Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3664 (kvinner: 1805, menn: 1859) Bustader: 520 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 288 (kvinner: 146, menn: 142) Bustader i krinsen: 52 Krins: 001 Herred/by: Evenes herred Folketeljinga Lasletten under 1 1a, 1b 001 Petter Johannesen m g b hf Husmand m. J Reitan Værdalen NT 002 Karen Dorthea Hansdatter k g b hm Husmandskone 1836 Lien i Ibestad Tr 003 Petra Karine Pettersen k ug b d Pleiedatter ant. som egen 1887 Evenes Rovnæs 1 1a 001 Hans Olsen Myrseth m g b hf Gaardbruger S. Snedker 1858 Tingvold præstj. Rom 002 Maren Elisabet Eriksen k g b hm Gaardbrugerkone 1864 Seljestad Trondenæs Tr 003 Josofine Emilie Myrseth k ug b d Datter 1886 Seljestad Trondenæs Tr 004 Oskar Hansen Myrseth m ug b s Søn 1887 Seljestad Trondenæs Tr 005 Edit Bergithe Myrseth k ug b d Datter 1889 Seljestad Trondenæs Tr 006 Hans Myrseth m ug b s Søn 1892 Evenes 007 Einar Myrseth m ug b s Søn 1895 Evenes 008 Agnar Myrseth m ug b s Søn 1897 Evenes 009 Magnhild Myrseth k ug b d Datter Evenes Ravnæs 1 1b 001 Thore Jakobsen m g b hf Gaardbruger S. Skomager 1863 Dovre presteg. Krs 002 Anna Elisabet Johnsen k g b hm Gaardmandskone 1863 Evenes 003 Jakob Andreas Jakobsen m ug b s Søn 1887 Harstad Trondenæs Tr 004 Wilhelm Kristian Jakobsen m ug b s Søn 1889 Harstad Trondenæs Tr 005 John Ingvald Jakobsen m ug b s Søn 1891 Harstad Trondenæs Tr 006 Thoralf Asbjørn Jakobsen m ug b s Søn 1893 Evenes 007 Jenny Emilie Jakobsen k ug b d Datter 1894 Evenes 008 Elida Katrine Jakobsen k ug b d Datter 1898 Evenes 009 Hans Martin Jakobsen m ug b s Søn Evenes 010 Julie Lovise Røto k ug b tj Tjenestepige 1877 Gausvik i Trondenæs Tr 011 Johan Eberg Pedersen m ug mt fl Fisker 1876 Hyllebost i Lødingen Nor Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Hyllebostad Viksletten under Johan Anton Berg Jensen m g b hf Husmand m. J. og fisker 1867 Evenes 002 Petra Lovise Elene Pedersen k g b hm Husgjerning, Kreaturstel 1873 Evenes 003 Edvard Martin Johansen m ug b s Søn 1895 Evenes 004 Olaf Sigurd Oleif Johansen m ug b s Søn 1897 Evenes 005 Elise Josefine Johansen k b d Datter Evenes 006 Elisabet Sofie Johannesen k g b fl Kaarmandskone 1831 Lødingen Nor 007 Hans Nikolai Jentoft Jensen m ug b fl Offentlig understøttelse 1881 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a Bragstad (Skar) Hanna Tomine Julie Bragstad k g b hm Gaardmandskone S 1862 Evenes 002 Hilma Therese Amanda k ug b d Datter 1888 Evenes Bragstad 003 Samuel Martin Bragstad m ug b s Søn 1890 Evenes 004 Herman Kristoffer Bragstad m ug b s Søn 1893 Evenes 005 Sigurd Olaf Bragstad m ug b s Søn 1895 Evenes 006 Ludvig Wilhelm Bragstad m ug b s Søn 1897 Evenes 007 Astrid Dorthea Bragstad k ug b d Datter Evenes 008 Sara Dorthea Hansen k ug b tj Tjenestepige 1869 Evenes Registreringssentral for historiske data Side 9

10 1853 Evenes herred Skar (Viken) Rasmus Bernhard Larsen m g b hf Gaardbruger S, Fisker 1863 Evenes 002 Edvine Esikine Norstrøm k g b hm Gaardmandskone Husstelning 1872 Evenes Hansen 003 Nelly Andrine Larsen k ug b d Datter 1897 Evenes 004 Andreas Lind Larsen m ug b s Søn Evenes Skar (Viken) under Hans Karolius Larsen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1861 Evenes 002 Josefine Bernthine Olsen k g b hm Gaardbrugerkone 1869 Hoel Nor (Husstelling) 003 Josefa Helmine Larsen k ug b d Datter 1891 Hoel Nor 004 Ragnvalda Gurine Larsen k ug b d Datter 1898 Evenes 005 Lars Mathias Hansen m ug b Kaarmand Kaarmand 1829 Evenes 006 Johan Tobias Larsen m ug b Arbeider (ved Jernbanen) 1876 Evenes Skar Karen Bergithe Eilertsen k e b hm Gaardbrugsk. S Evenes (Husstelning) 002 Berthine Peroline Berg k ug b tj Tjenesstepige 1876 Evenes Pedersen 003 Martin Berntsen m ug b tj Jordbrugsarbeider 1881 Evenes 004 Hans Petter Pedersen m ug f fl Bødkert 1844 Evenes Statsb.: Trusamf.: Baptist Sannsynleg opphaldstad: Bodø Skar (Øverlandet vestre) Anne Magrete Bergite Blix k g b hm Gaardmandskone 1854 Evenes Aronsen (Husgjerningsarbeide) 002 Julius Kristian Parelius m ug b s Fisker og Jordbrugs Arbeider 1881 Evenes Hansen 003 Andreas Kornelius Hansen m ug b s Jordbrugsarbeider 1884 Evenes 004 Martin Pareli Benoni Hansen m ug b s Søn 1888 Evenes 005 Hilmar Arthur Berg Hansen m ug b s Søn 1891 Evenes 006 Indianna Josofine Aas Hansen k ug b d Datter 1896 Evenes 007 Jensine Karoline Jensen k ug b tj Tjenestepige 1872 Bjarkø Tr 008 Nanna Karlote Marie Nilsen k ug b d af No 7 Datter 1899 Lødingen Nor Statsb.: Trusamf.: Merknad: Lidet Barn og dette Navn findes ikke paa Gaarden. Tælleren. 009 Hans Karolius Johnsen m g f hf Gaardbruger S. Tømmermand 1855 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tornaa Havn Sverige Skar (Øverlandet østre) Edvard Mikal Johnsen m g b hf Gaardbruger S og Fisker 1851 Evenes 002 Karen Petrikke Pedersen k g b hm Gaardmandskone 1856 Evenes (Husgjerning) 003 Hanna Andrea Sjerlothe k ug b d Syerske 1879 Evenes Johnsen 004 Jens Andreas Kristian Johnsen m ug b s Søn 1887 Evenes 005 Peder Martin Johnsen m ug b s Søn 1889 Evenes 006 Ingvald Kornelius Mikal m ug b s Søn 1891 Evenes Johnsen 007 Hans Andreas Johnsen m ug b s Søn 1893 Evenes Skar (Bakken) 2 5 Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Folketeljinga 1900 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Mathias Olai Norman Olsen m g b hf Gaardbruger S og Fisker 1861 Evenes 002 Lorense Berthine Larsen k g b hm Gaardmandskone 1862 Evenes (Husgjerning) 003 Anne Marie Gjæver Olsen k ug b d Datter (Husgjerning) 1883 Evenes 004 Aasta Kristine Therese Olsen k ug b d Datter (Husgjerning) 1885 Evenes 005 Ole Nikolai Olsen m ug b s Søn 1887 Evenes 006 Lars Mikal Olsen m ug b s Søn 1889 Evenes 007 Elisef Marie Jæver Olsen k ug b d Datter 1892 Evenes 008 Ingvalda Elida Marie Olsen k ug b d Datter 1894 Evenes 009 Asløv Turine Olsen k ug b d Datter 1897 Evenes 010 Norman Olai Olsen m ug b s Søn 1898 Evenes 011 Turine Axelie Hansen k ug b fl Kaarkone 1825 Evenes Skar under 2 5 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johan Andreasen m g b hf Fisker Husmand 1833 Evenes 002 Laura Karoline Pernille Jensen k g b hm Husmandskone (Husgjerning) 1849 Evenes Skar Hans Eberg Johan Olsen m g b hf Gaardbruger S Fisker 1843 Evenes 002 Leonore Ovedie Andreasen k g b hm Gaardbrugerkone 1847 Evenes 003 Martin Andreas Lind Olsen m ug b s Kontorist? 1879 Evenes 004 Indianna Marie Aas Olsen k ug b d Datter 1885 Evenes 005 Andreas Martin Aas Olsen m ug b s Søn 1889 Evenes 006 Anton Martin Norman Olsen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1870 Evenes 007 Anna Peroline Skrøder k g b hm Gaardbrugerkone 1869 Trondenæs Tr Norman 008 Nanna Marie Karoline Olsen k ug b d Datter 1895 Evenes 009 Leonore Henriette Olsen k ug b d Datter 1897 Evenes 010 Marie Agnethe Norman Olsen k ug b d Datter Evenes 011 Berntine Karoline Bertheusen k ug b tj Tjenestepige 1885 Evenes Skar under 2 5 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Elias Johnsen m ug b hf el Skomager 1845 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: d Taarstad under 3 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petra Ovedie Rognmo k ug mt el Lærerinde (folkeskolen) 1882 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! Nøisomheden 3 3 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anne Lind k g b hm Lods og Gaardmandskone 1847 Grytten Rom Husgjerningsarbeide 002 Sigurd Adelstein Lind m ug b s Søn 1885 Evenes 003 Jensine Ovedia Pedersen k ug b tj Tjenestepige 1866 Evenes 004 Gina Skjelbostad k ug b tj Tjenestepige 1874 Volds presteg. Rom Nøisomheden under 3 3 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Emelie Sofie Lind k ug b el Meierske 1874 Trondenæs Tr Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1853 Evenes herred Taarstad (Yttermark) 3 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Svendsen m g b hf Gaardbruger S. D/S expeditør 1838 Sælbo ST 002 Marit Olsen k g b hm Gaardbrugerkone 1837 Sælbo ST (Husgjerning) 003 Einar Svendsen m ug b s Handelsmand 1879 Lødingen Nor 004 Inga Matilde Hansen k ug b Pleied Pleiedatter ant. som egne 1886 Evenes 005 Harald Ingvold Hansen m ug b Pleies Pleiesøn ant. som egne 1889 Evenes 006 Rakel Hansine Peroline k ug b tj Tjenestepige (Kreaturstel) 1871 Trondenæs Tr Johansen 007 Halfdan Emil Hansen m ug mt fl Arbeidsmand 1877 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad:!! 008 Gotfred Anderson m ug mt fl Kashandler 1867 St. Johannes Nordkjøping Sverige Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Sær Sverige Taarstad (Langvolden) Anders Svendsen m g b hf Gaardbruger S Sælbo ST 002 Ida Datrine Jentoft Mikalsen k g b hm Husgjerning 1864 Ankenæs Nor 003 Fredrikke Alberthine Marie Matisen Gaardbrugerkone k ug b tj Tjenestepige (Kreaturstel) 1884 Hammerø Nor Taarstad under Bartolv Andreas Pettersen m g b hf Fisker og Tømmermand 1862 Ankenæs Nor 002 Ingeborg Svendsen k g b hm Husgjerning Kreaturstel 1859 Sælbo ST 003 Sigurd Ingvold Pettersen m ug b s Søn 1888 Evenes 004 Birger Ingberg Pettersen m ug b s Søn 1890 Evenes 005 Magda Petrine Pettersen k ug b d Datter 1892 Evenes 006 Bernhard Kokk Pettersen m ug b s Søn 1893 Evenes 007 Sandra Ingenie Pettersen k ug b d Datter 1897 Evenes 008 Aagot Johanna Pettersen k ug b d Datter Evenes 009 Anders Erstensen m g b hf Skomager 1860 Kvikne Hed 010 Johanna Tronsen k g b hm Skomagerkone (Husgjerning) 1862 Rennebo ST 011 Anton Martin Andersen m ug b s Søn 1889 Kvikne 012 Torvald Marelius Andersen m ug b s Søn 1895 Hadsel Nor 013 Anna Marie Andersen k ug b d Datter 1899 Hadsel Nor Statsb.: Trusamf.: Merknad: Lidet Barn og dette Navn findes ikke paa Gaarden. Tælleren Taarstad under 3 4 Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Mikal Nilsen m g b hf Div. Arbeidsmand 1825 Evenes 002 Kirsten Arntsen k g b hm Husgjerningsarbeide 1846 Støren ST 003 Konrad Marius Pettersen m ug b s Arbeider (ved Jernbanen) 1880 Evenes Taarstad under Antonætte Berntine Margrete k g b hm Husmandskone Husgj Lødingen Nor Olsdatter 002 Olaf Martin Berg Hansen m ug b s Søn 1889 Evenes 003 Olga Josofine Hansen k ug b d Datter 1893 Evenes 004 Hermand Otelius Lind Hansen m ug b s Søn 1896 Evenes 005 Alfred Berg Hansen m ug b s Søn Evenes Taarstad under 3 4 Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Folketeljinga Jakob Johan Pettersen m g b hf Fisker Husmand 1860 Ankenæs Nor 002 Jensine Ovedie Martinsen k g b hm Husgjernings arbeid 1851 Evenes Øvergaard Jens Svendsen m ug b hf Gaardbruger S 1836 Sælbo ST 002 Lina Kristoffersen k ug b tj Kreaturstel Husgjerning 1845 Lødingen Nor Taarstad Ole Elias Hetman Martinesen m g b hf Gaardbruger S 1852 Evenes 002 Hilma Hansine Hansen k ug b tj Tjenestepige (Kreaturstel) 1884 Evenes Taarstad under Hans Martinus Nilsen m g b hf Fisker Jordforpakter 1845 Evenes 002 Peroline Jonætte Martinesen k g b hm Husgjerningsarbeide 1851 Evenes 003 Marie Antonætte Hansen k ug b d Syerske 1875 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: d 004 Ingvald Artander Hansen m b s Søn 1893 Evenes 005 Ottar Elias Hetman Hansen m b s Søn 1897 Evenes 006 Sandra Malene Hadsel k b d Datter 1896 Evenes 007 Axelie Meier Pettersen k b fl Kaarkone 1820 Ankenæs Nor Taarstad under Lars Nataniel Joakimsen m g b hf Snedker Husmand 1836 Evenes 002 Ragnhild Gurine Larsen k g b hm Snedkerkone Husgjerning 1844 Evenes 003 Emma Amanda Larsen k ug f d Tjenestepige 1879 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tornå Havn Sverige Taarstad under 3 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Paul Johan Torbergsen m g b hf Fisker husmand 1837 Evenes 002 Bendikte Ovedia Pedersen k g b hm Husgjerning 1855 Evenes 003 Petter Jentoft Paulsen m ug b s Fisker 1882 Evenes 004 Hansine Amanda Paulsen k ug b d Datter 1887 Evenes 005 Olaf Berg Paulsen m ug b s Søn 1886 Evenes 006 Petra Bergitte Paulsen k ug b d Datter 1893 Evenes Taarstad Jens Rasmus Trane Agersborg m g b hf Gaardbruger S Evenes 002 Maren Marie Agersborg k g b hm Gaardbrugerkone 1830 Evenes (Husgjerning) 003 Arthur Emil Agersborg m ug b s Søn 1885 Evenes 004 Lydie Bergitte Agersborg k g b hm Jernbanearbeiderkone 1868 Evenes Husstelningsarbeide 005 Asløv Marie Hansen k ug b d Datter 1893 Evenes 006 Dagny Hansen k ug b d Datter 1898 Evenes Taarstad under Oluf August Agersberg m ug f hf Gaardbruger S. Jernbanearb Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kaisernemi Sverige Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1853 Evenes herred 002 Antonætte Sofie Elisabet k ug b Kaarkone Kaarkone 1829 Evenes Agersberg 003 Leif Andreas Larsen m ug b s Pleiesøn ant. som egen 1893 Evenes 004 Albertine Eliasen k ug b tj Tjenestepige (Kreaturstel) 1882 Evenes Taarstad under 3 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Peder Nilsen m ug b hf Fisker og Husmand 1830 Evenes 002 Agnætte Marie Norman Nilsen k ug b d Tjenestepige 1869 Evenes 003 Hans Olai Nilsen m ug f s Jernbanearbeider 1873 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Wassijaure 004 Konstanse Berthea Nilsen k g b fl Husgjerning 1872 Evenes 005 Petternille Amanda Agersborg k ug b d Datter 1890 Evenes Taarstadnæs under Karolius Jentoft Larsen m g b hf Gaardbruger S Fisker 1857 Evenes 002 Petra Jørgine Larsen k g b hm Husgjerning 1862 Evenes 003 Lauritz Martin Larsen m ug b s Søn 1887 Evenes 004 Alf Larsen m ug b s Søn 1888 Evenes 005 Agur Mikal Larsen m ug b s Søn 1890 Evenes 006 Sigurd Agersborg Larsen m ug b s Søn 1892 Evenes 007 Kristoffer Larsen m ug b s Søn 1895 Evenes 008 Astrid Larsen k ug b d Datter 1898 Evenes 009 Signe Marie Larsen k ug b d Datter Evenes Taarstad under Johan Martin Norman m g f hf Gaardbruger S Evenes Agersborg Jernbanearbeider Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Wassijaure 002 Mette Marie Agersborg k g b hm Husgjerning 1849 Evenes 003 Andreas Mikal Ferdnan m ug b s Søn 1888 Evenes Agersborg 004 Elisif Dapaula Agersborg k ug b d Datter 1890 Evenes 005 Anna Henriette Agersborg k ug b d Datter 1893 Evenes 006 Wilhelm Ingvald Agersborg m ug b s Søn 1895 Evenes 007 Erling Kristian Agersborg m ug b s Søn 1897 Evenes 008 Signe Fredrikke Agersborg k ug b d Datter 1899 Evenes 009 Laura Konstance Larsen k ug b tj Kreaturstel Tjenestepige 1880 Evenes Taarstad Ole Gabriel Hansen m e b hf Gaardbruger S Evenes 002 Rebekke Bergitte Olsen k ug b d Datter 1868 Evenes 003 Karen Anna Nikoline Karlsen k g mt fl Kaarmandskone 1853 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Stunæs 004 Albert Kasper Kildal Olsen m g b hf Arbeidsmand 1864 Evenes 005 Johanna Elisabet Artander k g b hm Arbeidsmandskone 1878 Evenes Olsen 006 Arna Olea Olsen k ug b d Datter Evenes 007 Otelius Andreas Svendsen m ug b s Søn 1892 Evenes Taarstad Ole Kristian Hansen m g b hf Gaardbruger S Evenes Jernbanearbeider 002 Leonore Marie Hansen k g b hm Husgjerning 1863 Evenes Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Folketeljinga Jens Kornelius Andr. Olsen m ug b s Søn 1888 Evenes 004 Magda Karine Olsen k ug b d Datter 1891 Evenes 005 Oskar Lind Olsen m ug b s Søn 1894 Evenes 006 Kaare Andreas Olsen m ug b s Søn 1896 Evenes 007 Hans Teoberg Olsen m ug b s Søn 1899? Evenes Taarstad (Brænna) under Anna Kristine Pettersen k g b hm Vognmandskone 1858 Thingvold Rom 002 Carl August Pettersen m ug b s Søn 1886 Evenes 003 Alfred Gunerius Martin m ug b s Søn 1888 Evenes Pettersen 004 Eivin Mikal Pettersen m ug b s Søn 1890 Evenes 005 Sjarlotte Marie Pettersen k ug b d Datter 1894 Evenes 006 Sandra Kristiane Pettersen k ug b d Datter 1897 Evenes Brænna (Taarstad) under Hans Martin Olsen m g b hf Fisker Husmand 1859 Evenes 002 Anne Elisabet Marie Olsen k g b hm Husgjerning 1865 Ankenæs Nor 003 Petter Marelius Olsen m ug b s Søn 1884 Evenes 004 Egil Andreas Olsen m ug b s Søn 1887 Evenes 005 Eide Lund Olsen m ug b s Søn 1894 Evenes 006 Alvilde Marie Olsen k ug b d Datter 1895 Evenes Stunæs under 4 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Nikolai Pettersen m g b hf Fisker Husmand 1858 Ankenæs Nor 002 Anne Magrete Jorløvmine Aas k g b hm Husgjerning 1862 Evenes Jensen 003 Elida Marie Antonsen k ug b d Datter 1890 Evenes 004 Alfred Andreas Antonsen m ug b s Søn 1892 Evenes 005 Elen Magrete Jæver Antonsen k ug b d Datter 1894 Evenes Stunæs under 4 6 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Matias Johan Johnsen m g b hf Kaarmand 1832 Evenes 002 Ingeborg Nekoline Nilsen k g b hm Kaarmandskone 1850 Evenes 003 Nils Emanuel Martin Olsen m ug b s Søn 1891 Evenes 004 Oskar Emanuel Meier Adolfsen m ug b dattersøn Dattersøn 1900? Evenes Stunæs under Nikolai Bertheus Pedersen m g b hf Husm. m. J. Fisker 1858 Evenes 002 Erikke Karoline Kristensen k g b hm Husgjerning 1862 Evenes 003 Ellen Turine Jakobsen k ug b tj Tjenestepige 1877 Evenes Steinæs Ullrik Bertheus Hansen m g b hf Gaardbruger S. Fisker 1849 Evenes 002 Anne Bergitte Hansen k g b hm Husgjerning 1859 Evenes 003 Hilda Amanda Hansen k ug b d Datter 1885 Evenes 004 Konstance Emelie Hansen k ug b d Datter 1887 Evenes 005 Ingvald Gerhard Lind Hansen m ug b s Søn 1889 Evenes 006 John Kristian Pareli Hansen m ug b s Søn 1891 Evenes 007 Kristen Elias Emil Hansen m ug b s Søn 1893 Evenes Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1853 Evenes herred 008 Ellen Bergitte Hansen k ug b d Datter 1895 Evenes 009 Asløv Ulrikke Hansen k ug b d Datter 1897 Evenes 010 Karl Andreas Hansen m ug b s Søn Evenes Stunæs Jens Severin Eriksen m g b hf Gaardbruger S Fisker 1836 Evenes 002 Marie Elisabet Jakobsen k g b hm Husgjerning 1836 Evenes 003 Albert Matias Leonardsen m ug b fl Pleiesøn, ant. som egne 1886 Evenes 004 Konstanse Elisabet Olufsen k ug b fl Pleiedatter ant. som egne 1896 Evenes Stunæs under Oluf Johan Reobert Jensen m g b hf Husm. m. J Evenes 002 Jens Kornelius Olufsen m ug b s Søn 1892 Evenes 003 Katrine Marie Olufsen k ug b d Datter 1894 Evenes 004 Magrete Gunelle Leonardsen k ug b tj Tjenestepige 1876 Evenes Stunæs Andreas Dahl Olsen m g b hf Gaardbruger S Arbeidsmand 1873 Evenes ved Jernbanen 002 Anna Marie Meier Olsen k g b hm Husgjerning 1877 Evenes 003 Karine Bergitte Olsen k ug b d Datter 1896 Evenes 004 Oskar Andreas Olsen m ug b s Søn 1898 Evenes 005 Astrid Alvilde Olsen k ug b d Datter 1900? Evenes 006 Ole Johan Kristensen m g b fl Kaarmand 1829 Evenes 007 Ingeborg Kerstine Axelsen k g b fl Kaarmandkone 1832 Evenes 008 Knut Nilsen m ug b Dreng Dreng 1850 Evenes Stunes 4 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peter Ingebrigtsen m ug b hf Gaardbruger S Evenes 002 Ottar Ingebrigtsen m ug f fl Smed for egen reg Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ankenes 003 Helene Ingebrigtsen k ug b fl Husgjerning 1870 Evenes 004 Emma Ulriksen k ug b tj Kreaturstel og Husgjerning 1879 Evenes Stunæs Pauline Wilhelmine Pedersen k e b hm Gaardbrugerenke S 1875 Sørøen Fin Husgjerning 002 Peder Alsager Johannes m ug b s Søn 1897 Evenes Kristoffersen 003 Elisif Kristine Birgitte k ug b d Datter Evenes Kristoffersen 004 Kristofa Pauline Hansine k ug b d Datter Evenes Kristoffersen 005 Oline Lorentine Pedersen k ug b tj Kreaturstel Husgjerning 1880 Sørøen 006 Kristen Elias Weding Kristensen m g b fl Kaarmand 1831 Evenes Skovlund under Krestine Marie Bergitte Olsen k g b hm Husmk. m. J Evenes 002 Otelius Kristoffer Olaisen m ug b s Søn 1895 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Folketeljinga Alfa Jenny Omega Olaisen k ug b d Datter 1898 Evenes 004 Maren Elisabet Hansen k ug b tj Kreaturstel Tjenestepige 1870 Kvænangen Tr Stunæshaugen Nils Mikal Eriksen m e b hf Husm. m. J Evenes 002 Ellen Nekolai Nelsdatter k ug b d Datter 1883 Evenes 003 Petrikke Axelsdatter k e b fl Kaarkone 1818 Trondenæs Tr Stunæsmark under Paul Andreas Eriksen m g b hf Husmand m. j Evenes 002 Anne Olsdatter k g b hm Husgjerning 1868 Evenes 003 Anne Marie Paulsen k ug b d Datter 1884 Evenes 004 Nikoline Andrine Paulsen k ug b d Datter 1887 Evenes 005 Ole Johan Paulsen m ug b s Søn 1890 Evenes 006 Inga Elise Rebekke Paulsen k ug b d Datter 1896 Evenes 007 John Peder Martin E?? Paulsen m ug b s Søn 1898 Evenes Stuhaugen Ole Matias Johan Andersen m g b hf Gaardbruger S Evenes 002 Inger Marie Johnsen k g b hm Husgjerning 1837 Evenes Stunæsmark under Krestian Martin Olsen m g b hf Husmand m. J Kvædfjord Tr 002 Anne Susanna Nilsdatter k g b hm Husgjerning 1852 Evenes 003 Lars Olai Johan Kristiansen m ug b s Søn 1888 Evenes 004 Thomas Edv. Kristiansen m ug b s Søn 1891 Evenes 005 Anna Magrete Eline k ug b d Datter 1893 Evenes Kristiansen 006 Helene Oline Krestine Kristiansen k ug b d Datter 1897 Evenes Høgaas under Maren Johanna Hansdatter k e b hm Gaardbrugerenke S Evenes Husgjerning 002 Karl Martin Olsen m ug b s Jordbrugsarbeider 1882 Evenes 003 Jakob Benoni Olsen m ug f s Visergut (bud) 1883 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Wassijaure 004 Ragnhild Bergitte Olsen k ug b d Datter 1889 Evenes 005 Helene Elisabet Olsen k ug b d Pleiedatter ant. som egen 1890 Evenes 006 Otelie Har Johansen k ug b tj Kreaturstel Husgjernig 1878 Evenes Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 259 (kvinner: 136, menn: 123) Bustader i krinsen: 37 Krins: 002 Herred/by: Evenes herred Evenes 5 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jakob Anderssen m g f hf Sogneprest Ofoten 1850 Brevik Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 002 Selma Anderssen k g f hm 1852 Skauger Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 003 Magrethe Larsen k e b Fruens moder Husgjerning 1822 Høland Ak Registreringssentral for historiske data Side 17

18 1853 Evenes herred 004 Maren Anderssen k ug b d 1886 Evenes 005 Svend Anderssen m ug b s 1888 Evenes 006 Hans Anderssen m ug b s 1890 Evenes 007 Johannes Anderssen m ug b s 1893 Evenes 008 Kristian Anderssen m ug b s 1895 Evenes 009 Ragna Hegbom k ug b fl Guvernante 1880 Bodø Nor 010 Leonhard Holmboe m g f fl Stiftskapellan i Tromsø stift 1871 Støren Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ankenes Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 011 Lovise Holmboe k g b fl Hustru 1878 Kristiania 012!! Holmboe* k ug b fl Datter Evenes Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt pige Bygning for nattopphald: Hovedbygningen 013 Karoline Eistensen k ug b tj Husjomfru 1875 Vaagan Nor 014 Arntine Kristensen k ug b tj Husgjerning 1878 Evenes 015 Magrethe Gjæver k ug b tj Husgjerning 1877 Lødingen Nor 016 Petra Pedersen k ug b tj Husgjerning 1883 Salangen Tr 017 Inger Eriksdatter k ug b tj Husgjerning 1867 Trondenes Tr Etnisitet: lf 018 Anne Olsdatter k ug b tj Kreaturstel 1874 Ibestad Tr Etnisitet: lf 019 Theodor Olsen m ug b tj Tjenestegut jordbrugsarbeide 1884 Evenes Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen 020 Hans Haakonsen m ug b tj Tjenestegut jordbrugsarbeide 1871 Malangen Tr Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Drengestuen Evenes under Elias Johnsen m g b hf Husmand med jord og 1838 Leksvik NT kirketjener 002 Bergitte Johnsen k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1838 Evenes 003 John Johnsen m g f s Jernbanearbeider 1873 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ankenes 004 Marit Johnsdatter k g b hm Husgjerning 1876 Vaage Krs 005 Aminda Johnsdatter k ug b d 1898 Evenes 006 Johan Johansen m ug b fl Jordbrugsarbeide 1884 Evenes 007 Helga Hansen k ug mt b Tjenestepige? Trondenes Tr Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Trondenes Tangen under Peder Hansen m g b hf Husmand med jord og 1841 Hemne i ST skrædder 002 Jonette Hansen k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1840 Evenes 003 Gitta Hansen k ug b d Kreaturstel og Husgjerning 1870 Evenes 004 Gerhard Hansen m ug b s Skrædder 1874 Evenes 005 Mina Hansen k ug f d Husgjerning 1878 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sverge Rørvik under 5 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Aron Pedersen m g f hf Husmand med jord og fisker 1854 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Bjarkø Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 Folketeljinga Anne Mathiasdatter k g b hm Husgjerning og Kreaturstel 1873 Evenes 003 Ingeborg Pedersdatter k ug b d 1897 Evenes 004 Martha Eliasdatter k ug b fl Søm Haandgjerning 1878 Evenes 005 Peter Pedersen m ug b fl Jordbrugsarbeider og fiskeri 1859 Evenes 006 Peder Eliasen m ug f fl Jordbrugsarbeider og fiskeri 1876 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Trondenes Bergan under Johan Hansen m g b hf Husmand med jord og fisker 1869 Evenes 002 Mathilde Fillipsen k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1873 Evenes 003 Haakon Johansen m ug b s 1895 Evenes 004 Johanna Johansen k ug b d 1898 Evenes 005!! Johansen* m ug b s Evenes Statsb.: Trusamf.: Merknad: Udøbt guttebarn 006 Karoline Mikalsen k ug b fl Kreaturstel og Husgjerning 1882 Evenes 007 Ragnhild Isaksen k e b fl Føderaadskone 1832 Ankenes Nor Kirkehaug under 5 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Pedersen m g b hf Husmand med Jord 1832 Trondenes Tr 002 Maren Gabrielsdatter k g b hm Husmandskone husgjerning 1829 Evenes og kreaturstel 003 Peter Pedersen m ug f s Arbeider ved Ofotbanen 1866 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ankenes 004 Lars Pedersen m ug b s Jordbrugsarbeider og fiskeri 1869 Evenes 005 Anton Pedersen m g b hf Jordbrugsarb. og fiskeri 1872 Evenes 006 Helma Pettersdatter k g b hm Husgjerning 1876 Evenes 007 Ingeborg Antonsdatter k ug b d Datter 1896 Evenes 008 Magda Antonsdatter k ug b d Datter 1898 Evenes Kirkehaug under 5 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Just Olsen m g f hf Husmand uden jord og 1860 Grytten jernbanearb. Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ankenes 002 Lydia Pedersdatter k g b hm Husmandskone husgjerning 1863 Evenes 003 Marie Olsdatter k ug b d Datter 1893 Evenes Vandet under Johan Hansen m g b hf Husmand med jord og fisker 1862 Evenes 002 Karen Olsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1873 Evenes 003 Ole Johansen m ug b s 1892 Evenes 004 Ingvald Johansen m ug b s 1893 Evenes 005 Nils Johansen m ug b s 1895 Evenes 006 Hans Johansen m ug b s 1897 Evenes 007 Arktander Johansen m ug b s 1898 Evenes 008 Karl Johansen m ug b s Evenes 009 Hans P. Hansen m g b hf Kaarmand 1820 Evenes 010 Maren Hansdatter k g b hm Kaarmandskone 1819 Evenes Jertrudfarten under 5 1 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Petter Isaksen m g b hf Husmand med jord og 1842 Evenes jordarbeider 002 Anne Hansdatter k g b hm Husgjerning 1844 Evenes 003 Peder Pettersen m ug b s Vei og jordarbeide 1876 Evenes Registreringssentral for historiske data Side 19

20 1853 Evenes herred 004 Kristine Pettersen k ug b d Kreaturstel og husgjerning 1881 Evenes 005 Marie Pettersen k ug b d Husgjerning 1886 Evenes 006 Peter Dahl m g b hf Bager inderst 1834 Trondhjem 007 Hanna Pettersdatter k g b hm Bagerkone Husgjerning 1870 Evenes 008 Dagmar Dahl k ug b d 1895 Trondenes Tr 009 Aagaat Dahl k ug b d 1897 Vaagan Nor 010 Herman Dahl m ug b s Vaagan Tverfjeld under Mathias Hansen m g b hf Maler og husmand håndv Lesje Krs 002 Hanna Hansdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1857 Evenes 003 Olaf Olsen m ug f s Jernbanearbeide 1879 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Sverige 004 Arnt Hansen m ug b s 1892 Evenes 005 Halftan Hansen m ug b s 1894 Evenes 006 Solan Hansen m ug b s 1897 Evenes 007 Kristine Nilsdatter k ug b tj Husgjerning 1889 Evenes 008 Anne Amundsdatter k e b fl Underholdes af Fattigvæsnet 1815 Evenes Ellingjord under Andreas Hansen m g b hf Husmand med jord og fisker 1843 Evenes 002 Katrine Mikalsdatter k g b hm Kreaturstel og husgjerning 1850 Sverge 003 Olufine Hansen k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1878 Evenes 004 Ingvald Hansen m ug b s Jordbrugsarbeide 1883 Evenes 005 Alfred Hansen m ug b s Jordbrugsarbeide 1888 Evenes 006 Rasmus Mikalsen m ug b el Jernbanearbeider 1873 Evenes Haubak under Amund Olsen m g b hf Husmand med jord og 1845 Trondnes Tr snedker 002 Inger Johnsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1857 Evenes 003 Karen Amundsdatter k ug b d Husgjerning 1881 Evenes 004 Lars Amundsen m ug b s 1885 Evenes 005 Ole Amundsen m ug b s 1888 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sjukdom: a Etnisitet: lf 006 Anders Amundsen m ug b s Evenes Finhaugen under Lars Pedersen m g b hf Husmand med jord og fisker 1871 Evenes 002 Anna Johnsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1875 Ankenes Nor 003 Karine Larsdatter k ug b d Datter 1898 Evenes 004 Elen Amundsdatter k ug b tj Kreaturstel og Husgjenrning 1883 Ibestad Tr 005 Peder Olsen m g f hf Føderaadsmand 1828 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Trondenes Etnisitet: lf 006 Karen Henriksdatter k g f hm Føderaadskone 1831 Ibestad Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Trondenes Etnisitet: lf Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Folketeljinga Finhaugen under Ole Pedersen m g b hf Husmand med Jord og fisker 1862 Evenes 002 Maren Henriksdatter k g b hm Husmandskone, husgjerning 1864 Trondenes Tr 003 Henrik Olsen m ug b s Søn 1887 Evenes 004 Peder Olsen m ug b s Søn 1890 Evenes 005 Ole Olsen m ug b s Søn 1892 Evenes 006 Kornelius Olsen m ug b s Søn 1894 Evenes 007 Ottillie Olsen k ug b d Datter 1896 Evenes 008 Martin Olsen m ug b s Søn Evenes 009 Marie Nilsdatter k ug b tj Kreaturstel og husgjerning 1884 Evenes 010 Olaus Olsen m e f hf Føderaadsmand 1842 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Lødingen Bygning for nattopphald: Føderaardshuset Etnisitet: lf 011 Marianne Olausdatter k ug f d Datter 1890 Evenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Trondenes Bygning for nattopphald: Føderaardshuset Etnisitet: lf 012 Susanne Olsdatter k ug b fl Kreaturstel og Husgjerning 1834 Evenes Statsb.: Trusamf.: Bygning for nattopphald: Føderaardshuset Etnisitet: lf Prestholm Peter Jensen m g b hf Gaardbruger S og 1853 Grong NT tømmermand 002 Johanne Kristensdatter k g b hm Gaardbrugerkone, husgj. og 1861 Evenes kreaturstel 003 Marie Jensen k ug b d Datter 1884 Evenes 004 Emma Jensen k ug b d Datter 1887 Evenes 005 Peter Jensen m ug b s Søn 1892 Evenes 006 Anna Jensen k ug b d Datter Evenes Dalbakken Ole Pettersen m g b hf Gaardbruger S 1837 Evenes 002 Anne Jakobsdatter k g b hm Husgjerning 1844 Vefsen Nor 003 Petter Olsen m ug b s Jordbrugsarbeide 1878 Evenes 004 Anna Olsdatter k ug b d Kreaturstel 1883 Evenes 005 Bernhard Olsen m ug b s 1887 Evenes 006 Emilie Olsdatter k ug b d 1892 Evenes 007 Karl Rebbestad m ug mt b Skindhandler 1869 Ørsten Rom Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Ørsten i Søndmøre Nordmark Lovise Johnsdatter k e b hm Gaardbruger S 1861 Evenes 002 Marie Nilsdatter k ug b d Kreaturstel og Husgjerning 1885 Evenes 003 Lovise Nilsdatter k ug b d 1887 Evenes 004 John Nilsen m ug b s 1891 Evenes 005 Lars Nilsen m ug b s 1894 Evenes Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1853 Evenes herred 006 Ole Nilsen m ug b s 1897 Evenes 007 Ole Henriksen m ug f fl Jordbrugsarbeide 1836 Trondenes Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Tjellemark Etnisitet: lf 008 Susanna Olsdatter k ug b fl Fattigvæsnets underhold 1830 Evenes 009 Petter Pedersen m ug mt b Jordbrugsarbeide og fiskeri 1861 Ankenes Nor Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Haakvikdal Etnisitet: lf Lundene under 5 1 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 O. S. Holm m g b hf Kirkesanger og lærer 1843 Bindalen Nor 002!! Holm k g b hm Husgjerning, Madame 1842 Bindalen 003 Halgerd Holm k ug b d Husgjerning 1882 Bindalen 004 Egil Holm m ug b s Jordbrugsarbeide 1885 Evenes 005 Ragna Olsen k ug b fl Søm, haandgjerning 1873 Bindalen 006 Emma Pettersen k ug b tj Husgjerning 1879 Evenes 007 Anna Pettersen k ug b tj Kreaturstel 1888 Evenes 008 Kristian Hansen m ug b tj Jordbrugsarbeide 1884 Evenes Fjeldelven Nils Henriksen m g b hf Fisker og Gaardbruger 1847 Evenes 002 Anne Mikkelsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1853 Trondenes Tr 003 Henrik Nilsen m ug b s Jordbrugsarbeide 1886 Evenes 004 Ole Johan Nilsen m ug b s Søn 1892 Evenes 005 Anne Nilsdatter k ug b d Datter 1890 Evenes 006 Marie Nilsdatter k ug b d Datter 1895 Evenes Sørkvitfors Amund Henriksen m g b hf Gaardbruger S 1860 Evenes 002 Marie Thomasdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1870 Sverge 003 Sara Amundsdatter k ug b d 1887 Evenes 004 Anders Amundsen m ug b s 1893 Evenes 005 Elen Amundsdatter k ug b d 1895 Evenes 006 Inger Amundsdatter k ug b d 1898 Evenes 007 Ole Amundsen m ug b s Evenes 008 Elen Nilsdatter k g b fl Føderaadskone 1842 Sverge 009 Thomas Johnsen Paave m g b fl Føderaadsmand 1835 Sverge Storelven Olaus Johnsen m g b hf Gaardbruger S 1859 Evenes Side 22 Registreringssentral for historiske data

23 Folketeljinga Inger Henriksdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1856 Evenes 003 Sara Olausen k ug b d 1887 Evenes 004 Elen Olausen k ug b d 1891 Evenes 005 Inga Olausen k ug b d 1894 Evenes 006 Elen Larsdatter k e b fl Føderaad og fattigvæsen 1829 Evenes Myrnes Ole Johansen m g b hf Gaardbruger S 1854 Evenes 002 Karen Olsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1857 Sverge 003 Inger Olsdatter k ug b d 1888 Evenes 004 Ole Olsen m ug b s 1895 Evenes 005 Marie Olsen k ug b tj Kreaturstel og Husgjerning 1881 Trondenes Tr Myrnes Nils Johansen m g b hf Gaardbruger S og snedker 1857 Evenes 002 Maren Amundsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1864 Trondenes Tr 003 Inga Nilsdatter k ug b d Kreaturstel og husgjerning 1883 Evenes 004 Anne Nilsdatter k ug b d 1892 Evenes 005 Susanna Nilsdatter k ug b d Evenes 006 Johan Olsen m e b fl Føderaadsmand, Kaar intet 1810 Evenes erhverv 007 Anders Andersen m ug b el Gaardsarbeide 1842 Evenes 008 Susanne Johansen k ug b el Syforret. Haandarbeide 1844 Evenes 009 Inga Johnsdatter k ug b tj Kreaturstel og husgjerning 1883 Evenes Vindal Johan Nilsen m g b hf Gaardbruger S 1851 Evenes 002 Anne Nilsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1860 Trondenes Tr 003 Andrine Johansen k ug b d 1889 Evenes 004 Peder Johansen m ug b s 1894 Evenes 005 Hilma Johansen k ug b d Evenes Fjeldkroken 9 2 Registreringssentral for historiske data Side 23

24 1853 Evenes herred 001 Anders Amundsen m g b hf Gaardbruger S 1857 Trondenes Tr 002 Anna Nilsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1871 Evenes 003 Inga Andersdatter k ug b d 1898 Evenes 004 Anna Andersdatter k ug b d Evenes 005 Inger Iversdatter k ug b tj Husgjerning 1881 Evenes Fjeldkroken under Ole Eriksen m g f hf Jernbanearbeider og gdbr Evenes Husmand med Jord Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ankenes Etnisitet: lf 002 Beret Nilsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1863 Evenes 003 Anne Olsdatter k ug b d 1886 Evenes 004 Elen Olsdatter k ug b d 1888 Evenes 005 Lars Olsen m ug b s 1890 Evenes 006 Inga Olsdatter k ug b d 1897 Evenes Fjeldakslen Elen Nilsdatter k e b hm Gaardbrugerenke S 1855 Evenes 002 Anne Johnsdatter k ug b d Kreaturstel og husgjerning 1881 Evenes 003 Marie Johnsdatter k ug b d Kreaturstel og husgjerning 1885 Evenes 004 Peder Johnsen m ug b s 1887 Evenes 005 Ole Johnsen m ug b s 1889 Evenes 006 Elen Johnsdatter k ug b d 1891 Evenes 007 Inga Mikkelsdatter k e b fl Kaar og fattigv Evenes Fjeldakslen Ole Johnsen m g b hf Gaardbruger S 1835 Trondenes Tr 002 Elen Johnsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1838 Evenes 003 Aase Andersdatter k e b d Husgjerning 1873 Evenes 004 Anne Andersdatter k ug b d Husgjerning 1875 Evenes 005 Elen Esaiasdatter k ug b d 1898 Evenes Dalhaugen 11 1, 2 Side 24 Registreringssentral for historiske data

25 Folketeljinga Benjamin Severinsen m g b hf Gaardbruger S og fisker 1851 Rødø Nor 002 Karen Hansdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1859 Lesje Krs 003 Johan Benjaminsen m ug f s Jernbanearbeider 1881 Rødø Statsb.: Trusamf.: Sannsynleg opphaldstad: Ankenes 004 Hilda Benjaminsen k ug b d Kreaturstel og Husgjerning 1883 Rødø 005 Aalga Benjaminsen k ug b d 1887 Evenes 006 Sigurd Benjaminsen m ug b s 1889 Evenes 007 Ingvald Benjaminsen m ug b s 1891 Evenes 008 Magnus Benjaminsen m ug b s 1893 Evenes 009 Olufine Benjaminsen k ug b d 1896 Evenes 010 Karl Benjaminsen m ug b s 1898 Evenes Baklandet Jens Larsen m g b hf Gaardbruger S 1858 Evenes 002 Joakime Hartvigsen k g b hm Gaardbrugerkone 1861 Trondenes Tr 003 Laura Larsen k ug b d Kreaturstel og Husgjerning 1886 Evenes 004 Halfdan Larsen m ug b s Søn 1888 Evenes 005 Anne Larsen k ug b d Datter 1891 Evenes 006 Jenny Larsen k ug b d Datter 1896 Evenes 007 Aslaug Larsen k ug b d Datter 1898 Evenes 008 Hartvig Jørgensen m g mt b Føderaadsmand 1830 Trondenes Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Trondenes 009 Amanda Jørgensen k ug mt b Tjenestepige 1887 Trondenes Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Trondenes 010 Hilmar Johansen m ug mt b Gaardbruger 1852 Trondenes Statsb.: Trusamf.: Sedvanleg bustad: Trondenes Engsvold Erik Larsen m ug b hf el Gaardbruger S 1852 Evenes Osmarken E. A. Osmark m g b hf Gaardbruger S 1829 Tønseth Hed 002 Ingeborg Hansdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1844 Tønseth 003 Esten Haakonsen m ug b s Jordbrugsarbeide 1873 Tønseth 004 Andreas Osmark m ug b s Jordbrugsarbeide 1879 Evenes 005 Ingeborg Olsdatter k ug b tj Husgjerning 1886 Evenes 006 Ole Hartvigsen m e b el Fattiglem 1826 Evenes Lien Ole Pettersen m g b hf Forpagter og jordarb Evenes 002 Jakobi Henriksdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1830 Ankenes Nor 003 Jakob Olsen m ug b s Jordbrugsarb. og fiskeri 1872 Evenes 004 Olga Eliasdatter k ug b tj Kreaturstel og husgjerning 1888 Evenes Dalen under Henrik Kristensen m g b hf Husmand med Jord 1831 Evenes 002 Anne Andersdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel 1830 Evenes Lien under Peder Hansen m g f hf Husmand med jord og 1868 Evenes jernbanearb. Registreringssentral for historiske data Side 25

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1853 Evenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg

Død dato Død år. Fødested. Får. Holmen i Stensøys und. Roksvåg Ytre Roksvåg k. Roksvåg Fornavn Pikenavn Tittel Bosted Føds elsda to Får Død dato Død år Etternavn Fødested Dødsted Begra velse dato Beg rave lses år Kj øn n Merknad Re kk e Gr av nr Anne Marie Johannesdatter Holmen Gaardman

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer