Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 77

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1735 Kvam Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 435 (kvinner: 223, menn: 212) Bustader i kretsen: 83 Krets: 001 Øverkvam Prestegjeld: Stod Herred/by: Kvam Øverkvam Borgan østre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Elias Martinsen Borgan m ug b hf Gaardbruger Kvam n s 002 Olava Mikkelsdatter Borgan k g b hush. husholder Kvam n s 003 Jørgen Tølløvsen Borgan m e b kaarm kaarmand Kvam n s 004 Marta Johannesdatter Bruheim k e b i forsorg off. underst Røra n s 005 Raffel Borgan m e b el gaards- og skogsarbeider Kvam n s Merknad: logihuset Øverkvam Haugen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Martinsen Borgan m g b hf Jordbrug, Selveier, Overhalden n s muringsarb 002 Maren Guneriusdatter Borgan k g b hm selveierkone Kvam n s 003 Olaug Olsdatter Borgan k b d selveierdatter Kvam n s 004 Otto Guneriussen Brasset m ug b gjæter Kvam n s Øverkvam Haugen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Martin Matissen Borgan m g b hf Murer, jordbr Overhalden n s 002 Marie Martinsen Borgan k ug b hush. husstel, arbeiderdatter Kvam n s Øverkvam Støstadpl. (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Eilert Karlsen Støstad m g b hf Husmand Kvam n s 002 Inger Anna Petersdatter Støstad k g b hm Husmandskone Kvam n s Øverkvam Støstadpl. (plads) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Tarald Mikkelsen Støstad m e b hf Husmand jordbruk som Kvam n s plads 002 Karen Taraldsdatter Støstad k ug b hush. husstel Kvam n s 003 Sofie Taraldsdatter Støstad k ug b fl husl. arb Kvam n s Øverkvam Støstadpl. (plads) (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Eilert Kristoffersen %Karlsen m e b hf husmand, skogsarb m.m Kvam n s % Støstad 002 Jøda Kristoffersdatter Støstad k ug b hush. husstel Kvam n s 003 Sverre Eilertsen Støstad m ug f s jernbanearbeider Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Dovrebanen Øverkvam Støstad vestre (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Benjaminsen Saurstrø m ug f hf Gaardbruger, skogdrift Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 002 Petrine Olsdatter Saurstrø k ug b hm Gaardmdskone Kvam n s 003 Peter Olsen Saurstrø m ug b s Gaardmdssøn Kvam n s 004 Olaug Olsdatter Saurstrø k ug b d Gaardmdsdatter Kvam n s 005 Ragna Olsdatter Saurstrø k ug b d Gaardmdsdatter Kvam n s 006 Alma Olsdatter Saurstrø k ug b d Gaardmdsdatter Kvam n s Øverkvam Støstad østre (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Peder Johannessen Støstad m g b hf Gaardbruker Kvam n s 002 Ingeborg Anna Karlsdatter k g b hm Gaardbrukerhustru Kvam n s Støstad 003 Kristine Pedersdatter Støstad k ug b d husl. arb Kvam n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1735 Kvam 004 Karoline Pedersdatter Støstad k ug b d husl. arb Kvam n s 005 Emma Pedersdatter Støstad k b d Kvam n s 006 Pauline Johansdatter Støstad k e b hustrus mor kaarenke Stod n s Øverkvam Ryggpl. (plads) (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Benjamin Bertelsen Rygg m g b hf Husmand Kvam n s 002 Sofie Olsdatter Rygg k g b hm Husmandskone Kvam n s 003 Sanna Benjaminsdatter Rygg k ug b d husl- og gaardsarb Kvam n s 004 Signe Tuff k ug b i forsorg off. undst Kvam n s Øverkvam Jonsryd (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Sverre Størkersen Øksnes m g b hf gaardbruker, skogsarb Kvam n s 002 Anna Kristoffersdatter Øksnes k g b hm gaardm.kone Kvam n s 003 Berte Sverresdatter Øksnes k b d gaardm.datter Kvam n s Øverkvam Hyllan (Hylmo) (plads) (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Mekalsen Rygg m g b hf Husmd skom Kvam n s 002 Ingeborg Eriksdatter Rygg k g b hm hmds.kone Kvam n s 003 Gunerius Eriksen Rygg m ug b fl gaardsarbeider Kvam n s Øverkvam Saur vestre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Jakob Teodorsen Brasset m ug b hf Gaardbruker Kvam n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Kvam Siste bustad i Amerika: Starbuk Stilling i Amerika: farmer Merknad: Merknad: FraNorge: 27/4 95 TilNorge: Desemb Martina Teodorsdatter Brasset k ug b hush. husstel Kvam n s 003 Arne Olsen Øksnes m b gaardsgut Kvam n s 004 Ole Olsen Brasset m ug b fl murerarb S, skogsarb Kvam n s Øverkvam Saur vestre (2 m, 3 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Henriksen Saur m g b hf Gaardbruker Kvam n s 002 Karoline Magnusdatter Saur k g b hm gaardmandskone Kvam n s 003 Peter Petersen Saur m b tj gaardsarb Kvam n s 004 Rebækka Arntsdatter Kirkol k ug mt hush. husstel Kvam n s Sedvanleg bustad: Kirkol 005 Anna Arntsdatter Saur k e b Kaarenke kaar Kvam n s 006 Jakob Henriksen Saur m ug f hfs bror jernb.arb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Dovrebanen Øverkvam Saur østre (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Henrik Arntsen Saur m ug b hf Gaardbruger Kvam n s 002 Oline Arntsdatter Saur k ug b hush. husstel Kvam n s 003 Ole Arntsen Saur m ug b fl gaardsarb Kvam n s 004 Arnt Arntsen Saur m ug b fl gaardsarb Kvam n s Øverkvam Myrmo (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Jon Johansen Vesterdal m g b hf Gaardbruker Kvam n s 002 Berte Kristoffersdatter k g b hm gaardmandskone Kvam n s Vesterdal 003 Borgild Jonsdatter Vesterdal k b d gaardmandsdatter Kvam n s 004 Ivar Jonsen Vesterdal m b s gaardmandssøn Kvam n s 005 Signe Jonsdatter Vesterdal k b d gaardmandsdatter Kvam n s 006 Kristine Jonsdatter Vesterdal k b d gaardmandsdatter Kvam n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Bruheim (1 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Jon Rasmussen Bruheim m g b hf Jordbrug, selveier Kvam n s 002 Ellen Kristiansdatter Bruheim k g b hm Selveierkone Kvam n s 003 Peter Jonsen Bruheim m ug f s jord- skogs og stenarb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 004 Julius Jonsen Bruheim m ug f s bygningsarb skogsarb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 005 Gulianna Einersdatter Olspl. k e b Kaarenke kaar Kvam n s Øverkvam Saur østre (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Rikard Taraldsen Saur m g b hf Gaardbruker Kvam n s 002 Karoline Johannesdatter Saur k g b hm Gaardm.kone Sparbo n s 003 Beret Rikardsdatter Saur k ug b d Gaardm.datter arb paa Kvam n s gaarden 004 Anna Olsdatter Kirkol k ug b el husl. arb, gaardsarb Kvam n s 005 Tine Rikardsdatter Saur k b d gaardmds.datter Kvam n s Merknad: hushold Øverkvam Trøen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Arnt Taraldsen Heggestrø m g b hf Gaardbruger Kvam n s 002 Manna Jakobsdatter Heggestrø k g b hm Gaardmandskone Kvam n s 003 Berte Arntsdatter Heggestrø k ug b d husl. arb gaardmdsdatter Kvam n s 004 Josefine Jakobsdatter Heggestrø k ug b hms søster kaar, husl. arb Kvam n s Øverkvam Kvite (5 m, 3 k) (6 m, 2 k) 001 Nikolai Olsen Hegge m e b hf Gaarbruker Snaasen n s 002 Ole Nikolaisen Hegge m g b fl Gaardbruker, træarb Snaasen n s 003 Karen Olausdatter Hegge k g b hm Gaardmandskone Kvam n s 004 Alf. Olsen Hegge m b s Gaardmandssøn Kvam n s 005 Arne Olsen Hegge m b s Gaardmandssøn Kvam n s 006 Nikolai Olsen Hegge m ug f s Gaardmandssøn gaardsarb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 007 Olaus Olsen Rygg m g b i forsorg off. undst Kvam n s 008 Anne Andersdatter Rygg k g b i forsorg off. undst Kvam n s 009 Gurine Hammer k ug mt b Skrædder Snaasen n s Sedvanleg bustad: Hammer Snaasen Øverkvam Kvite (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Anne Arntsdatter Kvite k e b hm G.brugerenke (selveier) Kvam n s 002 Aksel Elisæussen Kvite m ug b s Maler, jordbruk S Kvam n s 003 Albert Elisæussen Kvite m ug f s gaardsarb, selveiersøn Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: By i Egge 004 Emil Elisæussen Kvite m b s selveiersøn Kvam n s Øverkvam Hegge vestre (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Peder Hansen Hegge m ug b hf Gaardbruker Kvam n s 002 Rebækka Einarsdatter Hegge k e b hush. kaarenke Kvam n s 003 Rikard Olsen Hegge m b s fostersøn fors. Grb Kvam n s 004 Anna Haagensdatter Hegge k ug f tj husl. arb tjenestepige Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Stenkjær 005 Molfrid Bredesdatter Bjørnes k b i forsorg of. fattv Kvam n s Folketeljinga Øverkvam Hegge østre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Stensen Hegge m e b hf gaardbruker Snaasen n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1735 Kvam 002 Birger Olsen Hegge m ug b s gaardsarb, gaardmd.søn Kvam n s 003 Harald Olsen Hegge m ug b s gaardsarb, gaardmd.søn Kvam n s 004 Ottar Olsen Hegge m b s gaardmd.søn Kvam n s 005 Gollaug Brubak k e b hush. husstel Snaasen n s 006 Sigrid Brubak k ug b tj husstel Snaasen n s 007 Iver Olsen Hegge m e b kaarm kaarmand Beitstaden s 008 Henrikka Olsdatter Rygg k ug b hush. husstel Kvam n s Øverkvam Moen (plads) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Haagen Lorntsen Hegge m g b hf Husmd, murarbeider Beitstaden s 002 Karen Estensdatter Hegge k g b hm Husmd.kone Snaasen n s 003 Jon Haagensen Hegge m ug b s Husmd.søn veiarb, Snaasen n s skogsarb 004 Borgild Haagensdatter Hegge k b d husmds.datter Kvam n s Øverkvam Hegge østre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jørgen Jakobsen Hegge m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Margrete Einarsdatter Hegge k g b hm gaardm.kone Kvam n s 003 Jakob Jørgensen Hegge m ug b s gaardsarb gmds.søn Kvam n s 004 Emma Jørgensdatter Hegge k ug b d gaardsarb gmds.datter Kvam n s Øverkvam Hegge vestre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Eline Sivertsdatter Hegge k e b hm gaardbrugerske Kvam n s 002 Jørgen Isaksen Hegge m ug b s gaardbr.søn gaardsarb Kvam n s 003 Jon Isaksen Hegge m ug b s gaardbr.søn gaardsarb Kvam n s 004 Egil Isaksen Hegge m ug b s gaardbr.søn gaardsarb Kvam n s 005 Karen Isaksdatter Hegge k ug b d gaardbr.datter gaardsarb Kvam n s 006 Andreas Andersen Hegge m ug b i forsorg off. underst Kvam n s Øverkvam Neraasan (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) 001 Teodor Paulsen Borgan m g b hf Husmand Kvam n s 002 Marie Olsdatter Borgan k g b hm Husmdskone Kvam n s 003 Petra Teodorsdatter Borgan k ug f d Husmds.datter husl- og Kvam n s gaardsarb Sannsynleg opphaldstad: Rygg i Kvam Øverkvam Hegge vestre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Petersen Lø m g b hf Snedker S, huseeier Sparbo n s 002 Oline Larsdatter Lø k g b hm husstel, haandværkerkone Sparbo n s Øverkvam Naustenget (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anton Kaspersen Naustenget m g b hf selveier, bygningsarb S Kvam n s 002 Anne J. Naustenget k g b hm selveierkone Beitstaden s 003 Karl Antonsen Naustenget m ug b s selveiersøn, gaardsbygn.arb Kvam n s 004 Anette Antonsdatter k b d selveierdatter Kvam n s Naustenget 005 Beret Antonsdatter Naustenget k b d selveierdatter Kvam n s 006 Rafael Antonsen Naustenget m b s selveiersøn Kvam n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Trøen (1 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Ole Haagensen Kløvgaardtrø m g b hf Gaardbruker Kvam n s 002 Josefine Jakobsdatter Kløvgaardtrø k g b hm gaardms.kone Kvam n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 003 Arne Olsen Kløvgaardtrø m ug f s gmds.søn jernbanearb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Dovrebanen 004 Inga Olsdatter Kløvgaardtrø k b d gmds.datter Kvam n s 005 Anne Tølløvsdatter Ol k b el opholdes av børn i Kvam n s Amerika Merknad: logihuset Øverkvam Rygg øvre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Ovesen Rygg m g b hf gardbruker Kvam n s 002 Maren Jakobsdatter Rygg k g b hm gaardms.kone Kvam n s 003 Olaug Olsdatter Rygg k ug b d gaardms.datter Kvam n s 004 Karoline Olsdatter Rygg k b d gaardms.datter Kvam n s 005 Aksel Olsen Rygg m b tj gaardsgut Kvam n s 006 Ove Olsen Rygg m g b kaarmand kaarmand Kvam n s Merknad: Kaarstuen 007 Ingeborg Olsdatter Rygg k g b kaarkone Kvam n s Øverkvam Kirkol (1 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Ingebrigt Arntsen Kirkol m g b hf gaarbruker Kvam n s 002 Manna Jakobsdatter Kirkol k g b hm gaardms.kone Kvam n s 003 Ingeborg Ingebrigtsdatter k ug b d gaarms.datter Kvam n s Kirkol 004 Reidar Jonsen Bruheim m ug f fl gaards- og skogsarb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 005 Rebækka Arntsdatter Kirkol k ug f el hustel søm Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Saur Kvam Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Kirkol (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Arne Jørgensen Kirkol m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Ellen Petersdatter Kirkol k g b hm gmds.kone Kvam n s 003 Inge Arnesen Kirkol m ug b s gmds.søn Kvam n s 004 Anna Arnesdatter Kirkol k ug b d gmds.datter Kvam n s 005 Jørgen Arntsen Kirkol m g b kaarmd kaarmand Kvam n s Merknad: Kaarstuen 006 Anna Arntsdatter Kirkol k g b k.k. kaarkone Kvam n s 007 Olava Olsdatter Kirkol k e b k.k. kaarenke Kvam n s Øverkvam Kløvgaard (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Arnt Erntsen Kvam m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Martine Karlsdatter Kvam k g b hm gaardms.kone Kvam n s 003 Egil Arntsen Kvam m ug b s gaardms.søn gaardsarb Kvam n s 004 Harrald Arntsen Kvam m ug b s gaardms.søn gaardsarb Kvam n s 005 Aagodt Arntsdatter Kvam k b d datter Kvam n s 006 Aasta Arntsdatter Kvam k b d datter Kvam n s 007 Kamilla Arntsdatter Kvam k b d datter Kvam n s 008 Augusta Saugestad k e b k.e. kaarenke Beitstaden s 009 Karen Karlsdatter Saugestad k ug b d husl. arb, søm Kvam n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Ol østre (5 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Jon Pedersen Elleraas m g b hf Gaardbruger Kvam n s 002 Petra Mekalsdatter Elleraas k g b hm gmds.kone Beitstaden s 003 Jonas Pedersen Elleraas m b tj gaardsgut Kvam n s 004 Magda Pedersdatter Elleraas k b tj Kvam n s 005 Ole Olsen Kjøblitrø m ug mt arbeider Snedker Snaasen n s Sedvanleg bustad: Snaasen 006 Peder Olsen Elleraas m g b kaarm kaarmand Kvam n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1735 Kvam Merknad: Kaarstuen 007 Tora Torbergsdatter Elleraas k g b kaarkone kaarkone Beitstaden s 008 Paul Pedersen Elleraas m b kaarm.s kaarmandssøn Kvam n s 009 Sigrid Pedersdatter Elleraas k b kaarm.d kaarmandsdatter Kvam n s Øverkvam Rygg skole (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Erik A. Næstvold m g b hf lærer i folkeskolen Værdalenn s 002 Henriette Næstvold k g b hm lærerkone Stenkjær n s Øverkvam Rygg nedre (2 m, 5 k) (5 m, 4 k) 001 Lars Kristensen Hognes m g f hf gaardbruker Grong n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 002 Jensine Kristoffersdatter k g b hm gaardms.kone Kvam n s Hognes 003 Kolbjørn Larssen Hognes m b s gmds.søn Kvam n s 004 Berta Larssen Hognes k b hm gmds.datter Kvam n s 005 Emmy Larssen Hognes k b d gmds.datter Kvam n s 006 Kristen Johannessen Hognes m e f fl snedker - træarbeider Grong n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 007 Ole Kristensen Hognes m ug f fl arb løsarbeider Kolvereidn s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 008 Petra Teodorsdatter Borgan k ug mt arb arb i huset Kvam n s Sedvanleg bustad: Heggespl (Neraasan) Kvam 009 Arnt Teodorsen Brasset m g f hf %el% jord- og skogsarb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Kvam Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: arbeider paa sagbruk skogsarb Merknad: 010 Grete Kristensdatter Brasset k g b hm arbeiderkone Kolvereidn s 011 Ole Meier Øksnes m ug mt arb gaardsarbeider Kvam n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Øksnes Kvam Øverkvam Solberg (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Anna Sofie Saur k e b hm arbeider, hush Kvam n s 002 Aage Andreassen Saur m ug b s arbeider, gaardsarb Kvam n s 003 Jørgen Andreassen Saur m ug b s arbeider, gaardsarb Kvam n s Øverkvam Vold (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jon Kristoffersen Rygg m ug b hf landhandler Kvam n s 002 Karoline Kristoffersdatter k ug b hm husholder, butikjomfru Kvam n s Rygg Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Kvam herr. Siste bustad i Amerika: Balvin Viskonsin Stilling i Amerika: tjener Merknad: Øverkvam Rygg meieri Ryggvold (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole J. Brataas m ug b meieribestyrer Sparbu n s 002 Karen Strand k ug b meierske Ørlandet n s Øverkvam Aalsaunet (plads) (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Petrine Rygg k e b hm Husmandsenke Kvam n s 002 Raffel Rygg m g f fl bygningsarbeider, Kvam n s skogsarb Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 003 Karen Rygg k g b fl arbeiderkone n s 004!! Rygg* k b arbeiderdatter Kvam n Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Merknad: Udøpt pige Øverkvam Ol vestre (5 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Edvard Eriksen Aal m g f hf gaardbruker Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 002 Anne Olsdatter Aal k g b hm gmds.kone Stod n s 003 Egil Edvardsen Aal m b s gmds.søn Kvam n s 004 Sverre Edvardsen Aal m b s gmds.søn Kvam n s 005 Erik Andersen Aal m e b kaarm. kaarmand Kvam n s 006 Nils Eriksen Aal m ug b fl sergeant kav Kvam n s 007 Karoline Eriksdatter Aal k ug b fl arb husl. arb Kvam n s 008 Sigurd Stasiussen Dalheim m b tj gaardsgut Kvam n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Olspl. (plads) (2 m, 2 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Eilert Kristiansen m g b hf Husmand, gaards & Kvam n s skogsarb 002 Anna Jonesdatter k g b hm Husmds.kone Kvam n s 003 Odin Raffelsen Borgan m b tj Kvam n s 004 Maria Eillertsdatter k ug f d Hmd.datter, arbeider Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Harran 005 Marie Einersdatter Kvite k e b el off. undst Kvam n s Merknad: Logihuset Øverkvam Dalheim (3 m, 2 k) (3 m, 3 k) 001 Stasius Arntsen Dalheim m g b hf selveier, skogsarb Kvam n s 002 Josefine Pedersdatter Dalheim k g b hm selveierkone Kvam n s 003 Karen Stasiusdatter Dalheim k ug f d selveierdatter arbeider Kvam n s husl. Sannsynleg opphaldstad: Klingen 004 Alf Stasiussen Dalheim m b s selveiersøn Kvam n s 005 Hjørund Stasiusdatter Dalheim k b d Kvam n s 006 Torolf Stasiussen Dalheim m b s selveiersøn Kvam n s Øverkvam Nastad (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Oluf Olaussen Stenkjær m g b hf Gaardbruker Snaasen n s 002 Kristine Ingebr.datter Stenkjær k g b hm gaardms.kone Snaasen n s 003 Klara Olufsdatter Stenkjær k b d gaardms.dtr Kvam n s 004 Karen Olufsdatter Stenkjær k b d gaardms.dtr Kvam n s 005 Otelie Olufsdatter Stenkjær k b d gaardms.dtr Kvam n s 006 Olav Olufsen Stenkjær m b s gaardms.søn Kvam n s 007 Asbjørn Stasiussen Dalheim m ug b tj gaardsdreng Kvam n s 008 Anton Raffelsen Borgan m ug b tj gaardsdreng Kvam n s 009 Ingeborg Kristiansdatter Undset k ug b tj tjenestepige Snaasen n s Øverkvam Flaatte (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Jeremias Jakobsen Øksnes m e b hf Selveier, landhandler Kvam n s 002 Anne J. Øksnes k ug b d datter, butikjomfru Kvam n s 003 Egnara Pedersdatter Grøttum k b tj tjenestepige Kvam n s 004 Josefine J. Aal k e b tj husbestyrer Kvam n s Folketeljinga Øverkvam Øksnes østre (6 m, 3 k) (7 m, 4 k) 001 Jakob Ingebrigtsen Øksnes m g b hf gaardbruger Kvam n s 002 Emelie Eriksdatter Øksnes k g b hm gaardms.kone Kvam n s 003 Ingebrigt Jakobssen Øksnes m b s gaardms.søn Kvam n s 004 Edvard Jakobssen Øksnes m b s gaardms.søn Kvam n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1735 Kvam 005 Sofie Jakobsdatter Øksnes k b d gaardms.datter Kvam n s 006 Paul Olsen Reset m b tj gaardsgut Stjørdale n s 007 Torvald G. Brasset m b tj tjenestedreng Kvam n s 008 Ingebrigt J. Øksnes m e b km. kaarmand Kvam n s Merknad: Kaarstuen 009 Jensine I. Øksnes k ug b km.d arbeider, husholder Kvam n s 010 Jørgine I. Øksnes k ug f km.d skrædder Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Grindberg Kvam 011 Ole Sivert I. Øksnes m ug f km.s sagarbeider Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Egge Øverkvam Øksnes vestre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Mariane Isaksdatter Øksnes k e b hm gaardbrukerske Kvam n s 002 Karl Olsen Øksnes m ug b s g.brukersøn - gaardsarb Kvam n s 003 Borgild Olsdatter Øksnes k ug b d g.brukerdatter - gaardsarb Kvam n s 004 Birger Olsen Øksnes m b s g.brukersøn - gaardsarb Kvam n s 005 Olaug Olsdatter Øksnes k b d g.brukerdatter Kvam n s 006 Helge Olsen Øksnes m b s g.brukersøn Kvam n s 007 Sofie Olsdatter Øksnes k b d g.brukerdatter Kvam n s 008 Haakon Olsen Øksnes m b s g.brukersøn Kvam n s 009 Carl M. Hammer m e b km kaarmand Kvam n s Øverkvam Øksnes vestre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Olaf Aassved m g b hf Gaardbruker, tromp. inf Sparbu n s 002 Jensine J. Aassved k g b hm gaarmds.kone Kvam n s 003 Anna Olafsdatter Aassved k b d gaarmds.datter Kvam n s 004 Olav Olafsen Aassved m b s gaarmds.søn Kvam n s 005 Emma Olafsdatter Aassved k b d gaarmds.datter Kvam n s 006 Edvard Olafsen Aassved m b s gaarmds.søn Kvam n s 007 Eilert Tølløvsen Øksnes m g b km kaarmand Kvam n s 008 Karen Øksnes k g b km kaarkone Kvam n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Nyheim (1 m, 3 k) 1 4 (1 m, 3 k) 001 Ingeborg Anna Rygg k e b hm eget hus, arbeider - gaards Kvam n s og husl. arb 002 Johanna Nilsdatter Rygg k ug b d arbeider - gaards og husl Kvam n s arb 003 Jakob Nilsen Rygg m b s arbeidersøn Kvam n s 004 Anne Borgan k e b el arbeider, delv. off. underst Kvam n s Merknad: logistuen Øverkvam Øksnes vestre (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Henrik Olsen Øksnes m ug b hf gaardbruker Kvam n s 002 Margrete Henriksdatter k e b hm husbestyrer, kaarenke Kvam n s Øksnes 003 Ole Meier Olsen Øksnes m ug f bror gaardsarbeide Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Rygg i Kvam 004 Jakob Olsen Øksnes m b bror gaardbrugersøn Kvam n s 005 Bendikka Øksnes k e b kk. kaarenke Kvam n s Øverkvam Øksnespl (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Olsen Øksnes m g b hf Murer S Egge n s 002 Karen M. Øksnes k g b hm arbeiderkone Kvam n s 003 Jon Olsen Øksnes m ug b s arbeider, gaardsarb Kvam n s 004 Otto Olsen Øksnes m g b fl arbeider, murer og Kvam n s skogsarb 005 Johanna Larsdatter Øksnes k g b fl arbeiderkone Sørli n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 006 Olav Ottosen Øksnes m b s arbeidersøn Kvam n s Øverkvam Brasset østre (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Teodor T. Brasset m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Berte Olsdatter Brasset k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Marie Teodorsdatter Brasset k b d gaardmds.datter Kvam n s 004 Tora Teodorsdatter Brasset k b d gaardmds.datter Kvam n s 005 Helga Teodorsdatter Brasset k b d gaardmds.datter Kvam n s 006 Emil Guneriussen Brasset m ug b tj gaardsdreng Kvam n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 007 Rakel Vallum k ug b i forsorg off. undst Kvam n s 008 Teodor E. Brasset m e b kmd. kaarmand Kvam n s Merknad: Kaarstuen 009 Odveig Nilsdatter Flækstad k b f.d. fosterdatter Kvam n s Øverkvam Brasset vestre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Helmer Brasset m g b hf gaardbruker Egge n s 002 Anna Brasset k g b hm gaardms.kone Kvam n s 003 Mathilde Helmersdatter k b d gaardms.datter Kvam n s Brasset 004 Sverre Helmersen Brasset m b s gaardms.søn Kvam n s 005 Anna Myraas k ug b i forsorg off. undst Stod n s 006 Kolfine Jonsdatter k b i forsorg off. undst Rissen n s Øverkvam Brassettrøen (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gunerius Taraldsen Brasset m g b hf Husmand, veivogter Kvam n s 002 Ellen Brasset k g b hm husmds.kone Snaasen n s Øverkvam Brassettrøen (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Bendik Brasset m g b hf husmand Kvam n s 002 Margrete Brasset k g b hm husmds.kone Kvam n s Øverkvam Nodal søndre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Mortinus Olsen Nodal m g b hf Gaardbruker, møller Kvam n s 002 Ellen Olsdatter Nodal k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Anton Olsen Nodal m ug b tj gaardsdreng Kvam n s 004 Ingeborg Olsdatter Nodal k ug b tj tjenestepige Kvam n s 005 Ole Paulsen Nodal m e b km. kaarmand Kvam n s 006 Anna Borgan k ug b i forsorg off. undst Kvam n s Øverkvam Nodal nordre (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 J. S. G. Sæter m g f hf gaardbruker Vanelvenn s Sannsynleg opphaldstad: paa tur til Vanelven 002 Jørgine J. Sæter k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Marta Nodal k e b ke. kaarenke Kvam n s Øverkvam Bronstadmo (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ole Magnussen Bronstadmo m g b hf selveier, skomaker, murarb Kvam n s 002 Alma Magnusdatter k g b hm selveierkone Kvam n s Bronstadmo 003 Magnild Olsdatter Bronstadmo k b d selveierdatter Kvam n s Folketeljinga Øverkvam Bronstad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Magnus Petersen Hellen m g b hf gaardbruker Kvam n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1735 Kvam 002 Marta Eriksdatter Hellen k g b hm gaardms.kone Kvam n s 003 Edvind Magnussen Grøtan m ug b s gaardms.søn gaardsarb Kvam n s 004 Ellen Tomasdatter Bronstad k e b k kaarenke Stod n s Øverkvam Bronstadalen (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd 001 Peter Taraldsen Bronstad m g b hf jordbruk som kaar, skrædder 002 Sofie Ovesdatter Bronstad k g b hm kaarkone Ingebrigt Petersen Bronstad m ug b s bygningsarbeider S Torvald Petersen Bronstad m ug f s kapital Sannsynleg opphaldstad: Valøen, Stod 005 Einar Alfredsen m b i forsorg delv. off. underst Øverkvam Bronstad vestre (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Alfred Skage m g b hf gaardbruker, bygningsarb Kovereidn s 002 Manna Teodorsdatter Skage k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Maren Skage k e b fl gaardmds.mor i forsorg Nærø n s 004 Anette Petersdatter Kne k b i forsorg off. undst Kvam n s Øverkvam Hellen søndre (2 m, 2 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Jakobsen Hellen m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Anna Andreasdatter Hellen k g b hm gaardms.kone Kvam n s 003 Alise Olsdatter Hellen k ug b d gaardms.datter, gaardsarb Kvam n s 004 Asbjørn Olsen Hellen m ug b s gaardms.søn Kvam n s 005 Anne Taraldsdatter Hellen k e f ke. kaarenke Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Valøen, Stod 006 Hansine Guneriusdatter Hellen k ug f fl lærerinde i folkeskolen Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Valøen, Stod Øverkvam Vallum (2 m, 5 k) (2 m, 6 k) 001 Edvard Baardsen Vallum m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Oline Olsdatter Vallum k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Martine Edv.datter Vallum k b d gaardmds.datter Kvam n s 004 Bernt Edv.sen Vallum m ug b s gaardmds.søn gaardsarb Kvam n s 005 Olaug Edv.datter Vallum k b d gaardmds.datter Kvam n s 006 Karen Edv.datter Vallum k b d gaardmds.datter Kvam n s 007 Martina Mortensdatter Vallum k e b k.e. kaarenke Kvam n s 008 Margrete Bårdsdatter Vallum k ug f fl arbeider - budeie Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen Øverkvam Solli (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Tarald Baardsen Solli m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Dortea Solli k g b hm gmds.kone Kvam n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Stromstad (4 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Ole Kristiansen Stromstad m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Beret Marie Baardsdatter k g b hm gaardmds.kone Kvam n s Stromstad 003 Egil Olsen Stromstad m ug b s gaardmds.søn gaardsarb Kvam n s 004 Magna Olsdatter Stromstad k b d gaardmds.datter gaardsarb Kvam n s 005 Ole Meier Olsen Stromstad m b s gaardmds.søn Kvam n s 006 Kristen Olsen Stromstad m b s gaardmds.søn Kvam n s 007 Ragna Olsdatter Stromstad k b d gaardmds.datter Kvam n s 008 Magna Dillan k ug b fl lærerinde i folkeskolen Værdalenn s 009 Margrete Stromstad k e b k.e. kaarenke Kvam n s Merknad: Kaarstuen Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 010 Kristense Stromstad k ug b fl arbeider - kaar Kvam n s Øverkvam Stromstad (4 m, 6 k) 11 (4 m, 7 k) Ole M. Stromstad m g b hf gaardbruker, trompet. kav Kvam n s 002 Mariane P. Stromstad k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Olaf Olsen Stromstad m ug b s gaardmds.søn gaardsarb Kvam n s 004 Inge Olsen Stromstad m b s gaardmds.søn Kvam n s 005 Klara Olsdatter Stromstad k b d gaardmds.datter Kvam n s 006 Margit Olsdatter Stromstad k b d gaardmds.datter Kvam n s 007 Solveig Olsdatter Stromstad k b d gaardmds.datter Kvam n s 008 Oline Olausdatter Stromstad k ug b tj tjenestepige Kvam n s 009 Ove Olsen Stromstad m g b km. kaarmand Kvam n s 010 Sofie Mikkelsdatter Stromstad k g b kk. kaarkone Kvam n s 011 Kristine Raffelsdatter k ug f fl arbeider, husl. arb, søm Kvam n s Stromstad Sannsynleg opphaldstad: Grøttum Kvam Øverkvam Skogheim (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Magnus Arntsen Skogheim m g b hf selveier, bygningsarb Kvam n s 002 Johanna Isaksdatter Skogheim k g b hm selveierkone Kvam n s 003 Margit Olsen Grøtan k b fd. fosterdatter fors Selveier Kvam n s tømmermand 004 Isak Olsen Stromstad m e b km. kaarmand Kvam n s Øverkvam Aunvold (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Arne Teodorsen Aunvold m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Inga Aunvold k g b hm gaardmds.kone Linesøenn s Stoksund 003 Torleif Arnesen Aunvold m b s gaardmds.søn Kvam n s 004 Ole Lyngstad m b tj gaardsgut Stenkjær n s 005 Teodor Taraldsen Aunvold m g b km. kaarmand Kvam n s 006 Anne Aunvold k g b k.k. kaarkone Kvam n s 007 Torvald Teodorsen Aunvold m ug f fl stenarbeider Kvam n s Sannsynleg opphaldstad:!! Øverkvam Noem søndre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Haakon Olsen Noem m g b hf selveier, bygningsarb Kvam n s 002 Olga Hansdatter Noem k g b hm selveierkone Kvam n s 003 Anne Haakonsdatter Noem k b d selveierdatter Kvam n s 004 Ottar Haakonsen Noem m b s selveiersøn Kvam n s 005 Alma Hansdatter Hegli k ug b fl arbeider husl. arb Kvam n s 006 Iver Jonsen Noem m g b k.m. kaarmand Kvam n s 007 Marta Størkersdatter Noem k g b k.k. kaarkone Kvam n s Øverkvam Tangen (plads) (2 m, 4 k) (2 m, 5 k) 001 Eline Einarsdatter Noem k e b hm husmandsenke Kvam n s 002 Severine Einersdatter Noem k ug f fl arbeider Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 003 Edvind Jonsen Noem m g b inderst hf arbeider, gardsarb, fiskeri Kvam n s 004 Berntine Johansdatter Noem k b inderstk. hm arbeiderkone Lysø n s Garstad Vikten 005 Agnes Edvinsdatter Noem k b d arbeiderdatter Grong n s 006 Eilif Edvinsen Noem m b s arbeidersøn Grong n s 007 Ebba Edvinsdatter Noem k b d arbeiderdatter Snaasen n s Folketeljinga Øverkvam Nessjan (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1735 Kvam 001 Johannes Einersen Nodal m g b hf Husmand Kvam n s 002 Marja Nodal k g b hm Husmds.kone Kvam n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Øverkvam Noem (2 m, 4 k) 2 6 (2 m, 4 k) 001 Olaf Olsen Noem m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Oline Taraldsdatter Noem k g b hm gaardmds.kone Kvam n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1898 Flytta attende til Noreg: 1903 Bustad i Noreg før utflytting: Kvam herr. Siste bustad i Amerika: Syd Dakota Stilling i Amerika: tjener Merknad: 003 Signe Raffelsdatter Borgan k ug b tj tjenestepige Kvam n s 004 Ole Henriksen Noem m e b km. kaarmand Kvam n s 005 Ingeborg Anna Noem k ug b el rentenist Kvam n s Merknad: 1 Logihuset 006 Bendikka Andersdatter Noem k ug b el arbeider, delv. off. underst Kvam n s Merknad: 2 logihuset Øverkvam Noem vestre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Sivert Bronstad m g b hf selveier Kvam n s 002 Maren Anna Bronstad k g b hm selveierkone Kvam n s Øverkvam Viken (1 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Jørgen Petersen Viken m g f hf selveier, skogsarb Kvam n s Sannsynleg opphaldstad: Grønliskogstuen Bogna almenning 002 Manna Ovesdatter Viken k g b hm selveierkone Kvam n s 003 Peter Jørgensen Viken m ug f s selveiersøn gaards og Kvam n s skogsarb Sannsynleg opphaldstad: Grønliskogstuen Bogna almenning 004 Nikoline Jørgensdatter Viken k ug b d søm, gaards- og husl. arb Kvam n s 005 Magnus Petersen Viken m ug b fl grøftings- og gaardsarb Kvam n s 006 Nikoline Ovesdatter Viken k e b k.e. kaarenke Stod n s Øverkvam Lilleenget (plads) (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Magnus A. Noem m g b hf husmand - delv. off Kvam n s underst. 002 Anna A. Noem k g b hm husmandskone Kvam n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 003 Martin Magnussen Noem m ug b s husmandssøn arb paa Kvam n s pladsen Merknad: E: Fødselsår påført seinare 004 Arne Magnussen Noem m f s husmandssøn Kvam n s Merknad: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Tjems døvst.skole Sjukdom: døvstum Øverkvam Lilleenget (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Berte Benjaminsdatter Noem k e b hm husmandsenke - rente av Kvam n s R.F.A. 002 Jon Eilertsen Noem m ug b s tømmermand S, Kvam n s skogsarbeide 003 Ole Eilertsen Noem m ug f s jord- bygnings- og Kvam n s skogsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Grønliskogstuen Bogna almenning Øverkvam Li (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Teodor Jørgensen Borgan m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Tine Ovesdatter Borgan k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Jørgen Teodorsen Borgan m ug b s gaardmds.søn Kvam n s 004 Trygve Teodorsen Borgan m ug b s gaardmds.søn Kvam n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Inga Teodorsdatter Borgan k ug b d gaardmds.datter Kvam n s 006 Peder Mortensen Li m e b k.m. kaarmand Kvam n s 007 Oline Pedersdatter Li k ug b d kaarmdsdtr, husholder Kvam n s Øverkvam Lien (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Ovesen Lien m g b hf selveier - skogsarb Kvam n s 002 Anne Teodorsdatter Lien k g b hm selveierkone Kvam n s 003 Inge Olsen Lien m b s selveiersøn Kvam n s Øverkvam Sveet (plads) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Rebekka!! k e b hm Jordbruk som plads, husl Kvam n s arb 002 Ingebrigt Ovesen m ug b s Jordbruk som plads, gaardsarb Kvam n s Øverkvam Næsset (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Andreassen Næsset m e b hf selveier Kvam n s 002 Ingrid Olsdatter Næsset k ug b d selveierdatter, husholder Kvam n s 003 Birger Olsen Næsset m b s selveiersøn Kvam n s 004 Arnt Mikkelsen Næsset m ug b el arbeider - grøfting, skindfeldmk Kvam n s Øverkvam Nollen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristian Hansen Hegli m g b hf gaardbruger Kvam n s 002 Inga Magnusdatter Hegli k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Hans Kristiansen Hegli m e b kaarmand kaar, herredskasserer Kvam n s 004 Aasmund Hansen Hegli m ug b hfs bror bygnings- skogsarb Kvam n s 005 Manna Petersdatter Nastad k ug b fl husl. arb Kvam n s 006 Inga Pedersdatter Grøttum k ug b tj husl. arb tjenestepige Kvam n s Øverkvam Skogan 25 1, 2 10 (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Jakob Jakobsen Skogan m g b hf gaardbruker Kvam n s 002 Karen Eriksdatter Skogan k g b hm gaardmds.kone Kvam n s 003 Jakob Jakobsen Skogan m ug b s gaardmds.søn Kvam n s Sjukdom: a 004 Johanna Jakobsdatter Skogan k b d gaardmds.datter Kvam n s 005 Erik Jakobsen Skogan m b s gaardmds.søn Kvam n s 006 Inge Jakobsen Skogan m b s gaardmds.søn Kvam n s 007 Ingebrigt Jakobsen Skogan m b s gaardmds.søn Kvam n s 008 Ole Jakobsen Skogan m b s gaardmds.søn Kvam n s 009 Jakob Ingebrigtsen Skogan m g b km kaarmand Egge n s 010 Johanna Arntsdatter Skogan k g b km kaarkone Kvam n s Folketeljinga Øverkvam Vollan (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ole Olufsen Klokkerhaug m g f hf selveier tømmermand Værdalenn s Sannsynleg opphaldstad: Grønliskogstuen Bogna almenning 002 Anna Raffelsdatter k g b hm selveierkone Kvam n s Klokkerhaug 003 Ottar Olsen Klokkerhaug m b s selveiersøn Værdalenn s 004 Kristine Olsdatter k b d selveierdatter Kvam n s Klokkerhaug 005 Reidar Olsen Klokkerhaug m b s selveiersøn Kvam n s 006 Raffel Einersen Vollan m g b km kaarmand skomaker Egge n s 007 Kristianna Kaspersdatter k g b km kaarkone Kvam n s Vollan Merknad: E: Slutt på krets 1 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer