Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0911 Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 240 (kvinner: 122, menn: 118) Bustader i kretsen: 37 Krets: 001 Eikeland Prestegjeld: Herred/by: Eikeland Eikeland (gaard) Lars K. Eikeland m g b hf Gaardbruger n s 002 Ragnhild Eikeland k g b hm Gaardmandskone n s 003 Kittil Eikeland m ug b s Gaardsarbeider n s 004 Ingebjørg Eikeland k ug b d Datter n s 005 Anne Eikeland k ug b d Datter n s 006 Tomas Eikeland m ug b s Søn n s Eikeland Eikeland (gaard) Gunder Hansen m g b hf Gaardbruger og n s træmassearb. 002 Tomine Hansen k g b hm Gaardmandskone Søndeledn s 003 Anna Hansen k ug b d Datter n s 004 Jørgen Hansen m ug b s Søn n s 005 Agnes Hansen k ug b d Datter n s 006 Olga Hansen k ug b d Datter n s 007 Gunda Hansen k ug b d Datter n s 008 Anne Gundersdatter k e b Føderaadskone, Føderaadskone n s hm Eikeland Eikeland (gaard) Kittil Aanonsen m g b hf Gaardbruger n s 002 Rannei Pedersen k g mt Husholderske Husholderske n s Sedvanleg bustad: Risør Eikeland Stifos Ole K. Tomassen m g b hf Formand ved n s træmassefabrik 002 Thora M. Tomassen k g b hm Hustru Søndeledn s 003 Alma Tomassen k ug b d Datter Søndeledn s Eikeland Haave Gustav Gundersen m g b hf Skomaker og gaardbruger Jernskog n s Vermeland, Sverige 002 Rannei Gundersen k g b hm Gaardbrugerkone n s Eikeland Eikeland (gaard) Peder K. Eikeland m g b hf Gaardbruger n s 002 Kari Eikeland k g b hm Gaardmandskone n s 003 Kjersti Eikeland k ug b d Datter n s 004 Kittel Eikeland m ug b s Søn n s 005 Pauline Eikeland k ug b d Datter n s 006 Ole Eriksen m ug b FattiunderstøttetFattigunderstøttet n s Sjukdom: a Eikeland Eikeland (gaard) Anders Eikeland m g b hf Gaardbruger n s 002 Kari Eikeland k g b hm Gaardmandskone n s 003 Ragnhild Eikeland k ug b d Datter n s 004 Gudrun Eikeland k ug b d Datter n s 005 Aanon Eikeland m ug b s Søn n s 006 Amund Eikeland m ug b tj Gaardsarbeider n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 Lars Kittelsen m ug b tj Tjenestegut n s 008 Gunda O. Anneklew k ug b tj Tjenestepige n s 009 Kjersti G. Egdalen k ug b tj Tjenestepige n s 010 Jørgen Bjørnsen m ug b tj Fattigunderstøttet n s Sjukdom: a 011 Ragnhild A. Eikeland k e b Føderaadskone Føderaadskone n s Eikeland Eikeland (gaard) Ole K. Egeland m g f hf Gaardbruger og n s Sliberiarbeide Sannsynleg opphaldstad: Søndeled 002 Berte Egeland k g b hm Gaardmandskone n s 003 Lars Egeland m ug b s Søn n s 004 Olinda Egeland k ug b d Datter n s 005 Olav Egeland m ug b s Søn n s 006 Sigvald Egeland m ug b s Søn n s 007 Anders Egeland m ug b s Søn n s 008 Tomas Egeland m ug b s Søn n s 009 Bent Kittelsen m ug b fl Skogarbeider n s 010 Anne Egeland k ug b d Datter n s Eikeland Eikeland (gaard) Tjostolf Egeland m ug b hf Gaardbruger n s 002 Kittel Simensen m g b hf Gaardsarbeider n s 003 Marte Simensen k g b hm Arbeiderkone n s 004 Olinda Simensen k ug b d Datter n s 005!! Simensen* k ug b d Datter n s Merknad: Udøpt Pige Eikeland Øen Anders Andersen m g b hf Flodemandsarbeider og n s gaardbruger 002 Siri Olsdatter k g b hm Arbeiderkone n s 003 Anders Andersen m ug b s søn n s 004 Olav Andersen m ug b s søn n s 005 Tor Andersen m ug b s søn n s 006 Nils Andersen m ug b s søn n s 007 Sigrid Andersdatter k ug b d Datter n s 008 Kjersti Torsdatter k e mt fl Syarbeiderske n s Sedvanleg bustad: Søndeled Eikeland Øen Vrold Alfsen m g b hf Træmassearb. og gaardbr n s 002 Charlotte Alfsen k g b hm Arbeiderkone Laurvik n s 003 Vilda Charlotte Alfsen k ug b d Datter n s 004 Ingeborg Jørgensdatter k e b fl Gaardbrugerenke n s Eikeland Braatane (gaard) Alf Stiansen m g b hf Skomager og gaardbr n s 002 Johanne Stiansen k g b hm Gaardmandskone n s 003 Alma Stiansen k ug b d Datter n s 004 Inga Stiansen k ug b d Datter n s 005 Peder Stiansen m ug b s Søn n s 006 Jacob Stiansen m ug b s Søn n s 007 Anne Jacobsen k e b Føderaadskone Føderaadskone n s 008 Andreas Johnsen m mt el Skomagersvend Stavangern s Sedvanleg bustad: Ubestemt Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Eikeland Fossen, Eikeland Fattighjem 001 Anne Egderø k e b hm Bestyrerinde n s 002 Mads Rollefsen m g b fl Fattiglem n s Sjukdom: b 003 Anne Johnsdatter k g b fl Fattiglem n s 004 Tonje Ingvaldsdatter k ug b fl Fattiglem n s 005 Anders T. Dobmyren m ug b fl Fattiglem n s Sjukdom: a 006 Erik Venli m g b fl Fattiglem n s 007 Kjersti Venli k g f fl Fattiglem n s Sannsynleg opphaldstad: søndeled 008 Berte Elevebakken k e b fl Fattiglem n s 009 Kjersti Jonsdatter k ug b fl Fattiglem n s 010 Anne Larsdatter k ug b fl Fattiglem n s Sjukdom: b 011 Anne K. Lia k ug b fl Fattiglem n s 012 Simon Vilhelmsen m ug b fl Fattiglem n s 013 Aanon Rokkedalen m ug b fl Fattiglem n s 014 Tellef Th. Braatane m ug b fl Fattiglem n s 015 Randi Tonne Brogeland k ug b fl Fattiglem n s 016 Anne Stranden k ug b fl Fattiglem n s Merknad: 1855 E: Tilført med rød penn Sjukdom: a 017 Elise Albernsdatter k ug b fl Fattiglem Kristianian s 018 Anne K. Jensdatter k e b fl Fattiglem Drangedaln s Merknad: Sidebygningen 019 Jens Stiansen m ug b fl Fattiglem n s Eikeland Fossen, Eikeland %Fattiggaardens Sidebygning % 001 Karen Leiland k e b hm Syerske n s 002 Marte Leiland k ug b d Datter n s Eikeland Fossen Aanon Kittels m g b hf Malmarbeider n s 002 Andrea Kittels k g b hm Arbeiderkone n s 003 Oskar Kittels m ug b s Søn Søndeledn s 004 Kittel Kittels m ug b s Søn Arendal n s 005 Karl Kittels m ug b s Søn Arendal n s 006 Anna Kittels k ug b d Datter Arendal n s 007 Marie Kittels k ug b d Datter Arendal n s 008 Alfred Kittels m ug b s Søn n s 009!! Kittels* m ug b s Søn n s Merknad: Udøpt gut Eikeland Espevik, Eikeland Jørgen Egeland m g f hf Kontorist ved n s træmassefabrik, Furer og Gaardbruger Sannsynleg opphaldstad: Søndeled 002 Ingeborg Egeland k g b hm Gaardbrugerkone Søndeledn s 003 Ingeborg Egeland k ug b d Datter n s 004 John Egeland m ug b s Søn n s 005 Olaf Egeland m ug b s Søn n s 006 Inghart Egeland m ug b s Søn n s 007 Berte Egeland k ug b d Datter n s 008 Liv Rasmusdatter k ug b tj Tjenestepige n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 Eikeland Eikeland Aanon H. Egeland m g b hf Arb. ved træmassefabrik n s 002 Kirstine Egeland k g b hm Hustru n s 003 Halvar Aa. Egeland m g b s Gaardbruger n s 004 Olette Egeland k g b sønnekone Hustru n s 005 Anna Egeland k ug b d Datter n s 006 Anders Egeland m ug b s Arb. ved træmassefabrik n s Eikeland Eie Bendix Torjesen m ug b Fattigunderstøttet n s 002 Marte Torjesdatter k g b Fattigunderstøttet n s 003 Ingeborg Torjesdatter k ug b Tjenestepige n s Eikeland Espevik, Eikeland Ole A. Sunde m g b hf Landhandler, Agent n s gaardbr. og off. Bestillingsmand 002 Marte Sunde k g b hm Gaardbrugerkone Søndeledn s 003 Anders Sunde m ug b s Handelsbetjent n s 004 Olav Sunde m ug b s Gaardsarbeider n s 005 Jørgen Sunde m ug b s Handelsbetjent n s 006 Kjersti Sunde k ug b d Datter n s 007 Berte Kalsen k ug b tj Tjenestepige n s Eikeland Fossen, Eikeland Gunsten Larsen m g b hf Skogarbeider n s 002 Marie Larsen k g b hm Arbeiderkone n s 003 Morten Larsen m ug b s Fattigunderstøttet n s 004 Anne Torjusdatter k e b fl Fattigunderstøttet n s 005 Inger Jørgensdatter k e b hm Syerske og Vaskerkone n s 006 Jørgen Bjørnsen m g f hf omr. Kramhandler Treungenn s Sannsynleg opphaldstad: Risør 007 Karen Knudsdatter k g b hm Vaskerkone n s 008 Anne Jørgensdatter k ug b d Datter n s Eikeland Egelands Verk Aanon Jensen m g b hf Formand v/ n s træmassefabrik 002 Torborg Jensen k g b hm Hustru n s 003 Anny Jensen k ug b d Datter n s 004 Johan Richard Jensen m ug b s Søn n s Eikeland Egelands Verk Lars Nilsen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Hanna Nilsen k g b hm Hustru n s 003 Trygve Nilsen m ug b s Søn n s Eikeland Egelands Verk Ole Bjordammen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Rannei Bjordammen k g b hm Hustru n s 003 Selma Bjordammen k ug b d Datter n s 004 Ingeborg Bjordammen k ug b d Datter n s 005 Sigurd Bjordammen m ug b s Søn n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Eikeland Egelands Verk Karen Akselsdatter k e b hm Enke n s 002 Aksel Andreassen m ug b s Arbeider v/ n s træmassefabrik 003 Helga Andreasdatter k ug b d Datter n s Eikeland Egelands Verk Sigrid Olsen k g b hm Arbeiderkone n s 002 Oluf Olsen m ug b s Søn n s 003 Thora Olsen k ug b d Datter n s 004 Haakon Olsen m ug b s Søn n s 005 Oline Engvaldsen k e b fl Dagarbeiderske Søndeledn s 006 Olga Engvaldsen k ug b fl Sypike n s 007 Inger Olsen k e b hm Syerske v/ Træmassefabrik Holt n s 008 Berte Olsen k ug b d Datter n s Eikeland Egelands Verk Peder Christoffersen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Inger Christoffersen k g b hm Hustru Søndeledn s 003 Stian Pedersen m ug b s Arbeider v/ n s træmassefabrik 004 Jørgen Pedersen m ug b s Arbeider v/ n s træmassefabrik 005 Hans Pedersen m ug b s Arbeider v/ træmassefabrik n s Eikeland Egelands Verk Jørgen Alfsen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Petrine Alfsen k g b hm Hustru n s 003 Kjersti Alfsen k ug b d Datter n s 004 Adolf Alfsen m ug b s Søn n s 005 Nils Alfsen m ug b s Søn n s 006 Ivar Alfsen m ug b s Søn n s 007 Hjørdis Pauline Alfsen k ug b d Datter n s Eikeland Egelands Verk Marie Olsen k e b hm Enkefru underholdes af sin Hollen n s søn 002 Maren Dalen k e b hm Vaskerkone n s 003 Torjus Akselsen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 004 Ingeborg Akselsen k g b hm Arbeiderkone Hollen n s 005 Peder Knudsen m ug b s Arbeider v/ n s træmassefabrik 006 Aksel Torjussen m ug b s Søn n s 007 Arnt Torjussen m ug b s Søn n s 008 Hartvig Torjussen m ug b s Søn n s Eikeland Egelands Verk Kristoffer Pedersen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Karoline Pedersen k g b hm Hustru Sannikkedal n s 003 Petter Kristoffersen m ug b s Søn n s 004 Henry Kristoffersen m ug b s Søn n s 005 Karl Kristoffersen m ug b s Søn n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 Sigvald Kristoffersen m ug b s Søn n s 007 Sverre Kristoffersen m ug b s Søn n s 008 Knut Kristoffersen m ug b s Søn n s Eikeland Egelands Verk Nils Sunde m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Helene Sunde k g b hm Hustru n s 003 Margit Sunde k ug b d Datter n s 004 Hilda Sunde k ug b d Datter n s Sjukdom: b 005 Olav Sunde m ug b s Søn n s Eikeland Egelands Verk Kristen I. Strat m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Emilie Strat k g b hm Hustru n s 003 Isak Strat m ug b s Søn n s 004 Hans Strat m ug b s Søn n s 005 Kjersti Strat k ug b d Datter n s 006 Karsten Strat m ug b s Søn n s Eikeland Strat Merknad: Husliste nr. 32 mangler. E: Opplysningene om bostedet er hentet fra kretslisten Eikeland Eikeland (gaard) Halvor Th. Trydal m g b hf Gaardbruger n s 002 Anne Trydal k g b hm Gaardmandskone n s 003 Torbjørg Halvorsdatter k ug b d Datter n s 004 Tor Halvorsen m ug b s Søn n s 005 Ingebjørg Halvorsdatter k ug b d Datter n s 006 Olav Halvorsen m ug b s Søn n s 007 Gunhild Halvorsdatter k ug b d Datter n s 008 Borghild Halvorsdatter k ug b d Datter n s 009 Abraham Kjelsen m g mt b Tømmermærker Solum n s Sedvanleg bustad: Solum 010 Klara Gaupaas k ug b hm Folkeskolelærerinde Haus n s Eikeland Svaaen (plads) Jens L. Holte m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 002 Ingeborg Holte k g b hm Hustru n s 003 Ingebjørg Holte k ug b d Datter n s 004 Ingebjørg Johanne Holte k ug b d Datter n s 005 Lisa Kjellfred Holte k ug b d Datter n s 006 Borghild Holte k ug b d Datter n s 007 Leif Erling Holte m ug b s Søn n s 008 Valborg Holte k ug b d Datter n s Eikeland Flaten Stener Thorsen m e b hf Arbeider v/ Søndeledn s træmassefabrik 002 Laura Stenersen k ug b d Datter n s 003 Knut Pedersen m g b hf Tommermærker og Søndeledn s arbeider v/ træmassefabrik 004 Alis Pedersen k g b hm Hustru n s 005 Peder Arthur Pedersen m ug b s Søn Risør n s 006 Hedvig Halvorsen k ug mt b Sypige Søndeledn s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Sedvanleg bustad: Søndeled 007 Ole Jansen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik 008 Abigael Jansen k g b hm Hustru n s 009 Johan Olsen m ug b s Arbeider v/ n s træmassefabrik 010 Stener Olsen m ug f s Gaardsarbeider n s Sannsynleg opphaldstad: Søndeled 011 Anna Olsen k ug b d Datter n s 012 Ansgar Olsen m ug b s Søn n s Eikeland Eikeland Andreas Knudsen m g b hf Arbeider v/ n s træmassefabrik og Gaardbruger 002 Ingeborg Knudsen k g b hm Hustru n s 003 Hilda Knudsen k ug b d Datter n s 004 Halvor T. Knudsen m ug b s Søn n s 005 Arnold I. Knudsen m ug b s Søn n s 006 Ragnvald Johnny Knudsen m ug b s Søn n s Eikeland Eikeland Anders Kittelsen m g b hf Arbeidsudygtig n s understøttes af Rigsforsikringsanstalten 002 Andrea Kittelsen k g b hm Hustru Drangedaln s 003 Oskar Andersen m ug b s Søn n s 004 Helene Andersen k ug b d Datter n s 005 Helga Andersen k ug b d Datter n s 006 Anders Magnus Andersen m ug b s Søn n s 007 Hanna Alette Andersen k ug b d Datter n s Merknad: E: Slutt på tellingskreds 1. Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 324 (kvinner: 174, menn: 150) Bustader i kretsen: 57 Krets: 002 Haugen Prestegjeld: Herred/by: Haugen Solaas John Egsaa m g b hf Gaardbruker n s 002 Ingeborg Helene Olsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Bjarne Johnsen m ug b s søn n s 004 Olav Johnsen m ug b s søn n s 005 Arna Johnsdatter k ug b d datter n s 006 Inga Pauline Andersdatter k ug b tj Tjenestepike n s 007 Bent Egsaa m e f Forhenværende Lærer, Øslebø n s Pensjonist Sannsynleg opphaldstad: Grimstad Haugen Fianbakken Ole Nilsen m g b hf Sliperiarbeider n s 002 Anne Lorntsdatter k g b hm Arbeiderkone n s 003 Nils Olsen m ug b s søn n s 004 Anna Lovise Olsdatter k ug b d datter n s 005 Ole Anskar Olsen m ug b s søn n s 006 Karen Olsdatter k ug b d datter n s Haugen Fiane Ragnhild Vævestad k e b hm Vaskekone n 002 Anne Fredriksdatter k ug b d Syerske n 003 Gunstein Skomedal m ug b el Folkeskolelærer Bygland n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 Haugen Haugen ytre Ole Heiland m g b hf Sliperiarbeider n s 002 Johanne Johnsdatter k g b hm Arbeiderkone n s 003 Anne Olsdatter k ug b d datter n s Sjukdom: a 004 Nils Olsen m ug b s Dagarbeider %søn% n s Arbeidsledig: l 005 John Olsen m ug b s søn n s 006 Margit Olsdatter k ug b d datter n s 007 Olav Johan Olsen m ug b s søn n s 008 Jørgen Olsen m ug b s søn n s 009 Konstanse Olsdatter k ug b d datter n s 010 Haakon Olsen m ug b s søn n s Haugen Haugmoen John Stranden m g b hf Snidker n s Arbeidsledig: l Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Jersy Sity N.J. Stilling i Amerika: Snidker Merknad: 002 Gunhild Lorentsdatter k g b hm Haandværkerkone n s 003 Ingeborg Johnsdatter k ug b d datter n s 004 Gunder Lorentsen m e mt b Dagarbeider n s Sedvanleg bustad: Tvedestrand Arbeidsledig: l 005 Halvor Halvorsen m g b hf Sliperiarbeider n s 006 Inga Pedersdatter k g b hm Arbeiderkone n s 007 Kjersti Halvorsdatter k ug b d datter n s 008 Kjersti Kristensdatter k e b fl Hjemmearbeiderske n s Haugen Haugmoen Nils Olsen m g b hf Føderaadsmand n s 002 Ingeborg Gunstensdatter k g b hm Føderaadskone n s 003 Ingeborg Nilsdatter k ug b d datter n s Haugen Haugmoen Severin Thorsen m g f hf Telegrafarbeider n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 002 Maren Johnsdatter k g b hm Arbeiderkone n s 003 Inga Severinsdatter k ug b d datter n s 004 Sigurd Severinsen m ug b s søn n s 005 Martin Kristensen m ug b fl pleiesøn n s Haugen Haugen ytre Olav Olsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Karen Levine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Søndeledn s 003 Torbjørg Olsdatter k ug b d datter n s 004 Gudrund Olsdatter k ug b d datter n s 005 Ingebjørg Olsdatter k ug b d datter n s 006 Elise Egildsdatter k ug b tj Tjenestepike n s 007 Anne Bentsdatter k ug b tj Hjuring n s 008 Kristen Tallaksen m ug b tj Tjenestegut n s 009 Ole Olsen m g b hf fh. Gaardbruker, Rentenist n s 010 Torborg Kristensdatter k g b hm fh. Gaardmandskone Søndeledn s 011 Marie Olsdatter k ug b dd. Rentenist Søndeledn s Haugen Haugen ytre Peder Kittelsen m g b hf Gaardbruker Søndeledn s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 002 Gunhild Olsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Randi Pedersdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Torborg Pedersdatter k ug b d datter n s 005 Olav Pedersen m ug b s søn n s 006 Kjersti Andersdatter k ug b tj Tjenestejente n s Haugen Haugen ytre Ole O. Guttormsen m ug b hf Gaardbruker n s 002 Ossuld Olsen m ug b fl Gaardsarbeider n s 003 Martinius Guttormsen m ug b tj Tjenestegut Tvedestrandn s 004 Marie Olsen k e b hm Husholderske Irland n s 005 Olga Olsen k ug b tj Fjøsjente n s 006 Karen Olsen k ug b tj Tjenestejente n s Haugen Haugen ytre Hans Lorentsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Maren Olsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Ole Hansen m ug b s Gaardmandssøn n s 004 Anne Knutsdatter k e b m Føderaadskone n s 005 Jørgen Andreassen m ug b tj Tjenestegut Søndeledn s 006 Kittel Severinsen m ug b tj Juring Søndeledn s 007 Ingvald Johannesen m ug b el Grubearbeider n s Arbeidsledig: l Haugen Haugen østre Jørgen Kittelsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Anne Taraldsdatter k g b hm Gaardmandskone Søndeledn s 003 Tordis Jørgensdatter k ug b d datter n s 004 Tarald Jørgensen m ug b s søn n s 005 Johanne Jørgensdatter k ug b d datter n s 006 Olav Jørgensen m ug b s søn n s 007 Kittel Jørgensen m ug b s søn n s 008 Katrine Andersen k ug b tj Tjenestejente n s 009 Kittel Olsen m ug b tj Skovarbeider n s Merknad: E: Tilført med rød penn Haugen Fredheim August Gunnuldsen m g b hf Gaardbruker & kjører n s 002 Anne Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Gunda Augustsdatter k ug b d datter n s 004 Halvor Augustsen m ug b s søn n s 005 Thomine Augustsdatter k ug b d datter n s 006 Helga Augustsdatter k ug b d datter n s 007 John Olsen m g b hf Fattigforsørget n s 008 Helge Klausdatter k g b hm Fattigforsørget n s Haugen Dalen Oliver Fr. Griffenfeldt m g b hf Blikkenslager Sandøkkedal n s 002 Anne Marie Olsdatter k g b hm Haandværkerkone Laurdal n s 003 Oskar Griffenfeldt m ug b s Blikkenslagersvend Skien n s 004 Peder Griffenfeldt m ug f s Dagarbeider Kragerø n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 005 Magnus Griffenfeldt m ug f s søn n s Sannsynleg opphaldstad: Skien 006 Johannes Griffenfeldt m ug b s søn n s 007 Oline Griffenfeldt k ug b d datter n s 008 Agnette Griffenfeldt k ug b d datter n s 009 Anna Griffenfeldt k ug b d datter n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 !! Griffenfeldt* k ug b d datter n s Merknad: Udøpt pike Haugen Dalen Ole Pedersen m g b hf Gaardbruker n s 002 Asle Hovorsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Hovor Olsen m ug b s Kjører ved Sliperi n s 004 Anders Olsen m ug b s søn- svak n s 005 Anne Olsdatter k ug b d Tjenestepike n s 006 Inger Olsdatter k ug b d Tjenestepike n s Haugen Braate Halvor Gunnuldsen m ug b hf Kjører ved Sliperi n s 002 Oline Gunnuldsdatter k ug b hm Husholderske n s 003 Ingeborg Tallaksdatter k ug b fl Hjemmearbeiderske n s 004 Gunnulv Stensen m ug b fl Stenarbeider n s Arbeidsledig: l Haugen Dalen (plads) Kristen Hanssen m ug b hf Pladsmand, n s fatigunderstøttet 002 Anne Hansdatter k ug b hm Husholderske n s Haugen Brokeland Jørgen Jensen m g b hf Gaardbruker n s 002 Mari Olsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Anna Jørgensdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Karen Jørgensdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 005 Jens Jørgensen m ug b s Gaardmandssøn n s 006 Anne Gunvaldsdatter k e b m Føderaadskone n s Haugen Brokeland Ole Nilsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Inger Vrolsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Nils Olsen m ug b s Gaardmandssøn n s 004 Marie Olsdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 005 Gunda Olsdatter k ug b d datter n s 006 Berte Olsdatter k ug b d datter n s 007 Ingebjørg Olsdatter k ug b d datter n s 008 Viktor Olsen m ug b s søn n s 009 Lars Olsen m ug b s søn n s 010 Marte Larsdatter k e b m Føderaadskone n s 011 Gunvor Knutsdatter k e mt b Føderaadskone n s Sedvanleg bustad: Valle Haugen Eikelandsvollen Lars Ellingsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Anne Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Søndeledn s 003 Erling Larsen m ug b s søn n s Haugen Brokeland Jakob Lorentsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Allaug Kittelsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Lars Jakobsen m ug b s Kjører ved Sliperi n s Heimvendt norsk-amerikanar: Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Viskonsin Stilling i Amerika: Skov og Sagbrukarbeide Merknad: Merknad: Lars Jakobsen 004 Anne Pedersdatter k e b fl Hjemmearbeiderske n s 005 Jakob Kittelsen m ug b ss. Pleiesøn n s 006 Ragnhild Kittelsdatter k ug b sd. Pleiedtr n s 007 Abraham Kittelsen m ug b ss. Pleiesøn n s 008 Allaug Kittelsdatter k ug b sd. Pleiedtr n s Haugen Brokeland Anders Pedersen m e b hf Gaardbr. & Stenarbeider n s 002 Karen Andesdatter k ug b d datter n s 003 Peder Andersen m ug b s søn n s 004 Olinda Andersdatter k ug b d datter n s 005 Asanda Andersdatter k ug b d datter n s 006 Anne Pedersdatter k ug b hm Husholderske n s Haugen Bjordammen Aanun Olsen m g b hf Sliperiarbeider n s 002 Siri Hovorsdatter k g b hm Arbeiderkone n s 003 Inger Anundsdatter k ug b d Arbeiderske n s 004 Ingeborg Anundsdatter k ug b d Arbeiderske n s 005 Severin Anundsen m ug b s Sliperiarbeider n s Haugen Brokeland Morten Olsen m g f hf Gaardbr. & Skovarbeider n s Sannsynleg opphaldstad: Søndeled 002 Ingeborg Gjertsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Ole Mortensen m ug b s søn n s 004 Thora Mortensdatter k ug b d datter n s 005 Gunder Mortensen m ug b s søn n s 006 Berte Mortensdatter k ug b d datter n s 007 Anne Gjertsdatter k ug b el Arbeiderske n s Haugen Brokeland Knut Alfsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Asborg Jensdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Karen Knutsdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s Haugen Stranden Serine Johnsdatter k e b hm Gaardbrukerenke n s 002 Georg Torkildsen m ug b s Arbeider ved Stenmølle n s Arbeidsledig: l 003 Ingeborg Torkildsdatter k ug b d datter n s 004 Jørgen Torkildsen m ug b s søn n s 005 Ole Johnsen m e b hf Skovarbeider n s 006 John Olsen m ug b s søn n s 007 Kristen Olsen m ug b s søn n s 008 Karen Olsdatter k ug b d datter n s 009 Nils Olsen m ug b s søn n s Folketeljinga Haugen Stiansbraaten Ellef Tallaksen m g b hf Gaardbruker n s 002 Anne Gunnuldsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Anne Ellefsdatter k ug f d datter n s Sannsynleg opphaldstad: Østerholdt, %Øigaren% Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 Haugen Brokeland Peder Vroldsen m g b hf Sliperiarbeider & n s Gaardbruker 002 Kirsten Larsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Valborg Pedersdatter k ug b d datter n s 004 Lars Pedersen m ug b s søn n s 005 Ingeborg Pedersdatter k e b m Føderaadskone n s 006 Gunda Pedersdatter k ug b tj Barnepike n s Haugen Brokeland Morten Ellingsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Dortea Olsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Anne Mortensdatter k ug b d datter n s 004 Gunda Mortensdatter k ug b d datter n s 005 Ingeborg Mortensdatter k ug b d datter n s 006 Erling Mortensen m ug b s søn n s Haugen Brokeland Elling Mortensen m e b hf Gaardbruker n s 002 Morten Ellingsen m ug b s Gaardmandssøn n s 003 Anne Oline Jensdatter k ug b tj Husholderske n s Haugen Brokeland Tallak Kristensen m g b hf Gaardbruker n s 002 Ingeborg Gjiljusdatter k g b hm Gaardmandskone Søndeledn s 003 Marie Tallaksdatter k ug b d datter n s 004 Teresie Tallaksdatter k ug b d datter n s 005 Gudrund Tallaksdatter k ug b d datter n s Haugen Nybu østre Anders Thorsen m g f hf Formand for n s Telegrafarbeide & Gaardbruger Sannsynleg opphaldstad: Ulefos 002 Karen Ingvaldsen k g b hm Gaardmandskone Søndled n s 003 Maren Andersdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Ole Andersen m ug b s søn n s 005 Thor Tørkildsen m g b hf Telegrafarbeider n s Arbeidsledig: l 006 Kari Andersdatter k g b hm Arbeiderkone n s Haugen Nybu østre Knut Haugen m g b hf Folkeskolelærer & Valle n s Gaardbruker 002 Anne Pedersdatter k g b hm Lærer & Gaardmandskone Gunnar Knutsen m ug f s søn n s Sannsynleg opphaldstad: Østerholdt i 004 Per Knutsen m ug b s søn n s 005 Kaare Knutsen m ug b s søn n s 006 Karen Aslaksdatter k b tj Tjenestepike n s Haugen Brokeland Kjerste Jensdatter k e b hm Gaardmandsenke n s 002 John Olsen m ug b s Gaardmandsøn n s 003 Olav Olsen m ug b s søn n s 004 Gunda Olsdatter k ug b d datter n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Haugen Brokeland Anne Marie Knutsdatter k ug b hm Gaardbrukerske n s 002 Knut Sørensen m e b hf Føderaadsmand n s 003!! Olsen m mt Rebslager!! Merknad: E: Alder: vides ikke er tilført med blyant. Sedvanleg bustad:!! Haugen Renstøl Tallak Aabø m g b hf Gaardbruker & Murer n s 002 Anne Marie Jensdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Helga Tallaksdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Olaf Tallaksen m ug b s Gaardmandssøn n s 005 Jens Tallaksen m ug b s Gaardmandssøn n s 006 Thora Tallaksdatter k ug b d datter n s Haugen Renstøl Kjersten Pedersdatter k e b hm Dagarbeiderske n s 002 Peder Pedersen m ug b s søn n s 003 Kirsten Pedersdatter k ug b d datter n s Haugen Renstøl Anders J. Aabø m g b hf Landhandler n s 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm Handelsmandskone n s 003 Inger Nilsdatter k ug b tj Haandtlanger n s Haugen Renstøl Lars Jensen m g b hf Snidker & Maler n s 002 Ingeborg Thorsdatter k g b hm Haandverkerkone n s 003 Gudrund Einertsdatter k ug f dd. Pleiedtr n s Sannsynleg opphaldstad: Mo Haugen Brokeland Tjøstel Kristensen m ug b hf Gaardbruker n s 002 Anne Tjøstelsen k e b hm Føderaadskone n s Haugen Brokeland Ole Tjøstelsen m e b hf Gaardbr. & n s Fløtningsarbeider 002 Anne Olsdatter k ug b hm Gaardmandsdtr n s Haugen Brokeland Ole Hovorsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Helge Olsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Ole Olsen m ug b s Gaardmandssøn n s Folketeljinga Haugen Kals Søren Knutsen m g b hf Gaardbruker & n s Fløtningsarbeide 002 Sissel Bjørnsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Anne Sørensdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Ole Sørensen m ug b s Veiarbeider n s 005 Søren Sørensen m ug b s Gaardmandssøn n s 006 Maren Sørensdatter k ug b d datter n s 007 Signe Sørensdatter k ug b d datter n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 Haugen Gryting Alf Aslaksen m g b hf Snidker & Gaardbruker Vegaardsheien n s 002 Johanne Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Kirsten Alfsdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Nils Alfsen m ug b s Gaardmandssøn n s 005 Ole Peder Alfsen m ug b s søn n s 006 Albert Alfsen m ug b s søn n s 007 Aase Alfsdatter k ug b d datter n s Haugen Gryting Peder Olsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Anne Karine Tjøstelsdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Olav Pedersen m g b s Veiarbeider n s 004 Anne Nilsdatter k g b sk. Arbeiderkone Søndeledn s 005 Maggi Olavsdatter k ug b sd. datter Søndeledn s 006 Anna Pedersdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 007 Jens Aanonsen m ug b tj Hjuring n s 008 Knut Stiansen m ug b el Skovarbeider n s Haugen Gryting Peder Johnsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Ingeborg Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Marte Pedersdatter k ug b d datter n s 004 Gurine Pedersdatter k ug b d datter n s 005 Peder Pedersen m ug b s søn n s 006 Terjer Johnsdatter k ug b fl Hjemmearbeiderske n s 007 Tomine Jørgensdatter k g b sk. Gaardsønskone Holt n s Haugen Rydningen Peder Olsen m g b hf Gaardbr. & Skogarbeider n s 002 Svaanaug Jensdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Ole Pedersen m ug b s Kjører n s 004 Thora Pedersdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 005 Jørgen Pedersen m ug b s Gaardmandssøn n s Haugen Gryting Ole Hejussen m g b hf Gaardbruker n s 002 Anne Pederine Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Herjus Olsen m ug b s Skogarbeider n s 004 Siri Olsdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 005 Kjerste Herjusdatter k ug b Føderaadskone n s Haugen Gryting Jakob Pedersen m g b hf Gaardbruker n s 002 Magnhild Knutsdatter k g b hm Gaardmandskone Vegaardshei n s 003 Kjerste Jakobsdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Peder Jakobsen m g b s Skimaker %Haandv.% n s 005 Karen Pedersdatter k g b sk. Haandværkerkone n s 006 Magnhild Pedersdatter k ug b d datter n s 007 Jakob Pedersen m ug b s søn n s 008 Anne Karine Pedersdatter k ug b d datter n s 009 Sivert Jakobsen m ug f s Snidker n s Sannsynleg opphaldstad: Ultveit i Haugen Blimyr (plads) Knut Pedersen m g b hf Skomager n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

25 002 Kjerste Aasuldsdatter k g b hm Haanverkerkone n s 003 Peder Knutsen m ug b s søn n s 004 Aasuld Knutsen m ug b s søn n s 005 Kjerste Knutsdatter k ug b d datter n s 006 Aasuld Thorbjørnsen m g b hf Skovarbeider n s 007 Aashild Thorbjørnsdatter k g b hm Arbeiderkone n s Haugen Gryting Peder Ossuldsen m g b hf Gaardbr. & Husarbeider n s 002 Kjerste Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone n s 003 Kirsten Pedersdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Lars Pedersen m ug b s søn n s 005 Karen Pedersdatter k ug b d datter n s 006 Kirsten Pedersdatter k ug b d datter n s Haugen Fone Jørgen Tallaksen m g b hf Gaardbruker n s 002 Terjer Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone n s 003 Kirsten Jørgensdatter k ug b d datter n s 004 Kirsten Kristensdatter k e b m Føderaadskone n s Haugen Gryting Sveinung Olsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Ingeborg Jakobsdatter k g b hm Gaardmandskone Vegaardshei n s 003 Ole Sveinungsen m ug b s søn n s 004 Anna Sveinungsdatter k ug b d datter n s 005 Jakob Sveinungsen m ug b s søn n s 006 Ole Ellefsen m ug b fl Føderaadsmand Vegaardshei n s 007 Karen Knutsdatter k ug b tj Tjenestejente n s Haugen Barbulien Peder Olsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Liv Alfsdatter k g b hm Gaardmandskone Vegaardsheien n s 003 Tomine Pedersdatter k ug b d Gaardmandsdtr n s 004 Ole Pedersen m ug b s Snidker n s 005 Kjerste Olsdatter k g b sk. Haandværkerkone n s 006 Peder Olsen m ug b s søn n s 007 Ole Olsen m ug b s søn n s 008 Lovise Olsdatter k ug b d datter n s Haugen Skorstøl Gro Aanonsdatter k e b hm Gaardbrukerenke n s 002 Inger Aanonsdatter k ug b fl Hjemmearbeiderske n s Haugen Skorstøl Jakob Gjertsen m g b hf Gaardbruker n s 002 Oline Augensdatter k g b hm Gaardmandskone Vegaardsheien n s 003 Anders Jakobsen m ug b s Gaardmandssøn n s 004 Jakob Jakobsen m ug b s Gaardmandssøn n s 005 Marte Jakobsdatter k ug b k Gaardmandsdtr n s 006 Berte Jakobsdatter k ug b d datter n s 007 Ole Jakobsen m ug b s søn n s Haugen Skorstøl Ole Alfsen m g b hf Gaardbruker n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 25

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer