Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2780 (kvinner: 1366, menn: 1414) Bustader: 383 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 165 (kvinner: 86, menn: 79) Bustader i krinsen: 25 Krins: 001 Herred/by: Skjervøy herred Folketeljinga Manskarvik under Anders Andersen m g f hf Fisker Husmand gaardbruger 1849 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: f 002 Beret Anna Andersen k g b hm Husmd?? Husstel 1853?? Skjervøy 003 Anders Andersen m ug f s Fisker 1884 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Spitnæs Etnisitet: n %b% 004 John Andersen m ug b s Søn 1886 Kvænangen Tr 005 Nils Andersen m ug f s Søn 1888 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland Etnisitet: n %b% 006 Johan Peder Andersen m ug b s Søn 1893 Skjervøy 007 Carl A. Andersen m ug b s Søn 1895 Skjervøy 008 Anne Andersen k ug b tj Fjøspige 1843 Kvænangen Tr Manskarvik under Martin Johannessen m ug b hf Fisker og Husmand 1874 Kvænangen Tr gaardbruger Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Boden Etnisitet: n %b% 002 Martha Nilsen k e b hfs Moder Husstel 1838 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: n %b% 003 Sofie Johannessen k ug b Søster Fjøsstel 1870 Nord-Reisen Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: n %b% 004 Martha Eriksen k ug b tj Husstel 1873 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 005 Peder A. Andersen m ug b fl Fisker 1847 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Boden Etnisitet: f Meiland Mikal Nilsen m g b hf Gaardbruger S Fisker 1851 Skjervøy 002 Sigrid Nilsen k g b hm Grdbrugerkone Husstel 1849 Kvænangen Tr 003 Hans Mikalsen m ug b s Fisker gaardsarbeider 1881 Skjervøy 004 Anna Mikalsen k ug b d Fjøsstel 1883 Skjervøy 005 Petrikka Mikalsen k ug b d Fjøsstel 1885 Skjervøy 006 Nils Andersen m g f hf Inderst Fisker 1865 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: n %b% 007 Kristine Andersen k g b hm Inderstkone Hustel 1878 Skjervøy 008 Leonard?? Nilsen m ug mt b s Skoleelev 1892 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hukønes Etnisitet: n %b% 009 Nils Andersen m ug mt b s Skoleelev fors. af Husmand 1888 Skjervøy og Fisker? Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Mandskarvik Etnisitet: n %b% Meiland Per Nilsen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1838 Skjervøy Registreringssentral for historiske data Side 9

10 1941 Skjervøy herred Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 002 Aasel Thomassen k g b hm Husstel gaardmanskone 1840 Kvænangen Tr 003 Peder Andersen m ug b tj Fiskeri og Gaardsstel 1868 Loppen 004 Johan P. Mikkelsen m ug b tj Fiskeri 1876 Kvænangen Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 005 Beret Olsen k ug b tj Fjøsstel 1861 Reisen Tr Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 006 T. Ulltang?? m ug mt fl Skolelærer? ved Folkeskole 1875 Førde NB Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Oxfjord 007 Alette Jenssen k ug b Pleiedatter Husstel 1875 Reisen Tr Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 008 Peder Isaksen m ug mt Skoleelev (s) b Søn fors. af gaardbr. og fisker 1889 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hukø Etnisitet: l %b% 009 Charlotte Isaksen k ug mt Skoleelev (d) b Datter fors. af gaardbr. og 1890 Skjervøy Fisker Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hukø Etnisitet: l %b% 010 John Isaksen m ug mt Skoleelev (s) b Søn fors. af gaardbr. og fisker 1892 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hukø Etnisitet: l %b% Meiland under Ole Olesen m ug b hf Husmd. m j Fisker 1877 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 002 Ellen Marie Olesen k ug b hfs Søster Husstel 1870 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 003 Anna Olesen k ug b fl (Søster) Fjøsstel 1875 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 004 Johanna Olesen k ug b fl (Søster) Intet (Fattigvæsenet) 1887?? Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a (stum) Etnisitet: l %b% 005 Marie Salamonsen k ug b Pleiedatter Pleiedatter? fors. af Inderst 1890 Skjervøy og Fisker Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% Meiland under 2 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Larsen m e b hf Husmd. u j Fisker 1846 Kvænangen Tr %b% 002 Johan Johannessen m ug b s Fisker 1866 Skjervøy %b% 003 Ragnhild Larsen k e b hm Inderstenke Husstel 1850 Kvænangen 004 Ole Olaussen m ug f s Fisker 1876 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: lf %b% Meiland Nils Nilsen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1864 Skjervøy 002 Marie Nilsen k g b hm grdbrugskone Husstel og 1861 Kvænangen Tr Fjøsstel 003 Hanna Nilsen k ug b d Datter 1890 Skjervøy 004 Marie Nilsen k ug b d Datter 1892 Skjervøy 005 Josefine Nilsen k ug b d Datter 1895 Skjervøy 006 Nils Nilsen m ug b s Søn 1896 Skjervøy 007 Brita Johannessen k ug b tj Fjøsstel 1884 Skjervøy Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga Salamon Johannessen m g b hf Inderst Fisker 1874 Kvænangen 009 Inger Pedersen k g b hm Inderstkone Husstel og 1875 Skjervøy Fjøsstel Meiland under Mathias Nilsen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1865 Skjervøy 002 Eva Nilsen k g b hm gaardbrugerkone Husstel og 1871 Kvænangen Tr Fjøsstel 003 Johan Nilsen m ug b s Søn 1894 Skjervøy 004 Anna Nilsen k ug b d Datter 1895 Skjervøy 005 Mathias Nilsen m ug b s Søn 1897 Skjervøy 006 Ellen Mikkelsen k ug b tj Fjøsstel 1877 Skjervøy 007 Ellen Nilsen k e f hfs Moder Haandarbeide Spinding 1835 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvænangen Etnisitet: f %b% 008 Hanna Nilsen k ug mt d Skoleelev af fisker 1888 Tromsø Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hukø Meiland under Nils Henriksen m g f hf Fisker Gaardbruger 1867 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: n %b% 002 Inger Larsen k g b hm Husstel og Fjøsstel 1862 Reisen Tr grdmandskone Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l 003 Elise Nilsen k ug b d Datter 1894 Skjervøy 004 Ragnhilde Kristine Nilsen k ug b d Datter 1895 Skjervøy 005 Johannes Nilsen m ug b s Søn 1898 Skjervøy 006 Anne Mikkelsen k ug b tj Barnepige 1888 Skjervøy Meiland Johan Henriksen m ug f hf Fisker og gaardbruger 1868 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: b 002 Anna Henriksen k g b hfs Moder Fjøsstel og Husstel 1846 Skjervøy husbestyrerinde 003 Lars P. Henriksen m ug f fl Fisker 1875 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: b 004 Aasel Henriksen k ug b fl Husstel 1880 Skjervøy 005 Hans Henriksen m ug b fl Fisker 1881 Skjervøy 006 Anna Henriksen k ug b hfs Søster Haandarbeide Spinding og Vævning 1885 Skjervøy Meiland under 2 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1941 Skjervøy herred 001 Henrik Wilhelmsen m g f hf Husmd. u j Fisker 1858 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: n %b% 002 Sofie Wilhelmsen k g b hm Husmdskone Husstel 1864 Sverige 003 Anna Wilhelmsen k ug b d Husstel 1884 Skjervøy 004 Johan Wilhelmsen m ug b s Søn 1887 Skjervøy 005 Inger Wilhelmsen k ug b d Datter 1889 Skjervøy 006 Jens Wilhelmsen m ug b s Søn 1892 Skjervøy 007 Ida Wilhelmsen k ug b d Datter 1894 Skjervøy 008 Hans S. Wilhelmsen m ug b s Søn 1897 Skjervøy 009 Carl Wilhelmsen m ug b s Søn Skjervøy 010 Brita Johannessen k e f fl Spinding Haandarbeide 1830 Sverige Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hukø Etnisitet: f Meiland under Isak Persen m g f hf Fisker og gaardbruger 1867 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: lf 002 Ragnhild Persen k g b hm gaardbrugerkone Fjøsstel og 1874 Skjervøy Husstel 003 Eline Persen k ug b d Datter 1896 Skjervøy 004 Anne Nilsen k ug mt fl d Husstel 1876 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Grundfjord Etnisitet: n %b% 005 Thomas Nilsen m ug b fl Gaardsarbeide 1855 Skjervøy Meiland Jacob Persen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1865 Skjervøy 002 Nikoline Persen k g b hm Fjøs og Husstel 1863 Skjervøy grdbrugerkone 003 Nils Persen m ug b s Søn 1889 Skjervøy 004 Mikal Persen m ug b s Søn 1891 Skjervøy 005 Jacob Persen m ug b s Søn 1893 Skjervøy Meiland (Sørvold) under Morten Johannessen m e b hf Fisker og Gaardbruger 1853 Skjervøy 002 Morten Mortensen m ug b s Fisker Gaardarbeider 1882 Skjervøy 003 Mikkine Mikkelsen k ug b tj Husstel 1880 Skjervøy 004 Peder A. Andersen m g f fl Svigersøn Inderst Fisker 1869?? Kvænangen Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: f 005 Marie Mortensen k g b fl d Inderstkone Fjøsstel 1870 Skjervøy 006 Magna Pedersen k ug b hfs Datter 1895 Skjervøy Datterdatter Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Martin Pedersen m ug b hfs Dattersøn Søn 1898 Skjervøy 008 Peder Pedersen m ug b hfs Dattersøn Søn Skjervøy Lillehukø (Hukønæs) under 3 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Nilsen m g f hf Fisker og Husmand 1854 Karlsø Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik 002 Hansine Nilsen k g b hm Fjøs og Husstel 1856 Tromsø (Husmandskone) 003 Eline Nilsen k ug b d Husstel 1883 Skjervøy 004 Halfdan Nilsen m ug f s Fiskeri 1885 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik 005 Arthur Nilsen m ug b s Søn 1887 Skjervøy 006 Johannes Nilsen m ug b s Søn 1890 Skjervøy 007 Haakon Nilsen m ug b s Søn 1892 Skjervøy 008 Hjalmar Nilsen m ug b s Søn Skjervøy Hukø Isak Isaksen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1864 Skjervøy 002 Nelle Isaksen k g b hm grdbrugerkone Husstel og 1861?? Skjervøy Fjøsstel 003 Peder M. Isaksen m ug f s Søn 1888 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland Etnisitet: n %b% 004 Charlotte Isaksen k ug f d Datter 1890 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland Etnisitet: n %b% 005 John Isaksen m ug f s Søn 1891 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland Etnisitet: n %b% 006 Ovidia Isaksen k ug b d Datter 1893 Skjervøy 007 Anna Isaksen k ug b d Datter 1898 Skjervøy 008 Hjalmar Isaksen m ug b s Søn Skjervøy 009 John Isaksen m ug b fl Fisker 1866 Skjervøy 010 Inger Jensdatter k e mt b tj Barnepasser 1826 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hukø Etnisitet: lf 011 Jacob Nilsen m ug b el Fisker 1863 Skjervøy Hukø (Finvik) Hans Jacobsen m e b hf Fisker og gaardbruger 1838 Skjervøy 002 Anna Jacobsen k ug b hfs d gaardbrugerdatter Fjøsstel og 1877 Skjervøy Husstel 003 Bereth Jacobsen k ug b d Fjøs og Husstel 1880?? Skjervøy 004 Inger Jacobsen k ug b d Fjøs og Husstel 1882?? Skjervøy 005 Maianne Jacobsen k ug b d Datter 1886 Skjervøy Hukønæs 3 4 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1941 Skjervøy herred Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Nilsen m g f hf Fisker og Gaardbruger 1860 Karlsø Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik 002 Henriette Nilsen k g b hm gaardbrugerkone Fjøsstel og 1870 Skjervøy Husstel 003 Hanna Nilsen k ug f d Datter 1888 Tromsø Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland 004 Alida Nilsen k ug b d Datter 1894 Skjervøy 005 Osvald Nilsen m ug b s Søn 1893 Skjervøy 006 Aagot Nilsen k ug b d Datter Skjervøy 007?? Johannessen k e b fl Lægdslem 1820 Skjervøy Hukønæs under Sofie Nilsen k e b hm Gaardbrugerenke S 1869 Lyngen Tr 002 Leonard Nilsen m ug f s Søn 1892 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland Etnisitet: n %b% 003 Johannes Nilsen m ug b s Søn 1894 Skjervøy 004 Annitta Nilsen k ug b d Datter 1896 Skjervøy 005 Simon Hansen m ug f fl Fisker 1877 Lyngen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik Etnisitet: n %b% 006 Brita Johannessen k e mt b fl Haandarbeide Spinding 1824 Finland Vævning Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Meiland Etnisitet: f 007 Brita Fredriksen k ug b fl Fiskeri 1853 Talvik Fin Hukøen 3 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Isaksen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1871 Skjervøy 002 Berthe Isaksen k g b hm Grdbrugerkone Husstel 1872 Skjervøy 003 Helga Isaksen k ug b d Datter Skjervøy 004 Gunhilde Olsen k ug b tj Fjøsstel 1870 Skjervøy 005 Edvard Stenusen?? m ug mt b tj Fisker 1878 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Olderfjord 006 Inger Jensdatter k e f hfs Moder Forsørges af Sønnen 1826 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hukø Fin Etnisitet: lf Haukøham under 3 6, Henrik Persen m g b hf Fiskeri og Jordbrug Husmand 1873 Skjervøy 002 Ellen Persen k g b hm Husmdskone Fjøsstel og 1864 Skjervøy Husstel 003 Marie Persen k ug b d Datter 1896 Skjervøy 004 Peder Persen m ug b s Søn 1898 Skjervøy Hukøham 3 6, Carl B. Lund m g b hf Handelsmand og Gaardbruger 1868 Nordreisen Tr Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Ovidia Lund k g b hm Husstel, Handelsmdshustru 1877 Nordreisen Tr 003 Oluf Lund m ug b s Søn Kristiania 004 Dagny Lund k ug b d Datter Skjervøy 005 Johan Andreassen m ug b tj Handelsbetjent 1879 Nordreisen Tr 006 Henny Nilsen k ug b tj Fjøsstel og Kokkepige 1883 Tromsø 007 Aurora Fredriksen k ug b tj Barnepige 1886 Nordreisen Balsas under Jens Johannessen m g f hf Fisker og Husmand 1872 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: n %b% 002 Johanna Johannessen k g b hm Fjøsstel og Husstel 1874 Skjervøy 003 Josefine Jenssen k ug b d Datter 1898 Skjervøy 004 Jenny Jenssen k ug b d Datter Skjervøy 005 Kristine Johansen k ug b tj Tjenestepige 1845 Skjervøy Klubelv Anton Henningsen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1848 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: n 002 Ragnhild Henningsen k g b hm grdbrugerkone Fjøsstel og 1846 Skjervøy Husstel 003 Peder Eriksen m ug f Pleiesøn Fisker Pleiesøn 1879 Kvænangen Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Segelvik Etnisitet: lf %b% 004 Inger M. Salamonsen k ug b tj Husstel og Fjøsstel 1881 Skjervøy %b% Klubelv under 3 9 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrik Jonathansen m e b hf Fisker Husmd Loppens Fin %b% 002 Inger Henriksen k ug b d Datter 1891 Skjervøy %b% 003 Sølvi?? Henriksen k ug b d Datter 1895 Skjervøy %b% Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 545 (kvinner: 262, menn: 283) Bustader i krinsen: 79 Krins: 002 Herred/by: Skjervøy herred Molvik Johan Johanesen m g b hf Gårdbruger og fisker 1849 Nordreisen Tr 002 Marie Johanesen k g b hm Gardmandskone 1859 Skjervøy 003 Jonas Johanesen m ug b s Søn 1887 Skjervøy 004 Marie Johanesen k ug b d Datter 1888 Skjervøy 005 Einar Johanesen m ug b s Søn 1897 Skjervøy 006 Antona Johanesen k ug b d Datter Skjervøy Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1941 Skjervøy herred 007 Lasse Johanesen m g mt b hf Husmd. Fisker og 1857 Skjervøy skifferstenshugning Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Molfovik Etnisitet: f 008 Petter Pedersen m ug mt b s Fisker 1870 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skjærvø 009 Johan Johanesen m ug f s Fiskeri og Jordarbeide 1882 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: f 010 Brita Johanesen k ug f d Datter 1884 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland Etnisitet: f 011 Eva Johanesen k ug f d Datter 1892 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Oksfjord Etnisitet: f Molvig Katrine Olsen k g b hm Gaardmandskone 1855 Skjervøy 002 Mikkel Johanesen m g f hf Gaardbruger S og fisker 1853 Nordreisen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: f 003 Brita Larsdatter k e b fl Moder Fattigunderstøttelse 1814 Finland 004 Anne Mikkelsen k ug f d Datter 1888 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Meiland Etnisitet: n %b% 005 Hansine Mikkelsen k ug f d Datter 1891 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Oksfjord Etnisitet: n %b% 006 Johanes Mikkelsen m ug b s Gaardmandssøn 1886 Skjervøy 007 Johanna Mikkelsen k ug b d Datter 1894 Skjervøy 008 Ovidia Mikkelsen k ug b d Datter 1898 Skjervøy Arneng under Knut Johanesen m g b hf Gaardbruger og fisker 1849 Nordreisen Tr %b% 002 Inger Andresen k g b hm Gaardmandskone 1845 Skjervøy 003 Beret Eriksen k ug mt fl Husligt arbeide 1835 Skjervøy fattigunderstøttelse Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Havn Etnisitet: lf 004 Marie Knutsen k ug b d Datter 1883 Skjervøy %b% 005 Anna Knutsen k ug f d Datter 1886 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Arildseng Etnisitet: lf %b% 006 Per Andersen m ug f fl Fiskeri og Jagt 1855 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Elveslet Etnisitet: lf Arneng Anders Andersen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1852 Skjervøy 002 Anna Andersen k g b hm Gaardmandskone 1859 Skjervøy %b% 003 Anne Andersen k ug b d Datter 1885 Skjervøy 004 Aasel Andersen k ug b d Datter 1887 Skjervøy 005 Anders Andersen m ug b s Søn 1890 Skjervøy 006 Johan Andersen m ug f s Fiskeri og Jordarbeide 1881 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvig Etnisitet: lf 007 John Mortensen m ug f s Fiskeri og Jordarbeide 1883 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangen Etnisitet: lf Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Svend Andersen m ug f el Fiskeri. Vævning søm 1828 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Elveslet Etnisitet: lf Arneng under Inger Johanesen k g b hm Husmandskone 1861 Skjervøy %b% 002 Johan Johanesen m g f hf fisker og husmand 1863 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik Etnisitet: lf 003 John Johanesen m ug b s Husmandssøn 1890 Skjervøy %b% 004 Else Johanesen k ug b d Datter 1893 Skjervøy %b% 005 Johanna Johanesen k ug b d Datter 1895 Skjervøy %b% 006 Ragna Johanesen k ug b d Datter Skjervøy %b% Arneng Anne Andersen k e b hm Gaardmandsenke S 1850 Skjervøy %b% 002 Ole Andersen m ug b s Fisker Jordarbeider 1877 Skjervøy %b% 003 Peder Andersen m ug b s Fisker 1885 Skjervøy %b% 004 Peder Persen m ug b tj Fiskeri og 1860 Nordrejsen Fattigunderstøttelse 005 Amalie Andersen k ug b d Datter 1879 Skjervøy %b% 006 Elise Andersen k ug b d Datter 1881 Skjervøy %b% 007 Maren Andersen k ug b d Datter 1888 Skjervøy %b% 008 Ragna Andersen k ug b d Datter 1892 Skjervøy %b% 009 Signe Andersen k ug b d Datter 1894 Skjervøy %b% Arneng under Johan Karlsen m ug b s Fiskeri og Faareavl 1869 Nordreisen Tr %b% 002 Marit Reiersen k e b hm Husmandsenke Husstel 1840 Skjervøy Arneng Grethe Pedersen k g b hm Gaardmandskone 1847 Nordreisen Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: f 002 Emma Johanesen k ug b d Datter 1876 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: f 003 Johan Isaksen m g f?? Gaardbruger S og Snedker 1840 Kaafjord Alten Fin Tømmermand Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Nordkjos Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: f 004 Hans Johanesen m ug b s Gaardmandssøn 1883 Skjervøy 005 Gustav Johanesen m ug b s Gaardmandssøn 1886 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: f Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1941 Skjervøy herred 006 Johan Johanesen m g f s Fisker 1870 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: f 007 Peder Johanesen m ug f s Fisker 1875 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangen Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: f 008 Marie Johanesen k g f Svigerdatter Husligt Arbeide 1877 Billefjord i Porsanger Fin Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Arildseng Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: f 009 Isak Johanesen m ug b s Fisker Snedker og Skomager 1873 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Staburet Etnisitet: f Arneng Isak Karlsen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1842 Karasuanda Sverige 002 Helene Isaksen k g b hm Gaardmandskone 1845 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: n 003 Karl Isaksen m ug f s Fisker og Jordarbeider 1872 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik Etnisitet: f %b% 004 Hans Isaksen m ug f s Fisker og Jordarbeider 1877 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik Etnisitet: f %b% 005 August Isaksen m ug b s Fisker og Jordarbeider 1883 Skjervøy %b% 006 Erik Isaksen m ug b s Gaarmandssøn 1887 Skjervøy %b% 007 Anna Isaksen k ug b d Datter 1890 Skjervøy %b% 008 Kristine Eliseusen k ug b Fosterbarn Fosterbarn 1890 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: n 009 Anna Pedersen k ug b tj Budeie husligt arbeide 1878 Skjervøy %b% 010 Anders Mortensen m g b hf Fiskeri snedkerarbeide 1871 Skjervøy %b% 011 Marie Isaksen k g b hm Husligt arbeide 1875 Skjervøy %b% Arneng Jakob Mortensen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1861 Kvenangen Tr 002 Karen Johanesen k g b hm Gaardmandskone 1857 Skjervøy 003 Anna Jakobsen k ug b d Datter 1888 Skjervøy 004 Marie Jakobsen k ug b d Datter 1891 Skjervøy 005 Eva Jakobsen k ug b d Datter 1893 Skjervøy 006 Mathis Mathisen m g f hf Fisker 1845 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangen Etnisitet: lf 007 Anne Mathissen k g b hm Husligt arbeide 1842 Loppen Fin Arneng Lorentine Nilssen k g b hm Gaardmandskone 1866 Nordreisen Tr 002 Thomas Johanesen m g f hf Gaardbruger og fisker 1858 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Havøsund Etnisitet: f 003 Anne Johanesen k ug b d Datter 1893 Skjervøy 004 Johanes Johanesen m ug b s Søn 1897 Skjervøy 005 Jens Johansen m ug b s Søn Skjervøy Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Hansine Mikkelsen k ug mt d Elev af folkeskolen 1891 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Molvik Etnisitet: n %b% 007 Bereth Mathissen k ug b tj Fjøsstel husligt arbeide 1878 Skjervøy Havn 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larsen m g b hf Gaardbruger og fisker 1860 Nordreisen 002 Berrit Johanesen k g b hm Gaardmandskone 1863 Skjervøy 003 Inger Johane Larsen k ug b d Datter 1886 Skjervøy 004 Kristine Larssen k ug b d Datter 1889 Skjervøy 005 Nils Johanesen m ug b fl Understøttelse af Brødrene 1885 Skjervøy 006 Hans Johanesen m ug f fl Fisker 1878 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: f Havn (Bakkevold) Salamon Johanesen m g f hf Gaardbruger, fisker 1867 Skjervøy Brødhandel Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sværholdt Etnisitet: lf 002 Ellen Andersen k g b hm Gaardmandskone 1868 Skjervøy 003 Ragna Andersen k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1894 Nordreisen Tr 004 Ellen Pedersen k ug b tj Fjøspige Husligt arbeide 1877 Kvenangen Bankenæs Tr 005 Anne Johanesen k ug b fl Husligt Arbeide Komagsyerske 1879 Skjervøy 006 Anders Andersen m ug f fl Fisker 1868 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangsbotten Etnisitet: lf Havn 6 1 Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Olsen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1850 Skjervøy 002 Anna Olsen k g b hm Gaardmandskone 1854 Skjervøy 003 Marie Olsen k ug b d Datter 1886 Skjervøy 004 Anna Olsen k ug b d Datter 1887 Skjervøy 005 Ingeborg Olsen k ug b d Datter 1890 Skjervøy 006 Ole Olsen m ug b s Søn 1895 Skjervøy 007 Johanna Olsen k ug b d Datter 1897 Skjervøy 008 Sisilie Mathisen k e b fl Husligt arbeide 1830 Nordrejsen Tr Havn under 6 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrik Johanesen m ug f hf Fisker 1879 Skjervøy Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1941 Skjervøy herred Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik Etnisitet: lf 002 Jakob Johanesen m ug f Broder fl Fisker 1871 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: lf Havn under Morten Mortensen m g b hf Husmand m j og fisker 1862 Skjervøy 002 Karen Olsen k g b hm Husmandskone 1856 Skjervøy 003 Anna Mortensen k ug b d Datter 1894 Skjervøy 004 Marrit Mortensen k ug b d Datter 1891 Skjervøy 005 Ellen Pedersen k ug b fl Husligt arbeide 1830 Kvenangen Havn under Henrik Persen m g b hf Husmand m j og fisker 1840 Skjervøy 002 Lavine Eriksen k g b hm Husmandskone 1827 Skjervøy 003 Berret Henriksen k ug b fl Husligt arbeide 1850 Skjervøy 004 Peder Henriksen m g b s fisker og Jordarbeide Inderst 1872 Skjervøy 005 Johanna Nilsen k g b Svigerdatter Husligt arbeide 1868 Nordrejsen Tr %b% 006 Theodora Thomassen k ug b Fosterdatter Fosterdatter? 1896 Skjervøy %b% 007 Henrik Pedersen m ug b Sønnesøn Søn Skjervøy Havn Jasper Hanssen m g b hf Gaardbruger og Bestyrer af 1869 Tranø i Senjen Tr Landhandel 002 Ingeborg Hanssen k g b hm Handelsbestyrer og 1870 Tranø i Senjen Tr Gaardmandskone 003 Hanna Hanssen k ug b d Datter 1897 Skjervøy 004 Harrald Hanssen m ug b s Søn Skjervøy 005 Petra Larssen k ug b tj Husligt Arbeide Fjøsstel 1880 Skjervøy 006 Marie Oldervik k ug b fl Lærinde ved folkeskolen 1876 Beistaden NT Havn Karl Hansen m g b hf Gaardbruger og fisker 1862 Kvenangen Tr 002 Uldrike Isaksen k g b hm Gaardmandskone 1865 Skjervøy 003 Olea Karlsen k ug b d Datter 1892 Skjervøy 004 Agnes Karlsen k ug b d Datter 1894 Skjervøy 005 Harrald Karlsen m ug b s Søn 1897 Skjervøy 006 Marrit Johnssen k e b fl Moder Husligt arbeide 1821 Tønseth Østerdalen Hed Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Havn Johanes Johanesen m g b hf fisker og gaardbruger 1862 Skjervøy %b% 002 Johanna Johanesen k g b hm Gaardmandskone 1863 Skjervøy 003 Johanes Johanesen m ug b s Søn 1890 Skjervøy %b% 004 Eva Johanesen k ug b d Datter 1892 Skjervøy %b% 005 Peder Johanesen m ug b s Søn 1894 Skjervøy %b% 006 Anders Johanesen m ug b s Søn 1897 Skjervøy %b% Havn Morten Larsen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1833 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf 002 Kristine Svendsen k g b hm Gaardmandskone 1841 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf 003 Lars Mortensen m ug b s Fisker 1875 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf 004 Nils Mortensen m ug f s Fisker 1878 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Hasvik Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf 005 Ole Mortensen m ug b s Gaardmandsøn 1882 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Staburet Etnisitet: lf 006 Johan Olsen m g b hf Husmand og fisker (Inderst) 1869 Nordrejsen Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Staburet Etnisitet: lf 007 Karen Mortensen k g b hm Husmandskone (Inderst 1872 Skjervøy Kone) Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Staburet Etnisitet: lf 008 Mikal Johanesen m ug b s Søn (Husholdning 2) Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Staburet Etnisitet: lf 009 Karen Larsen k ug b tj Fjøspige (Husholdning 1) 1863 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Staburet Etnisitet: lf Havn Johan Jakob Joellsen m g f hf Gaardbruger S og fisker 1848 Kvenangen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ulfsfjord Loppen Etnisitet: f 002 Berrit Larssen k g b hm Gaardmandskone 1869 Skjervøy 003 Joell Johansen m ug f s Søn fisker 1882 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ulfsfjord i Loppen Etnisitet: lf %b% 004 Lars Johansen m ug b s Søn 1894 Skjervøy %b% 005 Magna Johansen k ug b d Datter 1897 Skjervøy %b% 006 Theodor Johansen m ug b s Søn Skjervøy %b% 007 Anne Johanesen k e b fl Føderaadskone 1826 Skjervøy Havn under Nils Olsen m g b hf Husmand m j og fisker 1852 Skjervøy 002 Marrit Johnsen k g b hm Husmandskone 1848 Skjervøy Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1941 Skjervøy herred 003 Johanes Nilssen m ug b Fostersøn Fiskeri og Jordarbeide 1868 Skjervøy 004 Ragnhild Johnsen k e b fl Husligt arbeide 1822 Skjervøy Arildseng (Yttereng) Hans Henriksen m ug b hf Gaardbruger S og fisker 1867 Skjervøy 002 Maren Olsen k e b hm (hfs Hustel understøttes af Sønnen 1827 Skjervøy Moder) 003 Marie Henriksen k ug b fl (Søster) Husligt arbeide 1858 Skjervøy 004 Hans Pedersen m ug b Fosterbarn Fostergut fors. af No Skjervøy 005 Henrik Henriksen m ug b Fostergut Fostergut fors. af No Skjervøy 006 Anders Andersen m ug b Fostergut Fostergt fors. af Husmand og Fisker 1897 Skjervøy 007 Kristianne Eriksen k ug b fl Fattigunderstøttelse 1830 Skjervøy 008 Uldrik Henriksen m g f hf Gaardbruger og fisker 1860 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangsbotten Bygning for nattopphald: Nystuen Etnisitet: n %b% 009 Mathilde Mathiasen k g b hm Gaardmandskone 1875 Sørøen Fin (Husholdning 2) Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Nystuen Etnisitet: n %b% 010 Marie Johanesen k g mt b Husgjerning 1876 Skjervøy (Svigerdatter) Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Arneng Bygning for nattopphald: Nystuen Etnisitet: n %b% 011 Anna Knutsdatter k ug mt b d Elev af folkeskolen For Skjervøy Gaardbr. og Fisker Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Arneng Bygning for nattopphald: Nystuen Etnisitet: n %b% 012 Bernhard Uldriksen m ug b s Søn 1891 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Nystuen Etnisitet: n %b% 013 Anna Uldriksen k ug b d Datter Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Nystuen Etnisitet: n %b% Arildseng Peder Henriksen m g f hf Gaardbruger S og fisker 1855 Kvenangen Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangsbotten Etnisitet: lf 002 Ellen Olsen k g b hm Gaardmandskone 1859 Skjervøy 003 Hans Pedersen m ug f Fostersøn Fiskeri og Jordarbeide 1878 Kaafjord Lyngen Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangsbotten Etnisitet: lf 004 Ellida Pedersen k ug b d Datter 1886 Skjervøy 005 Ole Pedersen m ug b s Søn 1893 Skjervøy 006 Lars Pedersen m ug b s Søn 1897 Skjervøy Akerjord under 8 2 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anna Johnsen k e b hm Haandarbeide Husmandsenke 1857 Skjervøy %b% 002 Margit Johnsen k ug b d Datter 1890 Skjervøy %b% 003 Peder Samuelsen m g b fl Fiskeri Garnbindning 1830 Skjervøy 004 Inger Larsen k g b fl Husstel Haandarbejde 1840 Skjervøy Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga 1900 %b% 005 Johan Pedersen m ug f fl Fiskeri Skifferstenshugger 1873 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kvenangsbotten Etnisitet: lf %b% 006 Anna Pedersen k e b tj Husstel haandarbeide 1870 Skjervøy %b% 007 Johanna Johanessen k ug b d Datter 1895 Skjervøy %b% Akerjord Ole Johnsen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1862 Skjervøy %b% 002 Elisabeth Isaksen k g b hm Gaardbrugerkone 1862 Kvenangen %b% 003 Ole Olsen m ug b s Fiskeri Jordarbeide 1886 Skjervøy %b% 004 Fredrik Olsen m ug b s Søn 1887 Skjervøy %b% 005 Edevard Olsen m ug b s Søn 1889 Skjervøy %b% 006 Isak Olsen m ug b s Søn 1892 Skjervøy %b% 007 Brita Olsen k ug b d Datter 1893 Skjervøy %b% 008 Mathilde Olsen k ug b d Datter 1896 Skjervøy %b% 009 Margit Olsen k ug b d Datter Skjervøy %b% Akerjord 8 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Henrik Reiersen m ug f hf Gaardbruger S og fisker 1873 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf %b% 002 Thomas Reiersen m g b Broder Fisker Jordarbeide 1876 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf %b% 003 Kristine Reiersen k g b Svigerinde Husstel og Haandarbeide 1878 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf %b% 004 Johanna Reiersen k ug b Søster fl Hustel og Haandarbeide 1871 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf %b% 005 Ingvart Isaksen m ug b Fostergut Fostergut fors. af Gaardbr. og 1891 Skjervøy Fisker Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf %b% 006 Johanna Johanesen k ug b tj Fjøstel haandarbeide 1858 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf %b% 007 Kristian Holm m ug b Fosterbarn Fosterbarn fors. af Landhandler 1897 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Hovedbygningen Etnisitet: lf %b% 008 Reier Johannessen m g b hf Landhandler Føderaad 1833 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Etnisitet: lf 009 Kristine Johannessen k g b hm Landhandlerkone 1835 Finland Akerjord indre Thomas Johnsen m g b hf Gaardbruger og fisker 1863 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 002 Anne Hanssen k g b hm Gaardmandskone 1870 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 003 Hans Thomassen m ug b s Søn 1888 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 004 John Thomassen m ug b s Søn 1890 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1941 Skjervøy herred 005 Peder Thomassen m ug b s Søn 1892 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 006 Hilda Thomassen k ug b d Datter Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: l %b% 007 Didrik Gotlibsen m ug mt b Skrædder og fisker 1830 Rusisk lapmark Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Gjæsvær Etnisitet: russisk Akerjord indre Hans Persen m g b hf Gaardbruger og fisker 1831 Nordrejsen 002 Anne Hanssen k g b hm Gaardmandskone 1840 Skjervøy Akerjord indre Isak Olsen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1860 Skjervøy 002 Anne Olsen k g b hm Gaardmandskone 1863 Skjervøy %b% 003 Marianne Isaksen k ug b d Datter Hustel 1885 Skjervøy %b% 004 Isak Isaksen m ug b s Søn 1890 Skjervøy %b% 005 Inger Isaksen k ug b d Datter 1892 Skjervøy %b% 006 Nils Isaksen m ug b s Søn 1895 Skjervøy %b% 007 Johanna Isaksen k ug b d Datter 1896 Skjervøy %b% 008 Einar Isaksen m ug b s Søn Skjervøy %b% Sandelv?? Nils Andersen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1859 Skjervøy %b% 002 Berreth Johanesen k g b hm Gaardmandskone 1854 Skjervøy %b% 003 Johan Adamsen m g b fl Svigerfader Fattigunderstøttelse 1814 Skjervøy 004 Inger Johnsen k g b fl Svigermoder Understøttes af svigersønnen 1820 Skjervøy 005 Marie Pedersen k ug b Fosterbarn Fjøstel og Husgjerning 1885 Kvenangen Tr %b% 006 Ingvart Henriksen m ug b Fostersøn Fostersøn fors. af No Kvenangen %b% 007 Johan Olsen m ug b Fostersøn Fostersøn fors. af No Skjervøy %b% 008 Johan Johansen m ug f fl Fisker 1873 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: lf %b% Sandbugt Anders Andersen m g f hf Gaardbruger og fisker 1847 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Alteidet eller Sopnæs Etnisitet: lf %b% 002 Ellen Johanessen k g b hm Gaardbrugskone 1846 Skjervøy %b% 003 Johanes Andersen m ug f s Fiskeri og jordarbeide 1873 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kjelvik Etnisitet: lf %b% Side 24 Registreringssentral for historiske data

25 Folketeljinga Anna Andersen k ug b d Fjøsstel Husgjerning 1880 Skjervøy %b% 005 John Andersen m ug b s Gaardmandsøn 1884 Skjervøy %b% 006 Ragnhild Andersen k ug b d Datter 1886 Skjervøy %b% 007 Thore Andersen m ug b s Søn 1891 Skjervøy %b% 008 Martin Hansen m ug b Fostersøn Fostersøn 1896 Skjervøy %b% Fiskelven Elvesletten under 15 1 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Iversen m g mt hf Gaardbruger og fisker 1859 Havnvik Nor Tømmermand Baadfører Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skjærvø 002 Bjarne Iversen m ug mt s Søn 1887 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skjærvø 003 Sigurd Iversen m ug mt s Søn 1888 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skjærvø 004 Fridtjof Iversen m ug mt s Søn 1891 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Skjærvø Oksfjordvand nordre Hans Johnsen m ug b hf Gaardbruger 1878 Skjervøy 002 John Hansen m e b Fader Føderaad fhv. Tømmermand 1822 Meleng Østerdalen Hed 003 Rikard Nilssen m ug b el Fiskeri Jordarbeide 1877 Skjervøy 004 Amanda Larsen k ug b tj Fjøspige Husgjerning 1878 Skjervøy 005 Maren Kristoffersen k ug b tj Husgjerning 1848 Skjervøy 006 Laura Nilssen k ug b tj Husgjerning 1877 Nordrejsen Tr Oksfjordvand nordre Peder Hanssen m g b hf Gaardbruger fohv. fisker 1832 Tønseth Østerdalen Hed 002 Eva Hanssen k g b hm Gaardmandskone 1844 Skjervøy 003 Anna Hanssen k g b Fosterdatter Fjøsstel Husgjerning 1874 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: b 004 Lars Olsen m g f fl Svigersøn Fisker Jordarbeider 1862 Kvenangen Tr Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Dyfjord Østfinmarken 005 Peder Larsen m ug b Dattersøn Dattersøn 1896 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: b 006 Ole Larssen m ug b Dattersøn Dattersøn 1897 Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: b 007 Kristian Larssen m ug b Dattersøn Dattersøn Skjervøy Statsb.: Trusamf.: Etnisitet: b 008 Isak Mathissen m ug b Fostergut Fostergut 1885 Skjervøy Bavelsnæs John Anderssen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1850 Skjervøy 002 Anne Johnsen k g b hm Gaardmandskone 1852 Lyngen Tr 003 Ragnhild Johnsen k ug b d Fjøsstel og Husgjerning 1879 Skjervøy 004 John Johnsen m ug b s Fiskeri og Jordarbeide 1881 Skjervøy Registreringssentral for historiske data Side 25

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0940 Valle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0940 Valle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 2019 Kjelvik Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1942 Nordreisa herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1942 Nordreisa herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1942 Nordreisa herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1936 Karlsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1038 Fede. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1038 Fede Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2020 Kistrand herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer