Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0628 Hurum Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 669 (kvinner: 342, menn: 327) Bustader i kretsen: 102 Krets: 001 Sætre Prestegjeld: Hurum Herred/by: Hurum Sætre Grønsletten Kristian Abrahamsen m g mt hf Arbeider ved cementfabr Røken n s Sedvanleg bustad:!! 002 Ragna Hansdatter k g b hm Arbeidshustru Hurum n s 003 Solveig Abrahamsen k ug b d fl Kassererske v/ landhandel Røken n s 004 Olga Abrahamsen k ug b d Datter Røken n s 005 Hulda Abrahamsen k ug b d Datter Røken n s 006 Harald Abrahamsen m ug b s Søn Hurum n s 007 Trygve Abrahamsen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Vang Jens Sørlie m g b hf Maler, ansat ved Røken n s dynamitfabrik 002 Tora Nilsdatter k g b hm Malers hustru Hurum n s 003 Ella Sørlie k ug b d Datter Hurum n s 004 Lovise Sørlie k ug b d Datter Hurum n s 005 Agnes Sørlie k ug b d Datter Hurum n s Sætre Myrvang Hulda Andresen k e b hm Syerske Røken n 002 Adolf Jørgensen m ug b Bortsat av Bortsat av fattigvæsenet Hurum n s fattigvæsenet 003 Aksel Abramsen m g b hf Arbeider ved Røken n dynamitfabrik 004 Marie Torkildsen k g b hm Arbeiderhustru Hurum n 005 Alice Abramsen k ug b d Datter Røken n s 006 Ragna Abramsen k ug b d Datter Hurum n 007 Einar Abramsen m ug b s Søn Hurum n Sætre Solheim Emil Torkildsen m g b hf Skogsarbeider Hurum n 002 Karoline Torkildsen k g b hm Arbeiderhustru Høland n 003 Johannes Torkildsen m ug b s Søn Hurum n Sætre Fagernes Karl Kaspersen m g b hf Arbeider ved Urskog n s dynamitfabrik 002 Josefine Kaspersen* k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Anders Kaspersen m ug b s Søn Hurum n s 004 Ragnhild Kaspersen k ug b d Datter Hurum n s 005 Johanne Kaspersen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Granly Paulus Pedersen m g b hf Arbeider ved Røken n s dynamitfabrik 002 Nora Toresdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Trygve Pedersen m ug b s Søn Kristianian s 004 Bergljot Pedersen k ug b d Datter Hurum n s 005 Nanny Pedersen k ug b d Datter Hurum n s 006 Aud Pedersen k ug b d Datter Hurum n s 007 Margot Pedersen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Skogsborg Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0628 Hurum 001 Konrad Amundsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Karoline Andreasdatter k g b hm Arbeiderhustru Kongsvinger n s 003 Rikard Sundby m ug b s Søn til hm Kristianian s Sætre Nordli og Dammen 57 23, Bernt Sevrinsen m g b hf Blylodder ved Løiten n s dynamitfabr. 002 Marie Sevrinsen k g b hm Blylodders hustru Lunder n s 003 Signe Berntsen k ug b d Datter Lysaker n s 004 Anna Berntsen k ug b d Datter Lysaker n s 005 Borghild Berntsen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Græsvik Fredrik Svensrud m ug b hf Arbeider ved dynamitfbr Hurum n s Sætre Østli Olaf Andresen m ug b Brødre Kjørekarl ved dynmitfbr Høland n s 002 Aksel Andresen m ug b Brødre Tømmermandslærling Høland n s Sætre Fredstad Ole Olsen m g b hf Arbeider ved Kråkstad n dynamitfabrik 002 Julie Olsen k g b hm Arbeiderhustru Kråkstad n 003 Harald Olsen m ug b s Søn Kristianian s 004 Ella Olsen k ug b d Datter Hurum n s 005 Rut Olsen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Granlien Harald Olsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n 002 Kristine Olsen k g b hm Arbeiderhustru Røken n 003 Olga Olsen k ug b d Datter Røken n 004 Torvald Olsen m ug b s Søn Hurum n 005 Jens Olsen m ug b s Søn Hurum n 006 Simon Olsen m ug b s Søn Hurum n 007 Oskar Olsen m e b fl Fhv. fyrbøter ved dampskib, Arbeider til stadighet ikke Elgå, Sverige Sætre Vestlien Teodor Jørgensen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Anna Andreasdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Ragnhild Jørgensen k ug b d Datter Hurum n s 004 Jon Jørgensen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Bryn Adolf Torgersen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Ingeborg Torgersen* k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Gustav Torgersen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Fagerli Tom Berntsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Konstanse Berntsen* k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Inger Berntsen k ug b d Datter Hurum n s 004 Kåre Berntsen m ug b s Søn Hurum n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket n s

13 Sætre Fjeld Laurits Ellefsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Drøbak n 002 Hanna Johannesdatter k g b hm Arbeiderhustru Skeberg n s 003 Karl Lauritsen m ug b s Søn Drøbak n s 004 Lilli Lauritsdatter k ug b d datter Drøbak n s 005 Harry Lauritsen m ug b s Søn Drøbak n s 006 Hans Lauritsen m ug b s Søn Hurum n s 007 Johannes Lauritsen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Aashus Lovise Ekeberg k e b hm Steller huset for sine Røken n s sønner 002 Anders Ekeberg m ug b s Arbeider ved Røken n s dynamitfabrik 003 Emauel Ekeberg m ug b s Arbeider ved Røken n s dynamitfabrik 004 Albin Ekeberg m ug b s Arbeider ved dynamitfabrik Røken n s Sætre Bredangen Emil Johansen m g b hf Arbeider ved dynamitfab Røken n s 002 Fredrikke Kristiansen k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Johan Johansen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Trangen Ole Johansen m g b hf Elektriker ved Hurum n s dynamitfabr. 002 Hanna Isaksdatter k g b hm Elektrikers hustru Røken n s 003 Anna Olsdatter k ug b d Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfab. 004 Jenny Olsdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Signe Olsdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Margit Olsdatter k ug b d Datter Hurum n s 007 Hjalmar Olsen m ug b s Søn Hurum n s 008 Ingolf Olsen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Løvhaug Aksel Iversen m g b hf Rørlægger ved Hurum n s dynamitfabrik 002 Anette Aronsdatter k g b hm Arbeiderkone Røken n s 003 Marie Akselsdatter k ug b d Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfab. 004 Eivind Akselsen m ug b s Rørlæggerlærling ved Hurum n s dynamitfab. 005 Dagny Akselsdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Alma Akselsdatter k ug b d Datter Hurum n s 007 Helene Akselsdatter k ug b d Datter Hurum n s 008 Aksel Akselsen m ug b s Søn Hurum n s 009 Karl Akselsen m ug b s Søn Hurum n s 010 Gudrun Akselsdatter k ug b d Datter Hurum n s 011 Borgny Akselsdatter k ug b d Datter Hurum n s Sætre Askeland Anders Andersen m g b hf Kassearbeider v/ Hurum n s dynamitfab. 002 Helene Antonsdatter k g b hm Arbeiderkone Hurum n s 003 Johannes Andersen m ug b s Søn Hurum n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0628 Hurum 004 Olga Andersdatter k ug b d datter Hurum n s 005 Margrete Andersdatter k ug b d datter Hurum n s Sætre Framnes Jørgen Iversen m g b hf Arbeider ved dynamitfab Hurum n s 002 Gustava Bredesdatter k g b hm Arbeiderhustru Røken n s 003 Jørgen Jørgensen m ug b s Søn Hurum n s 004 Eva Jørgensdatter k ug b d Datter Hurum n s Sætre Fagerhøi Thorvald Andreassen m g f hf Jægteskipper Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 002 Hilda Martinsdatter k g b hm Jægteskippers hustru Hurum n s 003 Vilhelm Andreassen m ug f s Jægtegut Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Sarpsborg 004 Borghild Andreassen k ug b d Datter Hurum n s 005 Signe Andreassen k ug b d Datter Hurum n s 006 Torbjørg Andreassen k ug b d Datter Hurum n s 007 Dagmar Andreassen k ug b d Datter Hurum n s 008 Albert Andreassen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Bjerkelund Otto Amundsen m g b hf Kassesnedker ved Hurum n s dynamitfabr. 002 Lovise Olsdatter k g b hm Kassesnekkers hustru Urskog n s 003 Marie Amundsen k ug b d Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfab. 004 Dagny Amundsen k ug b d Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfab. 005 Eivind Amundsen m ug b s Søn Hurum n s 006 Borghild Amundsen k ug b d datter Hurum n s 007 Harald Amundsen m ug b s Søn Hurum n s 008 Ragnhild Amundsen k ug b d Datter Hurum n s 009 Gudrun Amundsen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Bjerkås Anton Kristensen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Karoline Olausdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Oskar Antonsen m ug b s Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 004 Sigurd Antonsen m ug b s Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 005 Torbjørn Antonsen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Fjeldborg Karl Mørk m g b hf Laborant ved dynamitfab Hurum n s 002 Anette Andreasdatter k g b hm Laborants hustru Røken n s 003 Gunvor Karlsdatter k ug b d Arbeiderske ved Røken n s dynamitfab. 004 Henrikke Karlsdatter k ug b d Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfab. 005 Kaspara Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Ellida Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 007 Sigrid Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 008 Birger Karlsen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Sætreeie Olaus Amundsen m e b hf Snekker ved dynamitfab Hurum n s Merknad: 1ste etage Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Anette Olausdatter k ug b d datter Hurum n s 003 Jørgen Olausen m ug b s Arbeider ved dynamitfab Hurum n s 004 Kristine Frydenlund k ug b hm Syerske Røken n Trusamf.: Kristi menighet Merknad: 2den etage Sætre Høiås Magnus Svendsen m g f hf Arbeider ved cementfabrik Håbøl n s Sannsynleg opphaldstad: Slemmestad 002 Sofie Åkre k g b hm Arbeiderkone Frogn n s 003 Jens Svendsen m ug b s Månedskar hos Hurum n s handelsmand 004 Magda Svendsen k ug b d Datter Hurum n s 005 Signe Svendsen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Sølyst Johan Andersen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Anna Johansdatter k g b hm Arbeiderhustru Røken n s 003 Nils Johansen m ug b s Søn Hurum n s 004 Ivar Johansen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Aasli Maren Martinsdatter k g b hm Manden sender penge Håbøl n s hjem fra Amerika Merknad: 1ste etage 002 Signe Johansen k ug b d Datter Hurum n s 003 Ernst Johansen m ug b s Søn Hurum n s 004 Matea Martinsdatter k e b hm Får hjælp av sin søn Kråkstad n s Merknad: e E: Tilført med blyant. 2den etage 005 Kaspara Martinsdatter k b d Steller huset for sin mor Håbøl n s Sætre Svingen, Solheim Asta Jørgensdatter k ug b hm Steller huset for brødrene Hurum n s Merknad: 1ste etage Arbeidsledig: l 002 Eivind Jørgensen m ug b broder Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 003 Trygve Jørgensen m ug b broder Dagarbeider på bondegård Hurum n s 004 Hanna Olsdatter k e b hm Syerske og steller huset for Hurum n s sønnen Merknad: 2den etage 005 Eugen Karlsen m ug b s Skogarbeider Kristianian s Sætre Birkeli Edvard Eriksen m g b hf Tømmermand Røken n s 002 Cecilie Olsdatter k g b hm Tømmermands hustru Hurum n s 003 Borghild Eriksdatter k ug b d Datter Hurum n s 004 Sigrid Jørgensen k ug b søsterd. Bortsat av fattigvæsenet Hurum n s 005 Ernst Eriksen m ug f s Arbeider med Hurum n tømmerarbeide Trusamf.: Uttrådt av s, intet samfund Sannsynleg opphaldstad:!! Folketeljinga Sætre Furuli Gunerius Mørk m g b hf Arbeider ved dynamitfbr Urskog n s Merknad: 1ste etage 002 Marie Dahl k g b hm Arbeiderhustru Sverige n s 003 Kristen Mørk m ug b s Arbeider ved dynamitfbr Hurum n s 004 Sven Mørk m ug b s Søn Hurum n s 005 Jakob Mørk m ug b s Søn Hurum n s 006 Matæus Mørk m ug b s Søn Hurum n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0628 Hurum 007 Sverre Mørk m ug b s Søn Hurum n s 008 Gunhild Mørk k e b hf's moder Husfarens mor, opsparete Urskog n s penge, intet erhverv Merknad: 2den etage Sætre Støen Karl Hansen m g b hf Skogsarbeider Hurum n s Merknad: 1ste etage 002 Elisabeth Kristensdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Kristian Karlsen m ug f s Matros Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Sydamerika 004 Sigurd Karlsen m ug f s Matros Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 005 Anders Karlsen m ug b s Sjømand Hurum n s Arbeidsledig: l 006 Ole Kaspersen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Fet n s 007 Kristine Nilsdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 008 Karoline Olsdatter k ug b d Datter Hurum n s 009 Alf Olsen m ug b s Søn Røken n s 010 Olga Olsdatter k ug b d Datter Røken n s 011 Hans Antonsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Røken n s Merknad: 2den etage 012 Olga Morberg k g b hm Arbeiderhustru Røken n s Sætre Aasland Andreas Bordvik m g b hf Jægteskipper Hurum n s Merknad: I 1ste etage 002 Anne Tollefsdatter k g b hm Jægteskippershustru Røken n s 003 Jens Johansen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Borge n s 004 Anna Andreasdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 005 Arvid Jensen m ug b s Søn Fredriksstad n s 006 Gudrun Jensdatter k ug b d Datter Hurum n s 007 Dagny Jensdatter k ug b d Datter Hurum n s 008 Olga Jensdatter k ug b d Datter Hurum n s 009 Olaf Andreassen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s Merknad: 2den etage 010 Jenny Martinsdatter k g b hm Arbeiderhustru Røken n s 011 Reidar Andreassen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Aasmundrud Julius Benjaminsen m g b hf Handelsbestyrer i Vågan n s kooperativt selskap 002 Olga Paulsen k g b hm Handelsbestyrers hustru Drammenn s 003 Arvid Paulsen m ug b s Søn av moren Hurum n s 004 Kirsten Eriksen k ug b butikjomfru Butikjomfru Røken n s Sætre Templet Martin Kristiansen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s Merknad: 1ste etage 002 Petra Johansdatter k g b hm Arbeiderkone Røken n 003 Rolf Martinsen m ug b s Søn Hurum n s 004 Elise Martinsdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Teresse Martinsdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Ester Martinsdatter k ug b d Datter Hurum n s 007 Kristian Nilsen m g b hf Jordbruksarbeider Strømmen s 008 Maren Syversdatter k g b hm Jordbruksarbeiderkone Høland n s Sætre Aasly Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Karl Johansen m g f hf Arbeider ved mekanisk Røken n s verksted Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Lovise Pettersdatter k g b hm Arbeiderkone Høland n s 003 Helene Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 004 Anders Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 005 Leiv Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 006 Amalie Larsdatter k ug b bedstemor Vævning Høland n s Sætre Solhøiden Jørgen Abrahamsen m g b hf Maler, ansat ved Røken n s dynamitfabr. 002 Randi Leira k g b hm Malers hustru Storfjord n s 003 Aslaug Jørgensdatter k ug b d Datter Hurum n s 004 Rakel Jørgensdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Knut Jørgensen m ug b s Søn Hurum n s 006 Magnhild Jørgensdatter k ug b d Datter Hurum n s Sætre Sætre bakerbutik Peder Andresen m g b hf Bakermester Aalesundn s Merknad: 1ste etage 002 Elen Skjeflo k g b hm Bakermesterkone Sparbu n s 003 Ulrik Strøm m ug b bakersvend fl Bakersvend Ø. Aker n s 004 Karoline Nærsnæs k e b hm Intet erhverv, føderåd Asker n s Merknad: 2den etage 005 Karl Langseth m ug b hf Amtsgartner Kragerø n s Sætre Sætre Hans Sæthre m g b hf Gårdbruker & iseksportør Hurum n s 002 Petra Hansdatter k g b hm Gårdbrukerkone Røken n s 003 Asta Sæthre k ug b d Datter Hurum n s 004 Ella Sæthre k ug b d Datter Hurum n s 005 Marie Jensdatter k ug b tj Tjenestepike Hurum n s 006 Olivia Guldbrandsdatter k ug b b Budeie Odalen n s 007 Anne Sæthre k e b hf's mor Føderådskone Urskog n s 008 Peder Danielsen m ug b fl Lærer ved privat middelskole V. Moland Sætre Sætre bruk Peder Nyhuus m g b hf Landhandler Sandsværn s 002 Borghild Gudbrandsdatter k g b hm Landhandlerkone Sandsværn s 003 Bjarne Pedersen m ug b s Søn Kongsbergn s 004 Einar Pedersen m ug b s Søn Hurum n s 005 Anna Magnusdatter k ug b tj Tjenestepike Hurum n s 006 Karoline Kristiansdatter k ug b tj Tjenestepike Hurum n s 007 Emma Grøtsberg k ug b butikjomfru Butikjomfru Ø. Toten n s Sætre Sætre bruk, Liebleingården Botolf Vestgård m ug b hf Bestyrer for skogsbruk Storelvedalen n s 002 Ola Sæthre m ug mt el Skogtaksator (kartlægger) Storelvedalen n s Sedvanleg bustad: Storelvedalen 003 Rolf Isaksen m ug mt el Skogbrukslærling Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania 004 Gustav Sand m ug mt el Skogbrukslærling Tjømø n s Sedvanleg bustad: Tjømø 005 Per Pettersen m ug mt el Skogbrukslærling Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0628 Hurum 006 Rino Arvesen m ug mt el Skogbrukslærling Tune n s %Sarpsborg % Sedvanleg bustad: Bodø 007 Torkild Lian m ug mt el Skogbrukslærling Torydal n s Sedvanleg bustad: Torydal 008 Einar Anvik m ug mt el Uteks. skogskoleelev Kviteseidn s Sedvanleg bustad: Sarpsborg 009 Harald Nærsnæs m g b hf Forhv. landhandler (uten indtægt) Røken n s 010 Adolfa Solum k g b hm Poståpner Larkollenn s 011 Bjarne Nærsnæs m ug b s Søn Kristianian s 012 Alf Nærsnæs m ug b s Søn Hurum n s Sætre Sætre bruk, Ole Torkildsen m e b hf Tomtearbeider ved Sætre Hurum n s bruk 002 Anne Torkildsdatter k ug b hm Steller huset for hf og hans Hurum n s sønner 003 Olaf Olsen m ug b s Skogarbeider Hurum n s 004 Hjalmar Olsen m ug b s Skogarbeider Hurum n s 005 Karl Amundsen m g b hf Dagarbeider ved Sætre Hurum n s bruk 006 Hilda Andreasdatter k g b hm Arbeiderkone Hurum n s 007 Sverre Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 008 Inger Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 009 Edvart Andersen m ug mt l Benarbeider Asker n s Sedvanleg bustad: Kristiania Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Sætre Sagabakken Peder Pedersen m g mt hf Gårdbruker S. n s Odalen Sedvanleg bustad: Filtvedt, Hurum Sætre Bråten Teodor Hammerborg m g b hf Formand for skogsarbeide Ø. Eker n s 002 Mina Kristiansdatter k g b hm Formandskone Ø. Eker n s 003 Maren Teodorsdatter k ug b d Datter Hurum n s 004 Ole Teodorsen m ug b s Søn Hurum n s 005 Kristian Teodorsen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Fossum Hans Andersen m g b hf Tomtearbeider ved bruk Blaker n s (Isbr.) Merknad: (Isbr.) E: tilført med blyant 002 Matilde Andreasdatter k g b hm Arbeiderkone Hurum n s 003 Anders Hansen m ug b s Søn Hurum n s 004 Andreas Hansen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Sagaløkken Martin Amundsen m g b hf Dagarbeider Hurum n s 002 Hanna Mikalsdatter k g b hm Arbeiderkone Nesoddenn s 003 Andreas Hansen m g b hf Kjørekarl (arbeidskjøring) Røken n s 004 Ingeborg Johansdatter k g b hm Arbeiderkone Hurum n s 005 Karoline Andreasdatter k ug b d Steller huset for Hurum n s forældrene 006 Anette Andreasdatter k ug b d Lever av opsparede penge Hurum n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 007 Hans Andreassen m g mt s Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s og gårdbruker Sedvanleg bustad: Røken Sætre Granholt Andreas Amundsen m g b hf Tømmermand Hurum n s 002 Tora Georgsdatter k g b hm Tømmermands hustru Håbøl n s 003 Marie Olsdatter k ug b fl Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfbr. 004 Jenny Olsdatter k ug b fl Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfbr. 005 Toralf Olsen m ug b fl Søstersøn til hf Hurum n s 006 Harald Olsen m ug b fl Søstersøn til hf Hurum n s Sætre Bjørndalen Halvor Liabø m g b hf Arbeider ved dynamitfbr Opdal n s 002 Hilda Johansdatter k g b hm Arbeiderhustru Røken n s 003 Johan Halvorsen m ug b s Søn Hurum n s 004 Hagar Halvorsdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Bård Halvorsen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Damstuen Konrad Fredriksen m g b hf Skogarbeider Hurum n s 002 Kristiane Kristiansdatter k g b hm Skogarbeiders hustru Hurum n s 003 Emil Konradsen m ug f s Skogarbeider Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Asker 004 Karl Konradsen m ug f s Skogarbeider Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Asker 005 Alfred Konradsen m ug f s Søn Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Asker 006 Petra Konradsdatter k ug b d Datter Hurum n s 007 Marie Konradsdatter k ug b d Datter Hurum n s Sætre Mørk, nordre Ole Herjusen m g b hf Skogarbeider Kristiansand n 002 Marie Hansdatter k g b hm Skogarbeiders kone Søndli, n s Nedenes 003 Arne Olsen m ug b s Søn Vegårdsheien n 004 Ingeborg Olsen k g mt b Gjerstad n s Sedvanleg bustad: Gjerstad Sætre Mørk, søndre Kristoffer Halvorsen m g b hf Skogsarbeider Ø. Eker n s 002 Gustava Johansdatter k g b hm Skogarbeiders kone Drammenn s 003 Halvor Kristoffersen m ug f s Fyrbøter på dampskib Skoger n s Sannsynleg opphaldstad: Sundsval 004 Ovidia Kristoffersdatter k ug b d Datter Drammenn s 005 Matilde Kristoffersdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Jens Andreassen m ug b bortat av fattigvæsenet Bortsat av fattigvæsenet Hurum n s Folketeljinga Sætre Svendsrud Gulbrand Andreassen m g b hf Skogarbeider og Trøgstad n s pladsbruker 002 Pauline Fredriksdatter k g b hm Skogarbeiderkone Hurum n s 003 Artur Guldbrandsen m ug f s Skogarbeider Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Lier Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0628 Hurum 004 Tordis Guldbrandsdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Jenny Guldbrandsdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Torvald Guldbrandsen m ug b s Søn Hurum n s 007 Sigurd Guldbrandsen m ug b s Søn Hurum n s 008 Petter Guldbrandsen m ug b s Søn !! n s 009 Sigrid Guldbrandsdatter k ug b d Datter !! n s Sætre Holtet Jørgen Olsen m g b hf Skogarbeider, pladsdyrker Hurum n s 002 Inga Kristiansdatter k g b hm Skogarbeiders hustru Hurum n s 003 Kristian Jørgensen m ug f s Skogarbeider Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Lier 004 Asta Jørgensdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Hjørdis Jørgensdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Harald Jørgensen m ug b s Søn Hurum n s 007 Signe Jørgensdatter k ug b d Datter Hurum n s 008 Francis Jørgensen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Skjærlaget Hjalmar Olsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n 002 Inga Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Eidskogen 003 Kristian Olsen m ug b s Søn Hurum n 004 Adolf Olsen m ug b s Søn Hurum n 005 Ingolf Olsen m ug b s Søn Hurum n 006 Borghild Olsen k ug b d Datter Hurum n Sætre Skjærlaget, søndre Ernst Bjurstrøm m g b hf Fyrbøder ved dynamitfabr Vermelandn s 002 Karen Kristoffersdatter k g b hm Fyrbøderskone Amodt, n s Østerdalen Sætre Verpenholmen Kristian Evensen m g b hf Fisker Hurum n s 002 Kristiane Kristiansdatter k g b hm Fiskers kone Røken n s 003 Even Kristiansen m ug b s Søn Hurum n s 004 Even Olsen m g b hf Fisker Hurum n s 005 Sørrine Gundersdatter k g b hm Fiskers kone Hurum n s 006 Hilda Evensdatter k ug b d Steller hus for forældrene Hurum n s Sætre Tangen Bolette Martinsdatter k e b hm Mottar logerende arbeidere Hurum n s 002 Ragnvald Martinsen m ug b s Arbeider ved dynamitfab Hurum n s 003 Bergljot Martinsen k ug b d Datter Hurum n s 004 Gustav Martinsen m ug b s Søn Hurum n s 005 Gudrun Martinsen k ug b d Datter Hurum n s 006 Ole Andresen m ug b fl Gårdsgut hos iseksportør Kongsvinger n s Sætre Tangen Karl Olaussen m g b hf Dagarbeider og fisker Hurum n s 002 Karoline Martinsdatter k g b hm Dagarbeiderkone Hurum n s 003 Olaf Karlsen m ug b s Dagarbeider hos Hurum n s iseksportør 004 Alfred Karlsen m ug b s Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 005 Marta Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 006 Valborg Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 007 Signe Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 008 Harald Karlsen m ug b s Søn Hurum n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sætre Tangen Rikard Johansen m g b hf Jægteskipper Drøbak n s 002 Janna Karlsdatter k g b hm Jægteskippers kone Røken n s 003 Ragnvald Johansen m ug b s Søn Hurum n s 004 Ingeborg Johansen k ug b d Datter Hurum n s 005 Borghild Johansen k ug b d Datter Hurum n s 006 Sverre Johansen m ug b s Søn Hurum n s 007 Sigrid Johansen k ug b d Datter Hurum n s 008 Ragnhild Johansen k ug b d Datter Hurum n s 009 Fredrikke Johansen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Verpen Oline Ellefsdatter k e b hm Pension av militærvæsenet Hurum n s 002 Oskar Karlsen m ug b s Arbeider på dynamitfab Ingeborg Karlsen k ug b d Datter Hurum n s 004 Tor Toresen m ug b s Søn Sætre Verpen Christian Dahl m g b hf Iseksportør Asker n s 002 Maren Jakobsen k g b hm Iseksportørs hustru Næs, n s Romerike 003 Karen Johansdatter k e b tj Tjenestepike Skiptvedtn s 004 Anton Simonsen m ug b tj Tjenestegut (gårdskarl) Kristianian s 005 Sigurd Guldbrandsen m ug b tj Tjenestegut (gårdskarl) Høland n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sætre Verpen Karoline Magnussen Verpen k e b hm Gårdbrukerenke Hurum n s (gårdsbruk) Merknad: Hovedbygningen 002 Jenny Kristoffersdatter k ug b d Gårdbrukerdatter Hurum n s 003 Harald Kristoffersen m ug b s Gårdsbruk Hurum n s 004 Kristian Kristoffersen m ug f s Jægteskipper Hurum n s Sannsynleg opphaldstad: Drammen 005 Ole Jensen m g f hf Arbeider ved cementfabr Ø. Aker n s Merknad: Bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: Røken 006 Pernille Kristoffersdatter k g b hm Arbeiderhustru og driver strikning med strikkemaskin Aamodt, n Østerdalen 007 Hedvik Karlsdatter k ug b ftv. Bortsat av fattigvæsenet Kristianian s 008 Jens Jensen m ug b s Søn Kristianian s 009 Arne Jensen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Aasland Anette Magnussen k ug b hm Intet erhverv Hurum n s 002 Sigurd Rolsdorf m ug b fl Arbeider ved Kristianian s militærvæsenet Merknad: E: 1896 rettet til 1886 med blyant Arbeidsledig: l Sætre Fjeldheim Kristoffer Bråthen m g b hf Arbeider ved dynamitfbr Hurum n s og furer i artilleriet 002 Marie Sørensen k g b hm Furers kone Drøbak n s 003 Nils Kristoffersen m ug b s Søn Hurum n s 004 Kristian Kristoffersen m ug b s Søn Hurum n s 005 Sverre Kristoffersen m ug b s Søn Kristianian s 006 Einar Kristoffersen m ug b s Søn Hurum n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21 s

22 0628 Hurum 007 Marit Kristoffersdatter k ug b d Datter Drøbak n s Sætre Brattebakke Hanna Hansdatter k e b hm Enke uten indtægt Frogn n s Merknad: 1ste etage 002 Anders Sørensen m g b hf Fhv. arbeider ved Hurum n s dynamitfabr. Merknad: 2den etage Arbeidsledig: l 003 Inga Nilsdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s Sætre Bråten Johan Eliassen m g b hf Jordbruksarbeider Røken n s Merknad: g E: Tilført med blyant 002 Hanna Nilsdatter k g b hm Jordbruksarbeiderkone Røken n s Merknad: g E: Tilført med blyant 003 Georg Johansen m b s Arbeider ved dynamitfbr Røken n s 004 Jørgen Johansen m ug b s Søn Røken n s Sætre Peisestuen Johan Larsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Jenny Jonsdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Helga Johansdatter k ug b d Datter Svelvik n s 004 Johan Johansen m ug b s Søn Svelvik n s 005 Olaf Johansen m ug b s Søn Hurum n s 006 Vilhelm Johansen m ug b s Søn Hurum n s 007 Olga Johansdatter k ug b d Datter Hurum n s 008!! Johansdatter* k ug b d Datter Hurum n s Merknad: Udøpt pike Sætre Grytnæs Gabriel Grytnæs m e b hf Gårdbruker Lier n s 002 Dortea Gabrielsdatter k ug b husbererinde Steller huset for familien Røken n s 003 Gustav Gabrielsen m ug b s Har av R.F.A Hurum n s Sjukdom: b 004 Paul Gabrielsen m ug b s Gårdbrukersøn, driver Hurum n s gårdsbruket 005 Anne Olsdatter k ug b tj Budeie Flesberg n s Sætre Grytland, Sætre skole Nils Lislerud m ug b hf Folkeskolelærer Eidsberg n s Merknad: Privatboligen 002 Kirsti Andersen k e b husholderske Husholderske Øier n s 003 Alette Bjørnstad k ug b hm Folkeskolelærerinde Hurum n s Merknad: Skolebygningen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sætre Grytnæshaugen Karl Jensen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s Merknad: I hovedbygningen 002 Othilie Olsdatter k g b hm Arbeidhustru Hurum n s 003 Ole Kristiansen m g b el Bortsat av fattigvæsenet Soner n s Merknad: I bryggerhuset Sætre Grytnæshaugen Julie Kristiansdatter k e b hm Husholderske Hurum n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 002 Jens Nilsen m ug b s Skomaker Hurum n s 003 Kristian Olaussen m ug b el Dagarbeider ved isforretning Hurum n s Sætre Grytnæshaugen Oskar Antonsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Røken n s Merknad: 1ste etage 002 Inga Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Hurum n 003 Sigurd Antonsen m ug b s Søn Hurum n s 004 Erling Antonsen m ug b s Søn Hurum n s 005 John Antonsen m ug b s Søn Hurum n s 006 Karen Kvisle k ug b el Arbeiderske ved dynamitfabr. Merknad: 2den etage 007 Ellida Jørgensdatter k ug b el Arbeiderske ved dynamitfabr. 008 Hilda Konradsdatter k ug b el Arbeiderske ved dynamitfabr Aamodt, n Østerdalen Hurum n s Hurum n s Sætre Grytnæshaugen Anton Iversen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Maren Hansdatter k g b hm Arbeiderkone Aker n s Sætre Grytnæshaugen Engebregt Olaussen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Valborg Antonsdatter k g b hm Arbeiderkone Hurum n s 003 Odd Engebregtsen m ug b s Søn Kristianian s 004 Ragnvald Engebregtsen m ug b s Søn Hurum n s 005 Aksel Engebregtsen m ug b s Søn Hurum n s 006!! Engebregtsen* m ug b s Søn Hurum n s Merknad: Udøpt gut Sætre Hellerud Hans Kristiansen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s 002 Anna Nilsdatter k g b hm Arbeiderkone Røken n s 003 Sara Hansdatter k ug b d Datter Hurum n s 004 Kristian Hansen m ug b s Søn Hurum n s 005 Arild Hansen m ug b s Søn Hurum n s 006!! Hansen* m ug b s Søn Hurum n s Merknad: Udøpt gut 007 Marta Johansdatter k ug b el Arbeiderske ved Hurum n s dynamitfabr. 008 Ingeborg Kristoffersdatter k ug b el Arbeiderske ved dynamitfabr. Drammenn s Sætre Nyland Kristian Olsen m g b hf Smed ved dynamitfabrik Hurum n s 002 Betsy Toresdatter k g b hm Smeds kone V. Aker n s 003 Henry Olsen m ug b s Kjørekarl i Kristianian s handelsforening 004 Bjarne Olsen m ug b s Arbeider ved Kristianian s dynamitfabrik 005 Torbjørn Olsen m ug b s Postkjører Hurum n s 006 Rolf Olsen m ug b s Søn Hurum n s 007 Bergljot Olsen k ug b d Datter Hurum n s Sætre Fjeldheim Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23 s

24 0628 Hurum 001 Susanna Augustdatter k e b hm Steller huset for sønnen Røken n s 002 Arild Magnussen m ug b s Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s Sætre Solbakken Hans Nilsen m g b hf Arbeider ved gårdsbruk Røken n s 002 Laura Kristoffersdatter k g b hm Arbeiderkone Hurum n s 003 Karl Hansen m ug b s Løsarbeider Hurum n s 004 Inga Hansdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Johan Hansen m ug b s Søn Hurum n s Sætre Peterstuløkken, Hansen!! Hansen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Røken n s Merknad: 1ste familie 002 Matilde Nilsdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 003 Asta Hansdatter k ug b d Datter Hurum n s 004 Sigrid Hansdatter k ug b d Datter Hurum n s 005 Harald Hansen m ug b s Søn Hurum n s 006 Olaf Hansen m ug b s Søn Hurum n s 007 Helga Hansdatter k ug b d Datter Hurum n s 008 Kristian Martinsen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s Merknad: 2den familie 009 Marie Ellingsdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 010 Konstanse Kristiansdatter k ug b d Datter Hurum n s 011 Julie Kristiansdatter k ug b d Datter Hurum n s 012 Ivar Johansen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Hevne n s Merknad: 3die familie 013 Jenny Nilsdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 014 Ingvar Ivarsen m ug b s Søn Hurum n s 015 Ragnhild Ivarsdatter k ug b d Datter Hurum n s 016 Olaf Ivarsen m ug b s Søn Hurum n s 017 Karl Bernhardsen m g b hf Arbeider ved Hurum n s dynamitfabrik Merknad: 4de familie 018 Martine Torkildsen k g b hm Arbeiderhustru Hurum n s 019 Helga Bernhardsen k ug b søster hf. søster Hurum n s Sætre Peterstuløkken, Anne Strømhaug k ug b hm Arbeider for dynamitfabr Skofse n s (papirskjæring) Merknad: 1ste familie 002 Olav Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 003 Eugen Eliassen m g b hf Fyrbøter på dampskib Kristianian s Merknad: 2den familie 004 Erikka Torkildsen k g b hm Fyrbøters hustru Hurum n s 005 Ingrid Eliassen k ug b d Datter Hurum n s 006 Karl Jansen m g b hf Arbeider ved dynamitfabr Vermeland s Statsb.: svensk Merknad: 3die familie 007 Tora Olsdatter k g b hm Arbeiderhustru Hurum s Statsb.: svensk Merknad: svensk hustru 008 Ester Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 009 Torbjørn Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 010 Sverre Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 011 Alfhild Karlsdatter k ug b d Datter Hurum n s 012 Frithof Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 013 Harald Karlsen m ug b s Søn Hurum n s 014 Anton Bernhardsen m e b fm. Arbeider ved dynamitfabr Hurum n s Merknad: 4de familie 015 Johanne Andreadatter k ug b husholderske Husholderske Røken n s 016 Bjarne Antonsen m ug b s Søn Hurum n s 017 Lydia Antonsdatter k ug b d Datter Hurum n s 018 Arvid Antonsen m ug b s Søn Hurum n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer