Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 85

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1525 Stranden Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 218 (kvinner: 111, menn: 107) Bustader i kretsen: 30 Krets: 001 Liabygden Prestegjeld: Stranden Herred/by: Stranden Liabygden Groven (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Iver Petersen Groven m g b hf Gaardbruker, Laksefiskeri Stranden n s 002 Anna Jensdatter k g b hm Gaardmandskone Stranden n s 003 Petter Jonas Iversen m ug b s Søn Stranden n s 004 Anne Marie Iverdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Peter Johannessen Groven m g b hf Føderaadsmand Stranden n s 006 Anne Marie Ingebrigtsdatter k g b hm Føderaadskone Stranden n s Liabygden Klevberg Hans Olaus Knutsen Klevberg m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Karn Petersdatter k g b hm Gaardmandskone Stranden n s 003 Emma Hansdatter k ug f d Datter Sylære Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Norddalen 004 Johanne Hansdatter k ug b d Datter Kreaturstel Stranden n s 005 Lisa Hansdatter k ug mt d Datter Stranden n s Sedvanleg bustad: Slyngstad Stranden 006 Anna Hansdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Oskar Hanssen m ug b s Søn Stranden n s 008 Knut Hanssen m ug b s Søn Stranden n s 009 Olaf Hanssen m ug b s Søn Stranden n s 010 Gustaf Hanssen m ug b s Søn Stranden n s 011 Elen Olsdatter k e b fl Føderaadskone Stranden n s Liabygden Ansok 4, 3 1, 1 10 (5 m, 5 k) (5 m, 5 k) Gaards nr. 4 bruks nr. 1 Jørgen Nilssen, Gaardsnr 3 bruks nr. 1 ubeboet, Rasmus Olsen og Jørgen Nilssen 001 Jørgen Bendik Nilssen Ansok m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Anna Johansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Iver Jørgensen m ug b s Søn Jordarbeide Stranden n s 004 Sakarias Jørgensen m ug b s Søn Stranden n s 005 Gerhard Jørgensen m ug b s Søn Stranden n s 006 Gurine Jørgensdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Hjalmar Jørgensen m ug b s Søn Stranden n s 008 Amalie Jørgensdatter k ug b d Datter Stranden n s 009 Beate Olsdatter Overaa k ug b tj Tjenestepike Husgjerning Stordalenn s 010 Marte Ingebrigtsdatter k e b fl Føderaadskone Stranden n s Liabygden Ansok (5 m, 5 k) (6 m, 5 k) Rasmus Olsen 001 Rasmus Olssen Ansok m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Jørgine Georgsdatter k g b hm Gaardmandskone Stranden n s 003 Ole Rasmussen m ug f s Søn Gaardsarbeide Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Julianne Rasmusdatter k ug b d Datter Kreaturstel Stranden n s 005 Johan Rasmussen m ug b s Søn Gaardsarbeide Stranden n s 006 Oluf Rasmussen m ug b s Søn Stranden n s 007 Anna Rasmusdatter k ug b d Datter Stranden n s 008 Jørgen Rasmussen m ug b s Søn Stranden n s 009 Gustaf Rasmussen m ug b s Søn Stranden n s 010 Jenni Rasmusdatter k ug b d Datter Stranden n s 011 Anne Knutsdatter k e b fl Føderaadskone Stordalenn s Liabygden Ringset nedre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Ole Nilssen Ringset m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Anne Marie Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1525 Stranden 003 Nils P. Ringset m ug b s Sergiant Jordbruksarbeide Stranden n s 004 Lars O. Ringset m ug b s Bygningssnekker S Stranden n s 005 Nicoline O. Furset k ug b tj Tjenestepike, Kreaturstel Stranden n s Liabygden Ringset nedre (1 m, 3 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Peter Hanssen Ringset m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Olave Paulsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stordalenn s 003 Nils E. Olssen Ringset m ug f s Jordbruksarbeider og bygningssnekker Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Norddalen 004 Martinus O. Ringset m ug f s Skomakersvend og gaardsarbeide Stranden n s Overstreka Sannsynleg opphaldstad: Stranden 005 Oline Olsdatter k ug f d Sylære Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Søkkelven 006 Anna Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Bergitta Ebbesdatter k e b fl Føderaadskone Stordalenn s Liabygden Ringset øvre (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ole Andreassen Ringset m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Elen Bendiksdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stordalenn s 003 Bergitta Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Andreas Olsen m ug b s Søn Stranden n s 005 Iver Olsen m ug b s Søn Stranden n s 006 Sofia Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Gudrun Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 008 Nanna Iversdatter Midbust k ug b tj Tjenestepike Kreaturstel Stordalenn s 009 Andreas Olsen m e b fl Føderaadsmand Stranden n s Liabygden Stavseng "Gjæret" 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Jakob A. Stavseng m g b hf Pladsbruker Stordalenn s 002 Anne Marta Toresdatter k g b hm Pladsbrukerkone Stordalenn s 003 Tore Olsen Stavseng m ug b s Bygningssnekker S Stranden n s Liabygden Stavseng (4 m, 5 k) (4 m, 6 k) 001 Peter M. Jørgensen Stavseng m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Karn Marie Johansdatter k g b hm Gaardmandskone Stranden n s 003 Jørgen P. Stavseng m g b hf Gaardbruker Stranden n s 004 Sofie Siverinsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Ørskog n s 005 Peter S. Jørgensen m ug b s Søn Stranden n s 006 Ole Jørgensen m ug b s Søn Stranden n s 007 Kristine Jørgensdatter k ug b d Datter Stranden n s 008 Gurine Petersdatter k ug f d Datter Sylære Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Stordalen 009 Anna Petersdatter k ug b d Datter Stranden n s 010 Gurine Petersdatter k e b el Føderaadskone Stranden n s Liabygden Stavseng (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Lars Andersen Stavseng m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Oline Jensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Petrine Larsdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Anders Larssen m ug b s Søn Stranden n s 005 Elen Larsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Inga Jensdatter Lied k ug b tj Tjenestepike Kreaturstel Stranden n s 007 Hans M. Hole m ug b tj Tjenestedreng Gaardsarbeide Geirangern s 008 Anders Larsen Stavseng m g b hf Føderaadsmand Stranden n s 009 Petrine Sakariasdatter k g b hm Føderaadskone Stranden n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Liabygden Lied (4 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Jørgen Olsen Lied m g b hf Gaardbruker, Postaabner, Stranden n s Dampskipsekspeditør 002 Petrine Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Lars J. Lied m ug f s Stud.theol Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Sylte Norddalen 004 Oline J. Lied k ug b d Husstel Stranden n s 005 Berte M. Overaa k ug b tj Kreaturstel Stranden n s 006 Ole Petersen Baardsgjære m ug b tj Gaardsarbeide Ørskog n s 007 Tomas M. Lied m ug b fl Bortsat for kommunen Stranden n s E: Fødselsår påført seinare 008 Ole Sivertsen m e b hf Føderaadsmand Stranden n s 009 Jensine Riksheim k ug b el Meierske Søkkelven s Liabygden Lied (4 m, 6 k) (4 m, 6 k) 001 Peder Andersen Lied m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Lovise Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Lars Pedersen m ug b s Søn Stranden n s 004 Gudrun Pedersdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Petra Pedersdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Anders Pedersen m ug b s Søn Stranden n s 007 Inga Lovise N. Overaa k ug b tj Tjenestepike Kreaturstel Stranden n s 008 Lars Olsen Lied m g b hf Føderaadsmand Vold i n s Romsdalen 009 Pernille Olsdatter k g b hm Føderaadskone Stranden n s 010 Karoline Larsdatter k ug b d Datter Stranden n s Liabygden Lied (8 m, 3 k) (8 m, 3 k) 001 Peter Jenssen Lied m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Johanne Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Jens Petersen m ug b s Søn Stranden n s 004 Lars Petersen m ug b s Søn Stranden n s 005 Einar Petersen m ug b s Søn Stranden n s 006 Olav Petersen m ug b s Søn Stranden n s 007 Sverre Petersen m ug b s Søn Stranden n s 008 Olivia P. Nakken k ug b tj Kreaturstel husstel Stordalenn s 009 Johan M. Lied m ug b tj Gaardsarbeide Stranden n s 010 Jens Olsen Lied m g b hf Føderaadsmand Telefonbestyrer for rikst Ørskog n s 011 Elen Sivertsdatter k g b hm Føderaadskone Stordalenn s Liabygden Lied Reiterne 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Martinus Olsen Lied m g b hf Pladsbruker, Opsynsmand Norddalen s ved telefonlinjen 002 Karen Bendiksdatter k g b hm Pladsbrukerkone Stranden n s 003 Ole Martinussen Lied m ug b s Skrædder S Stranden n s 004 Olivia Martinusdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Kornelius Martinussen m ug b s Søn Stranden n s Liabygden Lied (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Ole Johansen Lied m e b hf Gaardbruker Søkkelven s 002 Jakopie Johansdatter k ug b d Husstel Kreaturstel Stranden n s 003 Hans Johansen m ug b s Gaardsarbeide Stranden n s 004 Karen Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Gurine Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Johanne Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1525 Stranden 007 Oline Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s Liabygden Lied (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Martinus Iversen Lied m g b hf Gaardbruker Norddalen s 002 Olave Halvardsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Anna Martinusdatter k ug b d Kreaturstel Stranden n s 004 Karoline Martinusdatter k ug b d Datter Stranden n s Liabygden Brauten (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans Olsen Lied m g b hf Pladsbruker Frugtavl Stranden n s 002 Olave Greaariusdatter k g b hm Pladsbrukerkone Stranden n s 003 Knut Hanssen m ug f s Sømand Matros Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Med S/S Alf av Berge paa reis fra Algir til Rotterdam 004 Anna Hansdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Knut O. Ringset m e b fl Føderaadsmand Ørskog n s Liabygden Liabakken (Lied) 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Nils Olsen Overaa m ug b hf Landhandel Stranden n s 002 Beate Olsdatter k ug b tj Husstel og handel Stranden n s Liabygden Liastø (Lied) 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Eliassen Lied m g b hf Pladsbruker Frugtavl Norddalen s 002 Anne Marie Børesdatter k g b hm Kone Stordalenn s 003 Karen Torsdatter k ug b d Kreaturstel Husstel Stordalenn s Liabygden Espeflot, Lied 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Oline Olsdatter Lied k e b hm Pladsbrukerske Stranden n s 002 Anne Marie Torsdatter k ug b d Husstel skræddersøm Stranden n s Liabygden Overaa, Ystegjærde 6 (4 m, 2 k) (4 m, 3 k) 001 Tore Olssen Overaa m g b hf Pladsbruker Norddalen s Bygningssnekker S 002 Karn Knutsdatter k g b hm Hustru Stranden n s 003 Inger Anna Torsdatter k ug f d Datter Sylære Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 004 Knut Torsen m ug b s Søn Gaardsarbeide Stranden n s 005 Karn Marie Torsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Martin Torsen m ug b s Søn Stranden n s 007 Ole Martinussen m e b hf Føderaadsmand Norddalen s Liabygden Overaa Indstegjærde 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karn Maria Iversdatter Overaa k e b hm Pladsbrukerske Norddalen s 002 Iver Severinssen Overaa m ug b s Jordbruksarbeider, snekker Stranden n s Liabygden Overaa Reitarne 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Martinus Torsen Overaa m g b hf Pladsbruker og Norddalen s Bygningssnekker 002 Marit Hansdatter k g b hm Pladsbrukerkone Norddalen s 003 Susanne Martinusdatter k ug b d Kreaturstel og husstel Stranden n s Liabygden Overaa (2 m, 7 k) (2 m, 7 k) 001 Martinus Andersen Overaa m g b hf Gaardbruker Stranden n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 002 Oline Karlsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Karl Martinussen m ug b s Gaardsarbeider og Stranden n s Bygningssnekring 004 Tora Martinusdatter k ug b d Kreaturstel Stranden n s 005 Sofie Martinusdatter k ug b d Husstel Stranden n s 006 Marie Martinusdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Johanne Martinusdatter k ug b d Datter Stranden n s 008 Sofie Nilsdatter k e b hm Føderaadskone Stranden n s 009 Beate Andersdatter k ug b d Husstel Stranden n Liabygden Overaa (6 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Ole Jakob Olsen Overaa m g b hf Gaardbruker Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1903 Siste bustad i Amerika: Santfrancisko Stilling i Amerika: Bygningssnekker 002 Anna Jakobsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1898 Flytta attende til Noreg: 1903 Siste bustad i Amerika: Santfrancisko Stilling i Amerika: Husstel 003 Jørgen Olsen m ug b s Søn Stranden n s 004 Kristine Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Hjalmar Olsen m ug b s Søn Stranden n s 006 Elias Olsen m ug b s Søn Stranden n s 007!! Olsen* m ug b s Søn Stranden n s Udøpt gut 008 Oline O. Stavseng k ug b tj Kreaturstel Stranden n s 009 Ole Jørgen Larsen m g b hf Føderaadsfolk Stranden n s 010 Helse Hansdatter k g b hm Føderaadskone Norddalen s Liabygden Overaa (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Elling Karlsen Overaa m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Karn Marie Andersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Oline Ellingsdatter k ug b d Husstel Stranden n s 004 Anna Ellingsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Tore Gidskemo m ug b tj Gaardsarbeide Ørskog n s 006 Inga O. Holm k ug b tj Kreaturstel Stordalenn s Liabygden Overaa (3 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Hans Overaa m g f hf Landbrukskand. f.t. stipendiat, Gaardbruker Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Kjøbenhavn 002 Aleksandra Overaa k g b hm Gaardbrukerhustru Loppen n s 003 Olav Hanssen m ug b s Søn Kristianian s 004 Ole Elias Paulsen Overaa m g b hf Føderaadsmand Stordalenn s 005 Jakobie Olsdatter k g b hm Føderaadskone Stranden n s 006 Ole Olsen m ug b s Gaardsarbeide Stranden n s 007 Peter Olsen m f s Søn Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Stordalen 008 Karn Marta Indresæter k ug b tj Kreaturstel Stordalenn s Liabygden Overaa (7 m, 4 k) (7 m, 4 k) 001 Knut Jakobsen Overaa m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Karoline Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Ørskog n s 003 Ole Knutsen m ug b s Maler, Gaardsarbeide Stranden n s 004 Karl Joh. Knutsen m ug b s Gaardsarbeide og Stranden n s snekkerarbeide 005 Inga Knutsdatter k ug b d Kreaturstel Stranden n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1525 Stranden 006 Peter Knutsen m ug b s Søn Stranden n s 007 Peter A. Stavseng m g b hf Bygningssnekker S Stranden n s 008 Beate Knutsdatter k g b hm Hustru Stranden n s 009 Alfred Petersen m ug b s Søn Stranden n s 010 Ole Martinussen Overaa m g b hf Føderaadsmand Stranden n s 011 Bergitte Jansdatter k g b hm Føderaadskone Stordalenn s Liabygden Overaa (8 m, 4 k) (8 m, 4 k) E: Bostedet har to huslister 29a og 29b. 001 Johan Karlsen Overaa m g b hf Gaardbruker Stranden n s 002 Anne Marie Karlsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Karl Johansen m ug b s Søn Stranden n s 004 Karoline Johansdatter k ug b d Husstel Stranden n s 005 Pernille Johansdatter k ug b d Kreaturstel Stranden n s 006 P. Vassbotn m g b hf Folkeskolelærer Volden n s 007 Nella Karlsdatter k g b hm Hustru Volden n s 008 Øyvind Pedersen m ug b s Søn Stranden n s 009 Bjarne Pedersen m ug b s Søn Stranden n s 010 Karl Pedersen m ug b s Søn Stranden n s 011 Arnljot Pedersen m ug b s Søn Stranden n s 012 Erling Pedersen m ug b s Søn Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Liabygden Overaa, Sagpladsen 11 (4 m, 7 k) 1 11 (4 m, 7 k) 001 Nils Knutsen Overaa m g b hf Pladsbruker og laksefisker, Stranden n s frugtavl Hovedbygningen 002 Pernille Larsdatter k g b hm Pladsbrukerkone Stordalenn s 003 Klara Nilsdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Laura Nilsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Kristine Nilsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Lina Nilsdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Jørgen Nilssen m ug b s Søn Stranden n s 008 Lars Nilssen m ug b s Søn Stranden n s 009 Peter Nilssen m ug b s Søn Stranden n s 010 Agnes Nilsdatter k ug b d Datter Stranden n s 011 Lovise Nilsdatter k e b hm Føderaadskone Stranden n s Føderaadshuset. E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 308 (kvinner: 162, menn: 146) Bustader i kretsen: 51 Krets: 002 Bygden Prestegjeld: Stranden Herred/by: Stranden Bygden Liene (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lars Sivertsen Lie m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Johanne Marie Thorsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Sverre Larssen m ug b s Søn Stranden n s 004 Torolf Larssen m ug b s Søn Stranden n s 005 Anne Oline Sivertsdatter k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 006 Sivert Andreas Sivertsen m g b hf Kaarmand Stranden n s 007 Olave Larsdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s Bygden Uksag (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anne Oline Knutsdatter k e b hm Gaardbrukerkone, selveier Stranden n s 002 Knut Thorsen m ug b s Tjenestedreng Stranden n s 003 Karl Johan Thorsen m ug b s Tjenestedreng Stranden n s 004 Anna Beate Thoresdatter k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 005 Thora Thoresdatter k ug b d datter Stranden n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Bygden Uksag (7 m, 7 k) (7 m, 7 k) 001 Lars Jenssen Opshaug m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Julianne Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Lars Jørgen Larssen m ug b s Tjenestegut Stranden n s 004 Karl Johan Larssen m ug b s Søn Stranden n s 005 Knut Larssen m ug b s Søn Stranden n s 006 Odleiv Larssen m ug b s Søn Stranden n s 007 Gurina Larsdatter k ug b d Tjenestepike Stranden n s 008 Amalie Larsdatter k ug b d Datter Stranden n s 009 Jenny Larsdatter k ug b d Datter Stranden n s 010 Gurine Johannesdatter k e b hm Kaarkone Stranden n s 011 Martin Overaa m g b hf Haandverker, snedker for Stranden n s egen regning S Utflytta frå Noreg: 1897 Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: Santa Barbara Stilling i Amerika: Snedker 012 Hanna Olsdatter k g b hm Haandverkerkone Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1898 Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: Santa Barbara Stilling i Amerika: Snedkerkone 013 Oskar Ingvald Martinsen m ug b s Søn San n s Francisco 014 Marie Martinsdatter k ug b d Datter Stranden n s Bygden Engen (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Sevrin Olsen Oksvik m g f hf Fisker, Skindhandler, Snedker for egen regning Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Anne Oline Larsdatter k g b hm Kone Stranden n s 003 Olav Sevrinsen m ug b s Søn Stranden n s Bygden Uksvik (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Andreas Oksvik m g b hf Gaardbruker selveier Stranden n s 002 Jakopie Jørgensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Johanne Marie Olsdatter k ug b d Tjenestepike Stranden n s 004 Mattias Brune m ug b tj Tjenestegut Stranden n s 005 Johanne Petersdatter k e b hm Kaarkone Stranden n s Bygden Uksvik (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Iver Nilssen Oksvik m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Sussanne Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Knut Iversen m ug b s Tjenestegut Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1900 Flytta attende til Noreg: 1905 Siste bustad i Amerika: Alaska Stilling i Amerika: Grupearbeider 004 Nils Iversen m ug b s Søn Stranden n s 005 Anna Thoresdatter Aasen k ug b tj Tjenestepike Sunelvenn s 006 Lars Knutsen m e b hf Kaarmand Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Uksvik (3 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Rasmus Oksvik m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Karn Marta Klausdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Knut Rasmussen m ug b s Tjenestegut, skrædder Stranden n s 004 Karl Johan Kjølaas m ug b tj Tjenestegut Stranden n s 005 Ane Marie Olsdatter Gjærde k ug b tj Tjenestepike Stranden n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1525 Stranden Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Uksvik (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Ole Iver Oksvik m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Johanne Johannesdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sunelvenn s 003 Marius Olsen m ug b s Søn Stranden n s 004 Johanne Marie Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Lars Olsen Midgaard m ug b tj Tjenestegut Suneleven s Fjøs 006 Pernille Seljeseth k ug b tj Tjenestepike Hornindaln s 007 Johanne Slyngstad k ug b fl Hjælper til i huset Aalesundn s Bygden Uksvik Ole Larssen Oksvik m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Johanne Jensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Jens Olsen m ug b s Tjenestegut Stranden n s 004 Kristine Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Gurine Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Jørgine Larsdatter Kjølaas k ug b tj Tjenestepike Stranden n s Bygden Korsen (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Sivert Olsen m g b hf Gaardbruker og Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attende til Noreg: 1898 dagarbeider Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Gaardbrukerarbeide 002 Johanne Marie Andreasdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Ole Andreas Sivertsen m ug b s Søn Stranden n s 004 Lina Sivertsdatter k ug b d Datter Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Hesgjærde (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Jens Hessegjærde m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Anne Oline Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Herborg Lovise Jensdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Sigvald Fjørstad m ug b tj Tjenestegut Stranden n s 005 Ida Hansdatter Aakernes k ug b tj Tjenestepike Sunelvenn s 006 Andreas Johannessen m g b hf Kaarmand Stranden n s 007 Lovise Jensdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s 008 Sivert Olsen m e b hf Kaarmand Stranden n s Bygden Vike under (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Knut K. Vike m ug b hf Indsitter, Fisker, Garnbinder Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Vike (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Ole Andreas Vike m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Lovise Petersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Julianne Olsdatter k ug b d Tjenestepike Stranden n s 004 Hans Olsen Wollen m ug b tj Tjenestegut Stranden n s 005 Oline Røssevold k ug b tj Tjenestepike Borgund n s i Søndmør 006 Peter Olsen m g b hf Kaarmand Stranden n s 007 Julianne Pedersdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Engen (2 m, 3 k) 1 5 (2 m, 3 k) 001 Jørgen Petersen Vike m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1893 Siste bustad i Amerika: Californien Stilling i Amerika: Skogarbeide 002 Johanne Knutsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Julie Jørgensdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Anne Larsdatter k e b hm Kaarkone Stranden n s 005 Ole Jakopsen m ug b s Stranden n Sjukdom: s Bygden Nybø (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Helene Olsdatter Wike k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 002 Peder Arthur Larssen m ug b s Søn Stranden n s Bygden Skorbøen (5 m, 5 k) (5 m, 5 k) 001 Lars Skarbø m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1905 Siste bustad i Amerika: Alaska Stilling i Amerika: Grupearbeider 002 Helene Petersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Reidar Larssen m ug b s Søn Stranden n s 004 Peter Larssen m ug b s Søn Stranden n s 005 Johanne Marie Larsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Lina Gidskehaug k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 007 Hans Olsen m g b hf Kaarmand og dagarbeider Stranden n s 008 Johanne Larsdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s 009 Rasmus Hanssen m ug b s Grupearbeider i Amerika Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1910 Siste bustad i Amerika: Alaska Stilling i Amerika: Grupearbeider 010 Rigine Rasmusdatter k ug b d Husarbeide Stranden n s Bygden Bygdens meieri (Skarbø) 1 (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Marie Hostad k ug b hm Meierske Bud n s Bygden Bakken (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Lars A. Skarbø m g b hf Gaardbruker, skrædder Stranden n s 002 Marie Jensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Sussanne Rasmusdatter k e b hm Pladsemandsenke Stranden n s Bygden Krokvegen Helsem 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Kristiane Helsem k ug b Søster Jomfru - Arbeider i søm Stranden n s 002 Sussanne Helsem k ug b Søster Jomfru - spinding Stranden n s Bygden Helsem (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Pedersen Helsem m g b hf Gaardbruker bruker %og Stranden n s selveier% 002 Karn Marie Petersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Peter Olsen Helsem m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 004 Olave Helene Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 005 Peter A. Olsen Jelle m ug b tj Tjenestegut Stranden n s 006 Lovise Petersdatter Framhus k ug b tj Tjenestepike Stranden n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1525 Stranden Bygden Helsem (6 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Sivert Knutsen Helsem m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Anna Jensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Knut Sivertsen m ug b s Tjenestegut Stranden n s 004 Jens Sivertsen m ug b s Søn Stranden n s 005 Sigurd Sivertsen m ug b s Søn Stranden n s 006 Arne Sivertsen m ug b s Søn Stranden n s 007 Anna Olsdatter Oksvik k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 008 Anne Marie Kjølaas k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 009 Knut Jenssen Helsem m g b hf Kaarmand Stranden n s 010 Anne Sivertsdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s Bygden Helsem (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johan N. Helsem m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1904 Siste bustad i Amerika: Alaska Stilling i Amerika: Grupearbeider 002 Lovise Sivertsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Gudrun Johansdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Ole Thoresen Aasen m ug b tj Tjenestegut Sunelvenn s 005 Sivert Rasmussen Helsem m g b hf Gaardbruker, bruker Stranden n s %selveier% 006 Johanne Paulsdatter k g b hm Gaardmandskone Stordalenn s 007 Gurine Sivertsdatter k ug b d Tjenestepike Stranden n s Bygden Juphølplads (Helsem) 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Jørgen Andreassen Helsem m g b hf Smed S, pladsemand Stranden n s 002 Marie Rasmusdatter k g b hm Kone Stranden n s 003 Lovise Jørgensdatter k ug b d Syerske, kvindfolkklær Stranden n s Bygden Hagarsplads (Helsem) 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Rasmussen Helsem m ug b Broder Snekker og tømmermand Stranden n s for egen regning S 002 Bergitte Rasmusdatter k ug b Søster Jomfru, Sæterbudeie, dagarbeide Stranden n s Bygden Ødegaarden (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Sivert Knutsen m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1904 Siste bustad i Amerika: Alaska Stilling i Amerika: Grupearbeider 002 Johanne Kristiansdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Kaare Sivertsen m ug b s Søn Stranden n s 004 Anna Knutsdatter k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 005 Knut Gundersen m g b hf Kaarmand Stranden n s 006 Marie Halkelsdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s Bygden Ødegaarden (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole A. Gundersen m g b hf Gaardbruker - snekker Stranden n s 002 Julianne Klausdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Gerhard Olsen m ug b s Tjenestegut Stranden n s Bygden Ødegaarden (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Jørgen Petersen m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Utflytta frå Noreg: 1897 Flytta attende til Noreg: 1907 Siste bustad i Amerika: San Francisco Stilling i Amerika: Træarbeider 002 Anna Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Julie Kristine Jørgensdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Lina Larsdatter Kjølaas k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 005 Peter Karlsen m g b hf Kaarmand Stranden n s 006 Karn Jørgensdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s 007 Gustav Petersen m ug b s Søn Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Kjølvaas (5 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Helene Olsdatter k e b hm Gaardbrukerske, selveier Stranden n s 002 Torvald Jørgensen m ug b s Søn Stranden n s 003 Ludvik Jørgensen m ug b s Søn Stranden n s 004 Gurine Jørgensdatter k ug b d Tjenestepike Stranden n s 005 Gerda Jørgensdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Hans Hagen m ug b tj Tjenestegut Stranden n s 007 Johan Lockert m? mt el Reisende handlende 60 ca (alder) Stranden n s Alder: ca 60 aar E: påført seinare Sedvanleg bustad: Kristiansund 008 Tore Nilssen m g b hf Kaarmand Stranden n s 009 Gurine Knutsdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s Bygden Hagevik (Hagen) 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Knut Olsen Hagevik m ug b hf Fisker, Rivearbeider Stranden n s 002 Karn Olave Eliasdatter k ug b tj Tjenestepike, husarbeide Ørskog n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Hagen (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Kristian Hagen m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Lovise Jørgensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Ole Jørgen Kristiansen m ug b s Søn, gaardsarbeide Stranden n s 004 Jens Peter Kristiansen m ug b s Søn Stranden n s 005 Anna Kristiansdatter k ug b d Tjenestepike Stranden n s 006 Laura Kristiansdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Anne Jensdatter k e b hm Kaarkone Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Hagen (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Georg Hagen m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sunelvenn s 003 Jens Gregoriusen m ug b s Tjenestegut Stranden n s 004 Johanne Marie Georgsdatter k ug b d Datter, husarbeide Stranden n s 005 Emma Georgsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Margit Julie Georgsdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Ole Iver Gundersen m g b hf Kaarmand Stranden n s 008 Sofie Lassedatter k g b hm Kaarkone Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Kjølvaas (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Ole Andreas Kjølaas m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s 002 Helene Pedersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Stranden n s 003 Knut Olsen m ug b s Søn Stranden n s 004 Julie Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Odlaug Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Lovise Helstad k ug b tj Tjenestepike Stranden n s 007 Knut Olsen m g b hf Kaarmand Stranden n s Knut Olsen d.æ. Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1525 Stranden 008 Johanne Rasmusdatter k g b hm Kaarkone Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Kjølvaas (3 m, 4 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Ole Elias Olsen m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1905 Siste bustad i Amerika: Alaska Stilling i Amerika: Laksefiskeri 002 Petrine Larsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Sunelvenn s 003 Ole Jørgen Olsen m ug b s Søn Stranden n s 004 Jenny Marie Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 005 Olav Olsen Ous m ug b tj Tjenestegut Stranden n s 006 Nikoline Nordang k ug b tj Tjenestepike Hjørundfjord n s 007 Marie Olsdatter k e b hm Kaarkone Stranden n s Bygden Storteigen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Hans Ringstad m g b hf Landhandler, Stranden n s Bankformand, jordbruker 002 Karn Marie Hansdatter k g b hm Kone Stranden n s 003 Julius Hanssen m ug b s Søn Stranden n s 004 Gustav Hanssen m ug b s Søn Stranden n s Bygden Nyland (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Ole Andreas Kjølaas m g b hf Landhandler, Jordbruker, Stranden n s selveier 002 Sussanne Knutsdatter k g b hm Kone Stranden n s 003 Odleiv Olsen m ug b s Søn Stranden n s 004 Haakon Olsen m ug b s Søn Stranden n s 005 Anna Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Johanne Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Kirsten Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 008 Sigfrid Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s 009 Aasta Olsdatter k ug b d Datter Stranden n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Bygden Storteigen (3 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Nils Olsen Kjølaas m g b hf Gaardbruker, Stranden n s hustømmermand 002 Karn Berntsdatter k g b hm Kone Stranden n s 003 Gerhard Nilssen Kjølaas m ug f s Maler, Foredragsholder Stranden n s Sannsynleg opphaldstad: Hordaland 004 Alfred Nilssen m ug b s Søn Stranden n s 005 Helga Nilsdatter k ug b d Datter Stranden n s 006 Helene Nilsdatter k ug b d Datter Stranden n s 007 Bernt Petersen m e b hf Kaarmand Stranden n s 008 Sussanne Berntsdatter k ug b d Strikning og spinding Stranden n s Bygden Kjølvaas (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Lars Johannessen m g b hf Gaardbruker, Hjulmaker, Stranden n s egen regning 002 Lovise Larsdatter k g b hm Kone Stranden n s 003 Klara Larsdatter k ug b d Datter Stranden n s 004 Johan Larssen m g b hf Gaardbruker, selveier Stranden n s Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1907 Siste bustad i Amerika: Sante Barbara Stilling i Amerika: Gatearbeider 005 Anna Iversdatter k g b hm Kone Amerika n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1531 Borgund. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1531 Borgund Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1529 Skodje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1529 Skodje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1516 Ulstein. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1516 Ulstein. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1516 Ulstein Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1714 Stjørdalen, Nedre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0833 Laardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0833 Laardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0829 Kviteseid Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1539 Grytten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1539 Grytten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer