Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0413 Furnes Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 773 (kvinner: 389, menn: 384) Bustader i kretsen: 136 Krets: 001 Kirkekredsen Prestegjeld: Furnes Herred/by: Furnes Kirkekredsen Jesnes nedre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristian Bryhn m g b hf gaardbruker (selveiende) Romedal n s 002 Eli Jenssen k g b hm gaardmandskone n s 003 Johan Bryhn m ug b s arbeider med Furnes n s gaardsarbeide 004 Karen Bryhn k ug b d husligt arbeide Furnes n s Sjukdom: d Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Jesnes søndre (5 m, 5 k) 1 10 (5 m, 5 k) 001 Lars Jesnes m ug b hf gaardbruker (selveiende) Furnes n s Merknad: Hovedbygningen 002 Louise Jesnes k ug b tj husholder paa gaard Nes n s Hedem. 003 Laura Syversen k ug b tj budeie Skiaaker n s 004 Anna Nilsen k ug b tj tjenestepige i huset Furnes n s 005 Ludvig Larssen m ug b tj arbeider med Furnes n s gaardsarbeide 006 Julius Røseth m g b hf inderst, landhandler Furnes n s Merknad: Landhandlerbygningen 007 Karen Røseth k g b hm landhandlerfrue, husstel Furnes n s 008 Hans Røseth m ug b s søn Furnes n s 009 Kristian Schjerpen m ug b tj handelsbetjent n s 010 Berthe Damhagen k ug b tj tjenestepige i huset Furnes n s Kirkekredsen Lysgaard under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Inge Jesnes k ug b hm forpagter og rentenist Furnes n s 002 Anne Frydenberg k ug b tj tjenestepige husstel Furnes n s 003 Jon Frydenberg m ug b el dagarbeider - arbeider ved gaardsbruk Furnes n s Kirkekredsen Jesnes jernbanestation (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Anton Kjølgaard m g b hf stationsmester ved Øier n s statsbane 002 Anlaug Kjølgaard k g b hm stationsmesterfrue, husstel Lilleherredn s 003 Jenny Kjølgaard k ug b d datter Asker n s 004 Agnes Kjølgaard k ug b d datter Kristianian s 005 Bodil Kjølgaard k ug b d datter Drammenn s 006 Peder Høiby m ug b el extrabetjent ved statsbane Ringsakern s Kirkekredsen s potetmelfabrik (11 m, 0 k) 1 (1 m, 0 k) Johan P. Rud m ug f el Teknisk bestyrer ved Furnes n s potetmelfabrik Sannsynleg opphaldstad: Hamar 002 Nikolai Evensen m g mt el hf arbeider ved Nes n s potetmelfabrik og med jordarbeide Hedem. Sedvanleg bustad: Nes 003 Karl P. Strandsberg m ug mt el s arbeider ved Ringsakern s potetmelfabrik og med gaardsbruk Sedvanleg bustad: Ringsaker Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0413 Furnes 004 Peder Stensvold m g mt el hf arbeider ved Østre n s potetmelfabrik Toten Sedvanleg bustad: Østre Toten 005 Einar Strandsberg m ug mt el s arbeider ved Ringsakern s potetmelfabrik Sedvanleg bustad: Ringsaker 006 Per Rise m ug mt el s arbeider ved potetmelfabrik og med gaardsarbeide Vestre Toten n s Sedvanleg bustad: Østre Toten 007 Ole Rud m ug mt el s arbeider ved potetmelfabrik og med gaardsarbeide Sedvanleg bustad: Østre Toten 008 Helge Bakkelung m ug mt el s arbeider ved potetmelfabrik Sedvanleg bustad: Vestre Toten 009 Nils Rusand m g mt el hf arbeider ved potetmelfabrik og med gaardsarbeide Sedvanleg bustad: Vestre Toten 010 Rasmus Galgum m ug mt el s maskinist ved potetmelfabrik og ellers med gaardsbruk Sedvanleg bustad: Romedal 011 Ole Baadshus m ug mt el s arbeider ved potetmelfabrik og med gaardsarbeide Sedvanleg bustad: Ringsaker 012 Martin Volungen m g mt el hf arbeider ved potetmelfabrik og med gaardsarbeide Side 12 Sedvanleg bustad: Romedal Østre Toten Vestre Toten Østre Toten n n n Romedal n Ringsakern Romedal n Kirkekredsen Jevanordsbakken (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Kristian Jevanordsbakken m g b hf selveiende, mindre Furnes n s gaardbruker 002 Eline Jevanordsbakken k g b hm gaardmandskone Ringsakern s 003 Johan Jevanordsbakken m ug f s snekkerlærling Furnes n s Sannsynleg opphaldstad: Lille Ihle kreds 1 Furnes 004 Gustav Jevanordsbakken m ug b s søn Furnes n s 005 Ragna Jevanordsbakken k ug b d datter Furnes n s 006 Emma Jevanordsbakken k ug b d datter Furnes n s 007 Kristian Jevanordsbakken m ug b s søn Furnes n s 008 Nils Jevanordsbakken m ug b s søn Furnes n s Kirkekredsen Rudsstuen under (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Alise Paulsen k e b hm dagarbeiderske Furnes n s husgjerning 002 Antonette Johansen k ug b d søm og husgjerning Furnes n s Kirkekredsen Seberg (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Emil Seberg m g b hf selveiende, mindre n s gaardbruker 002 Anne Seberg k g b hm gaardmandskone Furnes n s 003 Anna Seberg k ug b d datter Furnes n s 004 Even Seberg m ug b s søn Furnes n s 005 Sigurd Seberg m ug b s søn Furnes n s 006 Signe Seberg k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Lillehov (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) s s s s s s Digitalarkivet - Arkivverket

13 001 Johannes Olsen m g b hf selveiende gaardbruker Furnes n s 002 Matea Hansdatter k g b hm gaardmandskone Ringsakern s 003 Mina Lillehov k ug f d søm og huslig gjerning Furnes n s Sannsynleg opphaldstad: Hamar Kirkekredsen Ødegaarden under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gudbrand Evensen m e b hf forpagter av plads og Ringsakern s jordbruksarbeider 002 Eli Gautesdatter k e b tj husholder, husstel Ringsakern s Kirkekredsen Ødegaarden under (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Martin Tangen m g b hf snekkermester S %snekker Ringsakern s for egen regning% 002 Gønner Tangen k g b hm snedkerkone arbeider med Furnes n s huslig gjerning 003 Harald Tangen m ug b s søn Kristianian s 004 Margit Tangen k ug b d datter Kristianian s 005 Gunvor Tangen k ug b d datter Kristianian s 006 Agnes Tangen k ug b d datter Furnes n s 007 Nelli Tangen k ug b d datter Furnes n s Folketeljinga Kirkekredsen Klokkergaarden (2 m, 6 k) (2 m, 5 k) 001 Kristian Finstad m g b hf Kirkesanger og Vardal n s folkeskolelærer 002 Eli Finstad k g b hm Husmor husgjerning Grue n s 003 Alma Konstance Finstad k ug b d Husgjerning Norderhovn s 004 Hans Finstad m ug b s Stud.art Norderhovn s 005 Dagny Finstad k ug b d Datter Furnes n s 006 Aslaug Finstad k ug b d Datter Furnes n s 007 Lars Berge k g mt b hf Fv. missionsprest, nu Hole i n s emissær Ryfylke Sedvanleg bustad: Ski aneks 008 Ingeborg Elstad k ug b el lærerinde ved folkeskolen Øier n s Kirkekredsen Gudsaas østre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Even Hove m g b hf fv. gaardbruker, lever av Furnes n s sine midler 002 Live Hove k g b hm husmor husstel Lom n s Kirkekredsen Kirkenær (Klokkergaarden) (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ove M. Skalmerud m g b hf agent for Nes n s landbruksredskaper 002 Mathea Skalmerud k g b hm økonom i kommunehuset Ringsakern s 003 Magda Skalmerud k ug b d husstel Furnes n s 004 Aksel Skalmerud m ug b s søn Furnes n s Kirkekredsen Hov (10 m, 3 k) 7 (5 m, 2 k) Ole Larsen m g b hf gaardbruker (forpagter) Furnes n s 002 Linna Larsen k g b hm gaardmandskone Furnes n s 003 Lars Larsen m ug b s søn Furnes n s 004 Leif Larsen m ug b s søn Furnes n s 005 Erling Larsen m ug b s søn Furnes n s 006 Lars Hansen m ug b tj jordbruksarbeide Furnes n s 007 Johanne Kristiansen k ug b tj fjøsstel Furnes n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0413 Furnes 008 Lars Taasaasen m ug mt Tilfældig selvstændig tømmermand Furnes n s tilstede som dagarbeider Merknad: ca 1882 E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Martin Husom m g mt Tilfældig tilstede som dagarbeider forpagter og jordbruksarbeider Furnes n s Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Sigurd Martinsen m ug mt Tilfældig tilstede som dagarbeider Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Hans Johansen m ug mt Tilfældig tilstede som dagarbeider Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Ole Olsen Sameien m g mt Tilfældig tilstede som dagarbeider Side 14 snekker under mester og jordbruksarbeider dagarbeider jordbruksarbeider Furnes n s Furnes n s selveier og dagarbeider Furnes n s Merknad: ca 1856 E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Kristine Larsen k ug mt Tilfældig tilstede som dagarbeider selveierdatter husgjerning Furnes n s Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Kirkekredsen Bjørke (5 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Hans Tvedt m g b hf gaardbruker selveier Furnes n s 002 Karen Tvedt k g b hm gaardmandskone husstel Ringsakern s 003 Peder Tvedt m ug b s søn Furnes n s 004 Erik Tvedt m ug b s søn Furnes n s 005 Johan Lunde m ug b tj jordbruksarbeider Furnes n s 006 Alfred Lunde m ug b tj jordbruksarbeider Furnes n s 007 Borghild Sanne k ug b tj husstel Furnes n s 008 Idda Syversdatter k ug b tj fjøsstel Furnes n s 009 Anne Tvedt k ug mt el Tilfældig husstel dagarbeiderske Furnes n s tilstede som dagarbeiderske Sedvanleg bustad: Dæli Furnes Tællingskreds Kirkekredsen Gudsaashagen under (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Kristian Matiassen m g b hf husmand med jord Furnes n s jordbruksarbeide 002 Johanne Matiassen k g b hm husmor husstel Ringsakern s 003 Matias Kristiansen m ug b s søn Furnes n s 004 Mikkel Kristiansen m ug b s søn Furnes n s 005 Julie Kristiansen k ug b d datter Furnes n s 006 Kristian Kristiansen m ug b s søn Furnes n s 007 Johannes Kristiansen m ug b s søn Furnes n s 008!! Kristiansen* k ug b d datter Furnes n s Merknad: Udøpt pike Kirkekredsen Gudsaas vestre (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Johannes Gudsaas m e b hf gaardbruker (større Furnes n s selveier) 002 Anne Gudsaas k ug b søster husholder paa gaard Furnes n s 003 Eline Gudsaas k ug b søster lever av sine midler Furnes n s 004 Rønnaug Hansdatter k ug b tj fjøsstel Skjaak n s 005 Anna Johansen k ug b tj husstel Furnes n s 006 Ole Kristiansen m ug b tj jordbruksarbeide Furnes n s Kirkekredsen Karmel (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Gina Olsen k ug f hm økonom paa bedehus Furnes n s Sannsynleg opphaldstad: Furnes Tællingskreds Marte Jensdatter k ug b el dagarbeiderske husstel Furnes n s 003 Karen Gustafsen k ug mt b husmandsdatter husstel Furnes n s Sedvanleg bustad: Tællingskreds no 1 Furnes Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Dehli (5 m, 7 k) 1 13 (5 m, 8 k) 001 Karl Gaalaas m g b hf gaardbruker (større Furnes n s selveier) 002 Tonette Gudbrandsdatter k g b hm gaardmandskone husstel Furnes n s 003 Ola Gaalaas m ug b s søn Furnes n s 004 Solveig Gaalaas k ug b d datter Furnes n s 005 Guldbrand Gaalaas m ug b s søn Furnes n s 006 Agnete Kirkeby k ug b tj husstel Furnes n s 007 Anne Mikkelsdatter k ug b tj fjøsstel Furnes n s 008 Inga Mikkelsdatter k ug b tj fjøsstel Furnes n s 009 Karen Pedersdatter k ug b tj barnepike Furnes n s 010 Martin Johansen m ug b tj jordbruksarbeide Furnes n s 011 Anne Tvedt k ug f el dagarbeiderske husstel Furnes n s Merknad: Sidebygningen Sannsynleg opphaldstad: Tællingskreds 1 Furnes 012 Martin Lillevold m g b hf Inderst rentenist Furnes n s og forhenværende gaardbruker 013 Anna Lillevold k g b hm husmor husstel Lesje n s Kirkekredsen Klokkerstuen under Gønner Kristiansdatter k ug b hm husstel selveierske (mindre Furnes n s plads) Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Stor - Deglum (11 m, 12 k) 2 19 (7 m, 12 k) Merknad: E: Bostedet har to huslister 22a og 22b. Tal av sidebygg m/nattopphald: 2 - fødraadshus drengestubygning 001 Jørgen Doblaug m g b hf gaardbruker (større Furnes n s selveier) 002 Berte Doblaug k g b hm gaardmandskone husstel Furnes n s 003 Anstein Doblaug m ug b s søn Furnes n s 004 Ingeborg Doblaug k ug b d datter Furnes n s 005 Randi Doblaug k ug b d datter Furnes n s 006 Matias Doblaug m ug b s søn Furnes n s 007 Kirsten Doblaug k ug b d datter Furnes n s 008 Syverine Johansen k ug b tj husstel Furnes n s 009 Marie Vestvold k ug b tj husstel Furnes n s 010 Kristine Damhagen k ug b tj barnepike Furnes n s 011 Mina Kristiansen k ug b tj fjøsstel Furnes n s 012 Berte Rønningsbakken k ug b tj fjøsstel Furnes n s 013 Tora Volla k ug b tj fjøsstel Furnes n s 014 Lars Jakobsen m g mt tj hf husmand med jord Furnes n s hesterøgter Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds no Ole Bertsen m ug b tj dagarbeider Furnes n s jordbruksarbeide 016 Gudbrand Vien m ug mt b kontrolassistent Furnes n s Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds no Tore Berg Lillehagen m ug mt tilfældig sadelmaker arbeider under n s tilstede som mester haandverker Merknad: Drengestubygningen Sedvanleg bustad: 018 Johan Skjeseteie m ug mt tilfældig sadelmaker arbeider under n s tilstede som mester haandverker Sedvanleg bustad: Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0413 Furnes 019 Kristian Doblaug m g b hf inderst smed arbeider Furnes n s selvstendig S Merknad: Føderaadshuset 020 Klara Doblaug k g b hm husmor husstel Furnes n s 021 Anstein Doblaug m ug b s søn Furnes n s 022 Margit Damhagen k ug b tj barnepike Furnes n s 023 Ole Solbakken m ug b tj smeddreng, arbeider under Furnes n s mester Kirkekredsen Solbakken (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Olaus Nilssen m g b hf selveier, jordbruksarbeider om sommeren - om vinteren bryggeriarbeider n 002 Regine Hansdatter k g b hm husmor husgjerning Furnes n s 003 Alise Solbakken k ug b d datter Furnes n s 004 Marta Solbakken k ug b d datter Furnes n s 005 Olav Solbakken m ug b s søn Furnes n s 006 Hans Solbakken m ug b s søn Furnes n s 007 Hans Henriksen m e b fl arbeidsudygtig lever av Furnes n s egne midler 008 Agnethe Stokseth k e b el lever av egne midler Ringsakern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Deglum lille (12 m, 6 k) 1 16 (10 m, 6 k) 001 Ole K. Østby m g b hf gaardbruker (større Ringsakern s selveier) 002 Helvig Østby k g b hm gaardmandskone husstel Furnes n s 003 Olav Østby m ug b s søn, arbeider med Furnes n s gaardsbruk 004 Agnes Østby k ug b d datter husstel Furnes n s 005 Knut Østby m ug f s søn, arbeider med Furnes n s gaardsbruk Merknad: opholder sig i vinter ved Ringsaker amtsskole Sannsynleg opphaldstad: amtsskolen i Ringsaker 006 Johannes Østby m ug b s søn, arbeider med Furnes n s gaardsbruk 007 Ivar Østby m ug b s søn Furnes n s 008 Ingeborg Østby k ug b d datter Furnes n s 009 Kaspar Østby m ug b s søn Furnes n s 010 Harald Østby m ug b s søn Furnes n s 011 Ivar Mortensson m g mt fl hf sogneprest og digter Lilleelvedalen n s Sedvanleg bustad: Faaberg 012 Agnete Seberg k ug b tj tjenestepike, husstel Furnes n s 013 Karen Olsen k ug b tj tjenestepike, fjøsstel Furnes n s 014 Marta Berntsen k ug b tj tjenestepike, fjøsstel Furnes n s 015 Hans Larsen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide Merknad: Føderaadshuset 016 Martin Simensen m ug b tj tjenestegut Ringsakern s jordbruksarbeide 017 Helmer Olsen m g mt el hf veiarbeider Stange n s Sedvanleg bustad: Ringsaker 018 Ole Bjerkli m ug b el lærer ved folkeskole Ringsakern s 019 Nils Larsen m g mt midlertidig husmand med jord Furnes n s tilstede som dagarbeider hf jordbruksarbeide Merknad: E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds 5 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Mælum (5 m, 7 k) 1 12 (5 m, 7 k) 001 Kristian Stor-Ihle m ug b hf gaardbruker forpagter Furnes n s Merknad: Hovedbygningen 002 Agnethe Børke k ug b tj husholder husstel Ringsakern s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket s

17 003 Beate Mælum k ug b tj tjenestepike husstel Ringsakern s 004 Karen Hansdatter k ug b tj tjenestepike fjøsstel Ringsakern s 005 Olea Evensdatter k ug b tj tjenestepike fjøsstel Furnes n s 006 Hans Olsen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 007 Anders Andreassen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 008 Martin Andreassen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 009 Ole Stor-Ihle m ug b fl rentenist Furnes n s 010 Karen Stor-Ihle k e b hm føderaadskone n s Merknad: føderaadshuset 011 Kristiane Stor-Ihle k ug b d lever av egne midler Furnes n s 012 Anna Stor-Ihle k ug b d lever av egne midler Furnes n s Kirkekredsen Hagaløkken under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Mikkel Jonsen m g b hf inderst dagarbeider Furnes n s jordbruksarbeide 002 Berte Larsdatter k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Marta Mikkelsdatter k ug b d husstel Furnes n s Kirkekredsen Lien under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd 001 Lisbet Paulsen k e b hm inderst, lever av egne midler Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Rud (6 m, 9 k) 1 14 (6 m, 8 k) 001 Per Jesnes m g b hf gaardbruker (større Nes n s selveier) Merknad: Hovedbygningen 002 Lina Jesnes k g b hm gaardmandskone husstel Furnes n s 003 Karen Jesnes k ug b d datter Furnes n s 004 Anders Jesnes m ug b s søn Furnes n s 005 Kristoffer Rud m ug b tj tjenestegut Nes n s jordbruksarbeide 006 Teodor Toresen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 007 Alfred Olsen m ug b tj tjenestegut n s jordbruksarbeide 008 Aaste Sanne k ug b tj tjenestepike fjøsstel Trysil n s 009 Pauline Andreassen k ug b tj tjenestepike fjøsstel Furnes n s 010 Lovise Melby k ug b tj tjenestejente husstel Feiring n s 011 Marte Pindødegaarden k ug b tj tjenestejente husstel n s 012 Anders Jesnes m g b hf føderaadsmand Furnes n s Merknad: føderaadshuset 013 Karen Jesnes k g b hm føderaadskone Furnes n s 014 Marte Jesnes k ug b d lever av sine midler Nes n s 015 Helga Børesen k ug mt fl skolekjøkkenlærerinde ved Skarnæs n s folkeskole S. Odalen Sedvanleg bustad: Eidsvold Kirkekredsen Dal under (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Martin Matiassen m g b hf inderst veiarbeider n s 002 Oline Kristiansen k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Kristian Dal m ug b s søn Furnes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0413 Furnes 004 Anne Dal k ug b d datter Furnes n s 005 Mikkal Dal m ug b s søn Furnes n s 006 Birger Dal m ug b s søn Furnes n s 007 Magnhild Dal k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Bækkelund (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Andreas Olsen m e b hf selveier livsrente Ørskog n s Smaalenene 002 Berthe Olsen k ug b tj husholder husstel Furnes n s 003 Ole Mikkelsen m ug b fl veiarbeider Furnes n s Kirkekredsen Snaterud (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Petter Myhr m g b hf gaardbruker (større Furnes n s selveier) 002 Anne Myhr k g b hm gaardmandskone husstel Løiten n s 003 Hartvik Snaterud m ug b pleiesøn pleiesøn n s 004 Kristiane Kristiansen k ug b tj tjenestegjente fjøsstel Ringsakern s 005 Jens Johannesen m ug b tj tjenestegut jordbruksarbeide Furnes n s Kirkekredsen Viksveen under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Kristian Eriksen m g b hf skomaker S, for egen Furnes n s regning (inderst) 002 Pauline Simensdatter k g b hm husmor husstel n s Kirkekredsen Bergeli (3 m, 1 k) (3 m, 3 k) 001 Johannes Bergeli m g b hf snekker S arbeider for Ringsakern s egen regning 002 Johanne Larsdatter k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Severin Bergeli m ug b s søn Furnes n s 004 Sina Bergeli k ug f d skrædderpike, arbeider Furnes n s under mester Sannsynleg opphaldstad: Furnes 005 Karen Bergeli k ug f d skrædderpike, arbeider Furnes n s under mester Sannsynleg opphaldstad: Furnes 006 Lars Bergeli m ug b s snekkerlærling arbeider under mester Furnes n s Kirkekredsen Strandvik (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Martin Johansen m g b hf arbeider ved kalkbrænderi Sverige n s 002 Karen Nilsdatter k g b hm husmor husstel Ringsakern s 003 Klara Martinsen k ug b d husstel Furnes n s 004 Jenny Martinsen k ug b d datter Furnes n s 005 Josefine Martinsen k ug b d datter Furnes n s 006 Nils Martinsen m ug b s søn Furnes n s Kirkekredsen Syd - Ihlestuen %Synilstuen% under (5 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Erik Jenssen m g b hf husmand jordbruksarbeide Furnes n s 002 Karen Johansen k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Jørgen Jenssen m ug b s søn Furnes n s 004 Kristian Jenssen m ug b s søn Furnes n s 005 Einar Jenssen m ug b s søn Furnes n s 006 Klara Jenssen k ug b d datter Furnes n s 007 Olav Jenssen m ug b s søn Furnes n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 008 Erika Jenssen k ug b d datter Furnes n s 009 Agnete Olsen k e mt b husholder Furnes n s Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Kirkekredsen Øierbakken under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johannes Evensen m g b hf inderst arbeider paa Furnes n s kalkbrænderi 002 Karen Johansen k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Berte Evensen k ug b d datter Furnes n s 004 Johan Evensen m ug b s søn Furnes n s 005 Even Evensen m ug b s søn Furnes n s Kirkekredsen Sørlien (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Sørlien m ug b hf selveier (mindre Furnes n s gaardbruker) 002 Randine Gundersdatter k e b tj husholder husstel Ringsakern s Kirkekredsen Sletten (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Kristian Sletten m g b hf arbeider ved kalkbrænderi Ringsakern s 002 Berte Sletten k g b hm husmor husstel Ringsakern s 003 Beate Sletten k ug b d husstel Furnes n s 004 Kristine Sletten k ug b d datter Furnes n s 005 Randine Sletten k ug b d datter Furnes n s 006 Karl Sletten m ug b s søn Furnes n s 007 Helga Sletten k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Vogterbolig (1 m, 7 k) (1 m, 7 k) 001 Syver Bakke m g b hf banevogter ved statsbane Furnes n s 002 Agnete Andreassen k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Oline Bakke k ug b d datter Furnes n s 004 Anne Bakke k ug b d datter Hamar n s 005 Mina Bakke k ug b d datter Furnes n s 006 Anna Bakke k ug b d datter Furnes n s 007 Aslaug Bakke k ug b d datter Furnes n s 008 Signe Bakke k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Fredriksstad under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Karen Fredriksstad k e b hm forpagter lever av egne midler Furnes n s Kirkekredsen Broberg under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Martinus Mikkelsen m g b hf pensionist forpagter fv n s banevogter 002 Kari Hansdatter k g b hm husmor husstel Sell n s 003 Martin Johansen m ug b pleiesøn pleiesøn Lillehammer n s Kirkekredsen Nordhagen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johannes Mikkelsen m g b hf selveier jordbruksarbeide Furnes n s 002 Kristine Andersdatter k g b hm husmor husstel Sverige n s 003 Jørgen Nordhagen m ug b pleiesøn pleiesøn Furnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Lille - Ihle (9 m, 7 k) 1 14 (7 m, 7 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0413 Furnes 001 Kristian Huse m g b hf gaardbruker større selveier n s Merknad: Hovedbygningen E: Fødselsår påført seinare 002 Olave Skjerpen k ug b tj husholder husstel Ringsakern s 003 Mathilde Johansen k ug b tj tjenestepike fjøsstel Furnes n s 004 Juli Berg k ug b tj tjenestepike fjøsstel Furnes n s 005 Johannes Eriksen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 006 Gustav Guneriusen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 007 Kristian Lille - Ihle m g b hf føderaadsmand Ringsakern s Merknad: Føderaadshuset 008 Karen Pedersdatter k g b hm føderaadskone Furnes n s 009 Karen Gudbrandsdatter k ug b tj tjenestejente husstel Ringsakern s 010 Lars Børke m g b hf inderst fv. gaardbruker Ringsakern s jordbruksarbeide 011 Marie Børke k g b hm husmor husstel Ringsakern s 012 Knut Børke m ug b s søn Furnes n s 013 Magnhild Børke k ug b d datter Furnes n s 014 Matias Sletten m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 015 Lars Jenssen m ug mt opholdt sig snekkerlærling Furnes n s midlertidig som haandverker Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Johan Jevanordsbakken m ug mt opholdt sig snekkerlærling Furnes n s %Bakken% midlertidig som haandverker Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Kirkekredsen Skarderudstuen under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd 001 Pernille Pedersen k ug b hm dagarbeider i husstel inderst Kirkekredsen Engelund under (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Julius Haakonsen m g b hf forpagter jordarbeider n s 002 Olea Olsdatter k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Martin Juliusen m ug b s dagarbeider gaardsarbeide Furnes n s 004 Jørgen Bertsen m ug b pleiesøn pleiesøn Fors. dagarbeider Furnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Jesnes øvre (4 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Bert Hove m g b hf gaardbruker (større Furnes n s selveier) Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Hove k g b hm husmor husgjerning Furnes n s 003 Andreas Hove Jesnes m ug b s søn Furnes n s 004 Andreas Larsen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 005 Oline Kristiansen k ug b tj tjenestepike fjøsstel Furnes n s 006 Anna Eriksen k ug b tj tjenestepike husstel Furnes n s 007 Paul Evensen m g mt b hf selveier jordbruksarbeide Furnes n s Merknad: ca 1875 E: fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Gønner Baardsen k e b hm føderaadskone Furnes n s Merknad: Føderaadshuset 009 Borghild Jesnes k ug b d datter husstel Furnes n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Wetten (7 m, 6 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Knut Vetten m g b hf gaardbruker (større Furnes n s selveier) Merknad: Hovedbygningen 002 Oline Vetten k g b hm gaardmandskone husstel n s 003 Helga Vetten k ug b d gaardmandsdatter husstel Furnes n s 004 Birger Vetten m ug b s gaardbrukersøn Furnes n s jordbruksarbeide 005 Gønner Vetten k ug b d gaardmandsdatter husstel Furnes n s 006 Ole Vetten m ug b s søn Furnes n s 007 Kaare Oskar Vetten m ug b s søn Furnes n s 008 Birger Bertsen m ug b tj tjenestegut Furnes n s jordbruksarbeide 009 Gunda Pettersen k ug b tj tjenestejente fjøsstel n s 010 Laura Andreassen k ug b tj tjenestejente husstel n s 011 Karoline Gravli k ug b tj tjenestejente husstel n s 012 Anton Klafstad m g mt el hf gaardbruker (selveier) Rommedal n s Merknad: Føderaadshuset E: Fødselsår påført seinare Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Ludvik Nygaard m ug mt el s gaardbrukersøn Furnes n s jordbruksarbeide Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds 5 Folketeljinga Kirkekredsen Jenshagen under (6 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Larsen m g b hf forpagter arbeider ved Ringsakern s kalkbrænderi 002 Gina Nilsdatter k g b hm husmor husstel og Furnes n s skræddering 003 Nils Larsen m ug b s søn Furnes n s 004 Lars Larsen m ug b s søn Furnes n s 005 Kristian Larsen m ug b s søn Furnes n s 006 Lina Larsen k ug b d datter Furnes n s 007 Otto Kristoffersen m ug mt el, el dagarbeider veiarbeide Aasnes n s Solør Sedvanleg bustad: Stange 008 Andreas Syversen m g mt el, hf dagarbeider veiarbeide Furnes n s Sedvanleg bustad: Furnes Tællingskreds Kirkekredsen Øier under (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Olav Hansen m g b hf husmand jordbruksarbeide Furnes n s 002 Randine Alfredsen k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Ragnar Jbansen!! m ug b pleiesøn pleiesøn Fors. Husmand Furnes n s 004 Bjarne Haakonsen m ug b pleiesøn pleiesøn Fors. Husmand Furnes n s 005 Dagny Kristiansen k ug b pleiedatter pleiedatter Fors. Husmand Furnes n s 006 Oskar Olavsen m ug b s søn Furnes n s 007 Odvar Olavsen m ug b s søn Furnes n s 008 Rolv Erling Olavsen m ug b s søn Furnes n s 009 Johannes Hansen m ug b fl veiarbeider Furnes n s 010 Pernille Kristiansen k e b fl dagarbeider for mat og klær, husstel Furnes n s Kirkekredsen Gran under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ludvik Nilsen m g b hf forpagter Nes n s jordbruksarbeider 002 Lisbet Olsdatter k g b hm husmor husstel Furnes n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0413 Furnes Kirkekredsen Nygaard under (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Peder Andersen m g b hf inderst dagarbeider Furnes n s jordbruksarbeide 002 Oline Olsen k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Albert Nygaard m ug b s søn Furnes n s 004 Olav Nygaard m ug b s søn Furnes n s 005 Lisbet Nygaard k ug b d datter Furnes n s 006 Margit Nygaard k ug b d datter Furnes n s 007 Petter Nygaard m ug b s søn Furnes n s 008 Odlaug Nygaard k ug b d datter Furnes n s 009!! Nygaard* m ug b s søn Furnes n s Merknad: Udøpt gut 010!! Nygaard* k ug b d datter Furnes n s Merknad: Udøpt pike Kirkekredsen Snekkersveen under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Andreas Andersen m g b hf husmand med jord Furnes n s jordbruksarbeide 002 Agnethe Larsen k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Aksel Sveen m ug b s søn Furnes n s 004 Agnes Sveen k ug b d datter Furnes n s 005 Severin Sveen m ug b s søn Furnes n s 006 Helga Sveen k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Nordlien under (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Lars Jakobsen m g f hf husmand med jord Furnes n s hesterøkter Sannsynleg opphaldstad: Furnes Tællingskreds Linna Johansen k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Jenny Nordlien k ug b d datter Furnes n s 004 Signe Nordlien k ug b d datter Furnes n s 005 Johannes Nordlien m ug b s søn Furnes n s 006 Ole Nordlien m ug b s søn Furnes n s 007 Kristian Nordlien m ug b s søn Furnes n s 008 Leif Nordlien m ug b s søn Furnes n s Kirkekredsen Vestby under (0 m, 1 k) (0 m, 2 k) 001 Oline Larsen k ug b el lever av egne midler husstel og fjøsstel Merknad: ca 1859 E: fødselsår påført seinare 002 Marie Simensen k ug f el lever av egne midler husstel fjøsstel Sannsynleg opphaldstad: n Kirkekredsen Lillehagen (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Edvard Pedersen m g b hf selveier jordbruksarbeide Sverige n s 002 Oline Johansen k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Kristian Lillehagen m ug b s dagarbeider Furnes n s jordbruksarbeide 004 Emma Lillehagen k ug b d selveierdatter husgjerning Furnes n s 005 Olav Lillehagen m ug b s søn Furnes n s 006 Oskar Lillehagen m ug b s søn Furnes n s 007 Ingeborg Lillehagen k ug b d datter Furnes n s 008 Leif Hansen m ug b pleiesøn pleiesøn Fors. dagarb Furnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Frydenberg (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) n s s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Erik Sølberg m g b hf lensmand Orkedalen s Merknad: Hovedbygning 002 Anetta Sølberg k g b hm husmor husstel Drammenn s Merknad: Hovedbygning 003 Arne Sølberg m ug b s skoleelev Bynesset n s 004 Ivar Sølberg m ug b s søn Bynesset n s 005 Johanna Sølberg k ug b d datter Furnes n s 006 Antonette Iversen k e b bedstemor forsørges av familien Drammenn s 007 Johannes Gjerstad m ug b fl lensmandsbetjent Tysnes n s Merknad: Drengestubygningen 008 Berte Lillesveen k ug b tj tjenestepike, husstel Furnes n s Merknad: Drengestubygningen 009 Marta Gundersen k ug b tj tjenestepike, fjøsstel Furnes n s Kirkekredsen Haamset (5 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Henrik Veflen m g b hf selveier jordbruksarbeide Stange n s 002 Lene Veflen k g b hm husmor husstel Aamot n s 003 Asbjørn Veflen m ug b s søn n s 004 Harald Veflen m ug b s søn Furnes n s 005 Kaare Veflen m ug b s søn Furnes n s 006 Per Sønsthagen m e mt b føderaadsmand Aamot n s Sedvanleg bustad: Aamot Kirkekredsen Vikerhagen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Gønner Olsen k e b hm dagarbeiderske husstel Furnes n s 002 Gustav Vikerhagen m ug b s søn Furnes n s 003 Kristine Vikerhagen k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Sanderud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johannes Sanderud m e b hf delveier arbeider for egen Furnes n s regning som snekker og maler 002 Andrine Johansen k ug b søster til hf husholder husstel fjøsstel Furnes n s 003 Arnt Johansen m ug b s maler S, arbeider for egen Furnes n s regning 004 Berte Sanderud k ug b d kjolesøm. arbeider for egen regning Furnes n s Kirkekredsen Sanne (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Nils Sanne m g b hf selveier jordbruksarbeide Furnes n s 002 Anne Sanne k g b hm husmor husstel Furnes n s 003 Albert Sanne m ug b s søn Furnes n s 004 Nils Sanne m ug b s søn Furnes n s 005 Gunda Sanne k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Damhagen under Even Nilsen m g b hf forpakter og dagarbeider Ringsakern s jordbruksarbeide 002 Marte Olsdatter k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Hans Damhagen m ug b s søn Furnes n s Kirkekredsen Sveen under Even Olsen m g b hf forpagter fiske og jordarbeide Furnes n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0413 Furnes Kirkekredsen Pløien under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Mina Pedersen k e b hm pensionist husstel Lilleelvedalen n s 002 Olav Pedersen m ug b s søn Furnes n s 003 Einar Pedersen m ug b s søn Furnes n s 004 Margit Pedersen k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Strand under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Nilsen m g b hf forpakter, dagarbeider ved Sverige n s kalkbrænderi 002 Marte Mikkelsen k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Mina Strand k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Ramsberg Johannes Olsen m g b hf selveier, dagarbeider Furnes n s jordbruksarbeide 002 Randine Andersen k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Aksel Ramsberg k ug b d datter Furnes n s 004 Lovise Ramsberg k ug b d datter Furnes n s 005 Jørgen Ramsberg m ug b s søn Furnes n s 006 Regine Ramsberg k ug b d datter Furnes n s Kirkekredsen Frydenlund (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Torstein Olsen m g b hf selveier dagarbeider ved Furnes n s kalkbrænderi 002 Marte Larsen k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Lars Torsteinsen m ug f s dagarbeider Furnes n s jordbruksarbeide Sannsynleg opphaldstad: Kirkekredsen Rønningen under (2 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Gulbrand Rønningen m g f hf forpakter dagarbeider Furnes n s jordbruksarbeider Sannsynleg opphaldstad: Furnes 002 Eli Rønningen k g b hm husmor husstel og fjøsstel Furnes n s 003 Anton Rønningen m ug b s søn Furnes n s 004 Kristian Gustavsen m ug b pleiesøn pleiesøn Fat. underst Furnes n s Kirkekredsen Strandli under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Erik Strandli m e b hf forpagter dagarbeider n s jordbruksarbeider 002 Lars Larsen m g b el dagarbeider Hurdalenn s jordbruksarbeide 003 Eli Larsen k g b el husmor husstel Furnes n s 004 Johanne Strandli k ug b d datter husstel Furnes n s 005 Rikka Strandli k ug b pleiedatter pleiedatter Fors. husholder østre Aker n s Kirkekredsen Jesnes lille (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Mons Rud m g f hf selveier handelsreisende Ringsakern s Sannsynleg opphaldstad: Gudbrandsdalen 002 Emma Rud k g b hm husmor husstel Trondhjemn s 003 Nils Johan Rud m ug b s søn Ringsakern s 004 Borghild Rud k ug b d datter Furnes n s 005 Anton Evensen m ug b tj tjenestegut gaardsarbeider Ringsakern s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer