Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0723 Tjømø Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 354 (kvinner: 171, menn: 183) Bustader i kretsen: 84 Krets: 001 Vestre Fredheim Prestegjeld: Tjømø Herred/by: Tjømø Vestre Fredheim Bukkeli 7 2, Bernt S. Iversen m g b hf Gaarbruger og skibsreder Tjømø n s 002 Thomine Marie Iversen k g b hm Gaardmandskone Tjømø n s 003 Finn Ottesen m ug b tj Tjenestedreng Tjømø n s 004 Elvira Johansen k ug b tj Tjenestepike Tjømø n s 005 Anna Johansen k ug b tj Tjenestepike Budeie Sverige s Vestre Fredheim Gjervog 6 3, 6, Olaf Olafsen m g b hf Gaardbruger Lardal n s 002 Thomine Olafsen k g b hm hustru Eidanger n s Vestre Fredheim Gjervaag Johan Gamalielsen m g b hf Gaardbruger Sverige n s 002 Karoline Gamalielsen k g b hm hustru Stokke n s 003 Kitty Karlsen k ug b pleied. pleiedatter Fors. Gaardbr Tjømø n s Merknad: Fors. Gaardbr. E: tilført med rød penn 004 Martha Mathisen k ug b tj tjenestepige Tjømø n s 005 Kristen Jørgensen m ug b Fhv. gårdbruker, nu Underumsdal n sindsyk i Vaale Sjukdom: s Vestre Fredheim Gjervaag Laurits M. Kristensen m g b hf Gaardbruger Risør n s 002 Sofie Kristensen k g b hm hustru Sem n s 003 Marie Lundby k ug b tj tjenestepige Sverige n s Vestre Fredheim Bjerkelund Erling Hansen m g f hf Skibskaptein Stokke n s Sannsynleg opphaldstad: Newfoundland 002 Karine Hansen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Elfrid Hansen k ug b d datter Tjømø n s 004 David Hansen m ug b s søn Tjømø n s 005 Karla Olsen k ug b tj Tjenestepige Nøterø n s 006 Anton Abrahamsen m e b hf Fisker Tjømø n s 007 Abraham Abrahamsen m ug f s Maskinist tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 008 Arnol Abrahamsen m ug f s Fyrbøter tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 009 Hans Abrahamsen m ug f s Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Spanien Vestre Fredheim Bukkeli 7 3, Andrine Olsen k e b hm Gaardmandsenke Tjømø n s Vestre Fredheim Bukkelirydningen under Sørine Henriksen k e b hm Søm Tjømø n s 002 Lina Henriksen k ug b d Vask og strygening Tjømø n s Vestre Fredheim Bukkeli Peder Kristoffersen m e b hf Gaardbruksarbeider Vaale n s 002 Karoline Kristoffersen k ug b d Arbeiderske Tjømø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0723 Tjømø 003 Otto Pedersen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Syd Georgia 004 Bernhard Bruun m ug b ds. (uægte) dattersøn Tønsbergn s Vestre Fredheim Solheim Lars Iversen m g f hf Hvalfangerbestyrer Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Hvalfangst i Syd Afrika 002 Judith Iversen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Lagertha Iversen k ug b d husligt arbeide Tjømø n s 004 Ingval Iversen m ug f s Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Afrika 005 Reidar Iversen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Thorleif Iversen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord Arbeidsledig: l 007 Frithjof Iversen m ug b s søn Tjømø n s 008 Gudrun Iversen k ug b d datter Tjømø n s 009 Lars Iversen m ug b s søn Tjømø n s 010 Karen Karlsen k ug b tj Tjenestepige Underumsdal n Vestre Fredheim Bukkeliodden under Emma Hansen k e b hm Arbeiderske huslige Tjømø n s gjøremaal 002 Judit Erla Hansen k ug b d datter Tjømø n s 003 Anne Johannesen k e b fl Offentlig understøttet Sverige n s Vestre Fredheim Gjervaag Olaf Olsen m g f hf Stuert Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Mathilde Olsen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Ester Olsen k ug b d datter Tjømø n s 004 Astri Olsen k ug b d datter Tjømø n s Vestre Fredheim Granli Johan Ottesen m g f hf Gaardsarbeider Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Nøterø 002 Petera Ottesen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Olaf Mangaar Ottesen m ug f s Fyrboter tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Sjetland 004 John Ottesen m ug b s søn Tjømø n s 005 Dagny Ottesen k ug b d datter Tjømø n s 006 Arne Ottesen m ug b s søn Tjømø n s 007 Sverre Ottesen m ug b s søn Tjømø n s 008 Trygve Ottesen m ug b s søn Tjømø n s 009 Leif Ottesen m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Randineborg Arnt Johan Bryde m e b hf Skibsreder, gaardbruger, Stokke n s mølleeier 002 Marie Halvorsen k ug b tj Husbetyrerinde Stokke n s 003 Anna Mikarlsen k ug b tj Tjenestepige Vaale n s Vestre Fredheim Nordlien Anders Hansen m g b hf Maskinist tilsjøs Tjømø n s 002 Sofie Augenie Hansen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Jørgen Olsen m g b hf Tømmermand Sandsværn s 004 Anne Marie Olsen k g b hm hustru Tjømø n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 005 Olga Olsen k ug b d Huslig arbeide Tjømø n s Vestre Fredheim Løvdal Magnus Haraldsen m ug b hf Fisker Tjømø n s 002 Fredrik Haraldsen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Georgea Vestre Fredheim Sundene Carl Kittelsen m g b hf Ingeniør kemiker egen Eidsvol n s forretning 002 Ebba Kittelsen k g b hm hustru Fredrikstad n s 003 Thoralf Lamm m ug b s søn Tjømø n s 004 Amanda Thoresen k ug b tj Tjenestepige Aamot n s 005 Karoline Johanson k e b bestemor Enkefru indtegt av eiendom Sverige n s Vestre Fredheim Sundene søndre Nils Arvesen m g f hf Matros Onsø n s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 002 Pauline Arvesen k g b hm hustru Onsø n s 003 Eli Arvesen k ug b d datter Onsø n s 004 Emilie Pedersen k e mt mormor Enke indtægt av eiendom Onsø n s Sedvanleg bustad: Onsø Vestre Fredheim!! under Laura Andreasen k e b hm Offentlig understøttet Stokke n s 002 Olefine Olsen k ug b datters uægte barn d. datterdatter Nøterø n s Vestre Fredheim Stranden søndre Hans Olsen m ug b hf fisker og arbeider Tjømø n s 002 Karoline Andersen k ug b hm Offentlig understøttelse Tjømø n s Vestre Fredheim!! under Fribor Borgesen m g b hf Møller Moss n 002 Kathinka Borgesen k g b hm hustru Arendalsogn n s 003 Sofie Olsen k ug mt b Tjenestepige Arendalsogn n s Sedvanleg bustad: Kristiania Vestre Fredheim Sundene under Petter Pedersen m e b hf Fisker Tjømø n s 002 Petra Pedersen k ug b d husligt arbeide og søm Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene stranden Anton Andersen m g f hf Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Newfoundland 002 Marthina Andersen k g b hm hustru Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene under Leonard Johannesen m g f hf Matros Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Syd Georgea 002 Augusta Johannesen k g b hm hustru Sverige n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0723 Tjømø 003 Laurents Johannesen m ug f s Stuert Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Adda Johannesen k ug b d Tjenestepige Tjømø n s Arbeidsledig: l Vestre Fredheim Stranden øster Olaus Johannesen m e f hf Stuert Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Anders Johannesen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 003 Marthine Johannesen k ug b d Huslig arbeide Tjømø n s 004 Olivie Johannesen k ug b d datter Tjømø n s 005 Gudrun Johannesen k ug b d datter Tjømø n s 006 Johan Johannesen m g b hf Fisker Sverige n s 007 Eva Johannesen k g b hm hustru Sverige n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Vestre Fredheim Stranden vestere 8 11 Merknad: Ubebodd Vestre Fredheim Skogli Johan Olaf Hegelund m g b hf Skomager Sverige n s 002 Klara Justine Hegelund k g b hm hustru Stokke n s 003 John Verner Hegelund m ug b s søn Stokke n s 004 Magrete Hegelund k ug b d datter Tjømø n s 005 Gustav Hegelund m ug b s søn Tjømø n s 006 Olga Hegelund k ug b d datter Tjømø n s 007 Kolbjørn Hegelund m ug b s søn Tjømø n s 008 Morten Horgen m ug mt skomager Skomagersvend Slagen n s Sedvanleg bustad: Tønsberg Vestre Fredheim Lunden Fredrik Christian Sand m g b hf fhv. Distriktslæge Helgelandn s 002 Anna Chr. Sand k g b hm hustru Hisø n s Vestre Fredheim Rødnes under Karl Johan Johannesen m g f hf Tømmermand sjøfarende Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Karen Johannesen k g b hm husmor Tjømø n s 003 Reinholt K. Johannesen m ug b s søn Tjømø n s 004 Karoline Johannesen k ug b d datter Tjømø n s 005 Kolbjørn Johan Johannesen m ug b s søn Tjømø n s 006 Reinert Gabrielsen m e b morfar Fisker Tjømø n s Vestre Fredheim!! under Hans Ingebretsen m g b hf Fisker Borre n s 002 Olava Ingebretsen k g b hm hustru Sem n s Vestre Fredheim Fagerkog?? August Faltin m g f hf Fiskehandler Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 002 Mathilde Faltin k g b hm husteru Bamle n s 003 Artur Andreasen m ug f s Skibskaptein Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Kina 004 Paul Augustson m ug f s Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Valdemar Faltin m ug f s Maskinist tilsjøs Tjømø n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Sannsynleg opphaldstad: Afrika 006 Vilhelm Faltin m ug b s søn Tjømø n s 007 Fanny Faltin k ug b d datter Tjømø n s 008 Nordal Faltin m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Fjeldly Johan Fredrik Andersen m g f hf Matros Slagen n s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 002 Mathilde Andersen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Olga Hariet Andersen k ug b d datter Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene under Laura Karoline Olausen k e b hm Arbeiderske Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene 9 1, 10, 22, 23, Olaf O. Bjerke m g b hf Kjøbmand Nøterø n s 002 Klara Elise Bjerke k g b hm hustru Nøterø n s 003 Magda Bjerke k ug b d ekspedetrise Nøterø n s 004 Haral Tidemann Bjerke m ug f s Matros Nøterø n s Sannsynleg opphaldstad: Jamaika 005 Olaf K. Bjerke m ug b s søn Tønsbergn s 006 Astrid Bjerke k ug b d datter Tjømø n s 007 Nils Svendsen m ug b tj tjenestegut Vaale n s 008 Klara Kristoffersen k ug b tj tjenestepige Ramness n s Vestre Fredheim Sundene Inga Sofie Hansen k ug b hm Indtægt af kapital Tjømø n s 002 Ingebret Hansen m g f hf Regningsbud Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Karen Hansen k g b hm hustru Stokke n s 004 Haldis Hansen k ug b d datter Tjømø n s 005 Kristian Hansen m ug b s søn Tjømø n s 006 Sofie Hansen k ug b d datter Tjømø n s 007 Hans Hansen m ug b s søn Tjømø n s 008 Arnholt Hansen m ug b s søn Tjømø n s 009 Karsten Hansen m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene under Agnes Amundsen k e b hm Smaaskolelærerinde Tjylling sogn n s Vestre Fredheim Stranden Hans K. Andersen m g b hf Fisker Tjømø n s 002 Maren Andersen k g b hm hustru Kristianian s 003 Hilmar Hansen m g f hf Stuert Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Canary øerne 004 Asta Hansen k g b hm hustru Tjømø n s 005 Hildur Hansen k ug b d datter Tjømø n s Vestre Fredheim Haugen Edvard Borgesen m g b hf Fisker Sverige n s 002 Justine Borgesen k g b hm hustru Sverige n s Folketeljinga Vestre Fredheim Sundene Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0723 Tjømø 001 Fredrik Jakobsen m g b hf Maskinist tilsjøs Tjømø n s Arbeidsledig: l 002 Karen Marie Jakobsen k g b hm hustru Jevnaker n s 003 Eivin Asbjørn Jakobsen m ug b s søn Tjømø n s 004 Gerd Elisabet Johannesen k ug b d datter Tjømø n s 005 Anna Marie Johannesen k ug b d datter Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene norder, Jordet Anders Hendriksen m g f hf Stuert Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Falklandsøerne 002 Hilda Henriksen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Hendrik Kristian Hendriksen m ug b s søn Tjømø n s 004 Haakon Henriksen m ug b s søn Tjømø n s 005 Jhon Hendriksen m ug b s søn Tjømø n s 006 Kristen Hansen m e b morfar Ved egne midler Tjømø n s Vestre Fredheim Mørkholmen 9 8, Gusta Marie Olsen k e b hm Enke uten indtægt Fors. av Nøterø n s sine børn Merknad: Fors. av sine børn E: tilført med blyant 002 Eugenie Olsen k ug b d datter huslig arbeide Tjømø n s 003 Olaf Olsen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Holland 004 Magnus Olsen m ug f s Arbeider Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Ragnvald Olsen m ug f s Arbeider Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 006 Kristen Olsen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 007 Bjarne Morris Mørkholmen m ug b datters uægte søn dattersøn Fors. Kjøbmand Sverige n Merknad: Fors. Kjøbmand E: tilført med rød penn 008 Edla Bomann k ug mt losjerende losjerende Opvartningsp. paa D/S Merknad: Opvartningsp. paa D/S E: tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Kristiania Sverige n Vestre Fredheim Sundene søndere Hans Gundersen m g b hf Har legat understøttelse Onsø n s 002 Anne Nicoline Gundersen k g b hm Har legat understøttelse husstel Stokke n s Vestre Fredheim Sundene nordere 9 11, Nikoline Herlofsen k e f hm Enkefru indtægt af kapital Larvik n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Karl Fredrik Herlofsen m ug f s Hvalfangst bestyrer Larvik n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 003 Ellen Pedersen k ug b tj tjenestepige Nøterø n s 004 Odmar Gulberg Andersen m ug mt tj uægte søn tjenestepigens søn Nøterø n s Sedvanleg bustad: Nøterø 005 Kristian Ødegaard m ug b tj tjenestegut Slagen n s 006 John Annyseth m ug b tj tjenestegut Afrika Trusamf.: Intet samfund Merknad: Fødselsdag ukjendt Vestre Fredheim Sundene 9 12, Samuel Andersen m e b hf Arbeider Tjømø n s 002 Anders Andersen m ug f s Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 003 Hartvig Andersen m ug f s Maskinist tilsjøs Tjømø n s s s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Rudolf Andersen m ug f s Fyrbøtter tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem 005 Valborg Andersen k ug b d Huslig arbeide Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene Sigurd Andersen m g b hf Handelsreisende Tjømø n s 002 Olga Andersen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Ellen Andersen k ug b d datter Tjømø n s 004 Synøve Andersen k ug b d datter Tjømø n s 005 Asora Andreasen k ug b tj Tjenestepige Tjømø n s Merknad: E: 1896 rettet til 1866 med blyant Vestre Fredheim Mørkholmen Andreas Andersen m g f hf Styrmand Nøterø n s Sannsynleg opphaldstad: Syd Amerika 002 Henny Andersen k g b hm hustru Tønsbergn s 003 Kristian K. Kristoffersen m g f hf Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Marie Kristoffersen k g b hm hustru Nøterø n s Vestre Fredheim Sundene 9 14, Maren Iversen k e b hm Landhandel og gaardbrug Tjømø n s 002 Martha Iversen k ug b d Ekspedetrise Tjømø n s 003 Ole Iversen m ug b s Matros Tjømø n s Arbeidsledig: l 004 Trygve Iversen m ug b s søn Tjømø n s 005 Magda Johannesen k ug b tj tjenestepige Tjømø n 006 Gunvor Karlberg k ug b tj Ekspedetrise Tjømø n s Vestre Fredheim Mørkholmen James Otto Arntsen m g b hf Stuert Nøterø n s 002 Torund Arntsen k g b hm hustru Iisland n s 003 Arnt Olaver Arntsen m ug b s søn Nøterø n s 004 Haldis Bendigte Arntsen k ug b d datter Nøterø n s Vestre Fredheim Mørkholmen nordere Otto Nilsen m g b hf Styrmand Nøterø n s 002 Helene Anette Nilsen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Harry Nilsen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Moris Nilsen m ug b s Messegut Tjømø n s Arbeidsledig: l 005 Ottis Nilsen m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Heimdal Jakob Pedersen m g b hf Gaardeier Vaale n s 002 Margit Pedersen k g b hm hustru Aal n s Hallingdal 003 Anders Hilmer Andersen m g b hf Styrmand Tjømø n s 004 Josefine Karoline Andersen k g b hm hustru Kristianian s 005 Agnes Margaret Andersen k ug b d datter Tjømø n s 006 Hjalmar Mørk Andersen m ug b s søn Tjømø n s 007 Eivin Kristian Pedersen m ug b ss Sønnesøn Kristianian s Vestre Fredheim Sundene Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0723 Tjømø 001 Karl Karlsen m g f hf Styrmand Nøterø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Marie Karlsen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Olav Karlsen m ug b s søn Tjømø n s 004 Erling Karlsen m ug b s søn Tjømø n s 005 Kaare Karlsen m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene Chr. Stefansen m g b hf Skibsreder Arendal n s Merknad: Chr. Stefansen sen. 002 Chr. Stefansen m ug b s Styrmand Arendal n s Merknad: Chr. Stefansen jr. Arbeidsledig: l 003 Hanne Stefansen k ug f No 1s hustru Chr. Stefansens hustru Arendal n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Alma Kraakere k ug b tj Tjenestepige Tjømø n s 005 Ludvig Steinvik m g f hf Agent Trondhjemn s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 006 Alma Steinvik k g b hm hustru Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene Johnas Andreasen m g b hf Hvalfangst, reperatør Sverige n s 002 Anna Frederika Andreasen k g b hm hustru Sverige n s 003 Haakon Vilhelm Andreasen m ug b s Messegut Nøterø n s Arbeidsledig: l 004 Karl Viktor Andreasen m ug f s Fyrbøter tilsjøs Nøterø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Vestre Fredheim Grinden Kristian Nilsen m g b hf Styrmand Nøterø n s Arbeidsledig: l 002 Hedvig Nilsen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Hedvig Anna Nilsen k ug f d datter Nøterø n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 004 Kristian Nilsen m ug f s sjømand %Messegut% Slagen n s Sannsynleg opphaldstad: På sjøreise 005 Anny Marie Nilsen k ug b d datter Tjømø n s 006 Ruth Nilsen k ug b d datter Tjømø n s 007 Marthine Nilsen k ug b d datter Tjømø n s 008 Margareth Nilsen k ug b d datter Tjømø n s Vestre Fredheim Fagerheim Torvald Jakobsen m g b hf Vognmand Slagen n s 002 Henriette Jakobsen k g b hm hustru Tjømø n s Vestre Fredheim Heimdal vester Ferdinand Andersen m g b hf Arbeider Sverige n s 002 Emma Andersen k g b hm hustru Sverige n s Vestre Fredheim Heimdal Lina Samuelsen k e b hm Enke strikerske Tjømø n s 002 Magnhild Samuelsen k ug f d datter Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: England 003 Hans Samuelsen m ug b s søn Tjømø n s 004 Tommy Samuelsen m ug b s søn Tjømø n s 005 Hanna Hansen k ug b hm. søster Frøken søm og strikning Tjømø n s 006 Kristian Gaaserud m g mt losjerende arbeider Andebu n s Sedvanleg bustad: Andebu Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 007 Karl Gaaserud m ug mt losjerende arbeider Andebu n s Sedvanleg bustad: Andebu Vestre Fredheim Løkken Gjertine Guttormsen k e b hm Enke ingen intægt Tjømø n s 002 Hans Kristian Guttormsen m ug f s Fyrbøter tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Tyskland 003 Gustav Guttormsen m ug f s Matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: England Vestre Fredheim Lien Trond Hansen m e b hf Gaardbruker Valders n s 002 Inger Hansen k ug b hm datter husstel Tjømø n s 003 Anne Kristine Jakobsen k e b losjerende Egne midler Sverige s Sjukdom: s 004 Oskar Kalsen Molland m ug mt Losserende Gaardbruker Vaale n s %Vaalle % Sedvanleg bustad: Andebu 005 Ingval Hansen m ug mt Loserende Arbeider Vaale n s %Vaalle % Sedvanleg bustad: Vaale 006 Aron Johansen m ug mt Loserende Arbeider Sverige n s Sedvanleg bustad: Vaale Vestre Fredheim Heimdal øster Frans Oskar Johannesen m g b hf Bager Sverige n s 002 Hella Susanna Johannesen k g b hm hustru Stokke n s 003 Ole Herman Johannesen m ug f s Bager Tønsbergn s Sannsynleg opphaldstad: Falklandsøerne 004 Hjalmar Johannesen m ug b s Bagerlærling Stokke n s 005 Johannes Johannesen m ug b s søn Tjømø n s 006 Matheus Johannesen m ug b s søn Tjømø n s 007 Gunnar Johannesen m ug b s søn Tjømø n s 008 Olofine Olsen k ug b tj Tjenestepige Tjømø n s Vestre Fredheim Nordfjeld August Karlsen m g f hf Smed paa hvalfangst Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Sofie Karlsen k g b hm husmor Tjømø n s 003 Rut Karlsen k ug b d datter Tjømø n s 004 Henrikke Sørensen k e mt mormor Enke uten intægt Nøtterø n s Sedvanleg bustad: Nøterø Vestre Fredheim Fredberg Jakob Jakobsen m g f hf Stuert Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Julie Marie Jakobsen k g b hm hustru Slagen n s 003 Karsten Jakobsen m ug b s søn Tjømø n s 004 Judith Margaret Jakobsen k ug b d datter Tjømø n s 005 Jakob Methiel Jakobsen m ug b s søn Tjømø n s 006 Elias Jakobsen m g b hf Fisker Sverige n s 007 Katharine Jakobsen k g b hm hustru Sverige n s Vestre Fredheim Solberg Merknad: (11/31) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0723 Tjømø 001 Johan Andersen m g b hf Fragtemand Sverige n s 002 Berte Andersen k g b hm hustru Tjømø n s Vestre Fredheim Fjeldstad Hans A. Trondsen m g b hf Fragtemand Nøterø n s 002 Mathilde Sjalotte Trondsen k g b hm hustru Sverige n s 003 Trond Hansen m ug f s Kullemper tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Johan Bernhard Hansen m ug f s Messegut tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Hans Arne Hansen m ug b s søn Tjømø n s 006 Martha Hansen k ug b d datter Tjømø n s 007 Jon Hansen m ug b s søn Tjømø n s 008 Borghild Hansen k ug b d datter Tjømø n s Vestre Fredheim Nordstrand 9 40, Even Næss Thorbjørnsen m g b hf Kimisk arbeider Tjømø n s 002 Marie Thorbjørnsen k g b hm hustru Aaseral n s 003 Arne Larsen m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Fjeldhøi Kristian Pedersen m g b hf Vognmand Hoff n s 002 Hanna Pedersen k g b hm hustru Tønsbergn s 003 Olaf Pedersen m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Fergodden Hans Th. Backe m g b hf Ekspeditør Tjømø n s (dampskibsekspditør) 002 Karen Backe k g b hm hustru Tjømø n s 003 Valborg Andreasen k ug b tj Tjenestepige Nøterø n s 004 August Anderson m ug b tj Tjenestegut Sverige s Vestre Fredheim Sundvik Hans Hendriksen m g f hf Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Kuba 002 Henriette Hendriksen k g b hm hustru Tjømø n s 003 Hanna Hendriksen k ug b d datter Tjømø n s 004 Emilie Hansen k g mt b sjømandskone Tjømø n s Sedvanleg bustad: Fredheim, Svelvig Tjømø 005 Hjørdis Hansen k ug mt b datter Tjømø n s Sedvanleg bustad: Fredheim, Svelvig Tjømø Vestre Fredheim Sundene under Augusta Eliasen k e b hm Arbeiderske Sverige s Vestre Fredheim!! under Martin L. Andreasen m g f hf Skibstømmermand Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Karoline Andreasen k g b hm hustru Lardal n s 003 Eivin Andreasen m ug b s søn Tjømø n s 004 Alf Andreasen m ug b s søn Tjømø n s 005 Hans O. Underum m g mt losjerende Smed paa hvalfangst Sem n s Sedvanleg bustad: Tønsberg 006 Johan T. Olsen m g mt losjerende Formand paa hvalfangst Berg sogn n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sedvanleg bustad: Nevlunghavn Vestre Fredheim Sundene nordere under Hans L. Hansen m g f hf Arbeider og sjømand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 002 Hanna Helene Hansen k g b hm hustru Nøterø n s 003 Johanne Laurette Hansen k ug b d datter Nøterø n s 004 Helene Lagertha Hansen k ug b d datter Tjømø n s Vestre Fredheim Sundene under Anders F. Olsen m e b hf Arbeider Sverige 002 Marie Kristiansen k ug b hm Husbestyrerinde Sverige n s 003 Abramine Olsen k ug b hm Sypige Tjømø n s Vestre Fredheim Smedstad 10 1, Merknad: (8/12) 001 Jørgen Madsen m ug b hf Smed og gaardbruger Tjømø n s 002 Marie Madsen k ug b hm søster husstel Tjømø n s 003 Mads Madsen m ug b broder Smed tilsjøs Tjømø n s Arbeidsledig: %l% 004 Axel Larsen m g f hf Skibskaptein Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Tyskland 005 Anna Larsen k g b hm hustru Tjømø n s 006 Karin Larsen k ug b d datter Tjømø n s 007 Kristine Larsen k e mt b Driver gårdsbruk Tjømø n s Sedvanleg bustad: Glenne i Tjømø Vestre Fredheim Helgerød Even J. Madsen m e b hf Gaardbruger Tjømø n s 002 Elias Madsen m ug b s Styrmand Tjømø n s Arbeidsledig: l 003 Mathilde Madsen k ug b d Datter husstel Tjømø n s 004 Even Madsen m ug f s Styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 005 Ester Haraldsen k ug b dd Tjenestepige Kristianian s 006 Asbjørn Haraldsen m ug b ds dattersøn Kristianian s Vestre Fredheim Kjønnemarka Ida Jakobsen k e b hm Gaardmandsenke Tjømø n s 002 Kamilla Jakobsen k ug b d Datter huslig arbeide Tjømø n s Vestre Fredheim Kjønnemarken under Bertha Jansen k ug b hm Offentlig understøttet Tjømø n s Vestre Fredheim Busktangen Adolf C. Tidemand m ug b hf Genremaler Kristianian s 002 Johanne H. Tidemand k ug b hm Husligt arbeide Kristianian s Vestre Fredheim Kraakere under Kristoffer Hansen m g b hf Styrmand Tjømø n s Arbeidsledig: l 002 Lena Henrikke Hansen k g b hm Hustru Stokke n s 003 Sigrid Valborg Hansen k ug b d datter Tjømø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0723 Tjømø Vestre Fredheim Bustangen, Gryteskjær 11 %under 8 %34% % 001 Emilie Hansdatter k ug b hm Gaardeier Tjømø n s 002 Jakob Hansen m ug b bror Fragtemand Tjømø n s Arbeidsledig: l 003 Laurette Jakobsen k ug b søster Tjømø n s Sjukdom: s 004 Ingeborg Ingebretsdatter Haug k ug mt b besøkende Telemarken n s Sedvanleg bustad:!! Vestre Fredheim Kraakere under August Johannesen m g b hf Arbeider Sverige n s 002 Elisabeth Johannesen k g b hm hustru Sverige n s Vestre Fredheim Skogly under Magnus Trondsen m g f hf Fragtemand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Sandefjord 002 Johanne Trondsen k g b hm hustru Nøterø n s 003 Trond Ludvig Trondsen m ug b s søn Nøterø n s 004 Magdalene Trondsen k ug b d datter Nøterø n s 005 Eivin Trondsen m ug b s søn Tjømø n s Vestre Fredheim Tjeld Carl Andreasen m g b hf Snekker Sverige n s 002 Grete Marie Andreasen k g b hm hustru Tjømø n s Vestre Fredheim Aasvang Mathias Jansen m g b hf Fisker Tjømø n s 002 Maren Jansen k g b hm Arbeiderske Nøterø n s 003 Anna Jansen k ug b d Syg arbeidsudygtig Tjømø n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Vestre Fredheim Kraakerø Merknad: Ubebodd Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr Vestre Fredheim Grindholmen 9 6 Merknad: Ubebodd. E: Slutt på tellingskrets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 446 (kvinner: 231, menn: 215) Bustader i kretsen: 100 Krets: 002 Østre Fredheim Prestegjeld: Tjømø Herred/by: Tjømø Østre Fredheim Kraakere (gaard) Ditlef Hanssen m g b hf Gaardbruker selveier Nøtterø n s 002 Helga Hanssen k g b hm husstel Nøtterø n s 003 Halfdan Hanssen m ug f s sjømand stuert Nøtterø n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Forto nu England 004 Konstanse Hanssen k ug b d husstel Nøtterø n s 005 Rolf Hanssen m ug b s Uten erhverv Nøtterø n s 006 Aase Hanssen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Kraakere 11 2, 29, Kirsti Bache k e b hm Skibsrederi & Gaardsbrug Tjømø n s 002 H. L. Bache m ug b s Skibsrederi Tjømø n s 003 Andrea Andersen k ug b tj Husstel Nøterø n s 004 Gunhilda Olsen k ug b tj Husstel og Jordbrugsarbeide Nøtterø n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Ellida Larsen k ug b tj Fjøsstel og Tjømø n s Jordbrugsarbeide 006 Edvard Rikardsen m ug f tj Jordbrugsarbeide Andebo n s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg Østre Fredheim Hagen Ole Jørgenssen m g b hf sjømand matros Tjømø n s 002 Josefine Jørgensen k g b hm husstel og jordbrugsarb Slagen n s 003 Jørgen Jørgensen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s 004 Halvor Jørgensen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s 005 Karen Olsen k e b fl legatunderstøttelse, opholdskone Tjømø n s Østre Fredheim Bakken (plads) Anders Larssen m g b hf Gårdbr. selveier Brunlanesn s 002 Laura Larsen k g b hm husstel Tjømø n s 003 Inga Larssen k ug b d husstel og jordbrugsarb Tjømø n s Østre Fredheim Kraakere, Kygnheim 11 9, Petter Jørgensen m g b hf fisker og gårdbr Nøtterø n s 002 Andrine Jørgensen k g b hm husstel Tjømø n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Heimehørande Østre Fredheim Kraakere Marie Jensen k e f hm legatunderstøttelse, Tjømø n s jordbruksarb. Sannsynleg opphaldstad: Langviken Tjømø Østre Fredheim Kraakererydningen Johannes Borgersen m g b hf fiskeri, jordbrugsarb Sverige n s 002 Lena Borgersen k g b hm husstel Sverige n s Østre Fredheim Kraakere Johan Eriksen m g f hf sjømand lægterfører Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: New York 002 Andrine Eriksen k g b hm husstel Andebo n s 003 Emil Eriksen m ug b s Uten erhverv Andebo n s 004 Sigurd Eriksen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Kraakere (gaard) Henrik E. Hanssen m g f hf Møllearbeider Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Seattle U.S.A. Amerika %3 aar% 002 Nilia Hanssen k g b hm husstel og jordbrugsarb Tjømø n s 003 Hans Hanssen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s 004 Nini H. Hanssen k ug b d Uten erhverv Kristianian s 005 Christian Hanssen m ug b s Uten erhverv Kristianian s 006 Einar Hanssen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s 007 Else Hanssen k e b fl Opholdskone Tjømø n s Folketeljinga Østre Fredheim Kraakere Karoline Anderssen k ug b hm legatunderstøttelse, Tjømø n s husstel, forhv. tjenestepige nu lit 002 Torger Tomassen m ug b el forhv. sjømand, styrmand Tjømø n s Arbeidsledig: l Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0723 Tjømø Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Tjømø Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: sjømand, matros Merknad: Østre Fredheim Kraakere under Torvald Throndsen m g b hf jagteskipper Tjømø n s 002 Bertha Trondsen k g b hm husstel Haugesundn s 003 Torstein Trondsen m ug b s Uten erhverv Tønsbergn s 004 Ingrid Trondsen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 005 Torleif Trondsen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Kraakere Maren Martinsen k e b hm legatunderstøttelse, litt Tjømø n s jordbrugsarb. 002 Olga Martinsen k ug f d kjolesøm Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Sundejordet Tjømø 003 Anders Martinsen m ug f s sjømand styrmand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: New York 1 aar 004 Hilberg Røkenes m ug b fl Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Kraakere Anton Larsen m g f hf landhandler og gårdbr Tønsbergn s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 002 Amalie Larssen k g b hm husstel Slagen n s 003 Karsten Larssen m ug b s Uten erhverv Slagen n s 004 Lilly Larssen k ug b d Uten erhverv Tønsbergn s 005 Ansgar Larssen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s 006 Aslaug Larssen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 007 Randi Larssen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 008 Gunnar Larssen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Kraakere 11 20, Hans Anderssen m g f hf dampskibskapt. og gårdbr Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Rjukan paa vei til Bilbao 002 Magna Bolette Anderssen k g b hm husstel og jordbrugsarb Tjømø n s 003 Jakobsen k ug b tj tjenestepike, husstel og Tjømø n s fjøsstel 004 Anders Andersen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s 005 Marthe Anderssen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 006 Ida Anderssen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 007 Jeanette Anderssen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Kråkere Johan Jonassen m g f hf sjømand stuert Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Syd Georgia 002 Trine Jonassen k g b hm husstel Nøtterø n s 003 Magnus Eilertsen m ug f s sjøm. donkemand Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Lysaker nu England 004 Anna Jonassen k ug b d Uten erhverv Sandefjordn s 005 Josefine Jonassen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 006 Thora Jonassen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 007 Ingeborg Jonassen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Solberg Hans Hanssen m e b hf arbeidsmand, Tjømø n s jordbrugsarb. Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 002 Alf Hanssen m ug f s malerarbeider Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Tønsberg 003 Mary Hanssen k ug b d husstel Tjømø n s 004 Fritz Ulrich m ug b fl Uten erhverv Kristianian s Østre Fredheim Marielund Karl Kristiansen m g b hf murerhaandslanger og Eidskogen s jordbrugsarb. 002 Inga Kristiansen k g b hm husstel og jordbrugsarb Solum n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Heimehørande Østre Fredheim Ekeli (plads) Laura Jørgensen k e f hm legatunderstøttelse, Tjømø n s jordbrugsenke Sannsynleg opphaldstad: Kristiania. Nærmere adresse kjendes ikke Østre Fredheim Eklund Martin Johansen m g f hf Skibstømmermand !! n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Stiklestad av Sandefjord Montreal, Kanada 002 Julie Johansen k g b hm husstel Tjømø n s 003 Magnus Johansen m ug f s matros Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Signe av Tønsberg. Amerika 004 Altmar Johansen m ug f s fyrbøder med S/S Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Lysaker nu i England 005 Solveig Johansen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 006 Emanuel Johansen m g f hf Dampskibsmaskinist Hurdalenn s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Eiger af Kristiania, nu Kina 007 Birgitte Johansen k g b hm husstel Tjømø n s 008 Gudrun I. Johansen k ug b d Uten erhverv Bærum n s Østre Fredheim Kraakerehøi Anton Brynildsen m g b hf jordbrugsarbeider Sverige n s 002 Amanda Brynildsen k g b hm husstel ogjordbrugsarb Tjømø n s 003 Lilly Brynildsen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 004 Anna Brynildsen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 005 Alfhild Brynildsen k ug b d Uten erhverv Tjømø n s 006 Ingvald Iversen m ug f el matros tilsjøs Tjømø n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i S/S Signe av Tønsberg paa vei til Filsdelfia 007 Leonard Anderssen m g b hf Jagteskipper Tjømø n s 008 Hanna Anderssen k g b hm kjolesøm og husstel Tjømø n s Østre Fredheim Maagerø Fredrik Halvorsen m g b hf Gårdbr. og jagteskipper Onsø n s 002 Karen Halvorsen k g b hm husstel, fjøsstel Tjømø n s 003 Even Hanssen m g b fl jordbrugsarbeider Tjømø n s 004 Josefine Hanssen k g b fl sykelig, litt husstel Tjømø n s Østre Fredheim Maagerø under Julie Jørgensen k e b hm litt legatunderstøttelse ag Hurum n s forsørges av sin søn 002 Jakob Jørgensen m ug b s Uten erhverv Tjømø n s Østre Fredheim Maagerø Erik Nilssen m g f hf faarehyrde Røken n s Sannsynleg opphaldstad: Montana 1 %4% aar U.S.A. Amerika 002 Ida Nilssen k g b hm husstel og fjøsstel Tjømø n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer