Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0235 Ullensaker Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 863 (kvinner: 423, menn: 440) Bustader i kretsen: 151 Krets: 001 Aareppen Prestegjeld: Ullensaker Herred/by: Ullensaker Aareppen Ihle søndre 25 1, 2 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) Merknad: Aareppen 001 Kristian Olsen m g b hf gardbruger Ullensakern s 002 Berte Marie Andersen k g b hm huslige jøremaal Fet n s 003 Olaf Kristiansen m ug b s barn Ullensakern s 004 August Bernhard Kristiansen* m ug b s barn Ullensakern s 005 Karl Kristiansen m ug b s barn Ullensakern s 006 Dorthea Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 007 Borghild Marie Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 008 Ole Jakob Olsen m ug b fl jordbruksarbeide Ullensakern s Aareppen Ihle søndre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Karl Olsen m g b hf gaardbruger Fet n s 002 Maren Johansen k g b hm huslig gjerning Fet n s 003 Johan Karlsen m ug b s sagarbeider Skesmo n s 004 Kristian Karlsen m ug b s gaardsarbeider Ullensakern s 005 Ole Karlsen m ug b s gaardsarbeider Ullensakern s 006 Borghild Karlsen k ug b d husjerning Ullensakern s Aareppen Ihle søndre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Julius Kristiansen m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Hilda Olsen k g b hm huslige gjøremaal Sørum n s 003 Kristian Juliussen m ug b s jordarbeider Ullensakern s 004 Dorthea Juliusen k ug b d barn Ullensakern s 005 Lina Juliusen k ug b d barn Ullensakern s 006 Ivar Juliusen m ug b s barn Ullensakern s 007 Knut Juliusen m ug b s barn Ullensakern s 008 Ingeborg Juliusen k ug b d barn Ullensakern s Aareppen Ihle sønre (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Hans Olsen m g b hf gaardbruger Ullensakern 002 Sina Pedersen k g b hm huslige gjøremaal Ullensakern 003 Johannes Hansen m ug b s s Ullensakern 004 Johan Olsen m ug b tjener jordbrugsarbeider Ullensakern s 005 Astrid Hansen k ug b tjenestepige huslige jøremaal Ullensakern 006 Knut Ihle m ug b el organist Ullensakern s Aareppen Ihle nordre (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Marie Hansen k e b hm gaarbrugerenke Sørum n s 002 Hans Kristoffersen m ug b s gaardbruger Ullensakern s 003 Mathea Kristoffersen k ug b d huslige jøremaal Ullensakern s 004 Lina Kristoffersen k ug b d huslige jøremaal Ullensakern s Aareppen Ihle nordre (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Jakobsen m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Dorthea Larsen k g b hm huslige jørmaal Ullensakern s 003 Johan Hansen m ug b s skoleelev Ullensakern s 004 Karl Hansen m ug b s gaarsarbeider Ullensakern s 005 Marie Hansen k ug b d huslige jøremaal Ullensakern s 006 Jørdis Sørli k ug b d d Kristianian s 007 Helge Sørli m ug b s s Ullensakern s Aareppen Ihle nordre 26 1, 3, 6 15 (5 m, 10 k) 15 (5 m, 10 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0235 Ullensaker 001 Martin Larsen m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Ovide Amunsen k g b hm huslig jøremaal Sørum n s 003 Marie Ihle k ug b d huslig jøremaal Ullensakern s 004 Anna Ihle k ug b d huslig jøremaal Ullensakern s 005 Lars Ihle m ug b s Ullensakern s 006 Dagni Ihle k ug b d barn Ullensakern s 007 Olga Ihle k ug b d barn Ullensakern s 008 Gunda Ihle k ug b d barn Ullensakern s 009 Inga Ihle k ug b d barn Ullensakern s 010 Ragna Ihle k ug b d barn Ullensakern s 011 Laura Ihle k ug b d barn Ullensakern s 012 Kristian Ihle m ug b s barn Ullensakern s 013 Lars Olsen m e b fl føderaadsmand Ullensakern s 014 Ingeborg Olsen k e b fl inderst lever av privat Ullensakern s understøttelse 015 Ole Brataas m ug b tjener gaardsarbeider Beitstaden s Merknad: drengestubygningen Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Kroksrud 27 1, 2, 3 8 (4 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Gustav Enger m g b hf gaardbruger Sketsmo n s 002 Maren Enger k g b hm huslige jøremaal Rønes n s 003 Anna Enger k ug b d barn Kristianian s 004 Hans Enger m ug b s barn Kristianian s 005 Solvei Enger k ug b d barn Kristianian s 006 Sigur Hansen m ug b tj gaardsarbeider Aas n s 007 Tora Hansen k ug b tj huslige jøremaal Aas n s 008 Karl Johansen m ug b kvægrøgter kvægrøgter Mos n Trusamf.: center Merknad: drengestubygningen Aareppen Bjerk (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Karl Andersen m g b hf jordbruger og dagarbeider Nes n s Romerike 002 Gunda Eliasen k g b hm huslig jerning Ullensakern s 003 Hans Karlsen m ug b s barn Ullensakern s 004 Elida Karlsen k ug b d barn Fet n s 005 Kolbjørn Karlsen m ug b s barn Ullensakern s 006 Gudrun Karlsen k ug b d barn Ullensakern s 007 Kaare Karlsen m ug b s barn Ullensakern s 008 Valborg Karlsen k ug b d barn Ullensakern s Aareppen Skovholt (3 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Arnt Olsen m g f hf anlægsarbeider Odalen n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Janna Ziener k g b hm husjerning Ullensakern s 003 Anna Olsen k ug b d barn Ullensakern s 004 Olaf Olsen m ug b s barn Sørum n s 005 Karen Olsen k ug b d barn Sørum n s 006 Aksel Olsen m ug b s barn Ullensakern s 007 Ole Torsensen m e b el dagarbeider sør Odalen n s Aareppen Gotland (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Kristine Nilsen k e b hm husjerning Ullensakern s Aareppen Skovly (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Herman Andresen m g b hf skreddersvend S Sverige n 002 Anna Andresen k g b hm huslig jøremaal Kristianian s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Hans Andresen m e b tilhørende familien Trøgstad n s Aareppen Isingrud (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Nilsen m g b hf jordbruger Sørum n s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania!! 002 Dorthea Olsen k g b hm husstel Sørum n s 003 Olaf Nilsen m ug b s jordbrugsarbeide Ullensakern s 004 Georg Nilsen m ug b s s Ullensakern s Aareppen Isingerud 24 2, 5 7 (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Fredrik Finsen m e b hf jordbruger Ullensakern s 002 Fin Finsen m ug b s jordbrugarbeider Ullensakern s 003 Hanna Finsen k ug b d huslig jerning Ullensakern s 004 Marie Finsen k ug b d barn Ullensakern s 005 Olga Finsen k ug b d barn Ullensakern s 006 Oskar Finsen m ug b s barn Ullensakern s 007 Johanne Jakobsen k g b fl kaarkone huslig jerning Ullensakern s Aareppen Isingerud (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Olaves Larsen m g b hf gaardbruger Kristianian s 002 Berthea Amunsen k g b hm huslige jøremaal Vinger n s 003 Hjalmar Larsen m ug b s jordarbeider Ullensakern s 004 Anne Hansen k e b fl kaarenke Gjerderumn s Aareppen Isingerud (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Martin Farseg m g b hf gaardbruger Sketsmo n s 002 Katrine Hermansen k g b hm huslig jerning Selje n s 003 Astri Martinsen k ug b d Ullensakern s 004 Johanne Hermansen k e b fl jordarbeider Norfjoreidn s 005 Andreas Hansen m e b fl Kaarmand Skedsmon s 006 Bernt Hermansen m ug b fl Tjener Selje n s Aareppen Myrvang (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Hans Olsen m g b hf maler S og jordbruger Ullensakern s 002 Hanssine Olsen k g b hm husjerning Næs n s romerike 003 Berta Kristiansen k ug b fl husjerning Sørum n s Aareppen Skibak (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Johan Kristiansen m g b hf sagmester og jordbruger Næs n s romerike 002 Karen Kristiansen k g b hm huslige jøremaal søndre n s Odalen 003 Gunhild Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 004 Ingeborg Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 005 Sisilie Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 006 Ragnil Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 007 Johan Kristiansen m ug b s barn Ullensakern s 008 Bjarne Kristiansen m ug b s barn Ullensakern s 009 Sigrid Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s Aareppen Moe (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Johan Bakke m g b hf smedmester S Ullensakern s 002 Anna Bakke k g b hm huslige jøremaal Ullensakern s 003 Leif Bakke m ug b s s Ullensakern s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0235 Ullensaker 004 Jørdis Bakke k ug b d d Ullensakern s 005 Toval Hansen m ug b tj smedsvend Kristianian s 006 Albert Arnesen m ug b tj smedlærling Grue n s Aareppen Krogsrud (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Larsen m ug b hf jordbruger og skomager Ullensakern s 002 Martin Larsen m ug b fl jordarbeider Ullensakern s 003 Antonius Larsen m ug b fl lever af kapital Ullensakern s 004 Maren Larsen k ug b fl huslige jøremaal Ullensakern s Aareppen Sjelmerud (5 m, 7 k) 12 (5 m, 7 k) Aslak Skøien m g b hf gaardbruger Næs n s romerike 002 Lina Skøien k g b hm gaardmanskone Sketsmo n s 003 Alexander Skøien m ug b s jordbruksarbeider Sketsmo n s 004 Martin Skøien m ug b s jordbruksarbeider Sørum n s 005 Anna Skøien k ug b d barn Sørum n s 006 Peder Skøien m ug b s barn Sørum n s 007 Borghild Skøien k ug b d barn Ullensakern s 008 Aslak Skøien m ug b s barn Ullensakern s 009 Asta Skøien k ug b d barn Ullensakern s 010 Nora Skøien k ug b d barn Ullensakern s 011 Agnis Skøien k ug b d barn Ullensakern s 012 Elen Martinsen k ug b fl husjerning Sketsmo n s Aareppen Brotnov (12 m, 10 k) 18 (9 m, 9 k) Merknad: E: Bostedet har to tellingslister 22a og 22b. 001 Olaf Hilton m g b hf gaardbruger Ullensakern s Side 14 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1883 Flytta attende til Noreg: 1885 Bustad i Noreg før utflytting: Ullensaker Siste bustad i Amerika: Sakkaro Stilling i Amerika: handelsbekjent Merknad: 002 Sine Hilton k g b hm gaardkone Sketsmo n s 003 Astrid Hilton k ug b d huslig jerning Ullensakern s 004 Jørdis Hilton* k ug b d barn Ullensakern s 005 Ivar Hilton* m ug b s barn Ullensakern s 006 Kaare Hilton* m ug b s barn Ullensakern s 007 Bjarne Hilton* m ug b s barn Ullensakern s 008 Martha Streif?? k e b fl føderaadskone Fet n s 009 Selma Pedersen k ug b fl huslige jøremaal Sketsmo n s 010 Kristine Ingebretsen k e mt b kokkekone Enebak n s Sedvanleg bustad: Lillestrøm 011 Borghild Pedersen k ug b tj tjenestepige Enebak n s 012 Anna Ulrikssen k ug b tj tjenestepige Sørum n s 013 Minna Lavstad k ug b tj tjenetepige Gjerderumn s 014 Torlæif Johansen m ug b s Ullensakern s 015 Helga Flindrum k ug b tj huslærerinde Ullensakern s 016 Hans Hansen m g mt el marsinist Træskemask Odalen n s Sedvanleg bustad: Gjerdrum 017 Kristian Kristoffersen m g mt el arbeider ved maskin Gjerderumn s Sedvanleg bustad: Gjerdrum 018 Johan Martinsen m ug b tj kvægrøgter Fet n s 019 Hans Martinsen m ug b tj tjenestegut Ullensakern s 020 Karl Simensen m ug b tj gaararbeider Sørum n s 021 Martin Flindrum m ug b tj tjenestegut Ullensakern s 022 Albert Olsen m ug mt el jordarbeider Sørum n s Sedvanleg bustad: Sørum Aareppen Brotnovmoen (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Digitalarkivet - Arkivverket

15 001 Ingval Solberg m g b hf husmand øvre n s Eker 002 Marie Solberg k g b hm husmanskone Grue n s 003 Anna Solberg k ug b d barn Ullensakern s 004 Lilli Solberg k ug b d barn Ullensakern s 005 Gunnar Solberg m ug b s barn Ullensakern s 006 Gulborg Solberg k ug b d barn Ullensakern s 007 Peder Matisen m g b hf husmand Sværige n s 008 Anna Matisen k g b hm husmanskone Grue n s 009 Inga Matisen k ug b d d Ullensakern s 010 Marit Danielsen k e b tj offentlig understøttelse Grue n s 011 Sverre Kristiansen m ug b fl offentlig understøttelse Ullensakern s Aareppen Brotnovbakken (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Anders Kristiansen m g b hf mallersvend Romedal n s 002 Karoline Kristiansen k g b hm kone Sverrige n s 003 Inger Kristiansen k e b hm egne midler Romedal n s 004 Kristine Kristiansen k ug b d husholder Ullensakern s 005 Otto Kristiansen m ug b s malersvend Ullensakern s Aareppen Kløften (1 m, 8 k) (1 m, 8 k) 001 Martin Grøndal m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Marie Grøndal k g b hm gaardmanskone Næs n s romerike 003 Margit Grøndal k ug b d d Sørum n s 004 Anna Grøndal k ug b d d Sørum n s 005 Marie Bakke k ug b tj tjenestepige Ullensakern s 006 Kristine Svensen k g b fl Fattigv. n Sjukdom: s 007 Lovise Berg k g b fl Fattigv. n s Sjukdom: s 008 Anne Olsen k ug b fl Fattigv. n s Sjukdom: s 009 Fredrikke Jørgensen k ug b fl Fattigv. n s Sjukdom: s Aareppen Vestvold (6 m, 4 k) 11 (6 m, 5 k) Berte Asper k e b hm gaardbrugerenke Sørum n s 002 Alfred Asper m ug b s jordbrugsarbeider Sørum n s 003 Laurits Kristiansen m g b fl forhv. gaardbruger Ullensakern s 004 Magna Kristiansen k g b hm husjerning Sørum n s 005 Marie Kristiansen k ug f d husjerning Ullensakern s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Kaare Kristiansen m ug b s skoleelev Ullensakern s 007 Ingrid Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 008 Karl Kristiansen m ug b s barn Sørum n s 009 Borghild Kristiansen k ug b d barn Ullensakern s 010 Sverre Kristiansen m ug b s barn Ullensakern s 011 Olaf Kristiansen m ug b s barn Ullensakern s Aareppen Hilton søndre (0 m, 1 k) (0 m, 1 k) 001 Hågine Haagensen k ug b hm væverske Ullensakern s Aareppen Krybelsborg (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Hans Hansen m g b hf husmand Ullensakern s 002 Eline Hansen k g b hm husmanskone Ringsakern s 003 Bernhard Hansen m ug b s s Ullensakern s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0235 Ullensaker 004 Olaug Olsen k ug b fl Fors. Stationsbetjent Ullensakern s Aareppen Hilton (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Karl Hansen m ug f hf gaardbruger og Ullensakern s dagarbeider Sannsynleg opphaldstad: Saaheim 002 Inga Hansen k f b fl husholder Ullensakern s 003 Ræidar Engebretsen m ug b s barn Ullensakern s 004 Margit Engebretsen k ug b d barn Ullensakern s 005 Ingrid Engebretsen k ug b d barn Lillestrømn s 006 Paul Engebretsen m ug b s barn Lillestrømn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Hilton søndre (5 m, 3 k) 1 8 (5 m, 3 k) 001 Karl Hansen m e b hf gaardbruger Ullensakern s Merknad: Hovedbygningen 002 Hedvig Hansen k ug b d husjerning Ullensakern s 003 Nora Hansen k ug b d husjerning Ullensakern s 004 Duval Hansen m ug b s jordbrugsarbeide Ullensakern s 005 Sigur Hansen m ug b s jordbrugsarbeide Ullensakern s 006 Hans Larsen m g b tj hesterøgter Nannestadn s Merknad: Drengestubygningen 007 Gulbran Evensen m ug b tj kvægrøgter Furnes n s 008 Gudrun Olsen k ug b tj tjenestepige Odalen n s Aareppen Hilton nordre 18 5, 6 10 (4 m, 6 k) 9 (3 m, 6 k) Gulbrand Olsen m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Matilde Hendriksen k g b hm gaardmanskone Vinger n s 003 Olga Gulbransen k ug b d barn Ullensakern s 004 Anne Gulbransen k ug b d barn Ullensakern s 005 Hanna Gulbransen k ug b d barn Ullensakern s 006 Ingeborg Gulbransen k ug b d barn Ullensakern s 007 Hans Hansen m e b tj gaardsarbeider Gjerderumn s 008 Gunnar Nøstgaard m ug b el urmager svend offentlig Lesje n s understøttelse Merknad: E: Fødselsdato påført seinare Sjukdom: s 009 Marie Iversen k e b fl kårkone Ullensakern s 010 Albert Olsen m ug mt fl jernbanemand Hønefos n s Sedvanleg bustad: Hønefoss Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Hilton nordre 18 1, 4 4 (3 m, 1 k) 1 4 (3 m, 1 k) 001 Karl Jakobsen m ug b hf gaardbruger Ullensakern s Merknad: Hovedbygningen 002 Tonje Kvastad k ug b tj husholder Holdt n s 003 Olaf Antonsen m ug b tj jordbrugsarbeider Sketsmo n s Merknad: Drengestubygningen 004 Kristian Pedersen m ug b tj kvægrøgter Fet n s Aareppen Transenstuen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Anne Borgersen k e b hm gaarbrugerenke Ullensakern s 002 Kristian Havarsen m ug b s jordbrugsarbeider Ullensakern s Aareppen Tveiter (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Anne Ruud k e b hm gaardbrugerenke Høland n s 002 Tora Ruud k ug b d barn Ullensakern s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 003 Anna Ruud k ug b d barn Ullensakern s 004 Ole Ruud m ug b s barn Ullensakern s 005 Anton Ruud m ug b s barn Ullensakern s 006 Oskar Halvorsen m ug b tj jordbrugsarbeider Hølan n s Aareppen Tveiter (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Søren Kristoffersen m g b hf jordbrugsarbeider Ullensakern s 002 Allette Gulbransen k g b hm husjerning Næs n s Romerike Aareppen Tveiter (3 m, 2 k) (3 m, 3 k) 001 Ludvig Jørgensen Rognstad m g b hf gaardbruger Hurdalenn s 002 Oline Jørgensen Rognstad k g f hm gaardmanskone Nannestadn s Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 003 Ole Rognstad m ug b s jordbrugsarbeider Hadelandn s 004 Karl Rognstad m ug b s jordbrugsarbeider Hurdalenn s 005 Ella Rognstad k ug b d huslig jerning Hurdalenn s 006 Klara Rognstad k ug b d huslig jerning Hurdalenn s Aareppen Tveiter 17 2, 3 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Nils Brustad m g b hf gaardbruger Nannestadn s 002 Albertine Brustad k g b hm gaarbrugerkone Lillestrømn s 003 Lars Brustad m ug b s s Kristianian s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Tveiter (4 m, 2 k) 1 5 (3 m, 2 k) 001 Ole Hansen m ug b hf gaardbruger Ullensakern s Merknad: Hovedbygningen 002 Marte Tveiter k e b fl gaardbrugerenke Sverige n s 003 Frolich Bentsen m g b fl lanhandler Hatfjeldalen n s 004 Karen Bentsen k g b fl lanhandlerkone Ullensakern s 005 J. Jessen Madssen m ug mt b kontrolasistent Danmark s Statsb.: Dansk Sedvanleg bustad: Sørum 006 Magnus Hansen m ug b tj gaardsarbeider Kristianian s Merknad: Drengestubygningen Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Sørmo (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Johan Julsrud m g b hf amtsdyrlæge Eidsvold n s Merknad: Hovedbygningen 002 Olaug Julsrud k g b hm huslige jøremaal Næs n s romerike 003 Aage Julsrud m ug b s s Ullensakern s 004 Brynjulf Julsrud m ug b s s Ullensakern s 005 Helga Henang k ug b fl huslige jøremaal Næs n s romerike 006 Ingeborg Halvorsen k ug b tj tjenestepige Grue n s 007 Oskar Lauritssen m ug b tj tjenestegut Sørum n s Merknad: drengestubygningen Aareppen Aanerud østre 17 9, 10 7 (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Anton Jakobsen m g b hf gaarbruger og skomagerm Ullensakern s S 002 Karoline Johansen k g b hm gaardbrugerkone Sørum n s 003 Ivar Jakobsen m ug b s jordbrugsarbeider Ullensakern s 004 Olaf Jakobsen m ug b s barn Ullensakern s 005 Arne Jakobsen m ug b s barn Ullensakern s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0235 Ullensaker 006 Johan Jakobsen m ug b s barn Ullensakern s 007 Erling Jakobsen m ug b s barn Ullensakern s Aareppen Tveiterkorset (4 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Karl Simensen m g b hf tømmerman S og Ullensakern s gaardbruger 002 Martine Simensen k g b hm husjerning Fet n s 003 Fredrik Simensen m ug b s smedlærling Sørum n s 004 Simon Simensen m ug b s tømmermandslærling Sørum n s 005 Oskar Simensen m ug b s s Sørum n s Aareppen Norum (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Edvart Martinsen m g b hf jordbrugsarbeider Næs n s romerike 002 Anne Martinsen k g b hm husjerning Næs n s romerike 003 Ivar Martinsen m ug b s jordbrugsarbeider Ullensakern s 004 Anna Martinsen k ug b d barn Ullensakern s 005 Kristian Martinsen m ug b s barn Ullensakern s 006 Olga Martinsen k ug b d barn Ullensakern s Aareppen Tveiterengen (2 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Johan Holmberg m g f hf anlægsarbeider Sverige s Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Saaheim 002 Lina Holmberg k g b hm husjerning og søm Gjerderumn s 003 Astrid Holmberg k ug b d barn Ullensakern s 004 Jenni Holmberg k ug b d barn Ullensakern s 005 Leif Holmberg m ug b s barn Ullensakern s 006 Kristian Jensen m ug f el snekkersvend Gjerderumn s Sannsynleg opphaldstad: Sørum 007 Minda Olsen k ug b hm (el) tjenestepige Odalen n s 008 Helge Haagensen m ug b s søn Ullensakern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Averstad (3 m, 4 k) 1 8 (4 m, 4 k) 001 Knudt Averstad m g f hf gaardbruger Ullensakern s Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Lydia Averstad k g b hm gaardbrugerkone Sørum n s 003 Liv Averstad k ug b d d Ullensakern s 004 Anna Martinsen k ug b tj tjenestepige Ullensakern s 005 Laurits Gulbransen m g b tj kvægrøgter Eidsvold n s Merknad: Drengestubygningen 006 Gunda Gulbransen k g b hm huslig jerning Kristianian s 007 Leif Gulbransen m ug b s østre n s Aker 008 Jens Larsen m ug b tj gaardsarbeider Gjerderumn s Merknad: Hh. N Aareppen Solbakken av Averstad (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Gulbran Olsen m g b hf husmand Næs n s romerike 002 Marie Olsen k g b hm husmanskone Stange n s Aareppen Segarud (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Sigvart Olsen m g b hf selveier og jordbrugsab Næs n s romerike 002 Anna Olsen k g b hm husjerning Sværige n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 003 Johan Olsen m ug b s s Ullensakern s 004 Olga Olsen k ug b d d Ullensakern s 005 Laura Olsen k ug b d d Ullensakern s Aareppen Sjinnerud av Olstad (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Marie Amunsen k e b hm husjerning Husmandsenke Næs n s romerike 002 Anton Jakobsen m ug b fl Fors. Lagerarb Kristianian s Aareppen Melvold (3 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Olaf Halvorsen m g f hf jordbruger og møller Næs n s romerike Sannsynleg opphaldstad: Gjerdrum 002 Karen Halvorsen k g b hm husjerning Ullensakern s 003 Anna Halvorsen k ug b d d Ullensakern s 004 Hans Halvorsen m ug b s s Ullensakern s 005 Einar Larsen m ug b fl ofentlig understøttelse Kristianian s 006 Olaves Halvorsen m e b fl teglverksarbeider Eidsvold n s Aareppen Myrvold (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Gunerius Larsen m g b hf gaardbruger og postbud Ullensakern s 002 Olava Larsen k g b hm huslige jøremaal Elverum n s 003 Gunhild Larsen k ug b d barn Ullensakern s 004 Georg Larsen m ug b s barn Ullensakern s 005 Sigur Larsen m ug b s barn Ullensakern s 006 Ingvar Larsen m ug b s barn Ullensakern s 007 Olaf Larsen m ug b s barn Ullensakern s Aareppen Siggerud (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Anton Olsen m g b hf gaardbruger Næs n s romerike 002 Matilde Olsen k g b hm gaardmanskone Sverige n s 003 Einar Karlsen m ug b fl gaardsarbeide nordre Odalen n s Aareppen Olstadkorsit (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Hans Nilsen m e b hf lever av kapital Ullensakern s 002 Marie Hansen k e b el privat unnerstøttelse Sørum n s Aareppen Rosenlund 15 5 (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Johannes Gadhan m g f hf opsynsmand amtets Sverige n s veianlæg Sannsynleg opphaldstad: Næs romerike 002 Marie Gadhan k g b hm husjerning Sverige n s 003 Sofie Gadhan k ug b d husjerning Hurdalenn s 004 Sigrid Gadhan k ug b d husjerning Hurdalenn s 005 Sverre Gadhan m ug b s jordbrugsarbeider Hurdalenn s 006 Ragnar Gadhan m ug b s s Kristianian s Aareppen Olstadkorset (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ingebret Linde m g b hf gaardbruger Vik n s Sogn 002 Bertha Linde k g b hm gaardmanskone Leikangern s 003 Karl Linde m ug b s jordbrugsarbeide Vik Sogn n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0235 Ullensaker 004 Einar Linde m ug b s jordbrugsarbeide Ullensakern s 005 Gudrun Linde k ug b d husjerning Ullensakern s 006 Hans Kristiansen m ug b tj kvægrøgter Høland n s Aareppen Olstad nedre 14 1, 2, 8 11 (6 m, 5 k) 11 (6 m, 5 k) Ole Frevig m g b hf gaardbruger Voss n s 002 Kari Frevig k g b hm gaarmanskone Ladvik n s 003 Peder Frevig m ug b s gaardsarbeide Ladvik n s 004 Anna Frevig k ug b d husjerning Ullensakern s 005 Halfdan Frevig m ug b s barn Ullensakern s 006 Kari Frevig k ug b d barn Ullensakern s 007 Olga Frevig k ug b d barn Ullensakern s 008 Harald Frevig m ug b s barn Ullensakern s 009 Torval Frevig m ug b s barn Ullensakern s 010 Svanhild Frevig k ug b d barn Ullensakern s 011 Sigur Frevig m ug b s barn Ullensakern s Aareppen Olstad nedre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Ole Aven m g b hf gaardbruger Ladvig n s 002 Bertine Aven k g b hm gaardmanskone Ladvig n s 003 Mons Aven m ug b s s Bergen n s 004 Astrid Frevig k ug b fl Fors. gbr Ullensakern s Aareppen Olstad østre (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Sigur Andersen m ug b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Konstanse Hansen k ug b tj husholderske Lenvikenn s 003 Albert Andersen m e b fl kaarmand Næs n s Romerike Aareppen Birkely af Olstad (1 m, 4 k) (1 m, 4 k) 001 Gustav Pettersen m g b hf verksmester ved Mo i n s Hovedjernbanen Ranen 002 Anna Pettersen k g b hm husmoder Oteram?? n s Alten 003 Bergliot Pettersen k ug b d barn Stenkjær n s 004 Astrid Pettersen k ug b d barn Tronjem n s 005 Anna Lauritssen k ug b tj tjnestepige Ullensakern s Aareppen Holum østre og vestre 12, 13 2, 3 9 (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Laurits Gulbransen m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Hanna Hansen k g b hm gaardmanskone Ullensakern s 003 Gulbrand Lauritssen m ug b s jordbrugsarbeide Ullensakern s 004 Anna Lauritssen k ug b d husjerning Ullensakern s 005 Sigrid Lauritssen k ug b d d Ullensakern s 006 Hans Lauritssen m ug b s s Ullensakern s 007 Marie Lauritssen k ug b d d Ullensakern s 008 Laura Lauritssen k ug b d d Ullensakern s 009 Hermmane Matisen k ug b tj tjenestepige Grue Prgj. n s Aareppen Ladderud (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Peder Monsen m e b hf gaarsbestyrer Ullensakern s 002 Karoline Kristensen k e b tj husbestyrerinde Ullensakern s 003 Kristian Haagensen m ug b tj gaardsarbeide Ullensakern s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Aareppen Olstadløkken (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Laurits Olsen m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Anne Olsen k g b hm gaardmanskone Nannestadn s 003 Ole Olsen m ug b s jordbrugsarbeider Ullensakern s 004 Peder Pedersen m ug b fl offentlig understøttet Ullensakern s 005 Karen Martinsen k ug b fl offentlig understøttet Ullensakern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Holum 11, 12, 13 2, 4, 1 7 (4 m, 3 k) 1 7 (4 m, 3 k) 001 Ole Hansen m g b hf gaardbruger Ullensakern s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1882 Flytta attende til Noreg: 1885 Bustad i Noreg før utflytting: Ullensaker Siste bustad i Amerika: Viskonnsin Stilling i Amerika: sagbrugsarbeider Merknad: 002 Anna Jensen k g b hm gaardmanskone Ullensakern s 003 Reidar Hansen m ug b s barn Ullensakern s 004 Gudrun Hansen k ug b d barn Ullensakern s 005 Kristoffer Hansen m ug b s barn Ullensakern s 006 Laura Hansen k ug b d barn Ullensakern s 007 Karl Fredriksen m ug b tj kvægrøgter Odalen n s Merknad: Drengestubygningen Aareppen Holum vestre (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Lars Grønsberg m g b hf gaardbruger Vik n s Sogn 002 Karen Grønsberg k g b hm gaardmanskone Vik n s Sogn 003 Jenny Grønsberg k ug b d barn Ullensakern s 004 Anna Grønsberg k ug b d barn Ullensakern s 005 Ragna Grønsberg k ug b d barn Ullensakern s 006 Sigurd Grønsberg m ug b s barn Ullensakern s 007 Olaf Grønsberg m ug b s barn Ullensakern s 008 Helga Grønsberg k ug b d barn Ullensakern s 009 Laura Grønsberg k ug b d barn Ullensakern s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Holum nordre og vestre 11, 12 1, 2 8 (2 m, 6 k) 1 8 (2 m, 6 k) 001 Bernhard Laaverud m g b hf gaardbruger Nannestadn s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Nannestad Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: forsjellige stillinger Merknad: 002 Marie Laaverud k g b hm gaardmanskone Gjerderumn s 003 Alise Laaverud k ug b d d Ullensakern s 004 Anna Kogstad k ug b tj tjenestepige Gjerderumn s 005 Anne Haugsten k f b fl privat understøttelse Fors. Rakkestadn s gbr 006 Torborg Lansaas k ug b fl offentlig understøttelse Tvedestrandn s 007 Gerda Bang k ug b fl privat understøttelse Fors. Mos n s Kjøbmand 008 Haakon Hansen m ug b tj jordbruksarbeider Løiten n s Merknad: Drengestubygningen Aareppen Ruud (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Hans Habberstad m g b hf gaardbruger Eidsvold n s 002 Helga Habberstad k g b hm gaardmanskone Eidsvold n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0235 Ullensaker 003 Anton Habberstad m ug b s barn Eidsvold n s 004 Ingval Habberstad m ug b s barn Eidsvold n s 005 Otto Habberstad m ug b s barn Sauherredn s 006 Harald Habberstad m ug b s barn Ullensakern s 007 Hanna Amunsen k ug b tj tjenestepige søndre Fron n s Aareppen Hagan av Rud (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ole Engebretsen m g b hf husmand nordre n s Odalen 002 Thea Jonsen k g b hm husmanskone Næs n s romerike 003 Gudrun Engebretsen k ug b d d Næs n s romerike 004 Marget Engebretsen k ug b d d Næs romerike n s Aareppen Holumshaugen (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Arne Hansen m g b hf gaardbruger Ringsakern s 002 Hilda Hansen k g b hm gaarmanskone Ullensakern s Aareppen Udmunstuen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Kistian!! Hekleberg m g b hf gaardbruger Røken n s 002 Johanne Hekleberg k g b hm gaardmanskone Hof n Solør 003 Maren Hekleberg k ug b d d Ullensakern s Aareppen Holumsengen (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Hans Olsen Sten m g b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Lina Larsen k g b hm gaardmanskone Ullensakern s 003 Erling Sten m ug b s gaardsarbeide Ullensakern s 004 Marie Sten k ug b d husjerning Ullensakern s 005 Johannes Sten m ug b s gaardsarbeide Ullensakern s 006 Oskar Sten m ug b s barn Ullensakern s 007 Anna Sten k ug b d barn Ullensakern s 008 Anette Johannesen k ug b fl offentlig understøttelse Kristianian s Aareppen Holumsengen (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Olof Nilson m g f hf gaardbruger og Sverige s jordbrugsarbeide Statsb.: Svensk Sannsynleg opphaldstad: Sverge 002 Allette Nilson k g b hm gaarmanskone Ullensakern s 003 Nils Nilson m ug b s s Ullensakern s 004 Kristine Nilsen k ug b fl kjolesøm Sverige s Aareppen Lystadbakken (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Ole Olsen m g b hf gaardbruger Sørum n s 002 Augusta Jakobsen k g b hm gaardmanskone Nannestadn s 003 Henry Hansen m ug b fl offentlig understøttelse Kristianian s 004 Ole Paulsen m e b fl offentlig understøttelse Sørum n s Aareppen Bogstadbraaten (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Martin Martinsen m g b hf gaardbruger og jordbruger Næs n s romerike 002 Hanna Martinsen k g b hm husstel Ullensakern s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 003 Kristian Martinsen m ug b s barn Ullensakern s 004 Helge Martinsen m ug b s barn Ullensakern s 005 Marget Martinsen k ug b d barn Ullensakern s 006 Bergliot Martinsen k ug b d barn Ullensakern s 007 Karen Engebretsen k e b fl privat understøttelse Sørum n s Aareppen Linnerud av Holum (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Martin Johansen m g b hf gaardbruger og skomager Ullensakern s S 002 Berte Gulbransen k g b hm husjerning Ullensakern s 003 Gudrun Martinsen k ug b d husjerning Ullensakern s Aareppen Holumshagen (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Amund Johansen m e b hf gaardbruger og skomager Ullensakern s S 002 Hans Gulbransen m g b fl skomager og jordarbeider Gjerderumn s 003 Anne Hansen k g b fl husjerning Sørum n s 004 Karen Hansen k ug b d barn Ullensakern s 005 Kristoffer Hansen m ug b s barn Ullensakern s 006 Ole Hansen m ug b s barn Ullensakern s 007 Paul Hansen m ug b s barn Ullensakern s Aareppen Sjulsrud av Stanger 34 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Svensen m g b hf baneforman østre n s Aker 002 Helene Svensen k g b hm huslige jøremaal østre n s Aker 003 Olaf Svensen m ug b s telegrafist østre n s Aker 004 Helga Svensen k ug b d huslige jøremaal østre n s Aker 005 Einar Svensen m ug b s barn østre n s Aker 006 Signe Svensen k ug b d barn østre n s Aker 007 Johan Svensen m ug b s barn Ullensakern s 008 Hans Hønen m ug b el baneformand Sketsmo n s Aareppen Granlund (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Jakob Amunsen m g b hf gaardbruger og skomager Ullensakern s S 002 Marie Sørensen k g b hm huslig jøremaal Blaker n s 003 Kristian Jakobsen m ug b s jernbanearbeider Ullensakern s 004 Elise Jakobsen k ug b d d Ullensakern s 005 Johan Jakobsen m ug b s s Ullensakern s Aareppen Furulund av Stanger (0 m, 2 k) (0 m, 2 k) 001 Marie Hansen k ug b hm dagarbeiderske Ullensakern s 002 Margit Olsen k ug b fl privat understøttelse Kristianian s Folketeljinga Aareppen Stanger meieri (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Søren Undelstvedt m g b hf landhandler Stokke n s 002 Ingebjørg Undelstvedt k g b hm lærerinde Nore n s 003 Anna Undelstvedt k ug b d barn Nore n s 004 Marget Undelstvedt k ug b d barn Ullensakern s 005 Hildbjarg Undelstvedt m ug b s barn Ullensakern s 006 Sveinung Undelstvedt m ug b s barn Ullensakern s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0235 Ullensaker 007 Signe Amunsen k ug b tj tjenestepike Ullensakern s 008 Anton Haug m ug b el Meieribestyrer Røken n s 009 Hilda Ask k ug b el Meierske Gjerderumn s Aareppen Bjørgang af Lystad (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Olsen m g b hf smedmester S Sketsmo n s 002 Olava Olsen k g b hm husjerning Gjerderumn s 003!! Olsen* k ug b d barn Ullensakern Merknad: udøbt pige 004 Fredrik Olsen m ug b tj smedlærling Næsodden s Aareppen Stangerhaugen (3 m, 1 k) (3 m, 1 k) 001 Martin Hansen m e b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Hans Martinsen m g b s jordbrugsarbeider Ullensakern s 003 Berthe Olsen k g b hm husbestyrerinde søndre n s Odalen 004 Kristian Hansen m ug b s s Ullensakern s Aareppen Klomstadødegaard (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Johannes Olsen m g b hf gaardbruger Næs n s romerike 002 Hilda Olsen k g b hm gaardmanskone Ullensakern s 003 Ole Olsen m ug b s s Ullensakern s 004 Martin Olsen m ug b s s Ullensakern s 005 Marie Nilsen k ug b fl offentlig understøttet Kristianian s Aareppen Lystad nordre 8, 9 1, 1 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Johan Hansen m ug b hf gaardbruger Ullensakern s 002 Minda Hansen k ug b tj husholderske Ullensakern s 003 Astrid Rudolfsen k ug b tj tjenestepige Ullensakern s 004 Martin Hansen m ug b tj tjenestegut Gjerderumn s Aareppen Lystad nordre (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Erik Herberg m g b hf gaardbruger Odalen n s 002 Hilda Herberg k g b hm gaardmanskone Ullensakern s 003 Mikal Herberg m ug b s gaardsarbeider Nannestadn s 004 Magda Herberg k ug b d husjerning Nannestadn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Aareppen Lystad vestre (6 m, 5 k) 1 11 (6 m, 5 k) 001 Halvar Bogstad m g b hf gaardbruger Ullensakern s Merknad: Hovedbygningen 002 Laura Bogstad k g b hm gaardmanskone Ullensakern s 003 Trina Bogstad k ug b d d Ullensakern s 004 Laura Bogstad k ug b d d Ullensakern s 005 Halvor Bogstad m ug b s s Ullensakern s 006 Mathis Bogstad m ug b s s Ullensakern s 007 Mina Dhal k ug b tj tjenestepige Næs n s romerike 008 Ingeborg Eriksen k ug b tj tjenestepige Næs n s romerike 009 Halvor M. Stanger m ug b tj tjenestegut Ullensakern s Merknad: Drengestubygningen 010 Ole Eriksen m ug b tj kvægrøgter Næs n s romerike 011 Julius Dahl m ug b tj tjenestegut Næs n s romerike Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0229 Enebak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0229 Enebak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 22.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer