Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0136 Rygge. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0136 Rygge Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "liste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 type 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3424 (kvinner: 1726, menn: 1698) Bustader: 562 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 578 (kvinner: 301, menn: 277) Bustader i krinsen: 56 Krins: 001 Herred/by: Rygge Folketeljinga Anton Carlsens Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Anton Karls. m g b hf Tomtearbeider v/ Sagbrug 1864 Moss n s 002 Anne Sofie Karls. k g b hm moder 1860 Moss n s 003 Thomas Karls. m ug b s Søn 1885 Moss n s 004 Sigurd Antonius Karls. m ug b s Søn 1887 Moss n s 005 Hanie Margareth Karls. k ug b d Datter 1890 Moss n s 006 Esther Marie Karls. k ug b d Datter 1894 Rygge Sm n s 007 Bella Karine Karls. k ug b d Datter 1898 Rygge Sm n s 008 Hans Lars. m e b fl Svigerfader Murer 1823 Moss n s 009 Axel Johanness. m g b hf Cellulosearbeider 1864 Rygge herred* n s 010 Trine Johanness. k g b hm moder 1866 Rygge herred* n s 011 Torger Johannes Johanness. m ug b s Søn 1888 Rygge herred* n s 012 Martin Johanness. m ug b s Søn 1890 Rygge herred* n s 013 Antonie Johanness. k ug b d Datter 1891 Moss n s 014 Jørgen Johanness. m ug b s Søn 1894 Moss n s 015 Karen Johanness. k ug b d Datter 1895 Moss n s 016 Aimar Johanness. m ug b s Søn Rygge herred* n s 017 Rikard Dragenæss m g b hf Skræddersvend 1861 Helsingborg s 018 Hilda Dragenæss k g b hm moder 1873 Vaaler, Sml. n s 019 Edle Johanne Dragenæss k ug b d Datter 1896 Moss n s 020 Haakon Fredrik Dragenæss m ug b s Søn 1898 Rygge herred* n s 0002a 001 Alexander Nybergs Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Alexander Nyberg m g b hf Materialforvalter 1847 Stockholm n s 002 Johanna Karoline Nyberg* k g b hm moder tru 1854 Christianstad n s 003 Richard Alexander Nyberg* m ug b s Søn Tekniker 1878 Mellerud n s 004 Anna Maria Nyberg* k ug b d Datter Butikforrettning 1880 Mellerud n s 005 Per Gøsta Nyberg* m ug b s Søn Kontorbud, v/ Moss 1882 Mellerud n s Aktiemøller 006 Anny Christine Nyberg* k ug b d Datter 1886 Moss n s 007 Karen Elfrida Nyberg* k ug b d Datter 1889 Moss n s 008 Sigurd Nyberg* m ug b s Søn 1892 Moss n s 009 Robert Nyberg* m ug b s Søn 1895 Moss n s 010 Frithiof Nyberg* m ug b s Søn 1897 Moss n s 011 Alexius Olaf Ols. m g b hf Vognmand 1871 Sverige s 012 Helene Langlie Ols. k g b hm moder 1851 Krokstad Ak n s 013 Ole Edvard Langlie m ug b s Søn 1884 Østre Aker Ak n s 014 Mathilde Hansine Langlie k ug b d Datter 1887 Østre Aker Ak n s 015 Ragnhild Kristine Langlie k ug b d Datter 1890 Østre Aker Ak n s 016 Ingeborg Langlie k e b el Svigermoder Enke uden Midler 1824 Krokstad Ak n s 017 Karl Johanness. m e b hf Skomagersvend 1873 Sverige s 018 Anna Fredrikke Karls. k ug b tj holderske 1881 Chrania n s 019 Cesarea Johanness. k ug b d Datter 1895 Chrania n s 020 Thor Helge Anders. m ug b s Søn af No Chrania n s 0002b 001 Alexander Nybergs August Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 August Ols. m g b hf Maler 1832 Moss n s 002 Henriette Christeine Ols. k g b hm moder 1842 Moss n s Solheim Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Anton Petters. m g b hf Cellulosearbeider 1856 Sverige n s Merknad: Hovedbygningen Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0136 Rygge 002 Petrine Petters. k g b hm moder 1865 Moss n s 003 Trygve Mulvad Petters. m ug b s Søn 1885 Moss n s 004 Bergliot Petters. k ug b d Datter 1892 Rygge Sm n s 005 Agnes Petters. k ug b d Datter 1895 Rygge Sm n s 006 Ingvarda Bjølgerud k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1898 Moss n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af Cellulosearbeider 007 Karl Hans. m g b hf Gjærfabrikarbeider 1858 Drøbak Ak n Trusamf.: udtraadt intet Samf. Merknad: Sidebygningen 008 Karoline Hans. k g b hm moder 1864 Moss n 009 Julius Hans. m ug b s Søn 1887 Moss n s 010 Josef Hans. m ug b s Søn 1892 Rygge herred* n 011 Carola Hans. k ug b d Datter 1895 Rygge herred* n 012 Eugenie Hans. k ug b d Datter 1897 Rygge herred* n 013 Gustav Karls. m ug b fl Gjærfabrikarbeider 1876 Rygge herred* n s Karlsborg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oscar Johanness. m g b hf Factor, Moss Avis 1876 Fr.hald n s 002 Anette Johanness. k g b hm moder 1874 Fr.hald n 003 Rolf Johanness. m ug b s Søn Rygge Sm n s Carl J. Berntzens Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Carl Johan Bernts. m g b hf Cellulosearbeider 1865 Sverige Statsb.: Sverige %n% Trusamf.: "Logen" Merknad: Hovedbygningen 002 Alma Christine Bernts. k g b hm moder 1865 Sverige 003 Signe Elisabeth Bernts.* k ug b d Datter 1890 Moss 004 Henny Christine Bernts.* k ug b d Datter 1892 Moss 005 Sara Marie Bernts.* k ug b d Datter 1894 t %Moss% 006 Birgit Sofie Bernts.* k ug b d Datter 1897 Rygge herred* 007 Jacob Oscar Bernts.* m ug b s Søn Rygge herred* 008 August Nordal m g b hf Pølsemagersvend 1876 Alvøen pr Bergen SB n s Merknad: Sidebygningen 009 Marie Nordal k g b hm moder 1876 Dale pr Bergen Lyster NB n s 010 August Martin Nordal m ug b s Søn Rygge herred* n s 011 Valborg Rønhovde k ug b fl Svigerinde Butikjomfru hos Boghandler 1882 Dale pr Bergen Lyster NB n s Gustav Hansens Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gustav Hans. m g b hf Bryggearbeider 1858 Rygge Sm n 002 Martine Theodors. Hans.* k g b hm moder 1864 Rygge Sm n 003 Marie Hans. k ug b d Datter, hjælp 1884 Rygge Sm n 004 Hilda Theodora Hans. k ug b d Datter 1886 Moss n 005 Harald Sofus Hans. m ug b s Søn 1887 Moss n 006 Martha Hans. k ug b d Datter 1889 Moss n 007 Anna Hans. k ug b d Datter 1891 Moss n 008 Karl Hans. m ug b s Søn 1895 Moss n 009 Marcus Hans. m ug b s Søn 1896 Moss n 010 Thomas Hans. m ug b s Søn 1898 Moss n 011 Josef Hans. m ug b s Søn Rygge Sm n 012 Anne Sofie Dyre k ug b fl hjælper til i huset. har ingen 1838 Rygge Sm n s Sjukdom: d 013 Helene Hans. k e b fl Moder %Svige% Side 10 særlig Beskjæftigl. har 7 Kr pr md af Moss Fattigk Raade Sm n s Anton Bergersens Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Bergers. m g b hf Cellulosearbeider 1859 Vaaler Sml n s 002 Mathilde Bergers. k g b hm moder 1867 Østre Aker Ak n s Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Gunda Antonie Bergers.* k ug b d Datter 1887 Soner Vestby Ak n s 004 Signe Thora Bergers.* k ug b d Datter 1889 Soner Vestby Ak n s 005 Martha Christine Bergers.* k ug b d Datter 1891 Moss n s 006 Alf Bergers. m ug b s Søn 1896 Moss n s 007 Bergliot Marie Bergers.* k ug b d Datter Rygge Sm n s Maren Andersens Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Maren Anders. k e b hm moder intet særligt 1844 Moss n s Erhverv 002 Henrik Johans. m ug b s Møllearbeider ved Korn 1874 Kambo Moss Herred Sm n s 003 Karl Verner Johans. m ug b s Søn 1885 Kambo Moss Herred Sm n s Fredriksborg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Fredrik Hans. m g b hf Gaardeier & Snedker 1836 Vaaler, Sml n s 002 Berthe Hans. k g b hm moder 1843 Vaaler, Sml n s 003 Karl Hans. m ug b s Søn 1886 Vaaler, Sml n s 004 Amanda Hans. k ug b d Datter 1890 Rygge Sm n s 005 Fernanda Hans. k ug b d Sypige 1875 Vaaler, Sml n s Anton Svendsens Anton Svends. m g b hf Cellulosearbeider 1857 Skibtvedt Sm n s 002 Annika Ols k g b hm moder 1865 Sverige n s 003 Ole Svends. m ug b s Visergut, h/ Th. Olsen 1885 Moss n s 004 Anna Svends. k ug b d Datter 1891 Moss n s 005 Karl Ols. m e b hf Cellulosearbeider 1836 Sverige s 006 Christian Ols. m ug b s Cellulosearbeider 1882 Sverige s 007 Caroline Ols. k ug b d Arbeiderske v/ Papirfabrik 1879 Sverige s 008 Olga Marie Ols. k ug b d Datter 1885 Moss s 0011a 001 Berg Johan Hans. m g b hf Tømmemand 1858 Vaaler, Sml n s 002 Hanna Emilie Hans. k g b hm moder 1860 Vaaler, Sml n s 003 Josifine Christine Hans. k ug b d Datter 1890 Rygge herred* n s 004 Emmy Marie Hans. k ug b d Datter 1893 Rygge herred* n s 005 Hans Andreas Hans. m ug b s Søn 1896 Rygge herred* n s 006 Otto Eliass. m g b hf Teglværksarbeider 1863 Sverige s 007 Mina Eliass. k g b hm moder 1870 Sverige s 008 Ester Ovidia Eliass. k ug b d Datter 1890 Rygge herred* s 009 Johan Olof Eliass. m ug b s Søn 1893 Rygge herred* s 010 Johanne Marie Eliass. k ug b d Datter 1895 Rygge herred* s 011 Herman Eugen Eliass. m ug b s Søn Rygge herred* s 012 Mina Alette Ols. k e b hm Enke uden Midler Svendal Vaaler Sm n s Vaskekone 013 Hjalmar Lauritzen m ug b s alm Dagarbeider 1878 Svendal Vaaler Sm n s 014 Emilie Mathilde Ols. k ug b d Datter, stel 1875 Svendal Vaaler Sm n s 015 Louise Lauritzen k ug b d Datter 1887 Svendal Vaaler Sm n s 016 Janna Lauritzen k ug b d Datter 1890 Svendal Vaaler Sm n s 017 Dorit Andres. k ug b Datterdatter Datter af No Rygge herred* n s 018 Johan Ols. m g b hf Brugsformand v/sagbrug 1864 Svendal Vaaler Sm n s 019 Hulda Cecilie Ols. k g b hm moder 1865 Tune Sm n s 020 Oscar Ludvig Ols. m ug b s Søn 1886 Moss n s 0011b 001 Berg Edvin Marius Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0136 Rygge 001 Edvin Marius Ols. m ug b s Søn 1888 Svendal Vaaler Sm n s 002 Adolf Martinius Ols. m ug b s Søn 1891 Moss n s 003 Hanna Josefine Ols. k ug b d Datter 1893 Rygge herred* n s 004 Dagny Otilie Ols. k ug b d Datter 1894 Rygge herred* n s 005 Alfred Hilmar Ols. m ug b s Søn 1897 Rygge herred* n s 006 Einar Henry Ols. m ug b s Søn Rygge herred* n s Aas Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Christian Anders. m g b hf Skrædder 1827 Vaaler Sml n s 002 Jacobea Anders. k g b hm moder 1833 Vaaler Sml n s 003 Martin Anders. m g b hf Skrædder 1835 Vaaler Sml n s 004 Alette Anders. k g b hm moder 1842 Saaner, Vestby Ak n s 005 Emmy Marie Anders. k ug mt d tj Tjenestepige, - Budeie 1873 Vaaler Sml n s Sedvanleg bustad: Ski 006 Karl Johan Anders. m ug b s Møllearbeider 1882 Vaaler Sml n s 007 Martinius Ols. m g b hf Møllemester v/ Kornm 1866 Kroer Aas Ak n 008 Julie Ellida Ols. k g b hm moder 1862 Vaaler Sml n 009 Maggie Emilie Ols. k ug b d Datter 1891 Moss n 010 Sigurd Ols. m ug b s Søn 1893 Rygge herred* n 011 Ingeborg Christine Ols. k ug b d Datter 1898 Moss n 012 Julie Marie Ols. k ug b d Datter 1899 Rygge herred* n 013 Dagny Martins. k ug mt Pl.d. d Pleiedatter 1895 Rygge herred* n Trusamf.: Frimenigheden Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af Møllemester Sedvanleg bustad: Gjerrebaugen Moss Landsogn Johannes Andersens Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Johannes Anders. m g b hf Cellulosearbeider 1854 Sverige s Statsb.: Sverige %n% Merknad: %Hovedbygningen% 002 Ida Anders. k g b hm moder 1856 Sverige s 003 Johan Christian Johanness. m ug b s Cellulosearbeider 1877 Raade Sm s (Anders.) 004 Karl Julius Johanness. m ug b s Cellulosearbeider 1882 Moss s 005 Johanne Mathilde Johanness. k ug b d Datter 1886 Moss s 006 Martha Emilie Johanness. k ug b d Datter 1890 Moss s 007 Edvin Marinius Johanness. m ug b s Søn 1893 t %Rygge% s 008 Ole Alfred Johanness. m ug b s Søn 1897 Rygge herred* s 009 Hilda Marie Johanness. k ug b d Datter Rygge herred* s Statsb.: Sverige %n% Merknad: %Bryggerhusbygningen% Lars Wilh. Larsens Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Vilhelm Lars. m g b hf Cellulosearbeider 1861 Sverige n s 002 Anna Marie Lars. k g b hm moder 1863 Sverige n s 003 Dora Vilhelmine Lars. k ug b d Datter 1885 Moss n s 004 Johan Ingvald Lars. m ug b s Søn 1888 Moss n s 005 Jenny Alvilde Lars. k ug b d Datter 1894 Moss n s Furuly Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Christian Gunders. m g b hf Teglværksarbeider 1863 Moss n s 002 Karen Sofie Gunders. k g b hm moder 1859 Sem, Jarlsberg JL n s 003 Kil n Gunders. m ug b s Søn 1892 Moss n s 004 Sigurd Gunders. m ug b s Søn 1894 Moss n s 005 Mary Gunders. k ug b d Datter 1895 Moss n s 006 Ester Gunders. k ug b d Datter 1897 Moss n s 007!! Gunders.* k ug b d Datter Rygge herred* n s Merknad: udøbt Pige Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Berg Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Johns. m e b hf Slagterborger 1870 Rygge herred* n 002 Signe Johns. k ug b d Datter 1898 Moss n 003 Mina Johns. k ug b d Datter Rygge herred* n 004 Anna Johanness. k ug b tj Tjenestepige, huslig Gjerning 1877 Spydeberg Sm n s 005 Constance Carls. k ug b tj Tjenestepige, huslig Gjerning 1886 Chrania n s 006 Karl Ludvig Hans. m g b hf Sagbrugsarbeider 1875 Moss n s 007 Julie Anette Hans. k g b hm moder 1871 Svendal Sm n s 008 Karl Henrik Hans. m ug b s Søn 1897 Moss n s 009 Jens Christoffer Hans. m ug b s Søn 1898 Moss n s 010!! Hans.* k ug b d Datter Rygge herred* n s Merknad: Udøbt Pige 011 Helga Sofie Svends. k ug b tj Tjenestepige, huslig Gjerning 1875 Svendal Vaaler, Sml n s 012 Anton Marinius Johans. m g b hf Møllearbeider, v/ kornm Moss n 013 Julie Elida Johanness. k g b hm moder 1866 Vaaler, Sml n 014 Jonny Eugen Johanness. m ug b s Søn 1895 Rygge herred* n 015 Gunnar Marinius Johanness. m ug b s Søn 1897 Moss n 016 Ruth Elisabeth Johanness. k ug b d Datter Rygge herred* n 0017a 001 Fjeld Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Svend Hans. m g b hf Malersvend 1850 Moss Landsogn n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anne Hans. k g b hm moder 1855 Moss n s 003 Johan Gulbrands. m g b hf Sagarbeider 1864 Enebak Ak n s 004 Alma Gulbrands. k g b hm moder 1877 Moss n s 005 Svend Gulbrands. m ug b s Søn 1898 Rygge herred* n s 006 Edvard Kjønigs. m g b hf Sagarbeider 1875 Onsø Sm n s 007 Hulda Olava Kjønigs. k g b hm moder 1874 Rygge herred* n s 008 Maren Kjønigs. k ug b d Datter 1896 Moss n s 009 Margit Kjønigs. k ug b d Datter 1897 Moss n s 010 Klara Kjønigs. k ug b d Datter 1898 Moss n s 011 Kjønig Kjønigs. m ug b s Søn Rygge herred* n s 012 Daniel Ols. m ug b hf Cellulosearbeider 1850 Sverige s 013 Karoline Ols. k ug b tj holderske, Vaskekone etc 1852 Sverige s 014 Anders Ols. m g b hf Cellulosearbeider 1858 Sverige s 015 Anna Ols. k g b hm moder 1858 Sverige s 016 Hilmar Ols. m ug b s Søn 1889 Moss s 017 Anna Ols. k ug b d Datter 1890 Moss s 018 Johan Ols. m ug b s Søn 1891 Moss s 019 Hilda Ols. k ug b d Datter 1894 Moss s 020 Karl Ols. m ug b s Søn 1895 Moss s 0017b 001 Fjeld 96 1 Nils Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Ols. m ug b s Søn 1897 Moss s 002 Anton Anders. m ug b el Kjørekarl h/ Chr. Krogsvold 1883 Vaaler Sm n s 003 Karen Hans. k e b hm Fladbrødbagerske, Vaskekone 1845 Vaaler Sm n s Merknad: Bryggerhusbygningen 004 Hanna Hans. k ug b d Syerske ved Oliefabrik 1879 Vaaler Sm n s 005 Sigurd Hans. m ug b s Søn 1888 Moss n s Fjeldstuen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Hans. m g b hf Bryggearbeider 1852 Rygge herred* n 002 Mathilde Hans. k g b hm moder 1854 Moss n 003 Karl Peders. m ug b s Dagarbeider 1879 Rygge herred* n 004 Sofie Peders. k ug b d Datter stel 1882 Moss n 005 Gustav Vilhelm Peders. m ug b s søn 1884 Moss n Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0136 Rygge 006 Henrik Peders. m ug b s søn 1887 Moss n 007 Rebekka Peders. k ug b d Datter 1891 Moss n 008 Ester Peders. k ug b d Datter 1891 Rygge herred* n 009 Marie Peders. k ug b d Datter 1894 Moss n 010 Emanuel Peders. m ug b s Søn 1896 Moss n Julius Andresens Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Julius Andres. m g b hf Cellulosearbeider 1857 Rødenæs Sm n 002 Anna Andres. k g b hm moder 1863 Sverige n s 003 Ole Rudolf Andres. m ug b s Søn Glasværksarb Moss n s 004 Karl Johan Andres. m ug b s Søn 1892 Moss n s 005 Thorbjørn Andres. m ug b s Søn 1894 Rygge herred* n s 006 Hjørdis Anette Andres. k ug b d Datter 1898 Rygge herred* n s 007!! Andres.* k ug b d Datter Rygge herred* n s Merknad: Udøbt Pige Øreholen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 August Hans. m g b hf Sagarbeider 1853 Svendal Vaaler Sml n s 002 Nicoline Augusta Hans. k g b hm moder 1858 Eidsvold Ak n s 003 Sigurd Olaf Hans. m ug b s Søn 1890 Rygge herred* n s 004 Eleonore Christiane Hans. k ug b d Datter 1894 Rygge herred* n s 005 Anna Sofie Hans. k ug b d Datter 1897 Rygge herred* n s 006 Axel Jacobs. m g b hf Møllekjører & eier 1860 Vaaler Sml n s 007 Olava Jacobs. k g b hm moder 1865 Vaaler Sml n s 008 Ragna Jacobs. k ug b d Datter 1885 Vaaler Sml n s 009 Jacob Jacobs. m ug b s Søn 1890 Moss n s 010 Alfred Jacobs. m ug b s Søn 1893 Moss n s 011 Lauritz Jacobs. m ug b s Søn 1896 Moss n s 012 Henry Jacobs. m ug b s Søn 1898 Rygge herred* n s Øre, østre Johan Alfred Fredriks. Solie m g b hf Gaardbruger, Selveier 1849 Rygge herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Maren Solie k g b hm moder 1864 Rygge herred* n s 003 Eli Solie k ug b d Datter 1890 Rygge herred* n s 004 Kath Solie k ug b d Datter 1891 Rygge herred* n s 005 Fredrik Daniel Svaneman m ug b s Søn 1894 Rygge herred* n s Solie 006 Carl Johan Marentzius Solie m ug b s Søn Rygge herred* n s 007 Aron Anders. m g b hf mand u j 1864 Sverige s Statsb.: Sverige %n% Merknad: Bryggerhusbygningen 008 Anna Sofie Anders. k g b hm moder, Budeie 1862 Sverige s Øre, vestre Hans Løken m g b hf Gaardbruger S 1855 Rygge herred* n s Merknad: Hovedbygningen 002 Anette Marie Løken k g b hm moder 1860 Rygge herred* n s 003 Sigrid Alvilde Løken k ug b d Datter, gjerning 1882 Moss n s 004 Hedvig Marie Løken k ug b d Datter 1887 Moss n s 005 Bertha Olivia Løken k ug b d Datter 1888 Moss n s 006 Kirsten Margaret Løken k ug b d Datter 1890 Moss n s 007 Valgerd Gudrund Løken k ug b d Datter 1892 Moss n s 008 Hans Fritjof Løken m ug b s Søn 1895 Moss n s 009 Astrid Løken k ug b d Datter 1898 Rygge herred* n s 010 Eva Løken k ug b d Datter Rygge herred* n s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Sidsel Andrea Pauls. k e b fl Svigermoder Enke, hørende til familien 1834 Rygge herred* n s sysselsadt i et 012 Arna Arnes. Gulli k ug b tj Tjenestepige v/ huslig 1875 Eidskogen Hed n s Gjerning 013 Karoline Josefine Karls. k ug b tj Tjenestepige v/ huslig 1882 Rygge herred* n s Gjerning 014 Laura Marie Karls. k ug b tj Tjenestepige Barnepige 1879 Tomter Sm n s 015 Alfred Ols. Aker m ug b tj Formand v/ Jordbruget 1870 Raade Sm n s 016 Ole Pauls. m e b tj Arbeider v/ Jordbruget 1839 Svendal Vaaler Sml n s 017 Maren Andreass. k e b hm Budeie 1848 Svendal Vaaler Sml n Trusamf.: Intet Samfund Merknad: Bryggerhusbygningen 018 Anton Kristian Karls. m ug b s Søn 1894 Vaaler Sml n s Ekly 96, 97 7, Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Kristian August Ols. m g b hf Lensmand i Rygge og Moss 1862 Horten JL n s Herred 002 Anna Mathilde Ols. k g b hm moder 1871 Borre JL n s 003 Helga Andrea Halvors. k ug b fl Svigerinde Kontorist på Lensmandsk Borre JL n s 004 Annette Helene Ludvigs. k ug b tj Tjenestepige ved husligt 1881 Rygge herred* n s Arbeide 005 Maren Sofie Lindseth k ug mt b Folkeskolelærerinde 1861 Tune Sm n s Sedvanleg bustad: Gubbeskovs Skole Rygge Gulbrand Hveems Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Gulbrand Hveem m g b hf Rentenist 1829 Nannestad Ak n s 002 Augusta Marie Regine Hans. k g b hm moder 1835 Urskoug Ak n s 003 Axel Christians. m g b hf Arbeider ved Jordbrug 1880 Kise? n s 004 Marie Louise Christians. k g b hm moder 1874 Sverige n s 005 Karl Christian Christians. m ug b s Søn Sverige n s 006 Oluf Edvard Peders. m g b hf Snedkersvend 1871 Chrsund N Rom n s 007 Anna Olise Peders. k g b hm moder 1871 Chrsund N Rom n s 008 Johan Markus Peders. m ug b s Søn Chrania n s Klommesten Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bernhard Syvers. m g b hf Gaardeier Gbr. S & Uhrmager 1850 Rygge herred* n s 002 Andrine Syvers. k g b hm moder 1851 Raade Sm n s 003 Hans Mariniuss. m ug b Pl.s Pleiesøn 1892 Rygge herred* n s 004 Anton Lauritzen m g b hf Arbeider ved Jordbrug 1874 Rygge herred* n s 005 Anna Lauritzen k g b hm moder 1874 Rygge herred* n s 006 Magnhild Lauritzen k ug b d Datter 1897 Rygge herred* n s 007 Borgvald Lauritzen m ug b s Søn 1898 Rygge herred* n s 008 Valborg Lauritzen k ug b d Datter Rygge herred* n s 0026a 001 Anton Christiansens Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Christians. m g b hf eier & Skomagersvend 1860 Vaaler, Sml n s Merknad: Hovedbygningen 002 Sofie Christians. k g b hm moder 1859 Eidsberg Sm n 003 Emil Christians. m ug b s Søn 1884 Moss n s 004 Christian Christians. m ug b s Glasværksarbeider 1885 Moss n s 005 Sigurd Christians. m ug b s Søn 1888 Moss n s 006 Arne Christians. m ug b s Søn 1890 Moss n s 007 Thorer Christians. m g b hf fader 1823 Eidsberg Sm n Trusamf.: Methodist Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af Moss Fattigvæsen eier og Skomagersvend 008 Ellen Christians. k g b hm moder 1826 Rødenæs Sm n 009 Elise Schjørbeck k g b hm Vognmandsforretning 1859 Moss Landsogn n s 010 Elise Conradine Schjørbeck k ug b d Datter 1888 Chrania n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0136 Rygge 011 Lauritz Carls. Østenrød m ug b tj Kjørekarl 1871 Vaaler, Sml n s 012 August Lars. m g b hf Arbeider ved Gjærfabrik 1871 Vaaler, Sml n s 013 Hanna Alette Lars. k g b hm moder 1871 Skibtvedt Sm n s 014 Karen Emilie Lars. k ug b d Datter 1896 Rygge herred* n s 015 Johan Ludvig Vassin m g b hf Sagarbeider 1869 Rygge herred* n s 016 Fredrikke Vassin k g b hm moder 1875 Skibtvedt Sm n s 017 Johan Marinius Vassin m ug b s Søn 1896 Rygge herred* n s 018 Olga Natalie Vassin k ug b d Datter Rygge herred* n s 019 Hans Christians. m e b hf Kalkfabrik-arbeider 1857 Asker Ak n s %g % Merknad: Bryggerhusbygningen 020 Anton Martin Christians. m ug b s Søn 1888 Sandvigen Hisø Ned n s 0026b 001 Anton Christiansens 96 1 Hartvig Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hartvig Christians. m ug b s Søn 1893 Sandvigen Ned n s 002 Eva Jans. k e b tj holderske 1852 Sverige s Peder Hansens Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Hans. m g b hf Tomtearbeider v/ Sagbrug 1849 Rygge herred* n s 002 Mathea Hans. k g b hm moder 1854 Soner Ak n s 003 Anette Christine Peders. k ug b d Arbeiderske v/ Glasværk 1886 Rygge herred* n s 004 Hilda Otilie Peders. k ug b d Datter 1888 Rygge herred* n s 005 Ragnhild Constance Peders. k ug b d Datter 1891 Rygge herred* n s 006 Oscar Peder Peders. m ug b s Søn 1892 Rygge herred* n s 007 Georg Fredrik Peders. m ug b s Søn 1894 Rygge herred* n s 008 Hartvig Peders. m ug b s Søn Rygge herred* n s 009 Henrik Alfred Peders. m ug b s Søn 1898 Rygge herred* n s 010 Otto Ols. m g b hf Teglværksarbeider 1875 Sverige s 011 Ida Ols. k g b hm moder 1868 Sverige s 012 Ivar Ols. m ug b s Søn 1895 Raade Sm s 013 Olof Theodor Ols. m ug b s Søn 1898 Raade Sm s 014 Nils Hjalmar Ols. m ug b s Søn Moss landsogn s 0028a 001 Andreas Johannesens Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Johanness. m g b hf Gaardeier & Snedkersvend 1863 Tune Sm n s 002 Alette Johanness. k g b hm moder - Handlerske 1863 Rygge herred* n s 003 Karen Janette Johanness. k ug b d Datter 1885 Rygge herred* n s 004 Gudrun Elisabeth Johanness. k ug b d Datter 1887 Chrania n s 005 Signe Amalie Johanness. k ug b d Datter 1890 Rygge herred* n s 006 Aagot Johanness. k ug b d Datter 1892 Rygge herred* n s 007 Margrethe Johanness. k ug b d Datter 1894 Rygge herred* n s 008 Hjørdis Johanness. k ug b d Datter 1896 Rygge herred* n s 009 Hildur Johanness. k ug b d Datter 1897 Rygge herred* n s 010 Trygve Reidar Johanness. m ug b s Søn Rygge herred* n s 011 Ludvig Anton Svends. m g b hf Teglværksarbeider 1860 Moss n s 012 Johanne Olava Svends. k g b hm moder 1859 Sannesund Borge Sml n s 013 Svend Henry Svends. m ug b s Søn 1887 Moss n s 014 Jenny Laurentie Svends. k ug b d Datter 1890 Moss n s 015 Ina Svends. k ug b d Datter 1892 Moss n s 016 Mary Cornelie Svends. k ug b d Datter 1895 Moss n s 017 Anders Ols. m g b hf Teglværksarbeider 1858 Sverige s 018 Johanne Ols. k g b hm moder 1848 Sverige s 019 Johan Oscar Anders. m ug b s Søn 1885 Fr.stad s 020 Antonius Anders. m ug b s Søn 1887 Fr.stad s 0028b 001 Andreas Johannesens 96 1 Anna Elise Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Anna Elise Anders. k ug b d Datter 1890 Frstad s Zacharias Eliassens Zakarias Eliass. m g b hf Teglværksarbeider 1851 Sverige n s 002 Augusta Eliass. k g b hm moder 1852 Sverige n s 003 Johan Albin Eliass. m ug b s Arbeider v/ Gartneri 1881 Moss n s 004 Oscar Freilif Eliass. m ug b s Søn 1889 Moss n s 005 Karoline Amalie Eliass. k ug b d Datter 1895 Rygge herred* n s Skovholt Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Johanness. m g b hf Møllearbeider v/ Moss 1861 Raade Sm n s Aktiemøller 002 Helene Johanness. k g b hm moder 1856 Enebak Ak n s 003 Martha Amalie Johanness. k ug b d Datter 1890 Moss n s 004 Anna Marie Johanness. k ug b d Datter 1894 Moss n s 005 Astrid Olufine Ol n k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1895 Chrania n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af Møllearbeider og Fattigvæsen Ringnæss Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anne Dorthea Nils. k e b hm moder, Enke med aarlig 1846 Vaaler Sml n s Indt. af Rigsforsikr. for Pleiebørn 002 German Oscar Nils. m ug b s Sagarbeider 1871 Svendal Vaaler Sml n s 003 Didrik Conrad Nils. m ug mt s Sagarbeider 1879 t %Moss% n s Sedvanleg bustad: Horten 004 Anna Emilie Nils. k ug b d Datter 1885 Moss n s 005 Dagmar Otteline Nils. k ug b d Datter 1888 Moss n s 006 Larentie Antonie Thorvalds. k ug b Pleiedatter Pleiedatter 1895 Rygge herred* n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af No. 1 og Fattigvæsen 007 Alf Johannes Jacobs. m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1898 Chrania n s Merknad: E: Erhverv og Livsstilling: Tilføyd av andre: fors. af No. 1 og Fattigvæsen Skarpsno %10% Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Karl Ludvig Johans. m g b hf eier & Arbeider 1869 Moss n s 002 Anna Klara Johans. k g b hm moder 1866 Vaaler Sml n s 003 Sara Elisabeth Johans. k ug b d Datter 1887 Moss n s 004 Ingrid Helene Johans. k ug b d Datter 1890 Moss n s 005 Hans Fredrik Johans. m ug b s Søn 1893 Moss n s 006 Olga Cicilie Johans. k ug b d Datter 1894 Moss n s 007 Martha Marie Johans. k ug b d Datter 1896 Moss n s 008 Bergliot Johans. k ug b d Datter 1898 Moss n s 009 Øivind Johans. m ug b s Søn Rygge herred* n s 010 Fredrik Johanness. m ug mt b %fl% Malersvend 1876 Moss n s Sedvanleg bustad: O!! Sandaas Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Edvin Anders. m g b hf Cellulosearbeider 1857 Sverige s 002 Emma Anders. k g b hm moder 1857 Rygge herred* s 003 Adolf Anders. m ug b s Visergut h/ Sagf Jacobsen 1885 Moss s Moss 004 Emmy Anders. k ug b d Datter 1887 Moss s 005 Edle Anders. k ug b d Datter 1889 Moss s 006 Eva Anders. k ug b d Datter 1891 Rygge herred* s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0136 Rygge 007 Amanda Anders. k ug b d Datter 1893 Rygge herred* s 008 Josef Anders. m ug b s Søn 1895 Rygge herred* s 009 Anne Olsd. k e mt fl No. 1's har Kr 6,25 pr md fra Sverige 1822 Sverige s Moder ellers ingen Midler Statsb.: Sverige %n% Sedvanleg bustad: lever vexelvis hos sine Børn Johan Henriksens Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Henriks. m g b hf Sagbrugsarbeider 1849 Vaaler, Sml n 002 Caroline Dal Henriks. k g b hm moder 1862 Skibtvedt Sm n 003 Inga Christine Henriks. k ug b d Datter 1885 Moss n s 004 Martha Helene Henriks. k ug b d Datter 1886 Moss n s 005 Lydia Marie Henriks. k ug b d Datter 1889 Moss n s 006 Agatha Sofie Henriks. k ug b d Datter 1891 Moss n s 007 Selma Josefine Henriks. k ug b d Datter 1893 Moss n s 008 Christian Henry Henriks. m ug b s Søn 1895 Moss n s 009 Mina Olava Henriks. k ug b d Datter 1897 Moss n s 010 Ester Regine Henriks. k ug b d Datter Moss n s Skovly Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Emil Petters. m g b hf Bryggearbeider Moss n s 002 Marie Petters. k g b hf!! moder 1845 Sverige n s 003 Anna Sofie Petters. k ug b d Datter, ligt Arbeide 1878 Rygge Sm n s 004 Valborg Cathrine Petters. k ug b d Datter 1887 Moss Landsogn n s Anders Gustav Eriksens Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Gustav Eriks. m g b hf Cellulosearbeider 1863 Sverige 002 Olette Marie Eriks. k g b hm moder 1864 Borge, Sml 003 Hans Einar Eriks. m ug b s Søn 1887 Moss 004 Ole Eriks. m ug b s Søn 1890 Moss 005 Borghild Amalie Eriks. k ug b d Datter 1891 Rygge herred* 006 Josva Eriks. m ug b s Søn 1893 Rygge herred* 007 Karl Johan Oscar Eriks. m ug b s Søn 1896 Rygge herred* 008 Emil Gunvald Eriks. m ug b s Søn Rygge herred* 009 Martin Andreass. m g b hf Arbeidsmand 1855 Rygge herred* n 010 Julie Andreass. k g b hm moder 1856 Raade Sm n 011 Gunda Helene Andreass. k ug b d Datter 1894 Moss n Skaabakken Martin Andres. m g f hf Vognmand 1859 Vaaler Sml n Trusamf.: Adventist Sannsynleg opphaldstad: Sooner 002 Mathilde Andres. k g b hm moder 1862 Sverige n 003 Karl Axel Andres. m ug f s Kjørekarl 1886 Vaaler Sml n Trusamf.: Adventist Sannsynleg opphaldstad: Sooner 004 Hjalmar Marinius Andres.* m ug b s Søn 1889 Moss n 005 Jenny Andres. k ug b d Datter 1894 Moss n 006 Oscar Andres. m ug b s Søn 1896 Rygge herred* n 007 Alfred Andres. m ug b s Søn 1898 Rygge herred* n 008 Carl Arnes. m g b hf Arbeider paa Trælasttomt Skibtvedt Sm n 009 Karoline Janette Arnes. k g b hm moder 1873 Vaaler Sml n s 010 Sigurd Arnes. m ug b s Søn 1895 Sooner Vestby Ak n s 011 Oscar Arnes. m ug b s Søn 1897 Moss n s 012 Dagny Arnes. k ug b d datter Rygge herred* n s Skovholt Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Johannes Jacobs. m g b hf Kjøbmand i Moss 1842 Danmark n 002 Sara Jacobs. k g b hm moder 1862 Horten JL n s 003 Jacob Gamborg Jacobs. m ug b s Søn Kontorbetjent f. T. ledig 1869 Moss n s 004 Harald Bredal Jacobs. m ug b s Søn 1889 Rygge herred* n s 005 Ingrid Johanne Jacobs. k ug b d Datter 1895 Rygge herred* n s 006 Elise Catrine Caspers. k ug b Pleied. Butikjomfru Pleiedtr 1867 Chrania n s 007 Olga Christiane Nicolays. k ug b tj Butikjomfru 1883 Moss n s 008 Birger Bruu Kildal m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1887 Chrania n s 009 Olava Jørgens. k ug b tj Tjenestepige, huslig Gjerning 1872 Raade Sm n s Aaset Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Engebrigt Halvors. Holt m g b hf eier & Dagarbeider 1847 Trysil Hed n Trusamf.: Adventist Merknad: Hovedbygningen 002 Helene Marie Hoel k g b hm moder 1851 Fr.stad n 003 Johannes Holt m ug b s Søn 1885 Moss n 004 Harald Holt m ug b s Søn 1887 Moss n 005 Hanna Holt k ug b d Datter 1890 Rygge herred* n 006 Oscar Holt m ug b s Søn 1893 Rygge herred* n 007 Valfred Svends. m g b hf Teglværksarbeider 1875 Sverige s 008 Oline Svends. k g b hm moder 1874 Jevnager Krs n s 009 Olga Janette Svends. k ug b d Datter 1897 Chrania n s 010 Aleksis Svends. m ug b el Teglværksarbeider 1882 Sverige s 011 Gustav Johans. m ug b el Teglværksarbeider 1882 Fr.hald n s 012 Gustav Ols. m ug b el Teglværksarbeider 1856 Sverige 013 Johannes Ols. Merknad: Sidebygningen m e b el Murersvend Kan nu ikke arbeide, grundet fremskreden Alder, har ingen Midler 1821 Vaaler, Sml n s Klommesten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Thora Christine Solie k ug f Søster Medeier af Klommesten, 1842 Moss n s Grundleieindtægter Merknad: Hovedbygningen Sannsynleg opphaldstad: Guldholmen Moss Herred 002 Hanna Georgine Solie k ug f Søster Medeier af Klommesten, 1844 Christiania n s Grundleieindtægter, Pension som Folkeskolelærerinde Sannsynleg opphaldstad: Fredriksstad 003 Mina Anette Solie k ug b Søster Medeier af Klommesten, 1851 Rygge herred* n s Grundleieindtægter 004 Ida Margrethe Solie k ug Søster Medeier af Klommesten, 1865 Rygge herred* n s Grundleieindtægter 005 Guro Karoline Bredal k ug f Søsterdatter Barn 1884 Rygge herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gulholmen Moss Herred 006 Thorbjørn Fredrik Bredal m ug f Søstersøn Barn 1888 Rygge herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gulholmen Moss Herred 007 Sofie Gill k e f el Pension, Ritmesters Enke 1843 Christiania n s Sannsynleg opphaldstad: Christiania 008 Elise Dorthea Solie k ug hm Medeier af Klommesten, Grundleieindtægter, Pensionat Merknad: Sidebygningen 009 Karoline Fredrikke Solie k ug Søster Medeier af Klommesten, Grundleieindtægter, 010 Ditlef Støtvig m ug fl Bankfuldmægtig i Rygge Spareb. 011 Anthon Støtvig m e fl Bankrevisor, Tilsynsmand for RFA 1846 Rygge herred* n s 1853 Rygge herred* n s 1831 Rygge herred* n s 1835 Rygge herred* n s Fjeldstad Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0136 Rygge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Julius Andreass. m g b hf Jordarbeider 1846 Rygge herred* n s 002 Karoline Andreass. k g f hm moder 1847 Vaaler, Sml n s Sannsynleg opphaldstad: Vaaler, Sml. 003 Karl Johan Juliuss. m ug b s Sagbrugsarbeider 1878 Rygge herred* n s 004 Oscar Marinus Juliuss. m ug b s Sagbrugsarbeider 1882 Rygge herred* n s 005 Anna Mathilde Juliuss. k ug b d Datter 1888 Rygge herred* n s 006 Johan Karls. m e b el Dagarbeider, - Jordarb Sverige s Marius Engers Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 August Nils. m g b hf Arbeider ved Skovdrift 1873 Sverige s 002 Anna Nils. k g b hm moder 1878 Spydeberg Sm s 003 Dagmar Alvilde Nils. k ug b d Datter Chrania s 004 Anne Svends. k ug b el %hm% Vaskekone etc 1859 Vaaler, Sml n s 005 Karl Johan Antons. m g b hf Møllearbeider v/ Rismølle 1870 Raade Sm n s 006 Ester Marie Antons. k g b hm moder 1872 Sverige n s 007 Hjalmar Marentzius Antons. m ug b s Søn 1894 Rygge herred* n s 008 Holger Rudolf Antons. m ug b s Søn 1897 Rygge herred* n s 009 August Andersson m g b hf Teglværksarbeider 1866 Sverige 010 Christine Andersson k g b hm moder 1870 Sverige s 011 Johan Albin Andersson m ug b s Søn 1892 Sverige s 012 Julia Lavinia Andersson k ug b d Datter 1895 Sverige s 013 Karl Edvard Andersson m ug b s Søn 1897 t %Moss% s 014 Signe Marie Andersson k ug b d Datter Rygge herred* s 015 Lauritz Ols. m ug b el %hf% Teglværksarbeider 1863 Thjem n s 0043a 001 Ulriksborg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ulrik Hans. m e b hf eier, Mekaniker 1823 Skjeberg Sm n s Merknad: Hovedbygningen 002 Jørgen Bjurstrøm m ug b Dattersøn Arbeider v/ mek. Værksted 1876 Moss n s 003 Oline Christine Syvers. k e b hm moder 1837 Raade Sm n s 004 Lauritz Syvers. m e b s Kjørekarl v/ Trælastforr Svendal Vaaler Sml n s 005 Karl Magnus Syvers. m ug b s Kjørekarl v/ Trælastforr Svendal Vaaler Sml n s 006 Karen Sofie Halvors. k ug b d driver Kjolesøm 1880 Rygge herred* n s 007 Oline Sofie Syvers. k ug b Sønnedatter Datter af No Moss n s 008 Johanne Hans. k ug b hm Vaskekone 1856 Raade Sm n s 009 Lydia Karls. k ug b d Datter 1893 Rygge herred* n s 010 Johan Olais. m g b hf Arbeider v/ Jordbrug 1879 Svendal Vaaler Sml n s 011 Inga Olais. k g b hm moder 1876 Raade Sm n s 012 Karen Borgers. k e f hm Enke uden Midler lever 1839 Vaaler, Sml n s vexelvis hos sine Børn Sannsynleg opphaldstad: Chrania 013 Karl Anders. m ug b s Skomagersvend 1860 Vaaler, Sml n s 014 Oline Anders. k ug b d Datter, tilhjælp i et 1862 Vaaler, Sml n s 015 Thorvald Karls. m g b hf Arbeider paa Trælasttomt 1876 Vaaler, Sml n s 016 Anna Kristine Karls. k g b hm moder 1874 Sverige n s 017 Johannes Alfred Karls. m ug b s Søn Moss n s 018 Jørgen Hans. m g b hf Bestyrer v/ mek. Værksted 1856 Tune Sm n s Merknad: Sidebygningen 019 Julie Hans. k g b hm moder 1870 Rygge herred* n s 020 Christian Ulrik Jørgens. m ug b s Søn 1891 Rygge herred* n s 0043b 001 Ulriksborg 96 1 Oscar Rudolf Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oscar Rudolf Jørgens. m ug b s Søn 1894 Rygge herred* n s 002 Paul Jacob Jørgens. m ug b s Søn Rygge herred* n s 003 Johan Henrik Andreass. m g b hf Arbeider paa Trælasttomt 1851 Vaaler, Sml n s 004 Johanne Andreass. k g b hm moder 1856 Svendal Vaaler Sml n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0214 Aas. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0214 Aas Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0113 Borge Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0536 Søndre Lands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten

Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Folketeljing 1900 for 0202 Ladestedet Hvidsten Tilhører Vestby herred. Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0706 Sandefjord kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0113 Borge. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0113 Borge Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2029 Nord-Varanger herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1101 Egersund ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0102 Sarpsborg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0717 Borre. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0717 Borre Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0904 Grimstad kjøpstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer