Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 67

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1734 Stod Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 371 (kvinner: 197, menn: 174) Bustader i kretsen: 63 Krets: 001 Søndre Stod Prestegjeld: Stod Herred/by: Stod Søndre Stod Berg, nordre (3 m, 8 k) 9 (3 m, 6 k) Martin Berg m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Petra Berg k g b hm Gaardmandskone Ogndalenn s 003 Karen Berg k ug b d Datter Stod n s 004 Kristine Berg k ug b d Datter Stod n s 005 Ingrid Berg k ug b d Datter Stod n s 006 Egil Berg m ug b s søn Stod n s 007 Solveig Berg k ug b d datter Stod n s 008 Elen Indbryn k ug mt syerske Syerske Stod n s Sedvanleg bustad: Binde i Stod 009 Astrid Brantzæg k ug mt syerske Syerske Ogndalenn s Sedvanleg bustad: Brantzæg i Ogndalen 010 Isak Berg m g b hf Føderaadsmand Stod n s Merknad: Føderaadshuset 011 Karen Berg k g b hm Føderaadskone Stod n s Søndre Stod Berg vestre (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 John Berg m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Lovise Berg k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Anna Berg k e b Føderaadskone Føderaadskone Trondhjemn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Søndre Stod Fornes, østre (4 m, 6 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Andreas Fornes m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Olga Fornes k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Aksel Fornes m ug b s Søn Stod n s 004 Kristian Fornes m ug b s Søn Stod n s 005 Grete Fornes k ug b d Datter Stod n s 006 Aagot Fornes k ug b d Datter Stod n s 007 Helga Fornes k ug b d Datter Stod n s 008 Haakon Fornes m ug b s Søn Stod n s 009 Kristense Hatling k ug mt Skrædder Stod n s Sedvanleg bustad: Aasan i Stod 010 Ingeborg Anna Fornes k e b Syerske Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Fornes vestre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Peter Binde m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Margrethe Binde k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Anne Binde k ug b d Datter Stod n s 004 Martin Binde m ug b s Søn Stod n s 005 Marianne Binde k ug b d Datter Stod n s 006 Petra Binde k ug b d Datter Stod n s Søndre Stod Fornesplads 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anne Fornes k e b hm Husmandsenke Kvam n s (det gamle Stod) 002 Inge Fornes m ug b s Søn Stod n s 003 Magnhild Fornes k ug b d Datter Stod n s 004 Raffel Strand m e b fl Arbeider ved gaardsbruk Stod n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1734 Stod Søndre Stod Fornesplads 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Anna Fornesplads k e b hm Husmandsenke Inderøen n s Merknad: Hovedbygningen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Søndre Stod Stranden (5 m, 3 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Birger Ofstad m e b hf Gaardbruker Trondhjemn s Merknad: Hovedbygningen 002 John Ofstad m g b fl fhv gaardbruker, lever nu Børsen n s av sine egne midler 003 Bjarne Ofstad m ug b tj tjenestegut Minesotan s Nord Amerika Side 12 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Afreist i 1905 fra Trondhjem Siste bustad i Amerika: Brooklyn Stilling i Amerika: Fyrbøter paa dampbaat Merknad: Merknad: Født i Amerika. E: Første gang i Norge i 1892, reist tilbake i Ingvald Iversen %Arntsen% m ug b tj tjenestegut Hevne n s 005 Elen Hansen k ug b tj tjenestejente (budeie) Trondenæs n 006 Oline Selnæs k ug b Husbestyrerindetjenestejente Klingen n pr Namsos 007 Oluf Moe m g b hf Føderaadsmand Trondhjemn s Merknad: Føderaadshuset 008 Ingeborg Moe k g b hm Føderaadskone Stod n s 009 Anna Moe k ug f d Datter Stod n s Sannsynleg opphaldstad:!! Søndre Stod Aksnes (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Staal Aksnes m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Rebekka Aksnes k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Johan Aksnes m ug b s Gaardmandssøn Stod n s 004 Berntine Aksnes k ug b tj Tjenestejente Ogndalenn s 005 Sverre Lindstrøm m ug b tj gjætergut Stod n s Søndre Stod Tvestad (0 m, 4 k) (1 m, 5 k) 001 Ole Tvestad m g f hf Gaardbruker Stod n s Sannsynleg opphaldstad:!! 002 Petra Tvestad k g b hm Gaardmandskone Beitstaden s 003 Karoline Tvestad k e b Føderaadskone Føderaadskone Ogndalenn s 004 Jenny Lagesen k ug b tj tjenestejente Stod n s 005 Kari Tvestad k ug b Husfaderens Husdaderens brordatter Stod n s brordatter 006 Mine Tvestad k ug f fl Sypike Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Lein i Stod Søndre Stod Holtan (5 m, 3 k) (5 m, 4 k) 001 Ole Bruheim m g b hf Gaardbruker Sparbu n s 002 Ingeborg Olava Bruheim k g b hm Gaardmandskone Sparbu n s 003 Anders Bruheim m ug b s Arbeider dels paa Ogndalenn s gaarden hjemme dels som telefonarbeider og dels som sagmester, mest hjemme 004 Ole Bruheim m ug b s Arbeider ved gaardsbruk Stod n s 005 Johan Bruheim m ug b s Søn Stod n s 006 Elen Bruheim k ug f d Datter Ogndalenn s s s Digitalarkivet - Arkivverket

13 Sannsynleg opphaldstad: Stenkjær 007 Karen Bruheim k ug b d Datter Stod n s 008 Anna Bruheim k ug b d Datter Stod n s 009 Bjarne Bruheim m ug b s Søn Stod n s Søndre Stod Myrvold (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Myrvold m g b hf Arbeider ved træsliperi og gaardbruker Kvam herred i Stod Prgj. 002 Elisabet Myrvold k g b hm Gaardmandskone Snaasen n s 003 Olav Myrvold m ug b s Søn Stod n s Søndre Stod Tvestad 120 2, 3 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Iver Tvestad m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Olava Tvestad k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 John Tvestad m ug b s Arbeider ved jordsbruk, Stod n s om sommeren og skogsdrift om vinteren 004 Ingvard Tvestad m ug b s Arbeider ved jordsbruk, Stod n s om sommeren og skogsdrift om vinteren 005 Olga Tvestad k ug b d Datter Stod n s Søndre Stod Eli (1 m, 8 k) (3 m, 6 k) 001 Olaus Eli m g f hf Gaardbruker Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Ogndalen 002 Jørgine Eli k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Petra Eli k ug b d Datter, steller i huset Stod n s 004 Inga Eli k ug b d Datter, smaajente Stod n s 005 Odin Eli m g b s Søn, sysselsat med Stod n s gaardsarbeide 006 Karen Eli k g b Sønnekone paa Steller i huset Nordli n s gaarden 007 Jenny Eli k ug b Sønnedatter smaajente Stod n s paa gaarden 008 Anne Brosveet k e b Bortsat i fattigforsørget Stod n s fattigvæsenets forsorg 009 Peter Eli m ug f el Gardsarbeider Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Lægran i Stod 010 Margrethe Rostadaunet k ug mt b Føderaadskone Beitstaden s Sedvanleg bustad: Beitstaden 011 Olava Bardal k e mt b tjenestejente Beitstaden s Sedvanleg bustad: Beitstaden Søndre Stod Eli (1 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Arne Eli m g b hf Gaardbruker og maler Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Eli k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Iverine Eli k ug f d Datter, steller i huset Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Egge 004 Ingolf Eli m ug f s Søn Uten erhver Stod n s paagrund av følgerne av rygmarvsbetændelse Sannsynleg opphaldstad: Egge 005 Paula Hansen k ug b tj gjæterjente Trondhjemn s 006 Soffie Eli k e b hm Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 n s

14 1734 Stod Søndre Stod Indbryn (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Eilert Five m g b hf Gaardbruker Kvam n s herred i Stod Prgj. 002 Martin Five m ug b s Søn gaardsarbeider Kvam herred i Stod Prgj. n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Stod Siste bustad i Amerika: Spokane Washington Stilling i Amerika: Skogsbruk Merknad: Merknad: E: Samme person reiste første gang i 1892 og tilbake 1898, til samme sted og samme stilling. 003 Signe Five k ug b d datter, steller i huset Kvam herred i Stod Prgj. 004 Marie Aasen k ug b tj tjenestejente, budeie Stod n s 005 Bjarne Schive m ug mt b smaagut Værdalenn s Sedvanleg bustad: Stenkjær 006 Telise Klæbu k ug b Bortsat i forsorg Fattigforsørget Ogndalenn s Søndre Stod Berg (3 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Mikkel Berg m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Berg k g b hm Gaardmandskone Kvam n s i Stod Prgj. 003 Anton Haugdal m e b tj Gaardsarbeider Sparbu n s 004 Anne Rømo k ug b tj Tjenestejente, budeie Sparbu n s 005 Bergitte Valøen k ug b tj Gjæterjente Stod n s 006 Olaf Lein m g mt Skomaker Skomaker (i eget arbeide) Stod n s Sedvanleg bustad: Haugan i Stod 007 Marta Berg k e b hm Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Grønlien 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Olaus Elleraas m g b hf Husmand Stod n s 002 Karen Elleraas k g b hm Husmandskone Stenkjær n s 003 Ole Elleraas m ug b s Søn, smaagut Stod n s 004 Kari Elleraas k ug b d Datter, smaajente Stod n s 005 Peter Elleraas m ug b s Søn smaagut Stod n s 006 Marie Hervik k e b fl Arbeiderske ved gaardsbruk Sparbu n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Søndre Stod Stod prestegaard (7 m, 8 k) 1 15 (7 m, 8 k) 001 E. O. Bruhjell m g b hf Sogneprest Balestrandn s Sogn Merknad: Hovedbygningen 002!! Bruhjell k g b hm Fru Prestefrue Balestrandn s Sogn 003 Gunhild Bruhjell k ug b d Frk Datter, steller huset Kinn n s 004 Sigrid Bruhjell k ug b d Frk Datter Kinn n s 005 Harald Bruhjell m ug b s Søn, skolegut Kinn n s 006 Alv Bruhjell m ug b s Søn, skolegut Stod n s 007 Leiv Sverdrup m ug b Brorsøn til fru Skolegut Rennesø n s Bruhjell Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket n s

15 008!! Larsen k ug b Huslærerinde Lærerinde i privathus Arendal n s Frk 009 Peter Brønstad m g b hf Forpakter paa Snaasen n s prestegaarden Merknad: Borgstuen (Forpakterbolig) 010 Dorthea Brønstad k g b hm Forpakterkone Sparbu n s 011 Karl Brønstad m ug b s Søn gaardsarbeider Stod n s 012 Mathilde Brønstad k ug b d Datter, steller i huset Stod n s 013 Helga Brønstad k ug b d Datter gjæterjente Stod n s 014 Olaf Brønstad m ug b s Søn smaagut Stod n s 015 Elen Forr k e b Føderaadskone Føderaadskone Egge n s Søndre Stod Fagerlien (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Statius Brunstad m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Anne Brunstad k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Emma Brunstad k ug b d Datter, steller i huset Kvam herred i Stod Prgj. n s Søndre Stod Forrplads 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Arnt Rygg Forplads m g b hf Husmand Kvam n s herred i Stod Prgj. 002 Manna Rygg Forplads k g b hm Husmandskone Kvam n s herred i Stod Prgj. 003 Marie Aal Forplads k e b I forsorg Forsørges af sønnen Kvam herred i Stod Prgj. n s Søndre Stod Vollan (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Karl Vollan m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Henriette Vollan k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Mikal Vollan m e b hf Føderaadsmand Stod n s Merknad: Føderaadshuset 004 Anna Vollan k ug b d Datter, steller huset til sin far Stod n s Søndre Stod Vollan (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Joakim Vollan m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marenanna Vollan k g b hm Gaardmandskone Beitstanden n s 003 Jakob Vollan m ug b s Søn smaabarn Stod n s 004 Valborg Vollan k ug b d Datter smaabarn Stod n s 005 Kasper Dahl m g b fl Gaardsarbeider Kvam n s herred i Stod Prgj. 006 Margrethe Dahl k g b fl Arbeiderkone Ytterøen n s 007 Andreas Vollan m g b hf Føderaadsmand Stod n s Merknad: Føderaadshuset 008 Elen Vollan k g b hm Føderaadskone Stod n s Søndre Stod Skjerve (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1734 Stod 001 Tillev Skjerve m g b hf Gaardbruker Ogndalenn s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Skjerve k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Marianne Skjerve k ug b d Datter, mindreaarig Stod n s 004 Tora Skjerve k ug b d Datter, mindreaarig Stod n s 005 Ole Skjerve m ug b s Søn smaagut Stod n s 006 Sverre Skjerve m ug b s Søn smaagut Stod n s 007 Mathias Skjerve m e b FøderaadsmandFøderaadsmand Stod n s Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Klæbuberget 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Skjeflo m g b hf Husmand og landarbeider Stod n s 002 Justine Skjeflo k g b hm husmandskone Kvam n s herred i Stod Prgj. 003 Petra Skjeflo k ug b d Datter Stod n s 004 Jakob Skjeflo m ug b s Søn, gaardsarbeider Stod n s 005 Solveig Kvidal k ug b Til opfostring Smaajente Kvam herred i Stod Prgj. n s Søndre Stod Aasli (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Arne Aasli m e b hf Snedker S Stod n s 002 Olava Aasli k ug b hm Husfaderens søster, steller Stod n s huset 003 Martha Aasli k e b Føderaadskone Føderaadskone Stod n s Søndre Stod Laupsplads 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johannes Laup m g b hf Sagmester og arbeider Stod n s 002 Anne Laup k g b hm Arbeiderkone Stod n s 003 Martin Laup m ug b s Arbeider ved gaardsbruk Stod n s Søndre Stod Aasen 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Merknad: husmandspl. 001 Anton Aasen m g b hf Skrædder S Stod n s 002 Bertine Aasen k g b hm Husmandskone Beitstaden s 003 Stine Aasen k ug b d Datter, skolejente Stod n s Søndre Stod Granli (4 m, 2 k) (4 m, 1 k) 001 John Hatling m g b hf Gaardbruker og arbeider Stod n s 002 Vilhelmine Hatling k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Ivar Hermod Hatling m ug b s Søn smaagut Stod n s 004 Odd Hatling m ug b s Søn smaagut Stod n s 005 Egil Hatling m ug b s Søn smaagut Stod n s 006 Anna Hatling k ug mt b Arbeiderske ved Stod n s gaardsbruk Sedvanleg bustad: Hatling i Stod Søndre Stod Aasheim (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kornelius Aasheim m g b hf Gaardbruker Ogndalenn s 002 Benedikte Aasheim k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Korneli Aasheim m ug f s Søn, arbeider ved Stod n s gaardsbruk Sannsynleg opphaldstad: Ogndalen Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Søndre Stod Finstad (2 m, 2 k) (3 m, 3 k) 001 Johan Finstad m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Anne Finstad k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Ole Findstad m ug f s Søn gaardsarbeider Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Eidberg i Stod 004 Vilhelm Finstad m ug b s Søn gaardsarbeider Stod n s 005 Gusta Finstad k ug b tj tjenestepike steller i huset Ogndalenn s 006 Berta Finstad k ug f tj tjenestepike steller i huset Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Stenkjær Søndre Stod Finstad (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kasper Finstad m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Oline Finstad k g b hm Gaardmandskone Ogndalenn s 003 Nils Trapnes m ug b tj Tjenestegut Egge n s (gaardsarbeide) 004 Hildur Gravaas k ug b Til opfostring Fosterdatter Stod n s 005 Anne Næsset k ug b I forpleining I forpleining Stod n s Sjukdom: s Søndre Stod Aunsveet 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Olau Finstadplads k e b hm Husmandsenke Stod n s 002 Marianne Finstadplads k ug b d Arbeiderske ved gaardsbruk Stod n s Søndre Stod Nordmarken 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: husmandspl. 001 Ole Lægran m g b hf Jordbruker Kvam n s herred i Stod Prgj. 002 Olava Lægran k g b hm Hustru Stod n s Folketeljinga Søndre Stod Lægran (5 m, 6 k) 9 (3 m, 6 k) Nils Ramstad m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Oleanna Ramstad k g b hm Gaardmandskone Egge n s 003 Aksel Ramstad m ug b s Søn, smaagut Stod n s 004 Borghild Ramstad k ug b d Datter, smaajente Stod n s 005 Olava Ramstad k ug b d Datter, smaajente Stod n s 006 Jensine Aasved k ug b tj Tjenestepike, steller i Kvam n s huset herred i Stod Prgj. 007 Arne Rannem m ug b tj Tjenestegut gaardsarbeider Ekne n s 008 Tora Hystad k ug b tj barnepike Stenkjær n s 009 Peter Eli m ug mt arbeidskar Gaardsarbeider Stod n s Sedvanleg bustad: Eli i Stod 010 Peter Asp m g mt b Føderaadsmand Egge n s Sedvanleg bustad: Egge 011 Olava Lægran k e b Føderaadskone Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Kippe (5 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Eilert Kippe m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1734 Stod 002 Marianne Kippe k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Emma Kippe k ug b d Datter, steller i huset Stod n s 004 Arne Kippe m ug b s Søn, gaardsarbeider Stod n s 005 Eilert Kippe m ug b s Søn, smaagut Stod n s 006 Martine Kippe k ug b d Datter, smaajente Stod n s 007 Inga Kippe k ug b d Datter, smaajente Stod n s 008 Nils Toraas m ug mt Arbeidskar Arbeider ved jordsbruk Stod n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Toraas i Stod 009 Eilert Kippe m e b hf Føderaadsmand Stod n s Føderaadsmand Merknad: Føderaadshuset 010 Ingeborg Kippe k ug b fl Lever av sine midler Ogndalenn s 011 Olava Kippe k ug b d hm Steller huset til faderen Stod n s Søndre Stod Lægranplads 4 (0 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Haagen Klæbu m g f hf Jorbruker Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Ogndalen 002 Anne Klæbu k g b hm Jordbrukerkone Stod n s 003 Petra Klæbu k ug b d (tj i Datter Tjenestepike i Stod n s Ogndalen) Ogndalen 004 Tine Klæbu k ug b d Datter smaajente Stod n s 005 Jonetta Lægranplads k e b fl Lever av sine midler Værdalenn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Søndre Stod Ramstadplads 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peter Ramstadplads m g b hf Husmand Stod n s 002 Olava Ramstadplads k g b hm husmandskone Stod n s Søndre Stod Volden (5 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Erik Volden m g b hf Gaardbruker Ogndalenn s Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Volden k g b hm Gaardmandskone Ogndalenn s 003 Andreas Volden m ug b s Søn, gaardsarbeider Stod n s 004 Paul Sende m ug b tj Tjenestegut, Værdalenn s gaardsarbeider 005 Anna Økstad k ug b tj Tjenestejente steller i Værdalenn s huset 006 Jakob Gravaas m g b fl Gaardarbeider Ogndalenn s 007 Signe Gravaas k g b fl Gaardsarbeiderske Stod n s 008 Ole J. Gravaas m ug b s til No 6 og 7 Smaagut Stod n s 009 Jonetta Ostad k ug b fattiglem i Bortsat i forsorg Inderøen n s forsorg 010 Olava Volden k e b hm Føderaadskone Ogndalenn s Merknad: Føderaadshuset 011 Anne Volden k ug b d Steller i huset hos moderen Stod n s Søndre Stod Ramstad (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Arne Ramstad m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marianne Ramstad k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Andreas Ramstad m ug b s Søn, gaardsarbeide Stod n s 004 Marie Suseg k ug b tj Tjenestejente steller i Sparbu n s huset 005 Oline Suseg k ug b tj Tjenestejente steller i Sparbu n s huset 006 Alfred Kvam m ug b tj Tjenestegut, gaardsarbeide Kvam herred i Stod Prgj. n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 007 John Brantzæg m ug b tj Tjenestegut, gaardsarbeide Ogndalenn s Søndre Stod Myren 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Merknad: husmandspl. 001 Oleanna Laup k e b hm Husmandsenke Stod n s 002 Albert Laup m ug b s Jordbruker og arbeider Stod n s Søndre Stod Laup (2 m, 2 k) (2 m, 1 k) 001 Mathias Klæbo m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Olava Klæbo k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Olaf Fornes m ug b tj Tjenestegut, Stod n s gaardsarbeider 004 Emma Haugbotten k ug mt tj Tjenestejente steller i Stod n s huset Sedvanleg bustad: Haugbotten i Stod Søndre Stod Tomt av Skjerve 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Ingeborg Anna Finstad k ug b hm Arbeiderske ved gaardsbruk Stod n s Søndre Stod Skjerve (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Jakob Skjerve m g b hf Gaardbruger Stod n s 002 Anne Skjerve k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Ingolf Skjerve m ug b s Søn, gaardsarbeider Stod n s Søndre Stod Klæbu (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Berntine Klæbu k e b hm Gaardmandsenke Trondhjemn s 002 Mathæus Klæbu m ug b s Gaardsbestyrer Stod n s 003 Serine Klæbu k ug b tj Tjenestejente (Budeie) Stod n s 004 Hanna Johnsen k ug b tj Tjenestejente steller i Inderøen n s huset 005 Sverre Fredriksen m ug b tj Tjenestegut gaardsarbeider Stenkjær n s Søndre Stod Klæbu (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Albert Klæbu m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hansine Klæbu k g b hm Gaardmandskone Kvam n s herred Stod Prgj. 003 Rasmus Klæbu m ug b s Søn, gaardsarbeider Stod n s 004 Edvard Klæbu m ug b s Søn, skolegut Stod n s 005 Benedikte Klæbu k ug b d Datter, skolejente Stod n s 006 Andreas Klæbu m ug b s Søn, skolegut Stod n s 007 Helga Klæbu k ug b d Datter, smaajente Stod n s 008 Gotfred Klæbu m ug b s Søn, smaagut Stod n s 009 Benedikte Klæbu k e b hm Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Klæbu (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Julius Skatland m g b hf Gaardbruker Namdalseidet n s 002 Inga Skatland k g b hm Gaardmandskone Stenkjær n s 003 Karl Skatland m ug b s Søn Stod n s 004 Anna Skatland k ug b d Datter Stod n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1734 Stod 005 Anton Myraas m ug b I forsorg Bortsat i forpleining Stod n s Sjukdom: s 006 Ole Skatland m g b fl Føderaadsmand Namdalseidet n s Føderaadsmand 007 Ovedie Skatland k g b fl Føderaadskone Namdalseidet n s føderaadskone 008 Kristianna Lian k e b I forsorg Bortsat i forsorg Stod n s 009 Marta Lian k e b I forsorg Bortsat i forsorg Stod n s 010 Elen Klæbu k e b Føderaadskone Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Klæbu (7 m, 5 k) 8 (4 m, 4 k) Johannes Skatland m g b hf Gaardbruker Inderøen n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Skatland k g b hm Gaardmandskone Kvam n s herred i Stod Prgj. 003 J. Vinje m g mt b Snedker Ytterøen n s Sedvanleg bustad: Stenkjær 004!! Vinje k g mt b Fru hm Namdalseidet n s Sedvanleg bustad: Stenkjær 005 Peter Skatland m g mt b Snedker Kvam n s herred i Stod Prgj. Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Stenkjær 006 Karl Løe m ug mt Arbeidskar baker Sparbu n s Sedvanleg bustad: Stenkjær 007 Karoline Klæbu k e b hm Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset 008 Olaf Molberg m g b hf Gaardbruker Stod n s 009 Anna Molberg k g b hm Gaardmandskone Stod n s 010 Alfred Molberg m ug b s Søn Stod n s 011 Johanne Molberg k ug b d Datter Stod n s 012 Olav Molberg m ug b s Søn Stod n s Søndre Stod Toraas 3 (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) Merknad: husmandsplads 001 Ole Toraas m g b hf Husmand Stod n s 002 Marianne Toraas k g b hm husmandskone Kvam n s herred Stod Prgj. 003 Nils Toraas m ug f s Arbeider (Søn) Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Kippe i Stod 004 Julie Toraas k ug b d Datter (smaajente Stod n s Søndre Stod Hatling (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Marianne Hatling k e b hm Gaardbrukerske Stod n s 002 Ole Hatling m ug b s Søn Gaardsbestyrer Stod n s 003 Eilert Hatling m ug b s Søn, gaardsarbeider Stod n s 004 Arne Hatling m ug b s Søn skolegut Stod n s 005 Karen Hatling k ug b d Datter steller i huset Stod n s Søndre Stod Hatling (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Haagen Tiltnes m g b hf Gaardbruker Kvam herred n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Stod Prgj. Merknad: Hovedbygningen 002 Charlotte Tiltnes k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Emil Tiltnes m ug b s Søn, gaardsarbeider Stod n s 004 Borghild Tiltnes k ug b d Datter, steller i huset Stod n s 005 Asbjørg Tiltnes k ug b d Datter, skolejente Stod n s 006 Aksel Tiltnes m ug b s Søn, smaagut Stod n s 007 Teodor Strinden m g b hf Føderaadsmand Stod n s Merknad: Føderaadshuset 008 Kirstine Strinden k g b hm Føderaadskone Stod n s 009 Martine Strinden k ug b d Datter, skolejente Stod n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Søndre Stod Rydning (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Martin Øksnes m g b hf Gaardbruker Kvam n s herred Stod Prgj. Merknad: Hovedbygningen 002 Sofie Øksnes k g b hm Gaardmandskone Overhalden n s 003 Sigurd Øksnes m ug b s Søn mindreaarig Overhalden n s 004 Sanna Øksnes k ug b d Datter mindreaarig Stod n s 005 Borghild Øksnes k ug b d Datter mindreaarig Stod n s 006 Ingolf Øksnes m ug b s Søn mindreaarig Stod n s 007 Magne Øksnes m ug b s Søn mindreaarig Stod n s 008 Ingebrigt Rønning m e b hf Føderaadsmand Stod n s Merknad: Føderaadshuset 009 Kristine Rønning k e b hm Husbestyrerinde Inderøen n s Søndre Stod Eidberg (4 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Peter Eidberg m g b hf Gaardbruger Stod n s 002 Benidikte Eidberg k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Paula Eidberg k ug b d Datter steller i huset Stod n s 004 Borghild Eidberg k ug b Fosterdatter Fosterdatter, steller huset Stod n s 005 Karl Hatling m g b hf %el% Arbeider ved gaardsbruk Stod n s og skogsdrift 006 Berntine Hatling k g b hm %el% Arbeiderkone Stod n s 007 Egil Hatling m ug b s %el% Søn Stod n s 008 Ole Finstad m ug mt Logerende Gaardmandssøn Stod n s under skogsarbeide skogsarbeider Sedvanleg bustad: Finstad i Stod Søndre Stod Hatlingsplads 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Eilert Hatlingsplads m g b hf Husmand og Stod n s bygningsarbeider 002 Anna Hatlingsplads k g b hm husmandskone Stod n s Søndre Stod Hatling (5 m, 5 k) 12 (5 m, 7 k) Olaf Hatling m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Elen Hatling k g b hm Gaardmandskone Ogndalenn s 003 Helge Hatling m ug b s Søn Stod n s 004 Arne Hatling m ug b s Søn Stod n s 005 Margit Hatling k ug b d Datter Stod n s 006 Ingrid Hatling k ug b d Datter Stod n s 007 Einar Hatling m ug b Husfaderens bror Arbeider ved gaardsbruk Stod n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1734 Stod 008 Julie Raadeplads k ug f tj Tjenestepike, steller i Ogndalenn s huset Sannsynleg opphaldstad: Ogndalen 009 Ingeborg Anna Hatling k e b hm Føderaadskone Kvam n s herred i Stod Prgj. Merknad: Føderaadshuset 010 Eline Hatling k ug b d Datter arbeiderske Stod n s 011 Sverre Hatling m ug b s Søn, arbeider ved Stod n s gaardsbruk 012 Anna Hatling k ug f d Datter arbeiderske Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Grande i Stod Søndre Stod Rønningen 1 (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Ole Olsen Hatlingsplads m e b hf Husmand Kvam herred Stod Prgj. n s Søndre Stod Hatlingaunet 78 2, 3 7 (3 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Mikal O. Hatling m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Karen O. Hatling k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Magnhild Nyenget k ug b Fosterdatter Fosterdatter, skolejente Stod n s 004 Ingeborg Binde k e b Forsørges av I forsorg Stod n s sin svigersøn hf 005 Anton Klæbu m ug b fl Bygningsarbeider Stod n s 006 Eline Nyenget k ug b tj Tjenestejente, steller i Stod n s huset 007 Johs. Haapnes m ug mt Fjøskontrolassistent Kontrolassistent i Fjøset Snaasen n s Sedvanleg bustad: Snaasen Søndre Stod Bjørdal (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Iver K. Schei m g b hf Gaardbruker Kvam n s herred Stod Prgj. Merknad: Hovedbygningen 002 Margreth Schei k g b hm Gaardmandskone Inderøen n s 003 Jalmar Schei m ug b s Søn Mindreaarig Stenkjær n s 004 Einar Schei m ug b s Søn Mindreaarig Stod n s 005 Signy Schei k ug b d Datter Mindreaarig Stod n s 006 Magne Schei m ug b s Søn Mindreaarig Stod n s 007 Agnar Schei m ug b s Søn Mindreaarig Stod n s 008 Sofie Sundnæs k e b Husmoderens Behjelpelig med husstellet Inderøen n s mor 009 Jørgine Bjørdal k e b hm Føderaadskonen Stod n s Føderaadskone Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Bjørdal (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Karsten Bjørdal m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Jensine Bjørdal k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Kristense Bjørdal k ug b d Datter, budeie Stod n s 004 Ole Toraas m ug b tj Tjenestegut, gaardsarbeider Stod n s Søndre Stod Bjørdal (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Johan Vollan m g b hf Gaardbruker Stod n s Merknad: Hovedbygningen 002 Rebekka Vollan k g b hm Gaardmandskone Ogndalenn s 003 Peter Andersen m ug b fl Arbeider ved gaardsbruk Stod n s 004 Bergitte Bjørdal k b hm Føderaadskone Stod n s Merknad: Føderaadshuset Søndre Stod Bjørdalstrø 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Isak Bjørdalstrø m g b hf Husmand Stod n s 002 Petra Bjørdalstrø k g b hm Husmandskone Stod n s 003 Mikal Bjørdalstrø m ug b s Aandssvak %Sindssyk% Stod n s Sjukdom: a 004 Eli Bjørdalstrø k e b Føderaadskone Føderaadskone Stod n s Søndre Stod Aaseng (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) Merknad: Gaarden er egentlig ubeboet, da eieren bor paa Hatlingsplads tæt ved 001 Statius Aaseng m g b hf Gaardbruker Stod n s 002 Anne Aaseng k g b hm Gaardmandskone Ogndalenn s 003 Arne Aaseng m ug b s Søn (sykelig, Stod n s arbeidsudygtig) 004 Fredrik Torkilsen m ug b fl Arbeider ved gaardsbruk Stod n s Søndre Stod Vaartun (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Olaf Strømnes m g b hf Selveier og arbeider Beitstaden s 002 Anne Strømnes k g b hm Selveierkone Stod n s Folketeljinga Søndre Stod Nordfjeldet (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Johannes Lagesen m g b hf Gaardbruker Overhalden n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Lagesen k g b hm Gaardmandskone Stod n s 003 Jørund Lagesen m ug b s Søn Stod n s 004 Lage Lagesen m ug b s Søn Stod n s 005 Arne Lagesen m ug b s Søn Stod n s 006 Isak Nordfjeld m g b hf Føderaadsmand Stod n s Merknad: Føderaadshuset 007 Anne Nordfjeld k g b hm Føderaadskone Stod n s 008 Karen Forseth k e b fl Arbeiderske ved Stod n s gaardsbruk Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 331 (kvinner: 177, menn: 154) Bustader i kretsen: 56 Krets: 002 Østre Stod Prestegjeld: Stod Herred/by: Stod Østre Stod Bøle alminding (0 m, 1 k) (0 m, 0 k) Merknad: "Strinden" er gaardsnavnet i dagleg tale 001 Oline Braset k ug mt tj tjenestepike husgjerning Kvam n s og kreaturstel herred Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Beitstaden Østre Stod Tangen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Bolaas m g b hf Jordbruker, selveier, Ogndalenn s træarbeider som arbeider 002 Nekoline Bolaas k g b hm gaardbrukerhustru Stod n s 003 Eilert Olsen m e b føderaadsmd føderaadsmand (arbeidsudygtig) Stod n s Østre Stod Heggesbækmo (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1734 Stod 001 Arne Heggesbækmo m g f hf Gaardbruker selveier Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Valøen, Stod 002 Henriette Nikolaesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stod n s 003 Magnhild Arnesdatter k ug b d arbeiderske ved Stod n s gaardsbruket 004 Inga Arnesdatter k ug b d datter Stod n s 005 Isak Anfinsen m e b el Haandverker S, skomaker Stod n s Utfyldt haandverkskema 006 Lornst Strindmo m ug mt arbeider arbeider ved jordbruk og Snaasen n s skogbruk Sedvanleg bustad: Snaasen 007 Anne Mikkelsdatter k e b hm Kaarkone Stod n s Østre Stod Strandvik, østre (4 m, 4 k) (3 m, 3 k) 001 Andreas Strandvik m g b hf Gaardbr med selveiendom Stod n s 002 Ingeborg Anna Strandvik k g b hm gaardmandskone Kvam n s 003 Olav Andreassen m g b s gaardbr.søn, Stod n s gaardsarbeider 004 Anna Strandvik k f g b gaardbr.søns Husgjerning, syerske Stod n s kone Merknad: Anna Strandvik fraskilt sin første mand Solem og derefter gift med Olav 005 Alfrida Olavdatter k ug b d Olavs datter Stod n s 006 Johannes Jørgensen m e b Kaarmand Spiser ved gaardbr bord Stod n s 007 Anton Strindmo m g mt arbeider gaardbr. træarbeider Snaasen n s Sedvanleg bustad: Snaasen 008 Ingeborg Solem k ug mt fl Lever sammen med besteforældrene Sedvanleg bustad: Snaasen Snaasen n Østre Stod Strandvik, vestre (0 m, 0 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Andreas Lønnum m g f hf Arbeider, skogsarbeide Sparboenn s Sannsynleg opphaldstad: Valøen Stod 002 Johanne Eilertsdatter k g f hm Syerske, reiser omkring Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Snaasen Østre Stod Vikran (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Olaus Ørn m g b hf Forpagter av gaard, Kvam n s jordbruk 002 Bendikke Benjaminsdatter k g b hm Gaardsforpagterskone Stod n s 003 Ole Meier Ørn m ug b s Arbeider ved gaardsbruket Kvam n s 004 Anne Olausdatter k ug b d datter Kvam n s 005 Benjamin Vikran m e b Føderaadsmd Føderaadsman, men ikke Stod n s særskilt husholdning 006 Ingeborg Johansen Støa k ug b fl Paa skole i Vikran Stod n s 007 Marta Brataasen k e b hm Føderaadskone Stod n s Østre Stod Brataasen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Jørgen Østgaard m g b hf Gaardbr. selveier og Stod n s dagarbeider skogsarbeide 002 Emma Østgaard k g b hm gaardbr. hustru Stod n s 003 Alfred Østgaard m ug b s Søn Stod n s 004 Jakop Østgaard m ug b s Søn Stod n s Østre Stod Valøen (10 m, 6 k) 9 (5 m, 4 k) Aage Valøen m g b hf Gaardbruker, jordbruk Stod n s 002 Jensine Benjaminsdatter k g b hm gaardbrukerkone Stod n s 003 Nekolai Aagesen m ug b s jordbruksarbeide hjemme Stod n s s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 004 Harald Aagesen m ug b s jordbruksarbeide hjemme Stod n s paa gaarden 005 Agnar Aagesen m ug b s jordarbeider hjemme Stod n s 006 Ole Aagesen m ug b s Søn Stod n s 007 Mariane Petersdatter k ug b tj arbeiderske ved Stod n s gaardsbruket 008 Oline Benjaminsdatter k ug b tj arbeiderske ved Stod n s husgjerning 009 Hansine Hellen k ug mt fl lærerinde ved folkeskolen Kvam n s Sedvanleg bustad: Kvam 010 Anne Hellen k e mt arbeiderske Kaarenke Kvam n s føderaadskone Sedvanleg bustad: Kvam 011 Arne Heggesbækmo m g mt el hf Gaardbruker Stod n s Sedvanleg bustad: Heggesbæk 012 Ole Andreas Lønnem m g mt el hf jord- og skogsarbeider Sparbo n s Sedvanleg bustad: Strandvik 013 Ole Støen m g mt el hf gaardbruker og Kvam n s tømmermand Sedvanleg bustad: Kvam 014 Andreas Kvamstrø m g mt el hf gaardbr tømmermandsarb Kvam n s Sedvanleg bustad: Kvam 015 Ingebrigt Bronstad m ug mt el s Træarbeider Tømmermd Kvam n s Sedvanleg bustad: Kvam 016 Margrete Olsdatter k e b hm Kaarkone Ogndalenn s Østre Stod Støa (Tiltnespl.) (0 m, 1 k) (1 m, 2 k) 001 Anders Johnsen m g f hf Brøngraver og Vermeland s jordarbeider Sverige Statsb.: Sverige Sannsynleg opphaldstad: Snaasen 002 Nikoline Johnsen k g b hm Steller huset arbeiderske Sparbo n s 003 Ingeborg Johnsen k ug f d datter Kvam n s herred Sannsynleg opphaldstad: Vikran Stod Østre Stod Haugen under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ove Olsen m e b hf arbeider ved jordbruk Stod n s 002 Karoline Ovesdatter k e b d Husholder hos faderen Stod n s 003 Ole Eilertsen m ug b Karolines s s av nr Stod n s 004 Emma Eilertsdatter k ug b Karolines d d av nr Stod n s 005 Inger Olsdatter k ug b Egge n s Østre Stod Tiltnesplads under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Andreassen m g b hf husmd, jord- og Snaasen n s skogsarbeide 002 Bergithe Johannesdatter k g b hm husmandskone, husstellet Snaasen n s 003 Johannes Nilsen m ug b s søn Stod n s 004 Normann Nilsen m ug b s søn Stod n s 005 Brynhild Nilsdatter k ug b d datter Stod n s Østre Stod Tiltnesplads under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Anne Olsdatter k e b el litt kapital og dagarbeide Sparboenn s Østre Stod Tiltnesplads under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Peter Jakopsen m g b hf Husmand, jordsarbeider Stod n s 002 Anne Andreasdatter k g b hm husmandskone, husstellet Sparbo n s 003 Arne Petersen m ug b s søn Stod n s 004 Alise Petersdatter k ug b d datter Stod n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer