Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 69

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0835 Rauland Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 123 (kvinner: 58, menn: 65) Bustader i kretsen: 22 Krets: 001 Møsstrand Prestegjeld: Rauland Herred/by: Rauland Møsstrand Gibøen Bergit O. Gibøen k e b hm lærerenke, lever av sine Rauland n s midler 002 Vetle Sigurdsen Gibøen m ug b s (hf) gaardbruker Rauland n s 003 Anne Navarsgard k ug b tj tjenestepike Rauland n s Møsstrand Skinnarland Bjørn Vetlesen Skinnarland m e b hf gaardbruker Rauland n s %ug % 002 Vetle Bjørnsen m ug b s gaardbruker, jæger, fisker Rauland n s 003 Torgeir Bjørnsen m ug b s gaardbruker, jæger, fisker Rauland n s 004 Ingebjørg Bjørnsdatter k ug b d hjemmearbeide Rauland n s 005 Margit Andresdatter k ug b tj tjenestepike Rauland n s Møsstrand Neset Kristoffer A. Neset m g b hf gaardbruker og skomaker Rauland n s 002 Anne A. Neset k g b hm gaardbrukerkone Vinje n s 003 Kjærsti Kristoffersdatter k ug b d datter Rauland n s 004 Aslak Kristofferson m ug b s søn Rauland n s 005 Kjæsti Andresdatter k e b fl føderaadsenke %kone% Seljord n s %ug % 006 Andres Andresson m ug f fl handelskar (fskj.) Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Saude, Bø eller Nes Folketeljinga Møsstrand Kraamviken Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. 001 John S. Kramviken m g b hf gaarbruker Rauland n 002 Helga Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Rauland n 003 Aase Jonsdatter k ug b d hjemmearbeide Rauland n 004 Olav Jonson m ug b s søn, hjemmearbeide Rauland n 005 Gunhild Jonsdatter k ug b d datter Rauland n 006 Svein Jonson m ug b s søn Rauland n 007 Margit Jonsdatter k ug b d datter Rauland n 008 Aagot Jonsdatter k ug b d datter Rauland n 009 Aagot Sveinsdatter k ug b tj tjenestepike Rauland n Møsstrand Hovden søndre Olav S. Kramviken m g b hf gaardbruker Rauland n s 002 Margit Gunleiksdatter k g b hm gaardbrukerkone Seljord n s 003 Svein Olavson m ug b s søn Rauland n s 004 Halvor Olavson m ug b s søn Rauland n s Møsstrand Hovden nordre Bergit Olsdatter Hovden k e b hm enke med eget erhverv og Rauland n s av kapital 002 Halvor Torsteinson m ug b s jæger og fisker Rauland n s 003 Olav Nilsen Hamaren m ug mt el gaardbrugersøn, jæger og Rauland n s fisker Sedvanleg bustad: Hamaren Møsstrand Møsstrand Hamaren Nils Olsen Hamaren m g b hf gaardbruker Rauland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0835 Rauland 002 Bergit Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone Rauland n s 003 Olav Nilson m ug b s gårdbr. jæger og fisker Rauland n s Merknad: Olav Nilson d. ældre 004 Olav Nilson m ug f s gaarbr. jæger og fisker Rauland n s Merknad: Olav Nilson d. yngre Sannsynleg opphaldstad: Hovden Møsstrand 005 Nils Nilson m ug b s gaarbr. jæger og fisker Rauland n s 006 Jon Nilson m ug f s arbeide i hjemmet Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Paa skolen sommesteds 007 Svein Nilson m ug f s arbeide i hjemmet Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Paa skolen sommesteds 008 Halvor Nilson m ug f s arbeide i hjemmet Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Paa skolen sommesteds 009 Torkjel Nilson m ug b s arbeide i hjemmet Rauland n s 010 Bergit Nilsdatter k ug b d Rauland n s Møsstrand Skindalen østre Haavar Ketilson Vaagen m g b hf gaardbruker og fisker Rauland n s 002 Kari Olsdatter k g b hm gaardbrukerkone, hustel Rauland n s 003 Olav Haavardson m ug f s son Rauland n s Merknad: Børnene paa Mosstrand bor paa skolen i skolestuen Sannsynleg opphaldstad: Paa skolen sammesteds 004 Ketil Haavardson m ug f s son Rauland n s Merknad: Børnene paa Mosstrand bor paa skolen i skolestuen Sannsynleg opphaldstad: Paa skolen samst. 005 Bergit Haavardsdatter k ug b d datter Rauland n s 006 Anne Haavardsdatter k ug b d datter Rauland n s Møsstrand Kaavesand Nils Nilsen Kaavesand m g b hf gaarbruker, fuglefanger Rauland n s 002 Aagot Olsdatter k g b hm gaardmanskone Rauland n s 003 Olav Nilsen m ug b s søn, hjemmearbeide Rauland n s 004 Nils Nilsen m ug b s søn, hjemmearbeide Rauland n s 005 Sigrid Nilsdatter k ug b d datter Rauland n s 006 Herbjørn Jonsen Fornes m g b hf gaarbruker Rauland n s 007 Segri Nilsdatter Fornes k g b hm gaardbrukerkone Rauland n s 008 Nils Herbjørnsen Fornes m ug b s fisker og fuglefanger Rauland n s 009 Jon Herbjørnsen Fornes m ug b s fisker og fuglefanger Rauland n s 010 Bergit Herbjørnsdatter k ug b d hjemmearbeide Rauland n s Møsstrand Gjuvik søndre Leiulf S. Kvammen m ug b hf gaardsdreng Rauland n s 002 Gunnuf G. Djuvik m ug b fl lever av sine midler Rauland n s 003 Olav S. Kvammen m ug b el fisker og fuglefanger Rauland n s Sjukdom: s 004 Bergit S. Kramviki k ug b tj tjenestepike, husstel Rauland n s Møsstrand Gjuvik nordre Olav Jonsen Djuvik m g b hf gaardbruker Rauland n s 002 Aase S. Djuvik k g b hm gaardbrukerkone Rauland n s 003 Sigrid O. Djuvik k ug b d datter, hjemmearbeide Rauland n s 004 Bergit O. Djuvik k ug b d datter, hjemmearbeide Rauland n s Møsstrand Liset under Gunnuf J. Bekkestaul m g b hf gaardbruker, fisker Rauland n s 002 Bergit O. Bekkestaul k g b hm gaardbrukerkone, husstel Rauland n s 003 Jon Gunnufsen Bekkestaul m ug b s søn, fisker og fuglefanger Rauland n s 004 Anna Bruland k ug b tj tjenestepike, husstel Smaalenenen s Møsstrand Lie Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Gunnuf O. Lie m g b hf gaardbruker og jeger og Rauland n s fisker 002 Helga E. Lie k g b hm gaardbrukerkone, husstel Rauland n s 003 Olav Gunnufsen m ug b s søn Rauland n s 004 Kristine Gunnufsdatter k ug b d datter Rauland n s 005 Eivind Gunnufsen m ug b s søn Rauland n s 006 Øli Gunnufsdatter Lie k e b enke, fl føderaadsenke Rauland n s Møsstrand Argehovd Nils Vetlesen Argehovd m ug b hf gaarbruker, fisker og Rauland n s fuglefanger Merknad: søskende 002 Olav Vetlesen Argehovd m ug b broder gaarbruker, fisker og Rauland n s fuglefanger Merknad: søskende 003 Aagot Vetlesdatter Argehovd k ug b søster gaardsarbeide og Rauland n s Merknad: søskende 004 Guunne Vetlesdatter Argehovd Merknad: søskende 005 Gunhild Vetlesdatter hjemarbeide k ug b søster gaardsarbeide og hjemarbeide k ug b søster gaardsarbeide og hjemarbeide Argehovd Merknad: søskende 006 Anne Vetlesdatter Argehovd k ug b søster gaardsarbeide og hjemarbeide Merknad: søskende Rauland n Rauland n Rauland n Møsstrand Argehovd Mogen Kristoffer O. Mogen m g b hf gaardbruger jæger og Rauland n s fisker 002 Gro Olsdatter Mogen k g b hm gaardbrukerkone Rauland n s 003 Gunhild Gunnufsdatter k ug b tj tjenestepike Rauland n s 004 Jon Olsen Mogen m ug b fl jæger og fisker Rauland n s Møsstrand Gaarder Gunnuf O. Gaarder m ug b hf gaardbruker Rauland n s 002 Bergit Gaarder k e b hm føderaadsenke husstel Rauland n s Møsstrand Førnes øvre Aase Olsdatter Førnes k e b hm gaardmansenke, Rauland n s gaardsbruk 002 Gro Nilsdatter Førnes k ug b d gaarsbruk, fjøsstel Rauland n s 003 Aagot Nilsdatter Førnes k ug b d gaarsbruk, fjøsstel Rauland n s 004 Jon Nilsen Førnes m ug b s gaardsbruk Rauland n s Møsstrand Vaagen søndre Kittil Haavardsen Vaagen m g b hf gaardbruker Rauland n s 002 Anne T. Vaagen k g b hm gaardbrukerkone Rauland n s 003 Mari Kittilsdatter k ug b d husstel og fjøsstel Rauland n s 004 Knut Kittilsen Vaagen m g b hf gaardsbruk, jagt og fiskeri Rauland n s 005 Ingrid O. Vaagen k g b hm hans kone, husstel Siljord n s 006 Haavar Knutsen m ug b s søn Rauland n s 007!! Knutsen* m ug b s søn Rauland n s Merknad: Udøpt gut Møsstrand Vaagen nordre Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13 s s s

14 0835 Rauland 001 Olav Jonsen Vaagen m g b hf gaardbruker, jæger og Rauland n s fisker 002 Anne Gunleiksdatter Vaagen k g b hm gaardbrukerkone, husstel Seljord n s 003 Anne O. Vaagen k e b fl lever av sine midler Rauland n s 004 Sigurd Jonsen Vaagen m ug b fl anlægsarbeider, fisker Rauland n s Møsstrand Kvammen Gunnuf O. Kvammen m g b hf gaardbruker, fisker Rauland n s fuglefanger 002 Aagot Olsdatter Kvammen k g b hm gaardbrukerkone Rauland n s 003 Olav Gunnufsen Kvammen m ug b s gaardsbruk, fiskeri og Rauland n s fuglefangst 004 Aagot Gunnufsdatter k ug b d hjemmearbeide, fjøsstel Rauland n s 005 Margit Gunnufsdatter k ug b d hjemmearbeide, fjøsstel Rauland n s 006 Olav Gunnufsen m ug b s fiskeri og fuglefangst Rauland n s 007 Aagot Jonsdatter k e b fl føderaadsenke Rauland n s Møsstrand Damvogterbolig ved under Møsdammen 001 Hans T. Skinnarland m g b hf Damvogter Rauland n s 002 Ellen Oline Skinnarland k g b hm huslige sysler Sand n s 003 Kjærsti Hansdatter k ug b d datter øvre Bø n s Skinnarland 004 Olav Hansen Skinnarland m ug b s søn Rauland n s 005 Marta Hansdatter Skinnarland k ug b d datter Rauland n s 006 Torstein Hansen Skinnarland m ug b s søn Rauland n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Møsstrand Skolehuset paa Møsstrand under Olav Skinnarland m g mt lærer folkeskolelærer Rauland n s Sedvanleg bustad: Rauland 002 Margit N. Mo k ug mt kokkepike kokkepike Rauland n s Sedvanleg bustad: Rauland 003 Kjærsti S. Sundet k ug mt skolebarn fors. av Gbr Rauland n s Merknad: fors. av Gbr. E: Tilført med rød penn. Skolebørnene paa Møsstrand bor paa skolen og har kost og logi i skolestuen Sedvanleg bustad: Møsstrand 004 Olav H. Skindalen m ug mt skolebarn fors. av Forpakter Rauland n s Merknad: fors. av Forpakter E: Tilført med rød penn. Skolebørnene paa Møsstrand bor paa skolen og har kost og logi i skolestuen Sedvanleg bustad: Møsstrand 005 Ketil H. Skindalen m ug mt skolebarn fors. av Forpakter Rauland n s Merknad: fors. av Forpakter E: Tilført med rød penn. Skolebørnene paa Møsstrand bor paa skolen og har kost og logi i skolestuen Sedvanleg bustad: Møsstrand 006 Jon Nilsen Hamaren m ug mt skolebarn fors. av Forpakter Rauland n s Merknad: fors. av Forpakter E: Tilført med rød penn. Skolebørnene paa Møsstrand bor paa skolen og har kost og logi i skolestuen Sedvanleg bustad: Møsstrand 007 Svein Nilsen Hamaren m ug mt skolebarn fors. av Forpakter Rauland n s Merknad: fors. av Forpakter E: Tilført med rød penn. Skolebørnene paa Møsstrand bor paa skolen og har kost og logi i skolestuen Sedvanleg bustad: Møsstrand 008 Halvor Nilsen Hamaren m ug mt skolebarn fors. av Forpakter Rauland n s Merknad: fors. av Forpakter E: Tilført med rød penn. Skolebørnene paa Møsstrand bor paa skolen og har kost og logi i skolestuen Sedvanleg bustad: Møsstrand 009 Bergit O. Skinnarland k ug mt d til læreren Rauland n s Merknad: E: Slutt på tellingskrets 1 Sedvanleg bustad: Rauland Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 78 (kvinner: 43, menn: 35) Bustader i kretsen: 13 Krets: 002 Romtveit Prestegjeld: Rauland Herred/by: Rauland Romtveit Kvæven Gunder H. Kvæven m g b hf Gaardbruger Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Torbjør A. Kvæven k g b hm Gaardmandskone Rauland n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Romtveit Runingen nordre Olav T. Runingen m g b hf Forpagter Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gunhild S. Runingen k g b hm Forpagterkone Vraadal n s 003 Torval O. Runingen m ug b s Søn Rauland n s 004 Knut O. Runingen m ug b s Søn Rauland n s 005 Helga O. Runingen k ug b d Datter Rauland n s Romtveit Runingen søndre Jan K. Kjeldsberg m g f hf Lap, Rensdyrvogter Meraker n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Vinje 002 Marie Jansdatter k g b hm Lappekone Vepsen, n s Sverige 003 Anna Jansdatter k ug b d Datter Rauland n s 004 Margrete Jansdatter k ug b d Datter Sætersdaln s 005 Kristine Jansdatter k ug b d Datter Tin n s Romtveit Urbø Sondre K. Urbø m g b hf Gaardbruger Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Ranveig Urbø k g b hm Gaardmandskone Røldal n s 003 Anne S. Urbø k ug b d Datter Rauland n s 004 Knut S. Urbø m ug b s Søn Rauland n s Romtveit Haugen Olav Haugen m g f hf Gaarbruger Rauland n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Vinje 002 Olina Haugen k g b hm Gaardmandskone Røldal n s Merknad: E: Fødselsåret rettet fra 1800 til 1880 med blyant. 003 Signe Haugen k ug b d Datter Rauland n s 004 Nils Haugen m ug b s søn Rauland n s 005 Gudrun Haugen k ug b d Datter Rauland n s 006 Anne Haugen k ug b d Datter Rauland n s 007 Inga Haugen k ug b d Datter Rauland n s 008 Eli K. Haare k ug b tj Tjenestepike Røldal n s Romtveit Øigaren nordre Odd Øigaren m e b hf Gaardbruger Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Olav Øigaren m ug b s Søn Rauland n s 003 Helga Øigaren k ug b tj Tjenestepike Rauland n s 004 Aslak A. Li m g mt hf el Lærer ved folkeskolen Rauland n s Sedvanleg bustad: Bekhus, Rauland 005 Eivind O. Øigaren m g b hf Føderaadsmand Rauland n s 006 Signe Øigaren k g b hm Føderaadskone Rauland n s Romtveit Ødegaarden søndre Steffen O. Øigaren m g f hf Gaardbruger Vinje n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Vinje 002 Anne K. Øigaren k g b hm Gaardmandskone Rauland n s 003 Margit S. Øigaren k ug b d Datter Rauland n s 004 Anne S. Øigaren k ug b d Datter Rauland n s 005 Anne S. Øigaren k e b fl Føderaadsenke Rauland n s Merknad: Anne S. Øigaren d.æ. 006 Anton Andersen m e b tj Jordbrugsarbeider Hatfjeldalen n s 007 Margit S. Øigaren k e b fl Føderaadsenke Rauland n s Merknad: Margit S.Øigarden d.æ. Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0835 Rauland Romtveit Farastad Torronn Farastad k e b hm Hus- og kreaturstell Rauland n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Romtveit Flatastøl Sondre Flatastøl m g b hf Forpagter Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Flatastøl k g b hm Forpagterkone Rauland n s 003 Rikar Flatastøl m ug b s Jordbrugsarbeider Rauland n s 004 Signe Flatastøl k ug b d Kreatur- Jordbrugsarbeide Rauland n s 005 Eivind Flatastøl m ug b s Søn Rauland n s 006 Karoline Flatastøl k ug b d Datter Rauland n s 007 Halvor Flatastøl m ug b s Søn Rauland n s 008 Aasne Flatastøl k ug b d Datter Rauland n s 009 Ingebjør Flatastøl k ug b d Datter Rauland n s 010 Augund Flatastøl m ug b s Søn Rauland n s 011 Olav Rikarsen m ug b hf Jordbrugsarbeider Rauland n s Merknad: Bryggerhuset Romtveit Romtveit nordre Knut Tollefsen m g b hf Forpagter Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Signe Magnusdatter k g b hm Forpagterkone Rauland n s 003!! Knutsen* m ug b s Søn Rauland n s Merknad: Udøpt gut 004 Nils Olsen m ug mt tj Kreaturstel Rauland n s Merknad: E: 1900 rettet til 1890 med blyant Sedvanleg bustad: Dalen i Aksviks Kr. 005 Torbjørn Aslaksen m g f hf Jordbrugsarbeide Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Vinje 006 Signe Tollefsdatter k g b hm Kreatur og jordbrugarb Rauland n s 007 Helga Olsdatter k e b tj Jordbrugsarbeidersk Tin n s 008 Anne Tollefsdatter k ug b d Datter Rauland n s 009 Aslak Torbjørnsen m ug b s Søn Rauland n s Romtveit Romtveit søndre Augund G. Romtveit m g b hf Gaardbruger Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sara L. Romtveit k g b hm Gaardmandskone Rauland n s 003 Tone A. Romtveit k ug b d Datter Rauland n s 004 Lars A. Romtveit m ug b s Søn Rauland n s 005 Georg A. Romtveit m ug b s Søn Rauland n s 006 Knut A. Romtveit m ug b s Søn Rauland n s 007 Guri A. Romtveit k ug b d Datter Rauland n s 008 Signe A. Romtveit k ug b d Datter Rauland n s 009 Sondre G. Romtveit m ug b el Fæhandler Rauland n s Romtveit Mitgarden under Olav S. Mitgarden m g b hf Gaardbruger Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Johana L. Mitgarden k g b hm Gaardmandskone Rauland n s 003 Sigurd O. Mitgarden m ug b s Søn Vinje n s 004 Guri O. Mitgarden k ug b d Datter Rauland n s 005 Marta L. Mitgarden k ug b fl Offentlig understøttelse Øifjord n s Sjukdom: a Romtveit Skinand Torgeir Skinand m ug b hf Gaardbruger Rauland n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Merknad: Hovedbygningen 002 Gunhild Skinand k e b hm Gaardbrugerenke Rauland n s 003 Torgeir G. Skinand m g b hf Forpagter Rauland n s Merknad: Bryggerhuset 004 Ingebjør Skinand k g b hm Forpagterkone Rauland n s 005 Tone T. Skinand k ug b d Datter Rauland n s 006 Ingebjør G. Skinand k ug b fl offentlig understøttelse Rauland n s Merknad: E: Tilført med rød penn. Slutt på tellingskrets 2 Sjukdom: a Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 60 (kvinner: 30, menn: 30) Bustader i kretsen: 10 Krets: 003 Vaa Prestegjeld: Rauland Herred/by: Rauland Vaa Aasnes under Olav Torleivssøn m g b hf husmand, jordbruk Rauland n s 002 Ingjerd Rikardsdatter k g b hm husmandskone Rauland n s 003 Rikard Olavsøn m ug b s søn Rauland n s 004 Helga Olavsdatter k ug b d datter Rauland n s 005 Ingebjørg Olavsdatter k ug b d datter Rauland n s 006 Tone Olavsdatter k ug b d datter Rauland n s Vaa Vaa nordre Lidvard Torsøn m g b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Gro Herbjørnsdatter k g b hm Gaardmandskone Rauland n s 003 Tor Lidvardssøn m ug b s Søn Rauland n s 004 Anne Lidvardsdatter k ug b d Datter Rauland n s 005 Tor Jonssøn m e b fl Føderaadsmand Rauland n s 006 Sigrid Herbjørnsdatter k ug b tj Tjenestepike Rauland n s 007 Sigrid Torsdatter k ug b fl inderst Husgjerning!! Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vaa Loftsgaarden Jon Oddssøn m e b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Halvor Jonssøn m ug f s Tamrensdyrvokter Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Vinje 003 Sigrid Jonsdatter k ug b d Datter, husgjerning Rauland n s 004 Olav Torkellssøn m ug b el Inderst gaardsarbeide Rauland n s 005 Torkell Greggarssøn m g b hf Leilending, jordbruk Vinje n s Merknad: Bryggerhuset 006 Ingerid Magnusdatter k g b hm Leilendingskone Rauland n s 007 Bjørn Torkellssøn m ug b s Søn Rauland n s 008 Aslaug Torkellsdatter k ug b d Datter, husgjerning Rauland n s 009 Aasmund Olavssøn m ug b ds Søn Rauland n s Vaa Vaa - Setberg Olav Aanundssøn m g b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Ingebjørg Kjetilsdatter k g b hm Gaardmandskone Vinje n s 003 Ingebjørg Olavsdatter k ug b d Datter Rauland n s 004 Aslaug Olavsdatter k ug b d Datter Rauland n s 005 Arne Olavssøn m ug b s Søn Rauland n s 006 Signe Olavsdatter k ug b d Datter Rauland n s 007 Sigrid Olavsdatter k ug b d Datter Rauland n s 008 Tor Olavssøn m ug b s Søn Rauland n s 009 Dyre Olavssøn m ug b s Søn Rauland n s 010 Gunnhild Abrahamsdatter k ug b tj Tjenestepike Rauland n s Vaa Setberg Odd Jonssøn m g f hf Gaardbruker Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Vinje 002 Bergit Jonsdatter k g b hm Gaardmandskone Rauland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0835 Rauland 003 Jon Oddssøn m ug b s Søn Rauland n s 004!! Oddsdatter* k ug b d Datter Rauland n s Merknad: Udøpt pike 005 Aslaug Halvorsdatter k g mt fl Føderaadskone Vinje n s Sedvanleg bustad: Vehus 006 Helga Jonsdatter k ug b tj Tjenestepike Rauland n s 007 Nils Nilssøn m g f hf Inderst jordbruk Namdalen n? s Merknad: Bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: Vinje 008 Britta Thommasdatter k g f hm Kone, husgjerning Namdalen n? s Sannsynleg opphaldstad: Vinje Vaa Træet under Magnus Olavssøn m g b hf Husmand, jordbrukende Rauland n s 002 Gunnhild Knutsdatter k g b hm Husmandskone Rauland n s 003 Magnus Torkellssøn m ug b el Inderst jagtbedrivt Rauland n s Vaa Krossen Knut Aslakssøn m g b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Sigrid Tovsdatter k g b hm Gaardmandskone Vinje n s 003 Aslak Knutssøn m ug b s Søn Rauland n s Vaa Bratsberg Olav Olavssøn m g b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Ingebjørg Olavsdatter k g b hm Gaardmandskone Rauland n s 003 Bergit Olavsdatter k ug b d Datter, husgjerning Rauland n s Vaa Heimastøl Olav Olavssøn m g b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Tjodvard Herjulvsdatter k g b hm Gaardmandskone Vinje n s 003 Erling Olavssøn m ug b s Søn Rauland n s Vaa Tormodsvik Sigurd Halvorssøn m g b hf Gaardbruker Rauland n s 002 Sigrid Olavsdatter k g b hm Gaardmandskone Rauland n s 003 Olav Sigurdssøn m g f s Inderst Rensdyrvogter Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Vinje 004 Gunnhild Aslaksdatter k g b hm Kone, husgjerning Rauland n s 005 Bjørgulv Sigurdssøn m ug f s Inderst rensgjæter Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Vinje 006 Jon Sigurdssøn m f s Inderst jordbruk Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Vinje 007 Gunnvard Sigurdsdatter k ug b d Datter, husgjerning Rauland n s 008 Olav Andressøn m ug b ds Søn Rauland n s Merknad: E: Slutt på tellingskrets 3 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 44 (kvinner: 21, menn: 23) Bustader i kretsen: 8 Krets: 004 Aksvik Prestegjeld: Rauland Herred/by: Rauland Aksvik Killingtveit Olav Killingtveit m g b hf gaardbruger Vinje n s 002 Bergit Torjusdatter k g b hm gaardmandskone Rauland n s 003 Olav Olsen m ug b s søn Rauland n s 004 Halvor Olsen m ug b s søn Rauland n s 005 Aslaug Olsdatter k ug b d datter Rauland n s 006 Margit Olsdatter k ug b d datter Rauland n s 007 Torjus Olsen m ug b s søn Rauland n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Aksvik Killingtveit Hellek Killingtveit m g b hf gaardbruger og snedker Bø n s Telem. 002 Bergit Halvorsdatter k g b hm gaardmandskone Siljord n s Telem. 003 Hans Helleksen m ug b s søn Rauland n s 004 Halvor Helleksen m ug b s søn Rauland n s 005 Ingebjørg Helleksdatter k ug b d datter Rauland n s 006 Anne Helleksdatter k ug b d datter Rauland n s 007 Liv Helleksdatter k ug b d datter Rauland n s Aksvik Dalen Olav Dalen m g b hf gaardbruger Rauland n s 002 Margit Magnusdatter k g b hm gaardmandskone Rauland n s 003 Nils Olsen m ug f s søn Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Romtveit 004 Gunhild Olsdatter k ug b d datter Rauland n s 005 Anne Olsdatter k ug b d datter Rauland n s 006 Bjørn Olsen m ug b s søn Rauland n s 007 Magnus Olsen m ug b s søn Rauland n s Aksvik Aksvik Knut Aksvik m g b hf gaardbruger Rauland n s 002 Anne Olsdatter k g b hm gaardmandskone Hjertdal n s 003 Anne Knutsdatter k ug b d datter Rauland n s 004 Anne Aslaksdatter k ug b d pleiedatter Rauland n s 005 Torgeir Knutsen m ug b tj tjenestegut Rauland n s Aksvik Kvikkestøl under Merknad: E: under tilført med blyant 001 Olav Kvikkestøl m g b hf husmand og Rauland n s jordbrugsarbeider 002 Margit Jonsdatter k g b hm husmandskone Rauland n s Sjukdom: s 003 Jon Olsen m ug f s jordbrugsarbeider Rauland n s Sannsynleg opphaldstad:!! 004 Halvor Olsen m ug b s søn Rauland n s Aksvik Haugen Knut Haugen m e b hf jordbrugsarbeide og Rauland n s snedker 002 Halvor Knutsen m ug b s jordbrugsarbeide Rauland n s Aksvik Reinsviken Johannes Reinsviken m e b hf gaardbruger Vinje n s 002 Aasne Olsdatter k ug b tj tjenestepige Vinje n s 003 Helga Jonsdatter k ug f d tjenestepige Rauland n s Merknad: E: Overstrøket av teller i alle felt Sannsynleg opphaldstad: Vaa 004 Helga Aanesdatter k e b el inderst Rauland n s Folketeljinga Aksvik Neset John Neset m g b hf gaardbruger Rauland n s 002 Svanaug Olsdatter k g b hm gaardbrugerkone Rauland n s 003 Aagot Tolleivsdatter k ug b d pleiedatter Rauland n s 004 Ingebjørg Olsdatter k ug b tj tjenestepige Rauland n s 005 Aanund Olsen m ug b el fiskegarnbinder Rauland n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0835 Rauland 006 Gro Nilsdatter k ug b el kreaturstel Rauland n s 007 Svenung Aslaksen m ug b el jordbrugsarbeider Rauland n s 008 Asmund Aslaksen m ug b el jordbrugsarbeider Rauland n s Merknad: E: Slutt på tellingskrets 4 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 117 (kvinner: 54, menn: 63) Bustader i kretsen: 21 Krets: 005 Rauland Prestegjeld: Rauland Herred/by: Rauland Rauland Kvammen Halvor Sigurdsen m g b hf gaardbruger Vinje i n s Telem. 002 Kari Sørensdatter k g b hm gaardmandskone Rauland n s 003 Halvor Halvorsen Aamyri m ug f s til hf gaardsarbeider Rauland n s tjenestegut Sannsynleg opphaldstad: Sandstøyl Rauland Raulandsneset under Olav Olavsen Raulandsneset m g b hf jordbrugsarbeide Hjortdal n s 002 Margit Bjørnsdatter k g b hm jordbrugsarbeiderske Rauland n s 003 Tone Olavsdatter k ug b d datter Rauland n s 004 Anna Larsdatter Skinand k ug b fl datterdatter Rauland n s Merknad: Sammenlignes med huslisten fra Skinand, Romtveit kreds Rauland Nistog Asgjerd Aslaksdatter k ug b hm Gaardbrukerske, selveier Rauland n s 002 Sigrid Aslaksdatter k ug b søster fl lever af sin formue Rauland n s Arbeidsledig: l 003 Marie Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike Rauland n s 004 Tolleiv Halvorsen Rauland m ug b el Hustømmermand og Rauland n s snekker 005 Ivar Tolleivsen Rauland m ug b hf Hustømmermand og Rauland n s snekker 006 Torbjørg Aasmundsdatter k ug mt tj Tjenestepike Rauland n s Tveiti Sedvanleg bustad: Tveiti Rauland Rauland sondre, Bakken 32 4, Nils Torgeirsen Bakken m g b hf Gaardbruker, forpakter Vinje, n s Telem. 002 Kari Halvorsdatter Bakken k g b hm Gaardbruker-kone Rauland n s 003 Torgeir Nilssen Bakken m ug f s Gaardsarbeider Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Lien, Kostveit 004 Halvor Nilssen Bakken m ug b s Gaardsarbeider Rauland n s 005 Tone Nilsdatter Bakken k ug b d Datter Rauland n s 006 Tore Jonsen m e f hf Jordbruksarbeider Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Bekhus, Hadland 007 Jon Toresen m ug b s Underholdes af sin far Vinje, Telem. Arbeidsledig: l Rauland Rauland nordre, Uppigard Joraand Magnusdatter k ug b Husbestyrer Budeie Rauland n s 002 Anne Olavsdatter Mollaas k ug mt Hjælpe - budeie Rauland n s Sedvanleg bustad: Mollaas, Raul Rauland Tolleivs-stoge under Tolleiv Halvorsen Høgefos m g b hf Hustømmermand og Fyrisdal n s snekker Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket n s

21 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Fyrisdal Siste bustad i Amerika: Ny Jersy Stilling i Amerika: Tømring og snikring Merknad: 002 Sigrid Olavsdatter k g b hm Husmor, husgjerning Rauland n s 003 Tomas Halvorsen m ug b s til hf søn til husfaderen Barbu n s Rauland Nystog 33 1, Odd Olavsen Nystog m ug b hf Gaardbruker, selveier Vinje, n s Telem. Merknad: Bruker gaarden sammen 002 Kristofer Sveinsen Kramviki m g b hf Gaardbr. forpakter Rauland n s Merknad: Bruker gaarden sammen 003 Margit Olavsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Vinje, Telem. 004 Olaus Eiriksen Nystog m ug b fl alm. gaardsarbeider Mo, Telem Rauland Rauland, Mostøl Nigard Aslak Halvorsen Rauland m e b hf Gaardbr., selveier Vinje, n s Telem. 002 Margit Aslaksdatter Rauland k ug b d Husgjerning, kreaturstel Vinje, n s Telem. 003 Sigrid Aslaksdatter Rauland k ug b d Husgjerning, kreaturstel Vinje, n s Telem. 004 Halvor Aslaksen Rauland m ug b s Gaardsarbeider Vinje, Telem. n s Rauland Rauland søndre, Kvaali Odd Tovsen Rauland m g b hf Gaardbr., selveier Rauland n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1879 Flytta attende til Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Rauland Siste bustad i Amerika: Polk co Minisota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 002 Saave Sveinsdatter Rauland k g b hm Gaardmandskone Vraadal, n s Kviteseid 003 Aasne Oddsdatter Rauland k ug b d datter Rauland n s 004 Olav Iversen m ug b tj Dagarbeider Rauland n s 005 Ingebjørg Knutsdatter k ug b tj Tjenestepike Rauland n s Ragnildækre 006 Svein Olavsen m ug b fl Søsterson til hm Rauland n s 007 Aasne Halvorsdatter Berge k ug b el Lærer i folkeskolen Kviteseidn s Merknad: i folkeskolen E: Tilført med blyant Rauland Ækra under Olav Olavsen Ækra m g b hf Husmand og kirketjener Rauland n s 002 Anne Gjermundsdatter k g b hm Husmandskone Rauland n s 003 Hans Hansen Ækra m ug b fl Dattersøn Rauland n s 004 Ingebjørg Olavsdatter k e b el Haandarbeiderske Veving og spinning Rauland n s Rauland Traaen, Prestegården Johan Thomasen Tisthol m g b hf Prest Tistedalen s Merknad: Hovedbygningen 002 Alma Karoline Karldatter k g b hm Prestefrue Sverike n s 003 Ragnvald Johansen Tisthol m ug b s søn Id n s 004 Agnes Johansdatter Tisthol k ug b d datter Id n s 005 Fridtjov Johansen Tisthol m ug b s søn Sandnes n s 006 Ingebert Johansen Tisthol m ug b s søn Sandnes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21 n n s s

22 0835 Rauland 007 Birge Johansen Tisthol m ug b s søn Rauland n s 008 Ingebjørg Johansdatter Tisthol k ug b d datter Rauland n s 009 Gudrun Johansdatter Tisthol k ug b d datter Rauland n s 010 Ingebjørg Sigurdsdatter k ug b tj Tjenestepike Rauland n s 011 Kjetil Torbjørnsen m g b hf Gaardbr. forpakter Rauland n s Merknad: Drengestubygningen 012 Bergit Olavsdatter k g b hm Gaardbr.-kone Rauland n s 013 Torbjørn Kjetilsen Traaen m ug b s Gaardbruksarbeide Rauland n s 014 Margit Kjetilsdatter Traaen k ug b d Budeie Gaardbr Rauland n s arbeiderske 015 Aslak Kjetilsen Traaen m ug b s Gaardbruksarbeider Rauland n s 016 Olav Kjetilsen Traaen m ug b s Gaardbruksarbeider Rauland n s Rauland Tveiti, nedre under Aasmund Halvorsen m g b hf Husmand, jordbr.-arbeider Rauland n s 002 Helga Aslaksdatter k g b hm Jordemoder, Rauland n s husmandskone 003 Gro Aasmundsdatter k ug b d datter Rauland n s 004 Torbjørg Aasmundsdatter k ug f d datter Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Nistog, Rauland 005 Segrid Aasmundsdatter k ug b d datter Rauland n s 006 Aslak Aasm.sen m ug b s søn Rauland n s 007 Halvor Aasm.sen m ug b s søn Rauland n s 008 Anne Aasm.datter k ug mt d datter Rauland n s Sedvanleg bustad: Seljord Rauland Tveiti øvre under Ingebjørg Sørensdatter k e b hm Gaardbrukerske Hjortdal n s 002 Torgeir Torbjørnsen m ug b s søn Rauland n s 003 Signe Torbj.datter k ug b d datter Rauland n s 004 Knut Torbj. m ug f s søn Rauland n s Sannsynleg opphaldstad:!! Rauland Heggjær Sæter under Neri Aslaksen m ug b Smed Vinje n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1880 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Rauland Siste bustad i Amerika: Polk co Minisota Stilling i Amerika: Farmerarbeide Merknad: Rauland Mollaas Olav Torsen Vaa m g b hf Gaardbr. og landhandl Rauland n s 002 Margit Torgeirsdatter k g b hm Gaardmandskone Rauland n s 003 Tor Olavsen Vaa m ug b s søn Rauland n s 004 Anne Olavsdatter Vaa k ug f d datter Rauland n s Sannsynleg opphaldstad: Uppigard, R 005 Aasne Olavsdatter Vaa k ug b d datter Rauland n s 006 Signe Olavsdatter Vaa k ug b d datter Rauland n s 007 Torgeir Olavsen Vaa m ug b s søn Rauland n s 008 Sigvald Olavsen Vaa m ug b s søn Rauland n s 009 Bjørn Olavsen Vaa m ug b s søn Rauland n s 010 Segrid Olavsdatter Vaa k ug b d datter Rauland n s 011 Rikard Olavsen Vaa m ug b s søn Rauland n s 012 Nils Knutsen Haugen m ug b tj Tjenestegut Rauland n s Rauland Aamyri under Merknad: Almenning, gammel mærkedsplads. Hører nærmest under gaard nr Aanund Olavsen m g b hf Dagarbeider Rauland n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Gunhild Halvorsdatter k g b hm Dagarbeider Seljord n s 003 Kjærsti Aanundsdatter k ug b d datter Rauland n s 004 Halvor Aanundsen m ug b s søn Rauland n s 005 Olav Aanundsen m ug b s søn Rauland n s 006 Harald Aanundsen m ug b s søn Rauland n s Rauland Nordjordet Aamyri Aslak Knutsen Kramviki m g b hf Lensmand Rauland n s 002 Hæge Torgeirsdatter k g b hm Lensmandskone Rauland n s 003 Knut Aslaksen m ug b s søn Rauland n s 004 Anne Sveinsdatter Kramviki k ug b tj Tjenestepike Rauland n s Rauland Uppistog Aamyri Aslak Olavsen Djuve m g b hf Dagarbeider Rauland n s Jordbruksarbeider 002 Birgit Gunnuvsdatter k g b hm husmor Rauland n s 003 Anne Aslaksdatter k ug b d datter Rauland n s 004 Olav Aslaksen m ug b s søn Rauland n s Rauland Aamyri Olav Aslaksen m g b hf Jordbruker Rauland n s jordbruksarbeide 002 Svaanaug Torgeirsdatter k g b hm Husstel Seljord n s jordbruksarbeiderske 003 Aslak Olavsen m ug b s søn Rauland n s 004 Anne Olavsdatter k ug b d datter Rauland n s 005 Torgeir Olavsen m ug b s søn Rauland n s Rauland Noristog Aamyri under Aanund Torgeirsen m g b hf Husmand jordbruksarbeide Rauland n s 002 Anne Jansdatter k g b hm Husmandskone, spining og rauland n s jordbruksarbeiderske 003 Anne Aanundsdatter k ug b d datter Rauland n s 004 Harald Aanundsen m ug b s søn Rauland n s 005 Torgeir Aanundsen m ug b s søn Rauland n s Rauland Ragnhildækre under Knut Tovsen Setalid m g b hf Husmand kjører Rauland n s 002 Asgjerd Torgeirsdatter k g b hm Husmandskone Laardal n s 003 Torgeir Knutsen m ug f s søn Rauland n s Merknad: Sammenlign med huslisten fra Akvik om vedkommende er regnet som bosat eller mt. tilstede der Sannsynleg opphaldstad: Aksvik 004 Krestense Knutsdatter k ug b d datter Rauland n s 005 Tov Knutsen m ug b s søn Rauland n s 006 Olav Knutsen m ug b s søn Rauland n s 007 Aanund Knutsen m ug b s søn Rauland n s 008 Aase Knutsdatter k ug b d datter Rauland n s Merknad: E: Slutt på tellingskrets 5 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 130 (kvinner: 74, menn: 56) Bustader i kretsen: 23 Krets: 006 Hadland Prestegjeld: Rauland Herred/by: Rauland Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Hadland Gaardsjord Margit Bjørnsdatter k e b hm Gaardbrugerenke Rauland n s Merknad: Hovedbygningen 002 Gunhild Svinsdatter k ug b d Postaabner og Rauland n s herredskaserer Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0826 Tinn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0826 Tinn Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer