Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 67

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0240 Feiring Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 151 (kvinner: 73, menn: 78) Bustader i kretsen: 23 Krets: 001 Tosterud Prestegjeld: Hurdalen Herred/by: Feiring Tosterud Bækkedal (6 m, 3 k) (6 m, 3 k) 001 Hans Halvorsen Bækkedal m e b hf gaardbruker Feiring n s 002 Alfred Hansen Bækkedal m g b s gaardmandssøn, dagarb Feiring n s tømmerdrift 003 Anne P. Bækkedal k g b hm gaardmandssøns kone, Feiring n s (sønnekone) husgjern. 004 Harald Bækkedal m ug b s søn Feiring n s 005 Aslaug Alfredsdatter k ug b d datter Feiring n s 006 Kari Alfredsdatter k ug b d datter Feiring n s 007 Peder Alfredsen m ug b s søn Feiring n s 008 Haakon Alfredsen m ug b s søn Feiring n s 009 Andreas Hansen m ug b s gaardmandssøn, dagarb. tømmerdrift Feiring n s Tosterud Bækkedal (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Nils Larsen Svendby m g b hf gaardbruker, selveier Feiring n s 002 Olava Evensdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Marie Nilsdatter k ug b d gaardmd.datter Feiring n s husgjerning 004 Lars Nilsen m ug b s gaardmdssøn - jordbruk Feiring n s 005 Martin Nilsen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 006 Karoline Nilsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 007 Margrete Nilsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 008 Kristian Nilsen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 009 Ole Nilsen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s Tosterud Bækkedal (2 m, 7 k) (2 m, 6 k) 001 Jon Pedersen Bækkedal m g b hf gaardbruker - selveier Feiring n s 002 Agnes Margrete Bækkedal k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Marie Jonsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 004 Olava Jonsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 005 Elise Jonsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 006 Marie Hansdatter Bækkedal k ug b tj tjenestepike, kreaturstel Feiring n s 007 Peder Jonsen Bækkedal m g b fl føderaadsmand Feiring n s 008 Marie Olsdatter Bækkedal k g b fl føderaadskone Feiring n s 009 Lina H. Melby k ug mt b gaardmandsdatter, Feiring n s husgjern. Sedvanleg bustad: Melby, Feiring Folketeljinga Tosterud Tosterud (7 m, 4 k) 7 (3 m, 4 k) David Evensen Tosterud m g b hf gaardbruker og hjulmaker Feiring n s S 002 Olea Amundsdatter k g b hm gaardmandskone Høilandet, n s Grogn 003 Kristine Davidsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 004 Anna Davidsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 005 Dagny Davidsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 006 Even Eriksen m e b fl føderaadsmand Feiring n s 007 Oskar Eliassen Kjøstad m ug b tj tjenestegut Eidsvold n s 008 Peder Martinsen Limbodalen m ug mt fl hjulmakerlærling Feiring n s tømmerdrift Sedvanleg bustad: Sandvigen Krets no Hans Limset m g mt b føderaadsmd Feiring n s tømmerhugger Sedvanleg bustad: Limset, Feiring 010 Ole H. Limset m g mt b gaardbr. - tømmerhugger Feiring n s Sedvanleg bustad: Limset, Feiring Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0240 Feiring 011 Kristian Andersen Alnes, m g mt b husmand - tømmerhugger Hurdalenn s Flesvik Sedvanleg bustad: Flesvik, Feiring Tosterud 2 20, 21 1 (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 David Andersen Bjørndal m ug b hf lever af formue - jordbruk Feiring n s Tosterud Tosterud (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Nils Eriksen Tosterud m g b hf bygmester S, arbeider med Feiring n s jordbruk 002 Anne Gulbrandsdatter k g b hm bygmester-kone Feiring n s 003 Edon Nilsen Tosterud m ug b s bygmester S Feiring n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Feiring Siste bustad i Amerika: Granforks, Dakota Stilling i Amerika: Snekker Merknad: 004 Ragna Nilsdatter k ug b d datter - husgjerning Feiring n s 005 David Nilsen m ug b s søn Feiring n s 006 Erland Johansen Flaen m ug b el snekkerlærling Hurdalenn s Tosterud Tosterud (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Kristian Davidsen Tosterud m g b hf gaardbruker, selveier Feiring n s 002 Kristine Berntsdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Maja Kaspara Kristiansdatter k ug b d datter Feiring n s 004 Borghild Karoline k ug b d datter Feiring n s Kristiansdatter 005 Dagmar Hansine k ug b d datter Feiring n s Kristiansdatter 006 Marte Jensdatter k e b fl føderaadskone Feiring n s 007 Karen Sofie Aftensmyren k ug b tj tjenestepike - husgjern Feiring n s 008 Didm?? Hansen Tosterud m ug b fl arb. med jordbruk Gausdal n s 009 Julius Davidsen Tosterud m ug b fl arb. med jordbruk Feiring n s Tosterud Tosterud (4 m, 7 k) 10 (4 m, 6 k) Kristian Gudbrandsen m g b hf gaardbruker - selveier Feiring n s Tosterud 002 Helmine Halvorsdatter k g b hm gaardmandskone Hurdalenn s 003 Marie Kristiansdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 004 Hans Kristiansen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 005 Kristen Kristiansen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 006 Anna Kristiansdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 007 Ole Kristiansen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 008 Elise Kristiansdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 009 Gunhild Kristiansdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 010 Marie Olsdatter k e b fl føderaadskone Feiring n s 011 Maren Olsdatter Bjørnstad k ug mt b sypike, gaardmandsdatter Feiring n s Merknad: E: Fødselsår på ført seinare Sedvanleg bustad: Braaten, Feiring Tosterud Pynten (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Kristoffersen m g b hf gaardbruker, snekker S og Feiring n s maler 002 Karoline Hansdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Erling Hagbart Olsen* m ug b s gaardmandssøn Kristianian s Tosterud Engen (3 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 David Chr. Melby m g f hf gaardbruker og sagmester Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Valset, Romedal Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 002 Maren Kristensdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Kristoffer Davidsen m ug b s gaardmandssøn og Feiring n s sagmester 004 Kristen Davidsen m ug b s gartner Feiring n s 005 Daniel Davidsen m ug b s gaardmandssøn - jordbruk Feiring n s 006 Ole Davidsen m ug f s gaardmandssøn Feiring n s tømmerdrift Sannsynleg opphaldstad: Valset, Romedal 007 Jenny Davidsdatter k ug b d gaardmandsdatter, husgj Feiring n s 008 Debora Davidsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s Tosterud Baalsrud (3 m, 0 k) (1 m, 3 k) 001 Gustav N. Tosterud m g b hf gaardbruker og Feiring n s snekkerarbeider 002 Marta Danielsdatter k g f hm gaardmandskone Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Stenberg, Feiring 003 Inga Gustavsdatter k ug f d gaardmandsdatter Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Stenberg, Feiring 004 Astrid Gustavsdatter k ug f d gaardmandsdatter Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Stenberg, Feiring 005 Axel D. Bjørnstad m ug mt fl snekkerarbeider Feiring n s Sedvanleg bustad: Stenberg, Feiring 006 Isak D. Bjørnstad m ug mt fl gaardmandssøn, jordbruk Feiring n s Sedvanleg bustad: Stenberg, Feiring Tosterud Vikeren (2 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Jonas Olsen Baalsrud m g b hf gaardbruker understøttes Sverige n s av datter 002 Inge Helene Nilsdatter k g b hm gaardmandskone, Hurdalenn s understøttes av datter 003 Anton Bjerke m ug mt b Handelskar Toten n s Sedvanleg bustad: Toten Tosterud Stenset (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Ole Gudbrand Olsen Baalsrud m ug b hf gaardbruker og dagarb Feiring n s tømmerhugst 002 Gudbrand Olsen m g b fl føderaadsmand Feiring n s 003 Kristine Hansdatter k g b fl føderaadskone Eidsvold n s 004 Marta Gudbrandsdatter k ug b fl gaardmandsdat. husgjern Feiring n s 005 Doloris Berg k ug b fl forsørget av fattigvæsenet Kristianian s Tosterud Kroken (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Halvor A. Baalsrud m g b hf gaardbruker - selveier Feiring n s 002 Jonette Olsdatter k g b hm gaardmandskone Hurdalenn s 003 Halvdan Halvorsen m ug b s gaardmandssøn - jordbruk Feiring n s 004 Inga Halvorsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s husgjern. 005 Hans Halvorsen m ug b s gaardmandssøn - jordbruk Feiring n s 006 Johan Halvorsen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 007 Anna Halvorsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 008 Lovise Halvorsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 009 Nelly Halvorsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 010 Berte Andersdatter Haug k e b fl lever av formue Hurdalenn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Tosterud Solberg (7 m, 3 k) 1 7 (3 m, 4 k) 001 Anton Olsen Solberg m g b hf gaardbruker, selveier Feiring n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0240 Feiring Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Davidsdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 David Antonsen m ug b s gaardmandssøn, jordbruk Feiring n s 004 Oskar Antonsen m ug b s gaardmandssøn, jordbruk Feiring n s 005 Marta Antonsdatter k ug f d gaardmandsdatter, Feiring n s husgjern. Sannsynleg opphaldstad: Røise, Feiring 006 Gunhild Antonsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 007 Gina A. Baalsrud k ug b tj tjenestepike, kreaturstel Feiring n s 008 Edvard Stefferud m g mt fl skomakermester Feiring n s Sedvanleg bustad: Bjørndstad, Feiring 009 Haakon Aarsby m g mt b gaardbruker, tømmermerker Merknad: Fødselsår: ca 1850 Sedvanleg bustad: Toten 010 Albert Hansen Sandvigbakken m g mt el gaardbruker, snekker, tømmerhugger 011 Kristian Hansen Skomakerbakken Side 14 Merknad: Bryggerhuset Sedvanleg bustad: Sandv.bakken Feiring m g mt el gaardmandss. hustømmermd. tømmerhugger Sedvanleg bustad: Skomakerb. Feiring 60 ca (alder) Toten n s Feiring n s Feiring n s Tosterud Solbergstuen (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Olsen Solbergstuen m g b hf husmand Feiring n s 002 Jonette Hansdatter k g b hm husmandskone Feiring n s 003 Sennor Ingvald Jakobsen m ug b fl forsørges av fattigvæsenet Eidsvold n s Tosterud Jonsrud (1 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Andreas Pedersen Jonsrud m g f hf gaardbruker Feiring n s cellulosearbeider Sannsynleg opphaldstad: Enebak 002 Lina Gudbrandsdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Regine Oleanna Andreasdatter k ug b d datter Feiring n s 004 Peder Andreassen m ug b s søn Feiring n s 005 Marie Andersdatter k e f fl føderaadskone Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Tosterud Baalsrud 2 1, (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Andreas Andersen Baalsrud m g b hf gaardbruker - selveier Feiring n s 002 Gunhild Marie Olsdatter k g b hm gaardmandskone Aadalen n s 003 Adolf Andreassen m ug b s gaardmandssøn - jordbr Feiring n s 004 Marta Andreasdatter k ug b d gaardmandsdatter, Feiring n s husgjern. 005 Olga Andreasdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 006 Ole Andreassen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 007 Matilde Andreasdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 008 Iver Andreassen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 009 Nils Andreassen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 010 Haakon Andreassen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 011 Tor Andreassen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s Tosterud Melgaarden (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Kristoffer Hansen Ekornholm m g b hf gaardbruker og snekker Feiring n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attende til Noreg: 1904 Bustad i Noreg før utflytting: Feiring Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: tobaksplantning Merknad: 002 Anna Pauline Davidsdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Hans Kristoffersen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s Digitalarkivet - Arkivverket

15 004 David Kristoffersen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 005 Ole Kristoffersen m ug b s gaardmandssøn Feiring n s 006!! Kristoffersdatter* k ug b d datter Feiring n s Merknad: Udøpt pike Tosterud Nordgaarden (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Anne Berntsdatter Baalsrud k e b hm gaardmds.enke Feiring n s gaardbrukerske 002 Karl Olsen Baalsrud m ug b s gaardmandssøn, dagarb Feiring n s jordbruk 003 Karen Olsdatter Baalsrud k ug b d gaardmandsdatter, Feiring n s husgjern. 004 Bernt Olsen Baalsrud m ug b s gaardmandssøn Feiring n s Tosterud Bjørndal (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Gudbrand Andersen Bjørndal m g b hf gaardbruker - selveier Feiring n s 002 Marie Evensdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Adolf Gudbrandsen m ug b s gaardmandssøn, jordbruk Feiring n s 004 Katrine Evensdatter k ug b tj tjenestepike - kreaturstel Feiring n s Tosterud Bjørndal (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Gustav B. Bjørndal m g b hf gaardbruker - selveier Feiring n s 002 Gina Davidsdatter k g b hm gaardmandskone Feiring n s 003 Kristine Gustavsdatter k ug b d gaardmandsdatter, Feiring n s husgjern. 004 Bernt Gustavsen m ug b s gaardmandssøn, jordbruk Feiring n s 005 Marta Gustavsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s 006 Anna Gustavsdatter k ug b d gaardmandsdatter Feiring n s Tosterud Berget (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Karen Helene Hansdatter k ug b hm heklerske, syerske m.m Kristianian s Knudsen gaardbr. Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 409 (kvinner: 199, menn: 210) Bustader i kretsen: 77 Krets: 002 Kirkebygden Prestegjeld: Hurdalen Herred/by: Feiring Kirkebygden Solbakken (Lium) under ( m, k) (0 m, 1 k) Merknad: Villa 001 Marie Strino k g f hm Fru Rentier Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania Kirkebygden Lium (gaard) 7 1, 4, 5, 6, 7, 8 5 (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Agaton Olsen Lium m g b hf gaardbruker - selveier Feiring n s 002 Josefine Marta k g b hm gaardmandskone Feiring n s Gudmundsdatter husgjerning 003 Anna Marie Agatonsdatter k ug b d datter, fjøsstel Feiring n s 004 Elise Marta Agatonsdatter k ug b d datter Feiring n s 005 Inger Margrete Nekolaisdatter k ug b tj tjenestepike Feiring n s Sundby Kirkebygden Ekornholmen (Lium) (gaard) 7 2, 3 5 (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Hans Olsen m g b hf Gaardbr. - selveier Feiring n s 002 Karen Maria Kristoferdatter k g b hm Gaardmandskone fjøs- og husstel Feiring n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0240 Feiring 003 Ole Hansen m ug b s Søn jordbruks- og Feiring n s skogsarb 004 Paul Hansen m ug b s Søn jordbruks- og Feiring n s skogsarb 005 Karl Hansen m ug b s Søn jordbruks- og skogsarb Feiring n s Kirkebygden Lium (Sundby) under (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Mina Agnette Sundby k e b hm Egne midler og Feiring n s husgjerning 002 Agaton Nekolaisen Sundby m ug b s Søn Feiring n s 003 Inger Kristofersdatter k ug b fl fattiglem Feiring n s 004 Karoline Marie Jensdatter k e b el egne midler og haandarbeide Feiring n s Kirkebygden Svenstad (gaard) (4 m, 6 k) 10 (4 m, 6 k) Haakon Opperud m g b hf gaardbr - selveier - sersjant Hurdalenn s 002 Gina Olsdatter Opperud k g b hm gaardbr.kone - husstel Feiring n s 003 Trygve Opperud m ug b s Feiring n s 004 Astrid Opperud k ug b d Feiring n s 005 Rachel Opperud k ug b d Feiring n s 006 Haakon Opperud m ug b s Feiring n s 007 Georg Opperud m ug b s Feiring n s 008 Inger Margrete Opperud k ug b d Feiring n s 009 Marie Pedersdatter Stubrud k ug b tj fjøsstel tjenestepike Feiring n s 010 Magda Olsdatter Limset k ug b tj husstel tjenestepike Feiring n s Kirkebygden Aarnes (1 m, 0 k) (1 m, 0 k) 001 Ole Isaksen m ug b hf Formue - jordbr.arbeide Feiring n s Kirkebygden Aarnes under (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Nora Stenberg k ug b hm Søm- og anden haandgj. Leier hus Feiring n s Kirkebygden Aarnes (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Andersen Holtet m g b hf Gaardbr - selveier Eidsvold n s 002 Pauline Hansdatter k g b hm Gaardbr.kone - husstel Feiring n s 003 Maren Olava Hansdatter k ug b tj tjenestep. - fjøsstel Feiring n s 004 Ole Hansen m ug b fl underst. av slægtninge %egne midler% Feiring n s Kirkebygden Aarnes 9, 9, 16 1, 5, 7 7 (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Ole Einarsen Aarnes m e b hf Gaardbr. - selveier Feiring n s 002 Even Olsen m ug b s Søn - jordbruksarbeide Feiring n s 003 Lars Olsen m ug b s Søn - jordbruksarbeide Feiring n s 004 Gudbrand Einarsen m ug b tj Tjener - jordbruksarbeide Feiring n s 005 Katrine Einarsdatter k ug b tj Tjener - husbestyrerinde Feiring n s 006 Martine Tomasdatter k ug b tj Tjener - fjøsstel Feiring n s 007 Tora H. Flom k ug b fl egne midler Hurdalenn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkebygden Aarnes 9 3, 4, 6 9 (5 m, 4 k) 1 9 (5 m, 4 k) 001 Agaton Hansen Aarnes m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s Merknad: Hovedbygningen Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Indiana Martine Aarnes* k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s 003 Anna Agatonsdatter k ug b d Datter - fjøsstel Feiring n s 004 Hans Agatonsen m ug b s Søn - jordbruksarbeide Feiring n s 005 Adolf Agatonsen m ug b s Søn - jordbruksarbeide Feiring n s 006 Marie Agatonsdatter k ug b d Datter Feiring n s 007 Hjalmar Agatonsen m ug b s Søn Feiring n s 008 Maria Olsdatter k e b Svigermor føderaad Feiring n s 009 Alfred Larsen m ug b tj Tjener - jordbr.- og Hurdalenn s skogsarb. Merknad: Drengestuen Kirkebygden Aarnes (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Samuel Romstad m g b hf Lærer i folkeskolen Hølandetn s i Namdal 002 Hanna Ovidie Romstad k g b hm Lærerkone hus- og fjøsstel Overhallen s 003 Sigrid Ovidie Romstad k ug b d Dtr.- husstel Feiring n s 004 Bernhard Romstad m ug b s Søn Feiring n s 005 Martin Romstad m ug b s Søn Feiring n s Kirkebygden Aarnes under (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Andreas A. Bjørndal m g b hf Kjøbmand (landh.) Feiring n s postfører 002 Laura Karine Davidsdatter k g b hm Kone husstel Eidsvold n s Bjørndal 003 Alfred A. Bjørndal m ug b s Søn Betjent ved landh Eidsvold n s 004 Anna A. Bjørndal k ug b d Dtr. husstel Feiring n s Kirkebygden Feiring meieri under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Peder Pedersen m ug b hf Bestyrer av landh. og Nes n s meieri Rom. 002 Hilda Holm k ug b tj Meierske Ringsakern s 003 Gunda Sannerud k ug b tj Husholderske Nes Rom. n s Kirkebygden Bjørnstad 10 6, 9 4 (2 m, 2 k) (2 m, 1 k) 001 Berte Marie G. Lium k e b hm Gaardbr.ske - selveier Feiring n s 002 Georg J. Lium m ug b s Søn - jordbruksarb Feiring n s 003 Vilhelm J. Lium m ug b s Søn - jordbruksarb Feiring n s 004 Anna Aasgaard k ug mt fl - d lærerinde i vævning Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkebygden Feiring meieri (det gl.) (1 m, 3 k) 1 3 (1 m, 2 k) 001 Anne E. Brodshaug k ug b hm Best. landh.- postaabn. og Feiring n s telefon 002 Gunhild Brodshaug k ug b søster Betjent ved landh Feiring n s postaabn. og telefon 003 Syver Brodshaug m ug b bror Landpostbud Feiring n s 004 Marie K. Alnes k ug mt b (tante) Husstel Feiring n s Sedvanleg bustad: ø. Toten Folketeljinga Kirkebygden Nordli (komunelokalet) (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Karoline E. Tosterud k ug b hm Økonom komunelokalet Feiring n s søm 002 Dagny Hagbartsdatter Melby k ug b tj Tj.p - husstel Feiring n s 003 Emil Meisingset m ug b fl lærer i folkeskolen Lesje n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0240 Feiring Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkebygden Indgjerdingen 10 17, 34 6 (3 m, 3 k) 1 6 (3 m, 3 k) 001 August Olsen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s skogsarb. Merknad: 1. hovedbygningen 002 Martine Johannesdatter k g b hm Kone husstel og fjøsstel Feiring n s 003 Ingrid Maria Augustdatter k ug b d Datter Feiring n s 004 Ole Augustsen m ug b s Søn Feiring n s 005 Johannes Jensen m e b hf Egne midler og Feiring n s jordbruksarb. Merknad: 2. den gl. hovedbygn. 006 Inger Marie Johannesdatter k ug b d Dtr. Egne midler og husstel Feiring n Kirkebygden Sommerro (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Gustav Nilsen Bjørnstad m g b hf Eier hus med tomt Feiring n s Jordbruksarbeide 002 Julie Kristine Bjørnstad k g b hm Kone Jordmor Feiring n s 003 Marie Gustavsdatter k ug b d Datter Feiring n s 004 Harriet Gustavsdatter k ug b d Datter Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad (Engen) 10 1, 5, 18, 28 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Hagbart Nilsen Bjørnstad m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Anne Margrete Andreasdatter k g b hm Kone Husstel og fjøsstel Feiring n s 003 Ole Hagbartsen m ug b s Søn Jordbrugsarbeide Feiring n s 004 Nelly Marie Hagbartsdatter k ug b d Dtr. Fjøsstel Feiring n s 005 Olga Aronda Hagbartsdatter k ug b d Datter Feiring n s 006 Andreas Kristiansen m ug b fl Jernbanearbeide Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad (Gudmundstuen) (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Agaton Gudmundsen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Karoline Martine Pedersdatter k g b hm Gaardmandskone Hus- og Feiring n s fjøsstel 003 Anne Agatonsdatter k ug b d Datter Feiring n s 004 Gustav Agatonsen m ug b s Søn Feiring n s 005 Oktava Agatonsdatter k ug b d Datter Feiring n s 006 Petra Agatonsdatter k ug b d Datter Feiring n s 007 Karl Agatonsen m ug b s Søn Feiring n s 008 Maria Agatonsdatter k ug b d Datter Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Laurits Steffensen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Marie Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Hus- og Feiring n s fjøsstel 003 Margrete Lauritsdatter k ug b d Datter Feiring n s 004 Sigrid Lauritsdatter k ug b d Datter Feiring n s 005 Severin Lauritsen m ug b s Søn Feiring n s 006 Oline Lauritsdatter k ug b d Datter Feiring n s 007 Marta Lovise Lauritsdatter k ug b d Datter Feiring n s Kirkebygden Bjerke (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristian Olsen Bjerke m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s Merknad: 1. etage 002 Gunda Bergljot Gudbr.datter k g b hm Gaardmandskone Hus- og Hurdalenn s fjøsstel 003 Odd Godtfred Bjerke m ug b s Søn Feiring n s 004 Ebba Kristiansdatter Bjerke k ug b d Datter Feiring n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 005 Ole Kristiansen m g b hf Egne midler og føderaad Feiring n s Merknad: 2. etage 006 Inger Margrete Hansdatter k g b hm Føderaadskone Husstel Feiring n s Kirkebygden Bjerke (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Andreas Olsen m e b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Gustav Andreassen m ug b s Søn jordbruks- og Feiring n s skogsarbeide 003 Hagbart Andreassen m ug b s Søn Gaardsarbeide Feiring n s 004 Kristine Andreasdatter k ug b d Datter Hus- og fjøsstel Feiring n s 005 Anna Alfredsdatter k ug b d.d Datterdatter Hus- og fjøsstel Feiring n s Kirkebygden Svenby 12 1, 2 8 (6 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Agaton Larsen m e b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Kristian Larsen m ug b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 003 Marte Larsdatter k ug b tj (søster) Søster Hus- og fjøsstel Feiring n s 004 Lina Larsdatter k ug b tj (søster) Søster Hus- og fjøsstel Feiring n s 005 Kristian Agatonsen m ug b s Søn Arbeider i gaarden Feiring n s 006 Lars Henrik Agatonsen m ug b s Søn Feiring n s 007 Hans Nilsen m ug b tj Tjener Jordbruksarbeide Feiring n s 008 Lars Andersen m e b f. Føderaadsmand Feiring n s Kirkebygden Svenby (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Karl Nilsen m ug b hf Egne midler Feiring n s 002 Kristine Hagbartsdatter k ug b tj Tjenestepike Husstel Feiring n s 003 Nils Kristiansen m e b far Føderaadsmand Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad 10 2, 3 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Peder Tomassen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Oleanna Evensdatter k g b hm Gaardbrukerkone Hus- og Feiring n s fjøsstel 003 Andreas Olsen m ug b pleiesøn Pleiesøn Jordbruksarbeide Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad 10 20, 26, (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) David Kristensen Brodshaug m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Karoline Gudbrandsdatter k g b hm Gaardbr.kone Hus- og Feiring n s fjøsstel 003 Margit Davidsdatter k ug b d Dtr. Hus- og fjøsstel Feiring n s 004 Kornelia Davidsdatter k ug b d Datter Feiring n s 005 Guldborg Davidsdatter k ug b d Datter Feiring n s 006 Kristen Davidsen m ug b s Søn Feiring n s 007 Maria Davidsdatter k ug b d Datter Feiring n s 008 Augusta Davidsdatter k ug b d Datter Feiring n s 009 Gustav Davidsen m ug b s Søn Feiring n s 010 Ole Olsen m ug b onkel Føderaadsmand Feiring n s 011 Johanna Olsdatter k ug b tante Føderaadskvinde Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad (Holen) (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Kristian Olsen m ug b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Bernt Olsen m ug b bror Jordbruksarbeider Feiring n s 003 Gina Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike Hus- og Feiring n s fjøsstel 004 Agaton Kristiansen m ug b tj Tjener Jordbruksarbeide Feiring n s 005 Ole Kristiansen m ug b tj Tjener Jordbruksarbeide Feiring n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0240 Feiring Kirkebygden Østli Bjørnstad (1 m, 0 k) (2 m, 0 k) 001 Jens Jensen Brodshaug m ug b hf Skomaker selvst. S - eier Feiring n s hus Merknad: Hovedbygningen Sjukdom: d 002 Agaton Jensen Brodshaug m ug f hf Skomaker selvst. S Feiring n s Merknad: Bryggerhuset Sannsynleg opphaldstad: kjendes ikke Sjukdom: d Kirkebygden Bjørnstad under (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Nekolai Andersen m g b hf Jordbruks- og Vermlandn s skogsarbeider Sv. 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm Arbeiderkone - husstel Feiring n s 003 Anna Martine Nekolaidatter k ug b d Datter - husstel Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Edvard G. Stefferud m g f hf Skomaker (selvst) S Feiring n s forpagter Sannsynleg opphaldstad: Kreds no Petra Evensdatter k g b hm Haandverkerkone - husstel Feiring n s 003 Hans Edvardsen m ug b s Søn Feiring n s 004 Pauline Edvardsdatter k ug b d Datter Feiring n s 005 Erik Edvardsen m ug b s Søn Feiring n s 006 Oline Kristiansdatter k b tj Tjenestepike (barnepike) Feiring n s Kirkebygden Solheim (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Gustav G. Aarnes m e b hf Snedker (selvst) S - eier Feiring n s hus med tomt 002 Annette G. Aarnes k ug b d Datter - husstel Feiring n s 003 Gunnar G. Aarnes m ug b s Søn Feiring n s 004 Jørgen G. Aarnes m ug b s Søn Feiring n s 005 Anne Maria Kristiansdatter k e b el Logerende - haandgj ø Toten n s Kirkebygden Bjørnstad (Løkken) (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Kristian Hansen m ug f hf Gaardbr - skogsarbeide Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Frogner st. Sørum 002 Amalie Hansdatter k ug b søster Søm - husstel Feiring n s 003 Andrine Davidsdatter k e b mor Føderaadsenke - fjøsstel Feiring n s 004 Anton Olsen m ug b tj Tjenestegut Feiring n s Kirkebygden Bjørnstad (5 m, 4 k) (5 m, 5 k) 001 Ole Davidsen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Emilie Olsdatter k g b hm Gaardbr.kone - hus- og Feiring n s fjøsstel 003 Maren Olsdatter k ug f d Datter - Søm Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Tosterud kreds no Kristian Olsen m ug b s Søn - gaardsarbeide Feiring n s 005 Alfred Olsen m ug b s Søn Feiring n s 006 Marie Olsdatter k ug b d Datter Feiring n s 007 Artur Olsen m ug b s Søn Feiring n s 008 Reidar Olsen m ug b s Søn Feiring n s 009 Maren Kristiansdatter k e b mor Føderaadsenke Feiring n s 010 Maria Kristiansdatter k e b svigermor Føderaadsenke Stange n s Kirkebygden Bjørnstad (Borgen) (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Olga Skaalerud k g b hm Fru Lærerfrue Fredriksværn n s 002 Rut Skaalerud k ug b d Datter Kristianian s 003 Asbjørn Skaalerud m ug b s Søn Kristianian s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 004 Eva Skaalerud k ug b d Datter Kristianian s Kirkebygden Melby (Rud) 14 7, 8, 9 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Kristen H. Melby m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Inga Olsdatter k g b hm Gaardmandskone - husstel Feiring n s 003 Hans Kristensen m ug b s Søn Feiring n s 004 Tilla Kristensdatter k ug b d Datter Feiring n s 005 Olav Kristensen m ug b s Søn Feiring n s 006 Karen Oline Jakobsdatter k ug b tj Tjenestepike - husstel Feiring n s Kirkebygden Melby (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Gustav Kristofersen m ug b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Maren Kristofersdatter k ug b søster Husholderske Feiring n s 003 Maren Nilsdatter k ug b tj Tjenestepike - fjøsstel Feiring n s 004 Trygve Johannessen m ug b tj Tjenestegut - visergut Feiring n s Kirkebygden Melby (6 m, 7 k) 14 (6 m, 8 k) Alfred Hansen Melby m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s Merknad: 1. etage 002 Kristine Hansdatter Melby k g b hm Gaardbr.kone - husstel Feiring n s 003 Olava Alfredsdatter k ug b d Datter Feiring n s 004 Hans Alfredsen m ug b s Søn Feiring n s 005 Else Marie Alfredsdatter k ug b d Datter Feiring n s 006 Hedvig Alfredsdatter k ug b d Datter Feiring n s 007 Ole Alfredsen m ug b s Søn Feiring n s 008 Ingeborg Alfredsdatter k ug b d Datter Feiring n s 009 Petra Halvorsdatter k b tj Tjenestepike Feiring n s 010 Ole Kristian Hansen m b tj Tjenestegut Feiring n s 011 Else Marie Kristensdatter k e b hm Føderaadsenke Feiring n s Merknad: 2de etage 012 Harald Hansen m ug b s Jordbruksarb. og skogsarb Feiring n s 013 Lina Dortea Hansdatter k ug f d Datter - husstel Feiring n s Sannsynleg opphaldstad: Bækkedal kreds no Rolv Hansen m ug b s Søn Feiring n s Kirkebygden Melby (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Kristensen m e b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Marie Olsdatter k ug b d Datter - husstel Feiring n s 003 Karen Olsdatter k ug b d Datter Feiring n s 004 Helge Olsen m ug b s Søn Feiring n s 005 Kristen Olsen m ug b s Søn Feiring n s 006 David Olsen m ug b s Søn Feiring n s 007 Gina Olsdatter k ug b d Datter Feiring n s 008 Even Hansen m ug b el Jordbr. og skogsarb - formue Feiring n s Kirkebygden Brodshaug (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Edvard Jensen Brodshaug m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Mina Olsdatter Brodshaug k g b hm Gaardbr.kone v. Toten n s 003 Oskar Edvardsen Brodshaug m ug b s Søn - gaardsarbeide Feiring n s 004 Karen Edvardsdatter Brodshaug k ug b d Datter Feiring n s Folketeljinga Kirkebygden Brodshaug (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Anders Nilsen m ug b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Martin Nilsen m ug b hf Gaardbr - selveier Feiring n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0240 Feiring 003 Lars Nilsen m ug b bror Gaardsarbeider - skomaker Feiring n s (selvst) S 004 Katrine Nilsdatter k ug b søster Husholderske Feiring n s 005 Laurits Johannessen m ug b tj Tjenestegut Feiring n s Kirkebygden Brodshaug (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Agaton Olsen m g b hf Skrædder (selvst) Feiring n s gaardbr. selveier S 002 Mina Olava Larsdatter k g b hm Haandverkerkone Feiring n s 003 Anna Kristine Agatonsdatter k ug b d Datter - strikning Feiring n s 004 Ole Agatonsen m ug b s Søn - skogsarbeide Feiring n s 005 Daniel Agatonsen m ug b s Søn Feiring n s 006 Marta Agatonsdatter k ug b d Datter Feiring n s Kirkebygden Brodshaug (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 David Kristofersen m ug b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Ole Andersen m g b hf Føderaad privat Feiring n s understøttelse 003 Karen Kristofersdatter k g b hm Føderaad privat Feiring n s understøttelse 004 Johannes Olsen m ug b s Søn - Maler selvst. S Feiring n s 005 Gustav Olsen m ug b s Søn Skrædder (ikke selvst) Feiring n s Kirkebygden Brodshaug (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Daniel Kristofersen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Dina Kornelia Kristensdatter k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s 003 Maria Danielsdatter k ug b d Datter - husstel Feiring n s 004 Emma Danielsdatter k ug b d Datter - fjøsstel Feiring n s 005 Hans Danielsen m ug b s Søn - gaardsarbeide Feiring n s 006 Ole Danielsen m ug b s Søn - gaardsarbeide Feiring n s 007 Marta Danielsdatter k ug b d Datter Feiring n s 008 David Danielsen m ug b s Søn Feiring n s 009 Gina Danielsdatter k ug b d Datter Feiring n s 010 Even Danielsen m ug b s Søn Feiring n s 011 Jenny Danielsdatter k ug b d Datter Feiring n s 012 Valborg Danielsdatter k ug b d Datter Feiring n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kirkebygden Brodshaug 15 3, 5, 6, 7 11 (5 m, 6 k) 1 11 (5 m, 6 k) 001 Ole Olsen Brodshaug m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Hansdatter Brodshaug k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s 003 Else Marie Olsdatter k ug b d Datter - hus- og fjøsstel Feiring n s Brodshaug 004 Ole Olsen Brodshaug m ug b s Søn - gaardsarbeide Feiring n s 005 Kjersti Olsdatter Brodshaug k ug b d Datter Feiring n s 006 Hans Olsen Brodshaug m ug b s Søn Feiring n s 007 Karen Olava Olsdatter k ug b d Datter Feiring n s Brodshaug 008 Ragnhild Olsdatter Brodshaug k ug b d Datter Feiring n s 009 Ole Larsen m g b hf Føderaadsmand Feiring n s Merknad: Føderaadshuset 010 Katrine Olsdatter k g b hm Føderaadskone Feiring n s 011 Lars Olsen m ug b s Søn Jordbr- og skogsarb Feiring n s Kirkebygden Brodshaug under (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 001 Steffen Jensen Brodshaug m g b hf Dagarb. jordbr- og Feiring n s skogsarbeide 002 Karen Evine Einarsdatter Brodshaug k g b hm Arbeiderkone - husgjerning Feiring n s Kirkebygden Brodshaug (5 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Jens Steffensen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Anne Marie Olsdatter k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s 003 Nelly Jensdatter k ug b d Datter Feiring n s 004 Ole Jensen m ug b s Søn Feiring n s 005 Frits Jensen m ug b s Søn Feiring n s 006 Markus Jensen m ug b s Søn Feiring n s 007 Hilda Jensdatter k ug b d Datter Feiring n s 008 Gullik Andersen m ug mt b - s Skogsarbeider Feiring n s Sedvanleg bustad: Krabymoen ø Toten Kirkebygden Almerli 16 1, 2 9 (5 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Karl Johan Olsen Almerli m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Anne Marie Davidsdatter k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s Almerli 003 Ole Karlsen Almerli m ug b s Søn Feiring n s 004 Gustav Daniel Karlsen m ug b s Søn Feiring n s Almerli 005 Lina Marie Karlsdatter k ug b d Datter Feiring n s Almerli 006 Ole Gudbrandsen Almerli m e b fader Føderaadsmand Feiring n s 007 Gusta Berntsdatter Stensjøen k ug b tj Tjenestepike ø Toten n s 008 Nils Olsen m ug b bror Rentenist Feiring n s 009 Maren Larsdatter Stensjøen k e mt b hm Gaardbr.ske - forpagter Feiring n s Sedvanleg bustad: Stensjø ø Toten Kirkebygden Almerli (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 David Eriksen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s 002 Marie Evensdatter k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s Kirkebygden Almerli (og Haukaasen) 16 8, 6 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Laurits Hansen m g b hf Bruker eiendom Feiring n s skogsarbeide 002 Martine Hansdatter k g b hm Gaarbr & arbeiderkone Feiring n s 003 Halvor Lauritsen m ug b s Søn - skogsarbeide Feiring n s 004 Marie Hansdatter k g b sønnekone Sønnekone - husstel v. Toten n s 005 Laura Hansdatter k ug b barnebarn Sønnedatter Feiring n s 006 Helge Hansen m ug b barnebarn Sønnesøn Feiring n s Kirkebygden Røise (Haug) (4 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Hagbart Jensen m g b hf Gaardbr - selveier Feiring n s skogsarbeide 002 Maren Larsdatter k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s 003 Jørgen Hagbartsen m ug b s Søn - skogsarbeide Feiring n s 004 Lars Hagbartsen m ug b s Søn Feiring n s 005 Paul O. Braaten m ug mt fl Skogsfuldmægtig Eidsvold n s Sedvanleg bustad: Eidsvold Folketeljinga Kirkebygden Røise* 17 2, 3 9 (6 m, 3 k) (6 m, 2 k) 001 Halvor Davidsen Røise m g b hf Gaardbr - forpagter Feiring n s Merknad: 1 etage 002 Anne Olsdatter Røise k g b hm Gaardbr.kone Feiring n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1428 Askvold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0239 Hurdalen Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer