Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1244 Austevold Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 524 (kvinner: 277, menn: 247) Bustader i kretsen: 64 Krets: 001 Sælbjørn - Lunnøen Prestegjeld: Austevold Herred/by: Austevold Sælbjørn - Drivenes nordre (1 m, 2 k) (3 m, 2 k) Lunnøen 001 Johannes Nilsen m g b hf Fisker og gaardbruker Austevoldn s 002 Anna Isaksdatter k g b hm Husstel og kreaturstel Austevoldn s 003 Nils Johannessen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Materfjorden 004 Isak Johan Johannesen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand 005 Ildri Helena Johannesdatter k ug b d Husgjerning og jordbruksarb Austevoldn s Sælbjørn - Drivenes nordre (0 m, 4 k) (1 m, 4 k) Lunnøen 001 Johannes Johannessen m g f hf Fisker og gaardbr Fitjar n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Ingeborg Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Ingeborg Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 004 Anna Gudmundsdatter Bakken k ug b d Pleiedatter Finnaas n s 005 Ingeborg Olsdatter k e b Føderaadskone Fødreaadskone Austevoldn s Sælbjørn - Drivenes nordre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Lunnøen 001 Johannes Larsen m g b hf Fisker og gaardbruker Fitjar n s 002 Helga Johannesdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Johanna Karia Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Harriet Julie Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Johannes Rasmussen m e b fl Føderaadsmand Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolk Sælbjørn - Drivenes nordre (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) Lunnøen 001 Hans Kristofersen m g b hf Snedker og gaardbruker og Fitjar n s fisker S 002 Britha Olina Knudsdatter k g b hm Husgjerning og kreaturstel Austevoldn s 003 Knut Hansen m ug b s gbrsøn Austevoldn s 004 Hjalmar Kristofer Hansen m ug b s gbrsøn Austevoldn s 005 Anna Kristina Hansdatter k ug b d gbrdtr Austevoldn s 006 Annanias Helgesen m g b hf Fisker og Føderaad Austevoldn s gaardbruker Merknad: %Føderaadsfolk% 007 Gurina Larsina Andersdatter k g b hm Husgjerning Austevoldn s Sælbjørn - Drivenes store (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) Lunnøen 001 Lars Nilsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Herborg Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Ole Bertin Olsen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Henrik Olsen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Olava Larsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Herborg Larsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Nils Olai Larsen m ug b s Søn Austevoldn s 008 Margretha Halvarsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s Folketeljinga Sælbjørn - Drivenes store Haugen (7 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Lunnøen Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1244 Austevold 001 Rasmus Rasmussen m g b hf Hustømmermand og Austevoldn s gaardbr S 002 Gjertrud Johannesdatter k g b hm Hustømmermands kone Austevoldn s 003 Johannes Rasmussen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Ragnvald Rasmussen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Jenny Rasmusdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Sigurd Rasmussen m ug b s Søn Austevoldn s 007 Olina Rasmusdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 008 Maria Rasmusdatter k ug b d Datter Austevoldn s 009 Nils Rasmussen m ug b s Søn Austevoldn s 010 Peder Olai Rasmussen m ug mt s Farmer Austevold s Statsb.: Amerikansk Sedvanleg bustad: Amerika Side 12 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Austevold Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 011 Rasmus Rasmussen m g b hf Fisker Austevoldn s 012 Magdalena Pedersdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Drivenes store (3 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) Lunnøen 001 Rasmus Johannessen m g b hf Fisker og gaardbruker Austevoldn s 002 Larsina Pedersdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Peder Rasmussen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Henrik Rasmussen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Sunde 005 Anna Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 006 Askild Olsen m g b hf Vilkaarsm Fisker Austevoldn s Merknad: Føderaadshuset 007 Katrina Eriksdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s Sælbjørn - Drivenes store (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Lunnøen 001 Endre Olsen Drønen m g b hf Fisker og gaardbruker Austevoldn s 002 Johanna Mikkelsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Mikkel Endresen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Olga Endresdatter k ug b d Datter Austevoldn s Sælbjørn - Drivenes store (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Lunnøen 001 Endre Knutsen m g f hf Fisker og gaardbruker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Marie Tormundsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Svein Olai Endressen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Knut Endressen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Malene Elisebet Endresdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Katrina Martine Endresdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Elen Maria Endresdatter k ug b d Datter Austevoldn s 008 Synneva Maria Hansdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 009 Johannes Eriksen m g mt b Fisker og gaardbruker Fjeld n s Sedvanleg bustad: Bratten i herredet 010 Tormund Tormundsen m e b fl Føderaadsmand Austevoldn s Sælbjørn - Drivenes store (1 m, 2 k) (1 m, 3 k) Lunnøen 001 Mikkel Hagtorsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Eli Ingebrigtsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Mikkelina Mikkelsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Anna Mikkelsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen Digitalarkivet - Arkivverket

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Fagerbakke (7 m, 5 k) 1 12 (7 m, 5 k) Lunnøen 001 Ole Olsen m g b hf Fisker og gaardbruker Austevoldn s 002 Anna Larsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Salomon Olsen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Lars Olsen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Olav Olsen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Olina Olsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 007 Arne Olsen m ug b s Søn Austevoldn s 008 Olava Næsse k ug b fl Jordmoder Finnaas n s 009 Lars Salomonsen m g b hf Føderaadsmand Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 010 Guri Arnesdatter k g b hm Føderaadskone Sund n s 011 Torkil Jakobsen m e b hf Husm Tømmermand Austevoldn s Merknad: Husmandsstuen 012 Helena Jensdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s Sælbjørn - Fagerbakke (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) Lunnøen 001 Ivar Nilsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Malena Paulsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Konrad Ivarsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Paulina Ivarsdatter k ug b d Tjenestejente Austevoldn s 005 Lars Larsen m g b hf Føderaadsmand Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 006 Kari Salomonsdatter k g b hm Føderaadskone Austevoldn s 007 Rasmus Kristiansen m ug f tj Fisker Herlø n s Sannsynleg opphaldstad: Tysnes Sælbjørn - Fagerbakke (4 m, 7 k) 9 (2 m, 7 k) Lunnøen Ole Olsen m g b hf Fisker og gaadbruker Austevoldn s 002 Olina Olsdatter k g b hm Fiskerkone Fitjar n s 003 Kristi Jakobsdatter k e b hm Føderaadsenke Austevoldn s 004 Tormund Olsen m g f hf Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Stord 005 Jette Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 006 Oltkje?? Tormundsen k ug b d Datter Austevoldn s 007 Malena Rasmusdatter k ug b tj Tjenestepike Fitjar n s 008 Ingeborg Rasmusdatter k ug b tj Tjenestepike Fitjar n s 009 Johanna Rasmusdatter k ug b tj Tjenestepike Fitjar n s 010 Elias Rasmussen m ug mt b Fisker Fitjar n s Sedvanleg bustad: Fitjar 011 Ole Rasmussen m ug mt b Fisker Fitjar n s Sedvanleg bustad: Fitjar 012 Erik Eliassen m g mt b Baatbygger og gaardbr Austevoldn s Sedvanleg bustad: Store Bø herred Sælbjørn - Fagerbakke (3 m, 4 k) (5 m, 4 k) Lunnøen 001 Thomas Hermansen m g b hf Gaardbruker Fitjar n s 002 Ingeborg Andersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Austevoldn s 003 Olai Folkedal m g b hf Sergeant Hardangern s 004 Gyrid Thommasdatter k g b hm Sergeankone Austevoldn s 005 Herman Tommassen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand 006 Simon Tommassen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand 007 Rasmina Tommasdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1244 Austevold 008 Matilde Tommasdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 009 Oskar Folkedal m ug b s Søn Austevoldn s Sælbjørn - Orretuen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) Lunnøen 001 Torstein Johannessen m g b hf Fisker og gaardbruker Fitjar n s 002 Anna Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Martha Torsteinsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s Sælbjørn - Orretuen (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) Lunnøen 001 Hans Ingebrigtsen m g b hf Fisker Austevoldn s 002 Anna Jørgensdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Herborg Hansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Margit Hansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Hans Hansen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Johannes Hansen m ug b s Søn Austevoldn s 007 Karl Hansen m ug b s Søn Austevoldn s 008 Borghild Hansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 009 Solvi Asmundsdatter k e b fl Fattiglem Austevoldn s Sælbjørn - Eikholmen (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) Lunnøen 001 Mads Olai Eikholmen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Stolmen (Tællingskrets nr 2) 002 Anna Johannesdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Jenny Madsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Agnes Madsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Andreas Madsen m g b hf Føderaadsmand Fitjar n s Merknad: Føderaadsfolkene 006 Britha Johannesdatter k g b hm Føderaadskone Austevoldn s Sælbjørn - Eikholmen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Lunnøen 001 Johannes Størksen m g b hf Sjømand og gaardbr Tysnes n s 002 Kari Sakariasdatter k g b hm Sjømandskone Fitjar n s 003 Karl Johannessen m ug b s Fisker Risør n s 004 Gunna Johannesdatter k ug b d Tjenestepike Risør n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Kalvenes (4 m, 4 k) 1 7 (4 m, 3 k) Lunnøen 001 Endre Endressen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Sigrid Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Edvard Endressen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Nils Endressen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Olina Endresdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Nils Nilsen m ug b fl Fisker Austevoldn s 007 Britha Jansdatter k e b hm Føderaadsenke Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 008 Britha Endresdatter k ug mt b Tjenestepike Austevoldn s Sedvanleg bustad: Øiestad Sælbjørn - Kalvenes (3 m, 5 k) (5 m, 5 k) Lunnøen 001 Kristofer Olai Larsen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Terøen Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Astrid Knudsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Knut Kristofersen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Laura Kristofersdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Nils Kristofersen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Johanna Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s Merknad: %mt% Sedvanleg bustad: %Veivaag i tællingskredsen% 007 Lars Johannessen m g b hf Fisker Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 008 Britha Kristofersdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 009 Marie Larsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 010 Kristian Larsen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Terøen (Kvinnherred) Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Kalvenes (5 m, 6 k) 2 11 (5 m, 6 k) Lunnøen 001 Nils Olai Nilsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Ingeborg Knudsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Karsten Nilsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Oskar Nilsen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Cecelie Nilsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Ingeborg Nilsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Nils Olsen m g b hf Fisker Austevoldn s Merknad: Føderaadshuset 008 Synnøve Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 009 Jens Nilsen m g b hf Fisker Austevoldn s 010 Ulrikka Andreasdatter k g b hm Fiskerkone Brønøsundn s 011 Malena Askildsdatter k e b fl Lever av sin formue Fitjar n s Sælbjørn - Kalvenes (0 m, 5 k) (2 m, 5 k) Lunnøen 001 Bernt Jakobsen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 002 Martina Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Jenny Berntsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Anna Berntsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Olga Berntsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Anna Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 007 Halvor Jakobsen m ug f fl Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar Sælbjørn - Kalvenes (6 m, 4 k) 13 (9 m, 4 k) Lunnøen Jakob Jakobsen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 002 Olina Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Jakob Jakobsen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Olav Jakobsen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 005 Konrad Jakobsen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Oskar Jakobsen m ug b s Søn Austevoldn s 007 Johan Jakobsen m ug b s Søn Austevoldn s 008 Michal Jakobsen m ug b s Søn Austevoldn s 009 Halvar Jakobsen m ug b s Søn Austevoldn s 010 Maria Jakobsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 011 Mathilde Jakobsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 012 Jakob Jakobsen m g b hf Føderaadsmand Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 013 Maria Olsdatter k g b hm Føderaadskone Austevoldn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1244 Austevold Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Kalvenes (4 m, 7 k) 2 14 (7 m, 7 k) Lunnøen 001 Jan Larsen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 002 Guri Eriksdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Lars Olai Jansen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Ole Jansen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Jan Jansen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Anna Jansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Leonora Jansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 008 Ingeborg Jansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 009 Nils Asmundsen m g b hf Husmand - Fisker Austevoldn s Merknad: Husmand 010 Sigrid Andersdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 011 Lars Hansen m g f hf Fisker Austevoldn s Merknad: Pladsmand Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 012 Johanna Larsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 013 Karl Larsen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 014 Synneva Askildsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s Sælbjørn - Kalvenes (0 m, 5 k) (2 m, 5 k) Lunnøen 001 Engel Larsen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 002 Kristi Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Anna Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 004 Johanna Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 005 Endre Larsen m ug f pleie søn Fisker Sund n s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 006 Olina Asmundsdatter k e b Fo. Føderaadsenke Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 007 Inger Olsdatter k ug b pleiedatter Pleiedatter Finnaas n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Kalvenes (4 m, 6 k) 1 9 (5 m, 4 k) Lunnøen Merknad: Pladsmand under hele gaarden Kalvenes Tal av sidebygg m/nattopphald: Vinsents Monsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Synnøve Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Paul Vinsentsen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Salomon Vinsentsen m ug b s Fisker Austevoldn s 005 Nils Vinsentsen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Herborg Vinsentsdatter k ug mt fl Pleiedatter Fisker og Austevoldn s gaardmansdtr Sedvanleg bustad: Rabben (i tællingskredsen 1 husliste 46) 007 Anna Nilsdatter k ug mt tj Tjenestepike Austevoldn s Sedvanleg bustad: Rabben (i tællingskredsen 1 husliste 46) 008 Herborg Nilsdatter k e b hm Lever av sin formue Austevoldn s 009 Hans Karin!! Larsen m g f hf Fisker Austevoldn s Merknad: Pladsmand Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 010 Kari Askildsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 011 Anna Hansdatter k ug b fl Pleiedatter Austevoldn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Veivaag (6 m, 4 k) 1 10 (6 m, 4 k) Lunnøen 001 Johannes Knutsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Martha Halvorsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Halvar Johannessøn m ug b s Søn Austevoldn s 004 Knut Johannessøn m ug b s Søn Austevoldn s 005 Johannes Johannessøn m ug b s Søn Austevoldn s 006 Anna Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Synnøve Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 008 Knut Amundsen m e b hf Føderaadsmand Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 009 Asmund Knutsen m ug b s Fisker Austevoldn s 010 Kristiana Pedersdatter k e b fl Fattiglem Tysnes n s Merknad: Fattiglem Sælbjørn - Veivaag (4 m, 5 k) (3 m, 5 k) Lunnøen 001 Andreas Nilsen m g b hf Fisker og gaardbr Askøen n s %Davanger % 002 Britha Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Agnes Andreasdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Guri Andersdatter k e b hm Føderaadsenke Austevoldn s Merknad: Føderaadsenke 005 August Nilsen m ug mt fl Fisker Askøen n %Davanger % Sedvanleg bustad: Askøen 006 Johannes Johannessen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Merknad: Husmand 007 Ragnhild Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Fitjar n s 008 Ole Johannessen m ug b s Fisker Austevoldn s 009 Johanna Johannesdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s Sælbjørn - Bækken (Weivaag) (0 m, 7 k) (1 m, 8 k) Lunnøen 001 Johannes Nilsen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Tysnes 002 Ildri Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Elen Maria Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Nilsina Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Bertina Johannesdatter k ug f d Datter Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Karmøen 006 Johanna Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Jette Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 008 Jenny Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 009 Karen Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Bækken (2 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) Lunnøen 001 Asmund Rasmussen m g f hf Fisker og gaardbr Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Tysnes 002 Ingeborg Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Rakel Asmundsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 004 Matilde Asmundsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Rasmus Asmundsen m e b hf Føderaadsmand Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 006 Lars Rasmussen m ug b s Fisker Austevoldn s 007 Ivar Rasmussen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Tysnes Sælbjørn - Veivaagen (2 m, 2 k) (2 m, 4 k) Lunnøen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17 s

18 1244 Austevold 001 Sjur Johannessen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm Fiskerkone Fitjar n s 003 Johannes Sjursen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Sina Sjursdatter k ug f d Meierske Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Aurstad meieri (?) 005 Martha Sjursdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 006 Emelie Sjursdatter k ug f d Meierske Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bjærkreim Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Veivaagen (5 m, 7 k) 1 12 (5 m, 7 k) Lunnøen 001 Nils Halvorsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Tyri Larsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Synneva Nilsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 004 Martha Nilsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 005 Johanna Nilsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Merknad: utgaar. Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Kalvenes Austevold i tællingkredsen 006 Ingeborg Nilsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 007 Sjur Johannessen m g b hf Fisker Austevoldn s Merknad: Pladsfolkene 008 Britha Endresdatter k g b hm Fiskerkone Fitjar n s 009 Edvard Sjursen m ug b s Fisker Austevoldn s 010 Martin Sjursen m ug b s Fisker Austevoldn s 011 Sivert Sjursen m ug b s Fisker Austevoldn s 012 Anna Sjursdatter k ug b d Syerske Austevoldn s 013 Guro Johannesdatter k e b fl Enke Fitjar n s Sælbjørn - Veivaagen (2 m, 2 k) (2 m, 3 k) Lunnøen 001 Baard Andersen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Anna Andersdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Anders Baardsen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Gyrid Baardsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 005 Martha Baardsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Hævrøen Austevold i tællingkredsen nr Sælbjørn - Engjamyre (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) Lunnøen 001 Thomas Larsen m g b hf Fisker og gaardbruker Austevoldn s 002 Serina Pedersdatter k g b hm Fiskerkone Finnaas n s 003 Peder Thomassen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Gurina Thomasdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Gyda Thomasdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Birgit Thomasdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Ingeborg Thomasdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 0035a 001 Sælbjørn - Hagen Veivaag (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) Lunnøen 001 Sivert Monsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Salmi Knutsdatter k g b hm Fiskerkone Fitjar n s 003 Mons Sivertsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Knut Sivertsen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Birgitte Sivertsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Kristina Nilsdatter k ug b fl Pleiedatter Torvestadn s 007 Ildri Nilsdatter k e b fl Føderaadskone Austevoldn s Merknad: Føderaadsenke Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 0035b 001 Sælbjørn - Selbjørns skolehus under 6 1, 9 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Lunnøen Merknad: Veivaag 001 Kristofer Aase m ug b hf Lærer i folkesk Finnaas n s 002 Martha Aase k ug b tj Tjenestepike Finnaas n s Sælbjørn - Lundøen (2 m, 4 k) (2 m, 5 k) Lunnøen 001 Winsents Halvorsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Martha Larsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Halvar Winsentsen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Maria Winsentsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 005 Martha Winsentsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Røstøen 006 Larsina Winsentsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 007 Synnøve Nilsdatter k e b hm Føderaadsenke Austevoldn s Merknad: Føderaadsenke Sælbjørn - Lundøen (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) Lunnøen 001 Ole Jakobsen m g b hf Gaardbr og fisker Austevoldn s 002 Mari Abrahamsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sund n s 003 David Ingebrigtsen m ug mt b Fisker Fjeld n s Sedvanleg bustad: Fjeld Sælbjørn - Lundøen (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) Lunnøen 001 Nils Olai Ottosen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Synnøve Larsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Olav Nilsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Lars Nilsen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Salomon Nilsen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Gyda Nilsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Kristi Nilsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 008 Otto Nilsen m e b hf Fisker Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 009 Ole Ottosen m ug b s Fisker Austevoldn s Sælbjørn - Lundøen (2 m, 5 k) (2 m, 7 k) Lunnøen 001 Elling Larsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Lars Ellingsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Martha Ellingsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 005 Ingeborg Ellingsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 006 Synnøve Ellingsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 007 Emilie Ellingsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 008 Gunna Ellingsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 009 Anna Ellingsdatter k ug b d Datter Austevoldn s Sælbjørn - Noven (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Lunnøen 001 Johannes Olsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Inger Madsdatter k g b hm Fiskerkone Fitjar n s 003 Ivar Olai Johannessen m ug b s Søn Austevoldn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1244 Austevold Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Noven (3 m, 5 k) 1 12 (6 m, 6 k) Lunnøen 001 Johannes Larsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Ingeborg Ivarsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Laurits Johannessen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Gustava Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Ivarda Johannesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Lars Kristopersen m g b hf Skibsbygger S Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 007 Kari Johannesdatter k g b hm Skibsbyggerkone Austevoldn s 008 Simon Larsen m ug f s Styrmand Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 009 Absalon Larsen m ug f s Hoteltjener Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 010 Ole Larsen m ug f s Hoteltjener Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Berlin 011 Ingeborg Larsdatter k ug f d Paa husholdningss Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 012 Ingeborg Johannesdatter k ug b tj Tjenestepike Fitjar n s Sælbjørn - Noven (5 m, 3 k) (6 m, 3 k) Lunnøen 001 Kristofer Olai Larsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Sigrid Askildsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Albert Kristofersen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Eli Andersdatter k e b fl Kaarkone Austevoldn s 005 Kristian Heiberg m ug b hf Kjøpmand Rødøy n s 006 Rigina Kristofersen k e b hm Kjøpmandsenke Rødøy n s 007 Gisle Kristofersen m ug b s Fisker Rødøy n s 008 Sigurd Kristofersen m ug b s Fisker Rødøy n s 009 Monrad Kristofersen m ug f s Fisker Rødøy n s Sannsynleg opphaldstad: Sunde (Kvinnhered) Sælbjørn - Rabben Indre (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) Lunnøen 001 Johannes Paulsen m g b hf Fisker og gaardbruker Austevoldn s 002 Synnøve Monsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Karia Johannesdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 004 Paulina Johannesdatter k g b hm Sjømandskone Austevoldn s 005 Anders Børnes m g f hf Sjømand Sund n s Sannsynleg opphaldstad: New Orleans 006 Paul Olsen m ug b fl Pleiesøn Fitjar n s 007 Anna Larsdatter k ug b fl Pleiedatter Austevoldn s Sælbjørn - Rabben (3 m, 3 k) (2 m, 4 k) Lunnøen 001 Jan Nilsen m g b hf Postaapner og gaardbr Austevoldn s 002 Abel Kristine %Kristina% k g b hm Postaapnerskone Austevoldn s Nilsdatter 003 Ivar Rabben - Jansen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Cecelie Jansdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 005 Astrid Jansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 006 Cecelie Jansdatter k e b fl Føderaadskone Austevoldn s Merknad: Føderaadsenke 007 Markus Skog m ug mt fl Utskiftningsassistent Ibbestad n s Sedvanleg bustad: Bergen Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sælbjørn - Rabben Indre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) Lunnøen 001 Jan Andersen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Britha Knudsdatter k g b hm Fiskerkone Fitjar n s 003 Johan Jansen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Mandius Jansen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Andreas Jansen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Kristina Jansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 007 Jenny Jansdatter k ug b d Datter Austevoldn s 008 Anna Jansdatter k ug b d Datter Austevoldn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Rabben (7 m, 7 k) 1 14 (7 m, 7 k) Lunnøen 001 Vinsents Nilsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Kari Arntsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Nils Vinsentsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Vinsents Vinsentsen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Arne Vinsentsen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Martha Vinsentsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 007 Synnøve Vinsentsdatter k ug b d Datter Austevoldn s Sjukdom: a 008 Anna Vinsentsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 009 Herborg Vinsentsdatter k ug f d Datter Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Kalvenes 010 Nils Vinsentsen m e b hf Føderaadsmand Austevoldn s 011 Jakob Nilsen m ug b s Fisker Austevoldn s 012 Halvar Nilsen m ug b s Fisker Austevoldn s 013 Kari Nilsdatter k ug b d Sypike Austevoldn s 014 Britha Isaksdatter k e b hm Husmdsenke Handlende Austevoldn s Merknad: Husmandsfolk 015 Ingeborg Eriksdatter k ug mt fl Datter Austevoldn s Sedvanleg bustad: Stolmen (Tellingskreds 2) Sælbjørn - Rabben (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) Lunnøen 001 Nils Olsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Martha Andersdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Andrine Nilsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 004 Karianna Nilsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: (Tællingskreds 5) 005 Anna Nilsdatter k ug f d Tjenestepike Austevoldn s Merknad: utgaar E: Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Kalvenes (i tellingskredsen) 006 Cecelie Andersdatter k ug mt tj Tjenestepike Fitjar n s Sedvanleg bustad: Fitjar Sælbjørn - Rabben ytre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Lunnøen 001 Nils Pettersen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Synneve Halvorsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Petter Nilsen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Halvar Nilsen m ug b s Fisker Austevoldn s 005 Synneve Olsdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s Sælbjørn - Rabben ytre (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) Lunnøen 001 Lars Larsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Johanna Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Lars Olai Larsen m ug b s Fisker Austevoldn s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1244 Austevold 004 Nils Larsen m ug b fl Fisker Austevoldn s 005 Johanna Olausdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 006 Larsina Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike Austreimn s Sælbjørn - Rabben ytre (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) Lunnøen 001 Ole Bertin Olsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Ingeborg Monsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Ole Ingolf Olsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Karia Pedersdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 005 Nilsina Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike Herlø n s 006 Mikal Østensen m ug b tj Gaardsdreng Selje n s 007 Nils Nilsen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Stolmen (Tællingskreds 2) Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Dypevaag (7 m, 8 k) 2 15 (7 m, 8 k) Lunnøen 001 Torgils Olaussen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Hanna Knutsen k g b hm Fiskerkone Hadsel n s (Vesteraalen) 003 Thorvald Torgilsen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Knut Torgilsen m ug b s Søn Austevoldn s 005 Hilma Torgilsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 006 Karolina Torgilsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 007 Tora Torgilsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 008 Olga Torgilsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 009 Ferdinand Hansen m ug b s Søn Austevoldn s 010 Søren Hansen m g b hf Fisker Austevoldn s Merknad: Pladsmand 011 Martha Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 012 Jakob Jakobsen m g b hf Fisker Herlø n s Merknad: Husmand 013 Martha Eriksdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 014 Mons Jakobsen m ug b s Søn Austevoldn s 015 Nilsina Jakobsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Dypevaag (9 m, 8 k) 2 13 (6 m, 7 k) Lunnøen 001 Nils Knutsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Britha Olsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Knut Olai Nilsen m ug b s Fisker Austevoldn s 004 Britha Olausdatter k ug b tj Tjenestepike Austevoldn s 005 Andrina Gullaksdatter k ug b tj Tjenestepike Herlø n s 006 Berthina Berntsen k ug mt b Sypike Fitjar n s Sedvanleg bustad: Fitjar 007 Sigvald Grønhaug m ug b tj Korporal Bygstad n s 008 Bernt Karlsen m ug mt tj Murer Finnaas n s Sedvanleg bustad: Finnaas 009 Jette Nilsdatter k ug b d Pleiedatter Austevoldn s 010 Gunnar Gunnarsen m g mt tj Murer Finnaas n s Sedvanleg bustad: Finnaas 011 Karl Magnussen m g mt tj Murermester Finnaas n s Sedvanleg bustad: Finnaas 012 Erik Kristiansen m g mt tj Murer Finnaas n s Sedvanleg bustad: Finnaas 013 Nils Larsen m g mt tj Skibstømmermand Sund n s Sedvanleg bustad: Sund 014 Else Jakobsdatter k e b hm Pladsmandsenke Austevoldn s Merknad: Plads Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 015 Asmund Thommassen m g f hf Fisker Austevoldn s Merknad: Husmand Sannsynleg opphaldstad: Tysnes 016 Kristina Olausdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 017 Torgils Asmundsen m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Tysnes 018 Karin!! Asmundsen m ug b s Søn Austevoldn s 019 Anna Asmundsdatter k ug b d Datter Austevoldn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Sælbjørn - Dypevaag (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) Lunnøen 001 Anders Olaussen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Agathe Larsdatter k g b hm Fiskerkone Sund n s 003 Harriet Andersdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 004 Olaus Andersen m g b hf Fisker Austevoldn s Merknad: Føderaadsfolkene 005 Ingeborg Larsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 006 Jenny Olausdatter k ug b d Datter Austevoldn s Sælbjørn - Tøkjet (1 m, 7 k) (3 m, 7 k) Lunnøen 001 Jakob Jakobsen m g f hf Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Tysnes 002 Karina Knudsdatter k g b hm Fiskerkone Fusa n s 003 Ingeborg Jakobsdatter k ug b d Datter Fusa n s 004 Ingeborg Rasmusdatter k e b hm Gaardmandsenke Austevoldn s 005 Rasmus Magnessøn m ug b s Fisker Austevoldn s 006 Arnt Magnessøn m ug f s Fisker Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Tysnes 007 Matilde Magnesdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 008 Andrina Magnesdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 009 Ingeborg Magnesdatter k ug b d Datter Austevoldn s 010 Margrethe Hansdatter k ug b fl Fattiglem Fitjar n s Sælbjørn - Elvvikneset (3 m, 4 k) (5 m, 4 k) Lunnøen 001 Ole Iversen m g f hf Sjømand Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Matros i S/S Kristiania 002 Helena Kristiansdatter k g b hm Sjømandskone Austevoldn s 003 Ivar Olsen m ug b s Søn Austevoldn s 004 Gyda Olsdatter k ug b d Datter Austevoldn s 005 Ole Olsen m ug b s Søn Austevoldn s 006 Ingeborg Johannesdatter k ug b fl %d% Datter Austevoldn s 007 Gyri Ivarsdatter k e b fl Strykerske Austevoldn s 008 Johannes Ivarsen m ug b fl Sjømand Austevoldn s 009 Bernt J. Ivarsen m g f fl Stuert Austevoldn s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Sælbjørn - Stenevik (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Lunnøen 001 Knut Larsen m g b hf Fisker og gaardbr Austevoldn s 002 Ingeborg Nilsdatter k g b hm Fiskerkone Austevoldn s 003 Kristi Knutsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 004 Anna Knutsdatter k ug b d Tjenestepike Austevoldn s 005 Konrad Ingebrigtsen m ug b s Pleiesøn Austevoldn s Sælbjørn - Stenevik (8 m, 3 k) 12 (8 m, 4 k) Lunnøen Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1259 Hjelme, Manger prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1263 Lindaas Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Folketeljing 1910 for 1570 Valsøfjorden, Aure prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Folketeljing 1910 for 1555 Grip, Kristiansund prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0544 Østre Slidre. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0544 Østre Slidre. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0544 Østre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1222 Fitjar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1222 Fitjar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1222 Fitjar Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1447 Indviken. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1447 Indviken Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1533 Roald, Haram prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1253 Hosanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1536 Sylte, Vestnæs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1439 Søndre Vaagsø, Selje prestegjeld Folketeljing 1910 for 1439 Søndre, Selje prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer