Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1842 Skjerstad Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 703 (kvinner: 352, menn: 351) Bustader i kretsen: 86 Krets: 001 Kvarv - Mohus Prestegjeld: Skjerstad Herred/by: Skjerstad Kvarv - Mohus Aspliet?? 6 (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Peder Marselius Andreasen m g b hf Husmand og Fisker Fauske n s 002 Oline Marie Olsen k g b hm Husmandskone Skjerstadn s 003 Hagrup Kristian Dal m ug b s Søn, Fisker Skjerstadn s Pedersen* 004 Ole Ingeman Pedersen m ug b s Søn, Fisker Skjerstadn s 005 Hilda Marie Johanna k ug b d Datter Skjerstadn s Pedersen* 006 Inger Pedersdatter k e b Forskjeligt arbeide, forsørges Skjerstadn s Kvarv - Mohus Mohus (1 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Ole Hansen Mohus m g f hf Gaardbruger Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Stormo Skjærstad 002 Ovidia Bergitte Johanne k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s Mohus* 003 Bertine Emelia Pauline k ug b d Datter Skjerstadn s Mohus* 004 Johanna Maria Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Maria Josefine Olea Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Hans Mikal Elias Olsen m ug b s Landhandler Skjerstadn s 007 Ole Hagerup Martin Olsen m ug f s Træ Arbeider Bodin n s Sannsynleg opphaldstad: Bodø Kvarv - Mohus Mohus (7 m, 7 k) 16 (9 m, 7 k) Johan Martinus Jakobsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Ane Jakobsen k g b hm Gaardmandskone Vestnæs n s 003 Bertha Johanna Jakobsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Karl Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Hilmar Martin Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Jakob Edvin Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Marget Olea Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Lovise Julianne Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 009 Magnus Blix Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 010 Kristen Olai Jakobsen m ug b hf Gaardbruger Skjerstadn s 011 Johanna Marie Jakobsen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 012 Hanna Kristine Jakobsen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 013 Peder Eilert Jakobsen m ug b L Træarbeider Skjerstadn s 014 Bety Agnete Sofie Jakobsen* k ug b L Bodin n s 015 Ole Johan Bernhard Jakobsen m ug f s Arbeider Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 016 Julius Peder Hagrup Jakobsen m ug f s Arbeider Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Bodø Folketeljinga 1910 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Kvarv - Mohus Karbøl (6 m, 6 k) 1 13 (7 m, 6 k) 001 Peder Joakim Kristensen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Othelia Lusia Kristensen k g b hm Gaardmandskone Bodin n s 003 Kristen Andreas Johannessen m g b hf Føderaadsmand Skjerstadn s 004 Anna Olea Nilsdatter k g b hm Føderaadskone Skjerstadn s 005 Julius Mikal Kristensen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Maren Andersdatter k e b hm Føderaadskone Skjerstadn s 007 Ole Elias Jentoft Kristensen m g f hf Gaardbruger Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 008 Ingeborg Anna Petrine k g b hm Gaardmandskone Beiaren n s Kristensen 009 Einar Johan Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1842 Skjerstad 010 Hulda Julianna Kristine k ug b d Datter Skjerstadn s Olsen* 011 Ludvig Kristian Andreas!! m g b hf Arbeider Sulithjelma Skjerstadn s Arbeidsledig: l 012 Elida Hansine Margrete!! k g b hm Arbeiderkone Beiaren n s 013 Johan Emil Ludvigsen m ug b s Søn Skjerstadn s Kvarv - Mohus Karbøl (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Ole Martin Villumsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Albertine Marie Villumsen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Anna Helene Villumsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Magnus Kristian Villumsen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Johan Johansen m ug b L Under Forpleining Dverbergn Sjukdom: s 006 Albert Rønebak m g b hf Gaardbruger Beiaren n s 007 Amalia Elise Olsen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 008 Helma Viktoria Albertsen k ug b d Datter Skjerstadn s 009 Artur Magnus Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 010 Olaf Johan Leif Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 011 Vilhelm Martinus Andersen m e b hf Føderaadsmand Skjerstadn s Kvarv - Mohus Karbøl (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans Andreas Olsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Jonette Kristine Olsen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Julia Kristine Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Johan Ole Ludvig Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Ole Johan Olsen m ug b tj Tjenestedreng Skjerstadn s Kvarv - Mohus Karbøl (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Karen Malene Kristensen k e b hm Gaardbruger Skjerstadn s 002 Johanne Birgitte Kristensen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 003 Johanne Vilhelmine Johansen k ug b tj Tjenestepige Fauske n s 004 Maria Ingeberta Andreasen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 005 Kristian Bertheus Olaf m ug b tj Tjenestedreng Skjerstadn s Andreasen 006 Astrup Meier Johansen m ug b tj Tjenestedreng Bodin n s Kvarv - Mohus Karbøl (7 m, 5 k) 12 (7 m, 5 k) Bernhard Johan Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Anna Fredrikke Hansen k g b hm Gaardmandskone Bodin n s 003 Helga Andrea Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Astrid Johanna Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Hans Johan Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Kristen Olaf Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Eline Kristine Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Peder Karl Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 009 Kristian Andreas Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 010 Hans Kristian Johansen m g b hf Føderaadsmand Skjerstadn s 011 Elsebe Henriette Johansen k g b hm Føderaadskone Bodin n s 012 Johan Petter Hansen m e b fl Forsørges Skjerstadn s Kvarv - Mohus Karbøl (10 m, 5 k) 15 (10 m, 5 k) Ole Bernhard Johansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Anna Nekoline Johansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Johan Alfred Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 004 Kristian Joakim Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Magda Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Peder Elias Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Hans Andreas Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 008 Lindeman Konradi Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 009 Hans Adolf Kristian Johansen m ug b fl Arbeider i Sulithjelma Skjerstadn s Arbeidsledig: l 010 Kristen Ole Peder Johansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 011 Hilda Margrete Johansen k g b hm Gaardmandskone Beiaren n s 012 Ester Johanna Kristensen k ug b d Datter Skjerstadn s 013 Olga Maren Pauline k ug b d Datter Skjerstadn s Kristensen 014 Konrad Parelius Kristensen m ug b s Søn Skjerstadn s 015 Karl Magnus Johan Kristensen m ug b s Søn Skjerstadn s Kvarv - Mohus Karbøl (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Johan Edvard Bredesen m g b hf Gaardbruger Bodin n s 002 Johanna Emelia Olsen k g b hm Gaardmandskone Bodin n s 003 Marie Jakobine Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Berntine Indianna Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Hilda Josefine Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Jakob Kristian Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Inga Oliva Olsen k ug b tj Tjenestepige Bodin n s 008 Søren Johansen m ug b tj Tjenestedreng Skjerstadn s Kvarv - Mohus Mitødegaard (4 m, 7 k) 11 (4 m, 7 k) Hans Martinus Johansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Hanna Emelia Hansen k g b hm Gaardmandskone Bodin n s 003 Marie Petrine Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Hilda Martha Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Johan Petter Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Inga?? Henriette Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Hanna Petrine Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Anna Helene Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 009 Haakon Emil Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 010 Berner Johan Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 011 Hanna Kristine Johansen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s Kvarv - Mohus Mitødegaard 15, 16 2, 1 8 (5 m, 3 k) (6 m, 4 k) 001 Ole Johan Kristiansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Ingeborg Anna Pedersen k g b hm Gaardmandskone Telnes n s Gilleskaal 003 Johan Hagrup Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Lovise Johanna Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Ole Johan Meier Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Gustav Ulrik Anda Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Johanna Ingarda Karlsen k ug b fl Forpleining Skjerstadn s 008 Johanna Karoline Olsen k ug f d Datter Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Kirkenæs Sydvar. 009 Kristian Karl Olsen m ug f s Søn Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Kirkenæs Sydvar. 010 Hans Olai Hartvigsen m e b hf Føderaadsmand Skjerstadn s Bygning for nattopphald: Sidebygning Kvarv - Mohus Mitødegaard 16, 15 2, 4 3 (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Jakob Andreas Larsen m g f hf Gaardbruger og Skjerstadn s Grubearbeider Sulithelma Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 002 Hanna Elisabet Pedersen k g b hm Gaardmandskone Beiaren n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 1842 Skjerstad 003 Agnes Maria Jakobsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Magdalena Karoline Jensdatter k e b tj Tjenestepige Saltdalenn s Kvarv - Mohus Ryingen (7 m, 3 k) Albert Johan Kristiansen m g b hf Gaardbruger Bodin n s 002 Ane Erikka Hansen k g b hm Gaardmandskone Bodin n s 003 Hans Bernhof Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Oskar Magnus Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Johan Ludvig Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Magnhild Kaspara Albertsen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Kristian Hjalmar Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 008 Torvald Emil Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 009 Artur Peder Martin Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 010 Maren Johanna Kristiansen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s Kvarv - Mohus Midtødegaar Moen (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Konrad Kristian Jakobsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Eline Vilhelmine Johansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Astrid Edvarda Adolfsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Edvard Andreas Kristensen m ug b fl Forskjeligt Gaardsarbeide Skjerstadn s 005 Ole Andreas Johnsen m ug b L Under Forpleining, Fors. Rognmo n s gbr.? Maalselven Sjukdom: s Kvarv - Mohus Vestvaten øvre (6 m, 10 k) 16 (6 m, 10 k) Johan Hagrup Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Anna Oline Andreasen k g b hm Gaardmandskone Høiforsslet n s Beiaren 003 Peder Lind Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Hanna Kaspara Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Ester Andrea Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Lovise Johanna Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Hulde Karoline Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Johannes Karolius Hansen m ug b hf Gaardbruger Skjerstadn s 009 Petra Bergitte Hansen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 010 Kristine Olea Hansen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 011 Ole Johan Hansen m g b el Grubearbeide Sulithjelma Skjerstadn s Arbeidsledig: l 012 Olea Maria Pettersen k g b el Arbeidskone Skaanland?? n s Bodin 013 Bjarne Berg Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 014 Aashild Oselia Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 015 Hans Andreas Kristiansen m g b hf Føderaadsmand Skjerstadn s 016 Karen Anna Kristensdatter k g b hm Føderaadskone Skjerstadn s Kvarv - Mohus Vestvaten Ole Andreas Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Anette Kristine Villumsen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Hilda Vilhelmine Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Hans Kristian Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Johan Olai Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Olga Vedianna Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Haldis Petrine Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Nils Eriksen m ug b L Under Forpleining, Bidrag Bergen n s af Skjærstad fat. 009 Peder Olai Pedersen m ug b el Under Forpleining, Fors. Malangen?n s gbr. Sjukdom: s Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Kvarv - Mohus Vestvand øvre (5 m, 2 k) (5 m, 3 k) 001 Peder Johan Andreassen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Maria Dorthea Olsdatter k g b hm Gaardbrugerkone Skjerstadn s 003 Anna Olea Pedersdatter k ug f d Datter Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Bodø 004 Edvard Hagrup Pedersen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Ole Andreas Pedersen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Kristine Pauline Pedersen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Peder Martin Pedersen m ug b s Søn Skjerstadn s 008 Hans Johan Johansen m ug b L Under Forpleining, Fors. Maasø n s gbr. Sjukdom: s Kvarv - Mohus Vestvaten Skolehus 2 (0 m, 2 k) (0 m, 1 k) 001 Klara Helena Øien k ug b hm Læreinde i Folkeskolen Vaagan n s Lofot. 002 Anna Øien k ug mt Telefondame Vaagan n s Lofot. Sedvanleg bustad: Vaagan Lofot Kvarv - Mohus Vesterlid nedre (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Kristian Petter Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Laura Johanna Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Hulda A??enia Kristiansen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Erling Sandberg Kristiansen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Lars Kristian Andreassen m g b hf Føderaadsmand Skjerstadn s 006 Johanna Dorthea Olsdatter k g b hm Føderaadskone Skjerstadn s 007 Marta Oline Olsdatter k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 008 Johannes Einarsen m ug b L Under Forpleining. Fors Bø i n s gbr. Vesteraalen Sjukdom: s 009 Johanna Andersdatter k ug b L Bidrag av Skjærstad Bodin n s fat.kasse Fors. gbr. 010 Ole Johan Olsen m ug b L Alt mulig Arbeider Skjerstadn s Kvarv - Mohus Vesterlid (6 m, 6 k) 12 (6 m, 6 k) Johan Konrad Olsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Johanna Bergitte Pedersen k g b hm Gaardmandskone Saltdalenn s 003 Nils Martin Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Kristine Olufine Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Edvarda Nikoline Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Petra Alfrida Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Bjarne Julius Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 008 Peder Andreas Blæs m ug b fl Under Forpleining Valan n s Kværnangen Sjukdom: s 009 Karl Abraham Stenlund m g b hf Føderaadsmand Arjeploug s Sverige Statsb.: Svensk Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 010 Andrea Oline Andersdatter k g b hm Føderaadskone Skjerstadn s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 011 Joakim Parelius Johansen m ug b L Forsørges Fauske n s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset 012 Johanna Inger Karlsen k ug b L Forsørges Skjerstadn s Bygning for nattopphald: Føderaadshuset Kvarv - Mohus Vesterlid nedre (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 1842 Skjerstad 001 Isak Arvig Karlsen m g b hf Gaardbruger Haparanda n s Sverige 002 Albertine Bergitte Larsdatter k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Ragnvald Martin Isaksen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Marie Josefine Isaksen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Alfrida Johanna Hansdatter k ug b fl %el% Under Forpleining Skjerstadn s Kvarv - Mohus Vesterlid Finvaslien (5 m, 6 k) 10 (5 m, 5 k) Oluf Lindeman Johannesen m g b hf Gaardbruger Høiforsslet n s Beiaren 002 Marie Lovise Olsen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Gudrun Olufsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Johanna Sofie Olufsen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Vally Olea Olufsen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Arne Johannes Olufsen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Johan Olai Olufsen m ug b s Søn Skjerstadn s 008 Olga Kristensen?? k ug mt Datter Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Brække Skjærstad 009 Knudt Olai Bjelland m ug b fl %el% Under Forpleining, Fors. gbr Søndhordland n Sjukdom: s 010 Johannes Olsen m g b hf Føderaadsmand Beiaren n s 011 Hulda Thobro?? k g b hm Føderaadskone Namsos n s Kvarv - Mohus Vesterlid Nygaard (3 m, 7 k) 11 (3 m, 8 k) Johan Kristian Jakobsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Elida Kristine Larsen k g b hm Gaardmandskone Rønebak n s Beiaren 003 Jenny Josefine Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Laura Kristine Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Astrid Augusta Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Hjalmar Emil Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Jakob Elias Olsen m g b hf Føderaadsmand Skjerstadn s Bygning for nattopphald: Føderaadshus 008 Jørgine Marie Jørgensen k g b hm Føderaadskone Skjerstadn s Bygning for nattopphald: Føderaadshus 009 Dorthea Iversdatter k ug b fl Under Forpleining, Fors Tolgen n gbr. Sjukdom: s Bygning for nattopphald: Føderaadshus 010 Oleanna Dorthea Jakobsen k ug b d Datter Skjerstadn s Bygning for nattopphald: Føderaadshus 011 Oline Amalia Jakobsen k ug f d Datter Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma Bygning for nattopphald: Føderaadshus Kvarv - Mohus Bjørkmo (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Karl Johan Karlsen m g b hf Gaardbruger Saltdalenn s 002 Ane Marie Andersen k g b hm Gaardbrugerkone Furseth n s Valenfjord 003 Bergliot Konstanse Karlsen k g f d Arbeiderkone Skjerstadn s Merknad: Udgaar. NB! No 3 har fast Bopel i Fauske og bør ikke medtas her Sannsynleg opphaldstad: Hjemaas, Fauske 004 Bernhard Karolius Karlsen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Anna Edvarda Karlsen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Oskar Alfred Karlsen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Alberta Alida Karlsen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Helga Maria Karlsen k ug b d Datter Skjerstadn s 009 Olga Anna Olea Karlsen k ug b d Datter Skjerstadn s 010 Gustav Olai Karlsen m ug b s Søn Skjerstadn s s Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 Kvarv - Mohus Bjørnlien (5 m, 5 k) 10 (5 m, 5 k) Johan Hillem Karlsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Hanna Kristine Hansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Kristian Meier Karlsen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Hulda Marie Karlsen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Haakon Johannes Karlsen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Malda Pauline Karlsen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Magda Kristoffa Bostrøm k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 008 Karl Karlsen m ug b tj Tjenestedreng Skjerstadn s Sjukdom: a 009 Maria Kristine Hendriksen k ug b hm Føderaadskone Torneaa s Statsb.: Svensk Språk: f n 010 Nils Mikal Andersen m ug b fl Under Forpleining. Fors gbr. Sjukdom: s Sverige Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 17 Vefsen Kvarv - Mohus Skogmoe (2 m, 6 k) (3 m, 4 k) 001 Filip Johnsen m g f hf Gaardbruger Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Stormo Skjærstad 002 Jensine Olea Hansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Hanna Marie Filipsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Emma Josefine Filipsen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Johanna Sofie Filipsen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Julius Martin Filipsen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Kristian Larsen Trolhaug m? b fl Under Forpleining. Fors Velfjorden s gbr. Sjukdom: s 008 Anna Grete Jakobsen k g mt b Gaardbrugerkone Arjeplog n s Sverige Sedvanleg bustad: Tolaagdal Beieren 009 Anna Kristine Olsen k ug mt d Datter Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Kosmolid Skjærstad 0028a 001 Kvarv - Mohus Stormo 21 (15 m, 6 k) 11 (5 m, 6 k) Merknad: Ikke skyldsat. E: Husliste 28a og 28b 001 Johan Erik Andersen Stormo m g b hf Nomade, Renlap Kalvaas n s Evenæs Etnisitet: ln n Språk: n l 002 Maren Karoline Olsen Stormo k g b hm Nomade, Renlap Elveslet n s Evenæs Etnisitet: ln n Språk: n l 003 Ole Elias Johansen m ug b s Renvogter Evenæs n s Etnisitet: ln n Språk: n l 004 Jonette Amalia Johansen k ug b d Datter Evenæs n s Etnisitet: ln n Språk: n l 005 Elen Anna Karoline Johansen* k ug b d Datter Evenæs n s Etnisitet: ln n Språk: n l 006 Inga Berntine Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s Etnisitet: ln n Språk: n l 007 Magda Kristine Johansen k ug b d Datter Saltdalenn s Etnisitet: ln n Språk: n l 008 Johan Ingebrigt Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s Etnisitet: ln n Språk: n l 009 Emma Olea Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s Etnisitet: ln n Språk: n l 010 Gustav Alfred Ingvald Olsen m ug b tj Renvogter Skjerstadn s 011 Andreas Mikal Nikolai m ug b tj Renvogter Evenæs n s Pedersen Etnisitet: ln n Språk: n l n

18 1842 Skjerstad 012 Peder Andersen m g mt hf Gaardbruger Evenæs n s Sedvanleg bustad: Kalvaas Evenæs Etnisitet: ln n Språk: n l 013 Hans Mikal Olsen Misvær m g mt hf Gaardbruger Skjærstadn s Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 014 Johan A. Hansen Misvær m g mt hf Gaardbruger og Skjærstadn s Handelsmand Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 015 Jac?? M. J. Espenæs m g mt hf Gaardbruger Skjærstadn s Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 016 Ole Hansen Mohus m g mt hf Gaardbruger Skjærstadn s Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 017 Kristen Olsen Mohus m ug mt tj Tjenestedreng Skjærstadn s Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 018 Kristen Taslvold?? Misvær m ug mt tj Gbr. Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 019 Axel Pedersen Misvær m ug mt tj Tjenestedreng Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 020 Ole Kr. Hansen Misvær m g mt tj Gaardbruger Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Misvær i Skjærstad Etnisitet: ln n Språk: n l 021 Filip Johansen m g mt hf Gbr Gjellivara Sverige Side 18 Statsb.: Svensk Sedvanleg bustad: Bjørnlid Skjærstad Etnisitet: Svensk Språk: n l Kvarv - Mohus Ljosnahamari 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) Merknad: Ikke skyldsat. Afsidesliggende 001 Ole Pedersen Ljosnahamari m ug b hf Rydningsmand? Saltdalenn s 002 Anders Pedersen m ug b tj Rydningsmand? Skjerstadn s Ljosnahamari 003 Britta Stine Mortensdatter k e b hm Under forsørgelse. Fors. Sverige s Husmand ell. Pladsmand Statsb.: Svensk Etnisitet: lf Språk: n l Kvarv - Mohus Svartvatten (rydningsplads) 3 (1 m, 2 k) (2 m, 3 k) 001 Oluf Anders Olufsen m g b hf Rydningsmand? Skjerstadn s Svartvatten 002 Else Kristine Pedersen k g b hm Rydningsmand? Skjerstadn s 003 Margrete Andersdatter k e b fl Under Forpleining. Fors. Saltdalen s Husmand, Bidrag av fat.kasse Statsb.: svensk Etnisitet: Svensk Språk: l 004 Peder Bernhard Olsen m ug f s S Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Brække Skjærstad 005 Anna Maria Olsen k ug f d D Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Brække Skjærstad Kvarv - Mohus Svartvatten (rydningsplads) 4 (2 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Edvard Hansen m g b hf Rydningsmand Skjerstadn s 002 Ane Marie Pedersen k g b hm Rydningsmand Evenæs n s Ofoten 003 Eline Matilde Edvardssen k ug b d D Skjerstadn s 004 Antonius Pedersen m ug mt Alt mulig Arbeider Evenæs n s Sedvanleg bustad: Evenæs Kvarv - Mohus Kosmo (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Albert Johan Jakobsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Kornelia Kristine Jakobsen* k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Olaf Andreas Albertsen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Astrid Elida Albertsen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Ida Johansen k ug b tj Tjenestepige ?? Tolden n s s Registreringssentral for historiske data

19 Kvarv - Mohus Kosmo 21, 22 2, 1 9 (5 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Johan Andreas Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Amanda Petrine Hansen k g b hm Gaardmandskone Ersvig i n s Bodin 003 Olea Lovise Olsen k ug b tj Tjenestepige Sørvig i n s Bodin 004 Peder Hansen m ug b tj Tjenestedreng Skjerstadn s 005 Johannes Fredrik Hansen m ug b hf Gaardbruger Skjerstadn s 006 Anna Marie Hansen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 007 Alfred Johan Hansen m g f hf Gaardbruger Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 008 Hans Mikal Andersen m g b hf Føderaadsmand Skjerstadn s 009 Kirstine Marie Jensen k g b hm Føderaadskone Tveraagmo n s 010 Ribe Jakobsen m ug %g % Sjukdom: s b fl Under Forpleining. Fors føderaadsmand Saltdalen Øksnæs n Kvarv - Mohus Kosmolid, Libak (3 m, 1 k) (5 m, 2 k) 001 Ole Pedersen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Bente Andersdatter k g b hm Gaardmandskone Saltdalenn s 003 Peder Alfred Olsen m ug f s Arbeider i Sulithjelma Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 004 Anna Kristine Olsen k ug f d Datter Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Skomo i Skjærstad 005 Laurits Marselius Olsen m ug f s Søn Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Hopen Bodin 006 Kristen Johan Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Ole Andreas Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s Kvarv - Mohus Brække (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Amanda Karlsen k e b hm Gaardbruger Helammin s Sverige 002 Olga Olida Kristensen k ug f d Datter Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Vesterlid Skjærstad 003 Gustav Marius Kristensen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Otto Kristian Kristensen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Synøve Kristensen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Alfrida Johanna Hansdatter k ug mt d Datter Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Vesterlid 007 Petra Alfrida Johansen k ug mt d Datter Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Vesterlid 008 Morten Nilsen Moen m ug b fl %el% Under Forpleining. Fors. gbr. Alten Finmark Statsb.:? Sjukdom: s Etnisitet: s n Språk: n 009 Karen Ovidia Jonsdatter k e b hm Føderaadskone Skjerstadn s 010 Jonette Kristine Kristensen k ug f d Datter Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Skar i Skjerstad Kvarv - Mohus Brække (5 m, 4 k) (5 m, 3 k) 001 Ole Johan Olsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Laura Katrina Bech k g b hm Gaardmandskone Hemnæs n s 003 Margit Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Edil!! Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Aashild Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Torolv Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 007!! Olsen* m ug b s Søn Skjerstadn s Merknad: Udøbt gut 008 Aaslug?? Gundhil Bek k ug mt d Datter Hemnæs n s Folketeljinga 1910 Registreringssentral for historiske data Side 19 s s

20 1842 Skjerstad Sedvanleg bustad: Hemnæs 009 Lorents Kristian Amundsen m ug b fl Under Forpleining. Fors. Lenvikenn s gbr. Sjukdom: s Kvarv - Mohus Brække (0 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 J. O. Olsen m g f hf Skolelærer i Folkeskolen Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Misvær Skjærstad 002 Jonette Johanne Olsen k g b hm Husmor Norvig n s Fauske 003 Ane Olea Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Ragna Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s Kvarv - Mohus Brække (2 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Peder Elias Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Ovidia Elisabet Johansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Johan Kristian Olai Pedersen m ug b s Søn, Arbeider Sulithjelma Skjerstadn s Arbeidsledig: l 004 Hans Kristian Andreas m ug f s Søn, Arbeider Sulithjelma Skjerstadn s Pedersen Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 005 Johanna Kristine Pedersen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Astrid Josefine Pedersen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Hildur Olea Pedersen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Gunvor Elise Pedersen k ug b d Datter Skjerstadn s 009 Kristine Pernille Kristiansdatter k e b hm Føderaadskone Skjerstadn s Kvarv - Mohus Brække (7 m, 4 k) 10 (7 m, 3 k) Peder Johan Johansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Johanna Amalia Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Karl Meier Pedersen m ug f s Søn Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 004 Ole Elias Johan Pedersen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Peder Berg Pedersen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Kristine Emelie Pedersen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Othea Alette Pedersen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Hjalmar Kaurin Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 009 Mikal Benjamin Pedersen m ug b fl Under Forpleining. fors Skjerstadn s gbr. Bidrag av fat.kasse 010 Simon Andreassen m ug b fl Under Forpleining. fors. Lyngen n s gbr. Bidrag av fat.kasse Sjukdom: s Etnisitet: lf Språk: l 011 Peder Bernhard Olufsen m ug mt L Fors. Husmand ell Skjerstadn s Plassmand Sedvanleg bustad: Svartvatn Skjærstad 012 Anna Marie Olufsen k ug mt L Fors. Husmand ell Skjerstadn s Plassmand Sedvanleg bustad: Svartvatn Skjærstad Kvarv - Mohus Stolpe (2 m, 5 k) (1 m, 5 k) 001 Kristen Olai Jørgensen m e b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Ane Marie Kristensen k ug b d Datter Skjerstadn s 003 Kristine Alberta Kristensen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Hanna Josefine Kristensen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Lovise Margrete Hansen k ug b tj Tjenestepige Buxnæs n s 006 Eilif Marius Pedersen m ug mt L Forsørges. Fors. gbr Fauske n s Sedvanleg bustad: Fauske 007 Marit Birgitte Johnsen k e b hm Føderaadskone Skjerstadn s Side 20 Registreringssentral for historiske data

21 Kvarv - Mohus Stolpe (4 m, 5 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Bernhard Andreassen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Johanna Bergitte Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Beiaren n s 003 Andrea Josefine Jørgensdatter k ug b tj Tjenestepige Meløe n s 004 Henriette Pedersen k ug b tj Tjenestepige Fauske n s 005 Harald Meier Konradsen m ug b s Forsørges Skjerstadn s 006 Oskar Magnus Albertsen?? m ug b L Forsørges Skjerstadn s 007 Kristine Albertine Andreasen k g mt b Gaardmandskone Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Misvær Skjærstad 008 Andreas Sakarias Olsen m g b hf Føderaadsmand Skjerstadn s 009 Lisa Rebekka Nilsdatter k g b hm Føderaadskone Skjerstadn s Kvarv - Mohus Skar (2 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Karl Boie Junghansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Petra Andrea Junghansen k g b hm Gaardbrugerkone Skjerstadn s 003 Berna Indianna Olsen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 004 Berit Hansine Hansen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 005 Junghans Olai Jakobsen m e b hf Føderaadsmand Skjerstadn s Kvarv - Mohus Skar (3 m, 5 k) (4 m, 4 k) 001 Anders Johan Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Karoline Emelia Johansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Ingeborg Kirstine Hansen k ug b tj Tjenestepige Skjerstadn s 004 Albertine Bergitte Andersen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Kristian Johan Andersen m ug b s Søn Skjerstadn s 006 Ole Hilmar Andersen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Anna Karoline Andersen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Johan Petter Andersen m ug f s Søn Pramstyrer Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 009 Jonette Kristiansen Brække k ug mt b Sypige Skjerstadn s Sedvanleg bustad: Brække Skjærstad Kvarv - Mohus Skar (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Kristian Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Elise Johanne Johansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Johanna Pernille Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Jakob Johan Olai Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Kristine Berthea Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Johan Hilmar Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Hagrup Elias Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s Kvarv - Mohus Skar (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans Kristian Pedersen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Jonette Hansine Pedersen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Johan Olai Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Johan Olai Hansen m ug b fl Gaardsarbeide Skjerstadn s 005 Kjerstine Maren Hansen k ug b fl Gaardsarbeide Skjerstadn s Kvarv - Mohus Skar (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Ole Sakarias Johansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Pauline Matilde Johansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Olaf Marselius Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Harald Johan Karl Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Peder Kristian Hansen m e b hf Føderaadsmand Skjerstadn s 006 Jonette Birgitte Hansen k ug b el Tjenestepige Skjerstadn s Folketeljinga Kvarv - Mohus Misvær (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) Registreringssentral for historiske data Side 21

22 1842 Skjerstad 001 Bernhard Gustav Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Kristine Olea Hansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Hanna Kristine Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Hjørdis Kaspara Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Ragnhild Pauline Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Johanna Hansine Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Astrid Ingeborg Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 008 Johan Olaf Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 009 Harald Andreas Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s Kvarv - Mohus Misvær (3 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Ole Johan Hansen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Hanna Dorthea Hansen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Kristen Johan Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Hans Olai Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Sigrid Kristine Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Johanna Pernille Hansen k e b hm Føderaadskone Skjerstadn s Kvarv - Mohus Misvær nedre (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Ole Petter Isaksen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Hanna Marie Kristensen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Ida Bertine Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 004 Haldis Bertine Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 005 Ella Bergitte Olsen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Johan Kristoffer Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 007 Erling Magnus Olsen m ug b s Søn Skjerstadn s 008 Beret Olsdatter k e b hm Føderaadskone Skjerstadn s 009 Bernhard Johan Jakobsen m ug b fl Skomager Skjerstadn s Kvarv - Mohus Misvær nedre (5 m, 7 k) 16 (9 m, 7 k) Hans Elias Olsen m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s 002 Hanna Maren Kristensen k g b hm Gaardbrugerkone Skjerstadn s 003 Peder Eilert Lund Hansen m ug f s Søn, Arbeider Sulithjelma Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 004 Ole Johan Andreas Hansen m ug f s Søn, Arbeider Sulithjelma Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 005 Maren Magdalena Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 006 Inga Albertine Hansen k ug b d Datter Skjerstadn s 007 Kristen Johan Hagrup Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 008 Hans Berger Hansen m ug b s Søn Skjerstadn s 009 Olaf Albert Kristian Hansen* m ug b s Søn Skjerstadn s 010 Olea Kristine Johannesen k ug b d Datter Skjerstadn s 011 Jonette Pernille Olsen k ug b fl Forsørges. Fors. gbr Skjerstadn s Bidrag av fat.kasse 012 Axel Olsen m ug f s Søn Skjømand Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Ubekjend opholssted 013 Johan Olai Hansen m g f hf Arbeider Sulithjelma Skjerstadn s Sannsynleg opphaldstad: Sulithjelma 014 Albertine Jensine Hansen k g b hm Kone Skjerstadn s 015 Anne Olea Johansen k ug b d Datter Skjerstadn s 016 Harald Andreas Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s Kvarv - Mohus Misvær nedre (5 m, 4 k) (6 m, 4 k) 001 Johan Vihelm!! Kristian m g b hf Gaardbruger Skjerstadn s Pedersen 002 Julie Petrine Jakobsen k g b hm Gaardmandskone Skjerstadn s 003 Johannes Hagrup Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 004 Kristen Johan Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s 005 Arne Magnus Johansen m ug b s Søn Skjerstadn s Side 22 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1818 Herøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1818 Herøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1926 Dyrøy, Tranøy prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1937 Sørfjord, Lyngen prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer