Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1419 Leikanger Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 133 (kvinner: 65, menn: 68) Bustader i kretsen: 24 Krets: 001 Grinde Prestegjeld: Leikanger Herred/by: Leikanger Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Supphammer (9 m, 4 k) 1 2 (1 m, 1 k) 001 Helje J. Suppheim m ug b hf gardbrukar Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Olina J. Supheim k g mt b Gaardmandskona Leikangern s Sedvanleg bustad: Mo, Hafslo 003 Peder O. Vangsnæs m g mt b gardbr Underdaln s Sedvanleg bustad: Vangsnæs 004 Eirik A. Farnæs m g mt b murar Balestrandn s Sedvanleg bustad: Farnæs 005 Nils I. Menæs m ug mt b arbeidar Leikangern s Sedvanleg bustad: Njøs 006 Peder J. Vangsnæs m g mt b arbeidar Vangsnæsn s Sedvanleg bustad: Vangsnæs 007 Unni E. Vangsnæs k g mt b arbeiderske Vangsnæsn s Sedvanleg bustad: Vangsnæs 008 Kristina P. Vangsnæs k ug mt b arbeiderske Vangsnæsn s Sedvanleg bustad: Vangsnæs 009 Eirik P. Vangsnæs m ug mt b arbeidar Vangsnæsn s Sedvanleg bustad: Vangsnæs 010 Ivar J. Menæs m g mt b arbeidar Balestrandn s Sedvanleg bustad: Njøs 011 Johannes S. Menæs m ug mt b arbeidar Leikangern s Sedvanleg bustad: Njøs 012 Johannes M. Vangsnæs m ug mt b arbeidar Vangsnæsn s Sedvanleg bustad: Vangsnæs 013 Sunniva S. Suppheim k e b hm kaarkona Leikangern s Merknad: Føderaadshuset Grinde Suphammer under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Lasse Nilsen Suphammer m g b hf pladsmand Bøfjordenn s 002 Martha H. Suphammer k g b hm pladsmandskone Leikangern s 003 Olina N. Suphammer k g b tj tjenestepike Leikangern s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Leikanger Siste bustad i Amerika: Nerstrand M Stilling i Amerika: hm Merknad: 004 Nora Gurina P. Romøren k ug b tj tjenestepike Nerstrandn s A Grinde Supphammer under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils H. Supphammer m g b hf pladsmand Fjærland n s 002 Gurid Kr. Supphammer k g b hm pladsmandskone Fjærland n s 003 Haakon N. Supphammer m ug b s arbeider Leikangern s 004 Kristina N. Supphammer k ug b d datter Leikangern s 005 Gudrun O. Supphammer k ug b Fors. Husmand Leikangern s Grinde Suphammer under (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Hans R. Strømme m g b hf pladsmand Eivindvikn s 002 Nilsina O. Romøren k g b hm pladsmandskone Fjærland n s 003 Ingvald H. Strømme m ug b s arbeider Balestrandn s 004 Sunneva H. Strømme k ug b d datter Balestrandn s 005 Maria H. Strømme k ug b d datter Balestrandn s 006 Ragna H. Strømme k ug b d datter Leikangern s 007 Olina H. Strømme k ug b d datter Leikangern s Grinde Verken under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1419 Leikanger 001 Knut L. Verken m g b hf pladsmand Leikangern s 002 Anna E. Verken k g b hm pladsmandskone Leikangern s 003 Sigri K. Verken k ug b d datter Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Verken (4 m, 2 k) 1 6 (4 m, 2 k) 001 Knut O. Verken m g b hf garbrukar Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Gjertru R. Verken k g b hm garbrukarkona Jostdalenn s 003 Ole K. Verken m ug b s arbeider Jostedalen s 004 Tor N. Supphammer m g b hf arbeider Leikangern s Merknad: Sidebygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Leikanger Siste bustad i Amerika: Kalifornien Stilling i Amerika: jordbruk Merknad: 005 Olina K. Verken k g b hm arbeiderske Jostedalen s 006 Nils T. Verken m ug b s søn Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Naatedalen 2 9, 15 3 (1 m, 2 k) 1 3 (1 m, 2 k) 001 Malina J. Grinde k ug b hm gardbrukar Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Anders M. Grinde m ug b s søn Leikangern s 003 Sigri J. Grinde k ug b hm arbeiderske Leikangern s Merknad: Føderaadsbygningen Grinde Naatedalen under 2 9, 15 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Kolbein J. Supphammer m e b hf arbeider Indre n s Holmedal 002 Olina K. Supphammer k ug b d arbeiderske Leikangern s Grinde Grinde (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lars L. Eithun m g b hf gardbrukar Balestrandn s 002 Britha J. Grinde k g b hm gardbrukarkona Leikangern s 003 John L. Eithun m ug b s søn Leikangern s 004 Ivar L. Eithun m ug f s søn Leikangern s Sannsynleg opphaldstad: Fimreite 005 Harald L. Eithun m ug b s søn Leikangern s 006 Randi L. Eithun k ug b d datter Leikangern s 007 Jenny L. Eithun k ug b d datter Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Grinde (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 John H. Grinde m g b hf gardbrukar Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Unni E. Eithun k g b hm gardbrukarkona Balestrandn s 003 Hans J. Grinde m ug b s søn Leikangern s Merknad: Hans J. Grinde d.y. 004 Unni J. Grinde k ug b d datter Leikangern s 005 Turid J. Grinde k ug b d datter Leikangern s 006 Johanna J. Grinde k ug b d datter Leikangern s 007 Sunniva J. Grinde k ug b d datter Leikangern s 008 Olav J. Grinde m ug b s søn Leikangern s 009 Hans J. Grinde m e b hf kaarmand Leikangern s Merknad: Føderaadshuset Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Grinde 2, 3 6, 6 3 (1 m, 2 k) 1 3 (1 m, 2 k) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Hans H. Grinde m g b hf gardbrukar Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Unni M. Grinde k g b hm gardbrukarkona Leikangern s 003 Britha H. Grinde k e b hm kaarkona Leikangern s Merknad: Føderaadshuset Grinde Grinde (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ambjørn H. Grinde m g b hf gardbrukar Sogndal n s 002 Malina J. Grinde k g b hm gardbrukarkona Leikangern s Grinde Grinde (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Olsen Grinde m g b hf gardbrukar Leikangern s 002 Anna N. Grinde k g b hm gardbrukarkona Leikangern s 003 Kari N. Grinde k ug b d arbeiderske Leikangern s 004 Nils N. Grinde m ug b s arbeidar Leikangern s 005 Olav N. Grinde m ug f s arbeidar Leikangern s Sannsynleg opphaldstad: Husabø Grinde Grinde (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Mikkel E. Hauge m g b hf gardbrukar Leikangern s 002 Kari L. Hauge k g b hm gaardmanskona Leikangern s 003 Unni M. Hauge k ug b d arbeiderske Leikangern s 004 Lars M. Hauge m ug b s son Leikangern s 005 Turid M. Hauge k ug b d dotter Leikangern s 006 Olav M. Hauge m ug b s son Leikangern s Grinde Grinde under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Vilhelm K. Grinde m g b hf arbeider Leikangern s 002 Sigri G. Grinde k g b hm arbeiderske Lavik n s Grinde Grinde (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Knut N. Grinde m g b hf gardbrukar Leikangern s 002 Kari M. Hauge k g b hm gardbrukarkona Leikangern s 003 Nils K. Grinde m ug b s son Leikangern s 004 Mikkel K. Grinde m ug b s son Leikangern s Grinde Grinde under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Lars E. Grinde m g b hf skomakar Leikangern s 002 Britha N. Engeseter k g b hm arbeiderske Leikangern s 003 Ingvald L. Grinde m ug b s søn Leikangern s 004 Edvard L. Grinde m ug b s søn Leikangern s 005 Maria L. Grinde k ug b d datter Leikangern s Grinde Grinde 2 7, 17 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Hans N. Grinde m g b hf gardbrukar Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Britha O. Grinde k g b hm gardbrukarkona Leikangern s 003 Kari H. Grinde k ug b d dotter Leikangern s 004 Nils H. Grinde m ug b s son Leikangern s Merknad: Nils H. Grinde d.y. 005 Randi H. Grinde k ug b d dotter Leikangern s 006 Olav H. Grinde m ug b s son Leikangern s 007 Borgny H. Grinde k ug b d dotter Leikangern s 008 Nils H. Grinde m e b hf kaarmann Leikangern s Merknad: Nils H. Grinde d.æ. Føderaadshuset Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1419 Leikanger Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Grinde under (0 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Ole H. Grinde m g f hf smed S Leikangern s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Tingastad 002 Bertha A. Henjum k g b hm arbeiderske Leikangern s 003 Anna O. Grinde k ug b d dotter Leikangern s Merknad: Anna O. Grinde d.y. 004 Anna O. Grinde k e b hm arbeiderske Leikangern s Merknad: Anna O. Grinde d.æ. Sidebygningen 005 Lars H. Grinde m ug f s arbeider Leikangern s Sannsynleg opphaldstad: Tingastad Grinde Grinde under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Sjur H. Grinde m g b hf pladsmand Leikangern s 002 Ingeborg J. Grinde k g b hm pladsmannskona Leikangern s 003 Lovisa L. Grinde k ug b d arbeiderske Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Grinde 2, 2, 2, 3 10, 13, 14, 2 3 (1 m, 2 k) 1 3 (1 m, 2 k) 001 Anders E. Grinde m g b hf gardbrukar og skomakar S Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Martha S. Grinde k g b hm gardbrukakjering Leikangern s 003 Maria J. Grinde k e b hm kaarkjering Leikangern s Merknad: Føderaadshuset Grinde Grinde (7 m, 6 k) 13 (7 m, 6 k) Lars J. Grinde m g b hf gardbrukar Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Kari L. Grinde k g b hm gardbrukarkona Balestrandn s 003 John L. Grinde m ug b s son Leikangern s 004 Sigri L. Grinde k ug b d dotter Leikangern s 005 Randi L. Grinde k ug b d dotter Leikangern s 006 Lars L. Grinde m ug b s son Leikangern s 007 Borghild L. Grinde k ug b d dotter Leikangern s 008 Hans L. Grinde m ug b s son Leikangern s 009 Olav L. Grinde m ug b s son Leikangern s 010 Haakon L. Grinde m ug b s son Leikangern s 011 John O. Grinde m g b hf kaarmann Balestrandn s Merknad: Føderaadshuset 012 Randi H. Grinde k g b hm kaarkona Leikangern s 013 Gjertrud J. Grinde k ug b d meierska Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Grinde Engesether 3 3, 4, 5 11 (7 m, 4 k) 1 11 (7 m, 4 k) 001 Gabriel L. Engesether m g b hf gardbrukar Indre n s Holmedal Merknad: Hovedbygningen 002 Martha M. Engesether k g b hm gardbrukarkona Leikangern s 003 Olav G. Engesether m ug b s son Leikangern s 004 Jørgen G. Engesether m ug b s son Leikangern s 005 Mons G. Engesether m ug b s son Leikangern s 006 Ludvig G. Engesether m ug b s son Leikangern s 007 Erling G. Engesether m ug b s son Leikangern s 008 Gjertru G. Engesether k ug b d dotter Leikangern s 009 Anna N. Grinde k ug b tj tenestgjenta Leikangern s 010 Mons P. Engesether m g b hf kaarmann Aurland n s Merknad: Føderaadshuset 011 Gjertru A. Engesether k g b hm kaarkona Aurland n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Grinde Engeseter (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Nils J. Engeseter m g b hf gardbrukar Leikangern s 002 Turi E. Engeseter k g b hm gardbrukakona Leikangern s 003 Gunnhild N. Engeseter k ug b d tenestgjenta Leikangern s 004 Lars L. Eithun m ug b tj dreng Fane n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 229 (kvinner: 134, menn: 95) Bustader i kretsen: 43 Krets: 002 Fossgrænden Prestegjeld: Leikanger Herred/by: Leikanger Fossgrænden Grinde under (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Jens Jenssen m e b hf Dagarbeider ved Jordbruk Leikangern s 002 Oline Jensdatter k ug b d Datter Balestrandn s Sogn 003 Durdei Jensdatter k ug b d Datter Leikangern s 004 Ingeborg B. Jensdatter k ug b d Datter Manger n s pr Bergen 005 Durdei Endresdatter k e b hm Husmandsenke, Balestrandn s Pladsbrugerske 006 Unni Jensdatter k ug b el Sommerarbeide ved Jordbruk og Vævning i Sogn Balestrandn i Sogn Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Holum (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Hans Larssen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Syneve Mikkelsdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Kari Hansdatter k ug b d Datter Leikangern s 004 Lars Hanssen m ug b s Søn Leikangern s 005 Brita Lidal k ug b tj Jordbruksarbeide & Balestrandn s Kreaturstel i Sogn 006 Anna Hansdatter k e b hm Føderaadsenke Leikangern s Merknad: Føderaadshuset 007 Brita Larsdatter k ug b d Sy- og Vaskearbeider Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Holum 4 2, 3 7 (3 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Jens Jenssen m g b hf Gaardbruker, Selveier og Leikangern s Skræder for egen Regning S Merknad: Jens Jenssen d.æ. Hovedbygningen. 002 Berta Olsdatter k g b hm Gaardbruker og Sogndal n s Haandværkerkone i Sogn 003 Anna Jensdatter k ug b d Jordbruksarbeide og Leikangern s Kreaturstel 004 Jens Jenssen m g f hf Dagarbeider ved Jordbruk Leikangern s Merknad: Jens Jenssen d.y. Tilbygningen Sannsynleg opphaldstad: Thingestad i Leikanger 005 Unni Nilsdatter k g b hm Dagarbeiderkone Leikangern s 006 Nils Jenssen m ug b s Søn Leikangern s 007 Johan Jenssen m ug b s Søn Leikangern s 008 Astrid Jensdatter k ug b d Datter Leikangern s Fossgrænden Holum under 4 2, 3 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Randi Olsdatter k ug b hm Jordbruk (nærmest Leikangern s Forpagter) 002 Anna Olsdatter k ug b fl Erhversudygtig. Oph. av en Broder Leikangern s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1419 Leikanger Fossgrænden Heimdal (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Oddmund Torstensen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1902 Bustad i Noreg før utflytting: Leikanger Siste bustad i Amerika: Wiskonsin Stilling i Amerika: Farmerarbeide Merknad: 002 Anna Lassedatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Torstein Oddmundsen m ug b s Søn Balestrandn s 004 Brita Oddmundsdatter k ug b d Datter Leikangern s 005 Astrid Oddmundsdatter k ug b d Datter Leikangern s Fossgrænden Huke (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Lars Olsen m ug b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1882 Flytta attende til Noreg: 1888 Bustad i Noreg før utflytting: Leikanger Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Jordbruk Merknad: 002 Metta Anbjørnsdatter k ug b tj Jordbruksarbeide og Leikangern s Kreaturstel 003 Marta Larsdatter k ug b d Datter (uægtebarn) Leikangern s 004 Berta E. Dyrdal k ug b tj Jordbruksarbeide og Kreaturstel Sogndal i Sogn n s Fossgrænden Huke under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Unni Larsdatter k e b hm Føderaadsenke Leikangern s 002 Sjur Olsen m ug b s Formue og Dagarb i Leikangern s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1882 Jordbruket Bustad i Noreg før utflytting: Leikanger Siste bustad i Amerika: Minesota Stilling i Amerika: Jordbruk Merknad: Fossgrænden Huke (1 m, 8 k) (1 m, 8 k) 001 Sjur Nilssen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s 002 Kari Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Brita Sjursdatter k ug b d Datter Leikangern s 004 Karn Sjursdatter k ug b d Datter Leikangern s 005 Sigri Sjursdatter k ug b d Datter Leikangern s 006 Gunhild Sjursdatter k ug b d Datter Leikangern s 007 Johanna Sjursdatter k ug b d Datter Leikangern s 008 Turi Sjursdatter k ug b d Datter Leikangern s 009 Syneve O. Dalen k ug b tj Jordbruksarbeide og Kreaturstel Leikangern s Fossgrænden Huke under (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) 001 Nils Sjursen m g b hf Kaarmand Leikangern s 002 Brita Endresdatter k g b hm Kaarkone Leikangern s 003 Anders Sjursen m ug b s Arbeidsudygtig Leikangern s Sjukdom: d de sidste 3 Aar 004 Turi Nilsdatter k ug f d Jordbruksarbeide, sying og Leikangern s Væving Sannsynleg opphaldstad: Henjum i Leikanger Fossgrænden Hauge (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Erik Mikkelsen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s 002 Gjertrud Monsdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Mikkel Eriksen m ug b s Søn Leikangern s 004 Hellene Hansdatter k ug b tj Jordbruksarbeide og Kreaturstel Balestrandn s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Fossgrænden Hauge under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Elling Ellingsen m g b hf Husmand og Dagarbeide Leikangern s ved Jordbruk 002 Mari Endresdatter k g b hm Husmandskone Balestrandn s 003 Nils Ellingsen m ug b s Tjener og Dagarb ved Jorbruk Leikangern s Fossgrænden Fosse (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Iver Olsen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s 002 Kari Hansdatter k g b hm Gaardmanskone Leikangern s 003 Sigri Iversdatter k ug b d Datter Leikangern s 004 Turi Iversdatter k ug b d Datter Leikangern s 005 Aase Iversdatter k ug b d Datter Leikangern s 006 Ole Iversen m ug b s Søn Leikangern s 007 Hans Iversen m ug b s Søn Leikangern s 008 John Iversen m ug b s Søn Leikangern s 009 Ingerid Andersdatter k ug b tj Jordbruksarbeide og Leikangern s Kreaturstel 010 Nils Johnsen m ug b tj Jordbruksarbeide Leikangern s 011 Unni Olsdatter k ug b el Arbeidsudygtig, lever av sin Formue Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Fosse (1 m, 3 k) 1 4 (1 m, 3 k) 001 Petter Gundersen m g b hf Gaardbruker og Selveier Indre n s Holmedal Merknad: Hovedbygningen 002 Mari Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Lovise Pettersdatter k ug b d Jordbruksarbeide og Balestrandn s Kreaturstel 004 Ingeborg Torsteinsdatter k e b hm Føderaadsenke Hafslo n s Merknad: Føderaadshuset Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Fosse (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Anfinn Pedersen m g b hf Gaardbruker og Aardal i n s Underofficer Sogn Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Anna Anfindsdatter k ug b d Datter Vik i n s Sogn 004 Ella Anfindsdatter k ug b d Datter Leikangern s 005 Hanna Eriksdatter k ug b tj Jordbruksarbeide og Hafslo n s Kreaturstel 006 Peder Anfindsen m g b hf Føderaadsmand Aardal i n s Sogn Merknad: Føderaadshuset 007 Ingeborg Ingebrigtsdatter k g b hm Føderaadskone Aardal i Sogn n s Fossgrænden Fosse 7 2, 8 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Nilssen m g b hf Jordbruker, Selveier Leikangern s 002 Trina Bendiksdatter k g b hm Gaardbrukerkone Lavik n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Eggum (3 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1419 Leikanger 001 Helge Nilssen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Marta Baardsdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Sjur Helgesen m ug b s Jordbrugsarbeider Leikangern s 004 Ingeborg Helgesdatter k ug b d Kreaturstel og syarbeide Leikangern s 005 Nils Helgesen m g mt s Handlende ved Butik Leikangern s Sedvanleg bustad: Marifjæren, Hafslo 006 Gjertrud Larsdatter k e b hm Føderaadsenke Sogndal n s i Sogn Merknad: Føderaadshuset Fossgrænden Eggum 8 2, 6 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johannes Anderssen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s 002 Gjertrud Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Anders Johannessen m ug b s Søn Leikangern s 004 Hans Anderssen m ug b tj Jordbruksarbeider Leikangern s 005 Turi Andersdatter k ug b tj Jordbruksarbeide og Kreaturstel Leikangern s Fossgrænden Eggum (Bakkethun) under 8, 8 2, 9 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Merknad: Gaards nr 8 bruks nr 9 eies av Person No 3 men ubebygt 001 Johannes Anderssen m g b hf Føderaadsmand Leikangern s 002 Ingeborg Larsdatter k g b hm Føderaadskone Leikangern s 003 Mikkel Johannessen m ug b s Jordbrukseier og Arbeider Leikangern s Side 18 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1898 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Drammen Siste bustad i Amerika: Vassington Stilling i Amerika: Stuert Merknad: Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Eggum (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Jonas Jenssen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Malene Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Leikangern s 003 Peder Jonassen m ug b s Dagarbeider ved Leikangern s Jordbruket 004 Johan Jonassen m ug b s Dagarbeider ved Leikangern s Jordbruket 005 Malena N. Grinde k ug mt b Tjenestepike Arb ved Leikangern s Jordbruk Sedvanleg bustad: Grinde 006 Kari Nilsdatter Grinde k ug f tj Jordbruksarbeide og Leikangern s Kreaturstel Sannsynleg opphaldstad: Grinde i Leikanger 007 Jens Jonassen m g b hf Inderst. Arbeider ved Leikangern s Jordbruk Merknad: Sidebygning 008 Mari Eriksdatter k g b hm Inderstkone Leikangern s 009 Johan Jenssen m ug b s Søn Leikangern s 010 Syneve Jensdatter k ug b d Datter Leikangern s 011 Malene Jensdatter k ug b d Datter Leikangern s Fossgrænden Fosshage (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ingemor Hanssen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s 002 Syneve Hansdatter k g b hm Gaardmandskone, Leikangern s Husgjerning 003 Kari Ingemorsdatter k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Leikangern s 004 Turi Ingemorsdatter k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Leikangern s 005 Hans Ingemorsen m ug b s Gaardmandsøn, Leikangern s Jordarbeide 006 Harald Ingemorsen m ug b s Gaardmandsøn Leikangern s Digitalarkivet - Arkivverket

19 007 Anders Ingemorsen m ug b s Gaardmandsøn Leikangern s 008 Signy Ingemorsdatter k ug b d Datter Leikangern s 009 Borghild Ingemorsdatter k ug b d Datter Leikangern s Fossgrænden Fosshage under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johannes Olsen m g b hf Haandværker, Skomaker S Leikangern s og Jordarbeide Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Leikanger Siste bustad i Amerika: Vischonsen Stilling i Amerika: Jordbruk Merknad: 002 Brita Olsdatter k g b hm Strikkerske Vik i Sogn n s Fossgrænden Korrene under Fosshage under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Erik Kjelsen m e b hf Husmand og Smed S Leikangern s 002 Turid Eriksdatter k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Leikangern s Fossgrænden Djupepoll under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Johannessen m g b hf Dagarbeider ved Jordbruk Leikangern s og Fiske 002 Kari Simonsdatter k g b hm Haandarbeide og Husstel Balestrandn s Fossgrænden Djupepoll 8 5, 8 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anders Johannessen m g b hf Gaardbruker, Selveier Leikangern s 002 Anna Hansdatter k g b hm Gaardmk. Husstel og Leikangern s Kreaturstel 003 Brita Andersdatter k ug b d Jordarbeide og Kreaturstel Leikangern s 004 Ingeborg Andersdatter k ug b d Jordarbeide og Kreaturstel Leikangern s 005 Anders Anderssen m ug b s Søn Leikangern s 006 Sigurd Johnsen m ug b fl Arbeiderbarn Leikangern s Fossgrænden Veten under Hamre (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Olsen m g b hf Dagarbeider ved Jordbruk Leikangern s 002 Anna Johnsdatter k g b hm Dagarbeider ved Jordbruk Leikangern s og Fabrik 003 Kari Olsdatter k ug b d Datter Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Veten under Hamre (plads) under (4 m, 2 k) 1 6 (4 m, 2 k) 001 Nils Einersen m g b hf Dagarbeider ved Jordbruk Leikangern s og Sagbruk Merknad: Hovedbygning 002 Marta Hansdatter k g b hm Dagarbeiderkone ved Leikangern s Jordbruk 003 Ingvald Nilssen m ug b s Søn Leikangern s 004 Sigurd Olai Nilssen m ug b s Søn Leikangern s 005 Hans Olsen m g b hf Dagarbeider ved Jordbruk Balestrandn s Merknad: Sidebygning 006 Berta Knudsdatter k g b hm Dagarbeiderkone ved Jordbruk Leikangern s Fossgrænden Veten under Hamre (plads) under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anders Olsen m g b hf Husmand, Jordbrukende Lavik i n s Sogn 002 Olina Andersdatter k ug b d Husgjerning og Syarbeide Leikangern s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1419 Leikanger 003 Cesilie Ludviksdatter k ug b fl Arbeiderbarn Bergen n s Fossgrænden Veten under Hamre indre under (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Jens Olsen m g b hf Dagarbeider ved Jordbruk Leikangern s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1888 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Bergen Siste bustad i Amerika: Minesota (Adams) Bustad i Noreg før utflytting: Bergen Siste bustad i Amerika: Minesota Albertli Stilling i Amerika: Farmarbeide Merknad: Stilling i Amerika: Farmarbeide og Jernbanarbeid Merknad: 002 Elen Knudsdatter k g b hm Husgjerning og Jordbruk Lyster n s 003 Ole Jenssen m ug b s Søn Leikangern s 004 Knut Jenssen m ug b s Søn Leikangern s 005 Ingvald Jenssen m ug b s Søn Leikangern s 006 Karl Jenssen m ug b s Søn Leikangern s 007!! Jensdatter* k ug b d Datter Leikangern s Merknad: Udøpt Pike Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Hamre ytre (1 m, 3 k) 1 4 (1 m, 3 k) 001 Ole Anderssen m ug b hf Gaardbruker, Selveier Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Turi Thorsdatter k ug b tj Husgjerning og Kreaturstel Leikangern s 003 Ingerid Endresdatter k e b hm Kaarenke Leikangern s Merknad: Føderaadshuset 004 Brita Andersdatter k ug b d Husgjerning og Sømarbeide Leikangern s Fossgrænden Hamre under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 John Eriksen m g b hf Kaarmand Leikangern s 002 Mari Johannesdatter k g b hm Kaarkone Leikangern s Fossgrænden Hamre ytre (7 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Erik Johnsen m g b hf Jordbruker, Selveier Leikangern s 002 Marta Handsdatter k g b hm Gaardmankone Leikangern s 003 Kirstina Eriksdatter k ug b d Husstel og Kreaturarb Leikangern s 004 John Eriksen m ug b s Jordarbeide Leikangern s 005 Berta Eriksdatter k ug b d Husgjerning Leikangern s 006 Hans Eriksen m ug b s Jordarbeide Leikangern s 007 Hanna Eriksdatter k ug b d Datter Leikangern s 008 Gudrund Eriksdatter k ug b d Datter Leikangern s 009 Haakon Eriksen m ug b s Søn Leikangern s 010 Olav M. Tveit m ug b el Folkeskolelærer Leikangern s 011 Anders Johannessen m g mt el Handlende, Skreppehandel Dalen i n s Telemarken Sedvanleg bustad: Arendal 012 Ole Høien m g mt el Handlende, Skreppehandel Bamle n s Telemarken Sedvanleg bustad: Skien Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Hamre indre under (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Ole Johnsen m g b hf Jordbruksarb og ved Balestrandn s Sildefabrik Merknad: Hovedbygningen Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 002 Johanne Bendiksdatter k g b hm Husgjerning og ved Leikangern s Sildefabrik 003 Knut Lassesen Rødbolen m g b hf Tømmermand og ved Balestrandn s Sildefabrik Merknad: Sidebygningen 004 Berta Olsdatter k g b hm Husgjerning og ved Leikangern s Sildefabrik 005 Kristi Knudsdatter k ug b d Datter Balestrandn s 006 Johanne Knudsdatter k ug b d Datter Balestrandn s 007 Kari Knudsdatter k ug b d Datter Balestrandn s 008 Ole Knudsen m ug b s Søn Balestrandn s Fossgrænden Hamre indre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johannes Karlsen m g b hf Haandværker i Smed S Leikangern s 002 Ragnhilde Olsdatter k g b hm Husgjerning og ved Leikangern s Sardinfabrik 003 Karl Johannessen m ug b s Arb delvis ved Leikangern s Sardinfabrik 004 Olaf Johannessen m ug b s Arb delvis ved Leikangern s Sardinfabrik 005 Gunhild Johannesdatter k ug b d Datter Leikangern s 006 Ingeborg Johannesdatter k ug b d Datter Leikangern s 007 Oliva Johannesdatter k ug b d Datter Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Hamre indre (3 m, 6 k) 1 9 (3 m, 6 k) 001 Ellend Iversen m g b hf Selveier av Jord og Leikangern s Snedker S Merknad: Hovedbygningen 002 Mari Olsdatter k g b hm Husgjerning og ved Lærdal n s Sardinfabrik 003 Ingeborg Ellendsdatter k ug b d Arbeider noget ved Leikangern s Sardinfabrik 004 Ragna Ellendsdatter k ug b d Arbeider noget ved Leikangern s Sardinfabrik 005 Ivar Ellendsen m ug b s Søn Leikangern s 006 Margit Ellendsdatter k ug b d Datter Leikangern s 007 Olai Ellendsen m ug b s Søn Leikangern s 008 Liv Ellendsdatter k ug b d Datter Leikangern s 009 Ingeborg Johnsdatter k e b hm Kaarenke Leikangern s Merknad: Føderaadshus Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Hamre indre (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Andreas Johannessen m g b hf Gaardbruker og Selveier Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Ingemorsdatter k g b hm Gaardmandskone, Leikangern s Jordbruket 003 Solveig Andreasdatter k ug f d Datter Leikangern s Sannsynleg opphaldstad: Henjum i Leikanger 004 Johannes Andreassen m ug b s Søn Leikangern s 005 Kari Andreasdatter k ug b d Datter Leikangern s 006!! Andreasdatter* k ug b d Datter Leikangern s Merknad: Udøpt Pike 007 Mari Johannesdatter k ug b tj Jordbruk og Kreaturstel Leikangern s 008 Johanna J. Henjum k ug mt tj Husstel Leikangern s Sedvanleg bustad: Henjum i Leikanger 009 Ingemor Johnsen m e b hf Kaarmand Leikangern s Merknad: Føderaadshuset Fossgrænden Hamre (indre) (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1419 Leikanger 001 Margrete Ingebrigtsdatter k e b hm Gaardmandsenke, Aardal i n s Selveierske Sogn 002 Ingeborg Knudsdatter k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Leikangern s 003 Malene Knudsdatter k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Leikangern s 004 Anna Knudsdatter k ug b d Husgjerning og Kreaturstel Leikangern s 005 Knut Knudsen m ug b s Jordbruksarbeide Leikangern s Fossgrænden Hamre, indre under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Moses Ludviksen m g b hf Haandverker, Snedker S Indre n s Holmedal 002 Ingeborg Monsdatter k g b hm Husgjerningsarbeide Leikangern s 003 Klara Ludviksdatter k ug b d Fosterdatter Bergen n s Fossgrænden Hamre under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Agate Iversdatter Fosse k e b hm Forsørges av Børnene Balestrandn s Fossgrænden Hamre under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ellend Anderssen m g b hf Dagarb ved Sardinfabrik Leikangern s 002 Brita Ellendsdatter k g b hm Husgjerning og ved Leikangern s Sardinfabrik 003 Hansine Ellendsdatter k ug b d Datter arb noget i Leikangern s Sardinfabrik 004 Anna Ellendsdatter k ug b d Datter Leikangern s 005 Dagny Ellendsdatter k ug b d Datter Leikangern s 006 Erling Ellendsen m ug b s Søn Leikangern s Fossgrænden Hamre under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ellend Eriksen m g b hf Jordbruker Notbas Leikangern s 002 Torbjørg Rognaldsdatter k g b hm Husstel og Jorbruk Aurland n s 003 Ragnvald Ellendsen m ug b s ganske arbeidsudygtig Leikangern s 004 Torbjørg Ellendsdatter k ug b d Husstel og Sardinfabrikkarb Leikangern s Fossgrænden Hamre indre under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Nilssen m g b hf Dagarbeider ved Jordbruk Vang i n s Sardinfabrikker Valders 002 Gjertrud Mikkelsdatter k g b hm Husgjerning og Balestrandn s Sardinfabrik 003 Lovise Olsdatter k ug b d Husgjerning og Sardinfabrik Leikangern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Fossgrænden Hamre, indre (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Hans Eriksen m g b hf Jordbruker, Selveier Leikangern s Merknad: Hovedbygningen 002 Katrine Knutsdatter k g b hm Husarbeide og Kreaturstel Leikangern s 003 Erik Hanssen m ug b s Søn Leikangern s 004 Knut Hanssen m ug b s Søn Leikangern s 005 Hans Hanssen m ug b s Søn Leikangern s 006 Kari Hansdatter k ug b d Datter Leikangern s 007 Gjertrud Hansdatter k ug b d Datter Leikangern s 008 Kari Hansdatter k e b hm Kaarenke Leikangern s Merknad: Føderaadshuset Fossgrænden Hamre (indre) 10 3, 6 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Tor Eriksen m g b hf Jordbruker, Selveier Leikangern s 002 Guri Jensdatter k g b hm Husgjerning og Kreaturstel Lærdal n s 003 Kari Torsdatter k ug b d Jordarbeide og Kreaturstel Leikangern s 004 Jakobine Torsdatter k ug b d Husgjerning og paa Hotel Leikangern s 005 Erik Torsen m ug b s Jordbruksarbeide Leikangern s Merknad: E: Slutt på krets 2 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 366 (kvinner: 187, menn: 179) Bustader i kretsen: 61 Krets: 003 Husabø Prestegjeld: Leikanger Herred/by: Leikanger Husabø Høgheim (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) A. Høium m g b hf Postaapner Leikangern s 002 Maria T. Høium k g b hm Kone Leikangern s 003 Anna A. Høium k ug b d Datter Leikangern s 004 Andreas A. Høium m ug b s Lensmandsbetjent Leikangern s 005 Aasa A. Høium k ug b d Leikangern s 006 Sigurd A. Høium m ug b s Leikangern s 007 Ingeborg A. Høium k ug b d Leikangern s 008 Marie A. Høium k ug b d Leikangern s 009 Margit A. Høium k ug b d Leikangern s 010 Turid A. Høium k ug b d Leikangern s Husabø Strandheim (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Marius Nielsen m g b hf Handelsbetjent Bergen n s 002 Karolina Martine Nilsen k g b hm Strykerske Bergen n s Husabø Hanehoug (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 August Olav Aaset m g b hf Embedsmand Amot n s (politimester) 002 Margit Johanne Aaset k g b hm Frue Fredriksstad n s 003 Torleif Aaset m ug b s Søn Leikangern s 004 Gunnar Aaset m ug b s Søn Leikangern s 005 Johan Aaset m ug b s Søn Leikangern s 006 Ragna Johannessen k ug b fl Lærerinde ved privat skole Bergen n s 007 Birtha Jensdatter Hauglum k ug b tj Tjenestejente Leikangern s Husabø Hanehaug (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Knut Nielsen Jorddal m g b hf Kjøpman Balestrandn s 002 Lina Nielsen Jorddal k g b hm Hafslo n s 003 Øllgaar Konstance Jorddal k ug b d Bergen n s 004 Kristi Andersdatter Jorddal k ug b tj Tjenepike Balestrandn s Husabø Fossheim (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Tønnes Alfred Halleland m g b hf Bestyrer ved cardinfabrik Stavangern s 002 Rakel Sofie Halleland k g b hm Kone Stavangern s 003 Borghild Ellonora Halleland k ug b d Datter Stavangern s 004 Tora Laurence Halleland k ug b d Datter Stavangern s 005 Toralv Paulin Halleland m ug b s Søn Stavangern s 006 Ragnvald Teodor Halleland m ug b s Søn Stavangern s 007 Erik Bernhard Halleland m ug b s Søn Hetland n s Husabø Leikanger (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 John Ingebrigtsen Fosse m g b hf Handelskar Aardal i n s (Landmandprod) Sogn 002 Gunhilde Pedersdatter Fosse k g b hm Husstel Leikangern s 003 Anne Johansdatter Fosse k ug b fl Fostredatter Fors arb Leikangern s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer