Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5096 (kvinner: 2658, menn: 2436) Bustader: 731 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 703 (kvinner: 343, menn: 360) Bustader i krinsen: 141 Krins: 001a Herred/by: Berg Folketeljinga a Sponviken under (0 m, 3 k) 6 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaves Hans. m g f hf Fiskeri 1849 Sponviken n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 002 Hanna Hans. k g b hm Fiskerkone 1850 Berg Smaal. n s 003 Hans Hans. m ug f s Fiskeri 1884 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 004 Marie Hans. k ug b d Butikbekjent ved Landhandel 1882 Berg herred* n s 005 Klara Hans. k ug b d Datter 1885 Berg herred* n s 006 Hartvig Ols. m ug f fl Styrmand 1878 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hvaler a Sponviken under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Kristians. m g b hf Fiskeri 1835 Frogn Ak n s Merknad: Hovedbygningen 002 Bolette Kristians. k g b hm Fiskerikone 1836 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Edvards. m g b hf Fiskeri, Matros 1876 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Jenny Edvards. k g b hm Kone 1878 Værmland n s a Sponviken under (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Eilerts. m g b hf Fiskeri 1856 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Alette Eilerts. k g b hm Kone 1855 Berg Smaal. n s 003 Agnes Eilerts. k ug b d Datter 1885 Berg herred* n s Sjukdom: aa 004 Einar Eilerts. m ug b s Søn 1891 Berg herred* n s 005 Hermand Eilerts. m ug b s Søn 1893 Berg herred* n s 006 Alf Eilerts. m ug b s Søn 1897 Berg herred* n s 007 Marthe Johns. k e b fl Føderaadskone 1826 Id Sm n s a Sponviken under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Antonette Børres. k ug b hm Jordbrug s 1842 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Anton Bigum m e b el Fiskeri 1865 Berg herred* n a Sponviken (2 m, 5 k) 7 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Petters. m g b hf Kapper ved Sagbrug 1854 Berg herred* s Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygning 002 Ingeborg Marie Petters. k g b hm Kapperkone 1856 Ramnes JL n s 003 Antonie Petters. k ug b d Datter 1886 Berg herred* n s 004 Kristian Petters. m ug b s Søn 1889 Berg herred* n s 005 Karen Petters. k ug b d Datter 1891 Berg herred* n s 006 Jørgine Marie Petters. k ug b d Datter 1894 Berg herred* n s 007 Petra Olava Petters. k ug b d Datter 1897 Berg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0116 Berg a Sponviken (3 m, 4 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Dahl m g f hf Skibsfører Seielskib 1858 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Gulette Dahl k g b hm Skipperkone 1871 Berg herred* n s 003 Kristian Dahl m ug b s Søn 1895 Berg herred* n s 004 Alf Dahl m ug b s Søn 1898 Berg herred* n s 005!! Dahl* k ug b d Datter Berg herred* n s Merknad: Udøbt Barn 006 Anton Hofgaard m g b hf Matros 1867 Berg herred* n s 007 Kristine Hofgaard k g b hm Matroskone 1861 Berg herred* n s 008 Marie Hofgaard k ug b d Datter 1891 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Gjør m g b hf Malerarbeider 1844 Fredrikshald Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Oleane Gjør k g b hm Malerkone 1851 Berg Smaal. n s 003 Fritjov Gjør m ug b s Sagarbeider og Fisker 1882 Berg herred* n s 004 Paula Gjør k ug b d Datter 1888 Berg herred* n s 005 Anna Gjør k ug b d Datter 1891 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Johannes. m ug b hf Skomagersvend 1839 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Andreas Halvors. m e b fl Styrmand 1846 Berg herred* n s 003 Andrea Halvors. k ug b d Husbestyrerinde 1880 Sarpsborg Sm n s a Sponviken under (6 m, 3 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Børres. m g b hf Afgaaet Rorskarl pensioneret 1825 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Kirstine Børres. k g b hm Rorskarkone 1822 Hvaler Sm n s 003 Petter Petters. m g b hf Styrmand 1872 Kristiania n s 004 Anna Petters. k g b hm Styrmandskone 1875 Moss Sm n s 005 John Petters. m ug b s Søn Berg herred* n s 006 Hans Brynilds. m g b hf Sagarbeider og Fisker 1862 Berg Smaal. n s 007 Oline Brynilds. k g b hm Arbeiderkone 1866 Berg herred* n 008 Berger Brynilds. m ug b s Søn 1888 Berg herred* n s 009 Artur Brynilds. m ug b s Søn 1890 Berg herred* n s a Sponviken under (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Truls Alf Haarby m g b hf Fiskeri 1865 Berg herred* n s 002 Vilh. Lovise Haarby k g b hm Fiskerkone 1867 Naverstad Sverige n s 003 Viljam Levi Haarby m ug b søn Søn 1896 Berg herred* n s 004 Frants Voinech Haarby m ug b s Søn 1898 Berg herred* n s 005 Dagfin Boye Haarby m ug b s Søn 1898 Berg herred* n s 006 Hedda Thonstrøm k e b fl Husgjerning 1825 Naverstad Sverige s a Sponviken under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Otter Otters. m g b hf Fiskeri 1836 Berg Smaal. n s 002 Elise Otters. k g b hm Fiskerkone 1837 Fredrikshald Sm n s 003 Oskar Otters. m ug b s Styvert og Fiskeri 1864 Berg herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga a Skjærtomten Sponviken (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johannes Dahl m g b hf Fiskeri 1826 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Johanne Dahl k g b hm Fiskerkone 1832 Berg Smaal. n s a Sponviken under (4 m, 1 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaves Dahl m g b hf Sømand, Matros 1858 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Olava Dahl k g b hm Sømandskone 1857 Berg herred* n s 003 Godtfred Dahl m ug b s Søn 1887 Berg herred* n s 004 Olaf Dahl m ug b s Søn 1890 Berg herred* n s 005 Ludvig Dahl m ug b s Søn 1892 Berg herred* n s a Sponviken under (0 m, 3 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Barbero Johannes. k e b hm Husstel 1823 Drøbak Ak n s Merknad: Hovedbygning 002 Helene Johannes. k ug b d Aarbeider med 1844 Berg herred* n s Fiskeredskaber 003 Bolette Johannes. k ug b d Tjener 1851 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 0 k) 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Hans. m e b hf Føderaadsmand 1817 Skjeberg Sm n s Merknad: Hovedbygning a Sponviken (4 m, 7 k) 11 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Adolf Lundberg m g b hf Fiskeri 1860 Næsing Sverige Statsb.: svensk Trusamf.: luth. frimenighed Merknad: Hovedbygning 002 Nilsine Lundberg k g b hm Fiskerkone 1862 Hvaler 003 Oskar A Lundberg m ug b s Fiskeri 1884 Hvaler 004 Signe A Lundberg k ug b d Datter 1893 Berg herred* 005 Lilly J Lundberg k ug b d Datter 1895 Berg herred* 006 Arne Lundberg m ug b s Søn 1898 Berg herred* 007 Hilmer Lundberg m g b hf Fiskeri 1873 Hogdal Sverige s 008 Amalie Lundberg k g b hm Fiskerkone 1872 Næverstad Sverige s 009 Hariet Lundberg k ug b d Datter Berg herred* s 010 Gerda Lundberg k ug b fl Skræddersøm 1876 Hogdal Sverige s 011 Anne Næss k e b hm Strikkekone 1834 Rokke Sogn Sm n s a Sponviken (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jørgen Haarby m g b hf Fiskeri, Skibsreder 1837 Fredrikshald Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Andrine Haarby k g b hm Fisker= og Skibsrederkone 1862 Berg herred* n s 003 Mads Haarby m ug b s Søn 1886 Berg herred* n s a Sponviken (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Harald Bigum m g b hf Gaardbrug s og Træskjærer 1858 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Anna Bigum k g b hm Gaardbrugerkone 1861 Naverstad Sverige n s 003 Emilie Bigum k e b fl Føderaadskone 1823 Berg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0116 Berg a Sponviken under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Lars. m g b hf Fiskehandler 1838 Hogdal Sverige n s Merknad: Hovedbygning 002 Emma Lars. k g b hm Fiskehandlerkone 1847 Berg herred* n s 003 Alfred Lars. m g b s Fiskehandler 1876 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Lars. m g b hf Sømand og Fisker 1847 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Karen Lars. k g b hm Sømandskone 1850 Gjerdrum Ak n s 003 Antonie Lars. k ug b d Datter 1881 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaves Eriks. m g b hf Fisker 1872 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Hanna Eriks. k g b hm Husbestyrer og Strikkepige 1862 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Kristians. m g b hf Bagermester 1863 Tune Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Hanna M Kristiania!! k g b hm Bagermesterkone 1868 Asak Sm n s 003 Ruth M Kristians. k ug b d Datter 1895 Berg herred* n s 004 Thorleif Kristians. m ug b s Søn Berg herred* n s a Sponviken (4 m, 3 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian Lind m g f hf Styrmand 1873 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: paa Udenrigtfart 002 Olga Lind k g b hm Styrmandskone 1871 Kristiania n s 003 Laura Lind k e b fl Føderaadskone og 1847 Berg herred* n s Strikkekone 004 Lautits Lind m ug f s 2 den Styrmand 1875 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fredrikshald 005 Jakob Lind m ug b s Styrmand 1877 Berg herred* n s 006 Rikart Anders. m g b hf Fiskehandler 1874 Berg Smaal. n s 007 Anna Anders. k g b hm Fiskehandlerkone 1873 Fredrikshald Sm n s 008 Ragnvald Anders. m ug b s Søn 1896 Berg herred* n s 009 Alf Anders. m ug b s Søn Berg herred* n s a %Svabrød% (Sponviken) (2 m, 2 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martin Dahl m g b hf Fiskeri 1818 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Oleanne Dahl k g b hm Fiskerkone 1822 Berg herred* n s 003 Lars Dahl m ug b fl Rentenist 1811 Berg herred* n s Sjukdom: b 004 Fr. Dahl m g f hf Skibsfører 1852 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Alaa 005 Marn Dahl k g b hm Skipperkone 1852 Fredrikshald Sm n s a Sponviken (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Jørgen Dahl m g b hf Skibsfører 1854 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Viktoria Dahl k g b hm Skipperkone 1863 Lommeland Sverige n s 003 Arthur Dahl m ug b s Søn 1886 Berg herred* n s 004 Hjalmar Dahl m ug b s Søn 1891 Berg herred* n s 005 Hans Nils. m g b hf Fiskehandler 1872 Hogdal Sverige s 006 Karla Nils. k g b hm Fiskehandlerkone 1876 Berg Smaal. s 007 Klara M Nils. k ug b d Datter 1896 Berg herred* s 008 Arthur Nils. m ug b s Søn Berg herred* s a Sponviken under (0 m, 3 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Stina Fredriks. k e b hm Fiskehandlerske 1840 Naverstad Sverige n s Merknad: Hovedbygning 002 Ole Svends. m g f hf Emisær 1862 Værmland Sverige s Statsb.: svensk Sannsynleg opphaldstad: Smøgen 003 Carlotte Svends. k g b hm Emisærkone 1872 Naverstad Sverige 004 Ruth Olivia Svends. k ug b d Datter 1898 Berg herred* a Sponviken under (1 m, 4 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Joh. H Stenmark m g b hf Landhandler 1842 Silbodal Sverige n Trusamf.: luth. frimenighed Merknad: Hovedbygning 002 Kathrine Stenmark k g b hm Landhandlerkone 1868 Fogelvik Sverige n s 003 Elen S Stenmark k ug b d Datter 1893 Berg herred* n s 004 Marta Stenmark k ug b d Datter 1894 Berg herred* n s 005 Augusta Johannes. k ug b tj Tjenestepige 1882 Holmedal Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Sidebygningen a Sponviken (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Petter Dahl m g b hf Fiskeri 1828 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Johanne Dahl k g b hm Fiskerkone 1825 Berg Smaal. n s 003 Edv. Dahl m ug b s Skibsfører 1852 Berg herred* n s 004 O Dahl m ug b s Skibsfører 1862 Berg herred* n s 005 Elen Dahl k ug b d Husbestyrerinde 1863 Berg herred* n s 006 Karl Syvers. m ug b fl Dattersøn 1895 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan P Dahl m g b hf Matros med Seilskib 1843 Berg herred* n s 002 Rakel E Dahl k g b hm Matroskone 1872 Asak n s 003 Ragnar Dahl m ug b s Søn Berg herred* n s a Sponviken (3 m, 1 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Jørgen Karls. m g b hf Fiskeri 1863 Berg herred* n Trusamf.: methodist Merknad: Hovedbygning 002 Alma Karls. k g b hm Fiskerkone 1868 Fredrikshald Sm n 003 Karl S Karls. m ug b s Søn 1895 Berg herred* n s 004 Arne J Karls. m ug b s Søn 1897 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Martin Halvors. m g b hf Fiskeri 1836 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0116 Berg 002 Johanne Halvors. k g b hm Fiskerkone 1839 Hvaler Sm n s 003 Vilhelm Halvors. m ug b s Fiskeri 1882 Berg herred* n s a Sponviken under (0 m, 3 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristine Lars. k e b hm Pensionistinde, Lodsenke 1833 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Anna Lars. k ug b d Vaskepige 1868 Berg herred* n s 003 Nanny Ols. k ug b d Datterdatter 1894 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl A Andreas. m e b hf Toldopsynsbetjent 1854 Fredrikshald Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Bertha Andreas. k ug b d Datter 1885 Fredrikshald Sm n s a Sponviken under (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Amanda Lars. k e b hm Bagerkone (Husbag) 1865 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Rakel Lars. k ug b d Datter 1894 Berg herred* n s 003 Karsten Lars. m ug b s S 1896 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Karls. m g b hf Matros, Fiskeri 1857 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Petra Karls. k g b hm Matroskone 1860 Fredrikshald Sm n s 003 Konstanse Karls. k ug b d Datter 1890 Berg herred* n s 004 Kristofer Karls. m ug b s Søn 1893 Berg herred* n s 005 Laura Karls. k ug b d Datter 1898 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Karls. m g b hf Fiskehandler 1851 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Anna Karls. k g b hm Fiskehandlerkone 1859 Fredrikshald Sm n s a Sponviken under (1 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Julius Sørens. m g f hf Styvert, Fiskeri 1864 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 002 Hanna Sørens. k g b hm Sømandskone 1864 Berg herred* n s 003 Kitty Sørens. k ug b d Datter 1891 Berg herred* n s 004 Ragnvald Sørens. m ug b s Søn 1893 Berg herred* n s 005 Karen Sørens. k ug b d Datter 1898 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Karl Lars. m g b hf Matros, Fiskeri 1860 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Johanne Lars. k g b hm Matroskone 1859 Tyskland n s 003 Klara Lars. k ug b d Datter 1890 Berg herred* n s 004 Lars Lars. m e b fl Pensioneret afg. Lods 1823 Berg herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga a Sponviken under (1 m, 3 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Magnus. m g b hf Fiskeri 1830 Skjeberg Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Rebække Magnus. k g b hm Fiskerkone 1830 Hogdal Sverige n s 003 Elise Ols. k e b fl Skræddersøm, 1858 Berg herred* n s Fattigunderstøttet 004 Jørgine Ols. m ug b fl, d Datter 1887 Berg herred* n s a Fridhøi (Sponviken) (3 m, 6 k) 10 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edv. Kvam m g b hf Skomager 1840 Molde Rom n Trusamf.: intet samfund Merknad: Hovedbygning. Samtlige tilhører Plymouthbrødrene efter sin Lære. Chr. Foltmar?? 002 Bolette Kvam k g b hm Skomagerkone 1859 Berg herred* n 003 Jørgen Sørens. m g f hf Styvert og Fiskeri 1868 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 004 Andrea Sørens. k g b hm Sømandskone 1858 Berg Smaal. n s 005 Jenny Sørens. k ug b d Datter 1891 Berg herred* n s 006 Anna Sørens. k ug b d Datter 1898 Berg herred* n s 007 Hedda Sørens. k e b hm Vaske- og Bagerkone 1865 Ski Sverige n s Merknad: Bryggerhusbygning 008 Hans Sørens. m ug b s Søn 1890 Berg herred* n s 009 Severin Sørens. m ug b s Søn 1892 Berg herred* n s 010 Karoline Hans. k e b fl Rentenist 1823 Ski Sverige s a Sponviken under (3 m, 1 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Kristians. m g b hf Styvert, Fiskeri 1872 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Karen Kristians. k g b hm Sømandskone 1871 Fredrikshald Sm n s 003 Kai O Kristians. m ug b s Søn 1898 Berg herred* n s 004 Rolf Kristians. m ug b s Søn Berg herred* n s a Enerhougen (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Lars Ols. m g b hf Maskinist paa Sagbrug 1857 Melby Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygning 002 Karoline Ols. k g b hm Maskinistkone 1874 Id Sm s 003 Oskar Ols. m ug b s Søn Tistedalen Sm s a Sponviken under (2 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Andreas Hans. m g b hf Fiskeri 1866 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Johanne Hans. k g b hm Fiskekone 1856 Dalsland Sverige n s 003 Johan Hans. m ug b s Søn 1888 Berg herred* n s 004 Anna Hans. k ug b d Datter 1890 Berg herred* n s 005 Hilma Hans. k ug b d Datter 1896 Berg herred* n s a Sponviken under (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Malkum Lundholm m g b hf Graastensmurer 1841 Ørebro Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygning 002 Elise Lundholm k g b hm Murerkone 1851 Berg herred* s 003 Oskar Lundholm m ug b s Sømand 1881 Fredrikshald Sm s 004 Karl Lundholm m ug b s Sagarbeider 1883 Fredrikshald Sm s 005 Karoline Lundholm k ug b d Datter 1888 Fredrikshald Sm s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0116 Berg 006 Gustav Lundholm m ug b s Søn 1892 Berg herred* s a Bakke under (4 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Nils. m g b hf Styrmand og Fiskeri 1869 Skjeberg Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Marie Nils. k g b hm Styrmandskone 1872 Skjeberg Sm n s 003 Einar Nils. m ug b s Søn 1893 Skjeberg Sm n s 004 Nils Nils. m ug b s Søn 1896 Skjeberg Sm n s 005 Bille Nils. m ug b s Søn 1898 Berg herred* n s 006 Inger Marie Jens. k e b fl Føderaadskone 1836 Fredrikshald Sm n s a Haarbyløkken (Sponviken) (2 m, 2 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Syvers. m g b hf Gaardmand og Fiskeri 1838 Id n s Merknad: Hovedbygning 002 Oline Syvers. k g b hm Gaardmandskone 1849 Berg herred* n s 003 Jens Syvers. m ug f s Søn 1887 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Moss 004 Hans Syvers. m ug f s Elektrisk Ledningsarbeide 1883 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Askim 005 Jakob Nils. m g b hf Tomtearbeider paa Sagbrug 1875 Berg herred* n s 006 Hilda Nils. k g b hm Arbeiderkone 1872 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Erik Verners. m g b hf Fattiglem 1829 Skjeberg Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Magdalene Verners. k g b hm Fattiglemkone 1827 Id Sm n s a Sponviken under (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Lars Jakobs. m g b hf Fiskeri 1844 Berg herred* n Trusamf.: methodist Merknad: Hovedbygning 002 Sara Jakobs. k g b hm Fiskerkone 1845 Berg herred* n 003 Lorense Jakobs. k ug b d Datter 1887 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Edvard Ols. m g b hf Sagarbeider, Fiskeri 1854 Berg herred* n s 002 Trine Ols. k g b hm Sagarbeiderkone 1842 Id Sm n s 003 Teresse Ols. k ug b d Datter 1884 Berg herred* n s Merknad: E: Slutt på krets 1a a Sponviken under (2 m, 4 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunne Bigum m g f hf Fiskeri 1842 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 002 Karlotte Bigum k g b hm Fiskerkone 1861 Nøsemark Sverige n s 003 Severin Bigum m ug f s Fiskeri 1886 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 004 Karla Bigum k ug b d Datter 1888 Berg herred* n s 005 Gotfred Bigum m ug b s Søn 1893 Berg herred* n s 006 Albert Bigum m ug b s Søn 1895 Berg herred* n s 007 Jenny Bigum k ug b d Datter 1896 Berg herred* n s 008 Marie Bigum k ug b d Datter Berg herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga a Sponviken under (2 m, 5 k) 7 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Johannes. m g b hf Fiskeri 1866 Berg herred* s Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygning 002 Helene Johannes. k g b hm Fiskerkone 1864 Berg herred* s 003 Klara Johannes. k ug b d Datter 1892 Berg herred* s 004 Ragnild Johannes. k ug b d Datter 1894 Berg herred* s 005 Anna Johannes. k ug b d Datter 1896 Berg herred* s 006 Rakel Johannes. k ug b d Datter 1898 Berg herred* s 007 Hartvig Ols. m ug b hendes s Hendes Søn 1886 Berg herred* s a Sponviken under (0 m, 2 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Elise Johannes. k e b hm Vaskekone 1852 Fredrikshald Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Edvarda Johannes. k ug b datter Datter 1880 Berg herred* n s a Sponviken under (6 m, 4 k) 10 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Johannes. m g b hf Sømand 1854 Asak n s Merknad: Hovedbygning 002 Bolette Johannes. k g b hm Sømandskone 1859 Berg herred* n s 003 Aksel Johannes. m ug b s Søn 1886 Berg herred* n s 004 Margit Johannes. k ug b d Datter 1891 Berg herred* n s 005 Herman Johannes. m ug b s Søn 1897 Berg herred* n s 006 Kristian Johannes. m ug b s Søn Berg herred* n s 007 Lars Elias. m ug b fl Føderaadsmand 1832 Berg Smaal. n s 008 Ludvig Johannes. m ug b el Stenhugger 1871 Berg herred* n s 009 Marie Nils. k e b hm Bagerkone (Husbag) 1853 Ski Sverige n s 010 Valborg Nils. k ug b d Datter 1884 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 A Aasekjær m g b hf Sergeant, Sagarbeider 1865 Berg Smaalenene n s Merknad: Hovedbygning 002 Andrea Aasekjær k g b hm Sergeantkone 1870 Berg herred* n s 003 Johan Augusts. m g b hf Tomtearbeider 1879 Berg herred* n s 004 Anna Augusts. k g b hm Arbeiderkone 1877 Tistedalen Sm n s a Sponviken under (1 m, 4 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mathis Elias. m g b hf Skibstømmermand 1834 Berg Smaal. n s Merknad: Hovedbygning 002 Berthe Elias. k g b hm Skibstømmermandskone 1835 Skjeberg Sm n s 003 Bernhardine Elias.* k ug b d Datter 1874 Berg herred* n s 004 Hariet Hans. k ug b datterdatter Datterdatter 1895 Berg herred* n s 005 Kirsten Henriks. k ug b datterdatter Datterdatter 1892 Horten JL n s a Sponviken under (5 m, 3 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Lars. m g b hf Sømand 1854 Tistedalen Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Olava Lars. k g b hm Sømandskone 1856 Berg herred* n s 003 Olaf Lars. m ug b s Fiskeri 1882 Berg herred* n s 004 Ludvig Lars. m ug b s Sagarbeide 1885 Berg herred* n s 005 Harald Lars. m ug b s Søn 1887 Berg herred* n s 006 Jørgine Lars. k ug b d Datter 1889 Berg herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0116 Berg 007 Idda Lars. k ug b d Datter 1895 Berg herred* n s 008 Ole Elias. m e b fl Fiskeri 1821 Berg Smaal. n s a Sponviken (3 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 August Nils. m g f hf Sagarbeider, Fiskeri 1855 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 002 Marie Nils. k g b hm Sagarbeiderkone 1866 Berg herred* n s 003 Nikolai Nils. m ug b s Søn 1891 Berg herred* n s 004 Kristian Nils. m ug b s Søn 1894 Berg herred* n s 005 John Nils. m ug b s Søn 1896 Berg herred* n s 006 Sigrid Nils. k ug b d Datter Berg herred* n s 007 Nora Nils. k ug b tj Tjenestepige 1861 Skjeberg Sm n s a Sponviken under (0 m, 1 k) 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 August Jens. m ug b hf Fiskeri og Rentenist 1844 Glemming Sm n s Merknad: Hovedbygning a Sponviken (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Hans Børres. m g b hf Fiskeri 1867 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Marie Børres. k g b hm Fiskerkone 1873 Fredrikshald Sm n s 003 Malta Børres. k ug b d Datter 1897 Berg herred* n s 004 Petter Børres. m ug b s Søn Berg herred* n s 005 Magnus Otters. m g b hf Sagarbeider, Stavskjærer 1869 Tøftedal Sverige s 006 Anna Otters. k g b hm Sagarbeiderkone 1869 Id Sm s 007 Astrid Otters. k ug b d Datter 1896 Berg herred* s 008 Ruth Otters. k ug b d Datter Berg herred* s a Sponviken under (1 m, 4 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Børres. m g b hf Sagarbeider, Sømand 1853 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Jørgine Børres. k g b hm Sømandskone 1857 Berg herred* n s 003 Jenny Børres. k ug b d Datter 1893 Berg herred* n s 004 Andrea Børres. k ug b d Datter 1895 Berg herred* n s 005 Marie Børres. k e b føderaadskone Føderaadskone 1820 Hvaler Sm n s a Sponviken under (0 m, 2 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ludvig Lars. m g f hf Sagarbeider, Fiskeri 1857 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Hvaler 002 Amanda Lars. k g b hm Sagarbeidskone 1861 Id Sm n s 003 Johanne Ivers. k e b fl Føderaadskone 1826 Berg Smaal. n s a Sponviken under (0 m, 0 k) 3 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gunne Halvors. m g f hf Fiskeri 1845 Berg Smaal. n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 002 Bolette Halvors. k g f hm Fiskerkone 1845 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 003 Borghild Halvors. k ug f d Datter 1885 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga a Sponviken under (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Gunders. m g b hf Ramskjæremester 1856 Hogdal Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygning 002 Marie Gunders. k g b hm Skæremesterkone 1848 Nøsemark Sverige s 003 Alma Gunders. k ug b d Datter 1886 Nøsemark Sverige s 004 Einar Gunders. m ug b s Søn 1889 Berg herred* s 005 Knut Gunders. m ug b s Søn 1894 Berg herred* s 006 Marie ThorŠn k e b fl Husstel 1825 Nøsemark Sverige s 007 Karoline Svends. k e b hm Fattiglem 1837 Fergeland Sverige s 008 Marie Arvids. k e b hm Rentenistinde 1826 Blomskog Sverige s a Sponviken under (3 m, 1 k) 5 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Olaves Syvers. m g b hf Skomager 1837 Id Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Stina Syvers. k g b hm Skomagerkone 1841 Nøsemark Sverige n s 003 Jakob Syvers. m ug b s Sømand 1876 Berg herred* n s 004 Svend Syvers. m ug f s Sagarbeider 1881 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kragerøen 005 Georg Johannes. m ug b dattersøn Dattersøn 1895 Berg herred* n s a Sponviken under (3 m, 1 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jørgen Ols. m g b hf Fiskeri 1866 Skjeberg Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Karoline Ols. k g b hm Fiskerkone 1870 Tistedalen Sm n s 003 Ole Ols. m ug b s Søn 1891 Skjeberg Sm n s 004 Johannes Jens. m ug b fl Invalid 1869 Skjeberg Sm n s a Sponviken under (2 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Anders. m g b hf Fiskeri og Fattiglem 1821 Berg Smaal. n s Merknad: Hovedbygning 002 Karoline Anders. k g b hm Fiskerkone og Fattiglem 1830 Jerby Sverige n s 003 Kristians. m ug b s Dattersøn og Sagarbeider 1885 Berg herred* n s a Bybakken (Sponviken) (2 m, 4 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Josefine Ols. k e b hm Modtager Logerende 1861 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Omar Ols. m ug b s Sømand 1883 Berg herred* n s 003 Josefa Ols. k ug b d Datter 1888 Berg herred* n s 004 Marit Ols. k ug b d Datter 1891 Berg herred* n s 005 Alf Ols. m ug b s Søn 1896 Berg herred* n s 006 Aagot Ols. k ug b d Datter Berg herred* n s a Sponviken under (0 m, 1 k) 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marie Anders. k e b hm Fattiglem 1818 Rakkestad Sm n s Merknad: Hovedbygning a Sponviken under (3 m, 1 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Nils Lars. m g b hf Skibsrømmermand 1857 Id Sm n s Merknad: Hovedbygning Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0116 Berg 002 Helene Lars. k g b hm Sømandskone 1854 Berg herred* n s 003 Hans Lars. m ug b s Sagarbeider 1886 Fredrikshald Sm n s 004 Klaus Lars. m ug b s Søn 1889 Fredrikshald Sm n s a Løkkeli (Sponviken) under (2 m, 1 k) 4 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Inga Johannes. k ug f hm Væverske 1846 Ryr Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Torpum 002 Edvard Anders. m g b hf Stavskjærer 1870 Ed Sverige s 003 Anna Anders. k g b hm Skjærerkone 1870 Ørsjøld Sverige s 004 Karl Anders. m ug b s Søn 1892 Ørsjøld Sverige s a Solbakke (Sponviken) under (1 m, 1 k) 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 August Ols. m g b hf Fiskeri 1840 Hogdal Sverige n s Merknad: Hovedbygning 002 Kathrine Ols. k g b hm Fiskerkone 1829 Nøsemark Sverige n s a Sponviken under (3 m, 5 k) 8 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ludvig Næss m g b hf Sagarbeider og Fiskeri 1865 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Jørgine Næss k g b hm Sagarbeiderkone 1865 Berg herred* n s 003 Gulette Næss k ug b d Datter 1892 Berg herred* n s 004 Ragna Næss k ug b d Datter 1895 Berg herred* n s 005 John Næss m ug b s Søn 1898 Berg herred* n s 006 Oskar Johannes. m g b hf Sømand 1868 Berg Smaal. n s 007 Hulda Johannes. k g b hm Sømandskone 1868 Berg herred* n s 008 Olga Johannes. k ug b d Datter Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 2 k) 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Joh. Petters. m e b hf Fiskeri 1836 Berg herred* n Trusamf.: intet samfund Merknad: Hovedbygning 002 Inga Petters. k ug b d Datter 1881 Fredrikshald Sm n s 003 Erik Hans. m g b hf Tomteatbeider paa Sag 1855 Berg herred* n 004 Elise Hans. k g b hm Tomtearbeiderkone 1866 Fredrikshald Sm n a Sponviken under (3 m, 7 k) 10 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Sofus Røyter m g b hf Landhandleri 1862 Fredrikshald Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Andrine Røyter k g b hm Landhandlerkone 1859 Fredrikshald Sm n s 003 Frits Røyter m ug b s Søn 1891 Fredrikshald Sm n s 004 Thora Røyter k ug b d Datter 1893 Berg herred* n s 005 Bergljot Røyter k ug b d Datter 1897 Berg herred* n s 006 Vilhelmine Johannes. k ug b tj Butikjomfru 1882 Berg herred* n s 007 Karoline Petters. k g b tj Tjener 1866 Fredrikshald Sm n s 008 Johan Aasekjær m ug b hf Sagarbeider 1835 Berg herred* n s Merknad: Sidebygning 009 Andrea Aasekjær k ug b fl Strygepige 1861 Berg herred* n s 010 Oline Hans. k ug b hm Rentenist 1839 Hogdal Sverige s Statsb.: svensk Merknad: Bryggerhus a Fagervik (1 m, 5 k) 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olivia Eriks. k e b hm Landhandel 1856 Værmland Sverige Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga 1900 Statsb.: svensk Trusamf.: luth. frimeninghed Merknad: Hovedbygning 002 Dagny Eriks. k ug b d Datter 1882 Berg herred* s 003 Asta Eriks. k ug b d Datter 1884 Berg herred* s 004 Gustav Eriks. m ug b s Søn 1891 Berg herred* s 005 Emma Arvids, k ug b tj Butikjomfru 1864 Værmland Sverige s 006 Alette Andreas. k ug b tj Tjenestepige 1863 Berg herred* n s a Kidøen (6 m, 4 k) 10 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Olaves. m g b hf Forpagter af Jordbrug 1850 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Hanna Olaves. k g b hm Forpagterkone 1859 Berg herred* n s 003 Ole Olaves. m ug b s Sagarbeide og Fiskeri 1881 Berg herred* n s 004 Alfred Olaves. m ug b s Sagarbeide og Fiskeri 1883 Berg herred* n s 005 Helene Olaves. k ug b d Datter 1885 Berg herred* n s 006 Hans Olaves. m ug b s Søn 1888 Berg herred* n s 007 Signe Olaves. k ug b d Datter 1892 Berg herred* n s 008 Anton Olaves. m ug b s Søn 1894 Berg herred* n s 009 Anders Olaves. m ug b s Søn 1896 Berg herred* n s 010 Thora Olaves. k ug b d Datter 1898 Berg herred* n s a Sponviken under (2 m, 6 k) 9 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Julius Johannes. m g b hf Sømand 1860 Berg herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Josefine Johannes. k g b hm Sømandskone 1862 Berg herred* n s 003 Borghild Johannes. k ug b d Datter 1892 Berg herred* n s 004 Ruth Johannes. k ug b d Datter 1897 Berg herred* n s 005 Magdalena Johannes. k e b fl Føderaadskone 1833 Berg herred* n s 006 J Billing m g f hf Skibsfører, Seielskib 1864 Berg herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 007 Hilma Billing k g b hm Skibsførerhustru 1869 Værmland Sverige n s 008 Ragnar Billing m ug b s Søn 1896 Berg herred* n s 009 Ragnhild Billing k ug b d Datter 1898 Berg herred* n s a Sponviken under (1 m, 1 k) 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johanne Billing k e f hm Logisvertinde 1837 Fredrikshald Sm n s Merknad: Hovedbygning Sannsynleg opphaldstad: Fredrikshald 002 Mathea Billing k ug b d Butikbetjent 1878 Berg herred* n s 003 August Bents. m ug b fl Sømand og Fiskeri 1874 Kristiania n s a Sildebougen (4 m, 3 k) 7 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Hans. m g b hf Sagarbeide og Fiskeri 1863 Skjeberg Sm n s Merknad: Hovedbygning 002 Anna Hans. k g b hm Sagarbeiderkone 1872 Skjeberg Sm n s 003 Helga Hans. k ug b d Datter 1892 Skjeberg Sm n s 004 Natalie Hans. k ug b d Datter 1895 Skjeberg Sm n s 005 Hans Hans. m ug b s Søn 1897 Berg herred* n s 006 Alf Hans. m ug b s Søn Berg herred* n s 007 Karl Karls. m e b el Fattiglem 1804 Maalanda Sverige n s a Sponviken under (1 m, 3 k) 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Albert Heide m g f hf Styrmand med Seielskib 1872 Berg herred* n s Merknad: Bryggerhusbygning Sannsynleg opphaldstad: Frankrige 002 Marie Heide k g b hm Styrmandskone 1870 Skjeberg Sm n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0116 Berg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1126 Hetlands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0220 Asker Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer