Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1243 Os Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 254 (kvinner: 126, menn: 128) Bustader i kretsen: 41 Krets: 001 Søftelandsbygden Prestegjeld: Os Herred/by: Os Søftelandsbygden Gaassand (6 m, 3 k) (6 m, 4 k) 001 Peder Johan Nilsen Gaassand m g b hf gaardbruger Os n s 002 Kari Nilsdatter Gaassand k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Kari Nilsine Pedersdatter k ug f d paa syskole Os n s Gaassand Sannsynleg opphaldstad: Strandvik 004 Barbra Ragnhilde Pedersdatter k ug b d lider av gigt Os n s Gaassand* 005 Nilsine Pedersdatter Gaassand k ug b d som tjenestepige Os n s 006 Johannes Martin Pedersen m ug b s s Os n s Gaassand* 007 Nils Pedersen Gaassand m ug b s s Os n s 008 Karl Johan Pedersen m ug b s s Os n s Gaassand* 009 Georg Johan Pedersen m ug b s s Os n s Gaassand* 010 Olaf Pedersen Gaassand* m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Hatlelien (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Nils Larsen Hatlelien m g b hf Gaardbruger, arbeider Os n s 002 Anna Maria Svendsdatter k g b hm Gaardmandskone Os n s Hatlelien 003 Sivrine Kristine k ug b d er som tjenestepige Os n s Kristoffersdatter 004 Lars Nilsen Hatlelien m ug b s s Os n s 005 Svend Nilsen Hatlelien m ug b s s Os n s 006 Anna Engelina Nilsdatter k ug b d d Os n s Hatlelien* 007 Ole Severin Nilsen Hatlelien* m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Haukeland (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johannes Johnsen Haukeland m g b hf gaardbruger, Os n s bygningsmand S 002 Marta Nilsdatter Haukeland k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Nils Johan Johannesen m ug b s hornblaaser og arbeider Os n s Haukeland 004 John Johannesen Haukeland m ug b s utlært som skogassistent Os n s 005 Barbra Malene Johannesdatter k ug b d som tjenestepige Os n s Haukeland* 006 Johannes Johannesen m ug b s s Os n s Haukeland 007 Jørgine Johannesdatter Haukeland* k ug b d d Os n s Søftelandsbygden Haukeland (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Anna Nilsdatter Haukeland k e b hm Gaardbrugerkone Os n s 002 Nils Rasmusen Haukeland m ug f s arbeider i Odda Os n s Sannsynleg opphaldstad: Odda, Hard. 003 Johannes Rasmusen m ug b s gaardsarbeider Os n s Haukeland 004 Barbra Rasmusdatter k ug b d som tjenestepige Os n s Haukeland 005 Bernhard Rasmusen Haukeland m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Tømmernæs (7 m, 3 k) (7 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1243 Os 001 Wincents Johnsen m g b hf gaardbruger, træskoarb Os n s Tømmernæs 002 Elen Martine Nilsdatter k g b hm gaardbrugerkone Os n s Tømmernæs 003 John Wincentsen Tømmernæs m ug b s gaardsarbeider Os n s 004 Gjertrud Wincentsdatter k ug b d som tjenestepige Os n s Tømmernæs 005 Nils Wincentsen Tømmernæs m ug b s s Os n s 006 Paul Wincentsen Tømmernæs m ug b s s Os n s 007 Wilhelm Wincentsen m ug b s s Os n s Tømmernæs 008 Hilda Mathilde Wincentsdatter k ug b d d Os n s Tømmernæs 009 Gunvald Wincentsen m ug b s s Os n s Tømmernæs 010 Arthur Olaf Wincentsen Tømmernæs m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Røgenes (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Lars Eilefsen Røgenes m g b hf gaardbruger Lyster i n s Sogn 002 Kistine Kristoffersdatter k g b hm gaardbrugerkone Lyster i n s Røgenes Sogn 003 Eilef Larsen Røgenes m ug b s arbeider Lyster i n s Sogn 004 Kristine Larsdatter k ug b d d Lyster i n s Sogn 005 Johanne Larsdatter k ug b d d Lyster i n s Sogn 006 Ragnhilde Larsdatter k ug b d d Lyster i n s Sogn 007 Inga Larsdatter k ug b d d Lyster i n s Sogn 008 Severin Larsen m ug b s s Lyster i Sogn n s Søftelandsbygden Røgenes, Kampen (4 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Hans Steffensen Rød m g b hf Maler og gaardbruger S Os n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Engelina Torstensdatter k g b hm gaardmandskone Fuse n s Prgj. 003 Jørgen Steffensen Rød m ug mt b Maler Os n s Sedvanleg bustad: Rød Heglandsdalen 004 Ingvald Steffensen Rød m ug mt fl fors Gbr og Maler Os n s Sedvanleg bustad: Rød Heglandsdalen 005 Steffen Hansen Røgenes m ug b s Os n s Søftelandsbygden Røgenes (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Lars Johnsen Røgenes m g b hf Skomager, gaardbr Os n s 002 Kristi Olsdatter Røgenes k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Andreas Pedersen Røgenes m ug b s s Bergen n s 004 Peder Ananias Larsen Røgenes m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Sælen (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Anders Engelsen Sælen m g b hf Arbeider og gaardbruger Os n s 002 Eli Gurina Andersdatter k g b hm gaardmandskone Os n s 003 Engel Andersen Sælen m ug b s træskoarbeider Os n s 004 Anders Johan Andersen m ug b s gaardbruger & arbeider Os n s 005 Brita Andersdatter k ug b d som tjenestepige Os n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 006 Karen Andersdatter k ug b d d Os n s 007 Anna Andersdatter k ug b d d Os n s 008 Jenny Andersdatter k ug b d d Os n s Søftelandsbygden Sælen (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Merknad: Bnr. 2a 001 Svend Larsen Sælen m g b hf gaardbruger Os n s 002 Anna Rasmusdatter Sælen k g b hm gaardbrugerkone Bremanger n s 003 Lars Svendsen Sælen m ug b s gaardsarbeider Os n s 004 Ragna Svendsdatter Sælen k ug b d steller i huset Os n s 005 Rasmus Svendsen Sælen m ug b s s Os n s 006 Karl Svendsen Sælen m ug b s s Os n s 007 Anna Svendsdatter Sælen k ug b d d Os n s 008 Inga Svendsdatter Sælen k ug b d d Bergen n s 009 Leonard Svendsen Sælen m ug b s s Os n s 010 Johan Olai Svendsen Sælen m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Sælen (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) Merknad: Bnr. 2b 001 Mons Johannesen Sælen m g f hf sjømand Os n s Sannsynleg opphaldstad: Reiser paa Amerikakysten 002 Kristine Larsdatter Sælen k g b hm arbeider paa planteskolen Os n s 003 Lars Monsen Sælen m ug b s s Os n s 004 Johannes Monsen Sælen m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Sælen, Nybø (2 m, 2 k) (4 m, 1 k) 001 Johannes Paulsen Sælen m g b hf gaardbruger & træskoarb. Os n s 002 Marta Torbjørnsdatter Sælen k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Dedrik Johannesen Sælen m ug f s arbeider i gruper Os n s Sannsynleg opphaldstad: Rjukan Telemarken 004 Paul Johannesen Sælen m ug f s arbeider i gruper Os n s Sannsynleg opphaldstad: Saaheim Telemarken 005 Torbjørn Johannesen Sælen m ug b s s Os n s 006 Agathe Malene Nilsdatter Rød k ug mt b fors husmand Os n s Sedvanleg bustad: Rød Hæglandsdalen Søftelandsbygden Midtsælen (1 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Guro Nilsdatter Sælen k e b hm gaardbrugerkone Os n s 002 Ole Johannesen Sælen m ug f s sjømand Os n s Sannsynleg opphaldstad: Aleksandria Amerika 003 Johannes Johannesen Sælen m ug f s sjømand Os n s Sannsynleg opphaldstad: Holland 004 Johanne Johannesdatter Sælen k ug b d d Os n s 005 Einar Jacobsen m g f fl sjømand 2den maskinist Florøen n s Sannsynleg opphaldstad: Holland 006 Barbra Gurine Joh. Sælen k g b d hjælper sin mor Os n s 007 Gustav J. Einarsen Sælen m ug b fl og s søn Os n s Søftelandsbygden Sælen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johanne Pedersdatter Sælen k e b hm husmandskone Samnanger n s 002 Hans Hansen Sælen m ug b s arbeider paa planteskolen om vaaren Os n s Folketeljinga Søftelandsbygden Sælen (8 m, 3 k) 11 (8 m, 3 k) Paul Johnsen Sælen m g b hf Smed og gaardbruger S Os n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1243 Os 002 Maria Engelsdatter Sælen k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Johanne Paulsdatter k e b bedstemor kaarkone Os n s Tømmernæs 004 Anders Paulsen Sælen m ug b s arbeider i smidjen og med Os n s gaardsarbeide 005 John Paulsen Sælen m ug b s arbeider dels i smidjen og Os n s dels med gaardsarbeide 006 Bernhard Paulsen Sælen m ug b s Os n s 007 Paul Paulsen Sælen m ug b s s Os n s 008 Anna Paulsdatter Sælen k ug b d d Os n s 009 Wincents Paulsen Sælen m ug b s s Os n s 010 Svend Paulsen Sælen m ug b s s Os n s 011 Karl Martin Paulsen Sælen* m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Sælen - Myrland (2 m, 3 k) (1 m, 1 k) 001 Jens Fjærestad m g b hf folkeskolelærer & gaardbr Balestrandn s 002 Maria Fjærestad k g b hm gaardmandskone Balestrandn s 003 Erik K. Distad m ug mt b undervises privat Distad i n s Fjærland Sedvanleg bustad: Fjærland i Sogn 004 Ingeborg B. Fjærestad k ug mt fl gaardmandsdatter Balestrandn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Balestrand 005 Birgit B. Fjærestad k ug mt fl gaardmandsdatter Balestrandn s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Balestrand Sjukdom: Næsten døvstum Søftelandsbygden Søfteland (2 m, 4 k) (2 m, 5 k) 001 Hans D. Jetland Søfteland m g b hf gaardbruger Kirkebø n s Side 14 i Sogn Merknad: Hovedbygningen 002 Gurine Steffensdatter k g b hm gaardmandskone Os n s Søfteland 003 Hilda H. Jetland Søfteland k ug b d d Os n s 004 Synneva Nilsdatter k ug f tj tjenestepige Os n s Kalandseidet Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Steffen Andersen Søfteland m g b bedstefar kaarmand, snedker Os n s Merknad: Føderaadshuset 006 Magdeli Davidsdatter k g b bedstemor kaarkone (krank) Os n s 007 Jørgine Hansdatter Aasen k b tj tjenestepige hos de gamle Os n s Søftelandsbygden Bergstøen (3 m, 6 k) (3 m, 5 k) 001 Nils Olai Engelsen Bergstø m g b hf gaardbruger & arbeider Os n s Merknad: Hovedhuset 002 Ragnhild Monsdatter Bergstø k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Engeline B. Nilsdatter Bergstø k ug b d d Os n s 004 Maria M. Nilsdatter Bergstø k ug b d d Os n s 005 Hans Nilsen Bergstø m ug b s s Os n s 006 Anna M. Nilsdatter Bergstø k ug b d d Os n s 007 Arne Martin Nilsen Bergstø m ug b s s Os n s 008 Marta Kristine Nilsdatter Bø k e mt fl bedstemor kaarkone Os n s Sedvanleg bustad: Bø i Os 009 Brita Nilsdatter Bergstø k e b fl bedstemor kaarkone Os n s Merknad: Føderaadshuset Søftelandsbygden Bergstøen under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nils Nilsen Bergstøen m g b hf bygslemand & arbeider Os n s 002 Marta Karine Eliasdatter k g b hm bygslemands kone Os n s Bergstøen 003 Klara Amanda Karlsdatter Bergstøen k ug b fostedatter Os. komm Bergen n s Digitalarkivet - Arkivverket

15 Søftelandsbygden Søfteland Lonebakken (1 m, 7 k) (2 m, 7 k) 001 Johan Olsen Bergstø m g f hf veieformand & gaardbr. Hyllestadn s Sannsynleg opphaldstad: Stanghelle 002 Cicilie Johannesen k g b hm gaardbrugerkone Samnanger n s 003 Aletta Johansdatter Bergstø k ug b d steller i huset Fane n s Prgj. 004 Elina Johansdatter Bergstø k ug b d arbeider paa planteskolen Samnanger n s 005 Johanne Johansdatter Bergstø k ug b d d Samnanger n s 006 Jenny Johansdatter Bergstø k ug b d d Samnanger n s 007 Anna Johansdatter Bergstø k ug b d d Os n s 008 Ingeborg Johansdatter Bergstø k ug b d d Os n s 009 Alfred Johansen Bergstø m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Søfteland (4 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Ole Andersen Søfteland m g f hf arbeider & gaardbruker Os n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Nedre Rjukan Telemarken 002 Ingeleif Engelsdatter Søfteland k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Arthur Olsen Søfteland m ug b s s Os n s 004 Berger Olsen m ug b s s Os n s 005 Alma Margit Olsdatter k ug b d d Os n s 006 Hanna Olsdatter k ug b d d Os n s 007 Margit Skorpen k ug b tj tjenestepige Aalesundn s 008 Adolf Skorpen m ug b fl pleiesøn Laurvik n s 009 Anders Olsen m g b fl hf kaarmand Os n s Merknad: Føderaadshuset 010 Marta Larsdatter k g b fl hm kaarkone Os n s Søftelandsbygden Søfteland (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Johanne Olsen k ug b fl Frk Lever av renter Domkirkens n s sogn Bergen Sjukdom: sindssvag 002 Karen M. Olsen k ug b fl Lever av renter Domkirkens n sogn Bergen Sjukdom: %noenlunde normal% 003 Brita S. Bergstøen k ug b tj tjenestepige Os n s Søftelandsbygden Søfteland (8 m, 5 k) 13 (8 m, 5 k) Lars Johan Monsen Søfteland m g b hf gaardbruger & arbeider Os n s Merknad: Hovedhuset 002 Kari Olsdatter Søfteland k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Mons Larsen Søfteland m ug b s arbeider paa hvadsomh Os n s 004 John Larsen Søfteland m ug b s gaardsarbeider Os n s 005 Ole Larsen Søfteland m ug b s s Os n s Sjukdom: stum 006 Anna Larsdatter Søfteland k ug b d d Os n s 007 Elias Larsen Søfteland m ug b s s Os n s 008 Leonard Larsen Søfteland m ug b s s Os n s 009 Jørgine Larsdatter Søfteland k ug b d d Os n s 010!! Larsen Søfteland* m ug b s s Os n s Merknad: udøbt guttebarn 011 Hansine Svendsdatter Sanden k ug b tj tjenestepige Os n s 012 Mons Eliasen Søfteland m g b bedstefar kaarmand Os n s Merknad: Føderaadshuset 013 Anna Larsdatter Søfteland k g b bedstemor kaarkone Os n s Søftelandsbygden Søfteland (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15 s

16 1243 Os 001 Johan Monsen Søfteland m g b hf træskjærer og Os n s husflidsarbeider S 002 Borghild Augusta Søfteland k g b hm steller huset Trondhjemn s 003 Astrid Johansdatter Søfteland k ug b d d Os n s 004 Brynjeld Johan Johansen m ug b s s Trondhjemn s Søfteland* 005 Olaug Kristine Johansdatter Søfteland k ug b d d Os n s Søftelandsbygden Søfteland (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Wilhelm Jessen m ug b hf gartner & gaardbr. Vadsø n s 002 Maia Jessen k e b hm Fors Gartner Hammerfest n s 003 Jørgen Iversen m ug b fl fors Gbr Bergen n s Søftelandsbygden Søfteland (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Nilsen Søfteland m g b hf gaardbruger, træskoarb Os n s Merknad: Hovedhuset 002 Karoline Jacobsdatter k g b hm gaardbrugerkone Os n s Søfteland 003 Nils Andreas Hansen m ug b s arbeider Os n s Søfteland 004 Ole Hansen Søfteland m ug b s s Os n s 005 Anna Karine Hansdatter k ug b d d Os n s Søfteland 006 Nils Hansen Søfteland m g b hf %fl% Kaarmand Os n s Merknad: Føderaadsfolk 007 Kristi Nilsdatter Søfteland k g b hm %fl% Kaarkone Os n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Søftelandsbygden Søfteland 8 23, 10 9 (4 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Hans Johannesen Søfteland m g f hf gaardbruger & arbeider Os n s Merknad: Hovedhuset Sannsynleg opphaldstad: Odda Hardanger 002 Nilsine Oline Nilsdatter k g b hm gaardbrugerkone Fane n s Søfteland Prgj. 003 Nils Olai Hansen Søfteland m ug b s arbeider (planteskolen) Os n s 004 Johannes Hansen Søfteland m ug b s gaardsarbeider Os n s 005 Borghild Hansdatter k ug b d d Os n s Søfteland* 006 Hans Hansen Søfteland* m ug b s s Os n s 007 Hilda Hansdatter Søfteland* k ug b d d Os n s 008 Nansi Johanne Hansdatter k ug b d d Os n s Søfteland 009 Arent Jerseng m ug b Fattigunderstøttet Bergen n s Sjukdom: b 010 Elen Maria Hansdatter k e b fl Føderaadskone Bergen n s Merknad: Føderaadshuset Søftelandsbygden Søfteland (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Henrik Johnsen m g b hf Gaardbruger og furer Os n s 002 Marta Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone Os n s 003 John Henriksen m ug b s Gaardsarbeid Os n s 004 Johannes Henriksen m ug b s Søn Os n s 005 Kristian Henriksen m ug b s Søn Os n s 006 Jørgen Henriksen m ug b s Søn Os n s 007 Johanna Kristina Henriksdatter k ug b d Datter Os n s 008 Johanna Paulsdatter k ug b fl Pleiedatter fors Gbr. og Furer Os n s Søftelandsbygden Søfteland (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 001 Ole Johnsen Søfteland m g b hf jernbanevogter, gaardbr. Os n s 002 Gjarna Larsdatter Søfteland k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Jahn Olsen Søfteland m ug f s bygningsmand Os n s Sannsynleg opphaldstad: Slettebakken Aarstad 004 Kristi Olsen Søfteland k ug b d som tjenestepige Os n s 005 Lars Olsen Søfteland m ug b s s Os n s 006 Jørgen Olsen Søfteland m ug b s s Os n s 007 Nils Larsen Søfteland m ug b fl fors. Gbr Bergen n s Folketeljinga Søftelandsbygden Søfteland, Nordal (3 m, 4 k) (4 m, 2 k) 001 Svend Larsen Nordal m g b hf bygningsmand & gaardbr. Os n s S 002 Malene Kristine Johnsdatter k g b hm gaardbrugerkone Fane n s Prgj. 003 Severin Svendsen Nordal m ug f s arbeider (snedker) Os n s Sannsynleg opphaldstad: Odda Hardanger 004 Lars Svendsen Nordal m ug b s bygningsmand Os n s 005 Karia Maria Svendsdatter k g mt d og b hm gaardbrugerkone Nordvik n s Fane Prgj. Sedvanleg bustad: Midtun Fane pr. 006 Gjertrud Andersdatter Midtun k ug mt fl b d Fors Gaardbruker Midtun n s Fane Prgj. Sedvanleg bustad: Midtun Fane 007 Ingeborg Svendsdatter Nordal k ug b d Os n s 008 Hans Svendsen Nordal m ug b s Os n s Søftelandsbygden Søfteland 8 14, 19 5 (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Karl Johannesen m g b hf jernbaneformand Sverige n s landhandler Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Bergen Siste bustad i Amerika: Stilling i Amerika: som sjømand Merknad: 002 Brita Johannesen k g b hm landhandlermadam Evanger n s 003 Johan Johannesen m ug f s værksarbeider Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Markeveien 8 Bergen 004 Fritz Johannesen m ug b s jernbaneekspeditør Dampsgaarden n s Laksevaag 005 Birgitte Johannesen k ug b d postaabnerinde og Aarstad n s bestyrerinde av telefon 006 Klara Johannesen k ug b d Os n s Søftelandsbygden Søfteland (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Brita Johnsdatter Søfteland k ug b el strikking og syarbeide Os n s 002 Hjørdis Ramstad Søfteland k ug b fl fostedatter Kristianian s Søftelandsbygden Søfteland - Rosenlund (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristian Chr. Nordvik m g b hf Brusfabrikant & gaardbr Nordvik n s Fane Prgj. 002 Agnethe Hansdatter k g b hm gaardbrugerkone Os n s 003 Hilda Chr. Nordvik k ug f d skoleelev Os n s Merknad: Overstreka utgaar Sannsynleg opphaldstad: Amtsskolen Stend st. 004 Malvin Chr. Nordvik m ug b s s Bergen n s 005 Kari Chr. Nordvik k ug b d d Bergen n s 006 Betsy Chr. Nordvik k ug b d d Bergen n s 007 Kristian Chr. Nordvik m ug b s s Os n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1243 Os Søftelandsbygden Søfteland under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Ingeborg Nilsen Bergstø k ug b el Syerske Sund n s Prgj. Merknad: Inderst Søftelandsbygden Søfteland nordre (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Anna Karine Andersdatter k g b hm Syerske Os n s Søfteland Merknad: NB! Gustav Gundersen er reist fra Søfteland for 2 1/2 aar siden, og konen har ingen videnskap om ham, saa han er ikke opført i folketallet, da det er uvist, om han lever 002 Andreas Gustavsen Søfteland m ug b s s Os n s 003 Gerda Gustavsdatter Søfteland k ug b d d Os n s 004 Elabeth Larsdatter Sælen k ug b el arbeiderske - helst paa planteskolen Os n s Søftelandsbygden Søfteland, Grønlien (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Didrik Olai Andersen m g f hf Værksarbeider Maskinist Os n s Søfteland Sannsynleg opphaldstad: Bøn st ved Eidsvold 002 Klara Josefine Søfteland k g b hm steller huset Eidsberg n s Smaalenene 003 Anna Maria Andersdatter k ug b d d Askim n s Søfteland 004 Albert Johan Andersen Søfteland Smaalenene m ug b s s Skiptvedtn Smaalenene Søftelandsbygden Søfteland, Solli (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johannes Nilsen Haukeland m g f hf agent Os n s Sannsynleg opphaldstad: Sunds pr. 002 Eli Larsdatter Sælen k g b hm dagarbeiderske Os n s 003 Lars Bertin Johannesen Sælen m ug b s s Os n s Søftelandsbygden Sanden (0 m, 3 k) (0 m, 3 k) 001 Brita Nilsdatter Sanden k e b hm Kaarkone Os n s 002 Kari Johannesdatter Sanden k e b d lever af sine midler Os n s 003 Eli Johannesdatter Sanden k ug b d arbeider paa planteskolen Os n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Søftelandsbygden Ekhaug Planteskole (1 m, 3 k) 1 4 (1 m, 3 k) 001 Hans Marthinsen Skinstad m ug b hf Planteskolebestyrer Mo i N. n s Odalen 002 Ellen Ottilie Marthinsen k ug b hm Husbestyrerinde Østre n s Skinstad Toten 003 Kristine Marie Olaysen Aasen k ug b tj Tjenestepige Os n s 004 Anna Larsen Røkenes k ug b tj Fjøsjente Lyster n s Søftelandsbygden Eikhaug Planteskole under (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Johan Ludvigsen Almeland m g b hf husbondsdreng paa Bergen n s Eikhaug 002 Berte Larsdatter Almeland k g b hm husmor Fane n s Prgj. 003 Gudron Ludvigsdatter k ug b d d Os n s Almeland 004 Laura Benne Ludvigsdatter k ug b d d Os n s Almeland 005 Anna Ludvigsdatter Almeland k ug b d d Os n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket s

19 006 Agnes Berentsen Kalandseide k ug b tj som tjenestepige Bergen n s Søftelandsbygden Eikhaug Planteskole (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Brita Paulsdatter Eikhaug k e b hm kaarkone paa Eikhaug Os n s 002 Svend Andersen Eikhaug m ug b s jordbrugsarbeider Os n s 003 Peder Pedersen Eikhaug m ug b fostersøn fostersøn fos. Os Os n s kommune Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 366 (kvinner: 173, menn: 193) Bustader i kretsen: 45 Krets: 002 Lysekolster Prestegjeld: Os Herred/by: Os Lysekolster Lidaraas 18 3, 6 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Haldorsen Midthus m g b hf Folkeskolelærer og Os n s gaardbruker 002 Anna Knutsdatter k g b hm Folkeskolelærerkone Os n s 003 Haldor Nilsen m ug b s Folkeskolelærersøn Os n s 004 Martha Midthus k e b hm Folkeskolelærerenke Fjeldbergn s (pension) 005 Daniel H. Midthus m ug b s Selvstændig Gaardbruker og Jordbruksarbeider Os n s Lysekolster Aaslund (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Karl Olai Larsen m g b hf Selvstændig Gårdbruker Os n s og jordbrugsarbeide (Løsarbeider) 002 Andrea Steffensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Signe Karlsdatter k ug f d Gbr. Datter Os n s Merknad: Overstreka utgaar Sannsynleg opphaldstad: s Kysthospital 004 Karl Johan Karlsen m ug b s Gbr. Søn Bergen n s 005 Olga Karlsdatter k ug b d Gbr. Datter Bergen n s 006 Gurine Karlsdatter k ug b d Gbr. Datter Bergen n s 007 Alfred Karlsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 008 Karl Johan Nelson m e b el Uhrmaker S Norrkøping s Statsb.: Sverike Arbeidsledig: l Lysekolster Aasen (7 m, 5 k) 12 (7 m, 5 k) Johan Hansen m g b hf Selvstændig Gårdbruker Os n s og Løsarbeider 002 Johanna Johannesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Strandebarm n s 003 Hans Johansen m ug b s Gbr. Søn Os n s 004 Hanna Johansen k ug b d Gbr. Datter Os n s 005 Henrik Hansen m g b hf Selvst. Gaardbruker og Os n s Løsarbeider 006 Berta Steffensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sandvikenn s ved Bergen 007 Harald Henriksen m ug b s Gbr. Søn Sandviken s 008 Klara Henriksdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 009 Sverre Henriksen m ug b s Gbr. Søn Os n s 010 Marta Knutsdatter k e b hm Kaarkone Fane n s 011 Knut Hansen m ug b s Løsarbeider Os n s 012 Harald Johansen m ug b p.s Pleie-Søn Os n s Lysekolster Aasen (2 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Hans Jørgensen m g f hf Selvst. Gaardbruker Askøen n s Arbeider Sannsynleg opphaldstad: Lille-Bergen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1243 Os 002 Brita Kristensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Kristen Hansen m ug b s Gbr. Søn (Jordarbeide) Os n s 004 Hanna Hansdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 005 Inga Hansdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 006 Borghild Hansdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 007 Henrik Hansen m ug b s Gbr. Søn Os n s 008 Gurine Hansdatter k e b hm Kaarkone Os n s Lysekolster Aaserlid (Aasen) (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Svend Mikkelsen m g b hf Selvst. Arbeider (Træsko) Fane n s 002 Kristi Samsonsdatter k g b hm Arbeiderkone Os n s 003 Samson Svendsen m ug b s Selvst. Gaardbruker Os n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Lysekolster Lysekloster (6 m, 7 k) 1 14 (6 m, 8 k) 001 Vibecke Nicolaysen k ug f hm Frk Godseierske (Formue) Bergen n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Fane 002 Sina Johnsdatter k ug b tj Tjenestepike (Husgjerning) Masfjorden n 003 Marta Johnsdatter k ug b tj Tjenestepike Masfjorden n s (Husgjerning) 004 Paul Olsen Lilletvedt m g b hf Gaardsforpagter Fane n s Merknad: Forpagterhuset 005 Necolaia Tollefsdatter k g b hm Forpagterkone Jølster n s 006 Gjertrud Paulsdatter k ug b d Forpagterdatter Fane n s 007 Ole Paulsen m ug b s Forpagtersøn Fane n s 008 Anna Paulsdatter k ug b d Forpagterdatter Fane n s 009 Tollef Paulsen m ug b s Forpagtersøn Fane n s 010 Peder Johnsen Salbuvik m ug b tj Gaardsdreng Os n s 011 Hans Hansen Udgjerdet m ug b tj Gaardsdreng Os n s 012 Henrik Hansen Lilletvedt m ug b tj Gaardsdreng Fane n s 013 Berta Tollefsdatter k ug b tj Tjenestepike (Gårdsarbeid) 014 Marta Johnsdatter Salbuvik k ug b tj Tjenestepike (Gårdsarbeid) Jølster n s Os n s Lysekolster Rindedalen (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Nikolai Hansen m g b hf Gaardbruker og Arbeider Os n s Bygselmand (Gartner) 002 Anna Martinusdatter k g b hm Gaardbrukerkone Evanger n s 003 Hans Nikolaisen m ug b s Gbr. Søn Aarstad n s 004 Karl Johan Nikolaisen m ug b s Gbr. Søn Aarstad n s 005 Magnus Nikolaisen m ug b s Gbr. Søn Os n s 006 Olav Nikolaisen m ug b s Gbr. Søn Os n s 007 Anfin Nikolaisen m ug b s Gbr. Søn Os n s 008 Anna Evensdatter Krokeide k ug b tj Tjenestepike (Gårdsarb) Fane n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Lysekolster Sjøbøen (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Ole Evensen m g b hf Gaardbruker Os n s (Bygselmand) 002 Kristina Sjursdatter k g b hm Gaardbrukerkone Skjold n s (Ryfylke) 003 Agnes Olsdatter k ug b d Gbr. Datter (Gårdsarb) Os n s 004 Dagny Olsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 005 Eivind Olsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 006 Sigurd Olsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 007 Oline Olsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 008 Johannes Olsen m ug b s Gbr. Søn Os n s s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 009 Elias Johannesen m g b hf Husmand uten jord alm Tysnæs n s Dagarbeide Merknad: Husmandsboligen 010 Lovise Monsdatter k g b hm Husmandskone Masfjorden n s (Torsvik) Lysekolster Kalvetræet (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Martin Larsen m g b hf Gaardbruker Os n s (Bygselmand) Stenhugger 002 Johanna Vintsentsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Aarstad n s 003 Lars Martinsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 004 Kari Martinsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 005 Andrea Larsdatter k ug b tj Tjenestepike (Gårdsarb) Os n s 006 Lars Baardsen m g b hf Kaarmand Os n s 007 Malena Hansdatter k g b hm Kaarkone Os n s 008 Anna Larsdatter k e b fl fors Gbr kaarmand Os n s Lysekolster Sørstrømmen (5 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Isak Nilsen m g f hf Gaardbruker Os n s og Bygselmand (Fabrikarbeider) Sannsynleg opphaldstad: Odda fabrikker Hardanger 002 Ragnhild Nilsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Bø i n s Manger 003 Haldor Isaksen m ug b s Gbr. Søn Os n s 004 Karl Isaksen m ug b s Gbr. Søn Os n s 005 Gunvald Isaksen m ug b s Gbr. Søn Os n s 006 Nils Isaksen m ug b s Gbr. Søn Os n s 007 Anders Nilsen m e b fl (tj) Kaarmand Os n s Sjukdom: %blind ene øie% 008 Karen Nilsdatter k ug b d Arbeiderske (tjenestepike uden løn) Bø i n s Manger 009 Hanna Henriksdatter k ug b Datter Os n s Lysekolster Sørstrømmen (5 m, 4 k) (7 m, 4 k) 001 Lars Vincentsen m g f hf Bygselmand Gaardbruker Os n s og Bygningsmand Sannsynleg opphaldstad: Tysnæs 002 Gurine Nilsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Vintsents Larsen m ug f s Fabrikarbeider Os n s Sannsynleg opphaldstad: Odda fabrik Hardanger 004 Vilhelm Larsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 005 Brita Larsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 006 Levi Larsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 007 Nils Larsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 008 Rognal Larsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 009 Ragnhild Larsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 010 Johannes Larsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 011 Vintsents Vintsentsen m e b fl Kaarmand Os n s Lysekolster Nordstrømmen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Tollefsen m e b hf Gaardbruker Os n s (Bygselmand) & Dagarbeider 002 Tollef Olsen m ug b s Gbr. Søn (Løsarbeider) Os n s 003 Nils Olsen m ug b s Gbr. Søn (Løsarbeider) Os n s 004 Lina Olsdatter k ug b d Gbr. Datter (Huslig Os n s gjerning) 005 Sina Olsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 006 Martin Olsen m ug b s Gbr. Søn Os n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1243 Os Lysekolster Nordstrømmen (4 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Peder Johannesen m g b hf Gaardbruker Bygselmand Samnanger n s 002 Kari Sjursdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Joakim Halvorsen m ug b fl Pleiesøn (Gaardsarbeide) Os n s 004 Ragna Andersdatter k ug b fl Pleiedatter fors. Gbr Stavangern s (Bygselmand) 005 Kari Andersdatter k e mt b Kaarkone Os n s (Kalvetræ) Sedvanleg bustad: Ryland Herlø 006 Johannes Pedersen m g f hf Fabrikarbeider Os n s Sannsynleg opphaldstad: Odda fabrikker Hardanger 007 Ingeborg Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Ullensvang n s 008 Peder Johannesen m ug b s Arbeider Søn Os n s 009 Ingvald Johannesen m ug b s Arbeider Søn Odda n s Hardanger Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Lysekolster Spireviken lille (3 m, 6 k) 1 10 (4 m, 6 k) 001 Jakop Nilsen m g b hf baatbygger og Selvstendig Os n s Gaardbruker S Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Os herred Siste bustad i Amerika: Chichikan by i Alaska Stilling i Amerika: Saylor ombord i stimer Merknad: 002 Anna Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Kristian Jakopsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 004 Juanna Jakopsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 005 Brita Jakopsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 006 Alfred Torbjørnsen m g f hf Sjømand Samnanger n s Sannsynleg opphaldstad: Besager nær Stoksund Norrland 007 Nikolina Jakopsdatter k g b hm Sjømandskone Os n s 008 Ingrid Alfredsdatter k ug b d Sjømandsdatter Os n s 009 Nils Jakopsen m g b hf Føderaadsmand (Fisker) Os n s Merknad: Føderaadshuset 010 Brita Paulsdatter k g b hm Føderaadskone Os n s Lysekolster Spireviken (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Nils Engelsen m g b hf Trandamper og selvstendig Os n s Gaardbruker %Sørstrønen % 002 Malena Nilsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Nils Nilsen m ug f s Grbr. Søn Os n s (Trantilvirkning) Sannsynleg opphaldstad: Sæle i Fane 004 Engel Nilsen m ug b s Grbr. Søn Os n s (Trantilvirkning) 005 Haldor Nilsen m ug b s Gaardbrukersøn Os n s 006 Daniel Nilsen m ug b s Gaardbrukersøn Os n s 007 Synneva Nilsdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Os n s Lysekolster Spireviken (4 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Anders Andersen m g b hf Fisker og selvstændig Fuse n s Gaardbruker 002 Anna Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Fuse n s 003 Ole Andersen m ug b s Arbeider Fisker Os n s (Løsarbeider) 004 Hans Andersen m ug b s Arbeider (motor) Os n s 005 Hanna Andersdatter k ug b d Gaardbrukerdatter Os n s 006 Barbru Andersdatter k ug b d Gaardbruker Datter Os n s 007 Johan Andersen m ug b s Gaardbruker Søn Os n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 008 Anders Olai Andersen m g f hf Arbeider (vei) Fane n s Sannsynleg opphaldstad: Sæle i Fane 009 Johanne Fredriksdatter k g b hm Arbeiderkone Fane n s Lysekolster Eikeviken (Eikemyren) (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Rasmus Larsen m g b hf Sømand og selvst Os n s Gaardbruker 002 Elisa Eriksen k g b hm Sømandskone Aalesundn s 003 Laurits Rasmussen m ug f s Sømand Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Ombord i dampskibet Eko, ankommer til Bergen 004 Varda Rasmussen k ug b d Sømands Datter Os n s 005 Rasmus Rasmussen m ug b s Sømands Søn Os n s 006 Larsina Rasmusdatter k ug b d Sømands Datter Os n s 007 Mathilde Rasmusdatter k ug b d Sømands Datter Os n s Lysekolster Leirvaagen (5 m, 4 k) (8 m, 5 k) 001 Lars Larsen m g b hf Baatbygger og selvstændig Os n s Gårdbruker S Merknad: Lars Larsen cenior 002 Kari Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Rasmus Johan Larsen m ug f s Stenarbeider Os n s Sannsynleg opphaldstad: Sæle i Fane 004 Ole Annanias Larsen m ug f s Stenarbeider Os n s Sannsynleg opphaldstad: Sæle i Fane 005 Jonas Bertin Larsen m ug b s Gaardbrukersøn Os n s 006 Amalie Larsdatter k ug f d Gbr. Datter Os n s Sannsynleg opphaldstad: Lungegårdens sykehus i Bergen 007 Elisa Larsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 008 Karina Larsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 009 Alfred Olavsen m ug b fl Pleiesøn Bergens fattigv Os n s 010 Lars Andreas Larsen m g f hf Veiarbeider Os n s Sannsynleg opphaldstad: Sæle i Fane 011 Ceselia Bertelsdatter k g b hm Veiarbeiders Kone Opdal i Tysnæs 012 Leonard Larsen m ug b s Arbeidersøn Os n s 013 Konrad Krstf. Larsen m ug b s Arbeidersøn Os n s Lysekolster Boderne (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Nilsen Midthus m g b hf Gaardbruker, forpagter Os n s Landhandler og Poståpner 002 Marie Johannesdatter k g b hm Landhandlerkone Stamnæs n s (Nordland) 003 Marie Larsdatter k ug b tj Tjenestepike (Gårdsarb) Os n s Lysekolster Søvik (6 m, 7 k) 14 (7 m, 7 k) Merknad: Husliste 20b: Landhandlersted Tilhørende under Gaardsnr 17 Bruksnr 5. E: Bostdet har to huslister 20a og 20b. 001 Peder Olsen m g b hf Selvstændig Gaardbruker Os n s og Bygningsmand 002 Kristine Villumsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Anna Pedersdatter k ug b d Gaardbruker Datter Os n s 004 Ingvald Pedersen m ug b s Gaardbruker Søn Os n s (Jordbruksarb) 005 Harald Nilsen m ug b fl Pleiesøn fors. Gbr. og alm Os n s arbeider 006 Ingeborg Pedersdatter k e b fl Kaarkone Os n s 007 Nils Nilsen m g f hf Bestyrer av Landhandlerforening og båtbygger S Os n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23 n s

24 1243 Os Sannsynleg opphaldstad: Bergen 008 Mette Hansdatter k g b hm Landhandlerskone Os n s 009 Marie Nilsdatter k ug b d Landhandler Datter Os n s (Butikarb) 010 Borghild Nilsdatter k ug b d Landhandler Datter Os n s 011 Nikolai Nilsen m ug b s Landhandler Søn Bergen n s 012 Hanna Nilsdatter k ug b d Landhandler Datter Bergen n s 013 Karl Nilsen m ug b s Landhandler Søn Os n s 014 Alfred Nilsen m ug b s Landhandler Søn Os n s Lysekolster Søvik (6 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Mons Nilsen m g b hf Båtbygger og selvstendig Os n s Gårdbruker S 002 Dordi Johnsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Daniel Haldorsen m ug b fl Pleiesøn Os n s 004 Daniel Monsen m g b hf Båtbygger og selvstendig Os n s Gårdbruker S 005 Mathilde Rasmusdatter k g b hm Gaardbrukerkone Bø n s (Manger) 006 Hilda Danielsdatter k ug b d Gbr. Datter Os n s 007 Ragnvald Danielsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 008 Mons Danielsen m ug b s Gbr. Søn Os n s 009 Kristian Nilsen m g mt hf Selvstændig Gaardbruker Os n s og Bygningsmd Sedvanleg bustad: Drange Os kom. Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Lysekolster Søvik (2 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Lars Johnsen m g f hf Selvstændig Gaardbruker Os n s og Løsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Ragnhild Nilsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Gurine Hansdatter k ug b tj Tjenestepike Os n s (Gårdsarbeide) 004 John Larsen m g b hf Kårmand (Båtbygger) S Os n s 005 Brita Olsdatter k g b hm Kaarmandskone Os n s 006 Anders Johnsen m g b hf Husmand (uten jord) Træ Os n s Sten Arbeider Merknad: Husmandsstue 007 Lina Haldorsdatter k g b hm Arbeiderkone Os n s 008 Borghild Pedersdatter k ug b fl Pleiedatter fors. husmand Os n s Lysekolster Neset (Søviknæs) (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Peder Albrigtsen m g b hf Selvstændig Gaardbruker Os n s 002 Kristine Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Velina Pedersdatter k ug b d Gaardbruker Datter Os n s 004 Anders Olai Pedersen m ug b s Gaardbruker Søn Os n s 005 Margit Pedersdatter k ug b d Gaardbruker Datter Os n s 006 Engel Pedersen m ug b s Gaardbruker Søn Os n s 007 Gurina Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike (Gårdsarb) Samnanger n s 008 Albrigt Pedersen m g b hf Kaarmand Os n s 009 Velina Engelsdatter k g b hm Kaarmandskone Os n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Lysekolster Lilleneset (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Erik Olsen m g b hf Fisker og Selvstendig Aarstad n s Gaardbruker 002 Brita Albrigtsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Os n s 003 Marie Eriksdatter k ug b d Gaardbruker Datter Os n s 004 Albrigt Eriksen m ug b s Gaardbruker Søn Os n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer