Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1213 Fjelberg Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 329 (kvinner: 169, menn: 160) Bustader i kretsen: 56 Krets: 001 Osen Prestegjeld: Fjelberg Herred/by: Fjelberg Osen Dregenes (4 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Peder K. Dregenes m g f hf Gaardbruker, snekker Fjelberg n s Sannsynleg opphaldstad: Lunde i Ølen 002 Marta Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Etne n s 003 Marta Pedersdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Knut Pedersen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 005 Kolbein Pedersen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 006 Johannes Pedersen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Severin Pedersen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Ingeborg Aanensdatter k ug b Datterdatter Datterdatter Fjelberg n s Osen Dregenes (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Anders T. Stødle m g b hf Gaardbruker Etne n s 002 Ingeborg Rasmusdatter k g b hm Gaardmandskone Manger n s 003 Secelie Andersdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Manger n s 004 Rasmus Andersen m ug b s Gaardsarbeide Ulvik n s 005 Hans Andersen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 John Andersen m ug b s Søn Etne n s 007 Anna Andersdatter k ug b d Datter Etne n s 008 Helene Andersdatter k ug b d Datter Etne n s 009 Johannes Andersen m ug b s Søn Fjelberg n s 010 Alfred Andersen m ug b s Søn Fjelberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Hamre ytre (6 m, 5 k) 1 12 (7 m, 5 k) 001 Ole Haldorsen Hamre m g f hf Gaardbruker Fjelberg n s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Haugesund 002 Anna Torbjørnsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Siri Olsdatter k ug b d Husstel Fjelberg n s 004 Haldor Olsen m ug b s Jordbruksarbeider Fjelberg n s 005 Torbjørn Olsen m ug b s Jordbruksarbeider Fjelberg n s 006 Gerhard Olsen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Ole Olsen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Anna Olsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 009 John Olsen m ug b s Søn Fjelberg n s 010 Einar Olsen m ug b s Søn Fjelberg n s 011 Siri Osmundsdatter k e b hm Føderaadskone Etne n s Merknad: Føderaadshuset 012 Guro Larsdatter Tvedt k ug b el Spinding, strikning Fjelberg n s Osen Hamre indre (3 m, 7 k) 10 (3 m, 7 k) Nils J. Hamre m g b hf Sersjant og gaardbr Fjelberg n s 002 Sella Sigvesdatter k g b hm Gaardmandskone Kvinnherred n s 003 Magdalena Nilsdatter k ug b d Kreaturstel, husstel Sveen n s 004 Secilie Nilsdatter k ug b d Kreaturstel, husstel Fjelberg n s 005 Sigurd Nilssen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Dagmar Nilsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Johanna Nilsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 008 Iver Nilssen m ug b s Søn Fjelberg n s 009 Marta Nilsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 010 Kristofa Nilsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Osen Hamre indre (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Gotskalk J. Hansen m g b hf Gaardbr. og sersjant Fjelberg n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1213 Fjelberg Merknad: E: Fødselsår påført seinare 002 Guro Jensdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Job Gotskalksen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 004 Jens Gotskalksen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 005 Gotfred Gotskalksen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 006 Olav Gotskalksen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Anna Gotskalksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 008 Elise Gotskalksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 009 Agnes Gotskalksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Osen Hamre indre (3 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Sten Nilssen Hamre m g b hf Gårdbr. og bygningsmand Fjelberg n s 002 Eli Gotskalksdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Brita Stensdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Gustav Stensen m ug b s Bødker Fjelberg n s 005 Ingeborg H. Stangeland k ug b Nedleiet Offentlig understøttelse Fjelberg n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Sjukdom: s 006 Samson Osnæs m g mt el Gaardbr. og baandsmier Fjelberg n s Sedvanleg bustad: Etne Osen Kaatebø (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Sjur H. Kaatebø m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Anna Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Severine Sjursdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Anna K. Lien k e b Nedleiet Lever av off understøttelse Etne n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Stangeland (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 Lars N. Stangeland m g b hf Gaardbr. og postbud Fjelberg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Brita Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Etne n s 003 Ole Larssen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 004 Inga Osmundsen k ug b tj Tjenestepike Fjelberg n s 005 Nils L. Stangeland m g b hf Føderaadsmand Fjelberg n s Merknad: Føderaadshuset 006 Brita Larsdatter k g b hm Føderaadskone Skaanevikn s Osen Stangeland (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ingebrigt T. Stangeland m ug b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Brita Ingebrigtsdatter k e b hm Føderaadskone Fjelberg n s 003 Siri Torgeirsdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Martin Torgeirsen m ug b s Off. understøttet Fjelberg n s Sjukdom: s 005 Marie Kristoffersdatter k ug b fl Datterdatter Fjelberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Stangeland (6 m, 3 k) 1 9 (6 m, 3 k) 001 Erik G. Stangeland m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Bolette Torgilsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Gunnar Eriksen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Torgils Eriksen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Lars Eriksen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Tolleiv Eriksen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Brita J. Vaagen k ug b tj Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 008 Gunnar E. Stangeland m g b hf Føderaadsmand Fjelberg n s Merknad: Føderaadsbygningen 009 Kari Larsdatter k g b hm Føderaadskone Fjelberg n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Osen Stangeland (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Haktor Tveit m g b hf Gaardbruker Vikør n s 002 Brita Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Vikør n s 003 Ola Haktorsen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Guro Haktorsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Nils Haktorsen m ug b s Søn Fjelberg n s Osen Stangeland (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Sten H. Stangeland m e b fl Føderaadsmand Fjelberg n s 002 Brita Stensdatter k e b hm Gaardmandsenke Fjelberg n s 003 Bertin Sjursen m ug b s Sjømand og Fjelberg n s jordbr.arbeider 004 Torbjørn Sjursen m ug b s Jordbruksarbeider Fjelberg n s 005 Brita Sjursdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Malene Sjursdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Signe Sjursdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 008 Torkel Olsen m g b Nedleiet Lever af off. understøtt. Numedaln s Merknad: E: Fødselsår påført seinare 009 Kristi Johnsdatter k g b Nedleiet Lever af off. understøtt. Fjelberg n s Merknad: E: Fødselsår påført seinare Osen Stangeland 69 6, 7 10 (5 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Jonas Svendsbøe m g f hf Gaardbr og kst. lensmd Etne n s Sannsynleg opphaldstad: Fjelberg 002 Marie Svendsbøe k g b hm Gaardmandskone Røvær n s 003 Ivar Jonassen m ug b s Jordbruksarbeide Vikebygdn s 004 Sofie Jonasdatter k ug b d Datter Vikebygdn s 005 Mikal Jonassen m ug b s Søn Vikebygdn s 006 Ingebrigt Jonassen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Reinert Jonassen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Aslaug Jonasdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 009 Synnøve Ølfernes k ug b tj Tjenestepike Skaanevikn s 010 Malla Ølfernes k ug b tj Tjenestepike Skaanevikn s 011 Andreas Oterstad m ug b tj Gaardsdreng Masfjorden n s Osen Stangeland (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Erik Anderberg m g b hf Stenarbeider og husmand Sverige n s 002 Serine Knutsdatter k g b hm Arbeiderkone Vikebygdn s 003 Ester Eriksdatter k ug b d Datter Vikebygdn s 004 Judith Eriksdatter k ug b d Datter Vikebygdn s 005 Selma Eriksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Magnus Eriksen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Bjarne Eriksen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Elin Eriksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 009 Alma Eriksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Osen Roe (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Endre S. Heggen m g b hf Forpakter og pensionist Fjelberg n s 002 Margrete Øistensdatter k g b hm Gaardmandskone Etne n s 003 Inger Endresdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Sigurd Endresen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 005 Marta Endresdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Endre Endresen m ug b s Søn Fjelberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Roe (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1213 Fjelberg 001 Torbjørn T. Røe m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Brita Sjursdatter k g b hm Gaardmandskone Skånevikn s 003 Anna Torbjørnsdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Torbjørg Torbjørnsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Torbjørn G. Røe m e b hf Føderaadsmand Fjelberg n s Merknad: Føderaadshuset 006 Ingeborg T. Røe k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s Osen Roe (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ragnhild H. Røe k ug b hm Gaardbrukerske Fjelberg n s 002 Marta H. Røe k ug b Gaardbrukerske Fjelberg n s 003 Reinert Viland m ug b tj Jordbruksarbeide Fjelberg n s Osen Roe (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Amund T. Røe m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Brita Hilgesdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Helene Amundsdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Bertin Amundsen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 005 Ole Amundsen m ug b s Sjøfart og jordbr.arbeide Fjelberg n s 006 Torkel Amundsen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 007 Karl Amundsen m ug b s Søn Fjelberg n s Osen Underhaugen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Tørres T. Haugen m ug b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Berta B. Gjerdevik k ug b tj Tjenestepike Fjelberg n s Osen Haugen (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Torstein B. Haugen m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Johanne Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Ingeborg Torsteinsdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Fjelberg n s 004 Martin Torsteinsen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Mikal Torsteinsen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Torstein Torsteinsen m ug b s Søn Fjelberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Ryen (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Ole Andersen Vik m g b hf Gaardbruker Brudvik n s Merknad: Hovedbygningen 002 Kari Jensdatter k g b hm Gaardmandskone Arne n s 003 Anders Olsen m ug b s Jordbruks- og veiarbeider Brudvik n s 004 Jens Olsen m ug b s Jordbruksarbeide Brudvik n s 005 Sofia Olsdatter k ug b d Datter Brudvik n s 006 Kristina Olsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Erik T. Ryen m g b hf Føderaadsmand Fjelberg n s Merknad: Føderaadsbygningen 008 Siri Ingemundsen k g b hm Føderaadskone Etne n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Heggen (1 m, 9 k) 1 9 (1 m, 8 k) 001 Lars K. Strand m g b hf Gaardbruker Odda n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Odda Stilling i Amerika: Farmarbeide Siste bustad i Amerika: Illinois Merknad: 002 Anna Salomonsdatter k g b hm Gaardmandskone Odda n s 003 Inger Larsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 004 Guro Larsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 005 Margrete Larsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Gunhild Larsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Inger I. Strand k e b el Føderaadskone Ullensvang n s 008 Marta O. Heggen k e b hm Føderaadskone Sandeid n s Merknad: Føderaadshuset 009 Marta Olsdatter k ug b d Tjenestepike, husstel Fjelberg n s 010 Klara Ø. Urangsvåg k ug mt b Barn Fors. av Landhandler Bremnes n s Sedvanleg bustad: Bremnes Osen Midtgaard, Heggen (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Inger J. Heggen k e b hm Føderaadskone Etne n s 002 Vigleik Rosseland m g b hf Folkeskolelærer Vikør n s 003 Kristi Larsdatter k g b hm Lærerfrue Vikør n s 004 Ingvald Rosseland m ug b s Søn Vikør n s 005 Leiv Rosseland m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Marie Arnesen k ug b tj Husgjerning Vikør n s Osen Steinbru, Ryen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan Stangeland m g b hf Shoddyfabrikant Sandnes n s 002 Betty Johannesdatter k g b hm Fabrikantkone Sverige n s Osen Ryen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gudmund J. Hustvedt m g b hf Skomaker og husmand Etne n s 002 Siri Thorsdatter k g b hm Husstel Fjelberg n s Osen Heggen (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Marta T. Heggen k e b hm Husmandskone Valestrandn s 002 Marta P. Romsø k e b Nedleiet Off. understøttet Skaanevikn s Osen Heggen 73 3, 4 2 (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Helga M. Tofte k g b hm Gaardmandskone Skaanevikn s 002 Jørgine T. Tofte k ug b d Husstel Fjelberg n s Osen Hiksdal (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Hans O. Hiksdal m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Guro Tørresdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Anna Hansdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 004 Peder Hanssen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Tørres Hanssen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Hans Hanssen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Peder Hanssen m e b fl Føderaadsmand Fjelberg n s Osen Hiksdal (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Anna H. Hiksdal k ug b hm Husmandskone Fjelberg n s Osen Hiksdal (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Tollef O. Hiksdal m g b hf Gaardbr og hornblæser Fjelberg n s 002 Aanen O. Hiksdal m ug f Hornblæser og fæhandler Fjelberg n s Sannsynleg opphaldstad: Sand Ryfylke 003 Anna S. Lien k ug b tj Husstel, kreaturstel Fjelberg n s 004 Guro Aanensdatter k e b Føderaadskone Fjelberg n s Osen Hiksdal (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1213 Fjelberg 001 Martin H. Hiksdal m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Anna Thorsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s Osen Hiksdal (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Hans S. Hiksdal m g b hf Gaardbr og hornblæser Fjelberg n s 002 Brita Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Elen Hansdatter k ug b d Husstel Fjelberg n s 004 Aamund Hanssen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Hans Hanssen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Inger Hanssen k ug b d Datter Fjelberg n s Osen Lien, østre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole J. Lien m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Herborg Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Lien, østre (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Sten E. Lien m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Siri Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Guro Stensdatter k ug b d Husstel Fjelberg n s 004 Emil Stensen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Anna S. Lien k e b hm Føderaadskone Fjelberg n s Merknad: Føderaadshuset 006 Marta S. Lien k ug b fl Syerske Fjelberg n s Osen Lien, østre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johannes Stene m g b hf Gaardbr og postbud Masfjorden n s 002 Johanne Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Masfjorden n s 003 Sigurd Johannessen m ug b s Søn Alvær n s 004 Hanna Johannesdatter k ug b d Datter Etne n s Osen Opheim (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Anders A. Aardal m ug b hf Gaardbruker Jølster n s 002 Engel A. Aardal k ug b tj Husgjerning, kreaturstel Jølster n s 003 Lovise A. Øie k ug b tj Husgjerning, kreaturstel Varaldsø n s Osen Opheim (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Mikkel L. Tveit m g b hf Gaardbruker Suldal n s 002 Randi Oddsdatter k g b hm Gaardmandskone Suldal n s 003 Magnhild Mikkelsdatter k ug b d Husstel Suldal n s 004 Mikkel Mikkelsen m ug b s Gaardsarbeide Suldal n s 005 Odd Mikkelsen m ug b s Gaardsarbeide Suldal n s 006 Andrias Mikkelsen m ug b s Gaardsarbeide Suldal n s 007 Mikal Mikkelsen m ug b s Søn Suldal n s 008 Ragnhild Mikkelsdatter k ug b d Datter Suldal n s 009 Lars Mikkelsen m g b hf Jordbruksarbeider Suldal n s 010 Anna Halvorsdatter k g b hm Arbeiderkone Fjelberg n s Osen Nygaard, Opheim (6 m, 4 k) 10 (6 m, 4 k) Halvor J. Opheim m g b hf Gaardbr og bygningsmand Tysnæs n s 002 Ingeborg Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Etne n s 003 Johannes Halvorsen m ug b s Sjømand og jordbruksarb Fjelberg n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 004 Ranveig Halvorsdatter k ug b d Husstel Fjelberg n s 005 Peder Halvorsen m ug b s Gaardsarbeide Fjelberg n s 006 Inga Halvorsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Torbjørn Halvorsen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Hilda Halvorsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 009 Gunvald Halvorsen m ug b s Søn Fjelberg n s 010 Hartvik Halvorsen m ug b s Søn Fjelberg n s Osen Røen (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Peder E. Røen m g b hf Gaardbruker Sauda n s Ryfylke 002 Marta Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Hans Pedersen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 004 Nils Pedersen m ug b s Jordbruksarbeide Fjelberg n s 005 Johannes Pedersen m ug b s Søn Fjelberg n s Osen Røen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ove Ovesen Røen m e b hf Gaardbruker Søvde n s Ryfylke 002 Kristi S. Stødle k ug b tj Tjenestepike Etne n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Røen (5 m, 6 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Barbro J. Rødne k e b hm Gaardsbruk, livrente Egersundn s Merknad: Hovedbygningen 002 Ingeborg Tomasdatter k ug b d Husgjerning, kreaturstel Haus n s 003 Gustav Tomassen m ug b s Jordbruksarbeide Haus n s 004 Teodor Tomassen m ug b s Jordbruksarbeide Haus n s 005 Matilde Tomasdatter k ug b d Datter Haus n s 006 Ole Tomassen m ug b s Søn Haus n s 007 Magnus Tomassen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Marta Johannessen k ug mt b Tjenestepike, husstel Egersundn s Sedvanleg bustad: Egersund 009 Ingeborg Mikkelsdatter k e b fl Føderaadskone Brudvik n s 010 Nils Johannessen m ug mt b Veiarbeider Brudvik n s Sedvanleg bustad: Voss 011 Kari Torkelsdatter Rødne k e b hm Føderaadskone Fjelberg n s Merknad: Føderaadsbygningen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Hustveit (7 m, 5 k) 1 13 (7 m, 6 k) 001 Knut Langhelle m g b hf Gaardbruker Brudvik n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Johannesdatter k g b hm Gaardmandskone Haus n s 003 Anders Knutsen m ug b s Gaardsarbeider Brudvik n s 004 Maria Knutsdatter k ug b d Husstel Skaanevikn s 005 Johannes Knutsen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Martin Knutsen m ug b s Søn Fjelberg n s 007 Mikal Knutsen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Ingeborg Knutsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 009 Anders O. Langhelle m g b hf Føderaadsmand Brudvik n s 010 Marta Nilsdatter k g b hm Føderaadskone Haus n s 011 Hans A. Hustvedt m g b hf Føderaadsmand Strandebarm n s Merknad: Føderaadsbygningen 012 Anna Larsdatter k g b hm Føderaadskone Etne n s 013 Ragnhild J. Osvaag k ug f Datterdatter Husstel Fjelberg n s Sannsynleg opphaldstad: Etne Osen Hustveit (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1213 Fjelberg 001 Johannes O. Hustveit m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Kari Thorsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Ole Johannessen m ug b s Gaardsarbeide Fjelberg n s 004 Torbjørg H. Luren k ug b tj Tjenestepike Evanger n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Tveit, søndre (2 m, 4 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Tobias T. Kvalvik m g b hf Gaardbruker Ullensvang n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Ullensvang Siste bustad i Amerika: Oregon Stilling i Amerika: Snekker Merknad: 002 Kristi Tomasdatter k g b hm Gaardmandskone Ullensvang n s 003 Toralv Tobiassen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Ingeleiv S. Gjeilen k ug b tj Tjenestepike Ullensvang n s 005 Guro A. Tvedt k e b hm Føderaadskone Fjelberg n s Merknad: Føderaadsbygningen 006 Liva Paulsdatter k ug b d Husstel, søm Fjelberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Osen Dørheim (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Johs. M. Helle m g b hf Gaardbruker Brudvik n s 002 Ingeborg Andersdatter k g b hm Gaardmandskone Evanger n s 003 Brita Johannesdatter k ug b d Husstel Brudvik n s 004 Magnus Johannessen m ug b s Søn Brudvik n s 005 Nils Johannessen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Ragnhild Johannesdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Kristofer S. Dørheim m ug b tj Jordbruksarbeide Fjelberg n s 008 Synnøve N. Dørheim k e b hm Føderaadskone Fjelberg n s Merknad: Føderaadsbygningen Osen Dørheim (2 m, 2 k) (2 m, 1 k) 001 Sjur K. Dørheim m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Brita Torkelsdatter k g b hm Gaardmandskone Etne n s 003 Torkel Sjursen m ug b s Arbeider ved jordbruk Fjelberg n s 004 Marta Sjursdatter k ug mt d Tjenestepike Fjelberg n s Sedvanleg bustad: Haugesund Osen Dørheim (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Jakob J. Solberg m g f hf Gaardbruker Saude n s Ryfylke Sannsynleg opphaldstad: Montana U.S.A. hvor bosat i 1 1/2 aar 002 Ingeborg Taraldsdatter k g b hm Gaardmandskone Saude n s Ryfylke 003 Jakob Jakobsen m ug b s Søn Mont. n s U.S.A. 004 Isebel Jakobsdatter k ug b d Datter Mont. n s U.S.A. 005 Torvald Jakobsen m ug b s Søn Mont. n s U.S.A. 006 Emma Jakobsdatter k ug b d Datter Mont. n s U.S.A. 007 Ingeborg Jakobsdatter k ug b s!! Søn!! Fjelberg n s 008 Ommund T. Østreim m ug b tj Tjener, gaardsarbeide Saude Ryfylke n s Osen Dørheim (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Jens O. Dørheim m e b hf Gaardbr og skrædder S Fjelberg n s 002 Sverre Jenssen m ug b s Søn Fjelberg n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Katrine J. Dørheim k e b hm Føderaadskone Fjelberg n s 004 Gurine Oddsdatter k ug b fl Husgjerning Fjelberg n s Osen Dørheim (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Haldor B. Fadnes m g f hf Gaardbr og pensionist Evanger n s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 002 Nilsina Nilsdatter k g b hm Gaardmandskone Søndfjordn s 003 Ingeborg H. Luren k ug b tj Tjenestepike Evanger n s Osen Dørheim 80 7, 8 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Ole O. Dørheim m g b hf Gaardbr og dreier S Fjelberg n s 002 Anna Hansdatter k g b hm Gaardmandskone Etne n s 003 Laura Olsdatter k ug b d Husstel Fjelberg n s 004 Serine Olsdatter k ug b d Kreaturstel Fjelberg n s 005 Helene Olsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Osen Dørheim (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Anna A. Kjølberg k ug b hm off. underst. Spinding Fjelberg n s Osen Dørheim (6 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Ole M. Helland m g b hf Skipper og gaardbr Tysnes n s 002 Laura Edvardsdatter k g b hm Gaardmandskone Gildeskaaln s 003 Mortein Olsen m ug f s Sjømand utenr. sjøfart Tysnes n s Sannsynleg opphaldstad: Antwerpen 004 Ole Olsen m ug b s Sjømd. og jordbr.arbeider Tysnes n s 005 Alfred Olsen m ug b s Sjømd. og jordbr.arbeider Fjelberg n s 006 Olav Olsen m ug b s Jordbruksarb Fjelberg n s 007 Edvard Olsen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Ragnvald Olsen m ug b s Søn Fjelberg n s 009 Elene Olsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 010 Anna Olsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 011 Kristine Olsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Osen Dørheim (2 m, 1 k) (2 m, 2 k) 001 Einar Einarsen m g b hf Kirkesanger, lærer Stord n s 002 Siri Einarsen k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Ingeborg Einarsen k ug f d Husstel Fjelberg n s Sannsynleg opphaldstad: Stord 004 Laurits L. Nerheim m ug b fostersøn Barn Fjelberg n s Osen Dørheim (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 John E. Økland m g b hf Gaardbr og jordbrugsarb Fjelberg n s 002 Malene Gotskalksdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Gustav Johnsen m ug b s Gaardsarbeide Fjelberg n s 004 Anna P. Kjellesvik k e b Off. understøttelse Fjelberg n s Osen Dørheim (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Rasmus L. Dørheim m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Valborg Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Ingeborg Rasmusdatter k ug b d Husstel Fjelberg n s 004 Rasmus Rasmussen m ug b s Søn Fjelberg n s Osen Dørheim (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1213 Fjelberg 001 Valborg E. Hustveit k ug b hm Off. understøttelse Fjelberg n s 002 Anna O. Dørheim k e b el Off. understøttelse Fjelberg n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 336 (kvinner: 177, menn: 159) Bustader i kretsen: 82 Krets: 002 Kirkekredsen Prestegjeld: Fjelberg Herred/by: Fjelberg Kirkekredsen Eide (østre) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Bård O. Eide m g b hf Gårdbruger Fjelberg n s 002 Olina Osmundsdatter k g b hm Gårdmandskone Vikedal n s 003 Kari Larsdatter k ug b pleiedatter Pleiedatter Fjelberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Eide (2 m, 5 k) 1 7 (2 m, 5 k) 001 Johannes Handeland m g b hf Gårdbruger Saude n s Ryfylke Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1907 Bustad i Noreg før utflytting: Saude i Ryfylke Siste bustad i Amerika: Alaska Stilling i Amerika: Gruearbeider Merknad: 002 Gurine Monsdatter k g b hm Gårdmandskone Saude n s Ryfylke 003 Ingeborg Johannesdatter k ug b d Datter Saude n s Ryfylke 004 Anna Johannesdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Barbru Langhelle k ug b tj Tjenestepike Brudvik n s 006 Abel Boxnæs m g b hf Fv. lensmand, pensionist Kvinherred n s Merknad: Føderaadsbygningen 007 Sønneva Boxnæs k g b hm Hustru Kvinherred n s Kirkekredsen Eide (østre) (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Jens A. Eide m g b hf Gårdbruger Vikedal n s 002 Anna Endresdatter k g b hm Gardmandskone Vikedal n s 003 Sjur Jensen m ug b s Arbeider med gårdsstel Fjelberg n s 004 Søverine Jensdatter k ug b d Meierske Fjelberg n s 005 Britha Jensdatter k ug b d Sysselsat m. husstel Fjelberg n s 006 Anna Brække k ug b l Meierske Vanelvenn s Kirkekredsen Eide (østre) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Amund Duberg m g b hf Husmand Fjelberg n s 002 Ingeborg Larsdatter k g b hm Husmandskone Vikedal n s Kirkekredsen Eide (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Johannes P. Heggebø m g b hf Gårdbruger Fjelberg n s 002 Guri Hansdatter k g b hm Gårdmandskone Fjelberg n s 003 Anna Johannesdatter k ug b d Syselsat med husstel Fjelberg n s 004 Britha Johannesdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Paul Johannesen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Kristine Johannesdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Hans Johannesen m ug b s Søn Fjelberg n s 008 Margit Johannesdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Kirkekredsen Eide, vestre (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Johannes H. Heggebø m g b hf Gårdbruker og furer Fjelberg n s 002 Jensine T. Heggebø k g b hm Gaardmandskone Fjelberg n s 003 Lisa J. Heggebø k ug b d Datter Fjelberg n s 004 Tørres J. Heggebø m ug b s Søn, sysselsat med Fjelberg n s jordbruksarbeide Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 005 Johan J. Heggebø m ug b s Søn, sysselsat med Fjelberg n s jordbruksarbeide 006 Anna J. Heggebø k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Tolleiv J. Heggebø m ug b s Søn Fjelberg n s Kirkekredsen Eide, vestre (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Torbjørn Eide m g b hf Husmand Fjelberg n s 002 Britha Ivarsdatter k g b hm Husmandskone Vikedal, n s Ryfylke Kirkekredsen Eide (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Tormod Eide m g b hf Gårdbruger Fjelberg n s 002 Barbru Sjursdatter k g b hm Gårdmandskone Vikedal n s 003 Tine Tormodsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 004 Tollef Tormodsen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Bergitte Tormodsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Kirkekredsen Klungland (2 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Torgels Klungland m g b hf Gårdbruger Fjelberg n s 002 Kari Tollefsdatter k g b hm Gardmandskone Fjelberg n s 003 Paul Torgelsen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Liva Torgelsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Tollef Torgelsen m ug f s Skogarbeider Fjelberg n s Merknad: Har været 4 år i Amerika, men kommer hjem før årets utgang Sannsynleg opphaldstad: Minnesota 006 Ole Torgelsen m ug f s Skogarbeider Fjelberg n s Merknad: Har været 4 år i Amerika, men kommer hjem før årets utgang Sannsynleg opphaldstad: Minnesota Kirkekredsen Klungland (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Aasa Klungland k g b hm Gårdmandskone Vikedal n s 002 Klara Johannesdatter k ug b d Datter Bergen n s 003 Thomas Johannesen m ug b s Søn Bergen n s 004 Olga Johannesdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Bergljot Johannesdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Gurina Larsdatter k ug b tj Tjenestepike Fjelberg n s Kirkekredsen Klungland (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Nils Klungland m g b hf Gardbruger Fjelberg n s 002 Anna Halvorsdatter k g b hm Gardm.kone Fjelberg n s 003 Lisabet Nilsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 004 Marta Johannesdatter k ug b Datterdatter Tjenestepike Fjelberg n s 005 Nils Torsen m ug b Datter-søn Dattersøn Fjelberg n s Kirkekredsen Klungland (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Tørres Klungland m g b hf Husmand Fjelberg n s 002 Siri Johnesdatter k g b hm Husmandskone Fjelberg n s Kirkekredsen Haugland (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jørgen Haugland m e f hf Gårdbruker og postaapner Fjelberg n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Elisabet Jørgensdatter k ug b d Husstel og kreaturstel Fjelberg n s 003 Talette Jørgensdatter k ug b d Husstel og kreaturstel Fjelberg n s 004 Tollef Jørgensen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Johannes Jørgensen m ug b s Søn Fjelberg n s Folketeljinga Kirkekredsen Haugland (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1213 Fjelberg 001 Halvard Haugland m g b hf Sersjant og gårdbruger Fjelberg n s 002 Gurina Jørgensdatter k g b hm Gårdmandskone Sandeid n s 003 Jørgen Halvorsen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Gudrun Halvorsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Toralv Halvorsen m ug b s Søn Fjelberg n s Kirkekredsen Haugland (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristoffer Haugland m g b hf Gårdbruger Tysnæs n s 002 Ingeborg Knutsdatter k g b hm Gårdmandskone Tysnæs n s 003 Malene Kristoffersdatter k ug b d Datter Fitjar n s 004 Sjur Kristoffersen m ug b s Søn Fitjar n s Kirkekredsen Haugland (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ingebrigt Haugland m g b hf Gårdbruger Vikedal n s 002 Marta Monsdatter k g b hm Gårdmandskone Fjelberg n s Kirkekredsen Økland (3 m, 0 k) (3 m, 0 k) 001 Endre Økland m e b hf Gårdbruger Saude n s Ryfylke 002 Johan Endresen m ug b s Søn Fjelberg n s 003 Nils Endresen m ug b s Søn Fjelberg n s Kirkekredsen Økland (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Lars Økland m g b hf Gårdbruger Saude n s Ryfylke 002 Gurina Godskalksdatter k g b hm Gårdmandskone Sandeid n s 003 Ingeborg Larsdatter k ug b d Datter Saude n s Ryfylke 004 Marta Larsdatter k ug b d Datter Saude n s Ryfylke 005 Ommund Larsen m ug b s Søn Fjelberg n s 006 Lisabet Larsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Godskalk Larsen m ug b s Søn Fjelberg n s Kirkekredsen Stumo (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Aadne Skaalnæs m g b hf Gårdbruger og bankkass Skånevikn s 002 Marta Larsdatter k g b hm Gårdmandskone Fjelberg n s 003 Ingelev Aadnesdatter k ug b d Datter Skånevikn s 004 Nils Aadnesen m ug b s Smed S Fjelberg n s 005 Tomas Aadnesen m ug b s Smed S Fjelberg n s 006 Marta Serine Hårde k ug b tj Tjenestepike Vikedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkekredsen Stumo (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Jens Hårde m g b hf Gårdbruger og hornblæser Vikedal n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marta Johannesdatter k g b hm Gardmandskone Fjelberg n s 003 Lars Jensen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Johannes Jensen m ug b s Søn Vikedal n s 005 Susanna Jensdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Britha Jensdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Johannes Stumo m g b hf Føderaadsmand Fjelberg n s Merknad: Føderådshuset 008 Susanna Torsdatter k g b hm Føderådskone Fjelberg n s Kirkekredsen Stumo (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Peder Stumo m g b hf Gardbruger Fjelberg n s 002 Anna Marta Jørgensdatter k g b hm Gårdmandskone Fjelberg n s Kirkekredsen Stumo (1 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Baard Klungland m g f hf Husmand Fjelberg n s Sannsynleg opphaldstad: Fitjar 002 Eli Bergesdatter k g b hm Husmandskone Fjelberg n s 003 Berge Baardsen m ug b s Søn Fjelberg n s Kirkekredsen Myrebø (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Bård Myrebø m e b hf Gardbruger Fjelberg n s 002 Ingerid Dyrnæs k ug b tj Tjenestepike Fjelberg n s Kirkekredsen Heggebø (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johannes Heggebø m g b hf Gårdbruger Fjelberg n s 002 Marta Johannesdatter k g b hm Gårdmandskone Skjold n s Kirkekredsen Heggebø (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Bendik Heggebø m g b hf Gaardbruker Fjelberg n s 002 Borghild Paulsdatter k g b hm Gårdmandskone Fjelberg n s 003 Eli Bendiksdatter k ug b d Husstel og kreaturstel Fjelberg n s 004 Johannes Bendiksen m ug b s Gårdsarbeide Fjelberg n s 005 Marta Bendiksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Borghild Bendiksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Ingeborg Bendiksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 008 Pauline Bendiksdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Kirkekredsen Nerheim (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Nerheim m g b hf Gårdbruger Tysnæs n s 002 Kari Kristoffersdatter k g b hm Gårdmandskone Tysnæs n s 003 Kristoffer Hansen m ug f s Brislingfisker Fjelberg n s Sannsynleg opphaldstad: Stord 004 Hanna Hansdatter k ug b d Datter Fjelberg n s Kirkekredsen Nerheim (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Svend Hovden m g f hf Husmand, veiarbeider Røldal n s Sannsynleg opphaldstad: Odda 002 Severine Hovden k g b hm Husmandskone Fjelberg n s 003 Hans Svendsen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Torkel Svendsen m ug b s Søn Fjelberg n s 005 Klara Svendsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 006 Bergitte Svendsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 007 Sverre Svendsen m ug b s Søn Fjelberg n s Kirkekredsen Nerheim (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Alf Nerheim m g f hf Gårdbruker og emisær Tysnæs n s Sannsynleg opphaldstad: Skjold 002 Marta Nilsdatter k g b hm Gårdmandskone Tysnæs n s 003 Nils Alfssen m ug b s Søn Fjelberg n s 004 Britha Alfsdatter k ug b d Datter Fjelberg n s 005 Alf Alfsen m ug b s Søn Fjelberg n s Folketeljinga Kirkekredsen Nerheim (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Nerheim m g b hf Stenarbeider Fjelberg n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Gardsnr. 89 Våge-søndre.

Gardsnr. 89 Våge-søndre. Gardsnr. 89 Våge-søndre. Ny: mai 2001 Oppdatert des.2013 Oppdatering av noen av de familiene som har hatt bosted her på Våge-søndre. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune.

Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune. Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune. Ny: april 2015 Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted her på Fjellet. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem).

Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Gardsnummer 39, Grødheim (Grødem). Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted på Grødem. Ansvarlig for registrering: Leif Olsen. Oppdatert okt 2009: Henry O. Forssell Rettelser

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1525 Stranden. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1525 Stranden Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Gardsnr. 94. Meland. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 94. Meland. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 94. Meland Ny: Des. 2001 Ansvarlig: Henry Oskar Forsell. Oppdatering av noen av de familiene som har bosted her. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Bnr 1. Avaldsnes

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer