Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0417 Stange Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 843 (kvinner: 441, menn: 402) Bustader i kretsen: 137 Krets: 001 Arstad Prestegjeld: Stange Herred/by: Stange Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Arstad Gyrud (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Kristian Gyrud m ug b hf Kapt i feltart. overretssakf Stange n s gaardbr Merknad: Hovedbygning 002 Inga Jøraasen k ug b tj Husholderske Ringsakern s 003 Anna Mathiesen k ug b tj Budeie Stange n s 004 Marie Gustavsen k ug b tj Stuepike Stange n s 005 Chr. Gyrud m g b hf Rentenist Stange n s 006 Gunhild Gyrud k g b hm Hustru Valders n s 007 Inga Gyrud k ug b d Folkeskolelærerinde Stange n s 008 Herman Gade m ug b fl Cand. philos Fredrikstad n s Merknad: Drengestuen. Husholdning 1 Folketeljinga Arstad Arstad skole 17 3, 4 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Einar Holm m g b hf Folkeskolelærer gaardbr Stange n s organist 002 Gudrun Holm k g b hm Lærerinde i folkeskolen Kongsvinger n s 003 Ingeborg Holm k ug b d Datter Stange n s 004 Johan Holm m ug b s Søn Stange n s 005 Aslaug Thorkildsen k ug b tj Husjomfru Stange n s 006 Klara Huse k ug b tj Stuepike Massachuset n s U.S.A. Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Massachuset Stilling i Amerika: Merknad: 007 Jonas Bjertnes m ug b tj Dagarbeider Eidsvold n s Arstad Norstad (5 m, 8 k) 14 (5 m, 9 k) Jens Jenssen Norstad m g b hf Gaardbruker Stange n s 002 Lina Norstad k g b hm Hustru Stange n s 003 Pauline Norstad k ug f d Datter Stange n s Sannsynleg opphaldstad: Elverum 004 Jens Jenssen Norstad m ug b s Søn Stange n s 005 Kristoffer Jenssen Norstad m ug b s Søn Stange n s 006 Peter Jenssen Norstad m ug b s Søn Stange n s 007 Karen Anna Jenssen Norstad k ug b d Datter Stange n s 008 Kristian Odvar Jenssen m ug b s Søn Stange n s Norstad 009 Kari Jenssen Norstad k ug b fl Rentenist Stange n s 010 Marte Godager k ug b fl Husjomfru (uten løn) Stange n s 011 Anna Evensen k ug b tj Budeie Stange n s 012 Lina Evensen k ug b tj Budeie Stange n s 013 Nikoline Pedersen k ug b tj Stuepike Stange n s 014 Eli Knudsen k ug b el Lægdslem Stange n s Arstad Norstadeie under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Evensen m g b hf Brænderiarbeider Stange n s dagarbeider 002 Oline Sæterhagen k g b hm Hustru Ringebu n s 003 Einar Johansen m ug b s Søn Stange n s Arstad Dalby (Norstadeie) under (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Johan Jenssen m g b hf Husmand Stange n s 002 Pernille Pedersen k g b hm Hustru Elverum n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0417 Stange 003 Hjalmar Johansen m ug b s Søn Stange n s 004 Karl Johansen m ug b s Søn Stange n s 005 Kristian Johansen m ug b s Søn Stange n s 006 Petra Johansen k ug b d Datter Stange n s 007 Peter Hjalmar Jenssen m ug b fl Sønnesøn Stange n s Arstad Norstadeie under (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Hans Andreassen m g b hf Staldkarl Stange n s 002 Kari Andersen k g b hm Hustru Stange n s 003 Harald Hanssen m ug b s Telefonarbeider Stange n s Arbeidsledig: l 004 Tora Hanssen k ug b d Datter Stange n s 005 Alfred Hanssen m ug b s Søn Stange n s 006 Fridtjof Hanssen m ug b s Søn Stange n s 007 Torvald Hanssen m ug b s Søn Stange n s Arstad Sveeneie under (1 m, 6 k) (1 m, 6 k) 001 Even Martinussen m g b hf Brænderi- og dagarbeider Stange n s 002 Kristine Kristiansen k g b hm Stange n s 003 Oline Evensen k ug b d Sypike Stange n s 004 Nini Evensen k ug b d Stange n s 005 Tora Evensen k ug b d Stange n s 006 Laura Evensen k ug b d Stange n s 007 Pauline Evensen k ug b d Stange n s Arstad Gjøviken (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Lars Iversen m g b hf Gaardbruker tømmermand Ringsakern s 002 Karen Iversen k g b hm Stange n s Arstad Saalerud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Per Gaustad m ug b hf Gaardbruker Stange n s 002 Mina Simensen k ug b tj Husholderske Furnes n s 003 Klara Torbjørnrud k ug b tj Budeie Romedal n s 004 Ole Svenskerud m ug b tj Tjener Stange n s Arstad Strandli under (1 m, 5 k) (1 m, 4 k) 001 Kristian Kristoffersen m g b hf Brænderiarb dagarb Stange n s 002 Karoline Pedersen k g b hm Vaskekone Løiten n s 003 Anna Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 004 Nikoline Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 005 Karine Kristoffersen k ug b fl Sønnedatter Elverum n s 006 Ragnhild Jørgensen k ug mt b Rendalenn s Sedvanleg bustad: Øvre Rendalen Arstad Olavastuen (Tokstadeie) under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Martin Johanssen m g b hf Pølsemaker Krogstadn s 002 Hilda Georgine Johanssen k g b hm Hustru Christianian s 003 Dagny Hansine Johanssen k ug b d Datter Christianian s 004 Olaf Johan Johanssen m ug b s Søn Christianian s 005 Helge Georg Johanssen m ug b s Søn Christianian s 006 Vilhelm Martin Johanssen m ug b s Søn Christianian s Arstad Gyrudbakken under (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Anders Magnussen m g b hf Dagarbeider Stange n s Merknad: 1. Bekvemmelighet Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 002 Matea Andersen k g b hm Bagstekone Stange n s 003 Agnete Andersen k ug b d Datter Stange n s 004 Magnus Andersen m ug b s Søn Stange n s 005 Ole Andersen m g b hf Dagarb v jernbanen Lom n s Merknad: 2. Bekvemmelighet 006 Marta Andersen k g b hm Hustru Stange n s 007 Marius Andersen m ug b s Søn Stange n s Arstad Tømte øvre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Martin Jenssen m g b hf Slagteribestyrer S Elverum n s 002 Petrine Jenssen k g b hm Hustru Høland n s 003 Aslaug Jenssen k ug b d Datter Fredriksstad n s 004 Artur Jenssen m ug b s Søn Fredriksstad n s 005 Lorens Jenssen m ug b s Søn Kristianian s 006 Trygve Jenssen m ug b s Søn Kristianian s 007 Ruth Jenssen k ug b d Datter Stange n s 008 Sverre Jenssen m ug b s Søn Elverum n s Arstad Tømte nedre (0 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Karen Tømte k ug b hm Gaardbrukerske Stange n s Merknad: 1. etage 002 Syvrin Helmersen m ug f Forpagter Stange n s Sannsynleg opphaldstad: Tangen 003 Peter Arnesen m ug f fl Dagarbeider Hamar n s Sannsynleg opphaldstad: Tangen 004 Matea Saalerud k ug b el Rentenist Stange n s Merknad: 2. etage Arstad Slagteriet under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Peter Jensen Svanaasen m g b hf Slagteriarbeider Løiten n s Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Olava Andrassen Svanaasen k g b hm Slagteriarbeiderske Løiten n s 003 Agnes Petersen k ug b d Datter Løiten n s 004 Lina Petersen k ug b d Datter Stange n s 005 Olga Petersen k ug b d Datter Stange n s 006 Torbjørn Petersen m ug b s Søn Stange n s 007!! Petersen* k ug b d Datter Stange n s Merknad: Udøpt pike 008 Oskar Einarsen m e b el Slagter Vang n s Merknad: 2. Bekvemmelighet Arstad Tokstadeie under (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Johannes Pedersen m g b hf Dagarbeider Sverige n s Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Karoline Nilsen k g b hm Hustru Stange n s 003 Johan Johannessen m ug b s Slagteriarbeider Stange n s 004 Otto Johannessen m ug b s Slagteriarbeider Stange n s 005 Kristian Johannessen m g b hf Dagarbeider Stange n s Merknad: 2. Bekvemmelighet Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Stange Siste bustad i Amerika: N. Dakota Stilling i Amerika: Dagarbeider Merknad: 006 Anna Johannessen k g b hm Hustru Stange n s 007 Rolf Kristiansen m ug b s Søn Stange n s 008 Alf Kristiansen m ug b s Søn Stange n s Arstad Lundby under (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Peder Teigen m g b hf Vognvisitør v. jernbanen Flaa n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0417 Stange 002 Lina Teigen k g b hm Hustru Vang n s 003 Lili Agnes Teigen k ug b d Datter Stange n s Sjukdom: a 004 Alfred Marius Teigen m ug b s Søn Hamar n s 005 Mimi Asora Teigen k ug b d Datter Stange n s 006 Astrid Teigen k ug b d Datter Stange n s 007 Lina Teigen k ug b d Datter Stange n s 008 Johannes Teigen m ug b s Søn Stange n s Arstad Sundstuen (Tokstadeie) under (7 m, 3 k) 10 (7 m, 3 k) Julius Hansen m g b hf Gartner Vaaler n s Smaalenene Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Marie Mikalsen k g b hm Hustru Frogn n s 003 Paul Juliussen m ug b s Søn Furnes n s 004 Otto Juliussen m ug b s Søn Furnes n s 005 Hans Juliussen m ug b s Søn Furnes n s 006 Anton Aas m g b hf Pølsemaker Ringsakern s Merknad: 2. Bekvemmelighet 007 Olga Aas k g b hm Hustru Lillehammer n s 008 Annie Aas k ug b d Datter Lillehammer n s 009 Bjarne Aas m ug b s Søn Hamar n s 010 Helge Aas m ug b s Søn Stange n s Arstad Skovly under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Matias Botheim m g b hf Regnskapsfører Lesje n s 002 Agnes Botheim k g b hm Hustru Christianian s Arstad Tokstadeie under (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Johan Berntsen m g b hf Dagarbeider Stange n s Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Eline Magnussen k g b hm Hustru Stange n s 003 Helga Johansen k ug b d Datter Stange n s 004 Magnus Eriksen m e b fl Dagarbeider Sverige n s 005 Oskar Alfsen m g b hf Gaardsbestyrer Stange n s Merknad: 2. Bekvemmelighet 006 Berte Alfsen k g b hm Hustru Stange n s 007 Eivind Alfsen m ug b s Søn Stange n s 008 Kirsten Alfsen k ug b d Datter Stange n s 009 Bergliot Alfsen k ug b d Datter Stange n s 010 Sverre Alfsen m ug b s Søn Stange n s Arstad Nybakken under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Nils Jakobsen m g b hf Kludehandler Stange n s 002 Louise Jakobsen k g b hm Vaskekone Vestby Smaal. n s Arstad Lillehagen under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristian Thoresen m g b hf Sjauerformand v. støperi Vang n s 002 Agnete Thoresen k g b hm Hustru Vang n s 003 Emilie Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 004 Thora Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 005 Alf Olsen m ug b fl Dattersøn Stange n s Arstad Birkely under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Anton Larsen m g b hf Vaktmand v støperi Stange n s 002 Lina Larsen k g b hm Hustru Stange n s 003 Lorentz Antonsen m ug b s Søn Stange n s 004 Sigrid Antonsen k ug b d Datter Stange n s 005 Anna Antonsen k ug b d Datter Stange n s 006 Tordis Antonsen k ug b d Datter Stange n s Arstad Fjetreeie under (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Evensen m g b hf Dagarbeider v/ gaardsbruk Stange n s Merknad: 1. Bekv. 002 Anna Andersen k g b hm Hustru Stange n s 003 Matea Olsen k ug b d Datter Stange n s 004 Agnes Olsen k ug b d Datter Stange n s 005 Oline Andersen Ryen k e b hm Bagstekone Stange n s Merknad: 2. Bekv. 006 Olaf Amundsen Ryen m ug b s Dagarbeider Stange n s Arstad Kjonerudeie under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Hanssen m g b hf Elektriker v. jernbanen Storelvedalen n s 002 Anne Hanssen k g b hm Hustru Stange n s 003 Haavard Erling Hanssen m ug b s Søn Stange n s 004 Karen Olaug Hanssen k ug b d Datter Stange n s Arstad Vesterhoug under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Olsen m g b hf Dagarbeider Vang n s Hedem. 002 Karen Taalesen k g b hm Hustru Ringsakern s 003 Aksel Johansen m ug b s Søn Stange n s 004 Torbjørg Olsen k ug b d Datter Stange n s 005 Aagot Olsen k ug b d Datter Stange n s 006 Karl Odvar Olsen m ug b s Søn Stange n s 007 Thore Olsen m ug b s Søn Stange n s 008 Kari Matilde Olsen k ug b d Datter Stange n s Folketeljinga Arstad Hoberg vestre (5 m, 5 k) 9 (5 m, 4 k) Simen Lang-Ree m g b hf Gaardbruker Stange n s 002 Marte Lang-Ree k g b hm Hustru Stange n s 003 Anders Lang-Ree m ug b s Søn Stange n s 004 Magnus Lang-Ree m ug b s Søn Stange n s 005 Karl Lang-Ree m ug b s Søn Stange n s 006 Sigurd Lang-Ree m ug b s Søn Stange n s 007 Berthe Saastad k e mt b Kokkekone Stange n s Sedvanleg bustad: Hamar 008 Marte Nergaard k e b fl Midlertidig ophold hos Stange n s slegten 009 Marie Olsen k ug b tj Stuepike Stange n s 010 Julie Jenssen k ug b tj Budeie Stange n s Arstad Kjønningsberg (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Anton Tangen m g b hf Gaardbruker Stange n s 002 Andrea Tangen k g b hm Hustru Vang n s Hedem. 003 Margit Tangen k ug b d Datter Stange n s 004 Sigrid Bergliot Tangen k ug b d Datter Stange n s 005 Anna Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 006 Anders Andersen m e b fl Fhv gaardbruker Vang Hedem. n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0417 Stange 007 Ellen Petersen k ug b fl Pleiedatter Stange n s Arstad Hoberg østre (8 m, 4 k) 12 (8 m, 4 k) N. K. Lehne m g b hf Gaardbruker Ringeriken s 002 Berthe Lehne k g b hm Hustru Stange n s 003 Kornelius Lehne m ug b s Søn Stange n s 004 Signe Lehne k ug b d Datter Stange n s 005 Andreas Lehne m ug b s Søn Stange n s 006 Nils Lehne m ug b s Søn Stange n s 007 Kolbjørn Lehne m ug b s Søn Stange n s 008 Ole Martinussen m ug b tj Dagarbeider Stange n s 009 Bjarne Berntsen m ug b tj Tjenestegut Stange n s 010 Aksel Antonsen m ug b tj Tjenestegut Stange n s 011 Ingeborg Andresen k ug b tj Budeie Romedal n s 012 Signe Olsen k ug b tj Stuepike Stange n s Arstad Kaaterudsveen under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Mathea Nilsen k e b el Erhvervsudygt. p. gr. a. alder Stange n s Arstad Sinnerudengen under (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Martin Gundersen m g b hf Husmand Elverum n s Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Gurine Gundersen k g b hm Hustru Elverum n s 003 Kaare Martinsen m ug b s Søn Aamot n s 004 Inga Martinsen k ug b d Datter Elverum n s 005 Gisle Martinsen m ug b s Søn Vang n s Hedem. 006 Simen Nilsen m g b hf Erhvervsudygtig p. gr. a Stange n s sykdom Merknad: 2. Bekvemmelighet 007 Lina Iversen k g b hm Hustru Stange n s Arstad Strandbakken under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Oline Kristensen k e b el Budeie Stange n s Arstad Vesterhagen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Bernt Mikkelsen m g b hf Dagarbeider Vang n s Hedem. 002 Agnete Andersen k g b hm Hustru Stange n s Arstad Sinnerudsveen (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Edvard Evensen m g b hf Gaardbruker & murer Stange n s 002 Eli Olsen k g b hm Hustru Stange n s 003 Even Edvardsen m ug f s Brænderiarb murer Stange n s Sannsynleg opphaldstad: Kjeverud kreds 004 Kristine Edvardsen k ug b d Datter Stange n s 005 Ragnhild Martinsen k ug b fl Pleiedatter Stange n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Arstad Sinnerud nedre (6 m, 6 k) 1 12 (6 m, 6 k) 001 Nikolai Børresen m g b hf Gaardbruker Vang n s Hedem. Merknad: Hovedbygningen Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1886 Flytta attende til Noreg: 1893 Bustad i Noreg før utflytting: Vang Hedem. Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Verkstedarb Merknad: 002 Eline Børresen k g b hm Hustru Vang n s Hedem. 003 Johanne Børresen k ug b d Datter Vang n s Hedem. 004 Halvor Børresen m ug b s Søn Vang n s Hedem. 005 Birger Børresen m ug b s Søn Vang n s Hedem. 006 Emma Børresen k ug b d Datter Vang n s Hedem. 007 Arne Børresen m ug b s Søn Vang n s Hedem. 008 Johanne Fredriksdatter k e b fl Eierens mor Furnes n s Merknad: Drengestuen 009 Lars Hanssen m ug b fl Rentenist Vang n s Hedem. 010 Ragnhild Olsen k ug b tj Stuepike Vang n s Hedem. 011 Berte Martinussen k ug b tj Budeie Stange n s 012 Oskar Hanssen m ug b tj Dagarbeider Stange n s Arstad Sinnerud øvre (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anne Sinnerud k e b hm Føderaadskone Stange n s 002 Marie Sinnerud k g b fl Underhold av manden i Vang n s Am. Hedem. 003 Brede Sinnerud m ug b s av nr 2 Søn av nr Stange n s 004 Paul Røsten m ug f el Forpagter Storelvedalen n s Sannsynleg opphaldstad: Rena Arstad Steinsbakken (2 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Karen Stensbak k e b hm Gaardbrukerske Vang n s Hedem. 002 Johan Stensbak m ug b s søn Stange n s 003 Gina Stensbak k ug b d datter Stange n s 004 Osvald Karlsen m ug mt b Solør n s Sedvanleg bustad:!! Arstad Stranden (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Johannessen m g b hf Grovsmed S Stange n s 002 Berte Johannessen k g b hm Hustru Stange n s 003 Asbjørn Henry Strand m ug b fl Sønnesøn Kristianian s Arstad Bærholen under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Karl Haug m g b hf Maskinist v/ elektrisk Ramnes n s anlæg 002 Marte Haug k g b hm Hustru Ringsakern s 003 Kristian Haug m ug b s Søn Tønsbergn s 004 Petra Haug k ug b d Datter Kristianian s 005 Bergljot Haug k ug b d Datter Stange n s Arstad Kaaterudeie under (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Olsen m g b hf Dagarbeider Stange n s 002 Karen Pedersen k g b hm Hustru Trysil n s 003 Peter Hanssen m ug b s Søn Stange n s 004 Martin Hanssen m ug b s Søn Stange n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0417 Stange 005 Agnes Hanssen k ug b d Datter Romedal n s 006 Hilda Kristine Hanssen k ug b d Datter Stange n s 007 Sigurd Hanssen m ug b s Søn Stange n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Arstad Kaaterud nedre (3 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Kristian Andersen m g b hf Gaardsbestyrer Furnes n s Merknad: Drengestuen 002 Karen Andersen k g b hm Hustru Elverum n s 003 Karl Einar Andersen m ug b s Søn Furnes n s 004 Anders Andersen m ug b s Søn Stange n s 005 Anna Søberg k ug b tj Budeie Elverum n s Arstad Godtland østre under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Nils Audensen m g b hf Slagter Stange n s 002 Helene Marie Audensen k g b hm Hustru Ø. Toten n s 003 Laura Petersen k ug b fl postbud Stange n s 004 Kristoffer Sinnerudsveen m b el Rentenist Stange n s Arstad Godtland vestre (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Andreas Anderssen m g b hf Gaardsbestyrer Stange n s 002 Julie Anderssen k g b hm Hustru Stange n s 003 Jakob Andreassen m ug b s Kjedelsmed v/ støperi Stange n s 004 Olaf Andreassen m ug b s Kjedelsmed v/ støperi Stange n s 005 Aksel Andreassen m ug b s Søn Stange n s Arstad Lundby under (4 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anders Nielsen m g b hf Vognreparatør v/ Stange n s jernbanen 002 Margit Nielsen k g b hm Hustru Kristianian s 003 Mina Nielsen k ug b d Datter Stange n s 004 Johannes Nielsen m ug b s Søn Stange n s 005 Henning Petersen m ug mt fl Montør v/ aktieselsk. Sverige Statsb.: Svensk Trusamf.: %s% Sedvanleg bustad: Kristiania 006 Nordahl Mortinsen m ug mt fl Montør v/ aktieselsk. Kristianian s Sedvanleg bustad: Kristiania Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Arstad Roli (2 m, 5 k) 1 9 (3 m, 6 k) 001 Petra Tokstad k ug b hm Rentenist Stange n s Merknad: Hovedbygningen 002 Fritz Hornemann m g f fl Kontrollør v/ brænderi Trondhjemn s Sannsynleg opphaldstad: Hønefoss 003 Marie Hornemann k g b fl Hustru Stange n s 004 Harriet Hornemann k ug f d Datter av nr 2 & Stange n s Sannsynleg opphaldstad: Nes Hallingdal 005 Bergliot Hornemann k ug b d Datter av nr 2 & Stange n s 006 Ottine Hermansen k ug b tj Enepike Elverum n s 007 Martin Hermansen m g b hf Snekker v/ jernbanen Elverum n s Merknad: Drengestuen 008 Ragna Hermansen k g b hm Hustru Drammenn s 009 Einar Hermansen m ug b s Søn Trondhjemn s Arstad Godtland %vestre% under (5 m, 8 k) 13 (5 m, 8 k) Bernhard Olsen m g b hf Dagarbeider Vang n s Hedem. Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Marte Olsen k g b hm Hustru Trysil n s 003 Margit Olsen k ug b d Datter Vang n s Hedem. 004 Olaug Olsen k ug b d Datter Vang n s Hedem. 005 Bjarne Olsen m ug b s Søn Stange n s 006 Ida Olsen k ug b d Datter Stange n s 007!! Olsen* m ug b s Søn Stange n s Merknad: Udøpt gut 008 Johan Olsen m g b hf Sveitser Stange n s Merknad: 2. Bekvemmelighet 009 Petra Olsen k g b hm Budeie Ø. Toten n s 010 Agnes Olsen k ug b d Datter Stange n s 011 Johanne Olsen k ug b d Datter Stange n s 012 Oskar Olsen m ug b s Søn Stange n s 013 Ottilie Olsen k ug b tj Barnepike Stange n s Arstad Lille-Kjonerud (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Johan Henrik Krefting m g b hf Ingenieur v mek. V Drammenn s 002 Anna Johanne Krefting k g b hm Hustru Stockholmn s 003 Jacob Grill Krefting m ug b s Søn Hamar n s 004 Karl Andreas Krefting m ug b s Søn Hamar n s 005 Johan Henrik Krefting m ug b s Søn Hamar n s 006 Einar Grill Krefting m ug b s Søn Stange n s 007 Helga Margrete Andersen k ug b tj Stuepike Ringsakern s 008 Emilie Kristiansen k ug b tj Kokkepike Elverum n s Arstad Løvstad (7 m, 11 k) 17 (7 m, 10 k) Theodor Bakkevold m g b hf Cyklereparatør & Løiten n s gaardeier S Merknad: 1. etage 002 Kristine Bakkevold k g b hm Hustru Løiten n s 003 Andreas Bakkevold m ug b s Søn Vang n s 004 Ivar Bakkevold m ug b s Søn Stange n s 005 Kirsten Therese Bakkevold k ug b d Datter Stange n s 006 Mary Alvhild Bakkevold k ug b d Datter Stange n s 007 Olava Borten k e b hm Pensionist Stange n s 008 Wilhelm Borten m ug b s Søn Stange n s 009 Mildrid Natalie Borten k ug b d Datter Hamar n s 010 Jørg Nordheim m g b hf Fyrbøter v/ jernbanen Stange n s Merknad: 2. etage 011 Anne Nordheim k g b hm hustru Klæbu n s 012 Bjarne Nordheim m ug b s Søn Stange n s 013 Magnhild Nordheim k ug b d Datter Stange n s 014 Aasta Nordheim k ug b d Datter Stange n s 015 Berta Vold k ug mt b Sypike Stange n s Merknad: Fødselsår: ca 1885 Sedvanleg bustad: Tangen kreds 016 Hjalmar Antonsen m g b hf Dagarbeider Raade n s 017 Anna Antonsen k g b hm Hustru Jevnaker n s 018 Ellen Marie Antonsen k ug b d Datter Furnes n s Arstad Nordahl under (1 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 August Johansen m g b hf Veivogter Stange n s 002 Julie Eveline Nilsen k g b hm Hustru Stange n s 003 Aslaug Margit Augustsen k ug b d Datter Stange n s 004 Olga Karoline Augustsen k ug b d Datter Stange n s 005 Gunda Marie Augustsen k ug b d Datter Stange n s 006 Emilie Augustsen k ug b d Datter Stange n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0417 Stange Arstad Petlund (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Tina Petlund k e b hm Gaardbrukerske Stange n s 002 Andreas Petlund m ug b s Søn Stange n s 003 Johanne Petlund k ug b d Datter Stange n s 004 Mikael Petlund m ug b s Søn Stange n s 005 Sigurd Petlund m ug b s Søn Stange n s 006 Sidsel Petlund k e b fl Føderaadskone Stange n s 007 Per Lageraaen m ug b tj Husbondskar Vang n s Hedem. 008 Kristine Karlsen k ug b tj Stuepike Stange n s 009 Magda Olsen k ug b tj Budeie Stange n s Arstad Arstad søndre (1 m, 6 k) (1 m, 6 k) 001 Bernt Arstad m g b hf Gaardbruker Stange n s 002 Lina Arstad k g b hm Hustru Ø. Toten n s 003 Sigrid Arstad k ug b d Datter Stange n s 004 Lina Svanaasen k e b tj Budeie Elverum n s 005 Oline Kristiansen Myre k ug b tj Kokke Stange n s 006 Karen Skarderud k ug b tj Husbestyrerinde Furnes n s 007 Mina Matiassen k ug b tj Budeie Furnes n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Arstad Arstad nordre (3 m, 5 k) 1 8 (3 m, 5 k) 001 Knut Haug m ug b hf Gaardbruker Stange n s Merknad: Hovedbygningen 002 Alf Haug m ug b hf Gaardbruker Stange n s 003 Elise Hustad k ug b tj Husholderske Løiten n s 004 Nikoline Kristoffersen k ug b tj Budeie Stange n s Merknad: Drengestuen 005 Johanne Ludvigsen k ug b tj Budeie Stange n s 006 Anne Audensen k ug b tj Stuepike Stange n s 007 Ole Olsen m ug b tj Tjenestegut Stange n s 008 Inga Pedersen k ug b Datter av nr Stange n s Arstad Bakkevold (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Oskar Adolfsen m g b hf Dagarbeider Stange n s 002 Olga Borgersen k g b hm Hustru Romedal n s 003 Leonhard Oskarsen m ug b s Søn Romedal n s 004!! Oskarsen* k ug b d Datter Stange n s Merknad: Udøpt pike Arstad Saalerudeie under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Peder Larssen m g b hf Dagarbeider Sverige n s 002 Petra Larssen k g b hm Hustru Stange n s Arstad Ottestad central (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole Ryen m g f hf Kavallerisergeant Stange n s Sannsynleg opphaldstad: Hamar 002 Inga Ryen k g b hm Telefonistinde Gjerdrumn s 003 Margit Larsen k ug b tj Enepike Hamar n s 004 Eli Ryen k e b fl Ophold hos sønnen Romedal n s Arstad Enger under (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ole Olsen m g b hf Jord og stenarbeider Stange n s 002 Kersti Olsen k g b hm Hustru Stange n s 003 Bergitte Olsen k ug b d Datter Stange n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Helga Olsen k ug b d Datter Stange n s 005 Petra Olsen k ug b d Datter Stange n s 006 Karl Olsen m ug b s Søn Stange n s 007 Ingrid Olsen k ug b d Datter Stange n s 008 Nils Olsen m ug b s Søn Stange n s 009 Nils Olsen m ug b fl Jord og stenarbeider Stange n s Arstad Josop under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristian Augustsen m g b hf Dagarbeider Stange n s 002 Marie Petersen k g b hm Hustru Vang n s Hedem. 003 Lauritz Augustsen m ug b el Dagarbeider Stange n s Arstad Smedby under (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Andreas Audensen m g b hf Husmand Stange n s 002 Matea Kristoffersen k g b hm Hustru Stange n s 003 Anton Andreassen m ug mt s Haandlanger for snedker Nes n s Hedem. Sedvanleg bustad: Hamar Arstad Arstadengen under (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Julius Solberg m g b hf Husmand Osen n s 002 Nikoline Nilsen Solberg k g b hm Hustru Elverum n s 003 Karsten Solberg m ug b s Søn Stange n s 004 Nini Solberg k ug b d Datter Stange n s 005 Olga Solberg k ug b d Datter Stange n s 006 Johan Solberg m ug b s Søn Stange n s 007 Signe Solberg k ug b d Datter Stange n s 008 Nils Solberg m ug b s Søn Stange n s Arstad Hageløkken under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Severin Schee m g b hf Klutehandler Stange n s 002 Maren Schee k g b hm Hustru Stange n s 003 Severin Schee m ug b s Søn Stange n s 004 Torstein Schee m ug b s Søn Stange n s 005 Mina Lovise Schee k ug b d Datter Stange n s Arstad Arstadbakken under (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristian Olsen m g b hf Dagarbeider Stange n s 002 Thea Larsen k g b hm Hustru Vang n s Hedem. 003 Ella Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 004 Ole Kristiansen m ug b s Søn Stange n s 005 Thora Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 006 Andreas Annesen m ug b fl Underholdes av fattigv. Vang n s Hedem. Merknad: Fødselsår: ca 1878 Folketeljinga Arstad Engeli (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Kristian Augustsen m g b hf Tømmermand S Stange n s 002 Olga Augustsen k g b hm Hustru Stange n s 003 Aagot Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 004 Peter Kristiansen m ug b s Søn Stange n s 005 Bergljot Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 006 Margit Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 007 Rut Kristiansen k ug b d Datter Stange n s 008 Gudbrand Kristiansen m ug b s Søn Stange n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0417 Stange Arstad Eng (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Olaf Olsen m g b hf Jord og stenarbeider Hamar n s 002 Oline Olaussen k g b hm Hustru Romedal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Arstad Lundegaard store (2 m, 5 k) 1 6 (2 m, 4 k) 001 Gabriel Laurentius Winsnes m g b hf Res. Kap Tvet n s Merknad: Hovedbygn 002 Thora Dorthe Bergitte k g b hm hm Guldalen n s Winsnes 003 Ruth Sinding k ug mt b lever av egne midler Nannestadn s Sedvanleg bustad:!! 004 Lina Andreassen k ug b tj Vang n s Hedem. 005 Maren Gundersen k ug b tj Lier n s 006 Inga Myre k ug b tj Stange n s 007 Martin Larsen m ug b tj Stange n s Merknad: Drengestuen Arstad Petlundhagen under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Martinus Olsen m g b hf Skomaker S Stange n s 002 Maria Hansdatter k g b hm Hustru Fron n s Gudbrandsdalen 003 Olga Martinussen k ug b d Datter Stange n s Arstad Li (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Helge O. Li m g b hf Gaardbruker murer S Vang n s Hedem. 002 Hilda Olsdatter k g b hm Hustru Stange n s Arstad Breidablik (0 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nils Pleym Hilsen m ug f hf Tømmermaaler Holmestrand n s Sannsynleg opphaldstad: Risør 002 Kristine Hilsen k e b fl Pensionist Nes n s Hedem. 003 Anna Vollaug k ug b tj Enepike Nannestadn s Arstad Petlundbakken under (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Mons Johansen m g b hf Understøttelse Stange n s 002 Maria Eriksdatter k g b hm Hustru Stange n s 003 Eline Monsen k ug b d Datter Nes n s Hedem. 004 Emil Bernhardsen m ug b fl Dattersøn Stange n s 005 Anna Marie Haakensen k ug b fl Bortsat Stange n s Arstad Petlundhagen under (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Mathias Monsen m g f hf Dagarbeider Stange n s Sannsynleg opphaldstad: Morskogen 002 Julie Olsen k g b hm Bakekone Stange n s 003 Ole Mathiassen m ug b s Søn Stange n s 004 Magnus Mathiassen m ug b s Søn Stange n s 005 Lina Jakobsen k e b fl Spinder og (binder) strikker Stange n s Arstad Arstadbakken under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Ole Olsen m g b hf Understøttelse Stange n s 002 Oline Olsen k g b hm Vaskekone Romedal n s Arstad Petlundhagen øvre under (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Lauritz Andreassen m g b hf Husmand Stange n s 002 Matea Andreassen k g b hm Hustru Stange n s 003 Alfred Lauritzen m ug b s Søn Stange n s Arstad Jemlitandalen under (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ludvig Olsen m g b hf Dagarbeider Stange n s 002 Olava Syvrindsen k g b hm Hustru Stange n s 003 Lars Ludvigsen m ug b s Søn Stange n s 004 Emil Ludvigsen m ug b s Søn Stange n s 005 Aagot Ludvigsen k ug b d Datter Stange n s 006 Ole Ludvigsen m ug b s Søn Stange n s Arstad Hagelund under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ludvig Olsen m g b hf Jordarbeider Stange n s 002 Helga Haakensen k g b hm Hustru Løiten n s 003 Matea Ludvigsen k ug b d Datter Stange n s 004 Osvald Ludvigsen m ug b s Søn Stange n s Arstad Hobergeie under (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Even Andersen m g b hf Forpagter %Tømmermand Stange n s % 002 Oliane Madsen k g b hm Hustru Ø. Toten n s 003 Helga Andrea Evensen k ug b d Datter Stange n s 004 Aagot Evensen k ug b d Datter Stange n s 005 Nini Evensen k ug b d Datter Stange n s 006 Mina Kristiansen k ug b fl Pleiedatter Stange n s 007 Eivind Kristiansen m ug b fl Pleiesøn Stange n s Arstad Torshaug (2 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johan Thoresen m g b hf Murerhaandlanger Vang n s Hedem. Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Petra Thoresen k g b hm Hustru Ø. Toten n s 003 Oskar Olsen m g f hf Fjeldsprænger Stange n s Merknad: 2. Bekvemmelighet Sannsynleg opphaldstad: Aadalsbruk Løiten 004 Anna Hansen k g b hm Hustru Stange n s 005 Ole Oskarsen m ug b s Søn Stange n s Arstad Kaaterudeie under (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Emil Augustsen m g b hf Dagarbeider Stange n s 002 Olava Jenssen k g b hm Hustru Stange n s 003 Laura Emilsen k ug b d Datter Stange n s 004 Hjalmar Emilsen m ug b s Søn Stange n s 005 Adolf Emilsen m ug b s Søn Stange n s Arstad Hagen under (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) August Kristoffersen m g b hf Dagarbeider Stange n s Merknad: 1. Bekvemmelighet 002 Nikoline Kristoffersen k g b hm Hustru Stange n s 003 Ole Augustsen m ug b s Murerhaandlanger Stange n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0417 Stange 004 Marta Augustsen k ug b d Datter Stange n s 005 Emilie Augustsen k ug b d Datter Stange n s 006 Ragnhild Augustsen k ug b d Datter Stange n s 007 Adolf Augustsen m ug b s Søn Stange n s 008 Tora Augustsen k ug b d Datter Stange n s 009 Ole Olsen m g b hf Dagarbeider Stange n s Merknad: 2. Bekvemmelighet 010 Karen Olsen k g b hm Hustru Stange n s 011 Jenny Olsen k ug b d Datter Stange n s Arstad Kaaterud øvre (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Otto Omsted m g b hf Gaardbruker Christianian s 002 Hanna Omsted k g b hm Hustru Stange n s 003 Harriet Omsted k ug b d Datter Stange n s 004 Gabriel Omsted m ug b s Søn Stange n s 005 Nathalie Ringvold k s b fl Rentenist Christianian s Sjukdom: s 006 Mikkel Kirkeby m ug b tj Gaardsbestyrer Vang n s Hedem. 007 Helga Helmersen k ug b tj Stuepike Stange n s 008 Elise Olsen k ug b tj Budeie Stange n s Arstad Kaaterudeie under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Karl Johansen m g b hf Erhvervsudygtig Sverige n s 002 Julie Kjønning k g b hm Hustru Stange n s Arstad Søbak (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ole Kristiansen m g b hf Jord & stenarbeide Stange n s 002 Eline Olsen k g b hm Hustru Stange n s Arstad Norsveeneie under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jens Kristiansen m g b hf Dagarbeider Stange n s 002 Trine Martinusdatter k g b hm Stange n s Arstad Bjerkelund (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristian Olsen m g b hf Intet erhverv p. gr. a Grue n s sykdom Merknad: 1. Bekvemmelighet Arbeidsledig: l 002 Ottilie Olsen k g b hm Hustru Ø. Toten n s 003 Kristian Kristiansen m e b el Skomaker S Stange n s Merknad: 2. Bekvemmelighet Arstad Østerlund (Norstadeie) under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Even Johansen m g b hf Dagarbeider brænderiarb Stange n s 002 Ingeborg Gundersen k g b hm Hustru Stange n s 003 Elise Evensen k ug b d Datter Stange n s 004 Inga Evensen %Johansen% k ug b fl Datter Stange n s Arstad Nordlund (Gyrudeie) under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Kristian Nilsen m g b hf Smed ved jernbaneværkst Ringsakern s 002 Antonette Nilsen k g b hm Hustru Ringsakern s Arstad Granerud (Tømteeie) under (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristian Olsen m g f hf Brænderiarb dagarb Stange n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0512 Lesje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0512 Lesje Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer