Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0125 Eidsberg Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 983 (kvinner: 484, menn: 499) Bustader i kretsen: 170 Krets: 001 Høie Prestegjeld: Eidsberg Herred/by: Eidsberg Høie Brændmoen (5 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Karoline Hansen k e b hm gbr Eidsberg n s 002 Hans Kristensen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 003 Johan Kristensen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Inga Kristensen k ug b d husstel Eidsberg n s 005 Ove Brændmoen m ug b fl jordarbeider Eidsberg n s 006 Thorvald Pettersen m s mt el sagmester Eidsberg n s Sedvanleg bustad: Askim 007 Hans Hansen m ug mt el sagarb Eidsberg n s Sedvanleg bustad: Askim Høie Solvang (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hendrik Halvorsen m g b hf jordarbeider Eidsberg n s 002 Olava Halvorsen k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Johan Alfred Hendriksen* m ug b s Kr.ania n s Høie Maalstang (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Petter Olsen m g b hf gbr Kr.ania n s 002 Karoline Andreasdatter k g b hm husholder Askim n s 003 Karl Pettersen m ug b s jordarbeider Askim n s 004 Ole Pettersen m ug b s jordarbeider Askim n s 005 Emma Pettersen k ug b d husstel Askim n s 006 Hans Anton Hansen m ug b tj jordarbeider Askim n s 007 Hans Petter Lund m ug b tj slagter Eidsberg n s Høie Stykkum (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Rød m g b hf jordarbeider Valer n s 002 Karoline Rød k g b hm hushold Trøgstad n s 003 Asborg Nilsen k ug b d Valer n s 004 Gabriel Nilsen m ug b s Onsø n s 005 Gudrun Nilsen k ug b d Eidsberg n s Høie Ulrikstad (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Josefine Stenersen k e b hm gbr Trøgstad n s 002 Signe Stenersen k ug b fl husstel Kr.ania n s Høie Veiby (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Magnus Eriksen m g b hf jordarbeider Eidsberg n s 002 Johanne Enersdatter k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Einar Magnussøn m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Morten Magnussøn m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 005 Ole Johansen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s Høie Ultvedtskaugen (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Martin Mortensen m e b hf gbr Eidsberg n s 002 Thora Karoline Mortensen k ug f d husholder Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Kr.ania 003 Marius Mortensen m ug b s Eidsberg n s 004 Laura Mortensen k ug b d Eidsberg n s 005 Borghild Mortensen k ug b d Eidsberg n s Høie Ultvedtskaugen (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0125 Eidsberg 001 Herman Andersen m g b hf gbr Sverige s 002 Hilda Pedersen k g b hm husholder Trøgstad s 003 Trygve Johansen m ug b s Trøgstad s 004 Emma Johansen k ug b d Trøgstad s 005 Ole Johansen m ug b s Trøgstad s 006 Erling Johansen m ug b s Trøgstad s 007 Harald Johansen m ug b s Eidsberg s 008 Ruth Johansen k ug b d Eidsberg s Høie Ultvedt s. 4 1, 2, 3, 4 9 (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Karl Lund m g b hf gaardbruker Eidsberg n s 002 Marie Lund k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Anna Lund k ug b d husstel Eidsberg n s 004 Thora Lund k ug b d husstel Eidsberg n s 005 Karl Lund m ug b s Eidsberg n s 006 Ivar Lund m ug b s Eidsberg n s 007 Kristian Lund m ug b s Eidsberg n s 008 Gustav Andersen m ug b tj jordarbeider Sverige s 009 Andreas Larsen m ug b Schweitzer Eidsberg n s Høie Nyengen (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Andreas Olsen m g b hf jordarbeider Rakkestadn s 002 Johanne Pedersen k g b hm husholder Herland n s 003 Margit Andreassen k ug b d husstel Trøgstad n s 004 Anna Andreassen k ug b d husstel Trøgstad n s 005 Inga Andreassen k ug b d Trøgstad n s 006 Johan Andreassen m ug b s Trøgstad n s 007 Ingvald Andreassen m ug b s Eidsberg n s 008 Mina Andreassen k ug b d Eidsberg n s 009 Alf Andreassen m ug b s Eidsberg n s 010 Helga Andreassen k ug b d Trøgstad n s 011 Mathilde Andreassen k ug b d Trøgstad n s Høie Ultvedt n (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anton Auten m g b hf gbr Trøgstad n s 002 Mathea Auten k g b hm husholder Baastad n s 003 Thora Auten k ug b d husstel Trøgstad n s 004 Frants Auten m ug b s jordarbeider Askim n s 005 Sigurd Frøshaug m ug b tj jordarbeider Kr.ania n s Høie Ultvedt v (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Thorvald Hansen m g b hf gbr Eidsberg n s Høie Ultvedt v (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Hans J. Vrangen m g b hf gaardbruk Spydebergn s 002 Hanna Vrangen k g b hm hushold Rødenæsn s 003 Johannes Hansen m ug b s jordarb Rødenæsn s 004 Hulda Hansen k ug b d huseh Rødenæsn s 005 Kristian Hansen m ug b s Spydebergn s 006 Anna Hansen k ug b d Askim n s 007 Helge Hansen k ug b d Askim n s 008 Ingrid Hansen k ug b d Eidsberg n s Høie Buer (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ludvig Johansen m g b hf Jordarbeider Eidsberg n s 002 Karen Arnesen k g b hm hushold Eidsberg n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Johan Ludvigsen m ug b s Eidsberg n s 004 Anna Ludvigsen k ug b d Eidsberg n s 005 Martha Ludvigsen k ug b d Eidsberg n s Høie Sauerud (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Olaves Hansen m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s 002 Helmine Hansen k g b hm Raade n s 003 Hulda Hansen k ug b d Kr.ania n s 004 Olga Hansen k ug b d Eidsberg n s Høie Sunerud (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Halvor Andreassen m g b hf gbr Skibtvedtn s 002 Karoline Johansen k g b hm hushold Eidsberg n s Høie Sauerud (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Petter Kristiansen m g b hf Gaardbruker Glemingen s 002 Josefie Kristiansen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Anna Pettersen k ug b d Askim n s 004 Sigurd Pettersen m ug b s Askim n s 005 Dagmar Pettersen k ug b d Eidsberg n s 006 Margit Pettersen k ug b d Eidsberg n s Høie Sand (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Emil Kristiansen m g b hf jordarbeider Askim n s 002 Johanne Kristiansen k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Anne Olsen k e b fl Forskjellig arbeide Eidsberg n s 004 Alfred Olsen m ug b stedsøn Eidsberg n s Høie Trollerud (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristian Brynhildsen m g b hf gbr Trøgstad n s 002 Anne Johansdatter k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Arnt Brynhildsen m ug b s husstel Kr.ania n s 004 Signe Brynhildsen k ug b d Kr.ania n s 005 Hjalmar Brynhildsen m ug b s Eidsberg n s 006 Magna Brynhildsen k ug b d Eidsberg n s Høie Trollerud (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Bernhard Hansen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Helene Hansen k g b hm husholder Trøgstad n s 003 Johanne Hansen k ug b d husstel Trøgstad n s 004 Hans Hansen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 005 Hanna Hansen k ug b d Eidsberg n s 006 Anton Hansen m ug b s Eidsberg n s 007 Martha Hansen k ug b d Eidsberg n s 008 Johan Hansen m ug b s Eidsberg n s 009 Karl Hansen m ug b s Eidsberg n s Høie Elgetun (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Kristian Skaug m e b hf gbr Eidsberg n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Karl Skaug m ug b s Eidsberg n s 003 Anton Skaug m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Hanna Skaug k ug b d jordarbeider Eidsberg n s 005 Bergliot Kristiansen k ug b tj husstel Grorud n s 006 Anton Larsen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0125 Eidsberg Merknad: E: Fødselsår påført seinare Høie Kragen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kristoffer Lund m ug b hf gbr Kr.ania n s 002 Bertha Lund k ug b tj husholder Spydebergn s 003 Magna Veiby k ug b tj budeie Eidsberg n s Høie Buer (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Arne Olsen m g b hf Jordarbeider Eidsberg n s 002 Anne Andreasdatter k g b hm hushold Herland n s 003 Johannes Arnesen m ug f s jordarbeider Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Askim Høie Krageholen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jens Gundersen m g b hf jordarbeider Trøgstad n s 002 Sofie Kristensdatter k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Kristian Jensen m ug b s jordarbeider Askim n s 004 Jensine Jensen k ug b d husstel Eidsberg n s Høie Buer 9 3? 5 (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristian Hansen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Olava Hansen k g b hm hushold Rødenæsn s 003 Borghild Thøgersen k ug b steddtr Askim n s 004 Karl Buer m ug b tj jordarbeider Kr.ania n s 005 Anna Havnaas k ug b tj tjenestepike Eidsberg n s Høie Vaaler (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Theodor Halvorsen m g b hf gbr Herland n s 002 Karoline Kristensen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Anna Halvorsen k ug b tj husstel Eidsberg n s Høie Skakstad (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Arnt Skakstad m ug b hf gbr Eidsberg n s 002 Kirstine Skakstad k e b hm husstel Eidsberg n s 003 Annette Skakstad k ug b tj husstel Trøgstad n s 004 Fredrikke Skakstad k ug b tj husstel Trøgstad n s 005 Ole Skakstad m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s 006 Johan Halvorsen m ug b tj jordarbeider Kr.ania n s Høie Næringsrud (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Gjørmund Undseth m g b hf gbr Ø. n s Rendalen 002 Sofie Undseth k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Kolbjørn Undseth m ug b s jordarbeider Kr.ania n s 004 Solveig Undseth k ug b d husstel Kr.ania n s 005 Frittjof Undseth m ug b s Kr.ania n s 006 Synøve Undseth k ug b d Kr.ania n s 007 Gunnar Undseth m ug b s Kr.ania n s 008 Erland Undseth m ug b s Kr.ania n s 009 Gunvor Undseth k ug b d Eidsberg n s 010 Helga Undseth k ug b d Eidsberg n s 011 Ragnvald Undseth m ug b s Eidsberg n s Høie Næringsrud (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Thorvald Næringsrud m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Anna Næringsrud k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Johannes Næringsrud m ug b s Eidsberg n s 004 Johan Mathisen m ug b tj jordarbeider Kr.ania n s 005 Johan Thommassen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s Høie Løkka (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Julius Øierud m ug b hf kjøbm Eidsberg n s 002 Thorine Kristensen k e b hm husholder Eidsberg n s Høie Nybraaten (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Johan Johansen m g b hf gbr Trøgstad n s 002 Mathilde Johansen k g b hm husholder Trøgstad n s 003 Marta Johansen k ug b d Kr.ania n s 004 Ruth Johansen k ug b d Kr.ania n s 005 Solveig Johansen k ug b d Eidsberg n s Høie Øierud (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Ola Bolstad m g b hf Landhandler Y. n s Rendalen 002 Marit Bolstad k g b hm husholder Ø. Slidre n s 003 Marit Bolstad k ug b d Kongsvinger n s 004 Sigrid Bolstad k ug b d Kongsvinger n s 005 Gunvor Bolstad k ug b d Eidsberg n s 006 G. Rudi m ug b tj handelsbetjent Ø. Slidre n s 007 Martin Johansen m ug b tj gaardsgut Eidsberg n s 008 Mathilde Martinsen k ug b tj husstel Østmarken s Høie Noreng (9 m, 3 k) 12 (9 m, 3 k) Jocef Nygaard m g b hf gbr jordarbeide Kr.ania n s 002 Marie Nygaard k g b hm husholder Trøgstad n s 003 Lars Nygaard m ug b s jordarbeider Trøgstad n s 004 Bernt Nygaard m ug b s jordarbeider Trøgstad n s 005 Adolf Nygaard m ug b s Trøgstad n s 006 Hedvig Nygaard k ug b d Trøgstad n s 007 Johan Nygaard m ug b s Trøgstad n s 008 Karl Nygaard m ug b s Trøgstad n s 009 Ruth Nygaard k ug b d Trøgstad n s 010 Einar Nygaard m ug b s Skjeberg n s 011 Thorleif Nygaard m ug b s Eidsberg n s 012 Haakon Nygaard m ug b s Eidsberg n s Høie Øierud (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 H. Pedersen m ug b hf baker Eidsberg n s 002 Julia Hamborg k ug b hm husholder Birid n s 003 Martha Hamborg k ug b søster husstel Birid n s 004 Anton Haga m ug b hf skomaker S Trøgstad n s 005 Hans Haga m ug b tj lærling Trøgstad n s Høie Vegarud (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Hans Johansen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Inger Maria Johansen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Thore Marie Hansen k ug b d husstel Eidsberg n s 004 Rode Kasbersen m ug b stedsøn Kr.ania n s 005 Margrethe Kasbersen k ug b steddtr Kr.ania n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0125 Eidsberg Høie Togrind (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) E. Martiniussen m g b hf landhandler Spydebergn s 002 Marie Martiniussen k g b hm hushold Tomter n s 003 Arne Martiniussen m ug b s Eidsberg n s 004 Ruth Martiniussen k ug b d Eidsberg n s 005 Harald Martiniussen m ug b s Eidsberg n s 006 Johan Vestgaard m ug b tj handelsbetjent n s 007 Mathilde Ultvedt k ug b tj tjenestepike Eidsberg n s 008 Kristine Løvaas k ug b tj butikjomfru Askim n s 009 Johan Hansen m ug b tj gaardsgut Trøgstad n s 010 Johannes Johansen m g b hf jernbanearbeider Eidsberg n s 011 Marie Johansen k g b hm hushold Trømborgn s Høie Vegarud (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Martin Lund m g b hf jordarbeider Eidsberg n s 002 Maren Lund k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Karl Lund m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Mathilde Lund k ug b d husstel Eidsberg n s 005 Ole Lund m ug b s Eidsberg n s Høie Tenor skole (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Andreas Østreng m g b hf tømmerhandler Eidsberg n s 002 Lovise Østreng k g b hm hushold Rakkestadn s 003 Anna Østreng k ug b d Trøgstad n s 004 Ingeborg Østreng k ug b d Askim n s 005 Anton Bøe m ug b el lærer Eidsberg n s Høie Granheim (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Olaves Andreassen m g b hf gaardbruker Høland n s 002 Johanne Hansen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Harald Olavesen m ug b s Eidsberg n s Høie Sletner 13 1, 12 7 (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Ole Aamodt m g b hf gbr Trøgstad n s 002 Emilie Aamodt k g b hm husholder Farsund n s 003 Ole Aamodt m ug b s agronom Trøgstad n s 004 Hilda Aamodt k ug b d husstel Trøgstad n s 005 Hans Aamodt m ug b s Trøgstad n s 006 Peder Aasen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s 007 Iver Amundsen Vig m b tj jordarbeider Rødenæsn s Høie Sletner 13 1, 12 3 (1 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Karoline Lund k e b hm Indtægt av kapital Mysen n s 002 Lovise Lund k ug b d Indtægt av kapital husstel Eidsberg n s 003!! Schellander m ug mt tj privat gartner Sverige n s Sedvanleg bustad: Askim Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Høie Sletner (1 m, 31 k) 1 33 (1 m, 32 k) Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 42a og 42b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 1 - bryggerhus 001 Augusta Holstad k ug f Bestyrerinde Skolehjems bestyrerinde Drøbak n s Merknad: Ekstrah.h. Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Arbeidsledig: l 002 Massi Rennemo k ug b Lærerinde Skolehjems lærerinde Stenkjær n s Merknad: Ekstrah.h. 003 Ingunn Jørstad k ug f Lærerinde Skolehjems lærerinde Nevedal n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Merknad: Ekstrah.h. Sannsynleg opphaldstad: Bærum 004 Karoline Kongerud k ug b Lærerinde Skolehjems Trøkstad n s kjøkkenlærerinde Merknad: Ekstrah.h. 005 Dagny Aamodt k ug f assistent Skolehjems assistent Kristianian s Merknad: Ekstrah.h. Sannsynleg opphaldstad:!! 006 Anna Knol k ug b assistent Skolehjems assistent Eidsberg n s Merknad: Ekstrah.h. 007 Sigrid Frølich k ug b Lærerinde Skolehjems vikarierende Frogn n s lærerinde Merknad: Ekstrah.h. 008 Anne Ringstad k ug b assistent Skolehjems assistent Rakkestadn s Merknad: Ekstrah.h. 009 Eli Aamodt k ug b Lærerinde Skolehjems vikarierende lærerinde Trøkstad n Merknad: Ekstrah.h. 010 Anna Langnæs k ug mt Sydame Eidsberg n s Merknad: Ekstrah.h. Sedvanleg bustad: Trøkstad 011 Marie Vesterby Fjøs k ug mt Gaardbr.dtr? n s Merknad: Ekstrah.h. Sedvanleg bustad:!! 012 Gudrun Hellen k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 013 Mathilde Johannessen k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 014 Anna Krogstad k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 015 Amanda Kristoffersen k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 016 Charlotte Hansen k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 017 Dagmar Holm k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 018 Marie Pedersen k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 019 Jenny Johannessen k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 020 Allette Brodin k b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 021 Jenny Simonsen k ug b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 022 Alette Mikkelsen k ug b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 023 Berthe Mo k ug b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 024 Aleksandra Hansen k ug b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 025 Marie Offs k ug b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h. 026 Paula Minothi k ug b Skolehjems elev Merknad: Ekstrah.h Kristianian Kristianian Ørskedalen!! n Bergen n s Kristianian Kristianian Tromsø n Fredikstadn Moss n s Bergen n s Bergen n s Odalen n s Kristianian Kristianian Kristianian s s s s s s s s s s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0125 Eidsberg 027 Elida Jensen k ug b Skolehjems Kristianian s elev Merknad: Ekstrah.h. 028 Valborg Frantzen k ug b Skolehjems Fredrikstad n s elev Merknad: Ekstrah.h. 029 Viktoria Thime k ug b Skolehjems Bergen n elev Trusamf.: katolsk Merknad: Ekstrah.h. 030 Oline Olsdatter k ug b Skolehjems Brandbu n s elev Merknad: Ekstrah.h. 031 Anne Dyresen k ug b Skolehjems Kristianian s elev Merknad: Ekstrah.h. 032 Anders Johannesen m g b hf Vaktmester Brunskogn s Sverige Merknad: Bryggerhuset 033 Bertha Johannesen k g b hm Haus n s 034 Borghild Johannesen k b d Eidsberg n s 035 Solveig Johannesen k ug b d Eidsberg n s Høie Skogly (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Andreas Eng m g b hf sveitser Spydebergn s 002 Johanne Eng k g b hm husholder Skibtvedtn s 003 Asta Eng k ug b d Spydebergn s 004 Ivar Eng m ug b s Spydebergn s 005 Sigrid Eng k ug b d Spydebergn s Høie Sletneraasen (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Ellen Marie Larsen k e b hm arb Eidsberg n s Høie Sletner (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Anton Mathisen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Anne Nilsen k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Nils Mathisen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Ragna Mathisen k ug b d Eidsberg n s 005 Karl Mathisen m ug b s Eidsberg n s 006 Aksel Mathisen m ug b s Eidsberg n s 007 Inga Mathisen k ug b d Eidsberg n s 008 Asborg Mathisen k ug b d Eidsberg n s Høie Sletner (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hans G. Sletner m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Maren Sletner k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Ole Johansen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s Høie Gislingrud (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Theodor Gislingrud m g b hf gbr. skydsskaffer Eidsberg n s 002 Ada Gislingrud k g b hm husholder Blomskogn s Sverige 003 Sigfred Gislingrud m ug b s jordarbeider Eidsberg n s Høie Tappen (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Andreas Johannesen m g f hf Murer Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Fosser 002 Maren Johannesen k g b hm husholder Rødenæsn s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Johannes Johannesen m ug f s murer Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Fosser 004 Hans Johannesen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 005 Anna Johannesen k ug b d Eidsberg n s Høie Gislingrud (5 m, 3 k) (5 m, 2 k) 001 Lars Gislingsrud m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Thale Gislingsrud k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Aksel Gislingsrud m ug b s Eidsberg n s 004 Ragnhild Gislingsrud k ug b d Eidsberg n s 005 Hans Næs m ug b stedsøn Kr.ania n s 006 Lars Kristiansen m ug b tj jordarbeider Vestby n s 007 Jenny Torkildsen k ug mt b Tjener Vestby n s Sedvanleg bustad: Vestby 008 Ole Iversen m e b el Tjener Eidsberg n s Høie Grefsli (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Hilmar Hansen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Annette Hansen k g b hm husholder Bærum n s 003 Hans Petter Grefsli m e b fl Forhenv. Husmand Eidsberg n s 004 Hans Hansen m ug b s Kr.ania n s 005 Kristine Hansen k ug b d Kr.ania n s 006 Oline Andresen k e b fl Arbeiderske Bærum n s Høie Almark (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Svend Almark m g b hf gbr Sverige n s 002 Anne Almark k g b hm husholder Sverige n s Høie Myraas (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Hansen m g b hf jordarbeider Trøgstad n s 002 Anne Johansdatter k g b hm husholder Askim n s 003 Johan Martinsen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Thorstein Hansen m ug b s Tomter n s 005 Anne Marie Jensen k e b fl Arbeiderske Eidsberg n s Høie Furuli (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Andersen Nybr. m g b hf jordarbeider Askim n s 002 Jacobine Andersen k g b hm husholder Kraakstadn s 003 Marie Johansen k e b fl jordarbeider Haabøl n s Høie Gislingrud (1 m, 2 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Thøgersen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Elise Thøgersen k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Anna Johansen k ug mt b husholder Eidsberg n s Sedvanleg bustad: Askim Høie Moen (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Ole Anton Kristiansen m ug b hf gbr Eidsberg n s 002 Maren Andresen k ug b tj tjenestepike Herland n s 003 Thora Hansen k ug b tj tjenestepike Trøgstad n s 004 Lovise Moen k e b hm hushold Eidsberg n s 005 Kristian Moen m ug b s Eidsberg n s 006 Johanne Moen k ug b d Eidsberg n s 007 Anna Moen k ug b d Eidsberg n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0125 Eidsberg Høie Tenor (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole A. Eriksen m g b hf jordarbeider Eidsberg n s 002 Annette Andresen k ug b fl husstel Eidsberg n s 003 Helene Andresen k g b hm hushold Eidsberg n s 004 Ragnhild Kristensen k ug b fl Bor hjemme intet arbeide Eidsberg n s Sjukdom: s Høie Skogholdt (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Petter Larsen m g* b hf skrædder S Eidsberg n s 002 Annette Larsen k g* b hm kone Eidsberg n s 003 Sofie Larsen k b d Eidsberg n s 004 Georg Larsen m b s Eidsberg n s 005 Martha Larsen k b d Eidsberg n s Høie Aas (6 m, 2 k) (7 m, 2 k) 001 Emil Aas m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Julie Aas k g b hm Eidsberg n s 003 Marie Aas k ug b d Eidsberg n s 004 Ole Aas m ug f s Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Kalnæs Landbrsk. 005 Johannes Aas m ug b s Eidsberg n s 006 Syver Aas m ug b s Eidsberg n s 007 Johan Kvakestad m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s 008 Edvard Johansen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s 009 Halsten Stave m ug b tj sveitser Aal n s Hallingdal Høie Bakker (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johan Bakker m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Marthe Bakker k g b hm Eidsberg n s 003 Johanne Bakker k ug b d Eidsberg n s 004 Ole Bakker m ug f s Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Kalnæs landbrukskole 005 Syver Bakker m ug b s Eidsberg n s 006 Margit Bakker k ug b d Eidsberg n s 007 Johannes Bakker m ug b s Eidsberg n s Høie Berget (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Hansen m g b hf jordarbeider Eidsberg n s 002 Kaisa Andersen k g b hm Haland n s Sverige 003 Olga Marie Berget k ug b d Eidsberg n s 004 Hilmar Berget m ug b s Eidsberg n s 005 Klara Berget k ug b d Eidsberg n s Høie Hjælmark (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Arne Syversen m ug b hf gbr Eidsberg n s 002 Johanne Syversdatter k ug b hm husholder Eidsberg n s 003 Emilie Olsen k ug b fl Lever av sine penge Eidsberg n s 004 Antonie Magnussen k ug b tj tjener Haabøl n s 005 Johan Olsen m ug b tj tjener Eidsberg n s 006 Olaf L. Haug m ug mt b maskinist v/ Benzinmotor Eidsberg n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Haug Høie Veiby (1 m, 0 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Andersen m g b hf jordarbeider Eidsberg n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 002 Johanne Gulbrandsen k g f hm Trøgstad n s Sannsynleg opphaldstad: Trømborg Høie Tykerud (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Sigvard Mathisen m g b hf jordarbeider Rakkestadn s 002 Karen Oline Olsen k g b hm Os n s 003 Johan Martin Karlsen m ug f s jordarbeider Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Lunder 004 Anna Karoline Olsen k ug b d Eidsberg n s 005 Karl Anton Olsen m ug b s Eidsberg n s Høie Trøkop (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anton Bergersen m g b hf jordarbeider Eidsberg n s 002 Anne Kirstine Bergersen k g b hm Eidsberg n s Høie Hogaarden (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Johan Andersen m g b hf sveitser Eidsberg n s 002 Karine Hansen k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Sofie Johansen k ug b d husstel Eidsberg n s 004 Dagny Johansen k ug b datterdtr Eidsberg n s 005 Gudrun Johansen k ug b datterdtr Eidsberg n s Høie Slitu (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Ludvig Lund m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Annette Lund k g b hm hushold Spydebergn s 003 Gunerius Lund m ug b s Eidsberg n s 004 Nora Eriksen k ug b tj tjenestepike Sarpsborgn s 005 Hans Johansen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s 006 Haakon Hansen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s 007 Hans Petter Gustavsen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s Høie Dalbo (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Thorvald Hansen m g b hf sveitser Eidsberg n s 002 Anne Andersen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Ivar Thorvaldsen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Ludvig Thorvaldsen m ug b s Eidsberg n s Høie Slitu st (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Hans Larsen m g b hf stationsmester Næs n s Romerike 002 Lina Larsen k g b hm hushold Romedalen n s 003 Barbro Larsen k ug b d Kr.ania n s 004 Pauline Halvorsen k ug b tj tjenestepike Trondhjemn s 005 Marthe Pedersen k ug b tj tjenestepike Romedal n s 006 Johan Enger m ug b el telegrafist Næs n s Romerike 007 August Gundelsby m ug b el pakhusbetjent Rakkestadn s Høie Bækkevar 18 1, 2 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Petter Hansen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Hanna Hansen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Hans Pettersen m ug b s jordarbeider Eidsberg n s 004 Helene Ultvedt k e b el intet at bestille Eidsberg n s Folketeljinga Høie Bækkevar (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0125 Eidsberg 001 Anton Olsen m g f hf murer Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Knold 002 Olava Olsen k g b hm hushold Askim n s 003 Olaf Olsen m ug b s Eidsberg n s 004!! Olsen* m ug b s Eidsberg n s Merknad: Udøbt gut 005 Karen Olsen k ug b el husstel Eidsberg n s Høie Bækkevar (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristen Olsen m ug b hf murer Eidsberg n s 002 Johannes Olsen m ug b bror jordarbeider Eidsberg n s 003 Anna Olsen k ug b søster hushold Eidsberg n s Høie Berg (5 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Syversen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Maren Syversen k g b hm hushold Askim n s 003 Johannes Huset m ug b tj jordarbeider Trøgstad n s Merknad: E: Fødselsår retta frå 1823 til Petrine Hansdatter k ug b tj husstel Eidsberg n s 005 Emilie Huset k ug b tj budeie Askim n s 006 Peder Uthuslien m ug b tj jordarbeider Kr.ania n s 007 Hans Nicolaisen m ug b el Skomaker S Trøgstad n s 008 Johan Martinsen m ug mt el lærling Trøgstad n s Sedvanleg bustad: Høntorp Høie Bækkevar (5 m, 3 k) (5 m, 4 k) 001 Johan Larsen m g b hf Gaardbruker Eidsberg n s 002 Maren Larsen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Laura Larsen k ug f d Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Kr.ania 004 Harald Larsen m ug b s Eidsberg n s 005 Kaspara Larsen k ug b d Eidsberg n s 006 Viktor Larsen m ug b s Eidsberg n s 007 Georg Larsen m ug b s Eidsberg n s 008 Henry Larsen m ug b s Eidsberg n s 009 Margit Larsen k ug b d Eidsberg n s Høie Berg (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Johannes Auten m g b hf gbr jordarbeider Askim n s 002 Gunda Auten k g b hm hushold Askim n s 003 Margit Johannessen k ug b d Askim n s 004 Jens Johannessen m ug b s Askim n s 005 Solveig Johannessen k ug b d Eidsberg n s 006 Emilie Olsen k e b el arbeider i huset Eidsberg n s Høie Kjeserud (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Ole Hansen m e b fl Indtægt av kapitaler Eidsberg n s 002 Hilmar Olsen m ug b hf gbr Eidsberg n s 003 Ole Antonsen m g b fl jordarbeider Eidsberg n s 004 Hildora Antonsen k g b hm hushold Eidsberg n s 005 Olaf Olsen m ug b s Eidsberg n s 006 Hans Olsen m ug b s Eidsberg n s 007 Julie Aspelund k ug b tj budeie Eidsberg n s 008 Anna Olsen k ug b tj tjenestepike Ø. Eker n s Haugsun 009 Hans Olsen m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s Høie Damløkka 19 1, 2 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Arnt Karlsen m g b hf jordarbeider Trøgstad n s 002 Karoline Lund k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Anna Karlsen k ug b d Eidsberg n s 004 Martha Karlsen k ug b d Eidsberg n s 005 Vilhelm Karlsen m ug b s Eidsberg n s 006 Hans Karlsen m ug b s Eidsberg n s Høie Kjeserud (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Karl Granerud m g b hf gbr Askim n s 002 Gunhild Granerud k g b hm hushold Spydebergn s 003 Karen Granerud k ug b d Spydebergn s 004 Peder Granerud m ug b s Askim n s 005 Anton Andresen m ug b fl jordarbeider Askim n s Høie Kjeserud (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Gustav Lund m g b hf gbr Lundby n s Sverige 002 Karen Lund k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Karl Lund m ug f s murer Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Knold 004 Marie Lund k ug b d husstel Trøgstad n s 005 Arne Lund m ug b s Trøgstad n s 006 Johanne Johansen k g b tj buedeie Eidsberg n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 007 Rolf Johansen m ug b s Kr.ania n s 008 Marie Johansen k ug b el husstel Eidsberg n s Høie Ulberg (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anders Mathisen m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Gustava Mathisen k g b hm hushold Eidsberg n s 003 Helene Mathisen k ug b d husstel Eidsberg n s Høie Sulerud (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Thorleif Bentsen m g b hf gbr Stjørdale n s 002 Anna Bentsen k g b hm Sparbu n s 003 Gunvor Bentsen k ug b d Eidsberg n s 004 Petra Bjærangen k ug b tj tj Melø n s Nordland 005 Margretha Hammer k ug b tj Stølen n s Støren? 006 Bærhard Bredesen m ug b tj jordarbeider Ringeriken s 007 Kristian Karlsen Knarterud m ug b tj jordarbeider Eidsberg n s 008 L. M. Bentsen m g b hf Indtægt av kapital Birkenæsn s 009 K. Bentsen k g b hm Fr.stad n s Høie Frosterud (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Anders Leverbøn m g b hf murer Holmedal s Sverige 002 Josefine Leverbøn k g b hm Eidsberg s 003 Helga Leverbøn k ug b d Eidsberg s 004 Anna Leverbøn k ug b d Eidsberg s 005 Martin Leverbøn m ug b s Eidsberg s 006 Hans Leverbøn m ug b s Eidsberg s 007 Jens Leverbøn m ug b s Eidsberg s 008 Lena Leverbøn k ug b d Eidsberg s Høie Myra (2 m, 7 k) (2 m, 7 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0125 Eidsberg 001 Ole Enersen m g b hf jordarbeider Eidsberg n s 002 Maren Enersen k g b hm Eidsberg n s 003 Johanne Enersen k ug b d Eidsberg n s 004 Anna Emilie Enersen k ug b d Eidsberg n s 005 Emma Enersen k ug b d Eidsberg n s 006 Jørgen Enersen m ug b s Eidsberg n s 007 Karoline Enersen k ug b d Eidsberg n s 008 Olga Enersen k ug b d Eidsberg n s 009 Ragnhild Enersen k ug b d Eidsberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Høie Sullerud (2 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Thorvald Berg m g b hf gbr Eidsberg n s 002 Thea Berg k g b hm Askim n s 003 Martha Skaug k ug b tj Eidsberg n s 004 Borghild Sullerud k ug b tj Kr.ania n s 005 Johan Antonsen m ug b tj jordarbeider Kr.ania n s Merknad: Drengestuen Høie Haugen (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Hans Haugen m g b hf jordarbeider Askim n s 002 Marie Haugen k g b hm Askim n s 003 Helga Haugen k ug b d Askim n s 004 Johannes Haugen m ug b s Askim n s 005 Margit Haugen k ug b d Askim n s 006 Harald Haugen m ug b s Eidsberg n s 007 Aslaug Haugen k ug b d Eidsberg n s Høie Skaug 20 5, 6 9 (5 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Anton O. Skaug m g f hf tømmermand gbr Eidsberg n s Sannsynleg opphaldstad: Ø. Aker 002 Karen Skaug k g b hm Rakkestadn s 003 Jens Skaug m ug b s tømmermand Eidsberg n s 004 Ole Skaug m ug b s Eidsberg n s 005 Borghild Skaug k ug b d Eidsberg n s 006 Thorstein Skaug m ug b s Eidsberg n s 007 Dagny Skaug k ug b d Eidsberg n s 008 Thora Skaug k ug b d Eidsberg n s 009 Kristen Skaug m ug b s Eidsberg n s 010 Sigurd Skaug m ug b s Eidsberg n s Høie Lunder (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Kristian Lunder m g b hf gbr Askim n s 002 Anna Lunder k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Aslaug Sofie Lunder k ug b d Eidsberg n s 004 Johannes Lunder m ug b s Eidsberg n s 005 Konrad Lunder m ug b s Eidsberg n s 006 Olga Marie Olsen k ug b tj husarbeider Eidsberg n s 007 Sofie Lunder k e b tj husarbeider Trg.stad n s 008 Johan Lunder m ug b tj jordarbeider Askim n s 009 Anna Antonsen k ug b tj budeie Vestby n s Høie Knarterud (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Karl Anton Hansen m g b hf skrædder S gbr Eidsberg n s 002 Annette Marie Kristensen k g b hm husholder Eidsberg n s 003 Hans Karlsen m ug b s Eidsberg n s Sjukdom: b Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg

Døde og dødfødte. Dødsdag: mandag. Født 1805.? den 18 Anders Olsen og Marie Miane i Skjeberg Skjeberg Nr Dødsdag Begravelse sdag Navn og tittel Alder Bosted Dødsårsak Begravelse ssted Fødselsdato Foreldre Merknader Ole Svendsen - Dødsdag: fredag. Den 1 09.02.1872 bruksarbeider 52 Sarp Kreft i maven 06.10.1820

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer