Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1648 Støren Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 424 (kvinner: 220, menn: 204) Bustader i kretsen: 65 Krets: 001 Engen og Folstad Prestegjeld: Støren Herred/by: Støren Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Engen og Folstad Smaavollann (5 m, 8 k) 1 14 (6 m, 8 k) 001 Ole Baardsen m e b hf Banevogter Horg n s 002 Anne Olsdatter k ug b d Husgjærning Støren n s 003 Kjersti Olsdatter k ug b d Husgjærning Støren n s 004 Kjersti Larsdatter Krogstad k e b Svigermor Føderaad Horg n s 005 Bernt Midtjeld m ug b el Materialassistent ved Davik n s Dovrebanen 006 Anders Lien m ug b el Stikningsformand ved Evanger n s Dovrebanen 007 Martin Halvorsen m g b hf Jb.anlægsarbeider Jemtland n s Sverige Merknad: Bryggerhuset 008 Mathea Guldbrandsen k g b hm Husgjærning Vang i n s Valdres 009 Odvia Olavsdatter k ug b d datter Storelvedalen n s 010 Kjersti Martinsdatter k ug b d datter Valdres n s 011 Helga Martinsdatter k ug b d datter Valdres n s 012 Haldor Martinsen m ug b s Søn Lilleelvedalen n s 013 Martine Martinsdatter k ug b d Datter Jemtland n s Sverige 014 Ole Fiske m e f el Broformand ved jernb Surendalenn s Sannsynleg opphaldstad: Rognes Engen og Folstad Krogstads hus 12 (9 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Petter Estensen m g b hf Konduktør Horg n s 002 Marit Arntsdatter k g b hm Husgjerning Renebo n s 003 Esten Pettersen m ug b s Jb.tellegrafarbeider Horg n s 004 Anna Pettersdatter k ug b d Husgjærning Horg n s 005 Sigurd Pettersen m ug b s Søn Horg n s 006 Agnes Pettersdatter k ug b d Datter Støren n s 007 Annæus Vaterholm m g b el hf Anlægsarbeider ved Værdalenn s Dovrebanen 008 Iver Almaas m ug b el Anlægsarbeider ved Høilandetn s Dovrebanen Horg 009 Matæus Vaterholm m g b el Anlægsarbeider ved Værdalenn s Dovrebanen 010 Magnus Johansen m ug b el Anlægsarbeider ved Lofoten n s Dovrebanen 011 John Vold m g mt Tilreisende Gbr Rennebu n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Rennebo 012 Arnt Sagen m g mt Tilreisende Gbr Opdal n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Engen og Folstad Voldtrøen 9 (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Ole Hansen m g b hf Snekker & jordbr. S Støren n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gulaug Hansen k g b hm Telefonsistinde ved Støren n s sentralst. 003 Ole O. Hansen m ug b s Søn Støren n s 004 Gustav H. Hansen m ug b Sønnesøn Søn Støren n s 005 Halvor Jensen Vold m ug b Føderaadsmd Føderaad Støren n s 006 Rasmus Hansen Lund m g b hf Arbeidsformand ved Skiaaker n s Dovrebaneanlægget Gudbrandsdalen Merknad: Verstedbygningen 007 Severine Kristofersdatter Lund k g b hm hustru Romedal n Hedemarken s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1648 Støren 008 Ragna Rasmusdatter Lund k ug b d Kvam n s Gudbrandsdalen 009 Sina Rasmusdatter Lund k ug b d Jevnaker n s Engen og Folstad Bordals hus (Voldtrøen) 5 (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ellev Andersen Bordal m g f hf Vognmand Soknedalen n s Sannsynleg opphaldstad: Opdal 002 Kari Olsdatter Bordal k g b hm Husgjærning Støren n s 003 Anders Ellevsen Bordal m ug b s Støren n s Arbeidsledig: l 004 Emelie Ellevsdatter Bordal k ug b d Datter Støren n s 005 Sivert Ellevsen Bordal m ug b s Søn Støren n s 006 Charlotte Ellevsdatter Bordal k ug b d Datter Støren n s Engen og Folstad Husmand Engens hus 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) (Voldtrøen) 001 Herman Engen m g b hf Lokomotivpudser Horg n s 002 Ingrid Engen k g b hm Husgjerning Støren n s 003 Einar H. Engen m ug b s Søn Støren n s 004 Severin H. Engen m ug b s Søn Støren n s 005 Else H. Engen k ug b d Datter Støren n s Merknad: E: Fødselsåret rettet fra 1910 til 1909 med blyant i kilden. 006 Marit Anfinsdatter Presthus k ug b Losjerende Vaskerjente ved jb (Vognvask) Soknedalen n Merknad: 2den Etage 007 Sigurd Hilmarsen m ug b s Søn Støren n s 008 Anna Sivertsdatter k ug b d Pleie-Datter fors. tjenestepike Soknedalen n s Engen og Folstad Trotvigtrøen 6 (3 m, 3 k) (2 m, 2 k) 001 Jakop Pedersen Rønning m g b hf Garver S Kvikne n s 002 Marit Kristoffersdatter k g b hm Husgjærning Budalen n s Rønnning 003 Fridtjof Jakopsen Rønning m ug b s Garveriarbeider Støren n s 004 Signe Jakopsdatter Rønning k ug b d Datter Støren n s 005 Margit Hansen k ug mt Datterdatter Støren n s (Datter) Sedvanleg bustad: Sparbuen 006 Petter Pettersen Vang m g mt Leiearbeider hf Garveriarbeider Trondhjemn s el Sedvanleg bustad: Rognes Engen og Folstad Else Engens hus (Trøen) 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Else Olsdatter Engen k e b hm Pension Dovre n s 002 Severine Severinsdatter Engen k ug b d Sypike Horg n s 003 Emelie Severinsdatter Engen k ug b d Datter Støren n s 004 Harald Bernhardsen m ug b s Støren n s Engen og Folstad Engen 10 (7 m, 3 k) 8 (5 m, 3 k) Arnt Hanssen m e b hf Postbud Støren n s 002 Siri Arntsdatter k ug b d Husgjærning Støren n s 003 Hilmar Jensen m ug b s Søn Støren n s 004 Arnold Jensen m ug b s Søn Støren n s 005 Peder Værnes m g b el hf Snedker ved Dovrebanen Stjørdale n s 006 Johan Knudsen m g b hf Jb. Broarbeider Støren n s Merknad: Sideværelse 007 Randi Estensdatter k g b hm Husgjærning Støren n s s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 008 Berit Johansdatter k ug b d Datter Støren n s 009 Lars Munkvold m g mt Tilreisende Grb. Opdal n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal 010 Erik Bjerken m g mt Tilreisende Grb. Opdal n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal Engen og Folstad Baardstrøen 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Pedersen Bjørgen m g b hf Jb.anlægsarbeider Støren n s 002 Gjertrud Andersdatter k g b hm Støren n s Sjukdom: b 003 Marit Olsdatter k ug b d Datter Støren n s 004 Peder Olsen m ug b s Søn Støren n s 005 Ingebrigt Olsen m ug b s Søn Støren n s 006 Signe Olsdatter k ug b d Datter Støren n s 007 Gurin Severinsen Engen m g b hf Jb.anlægsarbeider Støren n s 008 Guru Ingebrigtsdatter k g b hm hm Soknedalen n s Engen og Folstad Øiastuen 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Eliasen Granmo m g b hf Privat understøttet Gaver Støren n s fra private Arbeidsledig: l 002 Gjertrud Toresdatter Granmo k g b hm Støren n s Arbeidsledig: l 003 Anna Pedersdatter Granmo k ug b d Støren n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Engen og Folstad Woldøien (5 m, 8 k) 1 13 (5 m, 8 k) 001 John Jensen m g f hf Gaardbr. & Furer Støren n s Merknad: Hovedbyggen Sannsynleg opphaldstad: Rognes 002 Kjersti Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Soknedalen n s 003 Jens Johnsen m ug f s Søn Støren n s Sannsynleg opphaldstad: Rognes 004 Marit Johnsdatter k ug b d Datter Støren n s 005 Olga Johnsdatter k ug b d Datter Støren n s 006 Einar Johnsen m ug b s Søn Støren n s 007 Inga Johnsdatter k ug b d Datter Støren n s 008 Oline Anfindsdatter k ug b tj Tjenestepike Soknedalen n s 009 Elev Pedersen m g b hf Føderaadsmand Støren n s Merknad: Føderaadshuset 010 Kjersti Olsdatter k g b hm Føderaadskone Soknedalen n s 011 Kolbjørn Heije m g b hf Ingeniør Dovrebanen Flaa n s Hallingdal Merknad: Sidebygningen 012 Magda Heije k g b hm hm Gjøvik n s 013 Marit Kristensdatter k ug b tj tjenestepike Opdal n s 014 Hans Bjerkaas m g mt Tilreisende hf Gbr Foldalen n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal 015 Johan Bjerkaas m ug mt s Gbr.søn Opdal n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal Engen og Folstad Hofsminde (9 m, 5 k) 14 (9 m, 5 k) Ole Olsen Røskaft m g b hf Kjøpmand jordbr Horg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gjertrud Eriksdatter Røskaft k g b hm Husgjærning Støren n s 003 Bergljot Olsdatter Røskaft k ug b d Datter Støren n s 004 Olav Olsen Røskaft m ug b s Søn Støren n s 005 Einar Olsen Røskaft m ug b s Søn Støren n s 006 Kaare Bjarne Olsen Røskaft m ug b s Søn Støren n s 007 Trygve Jacob Olsen Røskaft m ug b s Søn Støren n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1648 Støren 008 Ole Bergan m ug b tj tjener Holtaalenn s 009 Randi Johnsdatter k ug b tj tjener Støren n s 010 Ellev Bostad m ug b Bager Flaa n s 011 Karl Sivertsen Brendjord m g b hf Vognmand Støren n s Merknad: Sideværelse 012 Charlotte Konstance k g b hm Husmor Kjerringøn s Brendjord 013 Karen Johanne Brendjord k ug b d Datter Støren n s 014 Tomas Pedersen m ug b tj tjenestedreng Støren n s Engen og Folstad P. Riises handelsted 9 (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Peder E. Riise m g b hf Uhrmanger og Rennebo n s Landhandler S 002 Rachel Riise k g b hm Trondhjemn s 003 Lilja Riise k ug b d Støren n s 004 Marta Iversdatter Horg k ug b tj tjenestepike Horg n s 005 Anders A. Hermandstad m ug b Uhrmager Melhus n s 006 Johan A. Berg m g b Bager Stjørdale n s 007 Hans P. Foros m ug b Bagerlærling Singsaas n s 008 Anton Edvard Sørheim m ug b el Stikningsformand ved Værdalenn s Dovrebanen 009 Nils Mikkelsen Havdal m ug b el Arbeider ved Dovrebanen Indseth n s Engen og Folstad Nytrøen (5 m, 7 k) 10 (4 m, 6 k) Anton T. Flagestad m g b hf Kjøpmand Lesje n s 002 Brit Hansdatter Flagestad k g b hm Husgjærning Opdal n s 003 Tora A. Flagestad k ug b d Datter Støren n s 004 Harald A. Flagestad m ug b s Søn Støren n s 005 Marit A. Flagestad k ug b d Datter Støren n s 006 Karen A. Flagestad k ug b d Datter Støren n s 007 Sverre A. Flagestad m ug b s Søn Støren n s 008 Asbjørn A. Flagestad m ug b s Søn Støren n s 009 Kristine Gaare k ug b tj tjenestepike Aalen n s 010 Mari Gorseth k ug b tj tjenestepike Frostad n s 011 Else O. Bakken k ug mt Sypike Støren n s Sedvanleg bustad: Bakken 012 Rasmus Sneve m g mt Tilreisende Gbr Opdal n s Merknad: E: Fødselsår ca påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal Engen og Folstad Betjentboligen Støren jb.st. 10 (4 m, 6 k) 9 (3 m, 6 k) Kristian Olsen Torvik m g b hf Fyrbøter ved jernbanen Øre n s (Nordmøre) 002 Katinka Torvik k g b hm hm Angvik n s 003 Odd Kristiansen Torvik m ug b s Søn T.hjem n s 004 Sylvia Kristiansdatter Torvik k ug b d Datter T.hjem n s 005 Haldis Kristiansdatter Torvik k ug b d Datter Støren n s 006 Lovise Vik k ug b tj tjenestepike Angvik n s 007 Even Løvseth m e b hf Lokomotivfører Melhus n s Merknad: 2den Etage 008 Anne Løvseth k e b Føderådskone Melhus n s 009 Anna Vangberg k ug b tj tjenestepike Mosvikenn s 010 Anton Johansen m ug mt Fyrbøteraspirant ved jb. n s Sedvanleg bustad: Trondhjem Engen og Folstad Røskafts handelsted 8 (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ole L. Røskaft m g b hf Handelsmand Horg n s 002 Anne Røskaft k g b hm Melhus n s 003 Gunvor Røskaft k ug b barn Støren n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Karen Røskaft k ug b barn Støren n s 005 Lars Røskaft m ug b barn Støren n s 006 Aase Røskaft k ug b barn Støren n s 007 Svanhild Bogøien k ug b Tjenestepike Trondhjemn s 008 Anna Løberg k ug b Tjenestepike Høilandetn s Engen og Folstad Smedstuen 8 (5 m, 3 k) (0 m, 2 k) 001 Jonetta Olsen k e b hm Kaffeutsalg Stjørdale n s 002 Johanna Olsen k ug mt d Tjenestepike Meraker n s Sedvanleg bustad: Thjem 003 Ingeborg Olsen k ug b d Datter Trondhjemn s Sjukdom: d 004 Olaus Nysæter m ug mt Tilreisende Tjenestedreng Opdal n s Sedvanleg bustad: Opdal 005 Edvard H. Vorhaug m ug mt Tilreisende Tjenestedreng Strinden n s Sedvanleg bustad: Opdal 006 Arnt O. Skjørstad m ug mt Tilreisende Gbr.søn Opdal n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal 007 Ingebrigt Bø m g mt Tilreisende Gaardbruker Opdal n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal 008 Teodor I. Bø m ug mt Tilreisende Gbr.søn Opdal n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal Engen og Folstad Støren jernbanestation 21 (10 m, 11 k) 17 (9 m, 8 k) Lars Bye m g b hf Stationsmester Horg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Petra Bye k g b hm Trondhjemn s 003 Thora Bye k ug b d Meraker n s 004 Borghild Bye k ug b d Støren n s 005 Lilja Bye k ug b d Støren n s 006 Jakob Bye m g mt hf s Telegrafist ved jb Meraker n s Sedvanleg bustad: Heimdal 007 Arntine Bye k g mt hm Elsfjorden s Sedvanleg bustad: Heimdal 008 Solveig Bye k ug mt d Trondhjemn s Sedvanleg bustad: Heimdal 009 Valborg Bye k ug mt d Støren n s Sedvanleg bustad: Heimdal 010 Reidulf Whist m g b hf Telegrafist ved jb Singsaas n s Merknad: Betjentboligen 011 Kjersti Whist k g b hm Støren n s 012 Reidun Whist k ug b d Støren n s 013 Erling Whist m ug b s Støren n s 014 Arnt Knudsen m g b hf Underkonduktør ved Horg n s jernbanen 015 Ingeborg Knudsen k g b hm Horg n s 016 Kristian Knudsen m ug b s Hegre n s 017 Borghild Knudsen k ug b d Hegre n s 018 Ingvald Knudsen m ug b s Trondhjemn s 019 Erling Knudsen m ug b s Trondhjemn s 020 Erling Fiske m ug b el Telegrafist ved jernb Trondhjemn s 021 Asbjørn Amundsen m ug b el Telegrafist ved jernb Hamar n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Engen og Folstad Storengen (Flagestads hotel) (10 m, 8 k) 1 14 (6 m, 8 k) 001 Mattias T. Flagestad m g b hf Hoteleier Postaabner Lesje n s Stationsholdn. Gaardbruger 002 Gudrun A. Flagestad k g b hm Husfrue Opdal n s 003 Arnold M. Flagestad m ug b s Søn Støren n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1648 Støren 004 Dagmar M. Flagestad k ug b d Datter Støren n s 005 Gudrun Marie M. Flagestad k ug b d Datter Støren n s 006 Ole I. Viken m ug b tj Postbetjener Opdal n s 007 Ole E. Bordal m ug b tj Gaardsdreng Støren n s 008 Gunnar J. Lien m ug b tj Skydsgut Støren n s 009 Arnt A. Folstad m ug b tj Skydsgut Støren n s 010 Mari Flagestad k ug b tj Tjenestejente Lesje n s 011 Berit Olsdatter Granmo k ug b tj Tjenestejente Støren n s 012 Ane Skjenold k ug b tj Barnepike Børseskogn n s 013 Oline Bendekte Hegstad k ug b tj Tjenestejente Lødingenn s 014 Johanna O. Norbøvik k ug b Diakonisse Akre n s Romsdalen 015 Karl Hovig m mt fl Reisende Handelsreisende Sedvanleg bustad: Trondhjem 016 Svend E. Gulaker m g mt fl hf Reisende Gaardbruger Opdal Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal 017 Ole S. Gulaker m ug mt fl s Reisende Gbr.søn Opdal Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal 018 Even H. Mjøen m g mt fl hf Reisende Gaardbruger Opdal Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Opdal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Engen og Folstad Engen vestre (8 m, 4 k) 1 12 (8 m, 4 k) 001 Hans Andreas Myhre m g b hf Hoteleier Trondhjemn s Merknad: Hovedbygningen 002 Johanne Myhre k g b hm hm Levangern s 003 Hilmar Johannes Myhre m ug b s s Støren n s 004 Hans Edvard Broholm Myhre m ug b s s Støren n s 005 Paul Arthur Myhre m ug b s s Støren n s 006 Randine F. Oldervik k ug b tj tj Aure n s 007 Hilmar Myhre m g b hf Agent Trondhjemn s Merknad: Føderaadshuset 008 Eduarda Myhre k g b hm hm Trondhjemn s 009 Jørgine Pettersen k ug b tj tj Opdal n s 010 Georg Robert Lorange m ug b fl %el% Diplomingeniør beskjeft Kristianian s ved Dovrebanen 011 Olav Volden m ug b fl %el% Ingeniør ved Dovrebanen Alstadhaug n s 012 August Pettersen m ug b fl %el% Ingeniør ved Dovrebanen Brudvik n Engen og Folstad Solheim (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Andreas Oftedahl m g b hf Apoteker Arendal n s 002 Ragna Augusta Oftedahl k g b hm Farmaceut Skien n 003 Gjertrud Engen k ug b tj Støren n s Engen og Folstad Sørstuen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Jens Jensen Engen m g b hf Smed ved jernbanen Støren n s 002 Kari Johnsdatter Engen k g b hm hm Støren n s 003 Jens Jensen Engen m ug b s Stikningsmandskap ved Støren n s ombygningen Størenbanen 004 Johan Jensen Engen m ug b s Søn Støren n s 005 Gudrun Jensdatter Engen k ug b d Datter Støren n s 006 Kristian Jensen Engen m ug b s Søn Støren n s 007 Kari Olsdatter Engen k ug b fl Forpleies av fattigvæsenet Horg n s Engen og Folstad Doktorgaarden (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 William Wille m g b hf Distriktslæge Hobøl n s 002 Hanna Wille k g b hm Husfrue Aalesundn s 003 Johanna Wille k ug b d Datter Y. Rendalen n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Sigrid Nytrøen k ug b tj tjenestepike Y. n s Rendalen 005 Harald Kolstad m ug b amanuensis læge Borge n s 006 Marie Iversen k ug b sykepleierske sykepleierske Bergen n s Engen og Folstad Engenbakken 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Nils Andersen Engen m g b hf Husmand Støren n s 002 Marit Iversdatter Engen k g b hm Husmandskone Støren n s 003 Anders Nilsen Engen m g b s Kularbeider ved jernbanen Støren n s 004 Oline Olsdatter Engen k g b sønnekone Husgjærning Opdal n s 005 Nils Andersen Engen m ug b fors. av Jordbruksarbeider Støren n s 006 Martin Andersen Engen m ug b fors. av Jordbruksarbeider Støren n s 007 Marie Andersdatter k ug b fors. av Jordbruksarbeider Støren n s Engen og Folstad Engen søndre (Støresenget) (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Kristian Eriksen Engen m g b hf Konduktør ved Jernb Støren n s 002 Julie T. Engen k g b hm hm Lesje n s 003 Ingeborg Kristiansdatter k ug b d Datter Støren n s 004 Margit Kristiansdatter k ug b d Datter Støren n s 005 Signe Kristiansdatter k ug b d Datter Støren n s 006 Ingeborg Amundsdatter k e b Føderaadskone Lesje n s Gulbrandsdalen Engen og Folstad Engen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Kari Eriksdatter Engen k e b hm Husgjerning Horg n s 002 Jens Arntsen Engen m ug b s Kularbeide ved jernbanen Horg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Støren Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Jordarbeider Merknad: 003 Kristian Arntsen Engen m ug b s Kularbeide ved jernbanen Støren n s 004 Martin E. Steen m ug b dattersøn søn Støren n s Engen og Folstad Øien %Engen (østre)% (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Mikal Eriksen Engen m e b hf Stationsbtj. ved Støren st Støren n s 002 Sivert Mikalsen Engen m ug b s Stationsbtj. ved Støren st Støren n s 003 Ingeborg Mikalsdatter Engen k ug b d Datter Støren n s 004 Marie Mikalsdatter k ug b d Datter Støren n s Engen og Folstad Engen skole 2 (0 m, 2 k) (0 m, 1 k) 001 Siri Solberg k ug b hm Lærerinde Soknedalen n s 002 Olaug Jensdatter Eggen k ug mt tj tjenestepike Soknedalen n s Sedvanleg bustad: Soknedalen Engen og Folstad Engen østre (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Iver Andersen Engen m g b hf Gaarbr Støren n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marit Andreasdatter Engen k g b hm Gaardskone Opdal n s 003 Anders Iversen Engen m ug b s Søn Støren n s 004 Alfred Iversen Engen m ug b s Søn Støren n s 005 Inga Iversdatter Engen k ug b d Datter Støren n s 006 Ingeborg Johnsdatter Engen k e b Føderaaskone Horg n s 007 Ingri Johnsdatter Granmo k e b hm Formue Støren n s Merknad: 2den Etage 008 Inga Arntsdatter Granmo k ug b sønnedatter Datter Støren n s Engen og Folstad Engen nordre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1648 Støren 001 Ole Iversen Engen m g b hf Gaarbr Støren n s 002 Anne Johansdatter Engen k g b hm Gaardbr.kone Opdal n s 003 Guru Pedersdatter Engen k ug b fl Privat understøttet Støren n s 004 John Haugstad m g b el Smedarbeide ved Dovrebaneanlægget Jæderen (Haa) Engen og Folstad Lilleøien 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Peder Olsen Vold m g b hf Husmand Støren n s 002 Marit Pedersdatter Vold k g b hm Husmandskone Støren n s 003 Ole Pedersen Vold m ug b s Støren n s 004 Kari Pedersdatter Vold k e b fors. av Husm Støren n s Engen og Folstad Granmoen (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ole Nilsen Granmo m g b hf Gaardbr Støren n s 002 Kari Larsdatter Granmo k g b hm Gaardmandskone Støren n s 003 Nils Olsen Granmo m ug b s Gaardsarbeide Støren n s 004 Marit Olsdatter Granmo k ug b d Datter (Sypike) Støren n s 005 Marit Olsdatter Granmo k ug b d Husgjerning Støren n s Merknad: Marit Olsdatter (yngre) Granmo 006 Ole Olsen Granmo m ug b s Søn Støren n s 007 Ole Olsen Granmo m ug b s Søn Støren n s Merknad: Ole Olsen (jun.) Granmo Engen og Folstad Granmoen (1 m, 5 k) (1 m, 4 k) 001 Ole Estensen Granmo m g b hf Gaardbruger Horg n s 002 Siri Johnsdatter Granmo k g b hm Gaardbrugerkone Horg n s 003 Hilde Olsdatter Granmo k ug b d Datter Horg n s 004 Karen Olsdatter Granmo k ug b d Datter Horg n s 005 Ingri Olsdatter Granmo k ug b d Datter Støren n s 006 Hilde Estensdatter Hovin k g mt b Føderaadskone Horg n s Sedvanleg bustad: Hovind Horg Engen og Folstad Fossen 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Bersvend T. Bjørgen m g b hf Husmand Støren n s 002 Kjersti Eriksdatter Bjørgen k g b hm Husmandskone Støren n s 003 Tomas Bersvendsen Bjørgen m ug b s Dagarbeider Støren n s (Gaardsarbeide) 004 Anna Bersvendsdatter Bjørgen k ug b d Datter Støren n s 005 Else Olsdatter Granmo k e b el Formue Støren n s Engen og Folstad Voldbakken 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Iversen Vold m g b hf Skomaker S Støren n s 002 Borghild Ellingsdatter Vold k g b hm hm Bynesset n s 003 Ingeborg Pedersdatter k ug b fors av Skom Støren n s Engen og Folstad Klokkerpladsen 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Berit Jensdatter Vold k e b hm Privatunderstøttet Støren n s 002 Berit Jensdatter Vold k ug b hm Formue Støren n s Merknad: Berit Jensdtr. Vold yngre 003 Jørgen Hansen m ug b s Søn Støren n s 004 Lars Olsen Vold m ug b hf Formue Støren n s Merknad: Sideværelse Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1872 Flytta attende til Noreg: 1897 Bustad i Noreg før utflytting: Støren Siste bustad i Amerika: Menom. Vis. Stilling i Amerika: Arbeider ved Sagbruk Merknad: n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Engen og Folstad Vaarvolden (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Jensen Vold m g b hf Gaardbruger Støren n s 002 Ole Arntsen Vold m g b svigers. Gaardsarbeider Støren n s 003 Siri Nilsdatter Vold k g b d Husgjerning Støren n s 004 Margot Olsdatter Vold k ug b d Datter Støren n s 005 Berit Olsdatter k ug b tj tjenestepike Støren n s 006 Bernt Eriks m ug mt Tilreisende Feier Melhus n s Sedvanleg bustad: Soknedalen Engen og Folstad Lillestuen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Arnt Nilsen Vold m e b hf Gaardbruger Støren n s 002 Ingri Roaldsdatter Vold k ug b tj Tjenestepike Støren n s Engen og Folstad Lillemoen 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Olsen Frøseth m g b hf Husmand Støren n s 002 Marit Olsdatter Frøseth k g b hm Husmandskone Støren n s Engen og Folstad Frøsetløkken 5 (1 m, 4 k) (1 m, 3 k) 001 Anders Arntsen Frøset m g b hf Husmand Støren n s 002 Marit Johnsdatter Frøset k g b hm Husmandskone Støren n s 003 Berit Andersdatter Frøset k ug b d Husgjerning Støren n s 004 Siri Taraldsdatter Hugdal k e b Stedmor Soknedalen n s 005 Ingeborg Evensdatter Folstad k e mt b Privat understøttet Soknedalen n s Sedvanleg bustad: Skalemoen Støren Engen og Folstad Frøseth (6 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 John Pedersen Frøseth m e b hf Gaardbruger Støren n s 002 John Olsen Foss m ug b tj Tjenestedreng Horg n s 003 Ole Guneriusen Vold m ug b tj Tjenestedreng Støren n s 004 Peder Johnsen Frøseth m ug b s Søn Støren n s 005 Kjersti Knudsdatter Foestad k ug b tj Tjenestepige Støren n s 006 Ingeborg Jensdatter k ug b tj Tjenestepige Støren n s Lillebjørgen 007 Gerhard Granaas m g mt hf Losjerende Stenhugger Bindalen n s Nordland Sedvanleg bustad: Trondhjem 008 Peder Olsen m g mt hf Losjerende Stenhugger Ørkedalen s Sedvanleg bustad: Trondhjem Engen og Folstad Frøsethøren 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Jakob Olsen Lien m g b hf Pension Renebo n s 002 Berit Larsdatter Lien k g b hm Husgjerning Børsen n s 003 Gurine Jakobsdatter Frøset k g b d Husgjerning Støren n s 004 Karen Johanna Olsdatter k ug b d d Støren n s Engen og Folstad Saugen 1 (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Anders Ingebrigtsen Saugen m b hf Privat understøttet Gaver fra priv Støren n s Engen og Folstad Frøsethaune 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Larsen Frøseth m g b hf Husmand Støren n s 002 Gjertrud Olsdatter Frøseth k ug b d Datter Støren n s 003 Marit Olsdatter Frøseth k ug b d Datter Støren n s 004 Kari Olsdatter Frøseth k ug b d Datter Støren n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1648 Støren 005 Lars Olsen Frøseth m ug b s Søn Støren n s 006 Lina Olsdatter Frøseth k ug b d Datter Støren n s 007 Lars Olsen Frøseth m ug b s Søn Støren n s 008 Lars Larsen Lillebjørgen m ug b fl Formue Støren n s Engen og Folstad Folstadaune 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Johnsen Folstad m g b hf Husmand Støren n s 002 Siri Arntsdatter Folstad k g b hm Husmandskone Støren n s 003 John Olsen Folstad m ug b s Dagarbeider (gaardsarbeide) Støren n s Engen og Folstad Folstadbakkerne 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 John Pedersen Folstad m g b hf Husmand Privat Horg n s 002 Jonetta Ingebrigtsdatter Folstad Side 20 understøttet k g b hm Husmandskone Støren n s Engen og Folstad Moen (øvre) (Folstad) 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Bersvendsen Folstad m e b hf Husmand Støren n s Privatunderstøttet 002 Berit Olsdatter Folstad k ug b d Husgjerning Støren n s Engen og Folstad Folstadmoen (N) 9 (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Lars Roaldsen Folstad m g b hf Husmand konst Støren n s banevogter 002 Kari Andersdatter Folstad k g b hm Husmandskone Soknedalen n s 003 Anders Larsen Folstad m ug b s Arbeider ved Støren n s Dovrebaneanlægget 004 Berit Larsdatter Folstad k ug b d Husgjerning Støren n s 005 Roald Larssen Folstad m ug b s Dagarbeider Støren n s (Gaardsarbeide) 006 Kristia Larssen Folstad m ug b s Støren n s 007 Jens Larssen Folstad m ug b s Støren n s 008 Karen Larsdatter Folstad k ug b d Støren n s 009 Iver Larssen Folstad m ug b s Støren n s Engen og Folstad Folstadbakken 4 (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Anders Pedersen Folstad m g b hf Husmand Støren n s 002 Siri Johansdatter Folstad k g b hm Husmandskone Støren n s 003 Anders Andersen Folstad m ug b s Dagarbeider (gaardsarb.) Støren n s 004 Kristian Andersen Folstad m ug b s Jb.arbeider Støren n s Engen og Folstad Folstad (N.) (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 John Ellingsen Folstad m g b hf Gaardbruger Støren n s 002 Anne Arntsdatter Folstad k g b hm Gaardbr.kone Støren n s 003 Ingebjørg Johnsdatter Folstad k ug b d Husgjerning Støren n s 004 Randi Johnsdatter Folstad k ug b d Husgjerning Støren n s 005 Olav Kristiansen Folstad m ug b Pleiesøn Roan Bjørnør n s Engen og Folstad Folstad (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Peder Angrimsen Hage m g b hf Gaardbruger Horg n s herred 002 Kari Pedersdatter Hage k g b hm Gaardmandskone Støren n s 003 Peder Pedersen Frøseth m ug b s Støren n s Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Jens Gunneriusen Vold m ug b tj Støren n s 005 Kari Johnsdatter Folstad k ug b tj Støren n s 006 Randi Estensdatter Kvernmo k ug b tj Støren n s Engen og Folstad Noristuen 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Esten Eriksen Kvernmo m g b hf Baneformand Horg n s 002 Kari Roaldsdatter Kvernmo k g b hm Støren n s 003 Emelie Estensdatter Kvernmo k ug b d Sypike Støren n s 004 Lars Estensen Kvernmo m ug b s Støren n s 005 Margit Estensdatter Kvernmo k ug b d Støren n s Engen og Folstad Folstad (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peder Jensen Folstad m g b hf Gaardbruger Støren n s 002 Ingeborg Iversdatter Folstad k g b hm Gaardbrugerkone Støren n s 003 Jens Pedersen Folstad m ug f s Gaardsarbeider Støren n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 004 Ingri Pedersdatter Folstad k ug b d Husgjerning Støren n s 005 Berit Pedersdatter Folstad k ug b d Støren n s 006 Jens Arntsen Folstad m g b hf Føderaadsmand Støren n s 007 Ingri Pedersdatter Folstad k g b hm Føderaadskone Støren n s Engen og Folstad Folstad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Arnt Johnsen Folstad m g b hf Gaardbruger Støren n s 002 Randi Olsdatter Folstad k g b hm Gbr.kone Støren n s 003 Iver Arntsen Folstad m ug b s Gaardsarbeide Støren n s 004 Ingeborg Arntsdatter Folstad k ug b d Støren n s Engen og Folstad Folstadrommet 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Ingeborg Larsdatter Folstad k ug b hm Formue Støren n s Engen og Folstad E. Indseths hus %Folstadøien %7% %2% 5 (1 m, 4 k) (1 m, 3 k) % 001 Esten E. Indseth m g b hf Folkeskolelærer Soknedalen n s 002 Gjertru Olsdatter Indseth k g b hm Støren n s 003 Gjertru E. Indseth k ug b d Støren n s 004 Gunhild E. Indseth k ug b d Støren n s 005 Kari Olsdatter Wold k ug mt k Støren n s Sedvanleg bustad: Wold Engen og Folstad Folstadparten 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Anders Arntsen Folstad m e b hf Husmand Støren n s 002 Nils Andersen Folstad m g b s Støren n s Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Støren Siste bustad i Amerika: Menomone Vis. Stilling i Amerika: Teglverksarbeider Merknad: 003 Marit Jensdatter Folstad k g b svigerd. Husgjerning Støren n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1903 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Støren Siste bustad i Amerika: Menomone Vis. Stilling i Amerika: Husgjerning Merknad: 004 Arthur Gehard Nilsen Folstad m ug b s Menomonien s Viskonsin USA Folketeljinga 1910 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Stilling i Amerika: Flytta attende til Noreg: 1910 Siste bustad i Amerika: Menomone Vis. Merknad: Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1648 Støren 005 Jonni Ingvald Nilsen Folstad m ug b s Menomonien s Viskonsin USA Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Menomone Vis. Stilling i Amerika: Merknad: 006 Glædis Nilsdatter Folstad k ug b d Menomonien Viskonsin USA Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Menomone Stilling i Amerika: Merknad: Engen og Folstad Folstadmoen (S.) 7 (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 John Ingebrigtsen Folstad m g b hf Husmand Jb.arbeider Støren n s 002 Guru Andersdatter Folstad k g b hm Husmandskone Støren n s 003 Siri Johnsdatter Folstad k ug b d Datter Støren n s 004 Gudrun Johnsdatter Folstad k ug b d Datter Støren n s 005 Arnt Andersen Folstad m g b hf Jb.arbeider Støren n s 006 Regine Karlsdatter Folstad k g b hm Husgjerning Støren n s 007 Gunvor Arntsdatter k ug b d Datter Støren n s Engen og Folstad Folstadøien (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Berit Ellingsdatter Folstad k e b hm Gaardbruger Støren n s 002 Mens Ellingsen Folstad m ug b tj Tjenestedreng Støren n s 003 Marit Johnsdatter Folstad k ug b Pleiedatter Støren n s Engen og Folstad Folstadflaatten (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Arnt Larsen Folstad m g b hf Gaardbr. Konst. b.v. ved Støren n s jernbanen 002 Olaug Olsdatter Folstad k g b hm Støren n s 003 Gjertrud Arntsdatter Folstad k ug b d Husgjerning Støren n s 004 Kari Arntsdatter Folstad k ug b d Husgjerning Støren n s 005 Ole Arntsen Folstad m ug b s Arbeider ved Støren n s Dovrebaneanlægget 006 Anna Monsdatter Folstad k ug b datterdatter Datter Støren n s 007 Lars Arntsen Folstad m g b hf Jordbrugsarbeider Støren n s 008 Tora Mattiasdatter Folstad k g b hm Husgjerning Berg n s Senjen 009 Ogot Larsdatter Folstad k ug b d Datter Støren n s Engen og Folstad Lillebjørgen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Sivert Pedersen Lillebjørgen m g b hf Jordbruger Pension Soknedalen n s 002 Daaret Larsdatter Lillebjørgen k g b hm Støren n s 003 Ingeborg Pedersdatter k ug b datterdatter datter Støren n s Lillebjørgen 004 Kjersti Larsdatter Soknes k ug b tj tjenestepige Støren n s Engen og Folstad Lillebjørghaugen (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Ingebrigt Arntsen Lillebjørgen m g b hf Gaardbr. og Husmand Støren n s 002 Marit Hansdatter Lillebjørgen k g b hm Gaardmandskone Støren n s 003 Siri Ingebrigtsdatter k ug b d Husgjerning Støren n s Lillebjørgen 004 Gulaug Ingebrigtsdatter k ug b d Husgjerning Støren n s Lillebjørgen 005 Berit Arntsdatter Lillebjørgen k ug b Offentlig forpleiet Støren n s Sjukdom: s s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Engen og Folstad Lillebjørghaugen (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ellias Jensen Folstad m g b hf Gaardbr Støren s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Støren Siste bustad i Amerika: Everett Washint. USA Stilling i Amerika: Arbeider ved Sagbruk Merknad: 002 Johanna Eriksdatter Folstad k g b hm Gaardbr.kone Rennebo s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1902 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Støren Siste bustad i Amerika: Everett Washint. USA Stilling i Amerika: Husgjerning Merknad: 003 Jens Elliasen Folstad m ug b s Søn Washington s USA Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Everett Washint. USA Stilling i Amerika: Merknad: 004 Inga Gurine Elliasdatter k ug b d Datter Støren s Folstad 005 Gjertrud Olsdatter k e b Føderaaskone Rennebo n s Lillebjørgen 006 Emelie Ellingsdatter k ug b d Støren n s Lillebjørgen 007 Ole Eriksen Amdal m ug b fl Støren n s Sjukdom: a Engen og Folstad Havdal 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Nils Arntsen Lillebjørgen m e b hf Formue Rennebo n s Sjukdom: b 002 Ane Nilsdatter Lillebjørgen k ug b d Husgjerning Rennebo n s Engen og Folstad Nordløkken (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Kari Nilsdatter Lillebjørgen k e b hm Gaardbr Støren n s 002 John Jensen Lillebjørgen m g b s Gaardsarbeider Støren n s 003 Ingeborg Olsdatter k g b d Husgjerning Støren n s Lillebjørgen 004 Kari Olsdatter Lillebjørgen k ug b d Datter Støren n s 005 Oline Johnsdatter Lillebjørgen k ug b d Datter Støren n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 242 (kvinner: 118, menn: 124) Bustader i kretsen: 39 Krets: 002 Tilset og Haugen Prestegjeld: Støren Herred/by: Støren Tilset og Haugen Granøien (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 John Olsen m ug b hf Gaardbruker Støren n s 002 Guru Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Støren n s 003 Peder Olsen m ug b fl Føderaadsmand Støren n s Sjukdom: a Tilset og Haugen Granøien 8 (5 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Ole Olsen m g b hf Banevogter Støren n s 002 Gjertrud Johandatter k g b hm Hustru Støren n s 003 Johan Olsen m ug f s Skomakersvend Støren n s Sannsynleg opphaldstad: Støren 004 Anna Olsdatter k ug b d Datter Støren n s 005 Berit Olsdatter k ug b d Datter Støren n s 006 Olaf Olsen m ug b s Søn Støren n s 007 Einar Olsen m ug b s Søn Støren n s 008 Ludvig Olsen m ug b s Søn Støren n s 009 Gunnar Olsen m ug b s Søn Støren n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer