Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0512 Lesje Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 348 (kvinner: 177, menn: 171) Bustader i kretsen: 54 Krets: 001 Nordskogen Prestegjeld: Lesje Herred/by: Lesje Nordskogen Stueflotten (7 m, 8 k) (7 m, 8 k) 001 Peder Stueflotten m g f hf Gaardbruker og stationsholder Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Lesje 002 Ingeborg Stueflotten k g b hm Hustel Lesje n s 003 Endre Stueflotten m ug b s Lesje n s 004 Marit Stueflotten k ug b d Lesje n s 005 Hans Stueflotten m ug b s Lesje n s 006 Frederik Stueflotten m ug b tj Tjener Lesje n s 007 Toline Kleven k ug b tj tjener Hedalen n s 008 Inga Svendsrud k ug b tj tjener Amerika n s 009 Edvart Gjendem m ug b tj tjener Frennen n s 010 Marius Gravdehaug m ug b tj tjener Romsdal n s 011 Ingeborg Svendsrud k ug b tj tjener Lesje n s 012 Marit Morken k ug b tj dagarbeider Dovre n s 013 Beret Kleiven k ug b tj dagarbeider Romsdal n s 014!!!! m g mt fm. Vandringsmand Lesje n s Merknad: E: Ukjent på sedvanlig bosted. Sedvanleg bustad:!! 015 Endre Stueflotten m g b fm. Føderaadsmand Lesje n s 016 Marit Stueflotten k g b fm. Føderaadskone Lesje n s Nordskogen Nystuen 1 4, 5 7 (3 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Knut Nystuen m g b hf Gaardbruker Lesje n s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Nystuen Lesje herred Stilling i Amerika: Farmer Siste bustad i Amerika: N. Dakota Merknad: 002 Mari Nystuen k g b hm Hustel Lesje n s 003 Albert Nystuen m ug mt b Farmer Lesje s Statsb.: N. Dakota Sedvanleg bustad: N. Dakota 004 Anna Bakken k ug b tj Tjener Lesje n s 005 Paul Nystuen m g b hf fl Føderaadsmand Lesje n s Merknad: Føderaadshuset 006 Anne Nystuen k g b hm fl Føderaadskone Lesje n s 007 Anna Nystuen k ug b d Lesje n s Nordskogen Templet 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Tobias Nystutemplet m g b hf Husmand Lesje n s 002 Anne Nystutemplet k g b hm Husstel Dovre n s 003 Sigrid Nystutemplet k ug b d Lesje n s 004 Mathias Nystutemplet m ug b s Lesje n s Nordskogen Rolfstuen 4 (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Erland Bakken m g f hf Husmand Bødker S Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Raanaahaug 002 Mari Bakken k g b hm Hustel Hedalen n s 003 Edvart Bakken m ug b s Arbeider Lesje n s 004 Melvin Bakken m ug b s Lesje n s 005 Marit Bakkestuen k e b fl Fattigunderst Lesje n s Nordskogen Bakken (2 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Lars Bakken m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Marit Bakken k g b hm Hustel Lesje n s 003 Thor Bakken m ug b s Gaardstel Lesje n s 004 Johanne Bakken k ug b d Fjøstel Lesje n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0512 Lesje 005 Lovise Bakken k ug b d Lesje n s 006 Hanna Bakken k ug f d Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Romsdal Nordskogen Kaagen (4 m, 4 k) (4 m, 5 k) 001 Johan Kaagen m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Guro Kaagen k g b hm Hustel Romsdal n s 003 John Kaagen m ug b s Lesje n s 004 Borghild Kaagen k ug b d Lesje n s 005 Daniel Kaagen m ug b s Lesje n s 006 Ingrid Kaagen k ug b d Lesje n s 007 Hanna Kaagen k ug b d Lesje n s 008 John Kaagen m e b Føderaadsmand Lesje n s 009 Johane Kaagen k ug f fl Skredder S Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Løkken Nordskogen Bjørlivolden (2 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Edvart Jakobsen m g b hf Gaardbruker og treskjærer Lesje n s 002 Enetta Jakobsen k g b hm Hustel Romsdalenn s 003 Lovise Sletta k ug b tj Tjener Romsdalenn s 004 Erik Alnes m ug mt b Arbeider Romsdalenn s Sedvanleg bustad: Romsdal Nordskogen Bjørliberget (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Bjørli m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Laura Bjørli k g b hm Hustel Lesje n s 003 Brit Bjørli k e b føderaadskone Lesje n s 004 Sigurd Bergem m ug b adoptivsøn Fattigv. Lesje n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Nordskogen Bjørli (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Gerhard Bjørli m e b hf Gaardbruger Lesje n s 002 Engebregt Bjørli m e b Føderaadsmand Lesje n s 003 Sigrid Sletta k ug b tj Tjener Romsdalenn s 004 Marit Rundtom k ug b tj Tjener Lesje n s Nordskogen Toftene (0 m, 5 k) (0 m, 5 k) 001 Marit Bjørli k e b hm Gaardbrugerske Skjaak n s 002 Kari Bjørli k ug b d Lesje n s 003 Ragna Bjørli k ug b d Lesje n s 004 Astrid Bjørli k ug b d Lesje n s 005 Rønnaug Lund k e b h.fm. Budeie Skjaak n s Nordskogen Bjørlihaug (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Andrias Bjørli m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Anne Bjørli k g b hm Hustel Lesje n s 003 Karl Bjørli m ug b s Gaardstel Lesje n s 004 Oline Bjørli k ug b d Fjøstel Lesje n s 005 Harald Bjørli m ug b s Lesje n s 006 Kari Bjørli k e b Føderaadskone Lesje n s 007 Marit Templet k e b Inderst Spinderske Lesje n s Nordskogen Bjørli (5 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Anton Bjørli m g b hf Gaardbruker Hedalen n s 002 Kari Bjørli k g b hm Hustel Lesje n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Marit Bjørli k ug b d Fjøsstel Lesje n s 004 Aagot Bjørli k ug b d Lesje n s 005 Johannes Bjørli m ug b s Lesje n s 006 Peder Bjørli m ug b s Lesje n s 007 Sigurd Bjørli m ug b s Lesje n s 008 Johannes Bjørli m ug b Føderaadsmandf.h. lærer Lesje n s 009 Kari Dalen k ug mt b Budeie Hedalen n s Sedvanleg bustad: Hedalen Nordskogen Bjørli (8 m, 4 k) (7 m, 4 k) 001 Torsten Bjørli m g b hf Gaardbruker træskjærer Lesje n s 002 Johanne Bjørli k g b hm Hustel Lesje n s 003 Sigurd Bjørli m ug b s Træskjærer Lesje n s 004 Hans Bjørli m ug b s Træskjærer Lesje n s 005 Anna Bjørli k ug b d Fjøstel Lesje n s 006 Anton Bjørli m ug b s Lesje n s 007 Inga Bjørli k ug b d Lesje n s 008 Johannes Bjørli m ug b s Lesje n s 009 Trygve Bjørli m ug b s Lesje n s 010 Peder Bjørli m ug b s Lesje n s 011 Aagot Bjørli k e b føderaadskone Lesje n s 012 Elias Lysbakken m g mt fl Skomaker Lesje n s Sedvanleg bustad:!! Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordskogen Lillejordet (5 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Knut Enstad m g b hf Gaardbruker Skrædder S Lesje n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingrid Enstad k g b hm hustel Lesje n s 003 Jonas Enstad m ug b s Gaardstel Lesje n s 004 Julie Enstad k ug b d Fjøstel Lesje n s 005 Emil Enstad m ug b s Lesje n s 006 Inga Enstad k ug b d Lesje n s 007 Karl Enstad m ug b s Lesje n s 008 Asbjørn Enstad m ug b s Lesje n s 009 Magnhild Enstad k ug b d Lesje n s 010 Johannes Enstad m g f føderaadsmand Lesje n s Merknad: Føderaadshuset Sannsynleg opphaldstad: Romsdalen 011 Mari Enstad k g b føderaadskone Lesje n s Nordskogen Lysbakken (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Elias Lysbakken m g f hf Gaardbruker Skomaker S Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Bjørli 002 Magrete Lysbakken k g b hm hustel Lesje n s 003 Edvart Lysbakken m ug b s Arbeider Lesje n s 004 Anna Lysbakken k ug b d Lesje n s 005 Peder Lysbakken m ug b s Lesje n s 006 Marit Lysbakken k ug b d Lesje n s 007 Magnus Lysbakken m ug b s Lesje n s Nordskogen Raanaa (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Raanaa m ug b hf Gaardbruker træskjærer Lesje n s 002 Elen Lotten k ug b tj Tjener Lesje n s Nordskogen Raanaa (4 m, 6 k) (4 m, 6 k) 001 Elias Raanaa m g b hf Gaardbruker Lesje n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0512 Lesje 002 Anna Raanaa k g b hm Hustel Lesje n s 003 Ragna Raanaa k ug b d Fjøstel Lesje n s 004 Bernhard Raanaa m ug b s Lesje n s 005 Emil Raanaa m ug b s Lesje n s 006 Jenny Raanaa k ug b d Lesje n s 007 Hilda Raanaa k ug b d Lesje n s 008 Erling Raanaa m ug b s Lesje n s 009 Ragnhild Raanaa k e b fl Føderaadskone Lesje n s 010 Lisbet Raanaa k e b fl dagarbeider Lesje n s Nordskogen Raanaa (5 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Enebo m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Brit Enebo k g b hm Hustel Lesje n s 003 Olav Enebo m ug b s Lesje n s 004 Josef Enebo m ug b s Lesje n s 005 Ole Raanaa m ug b fl Arbeider Lesje n s 006 Agnes Lysbakken k ug b tj Tjener Lesje n s 007 Hans Jordhøi m g mt b Folkeskolelærer Lesje n s Sedvanleg bustad: Lillehjem Nordskogen Skytterlotten (6 m, 5 k) (6 m, 5 k) 001 Lars Lotten m g b hf Gaardbruker murer Lesje n s 002 Oline Lotten k g b hm Lesje n s 003 Elmar Lotten m ug b s Lesje n s 004 Edvin Lotten m ug b s Lesje n s 005 Anna Lotten k ug b d Lesje n s 006 Karl Lotten m ug b s Lesje n s 007 Magnus Lotten m ug b s Lesje n s 008 Kari Raanaa k e b fl Fors. af det off Lesje n s 009 Endre Lotten m g b hf %fl% Føderaadsmand Lesje n s 010 Anne Lotten k g b hm %fl% Føderaadskone Lesje n s 011 Elise Lotten k ug b f. Fors. af No Lesje n s Nordskogen Raanaahaugen (3 m, 3 k) (1 m, 2 k) 001 Anna Raanaahaug k ug b hm Gaardbrukerske Lesje n s 002 Marit Raanaahaug k e b fl føderaadskone Dovre n s 003 Erik Skreden m e b el arbeider Lesje n s 004 Erland Bakken m g mt b Husmand Lesje n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Bakken 005 Hans Brude m g mt b Gaardbruker Romsdal n s Sedvanleg bustad: Romsdal 006 Karoline Brude k g mt b Romsdal n s Sedvanleg bustad: Romsdal Nordskogen Raanaahaugen (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ingeborg Raanaahaug k e b hm Føderaadskone Lesje n s 002 Benjamin Raanaahaug m ug b s treskjærer Lesje n s 003 Niklas Raanaahaug m ug b s arbeider Lesje n s 004 Ingeborg Raanaahaug k ug b d Lesje n s 005 Lovise Raanaahaug k ug b fl Fors. af No Lesje n s 006 Anne Raanaa k ug b el Fors. af Fattigv Lesje n s Sjukdom: b Nordskogen Raanaahaugen (1 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Ole Raanaahaug m g b hf Gaardbruker, tømmermand Lesje n s 002 Marit Raanaahaug k g b hm Lesje n s 003 Ingeborg Raanaahaug k ug b d meierske Lesje n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 Ella Raanaahaug k ug b d Lesje n s 005 Olga Raanaahaug k ug b d Lesje n s 006 Elise Bergene k ug b fm. Fattigv Lesje n s 007 Astrid Bergene k ug b fm. Fattigv Lesje n s 008 Erik Raanaahaug m ug f fm. arbeider Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Ødegaard Nordskogen Raanaabrekken 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Brit Brekken k g b hm Arbeiderske Lesje n s Nordskogen Raanaabrekken (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Andrias Brækken m ug b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Ole Brækken m ug b fm. Snedker S Lesje n s 003 Anders Brækken m ug b fm. arbeider Lesje n s 004 Marie Brækken k ug b fm. husstel Lesje n s 005 Marit Brekken k ug b fm. Budeie Lesje n s Nordskogen Raanaabrekken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johannes Brekken m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Marit Brekken k g b hm Hustel Lesje n s Nordskogen Raanaabrekken (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Erik Brækken m g b hf Gaardbruker arbeider Lesje n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Marit Brækken k g b hm Husstel Lesje n s 003 Marie Silihagen k ug b adoptiv d Husstel Lesje n s Nordskogen Morken (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Syver Morken m ug b hf Gaardbruger, snedker Lesje n s 002 Johan Morken m ug b s Husflidssnedker S Lesje n s 003 Jakob Morken m g b føderaadsmand Lesje n s 004 Marit Morken k g b føderaadskone Lesje n s Nordskogen Kjønsletten (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Syver Kjønsletten m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Marit Kjønsletten k g b hm Hustel Lesje n s 003 Niklas Kjønsletten m ug b s Lesje n s 004 Elise Kjønsletten k ug b d Lesje n s 005 Josefine Kjønsletten k ug b d Lesje n s 006 Hanna Kjønsletten k ug b d Lesje n s 007 Eli Kjønsletten k ug b d Lesje n s 008 Jakob Kjønsletten m e b fl Føderaadskone Sel n s Nordskogen Løkken (2 m, 6 k) (2 m, 5 k) 001 Ole Morken m g b hf Gaardbruger, murer Lesje n s 002 Guro Morken k g b hm Lesje n s 003 Anne Morken k e b føderaadskone Lesje n s 004 Oline Morken k ug b d Lesje n s 005 Klara Morken k ug b d Lesje n s 006 Thea Morken k ug b d Lesje n s 007 Lars Morken m ug b s Lesje n s 008 Johanne Kaagen k ug mt fl Skrædder Lesje n s Sedvanleg bustad: Kaagen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0512 Lesje Nordskogen Ødegaarden (4 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Johan Enebo m g f hf Gaardbruker Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Lesje 002 Josefa Enebo k g b hm Husstel Lesje n s 003 Karl Enebo m ug b s Lesje n s 004 Marie Enebo k ug b d Lesje n s 005 Oline Sletta k ug b tj Tjener Romsdal n s 006 Anna Svendsrud k ug b tj Tjener Lesje n s 007 Knut Enebo m g b hf %fm% Føderaadsmand Lesje n s 008 Marit Enebo k g b hm %fm% Føderaadskone Lesje n s 009 Anna Svendsrud k ug b tj Tjener Lesje n s 010 Erik Raanaahaug m ug mt tj dagarbeider Lesje n s Sedvanleg bustad: Raanaahaug 011 Ole Monge m ug mt logerende Gaardbruker Romsdal n s Sedvanleg bustad: Romsdal Nordskogen Grinden 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lars Raanaahaug m g b hf Husmand arbeider Lesje n s 002 Marie Raanaahaug k g b hm Husstel arbeiderske Lesje n s 003 Lars Raanaahaug m ug b s Lesje n s 004 Inga Raanaahaug k ug b d Lesje n s 005 Anna Raanaahaug k ug b d Lesje n s 006 Einar Raanaahaug m ug b s Lesje n s 007 Arne Raanaahaug m ug b s Lesje n s Nordskogen Enebo (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Syver Larsen m e b hf Gaardbr Lesje n s 002 Louise Larsen k ug b d Hustel Lesje n s 003 Inga Østhus k ug b fm. Hustel Trondhjemn s 004 Sverre Maske m ug b fm. Fors. Grbr Trondhjemn s Nordskogen Enebo (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Mathias Enebo m g b hf Gaardbr Lesje n s 002 Magrete Enebo k g b hm Hustel Lesje n s 003 Anna Enebo k ug b d Lesje n s 004 Hans Enebo m ug b s Lesje n s 005 Agnes Enebo k ug b d Lesje n s 006 Harald Enebo m ug b s Lesje n s 007 Sigurd Enebo m ug b s Lesje n s 008 Malmfrid Enebo k ug b d Lesje n s Nordskogen Enebo (6 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Johannes Enebo m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Anna Enebo k g b hm Husstel Lesje n s 003 Peder Enebo m ug b s Gaardsstel Lesje n s 004 Klara Enebo k ug b d Fjøsstel Lesje n s 005 Ole Enebo m ug b s Lesje n s 006 Josef Enebo m ug b s Lesje n s 007 Sigurd Enebo m ug b s Lesje n s 008 Marit Enebo k ug b d Lesje n s 009 Erling Enebo m ug b s Lesje n s 010 Odlaug Enebo k ug b d Lesje n s Nordskogen Myren 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Henrik Myren m g b hf Husmand og murer Lesje n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Mari Myren k g b hm Husstel Lesje n s 003 Hanna Myren k ug b d Lesje n s 004 Klara Svendsrud k ug b tj tjener Lesje n s Nordskogen Rusten (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Edvart Sørenebo m g b hf Gaardbruker skomaker Lesje n s 002 Anna Sørenebo k g b hm Hustel Lesje n s 003 Anne Sørenebo k ug b d Lesje n s 004 Marie Sørenebo k ug b d Lesje n s 005 Klara Sørenebo k ug b d Lesje n s 006 Hans Sørenebo m ug b s Lesje n s Nordskogen Enebo skolehus 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Josef Lotsberg m g b hf Lærer Gloppen n s 002 Kari Lotsberg k g b hm Hustel Lesje n s 003 Asbjørn Lotsberg m ug b s Lesje n s 004 Odleiv Lotsberg m ug b s Lesje n s 005 Olga Lund k ug b tj Tjener Skjaak n s Nordskogen Lesjeskogens meieri 1 (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Lars Moen m ug b hf Skredder S Lesje n s Nordskogen Kvam (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole Kvam m ug b hf Gaardbruger Lesje n s 002 Marit Kvam k e b fm. Hustel Lesje n s 003 Mathea Kvam k ug b fm. Fjøstel Lesje n s 004 Anne Slettum k e b fm. Føderaadskone Lesje n s Nordskogen Kvam (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Syver Kvam m ug f hf Gaardbruker Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Romsdal 002 Hans Kvam m g b f. Arbeider ved jordbruget Lesje n s 003 Jøda Kvam k g b f. Hustel Lesje n s 004 Peder Kvam m ug b f. Korperal Lesje n s 005 Mathea Kvam k ug b f. Budeie Lesje n s 006 Mathias Bakken m ug b tj Tjener Lesje n s 007 Anne Kvam k e b fm. Føderaadskone Lesje n s Nordskogen Kvam 6 1, 2 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Karl Mølmen m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Eli Mølmen k g b hm Hustel Lesje n s 003 Ole Mølmen m ug b s Lesje n s 004 Peder Mølmen m ug b s Lesje n s 005 Kolbjørn Mølmen m ug b s Lesje n s 006 Arne Mølmen m ug b s Lesje n s 007 Olaug Mølmen k ug b d Lesje n s 008 Sigrid Brude k ug b tj Tjener Romsdal n s Nordskogen Kvamsmoen 9 (5 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Tore Moen m g b hf Husmand kurvmaker S Lesje n s 002 Tea Moen k g b hm Hustel Lesje n s 003 Kristian Moen m ug b s Arbeider Lesje n s 004 Anton Moen m ug f s skomagerdreng Lesje n s Sannsynleg opphaldstad:!! 005 Magrete Moen k ug b d Lesje n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0512 Lesje 006 Teodor Moen m ug b s Lesje n s 007 Borghild Moen k ug b d Lesje n s 008 Magnus Moen m ug b s Lesje n s 009 Ole Bøbak m ug b logerende Fattigv Lesje n s 010 Ingrid Moen k ug b fm. Arbeiderske Lesje n s Nordskogen Bergene (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Bergom m e b hf Selveier og arbeider Lesje n s 002 Marie Bergom k ug b d Hustel Lesje n s 003 Tore Bergom m ug b s Lesje n s 004 Ole Bergom m ug b s Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordskogen Svendsrud (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Ole Svendsrud m g b hf Gaardbruker og murer Lesje n s 002 Anne Svendsrud k g b hm Hustel Lesje n s 003 Alma Svendsrud k ug b d Lesje n s 004 Karl Svendsrud m ug b s Lesje n s 005 Olav Svendsrud m ug b s Lesje n s 006 Marie Svendsrud k ug b d Lesje n s 007 Ole Nystuhaug m e b fl Fattigv Lesje n s 008 Kristoffer Svendsrud m ug b fl Arbeider ved gaardsb Lesje n s 009 Anne Svendsrud k e b fl Føderaadskone Lesje n s 010 Anne Svendsrud k e b fl Syerske Lesje n s Nordskogen Veimellem 9 (4 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Erik Svendsrud m g b hf Husmand skomaker S Lesje n s 002 Oline Svendsrud k g b hm Hustel Lesje n s 003 Tea Svendsrud k ug b d Lesje n s 004 Marie Svendsrud k ug b d Lesje n s 005 Eli Svendsrud k ug b d Lesje n s 006 Kristoffer Svendsrud m ug b s Lesje n s 007 Einfrid Svendsrud k ug b d Lesje n s 008 Anton Moen m ug mt skomakerlærlingskomakerdreng Lesje n s Sedvanleg bustad:!! 009 Tore Kvitlen m e b f. Husmand Lesje n s Nordskogen Sørenebo (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Andrias Mølmen m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Marit Mølmen k g b hm Hustel Lesje n s 003 Klara Mølmen k ug b d Fjøstel Lesje n s 004 Edvart Mølmen m ug b s Gaardstel Lesje n s 005 Ole Mølmen m ug b s Lesje n s 006 Olav Mølmen m ug b s Lesje n s 007 Hans Mølmen m ug b s Lesje n s Nordskogen Sørenebo - Holen 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Knut Holen m g b hf Husmand og snedker Lesje n s 002 Anne Holen k g b hm Hustel Lesje n s 003 Ole Holen m ug b s Snedker S Lesje n s 004 Klara Holen k ug b d Fjøstel Lesje n s 005 Maria Holen k e b f. Føderaadskone Lesje n s Nordskogen Sørenebo - Øien 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole E. Sørenebo m g b hf Jordbruker Lesje n s 002 Anne Sørenebo k g b hm Hustel Lesje n s 003 Marit Doset k ug b logerende Strikkerske Lesje n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Nordskogen Lien (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Enebo m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Eli Enebo k g b hm Hustel Lesje n s 003 Mathea Raanaahaug k ug b tj Tjener Lesje n s Nordskogen Lien (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Ole Lien m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Marie Lien k g b hm Hustel Lesje n s 003 Paul Lien m ug b s Lesje n s 004 Hans Lien m ug b s Lesje n s 005 Marit Lien k ug b d Lesje n s 006!! Lien* k ug b d Lesje n s Merknad: Udøpt pike 007 Petra Pedersen k ug b tj Tjener Maalselven n s 008 Rønnaug Moen k ug b tj Tjener N. Fron n s Nordskogen Øverlien (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Johannes Øverli m g b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Marit Øverli k g b hm Hustel Lesje n s 003 Mathias Øverli m ug b s Skreddersvend Lesje n s 004 Mikal Øverli m ug b s Dreier Lesje n s 005 Ole Øverli m ug b s gaardarbeider Lesje n s 006 Ragnhild Øverli k ug b d Lesje n s Nordskogen Øverlien (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Mathias Øverli m ug b hf Gaardbruker Lesje n s 002 Elisabet Øverli k ug b f. Hustel Lesje n s 003 Syver Øverli m e b f. Føderaadsmand Lesje n s Nordskogen Krosbakken 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Syver Lien m g b hf Dagarbeider Lesje n s 002 Mari Lien k g b hm Hustel Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Nordskogen Mølmen (6 m, 6 k) 2 12 (6 m, 6 k) 001 Marit Mølmen k e b hm Gaardbruker, Lesje n s stationsholder Merknad: Hovedbygningen 002 Klara Mølmen k ug b d Hustel Lesje n s 003 Ole Mølmen m ug b s Handelsmand Lesje n s 004 Anne Mølmen k ug b d Lesje n s 005 Otto Mølmen m ug b s Lesje n s 006 Hans Mølmen m ug b s Lesje n s 007 Marie Runtom k ug b tj Tjener Lesje n s 008 Einar Nørstebø m ug b tj Tjener Lesje n s 009 Jonas Runtom m ug b tj Tjener Lesje n s 010 Ole Mølmen m g b fl Føderaadsmand Lesje n s Merknad: Føderaadshuset 011 Kari Mølmen k g b fl Føderaadskone Lesje n s 012 Klara Mølmen k ug b fl Hustel Fors. No Lesje n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 384 (kvinner: 194, menn: 190) Bustader i kretsen: 66 Krets: 002 Sørskogen Prestegjeld: Lesje Herred/by: Lesje Sørskogen Mølmen eller (3 m, 4 k) (2 m, 4 k) Mølmshaug Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0512 Lesje 001 Syver Hansen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Brit Hendriksdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Ragna Syversdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Hans Syversen m ug b s søn Lesje n s 005 Klara Syversdatter k ug b d datter Lesje n s 006 Rønnaug Pedersdatter k e b fl føderaadsenke Lesje n s 007 Edvard Hansen m ug mt b farmer i N. Dakota Lesje Statsb.: N. Dakota Trusamf.: Den forenede kirke Sedvanleg bustad:!! Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Lesje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: Merknad: overstreka Sørskogen Rundtom (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Olsen m g b hf gaardbruker & graastensmurer Grytten n s 002 Kari Johnsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Marit Olsdatter k ug f d datter Lesje n s Merknad: overstreka Sannsynleg opphaldstad: Er i Bjørli som tjenestepike i vinter 004 Ole Olsen m ug b s søn Lesje n s 005 John Olsen m ug b s søn Lesje n s 006 Marie Olsdatter k ug b d datter Lesje n s 007 Olga Olsdatter k ug b d datter Lesje n s 008 Otto Olsen m ug b s søn Lesje n s 009 Karl Olsen m ug b s søn Lesje n s Sørskogen Lillehjem (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans S. Jordhøy m g b hf kirkesanger, gaardbruker Lesje n s 002 Tonette Jordhøy k g b hm gaardmandskone Øier n s 003 Inga Jordhøy k ug b d datter Lesje n s 004 Johannes Jordhøy m ug b s søn Lesje n s 005 Hans Jordhøy m ug b s søn Lesje n s Sørskogen Skotte skolehus 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Beret Rolset k ug b hm jormor Selbu n s Sørskogen Rundtom 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Merknad: eieren har en stue, men ikke jordvei 001 Marit Rundtom k e b hm arbeiderske (husmandsenke) Lesje n s 002 Magnus Rundtom m ug b s søn Lesje n s 003 Sigurd Rundtom m ug b s søn Lesje n s 004 Emma Rundtom k ug b d datter Lesje n s Sørskogen Enstad Nedistuen (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Hansen m g b hf gaardbruker & smed Lesje n s 002 Marit Jakobsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Anne Olsdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Hans Olsen m ug b s søn Lesje n s 005 Marie Olsdatter k ug b d datter Lesje n s 006 Jenny Olsdatter k ug b d datter Lesje n s Sørskogen Enstad store nedre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Edvard O. Mølmen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Jøraan Mølmen k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Peder Mølmen m ug b s søn Lesje n s 004 Einar Mølmen m ug b s søn Lesje n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 005 Marit Mølmen k ug b d datter Lesje n s 006 Ragnar Mølmen m ug b s søn Lesje n s 007 Sigurd Mølmen m ug b s søn Lesje n s 008 Eva Mølmen k ug b d datter Lesje n s 009 Olga Mølmen k ug b d datter Lesje n s 010 Hjørdis Mølmen k ug b d datter Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørskogen Enstad store nordre (6 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Jørgen Syversen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Oline Knutsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Karen Jørgensdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Sverre Jørgensen m ug b s søn Lesje n s 005 Johan Knudsen m ug mt fl føderaadsmand Lesje n s Sedvanleg bustad: Nystuen Lesjeskogen 006 Kari Jørgensdatter k e b hm føderaadsenke Lesje n s Merknad: Føderaadshuset 007 Syver Syversen m ug b s søn Lesje n s 008 Olea Syversen k ug b d datter Lesje n s 009 Sigurd Syversen m ug b s søn Lesje n s 010 Knut Toresen m ug b fl dattersøn Lesje n s Sørskogen Enstad store (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Syver Johannessen m ug b hf gaardbruker Lesje n s 002 Anne Johannesdatter k e b hm gaardbrukerenke Lesje n s Folketeljinga Sørskogen Slette nordre (5 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Magnus Jakobsen m g f hf gaardbruker Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: I ligningskom. Lesje 002 Marit Hansdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Gudrun Paulsdatter k ug b tj tjenestetyende Lesje n s 004 Alfred Johansen m ug b fl Under værgeraad Vaage n s Understøttes av Vaage ko. 005 Peder Jakobsen m ug mt fl Dagarbeider Lesje Statsb.: N. Dakota Trusamf.: Den forenede kirke Sedvanleg bustad: N. Dakota Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Lesje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmerarbeide Merknad: Merknad: overstreka 006 Fredrik Bakke m b Omstreifere (fant) Merknad: Omstreiferne overnattet paa gulvet 007 Karoline Bakke k b Omstreifere (fant) Merknad: Omstreiferne overnattet paa gulvet 008 Martha Bakke k b Omstreifere (fant) Merknad: Omstreiferne overnattet paa gulvet 009 Karl Bakke m b Omstreifere (fant) Merknad: Omstreiferne overnattet paa gulvet 010 Nils Bakke m b Omstreifere (fant) Merknad: Omstreiferne overnattet paa gulvet 011 Aleksandra Katrine!! k b Omstreifere (fant) Merknad: Omstreiferne overnattet paa gulvet Sørskogen Slette mellem (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Rolvsen m ug b hf gaardbruker Lesje n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0512 Lesje 002 Josefa Rolvsdatter k ug b hm budeie & husmor Lesje n s 003 Rolf Rolvsen m g b fl føderaadmand Lesje n s 004 Jonetta Larsdatter k g b fl føderaadskone Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørskogen Slette (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Hans Henriksen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Jøraan Olsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Klara Hansdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Harald Hansen m ug b s søn Lesje n s 005 Ole Hansen m ug b s søn Lesje n s 006 Elise Hansdatter k ug b d datter Lesje n s 007 Johannes Hansen m ug b s søn Lesje n s 008 Jenny Hansdatter k ug b d datter Lesje n s 009 Henrik Hansen m g b hf føderaadsmand Lesje n s Merknad: Føderaadshuset 010 Kari Jensdatter k g b hm føderaadskone Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørskogen Skotte nordre (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Paul Pedersen m g b hf gaardbruker, fhv Lesje n s fanejunker 002 Gyda Andersdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Gerhard Paulsen m ug b s søn Lesje n s 004 Julianna Paulsdatter k ug b d datter Lesje n s 005 Amalie Paulsdatter k ug b d datter Lesje n s 006 Johannes Pedersen m g b hf føderaadsmand Lesje n s Merknad: Føderaadshuset Sørskogen Skotte (3 m, 4 k) (2 m, 5 k) 001 Henrik Niklassen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Ingrid Hansdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Ole Henriksen m ug b s søn Lesje n s 004 Edvard Henriksen m ug mt s søn Lesje Statsb.: N. Dakota Trusamf.: Den forenede kirke Sedvanleg bustad: N. Dakota Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Lesje Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: farmer Merknad: Merknad: overstreka 005 Eli Hansdatter k ug b fl inderst lever av sit arbeide Lesje n s 006 Emma Wilsen k ug b sidstnævntes inderst Dakota n s datter 007 Anna Syversdatter k ug b tj tjenestepike Lesje n s 008 Jørgine Hansdatter k ug f fl inderst lever av sit arbeide Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Romsdalen Sørskogen Bjølverud nordre (store) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Lars Berntsen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Brit Johnsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Bjarne Larsen m ug b s søn Lesje n s 004 Ragna Berntsdatter k ug b tj tjenestepike (budeie) Lesje n s Sørskogen Bjølverud store (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jørgen Andersen m ug b hf gaardbruker Lesje n s 002 Mathea Toresdatter k ug b tj tjenestepike Lesje n s Sørskogen Sæter nordre (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Lars Eriksen m e b hf gaardbruker Lesje n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Gurine Larsdatter k ug b d & hm datter Husmor & budeie Lesje n s 003 Gina Larsdatter k ug f d datter Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Veblungsnæs 004 Lars Larsen m ug b s søn Lesje n s 005 Oline Larsdatter k ug b d datter Lesje n s Sørskogen Bjølverud (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Hans Olsen m e b hf gaardbruker Lesje n s 002 Brit Olsdatter k ug b hm husmor & budeie (enke) Lesje n s 003 Brit Olsdatter k ug b sidstnævntes datter datter Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørskogen Bjølverud øvre 17 3, 4 5 (1 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Jonas Hansen m g f hf gaardbruker Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: I ligningskom. Lesje 002 Marit Jakobsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Kristine Jonasdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Hans Mikalsen m g b hf føderaadsmand Lesje n s Merknad: Føderaadshuset 005 Kari Johnsdatter k g b hm føderaadskone Lesje n s 006 Marit Hansdatter k ug b fl datter Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørskogen Bjølverud Søristuen (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Ole Mortensen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Marit Jakobsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Andreas Hansen m ug b fl pleiesøn Fors. af Nr Lesje n s 004 Marie Hansdatter k ug b fl pleiedatter Fors. af Nr Lesje n s 005 Morten Arnesen m g b hf føderaadsmand Lesje n s Merknad: Føderaadshuset 006 Brit Olsdatter k g b hm føderaadskone Lesje n s 007 Rønnaug Bjølverud k ug b inderst arbeiderske Lesje n s Sørskogen Brandli (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Hans Jørgensen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Marit Engebregtsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Anna Hansdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Jørgen Hansen m ug b s søn Lesje n s 005 Marit Hansdatter k ug b d datter Lesje n s 006 Elise Hansdatter k ug b d datter Lesje n s 007 Hans Hansen m ug b s søn Lesje n s 008 Mathias Hansen m ug b s søn Lesje n s 009 Peder Hansen m ug b s søn Lesje n s Sørskogen Brandliskreden under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Engebregt Hansen m g b hf gaardbruker (eier pladsen) Lesje n s 002 Olea Hansdatter k g b hm gaardbrukerkone Lesje n s 003 Marit Engebregtsdatter k ug b d datter Lesje n s Sørskogen Brandlistuen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kari Olsdatter k e b hm gaardbrukerske Lesje n s 002 Ole Olsen m ug b s søn, jordbruksarbeider Lesje n s 003 Petra Olsdatter k ug b d datter, budeie og husstel Lesje n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0512 Lesje Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørskogen Kvean nordre (2 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Kristen Paulsen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Hanna Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Ørkedalen s 003 Marie Kristensdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Marius Kristensen m ug f s søn Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Romsdalen 005 Knut Paulsen m e b hf føderaadsmand Isfjorden Lesje n s Merknad: Føderaadshuset Sørskogen Kvean (1 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Andreas Paulsen m g f hf gaardbruker Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: I Romsdalen efter læs 002 Oline Engebregtsdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Karl Andreassen m ug f s søn Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: I Romsdalen 004 Benjamin Andreassen m ug b s søn Lesje n s Sørskogen Berget (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Iversen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Eli Hansdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Iver Olsen m ug b s søn Lesje n s 004 Andreas Olsen m ug f s søn, skrædderlærling Lesje n s Sannsynleg opphaldstad: Lesje 005 Olga Olsdatter k ug b d datter Lesje n s 006 Marit Iversdatter k ug b fl arbeiderske Lesje n s 007 Hanna Iversdatter k ug b fl arbeiderske Lesje n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sørskogen Nordsletten (4 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Jonas Pedersen m g b hf gaardbruker Lesje n s 002 Hanna Hansdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Brit Jonasdatter k ug b d datter Lesje n s 004 Peder Jonassen m ug b s søn Lesje n s 005 Harald Jonassen m ug b s søn Lesje n s 006 Ole Jonassen m ug b s søn Lesje n s 007 Margit Paulsdatter k ug b fl pleiedatter Fors. No Grytten n s 008 Peder Olsen m g f hf føderaadsmand & lægprædikant Lesje n s Merknad: Føderaadshuset Sannsynleg opphaldstad: Ørlandet 009 Anne Johnsdatter k g b hm føderaadskone Lesje n s 010 Agnes Lund k ug b tj tjenestepike Lesje n s Sørskogen Fintoppen under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Paul Paulsen m g b hf husmand & Lesje n s graastensmurer 002 Aagaat Syversdatter k g b hm husmandskone Lesje n s 003 Paul Paulsen m ug b s intet erhverv Lesje n s Sjukdom: a Sørskogen Sletten (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jørgen Pedersen m g b hf gaardbruker & snekker S Lesje n s 002 Marie Pedersdatter k g b hm gaardmandskone Lesje n s 003 Gunhild Pedersdatter k ug b fl budeie & husstel Lesje n s 004 Karl Erlandsen m ug b tj alm gaardsarbeide Lesje n s 005 Anton Skatte m ug b el Folkeskolelærer Lesje n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0501 Lillehammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer