cellulosearb Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0814 Bamle 004 Anette Kristianssen k ug b d Datter Bamle n s 005 Ragna Kristianssen k ug b d Datter Bamle n s 006 Ingeborg Kristianssen k ug b d Datter Bamle n s 007 Gustav Kristianssen m ug b s Søn Bamle n s 008 Herman Kristianssen m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Andersen m g b hf Cellulosearbeider Drangedal n s 002 Tone Andersen k g b hm Cellulosearb.kone, Vraadal n s husgjerning 003 Teodor Ellefsen m g b fl Cellulosearb Bamle n s 004 Ingeborg Andersen k ug b d Datter Bamle n s 005 Caspara Andersen k ug b d Datter Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Amundsen m g b hf Kjører ved cellulose Hedrum n s 002 Kirstine Amundsen k g b hm kjørerkone, husgjerning Bamle n s 003 Alfred Hanssen m g f hf Isarbeider Hedrum n s Sannsynleg opphaldstad: Skien Side 12 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Bamle Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: Skogarbeide Merknad: 004 Gunda Hanssen k g b hm Isarbeiderkone, husgjerning Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Matias Siljan m g f hf Flaatemand Bamle n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Marie Siljan k g b hm Flaatemandkone, husgjerning Solum n s 003 Tor Siljan m ug b s Søn Bamle n s 004 Bergljot Siljan k ug b d Datter Bamle n s 005 Hjørdis Siljan k ug b d Datter Bamle n s 006 Magnhild Siljan k ug b d Datter Bamle n s 007 Johannes Halvorsen m g f hf Skogarbeider Bamle n s Sannsynleg opphaldstad: Kanada 3 1/2 aar 008 Lovise Halvorsen k g b hm Skogarbeiderkone, Bamle n s husgjerning 009 Margit Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 010 Sigrid Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 011 Johanne Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 012 Jakob Siljan m e b hf Flaatemand Bamle n s 013 Tor Siljan m ug b s Flaatemand Bamle n s 014 Hans Siljan m ug b s Søn Solum n s 015 Maren Siljan k ug b d Datter Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 2 ( m, k) ( m, k) 001 Lina Jansen k e b hm murerkone, husgjerning Moss n 002 Karl Jansen m ug b s Cellulosearb Bamle n 003 Antonie Jansen k ug b d Datter, sypike Bamle n 004 Alf Jansen m ug b s Søn Bamle n Herre Siljan 1 3 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Hanssen Siljan m g b hf Gaardbruger Bamle n s 002 Katerina Siljan k g b hm Gaardbrugerkone, husgj Sverige n s kreaturstel 003 Hans Siljan m ug b s Gaardbruger Bamle n s Herre Siljan Siljanbugten 1 3 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Halvorsen m g b hf Arbeider Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Marianne Halvorsen k g b hm Arbeiderkone, husgjerning Bamle n 003 Herman Halvorsen m ug b s S Bamle n s 004 Nelly Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 005 Amundus Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Siljanrønningen 1 3 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Halvorsen m g b hf Isarbeider Bamle n s 002 Guro Halvorsen k g b hm Isarb.kone, husgjerning Bø, Telemarken n s 003 Magna Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 004 Halvor Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s 005 Gunda Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s Herre Siljan Siljanstranden 1 4 ( m, k) ( m, k) 001 Abraham Levorsen m g b hf Cellulosearb. & gaardbr Bamle n s 002 Marie Levorsen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning & jordbruk 003 Ludvig Abrahamsen m ug f s Cellulosearb Bamle n s Sannsynleg opphaldstad: Kanada 004 Peder Abrahamsen m ug b s Skogarb Skien n s 005 Nils Abrahamsen m ug b s Søn Bamle n s 006 Bernt Abrahamsen m ug b s Søn Bamle n s 007 Alma Abrahamsen k ug b d Datter Bamle n s 008 Signe Abrahamsen k ug b d Datter Bamle n s 009 Karl Abrahamsen m ug b s Søn Bamle n s 010 Trygve Abrahamsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Siljan Hytterød 1 6 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Jakobsen m e b hf Gaardbruger Bamle n s 002 Edvart Johannessen m g b svigers. Isarbeider Solum n s 003 Martine Johannessen k g b d Isarbeiderkone, husgjerning Bamle n s 004 Jørgen Johannessen m ug b ds Dattersøn Bamle n s 005 Hanna Bendiktsen k ug b tj Tjenestepike Solum n s Herre Siljan Halsund 1 7 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Olsen m g f hf Isarbeider Solum n s Sannsynleg opphaldstad: Haaøen 002 Anne Jonsen k g b hm Isarbeider Drangedal n s 003 Ole Olsen m ug b s Søn Solum n s 004 Ingvald Olsen m ug b s Søn Solum n s 005 Gudrun Olsen k ug b d Datter Bamle n s 006 Artur Olsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Hellestvedt, Dammen 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Torsen m g b hf Cellulosefabrikarbeider Drangedal n s 002 Lina Tomine Torsen k g b hm Cellulosefabrikarb.kone Bamle n s 003 Andreas Olsen m ug b s Cellulosefabrikarbeider Bamle n s 004 Torvald August Olsen m ug b s Cellulosefabrikarbeider Bamle n s 005 Sven Marius Olsen m ug b s Cellulosefabrikarbeider Bamle n s 006 Ovidia Olsen k ug b d Datter Bamle n s 007 Margit Olsen k ug b d Datter Bamle n s 008 Nils Johan Olsen m ug b s Søn Bamle n s 009 Martel Susanne Olsen k ug b d Datter Bamle n s 010 Alma Teodora Olsen k ug b d Datter Bamle n s 011 Dagny Josefa Olsen k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt Dammen 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Halvorsen Skaugen m g b hf Cellulosefabrikarbeider Bamle n s 002 Inga Matilde Skaugen k g b hm Cellulosefabrikarb.kone Tjølling n s 003 Lina Børresen k e b fl Gaardmandskone Hedrum n s 004 Lina Marie Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 005 Hartvik Martinius Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0814 Bamle Herre Hellestvedt Hammeren 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Knudsen m g b hf Dagarbeider Bamle n s 002 Kirsten Knudsen k g b hm Dagarbeiderkone Ulefos n s 003 Gunda Hansdatter k ug b d Datter Bamle n s 004 Inga Hansdatter k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt Hammeren 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 Kristoffer Olsen m e b hf Dagarbeider Ulefos n s 002 Anne Kirstine Grova k e b tj Tjenestetyende Eidanger n s 003 Kristoffer Andreassen m ug b Pleies. Arbeider Bamle n s Herre Hellestvedt Hammeren 2 1 ( m, k) ( m, k) 001 August Ingvaldsen m g b hf Cellulosearb Enebak n s 002 Tomine Ingvaldsen k g b hm Cellulosearb.kone, Holden n s husgjerning 003 Inga Ingvaldsen k ug b d Datter, husgjerning Holden n s 004 Georg Ingvaldsen m ug b s Søn Bamle n s 005 Johan Ingvaldsen m ug b s Søn Bamle n s 006 Anna Ingvaldsen k ug b d Datter Bamle n s 007 Paul Ingvaldsen m ug b s Søn Bamle n s 008 Torvald Ingvaldsen m ug b s Søn Bamle n s 009 Haakon Ingvaldsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Hellestvedt Hammeren 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Agnete Eriksen k e b hm murerkone, fattigunderstøttet Bamle n s 002 Emilie Eriksen k ug b d Datter Bamle n s 003 Hulda Eriksen k ug b d Datter Bamle n s 004 Jens Eriksen m ug b s Søn Bamle n s Herre Hellestvedt Hammeren 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Larssen m g b hf Skomagermester Næs, Telemarken n s 002 Ingeborg Matea Larssen k g b hm Skomagermesterkone Solum n s 003 Mathilde Larssen k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s 004 Marius Larssen m ug f s Arbeider Bamle n s Sannsynleg opphaldstad: Kanada 005 Ragnvald Larssen m ug b s Skomaker Bamle n s 006 Lars Larssen m ug b s Søn Bamle n s 007 Gudrun Larssen k ug b d Datter Bamle n s 008 Ole Andersen Asdalsætre m g b fl forhv. gaardmand Holden n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Jørgen Ferdinand Gustav m e b hf Kontorchef ved Kristiania n s Gløersen Cellulosefabrik 002 Hanne Kristine Gløersen k ug b d Datter, husgjerning Kristiania n s 003 Tora Knudsen k e b hm Fattigunderstøttet, forskjellig arbeide Siljord n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Andreas Halvorsen m ug b hf Cellulosefabrikarbeider Solum n 002 Kirsten Andrea Jonsdatter k e b hm Tømmermandskone Solum n Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Halvorsen Eidet m g b hf Cellulosearbeider Solum n s 002 Julie Elise Halvorsen k g b hm Cellulosearbeiderkone Bamle n s 003 Astrid Kirstine Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Halfdan Andreas Reinholdt m ug b s Søn Bamle n s Halvorsen 005 Johannes Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Laurits Isaksen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Anne Katrine Isaksen k g b hm Cellulosearbeiderkone Sverige n s 003 Trygve Hanssen m ug b s Søn Bamle n s 004 Borghild Ingeborg Hansdatter k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Andreas Randinius Severinsen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Olette Marie Severinsen k g b hm Cellulosearbeiderkone Bamle n s 003 Severin Andreassen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 004 Ludvig Andreassen m ug b s Søn Bamle n s 005 Kirsten Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 006 Andrea Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 007 Jørgine Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 008 Alfhilde Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 009 Mathilde Severinsen k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Oluf Kristoffersen m g b hf Arbeider Bamle n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1909 Flytta attende til Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Bamle Siste bustad i Amerika: Eiowa Stilling i Amerika: Paa farm Merknad: 002 Karen Johanne Kristoffersen k g b hm Arbeiderkone, husgjerning Eidanger n s 003 Halvor Olufsen m ug b s Søn Eidanger n s 004 Lovise Mathilde Kristoffersen k ug b d Datter Bamle n s 005 Olaf Kristoffer Olufsen m ug b s Søn Bamle n s 006 Jørgen Toresius Kristoffersen m g b hf Skogarbeider Bamle n s 007 Lovise Karoline Kristoffersen k g b hm Skogarbeiderkone husgjerning Eidanger n s 008 Johan Kristoffer Jørgensen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 009 Kirsten Anette Jørgensen k ug b d Skogarbeiderdtr Bamle n s 010 Halvor Martinius Jørgensen m ug b s Skogarbeidersøn Bamle n s 011 Magda Lovise Josefine Jørgensen k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Andreas Halvorsen m g f hf Graastensmurer Skien n s Sannsynleg opphaldstad: Saaheim, Vestfjorddalen 002 Agna Otilie Halvorsen k g b hm Graastensmurerkone Fredriksstad n s 003 Andrea Pedersen k e b fl Fattigunderstøttet, Moss n s rengjøringsarbeide 004 Asbjørn Halvorsen m ug b s Søn Skien n s 005 Maggi Halvorsen k ug b d Datter Skien n s 006 Agnis Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 007 Gudrun Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 008 Henny Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 009 Rut Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Andreas Jonsen m g b hf Cellulosearbeider (smed) Bamle n s 002 Sofie Petrea Jonsen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 003 Maren Anne Johanne Jonsen k ug b d Datter Bamle n s 004 Arne Johan Jonsen m ug b s Søn Bamle n s 005 Johannes Jonsen m ug b s Søn Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0814 Bamle 006 Leif Kristian Jonsen m ug b s Søn Bamle n s 007 Martin Jenssen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 008 Marta Jensen k g b hm Cellulosearb.kone husgjerning Porsgrund n s 009 Borghild Alvhilde Jenssen k ug b d Datter Bamle n s 010 Jenny Marie Jenssen k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Kristen Pettersen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Nora Amanda Pettersen k g b hm Cellulosearb.kone Bamle n s 003 Astrid Abrahamsen k ug b fl for betaling Sømandsdtr Arendal n s 004 Alf Nicolai Pettersen m ug b s Søn Bamle n s 005 Paula Johanne Pettersen k ug b d Datter Bamle n s 006 Ingeborg Nilfrida Pettersen k ug b d Datter Bamle n s 007 Birger Pettersen m ug b s Søn Bamle n s 008!! Pettersen* k ug b d Datter Bamle n s Merknad: Udøpt pike Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Toresius Pedersen m g b hf Skovarbeider Solum n s 002 Tomine Amalie Pedersen k g b hm Skovarbeiderkone Bamle n s 003 Maren Larsdatter Asdalsætre k g b fl Gaardmandskone Solum n s fattigunderstøttet 004 Peder Pedersen m ug b s Søn, skovarbeider Bamle n s 005 Helga Marie Pedersen k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Ole Kristian Severinsen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Olette Marie Severinsen k g b hm Cellulosearbeiderkone Bamle n s 003 Marta Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 004 Hilmar Severinsen m ug b s Søn Bamle n s 005 Anna Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 006 Frida Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 007 Sigurd Severinsen m ug b s Søn Bamle n s 008 Anna Halvorsen Grava k ug b hm Formue Eidanger n s 009 Skrædrine Amunda Hanssen k ug b d uægte Skrædderdtr Eidanger n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Gundersen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Marta Gundersen k g b hm Cellulosearb.kone Brevik n s 003 Karen Elise Hanssen k e b fl Cellulosearb.kone Bamle n s fattigunderstøttet 004 Hans Fredrik Nilssen m ug b fl Cellulosearbeider Bamle n s 005 Olaf Gunelius Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s 006 Karen Elise Gundersen k ug b d Datter Bamle n s 007 Erik Anker Halvorsen m ug b s søn Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Severin Pedersen m g b hf Skovarbeider Solum n s 002 Kirsten Martine Pedersen k g b hm Skovarbeiderkone Bamle n s 003 Hulda Marie Pedersen k ug b d Datter Bamle n s 004 Helga Steffensen k e b fl Fattigunderstøttet Tinn, Telemarken n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Halvor Kristian Pedersen m g b hf murermester ved cellulose Porsgrund n s 002 Anne Lovise Pedersen k g b hm murmesterkone Bamle n s 003 Anne Fredrikke Martinsen k e b fl Sømandskone, fattigunderstøttet Bamle n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Olaf Pedersen m ug b s murerhaandlanger ved Bamle n s cellulose 005 Fanny Pedersen k ug b d Datter Bamle n s 006 Henny Pedersen k ug b d Datter Bamle n s 007 Alvilde Pedersen k ug b d Datter Bamle n s 008 Trygve Pedersen m ug b s Søn Bamle n s 009 Harald Pedersen m ug b s Søn Bamle n s 010 Borghild Pedersen k ug b d Datter Bamle n s 011 Ferdinand Pedersen m ug b s Søn Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Jenssen Slaatta m g f hf Tømmermand Bamle n Trusamf.: Uttraadt, intet samfund Sannsynleg opphaldstad: Saaheim 002 Othilde Pederssen Slaatta k g b hm Tømmermandskone Bamle n 003 Asta Karoline Larsdatter k ug b d Datter Bamle n 004 Peder Olsen m e b fl Forhv. formand ved isforretning Bamle n s Herre Hellestvedt 2 2 ( m, k) ( m, k) 001 Søren Olsen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Martine Olsen k g b hm Cellulosearb.kone, Solum n s husgjerning 003 Hans Sørensen m ug b s Cellulosearb.kjører Bamle n s 004 Kirsten Sørensen k ug b d Butikjomfru Bamle n s 005 Andreas Sørensen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 006 Isak Sørensen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 007 Johan Henriksen m g b hf Elektriker ved cellulose Langesund n s 008 Sigrid Henriksen k g b hm Elektrikerkone, husgjerning Sandefjord n s 009 Rut Henriksen k ug b d Datter Bamle n s 010 Borghild Henriksen k ug mt b Toldopsynsmandsdtr Porsgrund n Trusamf.: Frikirken Sedvanleg bustad: Porsgrund Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Nils Severinsen m g b hf Fv. Cellulosearbeider Bamle n s Sjukdom: s 002 Marianne Severinsen k g b hm Cellulosearb.kone Eidanger n s 003 Gunnar Hanssen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 004 Gunda Hanssen k g b hm Cellulosearbeiderkone Bamle n s 005 Ingolf Hanssen m ug b s Søn Bamle n s 006 Isak Henriksen Lund m g mt fl Cellulosearb. Bamle n s Sedvanleg bustad: Solum Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Jens Jonsen m g b hf Cellulosearbeider Solum n s 002 Anna Jonsen k g b hm Cellulosearb.kone Eidanger n s 003 Bertinius Slettemo m ug b fl Cellulosearbeider Solum n s 004 Jon Jenssen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 005 Hjalmar Jenssen m ug b s Søn Bamle n s 006 Kristian Jenssen m ug b s Søn Bamle n s 007 Astrid Jonsen k ug b d Datter Bamle n s 008 Hanny Jonsen k ug b d Datter Bamle n s 009 Petter Andersen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 010 Emma Andersen k g b hm Cellulosearbeiderkone Skedsmo n s 011 Anders Pettersen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 012 Lovise Pettersen k ug b d Datter Husgjerning Bamle n s 013 Emanuel Pettersen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 014 Maren Pettersen k ug b d Datter Bamle n s 015 Otto Pettersen m ug b s Søn Bamle n s 016 Rut Pettersen k ug b d Datter Bamle n s 017 Borghild Pettersen k ug b d Datter Bamle n s 018 Halvor Østensen m g b hf Cellulosearbeider, kjører Saude n s 019 Kirsten Østensen k g b hm Cellulosearb.kone, Siljord n s husgjerning 020 Østen Halvorsen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0814 Bamle 021 Torvald Halvorsen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 022 Olav Halvorsen m ug b s Skogarbeider Bamle n s 023 Ingvald Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s 024 Anne Halvorsen k ug b d Datter Bamle n s 025 Otto Halvorsen m ug b s Søn Bamle n s 026 Aagot Halvorsen k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Johan Evensen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Karen Evensen k g b hm Cellulosearb.kone, Drangedal n s husgjerning 003 Jonas Evensen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 004 Aksel Evensen m ug b s Søn Bamle n s 005 Karl Evensen m ug b s Søn Bamle n s 006 Johan Severinsen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 007 Anna Talie Severinsen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 008 Sverre Severinsen m ug b s Søn Bamle n s 009 Arne Severinsen m ug b s Søn Bamle n s 010 Johanne Severinsen k ug b d Datter Bamle n s 011 Trygve Severinsen m ug b s Søn Bamle n s 012 Ankel Severinsen m ug b s Søn Bamle n s 013 Hans Johannessen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n 014 Hege Johannessen k g b hm Cellulosearb.kone, Fyrisdal n husgjerning 015 Haakon Johannessen m ug b s Søn Bamle n 016 Joakim Johannessen m ug f s Arbeider Bamle n Trusamf.: Baptist Sannsynleg opphaldstad: Kanada Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Edvart Evensen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n 002 Inga Evensen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n husgjerning 003 Oluf Evensen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n 004 Gunhild Evensen k g b hm Cellulosearbeider, husgjerning Tuddal n s 005 Gudrun Evensen k ug b d Datter Bamle n s 006 Ester Evensen k ug b d Datter Bamle n s 007 Johanne Evensen k ug b d Datter Bamle n 008 Johannes Evensen m ug b s Søn Bamle n Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Amund Røisland m g b hf Cellulosearbeider Lunde n s 002 Ellevine Røisland k g b hm Cellulosearb.kone, Ulefos n s husgjerning 003 Karen Tomassen k ug b d Datter Bamle n s 004 Trygve Tomassen m ug b s Søn Bamle n s 005 Olav Tomassen m ug b s Søn Bamle n s 006 Haakon Tomassen m ug b s Søn Bamle n s 007 Karl Hanssen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 008 Martine Hanssen k g b hm Cellulosearb.kone, Solum n s husgjerning 009 Maren Hanssen k ug b d Datter Bamle n s 010 Karl Hanssen m ug b s Søn Bamle n s 011 Jakob Hanssen m ug b fl Skomakersvend Bamle n s 012 Nils Aavaldsen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 013 Anne Marie Aavaldsen k g b hm Cellulosearb.kone, Solum n husgjerning 014 Aagot Pernille Aavaldsen k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Lars Andreassen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Jensine Andreassen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 003 Arent Andreassen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 004 Alma Andreassen k ug b d Cellulosearb.dtr. husgjerning Bamle n s 005 Jens Andreassen m ug b s Søn Bamle n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Andreas Jurstad m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 002 Karine Jurstad k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 003 Maren Jurstad k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s 004 Halvor Jurstad m ug b s Søn, kjøring Bamle n s 005 Johan Edvardsen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n 006 Elise Edvardsen k g b hm Cellulosearb.kone, Solum n husgjerning 007 Johannes Edvardsen m ug b s Søn Skien n 008 Artur Edvardsen m ug b s Søn Bamle n Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Erik Riis m g b hf Lutkoker ved cellulose Eidanger n s 002 Karoline Riis k g b hm Cellulosearb.kone, Fredriksstad n s husgjerning 003 Fredrik Riis m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 004 Andreas Riis m ug b s Søn Bamle n s 005 Karoline Riis k ug b d Datter Bamle n s 006 Lovise Riis k ug b d Datter Bamle n s 007 Andrea Riis k ug b d Datter Bamle n s 008 Alma Riis k ug b d Datter Bamle n s 009 Hans Riis m ug b s Søn Bamle n s 010 Kirstine Riis k ug b d Datter Bamle n s 011 Ester Riis k ug b d Datter Bamle n s Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Hans Martin Gundersen m g b hf Maskinfører ved Cellulose Bamle n s 002 Anna Lovise Gundersen k g b hm Maskinførerkone, husgjerning Bamle n s 003 Karl Gerhard Hanssen m ug b s Søn Bamle n s 004 Fredrik Sverre Hanssen m ug b s Søn Bamle n s Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Fredrik Riis m g b hf Fv. Cellulosearbeider Skedsmo n s 002 Marta Riis k g b hm Cellulosearb.kone, husgj Bamle n s 003 Peder Fr. Riis m ug b s Maler Brevik n s 004 Elisabet Riis k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s 005 Karen Marie Vilhelmsen k ug b fl Uægte, fattigunderstøttelse Bamle n s Sjukdom: a Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Anne Tomine Andersen k e b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerening Fattigunderstøttet 002 Olaus Johansen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 003 Anders Johansen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 004 Teodor Johansen m ug b s Søn, fattigunderstøttet Bamle n s Sjukdom: s 005 Kristian Johansen m ug b s Cellulosearbeider Bamle n s 006 Marta Johansen k ug b d Datter Bamle n s 007 Rakel Johansen k ug b d Datter Bamle n s 008 Hjalmar Johansen m ug b s søn Bamle n s 009 Edvart Kristoffersen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 010 Marianne Kristoffersen k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 011 Even Riis m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s 012 Maren Riis k g b hm Cellulosearb.kone, Bamle n s husgjerning 013 Signe Riis k ug b d Datter Bamle n s 014 Emil Riis m ug b s Søn Bamle n s 015 Friede Riis k ug b d Datter Bamle n s 016 Villiam Riis m ug b s Søn Bamle n s 017 Fredrik Riis m ug b s Søn Bamle n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0814 Bamle Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Hans L. Flaatten m g b hf Verksmester ved cellulose Kragerø n s 002 Ida Kristine Flaatten k g b hm Verksmesterfrue Sverige n s 003 Hans Herbert Flaatten m ug b s Søn Bamle n s 004 Frits Eilert Flaatten m ug b s Søn Bamle n s Herre Hellestvedt Herre 2 3 ( m, k) ( m, k) 001 Alfred Johannessen m g b hf Mekaniker ved Cellulose Sverige s 002 Maren Johannessen k g b hm Mekanikerkone, husgjerning Bamle n 003 Petter Johannessen m ug b s Søn Bamle n s Sjukdom: a 004 Fredrik Johannessen m ug b s Søn Bamle n s 005 Jakob Johannessen m ug b s Søn Bamle n s 006 Anna Johannessen k ug b d Datter Bamle n s Herre Herre lille 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Jens Larssen Slaatta m g b hf Bygmester Bamle n s 002 Karoline Larssen Slaatta k g b hm Bygmesterkone, husgjerning Solum n s 003 Ingolf Larssen Slaatta m ug f s Maskinist paa dampskib Bamle n s Sannsynleg opphaldstad: Broklyn U.S. 004 Johan Larssen Slaatta m ug b s Snedker Bamle n 005 Inga Larssen Slaatta k ug b d Butikjomfru Bamle n s 006 Konstance Larssen Slaatta k ug b d Datter, husgjerning Bamle n s Herre Herre lille 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Carl Carlsen m g b hf Skomaker Sverige s 002 Kirstine Carlsen k g b hm Skomakerkone, husgjerning Slemdal n s 003 Albert Kristoffersen m ug b fl Handelsbestyrer Fredriksstad n s Herre Herre lille 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Sofie Larssen k g b hm Arbeiderkone Bamle n 002 Jenny Larssen k ug b d Datter Bamle n 003 Margrete Larssen k ug b d Datter Bamle n 004 Lovise Larssen k ug b d Datter Solum n 005 Anders Larssen m ug b s søn Solum n 006 Peder Johan Larssen m g f hf Skogarbeider Solum n Trusamf.: Frie mission Merknad: opholdt sig 7 aar i Amerika. Utgaar Sannsynleg opphaldstad: Portland U.S. Nordamerika Herre Herre lille 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 August Jenssen m g b hf Fyrbøter paa dampskib Brunlanæs n s 002 Johanne Jenssen k g b hm Fyrbøterkone, husgjerning Bamle n s 003 Yngve Jenssen m ug b s Søn Bamle n s Herre Herre lille 3 1 ( m, k) ( m, k) 001 Karl Olsen m g b hf Skogarbeider Bamle n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Bamle Siste bustad i Amerika: Kanada Stilling i Amerika: Skogarbeide Merknad: 002 Andrea Olsen k g b hm Skogarbeiderkone, Skaatø n s husgjerning 003 Joakim Olsen m ug b s Søn Bamle n s Herre Herre lille 3 2 ( m, k) ( m, k) 001 Andrea Jurstad k e b hm Cellulosearb.kone, Solum n s husgjerning 002 Erik Andreas Olsen m ug b s murer ved Cellulose Bamle n s Herre Herre lille 3 2 ( m, k) ( m, k) 001 Isak Halvorsen m g b hf Cellulosearbeider Bamle n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0818 Solum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0818 Solum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0818 Solum Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Folketeljing 1910 for 0232 Lillestrøm, Skedsmo prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1802 Mosjøen Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer