Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1150 Skudenes Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 459 (kvinner: 251, menn: 208) Bustader i kretsen: 87 Krets: 001 Langaker - Prestegjeld: Skudenes Herred/by: Skudenes Langaker - Stava Laurits Simonsen m g b hf Skomager Skudenesn s 002 Rigine Kristiansdatter k g b hm Akre n s 003 Malena Lauritsdatter k ug b d datter Skudenesn s Langaker - Haugen Jens Nilsen m g b hf Gårdbruger Skudenesn s 002 Berta K. Gundersdatter k g b hm Gaardmanskone Akre n s 003 Anna M. Gundersdatter k ug b tj Tjenestepige Akre n s 004 Marselius Ragnvalsen m ug b fl stavangern s Langaker - Stava Abraham Olsen m e b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Olena Abrahamsdatter k e b d Kreaturstel Skudenesn s 003 Malena Larsdatter k ug f d Syerske Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Falnes Langaker - Stava Tobias Kristiansen m g b hf Gaarbruker Skudenesn s 002 Krestina Asbjørnsdatter k g b hm Gaarmanskone Akre n s 003 Kristian Tobiasen m ug b s søn Skudenesn s 004 Elen Tobiasdatter k ug b d datter Skudenesn s 005 Maria Larsdatter k ug b tj Tjenestepige Akre n s 006 Kristian Tønesen m e b hf Folgeman Lyngdal n s 007 Bertine Hansdatter k e b tj Tjenestepige Lyngdal n s 008 Salli Salvesdatter k ug b d datter Tvedestrandn s Langaker - Stava Simon Simonsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Ane Danielsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Selmer Simonsen m ug b s søn Skudenesn s 004 Daniel Simonsen m ug b s søn Skudenesn s 005 Janna Simonsdatter k ug b d datter Skudenesn s 006 Malena Simonsdatter k ug b d datter Skudenesn s 007 Grete Mikkelsdatter k g mt el Arbeiderske Akre n s Sedvanleg bustad: Akre 008 Malena Didriksdatter k e f hm Folgekone Akre n s Sannsynleg opphaldstad: Akre Folketeljinga Langaker - Stava Nils Olai Jonasen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Ane Mortensdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Jonas Nilsen m ug b s søn Skudenesn s 004 Anna Nilsdatter k ug b d datter Skudenesn s 005 Serina Nilsdatter k ug b d datter Skudenesn s 006 Maria Nilsdatter k ug b d datter Skudenesn s 007 Morten Nilsen m ug b s søn Skudenesn s 008 Jørn Nilsen m ug b s søn Skudenesn s 009 Ole Nilsen m ug b s søn Skudenesn s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1150 Skudenes Langaker - Stava Morten Sørensen m ug b hf Gaarbruger og fisker Skudenesn s 002 Olina Nilsdatter k ug b tj Tjenestepige Skudenesn s 003 Anna M. Olsdatter k e b hm Folgekone Skudenesn s Langaker - Stava Morten Simonsen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Anna M. Endresdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Simon Mortensen m g f hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 004 Olava Larsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 005 Anna Simonsdatter k ug b d datter Skudenesn s 006 Laura Simonsdatter k ug b d datter Skudenesn s Langaker - Stava Simon Nilsen m g b hf Gaarbruger Skudenesn s 002 Perolina Olsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Nils Olai Simonsen m g f hf Gaarbruger og fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 004 Anna Didriksdatter k g b hm Gaarmanskone Akre n s 005 Helena Nilsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 006 Lina Nilsdatter k ug b d datter Skudenesn s 007 Simon Nilsen m ug b s søn Skudenesn s 008 Didrik Nilsen m ug b s søn Skudenesn s 009 Maria Nilsdatter k ug b d datter Skudenesn s 010 Nils Olai Nilsen m ug b s søn Skudenesn s 011 Jakob Nilsen m ug b s søn Skudenesn s Langaker - Stava Hans Faltinsen m g f hf Gaardbruger og kok for Skudenesn s skogarbedere Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Amalia Rasmusdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Agnes Hansdatter k ug b d datter Skudenesn s 004 Amalia Larsdatter k ug b tj Tjenestepige Akre n s 005 Faltin Torsen m b hf Folgeman Akre n s 006 Agneta Hansdatter k b hm Folgekone Skudenesn s Langaker - Stava Peder Johannesen m g b hf Fisker Skudenesn s 002 Karina Hansdatter k g b hm Hustel Skudenesn s 003 Johannes Pedersen m ug b s søn Skudenesn s 004 Anna Pedersdatter k ug b d datter Skudenesn s 005 Kasber Pedersen m ug b s søn Skudenesn s Langaker - Stava Hans M. Gundersen m g b hf Gaarbruger Skudenesn s 002 Lena Faltinsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Gustav Hansen m ug b s søn Skudenesn s 004 Klara Hansdatter k ug b d datter Skudenesn s 005 Karl Hansen m ug b s søn Skudenesn s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 006 Ludvig Hansen m ug b s søn Skudenesn s Langaker - Stava Nils Larsen m g f hf Gaardbruger og fisker Akre n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansund 002 Anna Marta Johannesdatter k g b hm Gaarmandskone Akre n s 003 Johannes Nilsen m ug b s søn Akre n s 004 Johan Nilsen m ug b s søn Akre n s 005 Albert Nilsen m ug b s søn Akre n s 006 Olav Nilsen m ug b s søn Akre n s 007 Nils Nilsen m ug b s søn Akre n s 008 Helmer Nilsen m ug b s søn Skudenesn s 009 Amanda Agsverusdatter k ug b tj Tjenestepige Akre n s Langaker - Gotland Simon Jonasen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Kristina Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Skudenesn s 003 Malena Simonsdatter k ug b d datter Skudenesn s 004 Jonas Simonsen m ug b s søn Skudenesn s 005 Peder Simonsen m ug b s søn Skudenesn s 006 Magnus Simonsen m ug b s søn Skudenesn s Langaker - Stava Ane Pedersdatter k e b hm Understøtelse av Heredet Skudenesn s 002 Lars Johansen m ug b s søn Skudenesn s 003 Peder Johansen m ug b s søn Skudenesn s 004 Jakob Johansen m ug b s søn Skudenesn s 005 Malena Johansdatter k ug b d datter Skudenesn s Langaker - Stava Ole Nilsen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Serina Johansdatter k g b hm Gaardmandskone Skudenesn s 003 Helena Olsdatter k ug f d Kreaturstel Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Falnes 004 Johannes Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 005 Hanna Gundersdatter k g b hm Gaardmandskone Skudenesn s 006 Olaf Johannesen m ug b s søn Skudenesn s 007 Janna Johannesdatter k ug b d datter Skudenesn s 008 Selma Johannesdatter k ug b d datter Skudenesn s 009 Marta Johannesdatter k ug b d datter Skudenesn s 010 Johanes Larsen m g f hf Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 011 Maria Olsdatter k g b hm Hustellerske Skudenesn s Langaker - Nygaard Rasmus Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Enger Olsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Rasmus Rasmusen m ug f s Gaardsarbeider Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Jonas Rasmusen m ug b s søn Skudenesn s Folketeljinga Langaker - Nygaard Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1150 Skudenes 001 Albert Rasmusen m g b hf Fisker Skudenesn s 002 Elen Danielsdatter k g b hm Skudenesn s 003 Inga Albertsdatter k ug b d datter Skudenesn s 004 Olga Albertsdatter k ug b d datter Skudenesn s Langaker - Stava Dagfin Larsen m e b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Lovisa Dagfinsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 003 Karina Hansdatter k e b hm Folgekone Skudenesn s Langaker - Stava Hans Tønnesen m g b hf Hustømmerman og fisker Skudenesn s 002 Gondelena Halvorsdatter k g b hm Fiskerkone Skudenesn s 003 Bertine Hansdatter k ug b d datter Skudenesn s 004 Andrias Knudsen m g b hf Hustømmerman og fisker Skudenesn s 005 Helena Hansdatter k g b hm Fiskerkone Skudenesn s 006 Kristine Andriasdatter k ug b d datter Skudenesn s Langaker - Stava Ingvald Dagfinsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Gina Gundersdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Anna Ingvalsdatter k ug b d datter Skudenesn s 004 Johannes Ingvalsen m ug b s søn Skudenesn s 005 Gunnar Ingvalsen m ug b s søn Skudenesn s Langaker - Stava Jonas Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Anna Marta Simosdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Olga Jonasdatter k ug b d datter Skudenesn s 004 Magrete Jonasdatter k ug b d datter Skudenesn s 005 Serina Jonasdatter k ug b d datter Skudenesn s 006 Sofia Jonasdatter k ug b d datter Skudenesn s 007 Anna Jonasdatter k ug b d datter Skudenesn s 008 Ragla Jonasdatter k ug b d datter Skudenesn s 009 Serina Jonasdatter k e b hm Folgekone Skudenesn s 010 Tolles Olsen m ug f s Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Langaker - Stava Kristina Olsdatter k e b hm Gaardbrukerenke Skudenesn s 002 Marta Monsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 003 Maria Monsdatter k ug b d Arbeiderske Skudenesn s 004 Lava Monsdatter k ug b d Arbeiderske ved gaarden Skudenesn s Langaker - Bakken Endre Jakobsen m g b hf Skomager og landhandler Skudenesn s 002 Maria Monsdatter k g b hm Skomagersmadam Skudenesn s 003 Tobias Olsen m e b tj Skomagersvend Jelsa i n s Ryfylke 004 Emanuel Endresen m g b hf Gaardbruker Skudenesn s 005 Bertine Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Skudenesn s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 006 Maria Emanuelsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 007 Kristina Nilsdatter k ug b tj Tjenestepige Skudenesn s Langaker - Goleberg Marid Fagerland k e b hm Gbr.enke og Pensjon Skudenesn s 002 Torleiv T. Fageland m ug b s Gaardarbeider Skudenesn s 003 Bjarne T. Fagerland m ug b s Søn Skudenesn s 004 Perine T. Fagerland k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Didrik Gundersen m g b hf Landhandel Skudenesn s 002 Ragla Hansdatter k g b hm Landhanlerskone Skudenesn s 003 Marta Didrikdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Hannes Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Gunda Didrikdatter k ug b d Datter Skudenesn s 006 Raghil Didrikdatter k ug b d Datter Skudenesn s 007 Martea Didrikdatter k ug b d Datter Skudenesn s 008 Dagny Didrikdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Gunder Jonasen m g b hf Veivogter og fisker Skudenesn s 002 Maria Monsdatter k g b hm Skudenesn s Langaker Erik Jonasen m g f hf Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Marthea Gundersdatter k g b hm Skudenesn s 003 Jonas Eriksen m ug b s søn Skudenesn s 004 Ragla Eriksdatter k ug b d datter Skudenesn s Langaker - Solbakken Bertha Jonsdatter k e b hm Bygselmandsenke Akre n s 002 Sefrida Martinsdatter k ug b fl Akre n s Langaker - Lynghaugen Ole Tollefsen m g b hf Fisker og Gaardbruger Skudenesn s 002 Sina Olsdatter k g b hm Gaarmanskone Akre n s 003 Sina Olsdatter k ug b d Tjenestepige Skudenesn s 004 Tollef Olsen m ug b s søn Skudenesn s 005 Olga Olsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker - Ekrene Morten A. Olsen m g b hf Fisker og Gårbruger Skudenesn s 002 Martha Olsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Ole Mortensen m ug b s Fisker Skudenesn s 004 Marthea Mortensdatter k ug b d datter Skudenesn s 005 Mallena Mortensdatter k ug b hm Folgekone Skudenesn s 006 Nils Mortensen m ug b fl Skudenesn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1150 Skudenes Sjukdom: s Langaker Knud Monsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Tomine Jakobsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Anna Knudsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Hans J. Knudsen m ug b s søn Skudenesn s 005 Magnus Knudsen m ug b s søn Skudenesn s 006 Johana Knudsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 007 Knud Knudsen m ug b s søn Skudenesn s 008 Mons Nilsen m g b hf Folgemman Skudenesn s 009 Kjestine Larsdatter k g b hm Folgekone Skudenesn s 010 Elin Monsdatter k ug b d Hustel og dagarbeider Skudenesn s Langaker - Brekhaugen Gunder Jonasen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Kristina Jetmunsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Jetmund Gundersen m g b hf Fisker Skudenesn s 004 Josefina Jonasdatter k g b hm Hustellerske Skudenesn s 005 Gunder Jetmunsen m ug b s Søn Skudenesn s 006 Jertru Jetmunsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 007 Kristine Jetmunsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker - Brekhaugen Jonas Gundersen m g b hf Fisker Skudenesn s 002 Daartea Gundersdatter k g b hm Hustelerske Skudenesn s 003 Krestine Jonasdatter k ug b d Dattar Skudenesn s 004 Maria Jonasdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Geaarg Jonasen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker - Haugeland Ole Halvorsen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Lavrensa Nilsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s Langaker Morten Monsen m g b hf Gaarbruger Skudenesn s 002 Jertrud Gundersdatter k g b hm Gaarmansdkone Skudenesn s 003 Bertine Mortensdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Oliver Simonsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Jørgina Monsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Mandius Oliversen m ug b s Søn Skudenesn s 004 Ole Oliversen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Albert Oliversen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker - Stølsbakken Endre Olsen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Karina Olsdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Sina Endresdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Bendik Endresen m g b hf Fisker og Gaardarbeider Skudenesn s 005 Kaia Gundersdatter k g b hm Hustellerske Skudenesn s 006 Karine Bendiksdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker - Sletten Simon Halvorsen m g b hf Gaardbruker og fisker Skudenesn s 002 Johanna Hansdatter k g b hm Gaardmanskone Akre n s 003 Hagvart Simonsen m ug f s Gaardarbeider Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Anna Simonsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 005 Marta Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 006 Hans J. Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Signe Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker - Slettaa Mallena Jørgensdatter k e b hm Gaarmansenkke Skudenesn s 002 Jørgen Andersen m ug b s Gaardarbeider og fisker Skudenesn s 003 Jørgina Andresdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s Langaker - Stien Halvar Svensen m e b hf Bygselmand Skudenesn s 002 Kristoffer Eriksen m g b hf Gaardarbeider og fisker Akre n s 003 Malena Halvorsdatter k g b hm Gaardarbeiderske Skudenesn s 004 Karina Kristofferdatter k ug b d Sypige Skudenesn s 005 Simon Kristoffersen m ug f s Hustømmermand Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Langaker Peder J. Pedersen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Mallena Jørgensdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Ragla Pedersdatter k ug b d Sypige Skudenesn s 004 Johan Pedersen m ug b s Gaardarbeider og fisker Skudenesn s 005 Marta H. Pedersdatter k ug b d Gaardstel Skudenesn s Langaker Mons Pedersen m ug b hf Gaardsarbeider og fisker Skudenesn s 002 Inger Jørgensdatter k ug b hm Hustel og dagsarbeider Skudenesn s Langaker Maria Jakobsdatter k ug b hm Understøtelse av herredet Skudenesn s 002 Elin M. Gregoriusdatter k ug b d Dagarbeiderske Skudenesn s 003 Hilda Halvorsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Jakob Monsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Karina Monsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1150 Skudenes 003 Maria Jakobsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 004 Simon Monsen m ug b fl Gaardarbeider Skudenesn s Sjukdom: a 005 Ole Halvorsen m g f hf Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Jørgina Jakobsdatter k g b hm Hustellerske Skudenesn s 007 Halvar Olsen m ug b s Søn Skudenesn s 008 Borgny Olsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Jokum Monsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Mætta Pedersdatter k g b hm Gaarmanskone Akre n s 003 Amanda Jokumsdatter k ug f d Syerske og Skredder Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Akre 004 Ranghild Jokumsdatter k ug b d Syerske Skudenesn s 005 Martin Jokumsen m ug b s Fikeri Skudenesn s 006 Petra Jokumsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 007 Didrik Jokomsen m ug b s Gaardsarbeider Skudenesn s 008 Peder Jokumsen m ug b s Søn Skudenesn s 009 Magnus Jokumsen m ug b s søn Skudenesn s 010 David Jokumsen m ug b s søn Skudenesn s 011 Maria Jokumsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 012 Mons Mortensen m e b hf Folgemand Skudenesn s Langaker Gunnar Andersen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Lovisa Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Skudenesn s 003 Maria Gunnarsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Anders Gunnarsen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Ole Gunnarsen m ug b s Søn Skudenesn s 006 Kristina Gunnarsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 007 Borkild Gunnarsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 008 Dagny Gunnarsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 009 Maria Didriksdatter k e b hm Folgekone Skudenesn s 010 Kristensa Pedersdatter k ug b fl fors. av Gbr Skudenesn s Merknad: fors. av Gbr. E: Tilført med blyant Langaker Erik A. Jonasen m e b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Hanna Ereksdatter k ug b d Syerske Skudenesn s 003 Amanda Ereksdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 004 Inger Ereksdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Martin Olsen m ug b Skudenesn s Langaker Gregorius Gregoriusen m ug b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Bergete Rasmusdatter k ug b tj Tjenestepige Bokn n s 003 Signe Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Gunder Gregoriusen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Marta Jensdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Langaker Jørgen Simonsen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Olina Andersdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Maria Andersdatter k ug b tj Tjenestepige Skudenesn s Langaker Jonas Andersen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Tala Monsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s Langaker Erek Danielsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Johanna Berdinesdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Agnes Ereksdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Jens Ereksen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Anna M. Danielsdatter k ug b tj Tjenestepig Skudenesn s 006 Daniel Jensen m g b hf Folgeman og fisker Skudenesn s 007 Olina Torbjørnsdatter k g b hm Folgekone Skudenesn s 008 Tolles Danielsen m ug b s Fisker Skudenesn s 009 Dårtia Danielsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Kaia Faltinsdatter k e b hm Gaardbrugerenke Skudenesn s 002 Lovisa Halvorsdatter k ug b d Syersk og gaardstel Skudenesn s Langaker Ole Andriasen m g b hf Fisker og Gaardbruger Skudenesn s 002 Katrina Gundersdatter k g b hm Gaardbrugerkone Skudenesn s 003 Helena Olsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Anna Olsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Olga Olsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Andrias Olsen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Katrina Tønesdatter k g b hm Gaardbrugerkone Skudenesn s 003 Johanna Tommasdatter k ug b fl Skudenesn s Langaker Jonas Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Maria Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Skudenesn s 003 Kaia Jonasdatter k ug b d Syerske Skudenesn s 004 Johanna Jonasdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Jonas Jonasen m g f hf Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Bertine Jonasdatter k g b hm Fiskerkone Skudenesn s 007 Jonas Jonasen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1150 Skudenes 001 Jørgen Didriksen m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Maria Nilsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Maria Jonasdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 004 Didrik Jørgensen m g b hf Landhandler og Gaardbr Skudenesn s 005 Sina Jonasdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 006 Jørn Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Borny Didriksdatter k ug b d Datter Skudenesn s 008 Jonas Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 009 Olava Didriksdatter k ug b d Datter Skudenesn s 010 Karl Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 011 Arne Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 012 Sigurd Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker Hannes Jonasen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Bertine Jakobsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Kaia Hannesdatter k ug b hm Datter Skudenesn s 004 Jonas Hannesen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Karina Halvarsdatter k e b hm Folgekone Skudenesn s 006 Kaia Jonasdatter k ug b d Hustel Skudenesn s Langaker Martin Jørgensen m g b hf Fisker og Gaardbruker Skudenesn s 002 Gina Andersdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Anna M. Martinsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Jørn Martinsen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Maria Martinsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 006 Maria Jørgensdatter k e b hm Egne midler Skudenesn s 007 Anna M. Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 008 Mads Pedersen m ug b s Søn Herø n s 009 Olina Pedersdatter k ug b d Datter Herø n s 010 Jenny Pedersdatter k ug b d Datter Herø n s 011 Ragna Pedersdatter k ug b d Datter Herø n s 012 Magnus Pedersen m ug b s Søn Herø n s Langaker - Stanghaugen Didrik Andersen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Bertine Johansdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Marta H. Didriksdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Anders Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Johan Didriksen m ug b s søn Skudenesn s 006 Bjørn Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Magnus Didriksen m ug b s Søn Skudenesn s 008 Johan Monsen m g b hf Folgemand Skudenesn s 009 Marta H. Didriksdatter k g b hm Folgekone Skudenesn s 010 Knud Lunde m ug mt el Gårdbruker Hetland n s Sedvanleg bustad: Stavanger Langaker Gunder Jetmundsen m g b hf Lods og fisker Skudenesn s 002 Loisa Kristiansdatter k g b hm Lodsfru Skudenesn s Langaker - Braaten Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Ole Olsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Maria Jakobsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Bertine Olsdatter k ug b d Syerske Skudenesn s 004 Mandius Olsen m ug b s Fisker Skudenesn s 005 Jørgen Olsen m ug b s Søn Skudenesn s 006 Ingval Olsen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Petronelle Olsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker Gregorius Monsen m e b hf Understøtelse av heredet Skudenesn s Langaker - Næs Simon Hansen m g b hf Gaardbruker Skudenesn s 002 Karina Tollefdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Hans Simonsen m ug f s Verksarbeider Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Jakob Simonsen m ug b s Skudenesn s Arbeidsledig: l 005 Tala Simonsdatter k ug b d Dagarbeider Skudenesn s 006 Maria Simonsdatter k ug b d Dagarbeider Skudenesn s Langaker - Næs Eli Hansdatter k ug b hm Gaardbrukerske Skudenesn s 002 Malene Hansdatter k ug b hm Gaardbrukerske Skudenesn s Langaker - Næs Kornelius Salvesen m g b hf Gaardbruker Skudenesn s 002 Olina Eriksdatter k g b hm Gaadmanskone Akre n s 003 Salve Salvesen m e b hf Folgeman Skudenesn s Langaker - Næs Peder Næs m g b hf Gaardbruker og fisker Skudenesn s 002 Marta Simonsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Ola Pedersen m ug b s Gaardarbeider Skudenesn s 004 Anna Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Lina Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 006 Simon Pedersen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Ragna Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 008 Magnus Pedersen m ug b s Søn Skudenesn s 009 Olava Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 010 Arne Pedersen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker - Næs Tøres Hansen m g b hf Gårdbruker og fisker Skudenesn s 002 Serina Johannesdatter k g b hm Gaarmanskone Skudenesn s 003 Josefina Jakobsdatter k ug b tj Tjenestepige Skudenesn s Langaker - Næs Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1150 Skudenes 001 Jakob Johannesen m g b hf Fisker og Gaardbruker Skudenesn s 002 Serina Hansdatter k g b hm Gaarmandkone Skudenesn s 003 Sina Jakobsdatter k ug b d Sypige Skudenesn s 004 Hans J. Jakobsen m ug f s Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Langaker - Næs Simon Simonsen m g b hf Gaardbruker og fisker Skudenesn s 002 Kaia Hansdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Simon Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 004 Kornelia Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Magerta Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 006 Hans Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Didrik Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 008 Magreta Larsdatter k e b hm Folgekone Skudenesn s Langaker - Sørhaug Lars Simonsen m g b hf Gaardbruker og fisker Skudenesn s 002 Laura Knudsdatter k g b hm Gaardmanskone Akre n s 003 Simon Larsen m ug b s Gaardarbeider Skudenesn s 004 Knud Larsen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Magrete Larsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 006 Jertru Larsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 007 Sigurd Larsen m ug b s Søn Skudenesn s 008 Laura Larsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 009 Martin Larsen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker - Næs Sjur Sjursen m g b hf Rentenist Skudenesn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1865 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Skudesnes Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Gaardbruker Merknad: 002 Maria Simonsdatter k g b hm Rentenistkone Skudenesn s 003 Hans Sjursen m ug b fl Rentenist Skudenesn s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1865 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Skudenes Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Gaardbruker Merknad: Langaker - Stol Berta M. Gundersdatter k e b hm Gaardbrukerenke Skudenesn s 002 Olina Simonsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s Langaker - Stol Morten Olsen m ug b hf fisker Skudenesn s Merknad: fisker E: Tilført med rød penn 002 Jertru Olsdatter k e b hm Skudenesn s Langaker - Stol Karina Knudsdatter k e b hm Daglønner? Skudenesn s Merknad: Daglønner? E: Tilført med rød penn Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Langaker - Stol Ole Asbjørnsen m g b hf Gaardbruker og fisker Akre n s 002 Ingeborg Halvorsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Helena Olsdatter k ug b d Kreaturstel Skudenesn s 004 Halvar Olsen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Jertru Olsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 006 Albert Olsen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker - Stolshagen Malena Pedersdatter k ug b hm Landhandlar Skudenesn s Langaker - Stol Jonas Gundersen m g b hf Fisker Skudenesn s 002 Anna Olsdatter k g b hm Skudenesn s 003 Gunnar Jonasen m ug b s Søn Skudenesn s 004 Ole Jonasen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Helmer Jonasen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker - Stol Simon Olsen m g b hf Fiskar og Gaardbruker Skudenesn s 002 Sofia Jakobsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Gurina Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Karina Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Oskar Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s Langaker - Stol Ole A. Simonsen m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Berta M. Pedersdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Perolina Simonsdatter k ug b tj Tjenestepige Skudenesn s 004 Jørgen Olsen m ug f s Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Langaker - Stol Peder J. Pedersen m g b hf Fisker og Gaardbruger Skudenesn s 002 Ragla Halvorsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Mallena Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 004 Nelle Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Peder Pedersen m ug b s Søn Skudenesn s 006 Haakon Pedersen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Kristina Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s 008 Jakobina Pedersdatter k ug b d Datter Skudenesn s Langaker - Stol Peder Simonsen m e b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Simon Pedersen m g f hf Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 003 Lina Nilsdatter k g b hm Fiskerskone Skudenesn s 004 Hanna Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1150 Skudenes Langaker - Stol Jonas Simonsen m g b hf Gaardbruker og fisker Skudenesn s 002 Jertrud Monsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s 003 Peder Jonasen m g f hf Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Maria Nilsdatter k g f hm Fiskerkone Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Langager Langaker - Stol Martin Jonasen m g b hf Fisker Skudenesn s 002 Ragnel Halvorsdatter k g b hm Fiskerkone Skudenesn s 003 Jonas Martinsen m ug b s Søn Skudenesn s 004 Karina Martinsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Halvar Martinsen m ug b s søn Skudenesn s Langaker - Faielssæte Ole Monsen m g b hf Gaardbruker og fisker Skudenesn s 002 Gurina Chrisnsdatter k g b hm Gaardmanskone Skudenesn s Langaker - Haugen Kristina Jonsdatter k ug b hm Dagarbeider Skudenesn s Merknad: E: Slutt på tellingkreds 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 440 (kvinner: 216, menn: 224) Bustader i kretsen: 84 Krets: 002 Langager Prestegjeld: Skudenes Herred/by: Skudenes Langager Kløyvadne Halvor Svensen Langager m g b hf Fisker og stenarbeide Skudenesn s 002 Kristina Ellingsdatter k g b hm Fiskerkone Skudenesn s 003 Ole Halvorsen m ug f s Fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Stavanger 004 Ragla Halvorsdatter k ug b d Tjenestepige Skudenesn s Arbeidsledig: l Langager Kløyvadne Endre Jørgensen Langager m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Janna Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Aakre n s 003 Jørgen Endresen m ug b s Søn Skudenesn s 004 Helene Hansdatter k e b Folgekone Folgekone Skudenesn s Langager Langager Helene Pedersdatter Langager k s b hm Gaardbrugerske Aakre n s 002 Olava Nilsdatter k s b d Tjenestepige Skudenesn s Langager Langager Simon S. Langager m g f hf Gaardbr. og fisker Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Finnø 002 Laura Larsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Skudenesn s 003 Lars Simonsen m ug b s Gaardsarbeider og fisker Skudenesn s 004 Marthea Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Serine Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 006 Simon Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 007 Anna Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 008 Laura Simonsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 009 Sigurd Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 010 Olaf Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 011 Arne Simonsen m ug b s Søn Skudenesn s 012 Gjertrud Jokomsdatter k e b fl Folgekone Skudenesn s Langager Torvberg Goval G. Langager m e f hf Fisker, graastensmurer og Skudenesn s gaardbr. Sannsynleg opphaldstad: Kvitingsø 002 Martha Gonvalsdatter k ug b d Datter Skudenesn s 003 Gunnar Gonvaldsen m ug b s Søn Skudenesn s 004 Jørgen Gonvalsen m ug b s Søn Skudenesn s 005 Sina Gondersdatter k ug b tj Tjenestepige Skudenesn s 006 Sina Jakobsdatter k ug mt b Kjolesyerske Skudenesn s Sedvanleg bustad: Næs Langager Langager Jokom T. Langager m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Johanna Eriksdatter k g b hm Gaardmandskone Skudenesn s 003 Toldus Jokomsen m ug f s Gaardsarbeider Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: North Dakota Amerika 004 Karina Jokomsdatter k ug b d Datter Skudenesn s Sjukdom: a 005 Nelles Knutsen m ug b tj Tjenestedreng Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1901 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Iowa 006 Hanna Torbjørnsdatter k ug b el uden indtægt av egne midler Merknad: av egne midler E: Tilført med rød penn Stilling i Amerika: Født i Amerika Merknad: Skudenesn Langager Langager Johannes H. Langager m g b hf Gaardbruger og fisker Skudenesn s 002 Hanna Hansdatter k g b hm Gaardbrugerkone Skudenesn s 003 Hans J. Johannessen m ug b s Søn Skudenesn s 004 Ane Johannesdatter k ug b d Datter Skudenesn s 005 Harald Johannessen m ug b s Søn Skudenesn s 006 Selma Johannesdatter k ug b d Datter Skudenesn s 007 Nils Johannessen m ug b s Søn Skudenesn s 008 Martha Nilsdatter k ug b tj Tjenestepige Skudenesn s Langager Langager Hans J. Hansen Langager m ug b hf Møbelsnædker Skudenesn s Langager Langager Hans Svensen Langager m g b hf Gaardbruger Skudenesn s 002 Magrethe Sørensdatter k g b hm Gaardbrugerkone Skudenesn s 003 Sina Hansdatter k ug f d Kjolesyerske Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Aakre 004 Peder Hanssen m ug f s Gaardsarbeider Skudenesn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Gonvald Hansen m ug b s Søn Skudenesn s Folketeljinga Langager Langager Digitalarkivet - Arkivverket Side 25 s

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Gardsnr. 14 Årvoll. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 14 Årvoll. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 14 Årvoll. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Årvoll. Ansvarlig: Arne Edvin Dahl. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer