Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2523 (kvinner: 1241, menn: 1279) Bustader: 457 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 449 (kvinner: 213, menn: 235) Bustader i krinsen: 81 Krins: 001 Herred/by: Snaasen Folketeljinga Heimsæteren Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen m g mt hf Tømmerhugger 1878 Grong n s Sedvanleg bustad: Grong 002 Ole Pedersen m ug mt Fostersøn Tømmerhugger 1875 Overhalden n s Sedvanleg bustad: Overhalden 003 Alfred Nilsen m ug mt el Tømmerhugger 1875 Kolvereid n s Sedvanleg bustad: Grong Smaatjernmyrli Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Peter Pedersen m ug mt el tømmerhugger 1878 Sverige n s Sedvanleg bustad: Østvig, Snaasen Smaatjernmyrli Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thomas Kristiansen m ug mt fl Tømmerhugger 1873 Grong n s Sedvanleg bustad: Hammer, Snaasen Etnisitet: lf Språk: n Nysætren Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Strandvig m g mt hf Gaardbruger og 1845 Stod n s tømmerhugger Sedvanleg bustad: Stod 002 Olav Andreassen m ug mt s Tømmerhugger 1875 Stod n s Sedvanleg bustad: Stod Hammer Salamon I Haabnes m g b hf Gaardbruger og skogbestyrer 1857 Grong n s Merknad: Hovedbygning 002 Olea Ingebrigtsdatter k g b hm Gaardmandskone 1872 Grong n s 003 Iver Salomonsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1883 Snåsa herred* n s 004 Monrad Salomonsen m ug f s Søn, gaardsarbeide 1887 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gifstad, Snaasen 005 Jorun Salomonsdatter k ug b d Datter /5 Snåsa herred* n s 006 Kristianna Mortensdatter k ug mt dagarbeider Dagarbede, husligt Arbeide 1833 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Østvig, Snaasen 007 Karen Ingebrigtsdatter Gifstad k ug mt dagarbeider Gaardmandsdatter 1876 Grong n s Sedvanleg bustad: Gifstad, Snaasen 008 Thomas Kristiansen m ug f fl Tømmerhugger 1873 Grong n s Sannsynleg opphaldstad: Smaatjernmyrli skogstue Etnisitet: lf Språk: n 009 Johan Tomassen m g b hf Kaarmand og handelsmand 1832 Snåsa herred* n s Merknad: Kaarstuen 010 An Ingebrigtsdatter k g b hm Kaarmandskone 1820 Snåsa herred* n s Hammermo Thomas Rolandsen m g b hf Husmand 1832 Lierne n s 002 An Olsdatter k g b hm Husmandskone 1820 Snåsa herred* n s Hammeraunet Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1736 Snaasen 001 Mekal Tøllofsen m g b hf Husmand og tømmerhugger 1858 Snåsa herred* n s 002 Nikoline Nilsdatter k g b hm Husmandskone 1852 Snåsa herred* n s Lillemark An Johnsdatter k e b hm Husmandsenke 1830 Snåsa herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Hans Petersen m g f hf og Snedker 1854 Inderøen n s logerende Sannsynleg opphaldstad: Paa veien til Stenkjær 003 Oline Larsdatter k g b hm Snedkerkone 1854 Sparbu n s 004 Ludvig Hanssen m ug b s Søn 1891 Sparbu n s 005 John Kristoffersen m ug f tj Snedkerlærling 1881 Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Stod Hammerø Sivert Taraldsen m g b hf Gaardbruger og tømmermand 1850 Snåsa herred* n s 002 Pauline Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone 1848 Snåsa herred* n s 003 Ingeborg-Anna Pedersdatter k e b fl Intet, men til frivillig 1844 Snåsa herred* n s forpleining 004 Teodor Sivertsen m g b hf Gaardbruger og tømmermand 1871 Snåsa herred* n s 005 Ragnhild Anfindsdatter k g b hm Gaardbrugerkone 1864 Snåsa herred* n s 006 Sigurd Teodorsen m ug b s Søn 1893 Snåsa herred* n s 007 Peter Teodorsen m ug f s Søn 1891 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Østvigplads, Snaasen 008 Signe Teodorsen k ug b d Datter 1896 Snåsa herred* n s 009 Karen-Anna Olsdatter k ug mt Dagarbeider Tjenestepige 1872 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Jørstad, Snaasen Hammer Ingebrigt Stensen m g b hf Gaardbruger 1843 Snåsa herred* n s 002 Marit Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone 1849 Snåsa herred* n s 003 Nils Ingebrigtsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1883 Snåsa herred* n s 004 Anna Ingebrigtsen k ug b d Datter, husligt arbeide 1878 Snåsa herred* n s 005 Signe Ingebrigtsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1887 Snåsa herred* n s 006 Ragna Ingebrigtsdatter k ug b d Datter 1892 Snåsa herred* n s 007 Nils Nilssen m e b Bedstefar Kaarmand 1818 Snåsa herred* n s 008 Jon Larssen m ug b til forsørgelse Fattiglem (understøttet) 1816 Snåsa herred* n s Hammer Ole Gundersen m g b hf Gaardbruger 1845 Snåsa herred* n s 002 Beret Anfindsdatter k g b hm Gaardmandskone 1850 Snåsa herred* n s 003 Anfind Olsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1882 Snåsa herred* n s 004 Pauline Olsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1879 Snåsa herred* n s 005 Gurine Olsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1885 Snåsa herred* n s 006 Inga Olsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1888 Snåsa herred* n s 007 Hans Skar m ug mt fl Folkeskolelærer 1875 Mo, Helgeland n s Sedvanleg bustad: Sandnes, Snaasen 008 Matilde Olsdatter k ug mt Dagarbeider Dagarbeider 1881 Stod n s Sedvanleg bustad: Harø, Snaasen 009 Pauline Olsdatter k e b hm Kaarkone 1824 Snåsa herred* n s Østvigplads, nedre Ole Olsen Valøen m g b hf Husmand og skogarbeider 1869 Stod n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Sigrid Sivertsdatter k g b hm Husmandskone 1873 Snåsa herred* n s 003 Peter Teodorsen Hammerø m ug b Gjæter Gjæter 1892 Snåsa herred* n s 004 Johan Johannesen Strindmo m ug mt Dagarbeider Snedkerarbeide 1881 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Strindmo, Snaasen Harø 1 og 2 3 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert Johnsen Harø m g b hf Husmand og forskjellig 1857 Snåsa herred* n s dagarbeider 002 Beret-Maria Olsdatter k g f hm Husmandskone 1851 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sem, Snaasen 003 Manda Sivertsdatter k ug b d Datter, lidt husligt arbeide 1891 Snåsa herred* n s 004 Matilde Olsdatter k ug f fl Dagarbeide, forskjelligt 1881 Stod n s Sannsynleg opphaldstad: Hammer, Snaasen Østvig Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristofer Størkersen Østvig m g b hf Gaardbruger og skogvogter 1875 Snåsa herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Lovise Pedersdatter Østvig k g b hm Gaardmandskone 1871 Grong n s 003 Sigbjørn Kristofersen m ug b s Søn /6 Snåsa herred* n s 004 Gudny Kristofersdatter k ug b d Datter 1896 Snåsa herred* n s 005 Hans Strindmo m ug b tj Tjener, gaardsarbeide 1874 Grong n s 006 Ingeborg Kirkol k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1860 Stod n s 007 Rakel Høgsnes k ug b tj Tjener, budeie 1853 Lierne n s 008 Størker Nekolaisen Østvig m g b hf Kaarmand 1842 Snåsa herred* n s Merknad: Kaarsbygningen 009 Beret-Anna Johnsdatter k g b hm Kaarmandskone 1865 Snåsa herred* n s 010 Martin Størkersen m ug b s Søn 1893 Snåsa herred* n s 011 Aslaug Størkersdatter k ug b d Datter 1877 Snåsa herred* n s Sjukdom: s 012 Nikoline Størkersdatter k ug f d Datter, husligt arbeide 1881 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Aasvold, Snaasen 013 Agnes Størkersdatter k ug b d Datter 1897 Snåsa herred* n s 014 Kristianna Mortensdatter k ug f hm Dagarbeider, forskjellig 1833 Snåsa herred* n s Merknad: Kristianna Mortensdatter Hus Sannsynleg opphaldstad: Hammer, Snaasen Østvigplads, øvre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Kristen Pedersen Østvigplads m g f hf Husmand og dagarbeider 1847 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kolaas, Snaasen 002 Maria Olsdatter k g b hm Husmandskone 1847 Snåsa herred* n s 003 Martin Kristensen m ug b s Søn, forskjellig gaardsarbeide 1888 Snåsa herred* n s 004 Anna Kristensen k ug f d Datter, sypige for egen Regn Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bruvold, Snaasen 005 Iver Svenning m g mt fl Arbeider ved sagbrug 1844 Egge n s Sedvanleg bustad: Namsos Østvigplads Jørgine Pedersdatter Gillebo k ug f hm Husmand 1849 Sparbu n s Sannsynleg opphaldstad: Sem, Snaasen 002 Ingeborg-Anna Rasmusdatter k e b til forsørgelse Fattiglem (understøttelse) 1823 Sparbu n s Østvig Ole Helgesen Østvig m g b hf Gaardbruger 1844 Snåsa herred* n s 002 Elsebe Andreasdatter k g b hm Gaardmandskone 1865 Snåsa herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1736 Snaasen 003 Andreas Olsen m ug b s Søn 1895 Snåsa herred* n s 004 Kolbjørn Olsen m ug b s Søn /6 Snåsa herred* n s 005 Hanna Olsdatter k ug b d Datter 1892 Snåsa herred* n s 006 Andreas Helgesen Østvig m ug b Medeier og Gaardbruger 1849 Snåsa herred* n s Broder Svoger 007 Anne Marja Ingebrigtsdatter k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1876 Snåsa herred* n s 008 Karen-Anna Kristensdatter k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1885 Snåsa herred* n s 009 Beret-Maria Baardsdatter k e mt b Kaarenke 1839 Snåsa herred* n s Bomo Sedvanleg bustad: Bomo, Snaasen 010 Peder Leir m g f hf Skogarbeider 1844 Overhalden n s Sannsynleg opphaldstad: Landsem, Snaasen 011 Ole Pedersen m ug f s Skogdriver 1878 Sverige n s Sannsynleg opphaldstad: Smaatjernmyrli, Snaasen 012 Karen Arentsdatter Østvig k e b hm Kaarenke 1821 Snåsa herred* n s Merknad: Kaarbygning Østvigaas Lorents Eriksen Aasom m g b hf Husmand og tømmerhugger 1857 Snåsa herred* n s 002 Karen Pedersdatter k g b hm Husmandskone 1875 Snåsa herred* n s 003 Udøbt pige k ug b d Datter /11 Snåsa herred* n s Østvigrønning 2 1 og Lars Johnsen Østvigrønning m g b hf Husmand og skomager 1865 Snåsa herred* n s 002 Beret-Maria Einarsdatter k g b hm Husmandskone 1866 Snåsa herred* n s 003 Emil Eriksen m ug b Fostersøn Gjæter 1888 Snåsa herred* n s 004 Kristofer Johnsen m e b Kaarmand Kaarmand 1829 Snåsa herred* n s Brenna Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bernt Olaus Andreassen m e b hf Husmand og dagarbeider 1838 Snåsa herred* n s 002 Petrine Berntsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1882 Snåsa herred* n s Holumsplads Hans Hjelde m g b hf Husmand 1825 Beitstaden n s 002 Anna Mortinusdatter k g b hm Husmandskone 1849 Inderøen n s 003 Julie Johansdatter k ug b Fosterdatter Fosterdatter, husligt arbeide 1888 Sparbu n s Faldstad Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Faldstad m g b hf Gaardbruger og tømmermand 1849 Snåsa herred* n s 002 Henriette Arntsdatter k g b hm Gaardmandskone 1860 Stod n s 003 Even Andreassen m ug b s Søn, dagarbeider og 1882 Snåsa herred* n s gaardsarbeide 004 Ingeborg Larsdatter k ug b fl Egen formue samt husligt arbeide 1822 Snåsa herred* n s Holumstrø Nils Anfindsen Holumstrø m g b hf Husmand og dagarbeider 1860 Snåsa herred* n s 002 Anna Estensdatter k g b hm Husmandskone 1867 Snåsa herred* n s 003 Andreas Nilsen m ug b s Søn 1896 Snåsa herred* n s 004 Bertine Nilsdatter k ug b d Datter 1891 Snåsa herred* n s 005 Elise Nilsdatter k ug b d Datter 1894 Snåsa herred* n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Borghild Nilsdatter k ug b d Datter 1898 Snåsa herred* n s Holumsnes 3 1 og Ole Estensen Holumsnes m g b hf Husmand og murarbeider 1855 Snåsa herred* n s 002 Ingeborg Anfinsdatter k g b hm Husmandskone 1855 Snåsa herred* n s 003 Anfind Olsen m ug b s Søn, gjæter 1886 Snåsa herred* n s 004 Arne Olsen m ug b s Søn, gjæter 1891 Snåsa herred* n s Holum Andreas Larsen Holum m g b hf Gaardbruger 1852 Snåsa herred* n s 002 Pauline Estensdatter k g b hm Gaardmandskone 1846 Snåsa herred* n s 003 Eilert Andreassen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1881 Snåsa herred* n s 004 Anna Andreasdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1879 Snåsa herred* n s 005 Bertine Andreasdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1884 Snåsa herred* n s 006 Aslaug Nilsdatter k ug b tj (Gjæter) Gjæter 1889 Snåsa herred* n s 007 Esten Pedersen m e b Kaarmand Kaarmand 1819 Vaage n s Holum Hans Olsen Holum m ug b hf Gaardbruger 1865 Grong n s 002 Olav Olsen m ug b tj Tjener, gaardsarbeide 1884 Værdalen n s 003 Julie Kristiansen k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1879 Sparbu n s 004 Ole Hanssen m g b hf Kaarmand 1832 Værdalen n s 005 Ane Petersdatter k g b hm Kaarmandskone 1830 Grong n s Rompa Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Larssen m g b hf Husmand, fattigunderstøttet 1822 Snåsa herred* n s 002 Susanna Nilsdatter k g b hm Husmandskone 1820 Snåsa herred* n s Mølnvig Julius Berntsen Mølnvig m g b hf Gaardbruger 1870 Snåsa herred* n s 002 Olea Ingebrigtsdatter k g b hm Gaardmandskone 1870 Snåsa herred* n s 003 Anne Marie Juliusdatter k ug b d Datter /1 Snåsa herred* n s 004 Bernt Ingebrigtsen Mølnvig m e f Kaarmand Pensioneret fhv. lærer og 1843 Snåsa herred* n s (Fader) Kaarmand Sannsynleg opphaldstad: Sannes, Snaasen 005 Knut Berntsen m ug f fl (Broder) Handelsreisende 1874 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Brønø 006 Ivar Berntsen m ug b tj (Broder) Tjener, gaardsarbeide 1884 Snåsa herred* n s 007 Anna Berntsdatter k ug b fl (Søster) Skrædder 1876 Snåsa herred* n s 008 Einar Larssen m ug b Gjæter Gjæter 1887 Snåsa herred* n s 009 Berte Larsdatter k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1878 Namdalseidet n s 010 Manda Pedersdatter k ug b tj Tjener, budeie 1882 Snåsa herred* n s 011 Ingebrigt Larssen m ug b til forsørgelse Fattigunderstøttelse 1821 Snåsa herred* n s Rendset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johannes Stensen Rendset m g b hf Gaardbruger 1852 Snåsa herred* n s 002 Anne Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1856 Snåsa herred* n s 003 Ole Johannessen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1879 Snåsa herred* n s 004 Sten Johannessen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1883 Snåsa herred* n s 005 Berte Johannesdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1881 Snåsa herred* n s 006 Anna Johannesdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1886 Snåsa herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1736 Snaasen 007 Ragna Johannesdatter k ug b d Datter 1891 Snåsa herred* n s 008 Johan Olsen Delin m ug mt Skomager Skomager 1879 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Delinstugu, Snaasen 009 Martinus Olsen Delin m ug mt Skomager Skomager 1881 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Delinstugu, Snaasen 010 Kristianna Johnsdatter k e b hm Kaarkone 1831 Snåsa herred* n s 011 Anfind Johnsen m g b el Forskjellig slags dagarbeider 1838 Snåsa herred* n s Langnestrø Ole Svendsen m g b hf Husmand 1825 Lierne n s 002 An Jørgensdatter k g b hm Husmandskone 1822 Snåsa herred* n s 003 Johannes Anfindsen m g b hf Pladsbruger og sagarbeider 1867 Snåsa herred* n s 004 Birgitte Estensdatter k g b hm Pladsmandskone 1860 Snåsa herred* n s 005 Lorenst Johannessen m ug b s Søn 1894 Snåsa herred* n s 006 Eivind Johannessen m ug b s Søn /5 Snåsa herred* n s 007 Amanda Johannesdatter k ug b d Datter 1891 Snåsa herred* n s Langnes Lorents Eriksen Langnes m g b hf Gaardbruger 1845 Snåsa herred* n s 002 Ragnhild Baardsdatter k g b hm Gaardmandskone 1856 Snåsa herred* n s 003 Abigel Lorentsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1881 Snåsa herred* n s 004 Baard Johnsen m e b Kaarmand Kaarmand 1826 Snåsa herred* n s 005 Hermann Røising m ug b Gjæter Gjæter 1886 Stenkjær n s 006 Serianna Larsdatter k ug b til frivillig Til frivillig forsørgelse 1826 Snåsa herred* n s forsørgelse 007 Elisabet Pedersdatter k ug b tj Tjener, budeie 1867 Snåsa herred* n s 008 Ragnhild Berntsdatter k ug b Tj-datter Tj-datter /4 Snåsa herred* n s Langnes skole Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anfind J Hammer m g b hf Veiarbeider, murer, pedel 1866 Snåsa herred* n s 002 Karen Ingebrigtsdatter k g b hm Veiarbeiderskone 1865 Snåsa herred* n s 003 Ingebrigt Anfindsen m ug b s Søn /1 Snåsa herred* n s 004 Ingebrigt Rolandsen m e b Bedstefar Bedstefar (frivillig forsørgelse) 1827 Snåsa herred* n s Oldervig Bernt Olsen Oldervig m g b hf Husmand og veiarbeider 1854 Snåsa herred* n s 002 Josefa Johansdatter k g b hm Husmandskone 1855 Grong n s 003 Birger Berntsen m ug b s Søn, gjæter 1887 Snåsa herred* n s 004 Lornts Berntsen m ug b s Søn 1889 Snåsa herred* n s 005 Olga Berntsdatter k ug b d Datter 1895 Snåsa herred* n s Vegset Ole Kristofersen Vegset m g b hf Gaardbruger og 1864 Snåsa herred* n s stationsholder 002 Birgitte Anfindsdatter k g b hm Gaardmandskone 1861 Snåsa herred* n s 003 Kristofer Olsen m ug b s Søn, skydsgut 1887 Snåsa herred* n s 004 Charlotte Olsdatter k ug b d Datter 1892 Snåsa herred* n s 005 Kristofer Nikolaisen Vegset m g b hf Kaarmand 1840 Snåsa herred* n s 006 Kirsti Olsdatter k g b hm Kaarmandskone 1843 Snåsa herred* n s 007 Ragnvald Kristofersen m ug b s Kaarmandssøn 1890 Snåsa herred* n s 008 Bernt Olsen Vegset m g b hf Kaarmand 1833 Snåsa herred* n s 009 Ragnhild Stensdatter k g b hm Kaarmandskone 1832 Snåsa herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Vegset Ole Larssen Vegset m g b hf Gaardbruger 1855 Snåsa herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Birgitta Helgesdatter k g b hm Gaardmandskone 1851 Snåsa herred* n s 003 Reidar Olsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1894 Snåsa herred* n s 004 Hanna Olsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1880 Snåsa herred* n s 005 Kasandra Olsdatter k ug b d Datter 1891 Snåsa herred* n s 006 Ole Kvetangen m g mt b Gaardbruger og handelsmand 1858 Lierne n s Sedvanleg bustad: Lierne 007 Ole J Vold m ug mt b Tjener, gaardsarbeide 1881 Overhalden n s Sedvanleg bustad: Grong 008 Ragnhild Olsdatter Vegset k e b Kaarkone Kaarkone 1836 Snåsa herred* n s Merknad: Kaarbygning Vegset Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole J Fiskum m g b hf Gaardbruger og tolk 1864 Grong n s Merknad: Hovedbygning 002 Iverine Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1867 Grong n s 003 Karen Olsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1885 Grong n s 004 Magda Olsdatter k ug b d Datter /9 Snåsa herred* n s 005 Peder Kristensen m ug b tj Tjener, gaardsarbeide 1882 Snåsa herred* n s 006 Andreas Anfindsen Vegset m g b hf Inderst, sagbrugsarbeider 1867 Snåsa herred* n s 007 Sofie Larsdatter k g b hm Inderstkone 1871 Snåsa herred* n s 008 Arne Andreassen m ug b s Søn 1897 Snåsa herred* n s 009 Leiv Andreassen m ug b s Søn /5 Snåsa herred* n s 010 Nils Olsen Vegset m e b hf Kaarmand 1832 Snåsa herred* n s Merknad: Kaarbygning 011 Kristianna Fjerdingen k ug b tj Husholderske 1853 Grong n s Vegsettrø Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Olsen Vegsettrø m g b hf Husmand og skomager 1837 Snåsa herred* n s 002 Ane Kristofersdatter k g b hm Husmandskone 1841 Snåsa herred* n s 003 Olea Kristensdatter Østvig k ug b fl Husligt dagarbeide 1880 Snåsa herred* n s Vegsetmo Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Isak Jørgensen m g b hf Snedker 1827 Stod n s 002 Maria Pedersdatter k g b hm Snedkerkone 1842 Snåsa herred* n s Fridheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johannessen Hagen m g b hf Gaardbruger og sagarbeider 1871 Overhalden n s 002 Anna Kristoffersdatter k g b hm Gaardmandskone 1871 Snåsa herred* n s 003 Kristofer Olsen m ug b s Søn /3 Levanger n s Vegsetmo Ole Mortensen Vegsetmo m g b hf Gaardbruger 1844 Vaagan n s 002 Gollaug Baardsdatter k g b hm Gaardmandskone 1846 Snåsa herred* n s 003 Bernt Olsen m ug b s smed og Gaardsarbeider 1872 Snåsa herred* n s 004 Karen Olsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1878 Snåsa herred* n s 005 Johan Berntsen m ug b til forsørgelse Gjæter, offentlig forsørgelse 1889 Snåsa herred* n s Sagbakken Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1736 Snaasen 001 Tølløv Ingebrigtsen Sagbak m e b hf Gaardbruger 1835 Snåsa herred* n s 002 Ingebrigt Tølløvsen m ug b s Søn, tømmerkjører 1874 Snåsa herred* n s 003 Beret-Maria Johansdatter k g b Husholderske Husholderske 1850 Snåsa herred* n s 004 Bernt Størkersen Holum m g b el Forskjelligt dagarbeide paa Landet 1831 Snåsa herred* n s Sagbakken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Delin m g b hf Murer, offentlig 1841 Sverige n s understøttelse 002 Beret-Maria Olsdatter k g b hm Murerkone, offentlig 1852 Snåsa herred* n s understøttelse 003 Kristine Olsdatter k ug b d Datter, offentlig 1897 Snåsa herred* n s understøttelse 004 Johan Delin m ug f s Skomager 1879 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Rendset, Snaasen 005 Martinus Delin m ug f s Skomager 1881 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Rendset, Snaasen Støa Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anfind Eriksen m e b hf Husmand 1830 Snåsa herred* n s 002 Karen Eriksdatter k ug b Husholderske Husholderske 1850 Snåsa herred* n s Vistven Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Vistven m g b hf Gaardbruger og murer 1855 Inderøen n s 002 Sigrid Anfindsdatter k g b hm Gaardmandskone 1853 Snåsa herred* n s 003 Oluf Iversen m ug b s Søn, gjæter 1888 Snåsa herred* n s 004 Birgitte Iversen k ug b d Datter 1897 Snåsa herred* n s Moum Bernt Eriksen Moum m e b hf Gaardbruger 1850 Snåsa herred* n s 002 Peter Berntsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1881 Snåsa herred* n s 003 Lorents Berntsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1883 Snåsa herred* n s 004 Berton Berntsen m ug b s Søn, gjæter 1890 Snåsa herred* n s 005 Gurianna Berntsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1879 Snåsa herred* n s 006 Andrianna Gaundal k g b tj Tjener, budeie 1834 Snåsa herred* n s 007 Ingeborg Moum k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1857 Snåsa herred* n s 008 Lorents Kleiven m ug f fl Skogarbeider (tømmerhugger) 1847 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Horjem, Snaasen Moumshaug Karl Pedersen Moumshaug m g b hf Husmand 1828 Grong n s 002 Elen Johannesdatter k g b hm Husmandskone 1843 Grong n s 003 Ragna Moumshaug k ug b Fostdatter Husligt arbeide 1885 Snåsa herred* n s 004 Karen Olsdatter k ug b til forsørgelse Ofentlig understøttelse 1895 Snåsa herred* n s 005 Ole Paulsen m ug b el Tømmerhugger 1855 Beitstaden n s Bruvold Jakob Ingebrigtsen Bruvold m g b hf Gaardbruger 1849 Snåsa herred* n s 002 Marit Svendsdatter k g b hm Gaardmandskone 1861 Snåsa herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Ingebrigt Jakobsen m ug b s Søn 1891 Snåsa herred* n s 004 Svend Jakobsen m ug b s Søn 1897 Snåsa herred* n s 005 Berte Jakobsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1887 Snåsa herred* n s 006 Inga Jakobsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1889 Snåsa herred* n s 007 Kristine Jakobsdatter k ug b d Datter 1894 Snåsa herred* n s 008 Jenny Jakobsdatter k ug b d Datter /7 Snåsa herred* n s 009 Ingebrigt Eriksen m ug b fl Vedhugger 1853 Snåsa herred* n s 010 Anna Kristensdatter k ug mt Skrædder Skrædder 1877 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Østvigplads, Snaasen 011 Ingebrigt Larssen m e b Kaarmand Kaarmand 1815 Snåsa herred* n s Bruvold Lorents E Brovold m g b hf Gaardbruger 1862 Snåsa herred* n s 002 Karen Johansdatter k g b hm Gaardmandskone 1861 Snåsa herred* n s 003 Marie Lorentsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1889 Snåsa herred* n s 004 Lorents Johansen m ug b Fostsøn Fostsøn, gaardsarbeide 1887 Snåsa herred* n s 005 Ole Olsen m ug b tj Tjener, gaardsarbeide 1864 Snåsa herred* n s 006 Martine Dahl k ug mt Skrædder Skrædder (Sypige) 1877 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Dahl, Snaasen 007 Marit Jørgensdatter k e b Kaarkone Kaarkone 1830 Snåsa herred* n s 008 Johan Olsen m g b hf Murer 1861 Snåsa herred* n s 009 Sara Olsdatter k g b hm Murerkone 1870 Lierne n s 010 Olav Johansen m ug b s Søn 1898 Snåsa herred* n s Horjem Bernt Anfindsen Horjem m g b hf Gaardbruger 1854 Snåsa herred* n s 002 Ingeborg-Anna k g b hm Gaardmandskone 1853 Snåsa herred* n s Ingebrigtsdatter 003 Karen Berntsdatter k ug b d Datter 1896 Snåsa herred* n s 004 Ole Johanssen m ug b tj Tjener, gaardsarbeide 1882 Snåsa herred* n s 005 An Anfindsdatter k g b tj Tjener, husligt arbeide 1871 Snåsa herred* n s 006 Anna Thomasdatter k ug b Tj-datter Datter /12 Snåsa herred* n s 007 Berta Berntsdatter k ug b til forsørgelse offentlig forsørgelse, gjæter 1890 Snåsa herred* n s 008 Karen Larsdatter k e b Kaarkone Kaarkone 1829 Snåsa herred* n s 009 Andreas Anfindsen m ug b s Skrædder 1864 Snåsa herred* n s 010 Gollaug Eriksdatter k e b tj Tjener, husligt arbeide 1835 Snåsa herred* n s Horjem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole L Holum m g b hf Gaardbruger 1850 Snåsa herred* n s 002 Ane Petersdatter k g b hm Gaardmandskone 1859 Snåsa herred* n s 003 Lorents Olsen m ug b s Søn, gjæter 1888 Snåsa herred* n s 004 Lise Aspnes k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1879 Lierne n s 005 Tarald Ingebrigtsen m g b hf Kaarmand 1825 Snåsa herred* n s 006 Beret Horjen k g b hm Kaarkone 1844 Snåsa herred* n s Horjem Ingebrigt Nikolaisen m g b hf Gaardbruger 1838 Snåsa herred* n s 002 Kirsti Ingebrigtsdatter k g b hm Gaardmandskone 1842 Snåsa herred* n s 003 Martine Jakobsdatter k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1883 Snåsa herred* n s 004 Anna Delin k ug b til forsørgelse offentlig understøttelse, 1890 Snåsa herred* n s gjæter 005 Beret Gjevran k ug b fl Indtægt af kapital 1805 Stod n s Horjem Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1736 Snaasen 001 Ole Anfindsen m g b hf Gaardbruger 1844 Snåsa herred* n s 002 Ingermaria Johnsdatter k g b hm Gaardmandskone 1855 Snåsa herred* n s 003 Ivar Olsen m ug b s Søn, gjæter 1891 Snåsa herred* n s 004 Albert Olsen m ug b s Søn 1894 Snåsa herred* n s 005 Lorents Kleiven m ug mt fl Skogarbeide 1847 Snåsa herred* n s (tømmerhugging) Sedvanleg bustad: Moum, Snaasen 006 Einar Anfindsen m ug b fl Gaardsarbeide, Renteindtægt 1854 Snåsa herred* n s 007 Maria Anfindsdatter k ug b frivillig Husligt arbeide 1849 Snåsa herred* n s forsørgelse 008 Nils Vegset m e f hf Dagarbeide 1836 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bomo, Snaasen 009 Anemarta k ug b Husholdersk Husholderske omkring 1832 Inderøen n s Horjem Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johannes Petersen Kirknes m g b hf Gaardbruger 1852 Inderøen n s 002 Beret-Maria Ingebrigtsen k g b hm Gaardmandskone 1856 Snåsa herred* n s 003 Olea Johannessen k ug b d Datter, husligt arbeide 1883 Snåsa herred* n s 004 Olava Olsdatter k e b Kaarkone Kaarkone 1811 Snåsa herred* n s Horjemsmo Peter O Strindmo m g b hf Husmand og snedker 1857 Stod n s 002 Serine Kristofersdatter k g b hm Husmandskone 1851 Snåsa herred* n s 003 Marta Pedersdatter k ug f Fostdatter Tjener, husligt arbeide 1885 Trondhjem n s Merknad: E: Midlertidig oppholdssted uleselig Sannsynleg opphaldstad:??, Snaasen 004 Ingeborg Kristofersdatter k ug f el Husligt arbeide 1847 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Dravland, Snaasen 005 John Olsen m g b hf Inderst, vedhugger 1835 Snåsa herred* n s 006 Beret Einarsdatter k g b hm Inderstkone 1830 Snåsa herred* n s Myr Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olava Andersdatter k e b hm Husmand 1826 Klingen n s 002 Andreas Johnsen m ug b s Søn, gaardsarbeider 1864 Snåsa herred* n s Leraamo Peter Eriksen m g b hf Husmand og snedker 1830 Snåsa herred* n s 002 Serianna Eriksdatter k g b hm Husmandskone 1835 Snåsa herred* n s 003 Ole Petersen m ug b s Søn, jordbrugsarbeide 1877 Snåsa herred* n s 004 Berntine Delin k ug b til forsørgelse offentlig understøttelse 1890 Snåsa herred* n s 005 Ane Dravland k g b til forsørgelse offentlig understøttelse 1826 Snåsa herred* n s Leraaen Lars Midjo m g f hf Gaardbruger og bødker 1862 Grong s Statsb.: Amerikansk Sannsynleg opphaldstad: Minesota, Nord Amerike 002 Ingeborg Midjo k g b hm Gaardmandskone 1866 Grong s 003 Sverre Larssen m ug b s Søn 1894 Minesota, Amerika s Statsb.: Amerikansk Sjukdom: Stum 004 Solveig Larsdatter k ug b d Datter 1892 Minesota, Amerika s Horjemsplads, nedre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Støren Brun m g b hf Husmand 1826 Snåsa herred* n s 002 Ingeboranna Larsdatter k g b hm Husmandskone 1831 Snåsa herred* n s 003 Olava Størnsdatter k ug f d Skrædder (Sypige) 1862 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bøgset, Snaasen 004 Fredrik Johansen m ug b Fostsøn Gjæter 1889 Snåsa herred* n s 005 Ole Johansen Brun m ug b til forsørgelse offentlig understøttelse 1837 Snåsa herred* n s Jonettas bolig Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jonetta Sakariasdatter k g b hm finskoarbeider 1838 Stod n s Etnisitet: lf Språk: l Maritstuen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marit Hansdatter k ug f hm Egne penge husligt arbeide 1830 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Sem, Snaasen Sagvolden Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Lunde m g f hf Husmand, murer og 1856 N. Fron n s tømmerhugger Sannsynleg opphaldstad: Kolkjønfjeldet, Snaasen 002 Ingeborg Lunde k g b hm Husmandskone 1852 Snåsa herred* n s 003 Olav Iversen m ug f s Søn, tømmerhugging 1881 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Langvandet, Snaasen 004 Johan Iversen m ug f s Søn, gaardsarbeider 1882 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kolkjønfjeldet, Snaasen 005 Gustav Iversen m ug b s Søn, gjæter 1890 Snåsa herred* n s 006 Karl Iversen m ug b s Søn 1893 Snåsa herred* n s 007 Gollaug Sagvold k ug b fl Husligt arbeide 1845 Snåsa herred* n s Svedet 13 3, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Bertinus L Støp m g b hf Sadelmager 1859 Alfstadhaug n s 002 Ingeborganna Jonassen k g b hm Sadelmagerkone 1845 Snåsa herred* n s Stavnrønning Ingebrigt Sagvold m g b hf Husmand, Skrædder og 1848 Snåsa herred* n s sagarbeider 002 Olava Hansdatter k g b hm Husmandskone 1851 Snåsa herred* n s 003 Ivar Ingebrigtsen m ug b s Søn, sagarbeider 1886 Snåsa herred* n s 004 Bernhard Ingebrigtsen m ug b s Søn 1894 Snåsa herred* n s 005 Hanna Ingebrigtsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1882 Snåsa herred* n s 006 Karen Ingebrigtsdatter k ug f d Datter, Sypige 1876 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Naglhus, Snaasen 007 Ingermaria Estensen k g b til forsørgelse offentlig understøttelse 1843 Snåsa herred* n s Sjukdom: s Storrønning Bernt Jonassen m g f hf Husmand og skogdriver 1863 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Lørndalen, Snaasen 002 Anne Nilsdatter k g b hm Husmandskone 1867 Snåsa herred* n s 003 Jonas Berntsen m ug b s Søn, gjæter 1889 Snåsa herred* n s 004 Nekolai Berntsen m ug b s Søn, gjæter 1891 Snåsa herred* n s 005 Harald Berntsen m ug b s Søn 1895 Snåsa herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1736 Snaasen 006 Birger Berntsen m ug b s Søn 1896 Snåsa herred* n s 007 Magne Narve Berntsen m ug b s Søn 1898 Snåsa herred* n s 008 Agda Berntsdatter k ug b d Datter 1893 Snåsa herred* n s Dravland Johan Helgesen Dravland m g b hf Gaardbruger og Rentenist 1837 Snåsa herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 Olea Tobiasdatter k g b hm Gaardmandskone 1848 Grong n s 003 Ane Salamonsdatter k ug b Fostdatter Fostdatter, gjæter, husligt 1888 Snåsa herred* n s arbeide 004 Serianna Johnsdatter k ug b tj Tjener, budeie 1851 Snåsa herred* n s 005 Ingeborg Kristofersdatter k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1846 Snåsa herred* n s 006 Nils Ingebrigtsen m e b Kaarmand Kaarmand 1834 Snåsa herred* n s Merknad: Kaarbygning 007 Sigrid Nilsdatter k ug b Fostdatter Fostdatter, husligt arbeide 1887 Snåsa herred* n s Dravland Ingebrigt Iversen Dravland m g b hf Gaardbruger 1847 Snåsa herred* n s 002 Marit Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1841 Snåsa herred* n s 003 Ivar Ingebrigtsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1879 Snåsa herred* n s 004 Arne Ingebrigtsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1881 Snåsa herred* n s 005 Bernt Ingebrigtsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1883 Snåsa herred* n s 006 Ole Ingebrigtsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1885 Snåsa herred* n s 007 Olava Ingebrigtsdatter k ug b d Datter, gjæter 1890 Snåsa herred* n s 008 Ane Olsdatter k e b tj Tjener, budeie 1844 Snåsa herred* n s 009 Kristine Olsdatter k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1870 Snåsa herred* n s Dravland Johan Johnsen Dravland m g b hf Gaardbruger 1853 Snåsa herred* n s Merknad: Hovedbygning 002 An Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone 1843 Snåsa herred* n s 003 Karen Berntsdatter k ug b Fostdatter Fostdatter, husligt arbeide 1887 Snåsa herred* n s 004 Ole Johnsen m g b tj Tjener, gaardsarbeide 1849 Snåsa herred* n s 005 Ane Petersdatter k g b tj Tjener, husligt arbeide 1845 Stod n s 006 Oskar Olsen m ug b s Søn 1889 Stod n s 007 Johan Eriksen m e b Kaarmand Kaarmand 1835 Snåsa herred* n s 008 Sigrid Johnsdatter k e b til forsørgelse offentlig understøttelse 1820 Snåsa herred* n s 009 Ole Pedersen m g b hf Kaarmand 1826 Grong n s 010 Beret Larsdatter k g b hm Kaarkone 1833 Grong n s 011 Ole Johannessen m ug b fl Steller i huset 1819 Snåsa herred* n s Merknad: Kaarbygning 012 Gollaug Johannesdatter k e b hm Kaarkone 1811 Snåsa herred* n s Sjukdom: b Hjerphullet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Johan Johnsen Sagvold m g f hf Husmand 1841 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Grong 002 Olea Kristiansdatter k g b hm Husmandskone 1850 Grong n s 003 John Johansen m ug b s Søn, tømmerhugger 1879 Snåsa herred* n s 004 Karen Johansdatter k ug b d Datter, husligt arbeide 1885 Snåsa herred* n s 005 Bernt Eriksen m e b fl Egne midler 1835 Snåsa herred* n s Støvrarydning 15 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Folketeljinga Johan Størnsen Brun m g b hf Husmand, sagarbeider 1855 Snåsa herred* n s 002 Katarina Persdatter k g b hm Husmandskone 1861 Sverige n s 003 Maria Selin k ug b d Datter, barnepige 1889 Sverige n s 004 Ingeborg Johansdatter k ug b d Datter 1896 Sverige n s 005 Jenny Johansdatter k ug b d Datter 1897 Snåsa herred* n s Støvrarydning Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Andreassen m g b hf Husmand 1817 Sparbu n s 002 Anemarja Olsdatter k g b hm Husmandskone 1837 Snåsa herred* n s 003 Amanda Olsdatter m!! ug mt b Datter paa Solaasplads 1895 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Solaasplads, Snaasen L. Løvmo-stugu Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lorents Einersen m g b hf Rokkmager 1833 Snåsa herred* n s Solaas Ingebrigt Grong m g b hf Gaadbruger!! og tolk 1845 Grong n s 002 Karen Olsdatter k g b hm Gaardmandskone 1862 Snåsa herred* n s 003 Karl Ingebrigtsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1886 Overhalden n s 004 Anders Ingebrigtsen m ug b s Søn, gaardsarbeide 1888 Overhalden n s 005 Kolbjørn Ingebrigtsen m ug b s Søn 1893 Snåsa herred* n s 006 Olav Ingebrigtsen m ug b s Søn 1895 Snåsa herred* n s 007 Ane Ingebrigtsdatter k ug b d Datter, husligt arbeide og 1890 Overhalden n s gjæter 008 Kristen Pedersen m g mt Dagarbeider Husmand og dagarbeider 1847 Snåsa herred* n s Sedvanleg bustad: Østvig, Snaasen 009 Hans Grong m ug mt Dagarbeider Dagarbeider 1842 Grong n s Sedvanleg bustad: Grong 010 Karen Rødset k ug b tj Tjener, budeie 1842 Grong n s 011 Margrete Kulaas k ug b tj Tjener, husligt arbeide 1881 Snåsa herred* n s Solaasmo Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen m g f hf Husmand og tømmerhugger 1867 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Lørndalen, Snaasen 002 Sanna Ingebrigtsdatter k g b hm Husmandskone 1866 Grong n s 003 Olav Olsen m ug b s Søn 1890 Snåsa herred* n s 004 Martin Olsen m ug b s Søn /2 Snåsa herred* n s 005 Amanda Olsdatter k ug b d Datter 1895 Snåsa herred* n s 006 Hanna Olsdatter k ug f d Datter 1898 Snåsa herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Støvrarydning, Snaasen Flauget Under Karl Fredriksen m g b hf Husmand 1871 Grong n s 002 Grete Andreasdatter k g b hm Husmandskone 1870 Levang. landsogn n s 003 Fredrik Karlsen m ug b s Søn 1892 Grong n s 004 Marie Karlsdatter k ug b d Datter 1895 Grong n s Langvandet 25 1, Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Olsen Langvand m ug b hf Gaardbruger 1871 Snåsa herred* n s 002 Eline Olsdatter k ug b tj (Søster) Tjener, husligt arbeider 1875 Snåsa herred* n s 003 Ole Olsen m e b Kaarmand Kaarmand 1834 Snåsa herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1727 Beitstaden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1566 Surendals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1566 Surendals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1734 Stod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer