Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2268 (kvinner: 1081, menn: 1186) Bustader: 388 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 174 (kvinner: 79, menn: 95) Bustader i krinsen: 30 Krins: 001 Herred/by: Gol Folketeljinga Sergeantengene Ole Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1851 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Olaug Eriksdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1848 Gol herred* N S 003 Olaf Olsen m ug b S Søn Jordbrugsarbeide 1882 Gol herred* N S 004 Knut Olsen m ug b S Søn 1885 Gol herred* N S 005 Margit Olsdatter k ug b D Datter 1888 Gol herred* N S 006 Erik Olsen m ug b S Søn 1890 Gol herred* N S Pladsen Kolbjørn Jonsen m g b Hf Gaardbruger S 1840 Flaa Bu N S 002 Rangdi Jonsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1854 Flaa Bu N S 003 Kari Kolbjørnsdatter k ug b D Datter 1885 Flaa Bu N S 004 Jonas Kolbjørnsen m ug b S Søn 1887 Flaa Bu N S 005 Johan Kolbjørnsen m ug b S Søn 1890 Flaa Bu N S 006 Kolbjørn Kolbjørnsen m ug b S Søn 1892 Flaa Bu N S 007 Olaf Kolbjørnsen m ug b S Søn 1894 Flaa Bu N S 008 Gina Kolbjørnsdatter k ug b D Datter 1897 Flaa Bu N S 009 Edevart Kolbjørnsen m ug b S Søn Gol herred* N S 010 Ivar Toresen m ug b El %Hf% Strandsidder, Jordbrugsog 1835 Gol herred* N S Graastensarbeider %Dagarbeider% Merknad: Sidebygning 011 Ole Trulsen m ug b El Jordbrugsarbeide. Tømmerhugst %Dagarbeider % 1860 Gol herred* N S Dokken under Kristian Knutsen m g b Hf Husmand m j 1822 Nes Hallingdal Bu N S Merknad: Hovedbygning 002 Astrid Ivarsdatter k g b Hm Husmandskone 1824 Gol herred* N S 003 Ingvar Andersen m g b Hf Pladsbruger og skomager 1862 Nes Hallingdal Bu N S 004 Tora Kristiansdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1864 Gol herred* N S 005 Anders Ingvarsen m ug b S Søn 1888 Gol herred* N S Danielpladsen Halvor Tostensen m g b Hf Gaardbruger 1855 Hemsedal Bu N S Merknad: Hovedbygning 002 Barbo Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1865 Gol herred* N S 003 Barbo Kristensdatter k e b Hm Føderaadskone 1832 Gol herred* N S 004 Daniel Olsen m ug b El Jordbrugsarbeider 1845 Gol herred* N S %Dagarbeider% 005 Helge L. Halstensgaard m ug mt B Reisende 1875 Hol Bu N S Losserende for natten til 3-12 Sedvanleg bustad: Hol 006 Ole P. Flaaten m ug mt B Reisende 1870 Hol Bu N S Losserende for natten til 3-12 Sedvanleg bustad: Hol 007 Knut A. Braaten m ug mt B Reisende 1882 Aal Bu %T% N S Losserende for natten til 3-12 Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0617 Gol Merknad: (Tællingskrets 5. Liste 16) E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Tømmerhugger Sedvanleg bustad: Gol Pytten under Ole Olsen m g b Hf Pladsbruger og 1850 Gol herred* N S tømmerhugger 002 Kari Syversdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1853 Gol herred* N S 003 Vilhelm Olsen m ug b S Kreaturstel %Sveiser% 1884 Gol herred* N S 004 Olaf Olsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 005 Ole Olsen m ug b S Søn 1892 Gol herred* N S Pytten Kristoffer Olsen m g b Hf Pladsbruger og tømmerhuger 1849 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygning 002 Anne Stengrimsdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1863 Gol herred* N S 003 Stengrim Tostensen m e b Hf Føderaadsmand 1821 Gol herred* N S Pytten under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Stengrim Pedersen m e b El %Hf% Smed - inderst 1821 Gol herred* N S %ug % Merknad: Hovedbygning E: Tilføyd med blyant i Erhverv: Ikke Jord at bruge Pytten under Nils Aslaksen m g b Hf Husmand og selveier 1850 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Ragnhild Østensdatter k g b Hm Husmandskone 1843 Gol herred* N S 003 Aslak Nilsen m ug b S Gaardsarbeider 1881 Gol herred* N S 004 Østen Nilsen m ug b S Søn 1886 Gol herred* N S 005 Peder Stengrimsen m g b Hf Skomager 1843 Gol herred* N S Merknad: Sidebygning 006 Gunhild Ellefsdatter k g b Hm Skomagerkone 1854 Gol herred* N S 007 Arne Pedersen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 008 Knut Olsen m ug b Hf %El% Har understøttelse af 1832 Nes Hallingdal Bu N S fattigkassen Merknad: Sidebygning Flaget Aslak Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1859 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygning 002 Randi Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1869 Gol herred* N S 003 Barbro Aslaksdatter k ug b D Datter 1894 Gol herred* N S 004 Guro Aslaksdatter k ug b D Datter 1896 Gol herred* N S 005 Ole Aslaksen m ug b S Søn Gol herred* N S 006 Birgit Pedersdatter k ug b Tj Tjenestepige - kreaturstel 1885 Gol herred* N S 007 Ole Olsen m ug f El Handler paa fæ 1860 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Fanterud i Gol (Tællingskreds 4 ) 008 Margit Vilhelmsdatter k e b Hm Føderaadskone 1850 Gol herred* N S Merknad: Føderaadshuset 009 Vilhelm Olsen m ug b S Jordbrugsarbeider 1882 Gol herred* N S %Gaardsarbeider% 010 Ragnhild Olsdatter k ug b D Datter 1886 Gol herred* N S 011 Margit Olsdatter k ug b D Datter 1890 Gol herred* N S 012 Gurid Olsdatter k ug b D Datter 1892 Gol herred* N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Nils Olsen m ug b S Søn 1895 Gol herred* N S Stiksegaarden under Birgit Olsdatter k e b Hm Husmandsenke 1823 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygning 002 Kristoffer Olsen m ug b S Jordbrugsarbeider Gol herred* N S tømmerhugger %Dagarbeider % 003 Ole Olsen m ug b S Tømmerhugger og jordbrugsarbeider 1863 Gol herred* N S Værshølen Under 8, 8 1, Ole Andersen m g b Hf Husmand m j og murer 1852 Gol herred* N S 002 Liv Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1850 Nes Hallingdal Bu N S 003 Ole Olsen m ug b S Tømmerhugger 1877 Gol herred* N S 004 Levor Olsen m ug b S Søn 1887 Gol herred* N S 005 Olaf Olsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 006 Gurid Olsdatter k ug b D Datter 1892 Gol herred* N S Hagaeie under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Barbo Stengrimsdatter k ug b Hm %El% Nyder fattigunderstøttelse 1827 Gol herred* N S 002 Kari Augustdatter k ug b Fl Søsterdatter 1887 Gol herred* N S Nordengene Ole Olsen m g b Hf Gaardbruger S og 1860 Gol herred* N S tømmerhugger 002 Margit Thorsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1864 Gol herred* N S 003 Thor Olsen m ug b S Søn 1893 Gol herred* N S 004 Barbo Olsdatter k ug b D Datter 1894 Gol herred* N S 005 Ole Olsen m ug b S Søn 1896 Gol herred* N S 006 Gurid Olsdatter k e b Fl Fattiglem 1813 Gol herred* N S 007 Gutorm Thorsen m ug b El Dagarbeider 1861 Gol herred* N S Haugen 5, 5 41, Ole Larsen m g b Hf Selveier - tømmerhugger 1855 Gol herred* N S %Gaardbruger% Merknad: Hovedbygningen 002 Kristi Kristiansdatter k g b Hm Selveierkone 1857 Gol herred* N S %Gaardbrugerkone% 003 Lars Olsen m ug b S Søn 1888 Gol herred* N S 004 Kristian Olsen m ug b S Søn 1890 Gol herred* N S Sjukdom: D 005 Ole Olsen m ug b S Søn 1893 Gol herred* N S Sjukdom: D 006 Anne Olsdatter k ug b D Datter 1895 Gol herred* N S 007 Astrid Olsdatter k ug b D Datter Gol herred* N S 008 Anne Olsdatter k e b Hm El Føderaadskone 1824 Gol herred* N S Merknad: %Føderaadshuset% Engene 6, 6, 6 12, 13, Sven Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1860 Gol herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0617 Gol 002 Barbo Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1871 Gol herred* N S 003 Ole Svensen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 004 Barbo Svensdatter k ug b D Datter 1897 Gol herred* N S 005 Margit Svensdatter k ug b D Datter Gol herred* N S 006 Truls Olsen m e b El Terskning og tømmerkjøring 1833 Gol herred* N S %Dagarbeider% 007 Barbo Olsdatter k e b Hm El Føderaadskone 1830 Gol herred* N S Merknad: Føderaadshuset Engebakken Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Torkel Halvorsen m g b Hf Gaardbruger 1859 Gol herred* N S 002 Birgit Thorsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1861 Gol herred* N S 003 Halvor Torkelsen m ug b S Søn 1892 Gol herred* N S 004 Gurid Torkelsdatter k ug b D Datter 1890 Gol herred* N S 005 Tor Torkelsen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 006 Ole Torkelsen m ug b S Søn 1896 Gol herred* N S 007 Ingerid Torkelsdatter k ug b D Datter 1898 Gol herred* N S 008 Ingerid Halvorsdatter k ug b El Spinder - og væverske 1853 Gol herred* N S Engene Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Herbrand Knutsen m g b Hf Gaardbruger S 1866 Kvindherred SB N S Merknad: Hovedbygningen 002 Barbo Gutormsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1864 Gol herred* N S 003 Knut Herbrandsen m ug b S Søn 1898 Gol herred* N S 004 Kari Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige - husstel 1866 Gol herred* N S 005 Knut Herbrandsen m g b Hf Føderaadsmand 1830 Aal Bu N S Merknad: %Føderaadshuset% 006 Sidsel Olsdatter k g b Hm Føderaadskone 1834 Skaanevik SB N S Hjallen Elling Syversen m g b Hf Pladsbruger og jæger 1851 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygning 002 Ingebjørg Guttormsdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1848 Nes Hallingdal Bu N S 003 Margit Ellingsdatter k ug b D Datter 1888 Nes Hallingdal Bu N S 004 Elling Ellingsen m ug b S Søn 1890 Nes Hallingdal Bu N S 005 Petter Ellingsen m ug b S Søn 1895 Gol herred* N S 006 Birgit Svensdatter k e b Hm Føderaadskone 1806? Hemsedal Bu N S Liahaugen 5, 5 44, Syver Olsen m e b Hf Gaardbruger S 1825 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Tore Syversen m g b S Jordbrugsarb. og 1869 Gol herred* N S tømmerkjørsel 003 Marie Kristensdatter k g b nr 2's hustru Husstel og kreaturstel 1869 Gol herred* N S 004 Knut Knutsen m ug b El %Hf% Terskning og tømmerhugst Gol herred* N S %Dagarbeider% Merknad: Sidebygning Lien Amund Halgrimsen m g b Hf Gaardbruger - tømmerkjører 1874 Flaa Hallingdal Bu Statsb.: Trusamf.: Merknad: Hovedbygningen 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1867 Gol herred* N S 003 Birgit Kristoffersdatter k ug b D Datter 1887 Gol herred* N S 004 Halgrim Amundsen m ug b S Søn Gol herred* N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Ingebjørg Olsdatter k ug b Fl Spinder og væverske 1872 Gol herred* N S 006 Mari Olsdatter k e b Fl %Hm% Føderaadskone 1839 Gol herred* N S Merknad: %Føderaadshuset% Tørrisdokken Asle Syversen m g b Hf Gaardbruger S 1858 Gol herred* N S 002 Gjertrud Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1859 Nes Hallingdal Bu N S 003 Syver Aslesen m ug b S Gaardsarbeider og 1884 Nes Hallingdal Bu N S tømmerkjører 004 Kari Aslesdatter k ug b D Datter 1886 Gol herred* N S 005 Lars Aslesen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 006 Petter Aslesen m ug b S Søn 1891 Gol herred* N S 007 Gunvor Aslesdatter k ug b D Datter 1896 Gol herred* N S 008 Eli Aslesdatter k ug b D Datter Gol herred* N S Kastet søndre Kristen Larsen m g b Hf Pladsbruger og skrædder 1839 Nes Hallingdal Bu N S 002 Ingebjørg Engebretsdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1842 Gol herred* N S 003 Ragna Kristensdatter k ug b D Sy- og strikkerske 1875 Gol herred* N S 004 Ingebjørg Kristensdatter k ug b D Husstel 1880 Gol herred* N S 005 Engebret Kristensen m ug b S Gaardsarbeider 1884 Gol herred* N S 006 Hans Kristensen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S Kastet nordre Ole Olsen m g b Hf Pladsbruger - tømmerhugger 1850 Gol herred* N S 002 Birgit Larsdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1859 Gol herred* N S 003 Vilhelm Olsen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 004 Kristoffer Olsen m ug b S S 1897 Gol herred* N S Rensla søndre Halvor Aslesen m g b Hf Pladsbruger - tømmerhugger 1862 Gol herred* N S 002 Margit Olsdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1860 Nes Hallingdal Bu N S 003 Sidsel Halvorsdatter k ug b D Datter 1886 Gol herred* N S 004 Anne Halvorsdatter k ug b D Datter 1889 Gol herred* N S 005 Asle Halvorsen m ug b S Søn 1892 Gol herred* N S 006 Oline Halvorsdatter k ug b D Datter 1894 Gol herred* N S Rensla nordre Ole Kristensen m ug b Hf Pladsbruger 1850 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygning 002 Margit Kristensdatter k ug b Tj Tjenestepige - kreatur- og 1862 Gol herred* N S husstel 003 Kari Anfinsdatter k e b Fl %Hm% Føderaadskone 1817 Gol herred* N S Krusedokbraaten Kristen Eriksen m g b Hf Pladsbruger - tømmerhugger 1860 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygning 002 Kristi Ellingsdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1859 Nes Hallingdal Bu N S 003 Kirsti Kristensdatter k ug b D Datter 1888 Gol herred* N S 004 Eirik Kristensen m ug b S Søn 1893 Gol herred* N S 005 Elling Kristensen m ug b S Søn 1896 Gol herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0617 Gol 006 Eirik Kristensen m g b Hf Føderadsmand 1832 Gol herred* N S Merknad: %Føderaadshuset% 007 Kristi Arnesdatter k g b Hm Føderaadskone 1831 Gol herred* N S Krusedokken søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Halvorsen m g b Hf Pladsbruger 1874 Nes Hallingdal Bu N S Merknad: Hovedbygning 002 Ingerid Knutsdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1875 Gol herred* N S 003 Margit Nilsdatter k ug b D Datter 1898 Gol herred* N S 004 Halvor Nilsen m ug b S Søn Gol herred* N S 005 Halvor Amundsen m g b Hf Føderaadsmand 1832 Nes Hallingdal Bu N S Merknad: %Føderaadshus% 006 Margit Nilsdatter k g b Hm Føderaadskone 1842 Nes Hallingdal Bu N S 007 Amund Halvorsen m ug b S Nysølvarbeider (sygelig) 1870 Nes Hallingdal Bu N S Merknad: (sygelig) Krusedokken Guro Evensdatter k e b Hm Selveier 1862 Nes Hallingdal Bu N S 002 Knut Mortensen m ug b S Søn 1887 Gol herred* N S 003 Sunnev Mortensdatter k ug b D Datter 1890 Gol herred* N S 004 Gunhild Mortensdatter k ug b D Datter 1896 Gol herred* N S Krusedokken nordre Knut Olsen m g b Hf Pladsbruger 1837 Gol herred* N S 002 Sigrid Tygesdatter k g b Hm Pladsbrugerkone 1847 Gol herred* N S 003 Ole Knutsen m ug b S Søn 1892 Gol herred* N S 004 Birgit Aslesdatter k e b Fl %Hm% Føderaadskone med lidt fattigunderstøttelse 1807 Hol Bu N S Anfinmoen Turi Sevatsdatter k e b Hm Pladsbrugerske 1827 Aal Bu N S 002 Sigrid Ellevsdatter k ug b D Kreatur- og husstel 1858 Gol herred* N S 003 Ole Gutormsen m ug b S nr. 2's Søn 1892 Gol herred* N S Merknad: E: Slutt på tellingskrets 1 (Engene krets) Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 354 (kvinner: 171, menn: 183) Bustader i krinsen: 57 Krins: 002 Herred/by: Gol Køsene %5% 7 %5% 001 Thrond N. Skalet m g b Hf Forpagter 1845 Hemsedal Bu N S 002 Gunhild Halstensdatter k g b Hm Forpagterkone 1844 Gol herred* N S 003 Ingeborg Trondsdatter k ug b D Datter (husstel og fjøsstel) 1871 Gol herred* N S 004 Anne Trondsdatter k ug b D Datter 1885 Gol herred* N S 005 Nils Trondsen m ug b S Søn 1886 Gol herred* N S 006 Gunhild Trondsdatter k ug b D Datter 1895 Gol herred* N S 007 Kristine Kristensdatter k ug b Datterdatter Datterdatter 1895 Gol herred* N S Køsene Ole O. Køsene m g b Hf Selveier 1863 Gol herred* N S 002 Guri Olsdatter k g b Hm Selveierkone 1870 Gol herred* N S 003 Olaf Olsen m ug b S Søn 1892 Gol herred* N S 004 Olaug Olsen k ug b D Datter 1895 Gol herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Ingeborg Olsen k ug b D Datter 1897 Gol herred* N S 006 Eline Olsen k ug b D Datter Gol herred* N S 007 Olaug Kristiansdatter k e b Fl Fattiglem 1820 Gol herred* N S %Fattigunderstøttelse% 008 Olaug Knutsdatter k ug b El Haandarbeide og fattigunderstøttelse 1843 Gol herred* N S Paalbraaten under Ole Eilefsen Paalbraaten m g b Hf Husmand m j 1839 Gol herred* N S %1841% 002 Kari Halstensdatter k g b Hm Husmandskone 1841 Gol herred* N S 003 Eilef Olsen m ug b S Skrædder 1871 Gol herred* N S 004 Halsten Olsen m g b S Skomager 1872 Gol herred* N S 005 Liv Olsen k g b Svigerdatter Syning og husstel 1879 Gol herred* N S %Sønnedatter % 006 Ole Olsen m b S Dagarbeider 1884 Gol herred* N S Uthalden Arne Larsen Uthalden m g b Hf Selveier 1854 Gol herred* N S 002 Ingeborg Tygesdatter k g b Hm Selveierkone 1851 Gol herred* N S 003 Tyge Arnesen m ug b S Søn 1880 Gol herred* N S 004 Kristi Arnesdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1883 Gol herred* N S 005 Anne Arnesdatter k ug b D Datter 1885 Gol herred* N S 006 Liv Arnesdatter k ug b D Datter 1887 Gol herred* N S 007 Wilhelm Arnesen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 008 Stengrim Knutsen m e b Indlogeret fattiglem Fattiglem 1814 Gol herred* N S Uthalden Peder Knutsen Uthalden m g b Hf Selveier 1834 Gol herred* N S 002 Barbo Østensdatter k g b Hm Selveierkone 1836 Gol herred* N S 003 Kari Pedersdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1874 Gol herred* N S 004 Ole Eilefsen m ug b Dattersøn Dattersøn Gol herred* N S 005 Truls Guttormsen m ug b El Dagarbeider 1867 Gol herred* N S Vidden 1, 1 2, Jakob Olsen Vidden m g b Hf Selveier 1845 Gol herred* N S 002 Birgit Olsdakker!! k g b Hm Selveierkone 1849 Hemsedal Bu N S 003 Guri Jakobsdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1878 Hemsedal Bu N S 004 Ole Jakobsdatter!! m ug b S Søn 1891 Gol herred* N S 005 Ingeborg Fredriksdatter k ug b Datterdatter Datterdatter Gol herred* N S Roen under Fingaar Nilsen Roen m g b Hf Husmand m j 1839 Gol herred* N S 002 Ragnhild Tollefsdatter k g b Hm Husmandskone 1836 Gol herred* N S 003 Tollef Fingarsen m ug b S Søn Fattiglem 1871 Gol herred* N S Sjukdom: Aa 004 Dis Fingardsdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1876 Gol herred* N S Skalet under Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0617 Gol 001 Guttorm Olsen Skalet m e b Hf Husmand 1822 Gol herred* N S 002 Haakon Guttormsen m ug b S Søn - Maler 1872 Gol herred* N S Skalet Ole Halvorsen Skalet m e b Hf Selveier 1862 Gol herred* N S 002 Halvor Olsen m ug b S Søn 1887 Gol herred* N S 003 Birgit Olsdatter k ug b D Datter 1893 Gol herred* N S 004 Arne Olsen m ug b S Søn 1895 Gol herred* N S Bergene Ole Arnesen Bergene m g b Hf Gaardbr. S 1857 Gol herred* N S 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1873 Gol herred* N S 003 Birgit Olsdatter k ug b D Datter 1896 Gol herred* N S 004 Kristi Olsdatter k ug b D Datter 1897 Gol herred* N S 005 Arne Olsen m ug b S Søn Gol herred* N S 006 Birgit Olsdatter k e b Fl Føderaadskone 1822 Gol herred* N S 007 Ragndi Olsdatter k g b Hm %Fl% Fattiglem 1834 Gol herred* N S Merknad: No 7 og 8 gifte med hinanden 008 Peder Nilsen m g b Hf Inderst tømmerhugst Gol herred* N S Fattigunderstøttet Merknad: No 7 og 8 gifte med hinanden Grangaard Aase Olsdatter Grangaard k e b Hm Selveierske med pension 1845 Hemsedal Bu N S 002 Guri Eriksdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1880 Gol herred* N S 003 Ole Eriksen m ug b S Søn 1882 Gol herred* N S Sjukdom: D 004 Margit Eilefdatter k ug b Datterdatter Datterdatter Gol herred* N S Grangaard Lars Pedersen Grangaard m g b Hf Selveier 1836 Gol herred* N S 002 Ingeborg Østensdatter k g b Hm Selveierkone 1846 Gol herred* N S 003 Ole Pedersen m ug b S Søn 1890 Gol herred* N S 004 Peder Larsen m g f Hf Bruger og dagarbeider 1879 Gol herred* N S (tømmerhug) Sannsynleg opphaldstad: Krødsherred 005 Sebjørg Svensen k g b Hm Brugerkone 1875 Gol herred* N S 006 Lars Pedersen m ug b S S 1898 Gol herred* N S 007 Ingeborg Pedersdatter k ug b D D Gol herred* N S Haugen Ivar Halvorsen Haugen m g b Hf Gaardbr. S 1860 Gol herred* N S 002 Gunhild Torsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1869 Gol herred* N S 003 Tor Iversen m ug b S Søn 1896 Gol herred* N S 004 Anne Iversdatter k ug b D Datter 1898 Gol herred* N S 005 Halvor Olsen m g b Hf Føderaadsmand 1824 Gol herred* N S 006 Anne Iversdatter k g b Hm Føderaadskone 1828 Gol herred* N S 007 Ole Halvorsen m ug b El Fæhandler 1871 Gol herred* N S Haugen Barbo Olsdatter Haugen k e b Hm Gaardbrugerske enke 1855 Gol herred* N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Wilhelm Stengrimsen m ug f s Søn Gaardsarbeide og 1880 Gol herred* N S tømmerkjøring. Sannsynleg opphaldstad: Hos Svein Engene Gol (tellingskreds 1) 003 Ole Stengrimsen m ug b S Søn 1886 Gol herred* N S 004 Haavel Stengrimsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 005 Kari Stengrimsdatter k ug b D Datter 1892 Gol herred* N S 006 Nils Stengrimsen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 007 Sigrid Stengrimsdatter k ug b D Datter Gol herred* N S 008 Olaug Stengrimsdatter k ug mt B Selveierdatter 1882 Gol herred* N S Sedvanleg bustad: Haugen Aasgaardene Gol (Tællingskreds 3) Ulene Kolbjørn Olsen Ulene m g b Hf Selveier og tømmerhugger 1844 Gol herred* N S 002 Sigrid Torsdatter k g b Hm Selveierkone 1847 Hemsedal Bu N S 003 Svein Kolbjørnsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S Dalene under Kari Helgesdatter Dalene k e b Hm Husmandsenke 1843 Gol herred* N S 002 Barbo Sveinsdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1871 Gol herred* N S 003 Olaf Sveinsen m ug b S Søn - dagarbeider 1884 Gol herred* N S 004 Karl Kareliussen m ug b Dattersøn Dattersøn 1896 Gol herred* N S Søndrelie Arne Guttormsen Sønderlie m g b Hf Gaardbr. S!! Gol herred* N S 002 Liv Vilhelmsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1848 Gol herred* N S 003 Guttorm Arnesen m ug b S Søn gaardsarbeide og 1875 Gol herred* N S tømmerkjøring 004 Ole Arnesen (d.æ) m ug b S Søn (gaardarbeide) 1882 Gol herred* N S 005 Ole Arnesen (d y) m ug b S Søn 1886 Gol herred* N S 006 Jens Arnesen m ug b S Søn 1891 Gol herred* N S 007 Ole Wilhelmsen m ug b El Dagarbeider jordbrugsarb Gol herred* N S Skrædderhaugen-husmandspl. under Ole Knutsen Skrædderhaugen m g b Hf Husmand m j 1856 Gol herred* N S 002 Barbo Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1844 Gol herred* N S 003 Kari Olsdatter k ug b D Datter 1886 Gol herred* N S 004 Ole Olsen m ug b S Søn 1887 Gol herred* N S 005 Knut Olsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 006 Guri Olsdatter k ug b D Datter 1891 Gol herred* N S 007 Ingrid Olsdatter k ug b D Datter 1895 Gol herred* N S 008 Halvor Olsen m ug b S Søn 1897 Gol herred* N S 009 Barbo Olsdatter k ug b D Datter Gol herred* N S Rustene Ole Guttormsen Rustene m g b Hf Selveier 1844 Gol herred* N S 002 Ingeborg Nilsdatter k g b Hm Selveierkone 1847 Gol herred* N S 003 Nils Olsen m ug b S Søn - dagarbeider - tømmerh Gol herred* N S 004 Ragna Olsdatter k ug b D Datter Husstel og vævning 1866 Gol herred* N S 005 Thea Hansdatter k ug b Datterdatter Datterdatter 1891 Gol herred* N S Jonsrud - husmandsplads Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0617 Gol 001 Arne Arnesen Jonsrud m g f Hf Husmand m j og skomager 1840 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds nr.4 Brænn, Gol 002 Kari Paulsdatter k g b Hm Husmandskone 1845 Gol herred* N S 003 Birgit Arnesdatter k ug b D Datter - Dagarbeide vask og 1870 Gol herred* N S søm o.s.v. 004 Margit Arnesdatter k ug b D Datter 1889 Gol herred* N S Turkop 5, 5 6, Nils Torsen Turkop m g f Hf Gaardbr. S 1849 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Næs Hallingd. 002 Margrete Halgrimsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1852 Gol herred* N S 003 Tor Nilsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 004 Tora Nilsdatter k ug b D Datter 1891 Gol herred* N S 005 Halgrim Nilsen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 006 Margrete Nilsdatter k ug b D Datter 1896 Gol herred* N S 007 Nils Nilsen m ug b S Søn Gol herred* N S 008 Tor Nilsen m e b El %Hf% Føderaadsmand 1820 Gol herred* N S Turkop - husmandplads Under %5% 001 Knut Wilhelmsen Turkop m g b Hf Husmand m j 1845 Gol herred* N S 002 Birgit Guttormsdatter k g b Hm Husmandskone 1844 Gol herred* N S 003 Wilhelm Knutsen m ug b S Søn Tømmerhugst 1873 Gol herred* N S 004 Nils Knutsen m ug b S Søn Tømmerhugst 1877 Gol herred* N S 005 Margit Knutsdatter k ug b D Datter 1886 Gol herred* N S 006 Margit Torsdatter k ug b Sedvanleg bustad: %Brænn Gol% %mt % El Skoleelev 1886 Gol herred* N S Gladhus Østen Østensen Gladhus m g b Hf Gaardbr. S 1849 Gol herred* N S 002 Birgit Halvorsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1863 Gol herred* N S 003 Østen Østensen m ug b S Søn 1893 Gol herred* N S 004 Gunhild Østensdatter k ug b D Datter 1894 Gol herred* N S 005 Halvor Østensen m ug b S Søn 1896 Gol herred* N S 006 Anne Østensdatter k ug b D Datter 1898 Gol herred* N S 007 Ragnhild Østensdatter k ug b D Datter Gol herred* N S 008 Kari Arnesdatter k ug b Tj Tjenestepige Husstel og fjøsstel 1885 Gol herred* N S Lie nordre John Olsen Lie m g b Hf Gaardbr. S 1866 Hemsedal Bu N S 002 Margit Pedersdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1874 Hemsedal Bu N S 003 Ole Johnsen m ug b S Søn 1896 Hemsedal Bu N S 004 Peder Johnsen m ug b S Søn 1898 Gol herred* N S 005 Sidsel Arnesdatter k ug b Tj Tjenestepige Husstel og fjøsstel 1880 Gol herred* N S Wilhelmslie Nils Østensen Wilhelmslie m g b Hf Gaardbruger S 1828 Gol herred* N S 002 Kari Endresdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1837 Gol herred* N S 003 Østen Nilsen m ug b S Søn Gaardsarbeide og tømmerkjøring 1864 Gol herred* N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Ragnhild Nilsdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1871 Gol herred* N S 005 Barbo Nilsdatter k ug b D Datter Husstel og fjøsstel 1879 Gol herred* N S Amundslie Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Knut Olsen Amundslie m g b Hf Gaardbr. S 1863 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Ragndi Nilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1868 Gol herred* N S 003 Ole Knutsen m ug b S Søn 1890 Gol herred* N S 004 Ragndi Knutsdatter k ug b D Datter 1894 Gol herred* N S 005 Ingeborg Knutsdatter k ug b D Datter 1897 Gol herred* N S 006 Nils Knutsen m ug b S Søn Gol herred* N S 007 Margit Endresdatter k ug b Tj Tjenestepige Husstel og 1883 Gol herred* N S fjøsstel 008 Ole Aslesen Ammundslie m g b Hf Føderaadsmand 1817 Gol herred* N S Merknad: Føderaadshuset 009 Ragndi Endresdatter k g b Hm Føderaadskone 1826 Gol herred* N S 010 Asle Olsen m ug b S af N 8 Smed og Jordbrugsarbeid 1848 Gol herred* N S Bråten Ole Engebretsen Braaten m g b Hf Gaardbr. S 1840 Gol herred* N S Sjukdom: B 002 Kari Knutsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1850 Gol herred* N S 003 Engebret Olsen m ug b S Søn - Gaardsarbeide og 1872 Gol herred* N S tømmerkjøring 004 Kari Olsdatter k ug b D Datter husstel og fjøsstel 1882 Gol herred* N S 005 Kristine Olsdatter k ug b D Datter - husstel 1884 Gol herred* N S 006 Nils Olsen m ug b S Søn 1886 Gol herred* N S 007 Peder Olsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 008 Barbo Olsen!! k ug b D Datter 1892 Gol herred* N S 009 Ivar Olsen m ug b S Tjenestegut - møller 1850 Gol herred* N S Braaten Halvor Kristiansen Braaten m g b Hf Gaardbr. S 1857 Næs Hallingd. Bu N S 002 Ragndi Guttormsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1860 Gol herred* N S 003 Birgit Halvorsdatter k ug b D Datter 1895 Gol herred* N S 004 Thora Halvorsdatter k ug b D Datter 1897 Gol herred* N S 005 Kristian Halvorsen m ug b S Søn Gol herred* N S 006 Guttorm Stengrimsen Braaten m g b Hf Føderaadsmand 1817 Gol herred* N S 007 Tora Arnesdatter k g b Hm Føderaadskone 1820 Gol herred* N S Storebraaten Ole Wilhelmsen Storebraaten m g b Hf Selveier 1828 Gol herred* N S 002 Margit Olsen k g b Hm Selveierkone 1836 Næs Hallingd. Bu N S Haftun sameie 5, 5, 5 1, 4, 16 %1 og 1 2 %under% 5% Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Torsten Guttormsen Jonsrud m e b Hf Skrædder - strandsidder 1849 Gol herred* N S 002 Torkel Torstensen m ug f S Dagarbeider - tømmerhugst 1876 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Krødsherred Haftun sameie - rydningsplads 5, 5, 5 1, 4, %under% Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0617 Gol 001 Kristoffer Iversen m g b Hf Snedker 1867 Gol herred* N S Stuvebakken 002 Birgit Kristiansdatter k g b Hm Snedkerkone 1865 Gol herred* N S 003 Ivar Kristoffersen m ug b S Søn 1890 Gol herred* N S 004 Kristian Kristoffersen m ug b S Søn 1893 Gol herred* N S 005 Guri Kristoffersdatter k ug b D Datter 1896 Gol herred* N S 006 Peder Kristoffersen m ug b S Søn 1898 Gol herred* N S 007 Olaf Kristoffersen m ug b S Søn Gol herred* N S 008 Oleif Engebretsen m ug mt Fl Snedker %lærling% 1874 Torpe Aal Hallingdal Bu N S Sedvanleg bustad: Torpe Aal Hallingd Haftun eie 5, 5, 5 1, 4, %under% 001 Ole Arnesen Bergene m g b Hf Arbeider ved sagbrug og 1861 Gol herred* N S skomager 002 Liv Olsdatter k g b Hm Arbeiderkone 1865 Gol herred* N S 003 Birgit Olsdatter k ug b D Datter 1888 Gol herred* N S 004 Margit Olsdatter k ug b D Datter 1889 Gol herred* N S 005 Arne Olsen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 006 Olaf Olsen m ug b S Søn 1896 Gol herred* N S 007 Gunhild Olsdatter k ug b D Datter Gol herred* N S Haftun eie 5, 5, 5 1, 4, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thomas Th. Harum m g b Hf Farver 1861 Lærdal NB N S 002 Ingeleiv Halvardsdatter k g b Hm Farverkone 1854 Lærdal NB N S 003 Anna Thomasdatter k ug b D Datter 1889 Lærdal NB N S 004 Thomas Thomassen m ug b S Søn 1895 Gol herred* N S Haftun eie 5, 5, 5 1, 4, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Helgesen Braaten m g b Hf Murer. Strandsidder 1840 Gol herred* N S 002 Barbo Eriksdatter k g b Hm Murerkone 1848 Gol herred* N S 003 Erik Olsen m ug b S Søn 1888 Gol herred* N S Haftun eie 5, 5, 5 1, 4, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kitil Olsen Bakken m g b Hf Af kapital - Strandsidder 1818 Næs Hallingdal Bu N S 002 Kari Eriksdatter k g b Hm No 1's kone 1814 Gol herred* N S Haftun eie 5, 5 1, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Guttorm Guttormsen Halden m ug b Hf Møller og dagarbeider 1852 Gol herred* N S 002 Birgit Guttormsd. Halden k ug b Fl Spinding og strikning 1841 Gol herred* N S 003 Ole Nilsen Haftun m ug b Landhandler fællesskab 1870 Gol herred* N S 004 Endre Nilsen Lie m ug b Landhandler fællesskab 1866 Gol herred* N S Hærad skole under 5, 5 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bernhard Berntsen m g b Hf Lærer ved folkeskolen 1869 Lier pr. Drammen Bu N S 002 Ingeborg Berntsen k g b Hm Lærerkone 1867 Næs Hallingdal Bu N S 003 Klara Berntsen k ug b D Datter 1893 Gol herred* N S 004 Borghild Berntsen k ug b D Datter 1895 Gol herred* N S 005 Erik Berntsen m ug b S Søn 1897 Gol herred* N S 006 Ingeborg Berntsen k ug b D Datter Gol herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Braaten Ole Thoresen Braaten m g b Hf Gaardbr. S 1836 Gol herred* n S 002 Kristi Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1847 Gol herred* n S 003 Kari Olsdatter k ug b D Datter - sypige 1869 Gol herred* n S 004 Thore Olsen m ug b S Søn. Gaardsarbeide og 1872 Gol herred* n S tømmerkjøring 005 Ole Olsen m ug b S Søn - skmager!! 1878 Gol herred* n S 006 Ragndi Olsdatter k ug b D Datter 1889 Gol herred* n S 007 Margit Olsdatter k ug b D Datter 1894 Gol herred* n S 008 Anne Halvorsdatter k ug b Datterdatter Datterdatter Gol herred* n S Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv: forsg. af No Stuvebakken - husmandsplads under Ivar Kristoffersen m g b Hf Husmand m j og snedker 1825 Gol herred* N S Stuvebakken 002 Guri Olsdatter k g b Hm Husmandskone 1839 Gol herred* N S 003 Ole Iversen m ug b S Søn - snedker 1870 Gol herred* N S 004 Ragndi Olsdatter k ug b Datterdatter Datterdatter 1894 Gol herred* N S 005 Ole Olsen Garnaas m e f El %Svigersøn Dagarbeide og tømmerkjøring 1867 Gol herred* N S % Sannsynleg opphaldstad: Næs Hallingdal Bakken Halvor Olsen Bakken m g f Hf Selveier og tømmerhugger 1851 Gol herred* N S %1859% Sannsynleg opphaldstad: Næs Hallingdal 002 Birgit Guttormsdatter k g b Hm Selveierkone 1845 Gol herred* N S 003 Ole Halvorsen m ug b S Søn - skomager og 1877 Gol herred* N S tømmerhug. 004 Margrethe Halvorsdatter k ug b D Datter - husstel 1878 Gol herred* N S Nybraaten (Halden) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Halvor Guttormsen Halden m g b Hf Selveier 1848 Gol herred* N S 002 Birgit Kristensdatter k g b Hm Selveierkone 1848 Gol herred* N S 003 Mari Ellingsdatter k ug b D Datter - sypige 1877 Gol herred* N S 004 Guttorm Halvorsen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S %Guttormsen% 005 Barbo Olsdatter Braaten k ug mt B Tjenestepige 1873 Gol herred* N S Merknad: E: Fødselsår rettet med blyant til 1875 Sedvanleg bustad: Braaten i Gol Tællingskreds Halden under Syver Guttormsen Halden m g f Hf Bygselmand - skrædder 1838 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Gol Tællingskreds Sigrid Knutsdatter k g b Hm Bygselkone 1863 Gol herred* N S 003 Ingrid Guttormsdatter k ug b D Datter 1887 Gol herred* N S 004 Guttorm Syversen m ug b S Søn 1891 Gol herred* N S 005 Knut Syversen m ug b S Søn 1894 Gol herred* N S 006 Gunvald Syversen m ug b S Søn 1897 Gol herred* N S 007 Ingeborg Syversdatter k ug b D Datter 1898 Gol herred* N S Toppen Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0617 Gol 001 Wilhelm Helgesen Toppen m g b Hf Selveier - skomager 1868 Gol herred* N S 002 Kari Knutsdatter k g b Hm Selveierkone 1870 Næs Hallingd. Bu N S 003 Guro Wilhelmsdatter k ug b D Datter 1895 Næs Hallingd. Bu N S 004 Helge Wilhelmsen m ug b S Søn 1896 Gol herred* N S 005 Margit Wilhelmsdatter k ug b D Datter 1898 Gol herred* N S 006 Knut Wilhelmsen m ug b S Søn Gol herred* N S Berget Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Pedersen Berget m g b Hf Selveier 1834 Gol herred* N S 002 Barbo Østensdatter k g b Hm Selveierkone 1832 Gol herred* N S 003 Peder Kristiansen m ug b S Søn - tømmerhugst 1872 Gol herred* N S 004 Kristian Kristoffersen m ug b Dattersøn Dattersøn 1893 Gol herred* N S Brænno Haavel Østensen Brænno m g b Hf Selveier 1856 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Mari Guttormsdatter k g b Hm Selveierkone 1854 Gol herred* N S 003 Østen Haavelsen m ug b S Søn 1885 Gol herred* N S 004 Gunhild Haavelsdatter k ug b D Datter 1887 Gol herred* N S 005 Guttorm Haavelsen m ug b S Søn 1890 Gol herred* N S 006 Kristi Haavelsdatter k ug b D Datter 1893 Gol herred* N S 007 Guri Ellingsdatter k e b El %Hm% Føderaadsenke 1827 Gol herred* N S Merknad: Føderaadshuset Brænno Aase Helgesen Brænno k ug f Hm Selveierske 1866 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Rolfshus Gol Tællingskreds Halvard Kristiansen m ug b S Søn 1893 Gol herred* N S 003 Helge Olsen Brænno m g b Hf Dagarbeider Gol herred* N S tømmerhugning og jordbrugsarb. 004 Guro Wilhelmsen k g b Hm Dagarbeiderkone 1858 Gol herred* N S 005 Halvor Helgesen m ug b S Søn tømmerhugning og jordbrugsarb Gol herred* N S Glennen under Ragnhild Pedersdatter k e b Hm Inderske spinding og 1860 Gol herred* N S strikning fattigunderstøttelse 002 Peder Knutsen m ug b S Søn 1886 Gol herred* N S 003 Guttorm Knutsen m ug b S Søn 1888 Gol herred* N S Helgebraaten - husmandspl. Under 5 1 %og 4% Ingeborg Aslesen k e b Hm Husmandsenke 1848 Hemsedal Bu N S Helgebraaten 002 Liv Tollefsdatter k ug b D Datter 1886 Gol herred* N S 003 Birgit Tollefsdatter k ug b D Datter 1887 Gol herred* N S 004 Tollef Tollefsen m ug b S Søn 1891 Gol herred* N S 005 Ole Olsen Jonsrud m ug b Fl Fattiglem 1823 Gol herred* N S Frøisager Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Folketeljinga Guri Olsdatter Frøisager k e b Hm Gaardbrugerenke S Gol herred* N S Føderaad 002 Ole Stengrimsen d.æ. m ug b S Søn - Gaardbr. gaardsarbeide 1870 Gol herred* N S 003 Ole Stengrimsen d.y. m ug b S Søn - fæhandler 1872 Gol herred* N S 004 Nils Stengrimsen m ug b S Søn gaardsarbeide 1875 Gol herred* N S 005 Gunhild Stengrimsen k ug b D Datter husstel og fjøsstel 1877 Gol herred* N S 006 Kristen Stengrimsen m ug b S Søn 1880 Gol herred* N S 007 Endre Stengrimsen m ug b S Søn 1886 Gol herred* N S 008 Stengrim Stengrimsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 009 Guttorm Stengrimsen m ug b S Søn 1891 Gol herred* N S Frøisager 6, 6 9, Erik Eriksen Frøisager m g b Hf Gaardbruger S 1838 Gol herred* N S 002 Margit Engebretsen k g b Hm Gaardbrugerkone 1842 Gol herred* N S 003 Erik Eriksen m ug b S Søn gaardsarbeide og 1882 Gol herred* N S tømmerkjøring 004 Kristi Eriksdatter k ug b D Datter Kreaturstel 1884 Gol herred* N S 005 Barbo Eriksdatter k ug b D Datter 1887 Gol herred* N S Haftun søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Kristensen Haftun m g b Hf Gaardbr. S 1853 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Ragnhild Nilsdatter k g b Hm gaardbrugerkone 1862 Gol herred* N S 003 Kristen Pedersen m ug b S Søn Jordbrugsarbeide 1882 Gol herred* N S 004 Anne Pedersdatter k ug b D Datter Husgjerning og 1885 Gol herred* N S Kreaturstel 005 Ingeborg Pedersdatter k ug b D Datter 1888 Gol herred* N S 006 Birgit Pedersdatter k ug b D Datter 1890 Gol herred* N S 007 Nils Pedersen m ug b S Søn 1897 Gol herred* N S 008 Halgrim Pedersen m ug b S Søn Gol herred* N S 009 Anne Arnesdatter Haftun k e b Hm Føderaadskone 1826 Gol herred* N S Merknad: Føderaadshuset 010 Kristen Kristensen Haftun m ug b S Hestehandler 1862 Gol herred* N S Haftun øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Guttormsen Haftun m g b Hf Gaardbr. S 1847 Gol herred* N S 002 Margit Olsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1855 Gol herred* N S 003 Kristi Nilsdatter k ug b D Datter husstel og fjøsstel 1879 Gol herred* N S 004 Birgit Nilsdatter d.æ. k ug f D Datter 1881 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Birgit Nilsdatter d.y. k ug f D Datter 1882 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Hurum 006 Kari Nilsdatter k ug b D Datter 1884 Gol herred* N S 007 Guttorm Nilsen m ug b S Søn 1887 Gol herred* N S 008 Ole Nilsen m ug b S Søn 1889 Gol herred* N S 009 Mari Nilsdatter k ug b D Datter 1893 Gol herred* N S 010 Peder Nilsen m ug b S S 1895 Gol herred* N S 011 Guttorm Guttormsen Haftun m ug f Hestehandler 1857 Gol herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Nordre Aurdal Valdres Haftun nedre Ole Nilsen Haftun m g b Hf Gaardbr. S 1866 Gol herred* N S Merknad: Hovedbygningen 002 Sigrid Eriksdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1870 Gol herred* N S 003 Guro Olsdatter k ug b D Datter 1889 Gol herred* N S 004 Margit Olsdatter k ug b D Datter 1891 Gol herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0542 Nordre Aurdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer