Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0524 Faaberg Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 431 (kvinner: 210, menn: 221) Bustader i kretsen: 65 Krets: 001 Vingrum Prestegjeld: Faaberg Herred/by: Faaberg Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vingrum Sveen (10 m, 8 k) 1 15 (8 m, 7 k) 001 Ivar Søhus m g b hf Gaardbruger, n. n s trælasthandler Aurdal Merknad: Hovedbygningen 002 Gjertrud Søhus k g b hm Gaardmandskone v. Slidre n s 003 Margit Ivarsdatter k ug b d Datter n. n s Aurdal 004 Ole Ivarsen m ug b s Søn n. n s Aurdal 005 Asbjørn Ivarsen m ug b s Søn Vardal n s 006 Bergliot Ivarsdatter k ug b d Datter Vardal n s 007 Ingvald Ivarsen m ug b s Søn Biri n s 008 Kristine Ivarsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 009 Kolbjørn Ivarsen m ug b s Søn Faaberg n s 010 Torbjørn Ivarsen m ug b s Søn Faaberg n s 011 A. K. J. Slagstad m ug mt fl Lærer ved privat Gloppen n s folkeskole Sedvanleg bustad: Kristiania 012 Ole Kvale m ug mt tj Gaardsbestyrer, v. Slidre n s gaardbruger Sedvanleg bustad: v. Slidre 013 Anton Berntsen m ug b tj Tjenestegut, landb.arb Biri n s 014 Anna Lindokken k ug b tj Tjenestepike, budeie s. n s Aurdal 015 Kirsti Berger k ug b tj Tjenestepike, husgjerning n. n s Aurdal 016 Ole Sveen m g b hf Føderaadsmand Faaberg n s Merknad: Føderaadshuset 017 Nekoline Børesdatter k g b hm Føderaadskone Biri n s 018 Marte Granum k ug mt b Kokke ved pensionat Brøttum n s Sedvanleg bustad: Brøttum Vingrum Sandvold (2 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Olaf Amundsen m g f hf Skogsarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 002 Kristine Olsdatter k g b hm Arbeiderkone Ringsakern s 003 Ole Olafsen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Signe Olafsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Aslaug Olafsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Klara Olafsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 007 Ole Kristiansen m g mt b Offentlig understøttelse Biri n s Sedvanleg bustad: Ringsaker Vingrum Sveastuen 1 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Bernt Svendsen m g b hf Husmand, jordb, gaardsarb Faaberg n s 002 Marie Eliasdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel Løiten n s 003 Ole Berntsen m ug b s Gaards- og skogsarbeide Biri n s 004 Mina Berntsdatter k ug b d Datter Biri n s 005 Otto Berntsen m ug b s Søn Biri n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vingrum Audenhus (6 m, 6 k) 2 10 (4 m, 6 k) 001 Lars Audenhus m g b hf Gaardbruger Faaberg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Mathea Audenhus k g b hm Gaardmandskone Faaberg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0524 Faaberg Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Tjenestepike og syerske Merknad: 003 Marit Larsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Agnethe Larsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Kristian Kindlien m e b fl Gaardsarbeider Faaberg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1869 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: St. Paul Stilling i Amerika: Arb ved maskinverksted Merknad: 006 Ludvig Mathiasen m ug b tj Tjenestegut, jordbrugsarb Faaberg n s 007 Margit Mæhlum k ug b tj Tjenestepige, kreaturstel Faaberg n s 008 Ragnhild Mæhlum k ug b tj Tjenestepike husgjerning Faaberg n s 009 Kristian Audenhus m e b hf Føderaadsmand Biri n s Merknad: Føderaadshuset Sjukdom: b 010 Marie Amundsdatter k ug b tj Tjenestepike, husgjerning n. Fron n s 011 Amund Torsrud m ug mt el Skogs- og gaardsarbeider Biri n s Merknad: Drengestuen Sedvanleg bustad: Biri 012 Arne Torsrud m ug mt el Skogs- og gaardsarbeider Biri n s Sedvanleg bustad: Biri Vingrum Baadsmandsløkken 2 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Ole Jørgensen m e b hf Privat understøttelse Faaberg n s 002 Marte Olsdatter k ug b d Arbeiderske, husgjerning Faaberg n s 003 Sigurd Olsen m ug b s Gaards- og skogsarbeider Faaberg n s Vingrum Stenbakken 2 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ole Gutubakken m g b hf Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s 002 Agnethe Andriasdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 003 Martin Olsen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Alfhild Olsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Inga Olsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Arne Olsen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Odmund Olsen m ug b s Søn Faaberg n s 008 Nella Olsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Bø 2 2, 3, 4, 5 7 (5 m, 2 k) (5 m, 2 k) 001 Olaus Mathiasen m g b hf Gaardsbruk- og skogsarb Biri n s 002 Antonette Olsdatter k g b hm Gaardmandskone Biri n s 003 Martinus Olausen m ug b s Gaards- og skogsarbeider Biri n s 004 Arnt Olausen m ug b s Gaards- og skogsarbeider Biri n s 005 Augusta Olausdatter k ug b d Husgjerning og kreaturstel Biri n s 006 Olaf Olausen m ug b s Gaardsarbeider Biri n s 007 Tor Olausen m ug b s Søn Biri n s Vingrum Holtet 2 6, 7 6 (4 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Oskar Olausen m g b hf Jordb og sagmester Biri n s 002 Agnethe Martinsdatter k g b hm Jordb.kone, kreaturstel ø. n s 003 Odmund Oskarsen m ug b s Søn Biri n s 004 Kaare Oskarsen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Arne Oskarsen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Gudrun Oskarsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Torgerstuen 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Olaus Mathiasen m g b hf Gaardsarbeider Faaberg n s 002 Ane Hansdatter k g b hm Arbeiderkone, syarbeide ø. n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 003 Anna Johansdatter k ug b fl Indsitter, privat understøttelse, fors. gaardsarb Porsgrundn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vingrum Lekshus (8 m, 7 k) 1 14 (8 m, 6 k) 001 Peder Owren m g b hf Gaardbruker og Faaberg n s trælasthandler Merknad: Hovedbygningen 002 Anna Owren k g b hm Gaardbrukerkone Øier n s 003 Bjørner Owren m ug b s Søn Faaberg n s 004 Liv Owren k ug b d Datter Faaberg n s 005 Johanes Owren m ug b s Søn Faaberg n s 006 Paul Owren m ug b s Søn Faaberg n s 007 Kaare Owren m ug b s Søn Faaberg n s 008 Marie Jonsgaard k ug mt tj Ysterske, Øier n s gaardbrukerdatter Sedvanleg bustad: Øier 009 Edvard Berntsen m ug b tj Tjenestegut, jordb.arbeide Faaberg n s 010 Juline Kristiansdatter k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s 011 Ingeborg Torgersdatter k ug b tj Tjenestepike, kreaturstel Faaberg n s Merknad: Bryggerhuset 012 Guri Haakonsdatter k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s 013 Bernt A. Owren m g b hf Lærer ved folkeskole, Faaberg n s føderaadsmand Merknad: Hovedbygningen 014 Pauline Owren k g b hm Føderaadskone Faaberg n s 015 Martin Owren m ug b s Skogsbestyrer Faaberg n s Vingrum Borudødegaarden 26 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johanes Borudødegaarden m g b hf Gaards- og skogsarbeide Biri n s 002 Agnethe Simensdatter k g b hm Arbeiderkone, kreaturstel Faaberg n s 003 Oskar Johanesen m ug b s Gaardsarbeider Faaberg n s Vingrum Lekshuskalløkken 4 8 (2 m, 6 k) (2 m, 6 k) 001 Kristian Mathiasen m g b hf Husmand jordb. skogsarb Faaberg n s 002 Ingeborg Kristiansdatter k g b hm Husmandskone, kreaturst Faaberg n s 003 Alfred Kristiansen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Magnhild Kristiansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Olga Kristiansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Inger Kristiansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 007 Mathea Andriasdatter k ug b fl Indsitter, husindustri Faaberg n s 008 Marie Iversdatter k e b fl Offentlig understøttelse Faaberg n s Vingrum Lekshusbjerget 4 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Lars Larsen m g b hf Gaardsarbeider Biri n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Arbeider ved jordbrug Merknad: 002 Mathea Pedersdatter k g b hm Arbeiderkone, syerske Biri n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Syerske Merknad: 003 Lars Larsen m ug b s Søn Faaberg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1904 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: søn Merknad: Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0524 Faaberg Vingrum Mo (4 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Andrias P. Moug m g b hf Føderaadsm. rentenist Faaberg n s 002 Marthe Amundsdatter k g b hm Husholderske Biri n s 003 Ingvald Iversen Moug m ug b fl Inderst rentenist Faaberg n s 004 Bernt O. Jørgensen m g b hf Gaardsarbeider Inderst Faaberg n s 005 Elise Olsdatter k g b hm Arbeiderkone kreaturstel Faaberg n s 006 Ole Berntsen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Ingeborg Berntsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Gutubakken 5 4 (3 m, 1 k) (4 m, 1 k) 001 Mathias Larsen m g b hf Skogs og gaardsarbeider Faaberg n s 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm Arbeiderkone, kreaturstel Biri n s 003 Gustav Mathiasen m ug b s Skogsarbeider og Fløter Faaberg n s 004 Hagbart Mathiasen m ug f s Veiarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 005 Kristian Mathiasen m ug b s Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s Vingrum Jevne (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Oluf Moen m ug b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Toneta Moen k e b hm Føderaadsenke v. n s 003 Amund Moen m ug b fl Gaards- og skogsarbeide Faaberg n s 004 Marthe Johansdatter Aasen k ug b tj Tjenestepike kreaturstel Faaberg n s 005 Oline Hagen k ug b tj Tjenestepike husgjerning Faaberg n s 006 Ragna T. Jevne k ug b tj Tjenestepike husgjerning Faaberg n s 007 Amund Fremstad m ug b tj Tjenestegut, jordbrugarb Faaberg n s 008 Kristian Mathiasen m ug b el Gaardsarbeider Faaberg n s Arbeidsledig: l Vingrum Jevnsveen 6 7 (3 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ludvig Jevnsveen m g b hf Husmand jordb. slagter Biri n s 002 Ingeborg Jevnsveen k g b hm Husmandskone, kreaturstel Faaberg n s 003 Ivar Ludvigsen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Oskar Ludvigsen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Tina Ludvigsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Olaf Ludvigsen m g f hf Inderst Veiarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Ringsaker 007 Sofie Kristensdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 008 Inger Olafsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Vingerum central 6 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Kristine O. Moen k e b hm Telefonistinde Faaberg n s 002 Gunnar Olsen m ug b s Søn Faaberg n s 003 Ole Storhagen m e b el Inderst gaardsarbeider Hedalen n s Vingrum Moen (6 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Halvor O. Moen m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Kristine B. Moen k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Torbjørg H. Moen k ug b d Datter Faaberg n s 004 Brunjulf H. Moen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Odvar H. Moen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Paul H. Moen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Nils Eriksen Løften m ug b tj Tjenestegut, jordbrugsarb n. Fron n s 008 Olga Pettersdatter k ug b tj Tjenestepike, kreaturstel Biri n s 009 Kristian A. Dale m ug mt fl Møller ved kornmølle Kolbu n s Sedvanleg bustad: Moelven Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Vingrum Fremstad 7 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Arnt Fremstad m g b hf Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s 002 Oline Kristiansdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n 003 Magnhild Arntsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Kristian Arntsen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Skogly 7 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 I. H. H. Grythe m ug b hf Landhandler Biri n s 002 Agnethe Østby k ug b tj Husbestyrerinde Biri n s Vingrum Møllerstuen 7 2, 3 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Halvor Jevnsveen m g b hf Inderst Skogsarbeider Faaberg n s 002 Anna Martinsdatter k g b hm Arbeiderkone ø. n s 003 Ludvig Halvorsen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Slettum 7 2 (1 m, 1 k) (1 m, 2 k) 001 Johan Aamodhaugen m g b hf Gaardsarbeider Faaberg n s 002 Bergete Nilsdatter k g b hm Arbeiderkone, kreaturstel Faaberg n s 003 Maria Kristensdatter k g f fl Offentlig understøttelse Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg Vingrum Spokerud 4 (2 m, 2 k) (4 m, 2 k) 001 Even Spokerud m g f hf Gaards- og skogsarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Pauline Spokerud k g b hm Arbeiderkone, husindustri Faaberg n s 003 Karl Spokerud m ug b s Søn Faaberg n s 004 Kristian Olausen m g b fl %hf% Privat understøttelse fors Faaberg n s gaards- og skogsarb 005 Pernille Pedersdatter k g b fl %hm% Privat understøttelse fors Faaberg n s gaards- og skogsarb 006 Lars Kulsveen m e f fl Indsitter lidt Faaberg n s snedkerarbeide Sannsynleg opphaldstad: Faaberg Vingrum Hauger (2 m, 5 k) (2 m, 5 k) 001 Ole Hauger m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Guri Hauger k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Sigmund Lindstad m ug b fl Fostersøn fors. av gbr Faaberg n s 004 Olga Hauger k ug b fl Skoleelev fors. av gbr Faaberg n s 005 Karen Kristiansdatter k ug b tj Tjenestepike, budeie Faaberg n s 006 Lisabet Brendum k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s 007 Tea Spokerud k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s Vingrum Haugerrønningen 8 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johan Paulsen m g b hf Husmand, jordbrukende Faaberg n s 002 Agnethe Børesdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel Furnes n s 003 Paul Johansen m ug b s Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s Vingrum Haugerengen, nordre 8 5 (2 m, 3 k) (3 m, 3 k) 001 Johan Evensen m g f hf Skomaker S og gaardsarb Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Mathea Andriasdatter k g b hm Skomakerkone Faaberg n s 003 Einar Johansen m ug b s Søn Faaberg n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0524 Faaberg 004 Asmund Johansen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Paula Johansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Marie Johansdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Haugerengen, mitre 8 3 (1 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Bernt Evensen m g f hf Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Klara Ludvigsdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 003 Øivin Berntsen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Oline Berntsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Haugerengen, søre 8 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Ludvig Kristiansen m g b hf Husmand, jordbrukende Faaberg n s 002 Oline Børesdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel Faaberg n s Vingrum Aamodt (3 m, 3 k) (7 m, 3 k) 001 Johan Rusten m g f hf Gaardbruker, skogsarb Torpen n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Helene Hansdatter k g b hm Gaardbrugerkone, Torpen n s kreaturstel 003 Olaf Johansen m ug f s Gaardsarbeider, skrædder Torpen n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 004 Halfdan Johansen m ug f s Gaards- og skogsarbeide Torpen n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 005 Martin Johansen m ug f s Gaards- og skogsarbeide Torpen n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 006 Hanna Syversdatter k ug b tj Tjenestepike, husgjerning n. Fron n s 007 Melfin Oskar Olufsen m ug b fl Offentlig understøttelse n. Fron n s 008 Tidolf Haraldsen m g b hf Inderst, skogsarbeider Faaberg n s 009 Kari Olufsen k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 010 Harald Tidolfsen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Aamodhaugen (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Nils Owren m g b hf Gaardbruker, Torpen n s gaardsarbeider 002 Oline Amundsdatter k g b hm Gaardbrukerkone Biri n s 003 Inga Nilsdatter k ug b d Datter kreaturstel Faaberg n s 004 Mari Amundsdatter k e b fl Indsitter, privat understøttelse fors. jordbr og gaardsarb Faaberg n s Vingrum Strandum 9 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Nidolf Landgraf m g b hf Skogsarbeider og fløter Faaberg n s 002 Mathea Larsdatter k g b hm Arbeiderkone husindustri Biri n s 003 Magnhild Nidolfsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Anton Landgraf m e b fl Offentlig understøttelse Faaberg n s Vingrum Kolerud 10 1, 2 7 (3 m, 4 k) (4 m, 5 k) 001 Aleksander Olsen m g f hf Fyrbøter ved dampsag Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Gjøvik 002 Mathea Martinsdatter k g b hm Arbeiderkone ø. n s 003 Tora Aleksandersdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Martin Aleksandersen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Otar Aleksandersen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Asmund Aleksandersen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Margit Aleksandersdatter k ug b d Datter Faaberg n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 008 Kari Aleksandersdatter k ug b d Datter Faaberg n s 009 Toneta Kolerud k e f tj Tjenestepike V. n s Sannsynleg opphaldstad: Biri Vingrum Kolerud 10 1, 2 6 (2 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Johan Larsen m g b hf Gaardsarbeider Faaberg n s 002 Anne Antonsdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 003 Aslaug Paulsdatter k ug b fl Indsitter Faaberg n s 004 Ester Olsdatter k ug b fl Indsitter Faaberg n s 005 Ole Johansen m g f hf Gaardsarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1909 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: Nortfiel Stilling i Amerika: Arbeider ved jordbruk Merknad: 006 Jonathine Johansdatter k g b hm Arbeiderkone, syerske Faaberg n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1909 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: Nortfiel Stilling i Amerika: Tjenestepike Merknad: 007 Melvin Ingvald Olsen m ug b s Søn Amerika n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Siste bustad i Amerika: Nortfiel Stilling i Amerika: søn Merknad: Vingrum Kolerud 10 1, 2 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Ingvald Hagen m g b hf Skogsarbeider og fløter Faaberg n s 002 Kari Martinsdatter k g b hm Arbeiderkone ø. n s 003 Anna Ingvaldsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Marit Ingvaldsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Kolerudhagen (3 m, 6 k) (3 m, 6 k) 001 Mathias Hagen m g b hf Gaardbruker, tømmermd Nes, n s Heidemarken 002 Tora Hagen k g b hm Gaardbrukerkone, Faaberg n s kreaturstel 003 Tea Mathiasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Aslaug Mathiasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Gudrun Mathiasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Margit Mathiasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 007 Ragnhild Mathiasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 008 Olav Mathiasen m ug b s Søn Faaberg n s 009 Trygve Mathiasen m ug b s Søn Faaberg n s Folketeljinga Vingrum Kolerud, nordre (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Andrias Bostrup m g b hf Gaardbruker og Biri n s haandverker, Bygningssnekker S 002 Klara Bostrup k g b hm Gaardbrukerkone, Biri n s kreaturstel 003 Lina Andriasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Oline Andriasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Asbjørn Andriasen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Lars Bostrup m e b fl Offentlig understøttelse Faaberg n s 007 Jens Steinum m ug b el Skogsarbeider, Faaberg n s tømmermand 008 Haldor Haakonsen m ug b el Skogsarbeider, tømmermand Faaberg n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0524 Faaberg Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vingrum Rindal nedre (4 m, 5 k) 1 9 (4 m, 5 k) 001 Arne K. Rindal m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Karen Rindal k g b hm Gaardbrukerkone Øier n s 003 Johane A. Rindal k ug b d Datter Faaberg n s 004 Kristian Rindal m ug b s Søn Faaberg n s 005 Jens Rindal m ug b s Søn Faaberg n s 006 Ingeborg Rindal k ug b d Datter Faaberg n s 007 Johan Johanesen m ug b tj Tjenestegut, Faaberg n s jordbrugsarbeide Merknad: Bryggerhuset 008 Mari Eriksdatter k e b tj Tjenestepike, kreaturstel Vaage n s 009 Oline Kristiansdatter k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s Vingrum Brusveen (7 m, 4 k) 11 (7 m, 4 k) Harald Brusveen m g b hf Husmand, jordbrugende Biri n s 002 Maria Simensdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel Faaberg n s 003 Sigvard Haraldsen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Anton Haraldsen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Harald Haraldsen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Magnus Haraldsen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Kristine Haraldsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 008 Margit Haraldsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 009 Martinus Brusveen m g b hf Inderst Skogsarbeider Faaberg n s 010 Lisa Andriasdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 011 Amund Martinusen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Nordsveen 11 4 (2 m, 2 k) (3 m, 3 k) 001 Martinus Johansen m g f hf Husmand, skogsarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Sedsel Torgersdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel Øier n s 003 Tor Martinusen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Magna Martinusdatter k ug f d Datter Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 005 Klara Martinusdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Johan Martinusen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Rindalshagen 11 6 (4 m, 2 k) (6 m, 2 k) 001 Hans Brusveen m g b hf Husmand jordbrukende Faaberg n s 002 Sina Kristiansdatter k g b hm Husmandskone Faaberg n s 003 Kristian Hansen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Harald Hansen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Kristian Larsen m g b hf Skogs- og gaardsarbeide Faaberg n s 006 Anne Engebretsdatter k g b hm Arbeiderkone kreaturstel Faaberg n s 007 Ludvig K. Hagen m ug f s Skogsarbeider og fløter Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 008 Karl K. Hagen m ug f s Skogsarbeider og fløter Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg Vingrum Frydenlund 5 (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Hans Kristiansen m g b hf Skomakermester S Biri n s 002 Sina Pedersdatter k g b hm Skomakerkone Biri n s 003 Hjørdis Hansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Sverre Hansen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Torolf Hansen m ug b s Søn Faaberg n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vingrum Rindal øvre (2 m, 7 k) 2 10 (3 m, 7 k) 001 Kristian T. Rindal m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Mathea Rindal k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Hans Stensrud m e f tj Sveitser Øier n s Merknad: Drengestuen Sannsynleg opphaldstad: Rigshospitalet 004 Fredrik Strandum m ug b tj Tjenestegut, jordbrugsarb Faaberg n s 005 Inga Olsdatter Engen k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s 006 Anna Olsdatter Engen k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s 007 Marte Rindal k e b hm Føderaadsenke Faaberg n s Merknad: Føderaadshuset 008 Kristine Rindal k ug b d Lærerinde ved folkeskole Faaberg n s 009 Oline Rindal k ug b d Datter, husgjerning Faaberg n s 010 Sigrid Rindal k ug b d Datter, husbestyrerinde Faaberg n s Vingrum Brendum, nordre 12 3 (2 m, 1 k) (2 m, 1 k) 001 Johanes Brendum m g b hf Husmand, skogsarbeider Faaberg n s 002 Johane Pedersdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel Faaberg n s 003 Peder Johanesen m ug b s Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s Vingrum Brendum, søndre 12 4 (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristian Johanesen m g f hf Husmand Skogsarbeider n. Land n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Marie Andriasdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel Faaberg n s 003 Alfhild Kristiansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Nella Johane Kristiansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Asbjørn Kristiansen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Rindalsengen 12 5 (1 m, 4 k) (2 m, 4 k) 001 Ole Brækken m g f hf Husmand, skogsarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Lisa Brækken k g b hm Husmandskone Faaberg n s 003 Marie Olsdatter k ug b d Datter kreaturstel Faaberg n s 004 Mathilde Olsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Olaf Olsen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Lina Olsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Solbakken 12 4 (2 m, 2 k) (2 m, 2 k) 001 Petter Steinum m g b hf Tømmermand S Faaberg n s 002 Toneta Steinum k g b hm Tømmermandskone v. n s husgjerning 003 Peder P. Steinum m ug b s Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s 004 Tora P. Steinum k ug b d Datter syarbeide Faaberg n s Vingrum Rindalskolløkken 12 3 (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Andrias Kolløkken m e b hf Husmand jordb Faaberg n s Gaardsarbeider 002 Eli Kristensdatter k e b hm Privat understøttelse fors Faaberg n s Husmand 003 Marie Haakonsdatter k ug b tj Tjenestepike kreaturstel Faaberg n s Folketeljinga Vingrum Nersveen (1 m, 2 k) (1 m, 2 k) 001 Ludvig Nersveen m g b hf Gaardbruker Ringsakern s 002 Pauline Nersveen k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Inga Hansdatter k ug b fl Privat understøttelse fors Biri n s Gaardbruker Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0524 Faaberg Vingrum Rugsveen 4 (1 m, 3 k) (2 m, 3 k) 001 Kristian Brændhaugen m g f hf Skogsarbeider Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 002 Juline Johansdatter k g b hm Arbeiderkone, syerske Faaberg n s 003 Kristine Kristiansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Julius Kristiansen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Kari Rugsveen k e b fl Inderst Lever af formue Faaberg n s Vingrum Gilberg (5 m, 6 k) 9 (3 m, 6 k) Hans Gilberg m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Berthe Pettersdatter k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s Side 20 Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1901 Flytta attende til Noreg: 1906 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: La-crose Stilling i Amerika: Kokke hush. Merknad: 003 Odlaug Hansdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Oline Gilberg k e b hm Føderaadsenke Biri n s 005 Ragnar Edvardsen m ug b tj Offentlig understøttelse n. Fron n s 006 Syverine Johanesdatter k ug b tj Tjenestepike, kreaturstel Faaberg n s 007 Hans Pedersen m g mt fl Husmand skindfældmaker Biri n s Sedvanleg bustad: Biri 008 Torvald Hansen m ug mt fl Gaardsarbeider skindfeldmaker Sedvanleg bustad: Biri 009 Emil A. Gilberg m g b hf Gaardbruker og Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1893 Flytta attende til Noreg: 1898 skogsarbeider Inderst Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: La-crose Biri n s Faaberg n Stilling i Amerika: Arb ved sagbrug Merknad: 010 Berthe Ludvdatter Gilberg k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 011 Liv Emilsdatter Gilberg k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Gilberg (3 m, 5 k) (3 m, 5 k) 001 Albert Gilberg m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Valborg Gilberg k g b hm Gaardbrukerkone Asker n s 003 Arve A. Gilberg m ug b s Søn Faaberg n s 004 Kristian Johansen m ug b tj Tjenestegut, jordbrugsarb Faaberg n s 005 Anna Strandum k ug b tj Barnepike Faaberg n s 006 Karen Olsdatter k g b tj Tjenestepike, kreaturstel Faaberg n s 007 Magnhild Mathiasdatter k ug b fl Offentlig understøttelse Faaberg n s 008 Karen Mathiasdatter k ug b fl Offentlig understøttelse Faaberg n s Vingrum Gilbergsengen 14 8 (5 m, 3 k) (5 m, 3 k) 001 Johanes Gilberg m g b hf Skogs- og gaardsarbeider Faaberg n s 002 Oline Andriasdatter k g b hm Arbeiderkone, kreaturstel Ringsakern s 003 Inga Johanesdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Alf Johanesen m ug b s Søn Faaberg n s 005 Johan Johanesen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Øivind Johanesen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Ludvig Johanesen m ug b s Søn Faaberg n s 008 Olga Johanesdatter k ug b d Datter Faaberg n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Vingrum Røine (6 m, 11 k) 2 17 (7 m, 10 k) 001 Andrias Ouren m g b hf Gaardbruker Faaberg n s Merknad: Hovedbygningen 002 Marie Ouren k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Torstein A. Ouren m ug f s Søn Faaberg n s s Digitalarkivet - Arkivverket

21 Sannsynleg opphaldstad: Faaberg 004 Even A. Ouren m ug b s Søn Faaberg n s 005 Kristiane A. Ouren k ug b d Datter Faaberg n s 006 Karen A. Ouren k ug b d Datter Faaberg n s 007 Pauline A. Ouren k ug b d Datter Faaberg n s 008 Marie A. Ouren k ug b d Datter Faaberg n s 009 Andrias A. Ouren m ug b s Søn Faaberg n s 010 Ragnhild A. Ouren k ug b d Datter Faaberg n s 011 Marie Hauklien k ug mt fl Kjøkkenlærling, Faaberg n s gaardbrugerdat. Sedvanleg bustad: Faaberg 012 Andrias Simensen m ug b tj Tjenestegut, jordbrugsarb Faaberg n s Merknad: Drengestuen 013 Tomas Lindokken m ug b tj Tjenestegut, kreaturstel Faaberg n s 014 Olave Vasrud k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s 015 Pauline Pettersdatter k ug b tj Tjenestepike, husgjerning Faaberg n s 016 Olaf Berglund m g b hf Sveiser Ringsakern s Merknad: Føderaadshuset 017 Randine Johanesdatter k g b hm Sveiserkone Ringsakern s 018 Agnethe Olafsdatter k ug b d Datter Ringsakern s Vingrum Melbølen 25 9 (4 m, 5 k) (4 m, 5 k) 001 Markus Danielsen m g b hf Husmand jordb skogsarb Arendal n s 002 Anna Mathiasdatter k g b hm Husmandskone Faaberg n s 003 Magnus Markusen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Agnes Markusdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Tora Markusdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Marie Markusdatter k ug b d Datter Faaberg n s 007!! Markusen* m ug b s Søn Faaberg n s Merknad: Udøbt gut 008 Agnethe Kristiansdatter k ug b fl Inderst kreaturstel Faaberg n s 009 Kristian Pedersen m e b fl Offentlig understøttelse Faaberg n s Vingrum Røineslien 25 8 (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Ingvald Røineslien m g b hf Husmand jordbrukende Faaberg n s 002 Ida Hansdatter k g b hm Husmandskone kreaturstel Faaberg n s 003 Hans Ingvaldsen m ug b s Søn Faaberg n s 004 Ingeborg Ingvaldsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 005 Kristian Ingvaldsen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Mathea Ingvaldsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 007 Ivar Ingvaldsen m ug b s Søn Faaberg n s 008 Ingeborg Mathiasdatter k e b fl Husmandsenke, privatunderst. fors. Husmand Faaberg n s Vingrum Røinesengen 25 2 (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Petter Kristiansen m g b hf Husmand slagter Faaberg n s 002 Karen Johanesdatter k g b hm Husmandskone kreaturstel Faaberg n s Vingrum Vasrud 25 4 (1 m, 3 k) (1 m, 3 k) 001 Fredrik Kristiansen m g b hf Husmand, jordbrukende Biri n s 002 Oline Kristiansdatter k g b hm Husmandskone, kreaturstel v n s 003 Marie Fredriksdatter k ug b d Datter hugjerning Faaberg n s 004 Oline Fredriksdatter k ug b d Datter Faaberg n s Vingrum Roligheden 25 6 (4 m, 2 k) (5 m, 2 k) Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0524 Faaberg 001 Edvard Olausen m g f hf Husmand ofentlig underst v. n s Sannsynleg opphaldstad: Lillehammer 002 Johane Andriasdatter k g b hm Husmandskone kreaturstel Faaberg n s 003 Anna Edvardsdatter k ug b d Datter Faaberg n s 004 Aksel Edvardsen m ug b s Søn Redalen n s 005 Ottar Edvardsen m ug b s Søn Redalen n s 006 Asmund Edvardsen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Einar Edvardsen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Borud (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Simen Borud m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Anna Borud k g b hm Gaardbrukerkone Faaberg n s 003 Elen S. Borud k ug b d Datter Faaberg n s 004 Elise S. Borud k ug b d Datter Faaberg n s 005 Kristoffer S. Borud m ug b s Søn Faaberg n s 006 Sverre S. Borud m ug b s Søn Faaberg n s 007 Kristian Simensen m ug b tj Tjenestegut jordbrugsarb Faaberg n s 008 Bernt Simensen m ug b tj Tjenestegut jordbrugsarb Faaberg n s 009 Oline Mathiasdatter k ug b tj Tjenestepike, kreaturstel Biri n s Vingrum Borudlien 26 9 (5 m, 4 k) (5 m, 4 k) 001 Gustav Nygren m g b hf Jernbanearbeider Sverige n 002 Tina Kristiansdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 003 Aksel Gustavsen m ug b s Gaardsarbeider Lillehammer n s 004 Borghild Gustavsdatter k ug b d Datter Lunner n s 005 Anna Gustavsdatter k ug b d Datter Lunner n s 006 Oskar Gustavsen m ug b s Søn Flaa n s Hallingdal 007 Harald Gustavsen m ug b s s Flaa n s Hallingdal 008 Lilli Gustavsdatter k ug b d Datter Flaa n s Hallingdal 009 Karl Gustavsen m ug b s Søn Ringbu n s Vingrum Hov nedre (3 m, 2 k) (3 m, 2 k) 001 Kristian Hoff m ug b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Simen Kristensen m g b hf Inderst skogs og gaardsarb Faaberg n s 003 Kristine Kristiansdatter k g b hm Arbeiderkone kreaturstel Faaberg n s 004 Oluf Hoff m ug b hf Fiskeri og jordbrugsarb Faaberg n s 005 Mathea Johanesdatter k ug b hm Husholderske Faaberg n s Vingrum Hov søndre og mellem 27 1, 2 7 (3 m, 4 k) (3 m, 3 k) 001 Jul Viste m g b hf Gaardbruker v. Slidre n s 002 Marit Knutsdatter Viste k g b hm Gaardbrukerkone v. Slidre n s 003 Marie J. Viste k ug b d Datter Faaberg n s 004 Olav J. Viste m ug b s Søn Faaberg n s 005 Kolbjørn J. Viste m ug b s Søn Faaberg n s 006 Sigrid Kvale k ug mt fl Gaardbrukerdatter v. Slidre n s husgjerning Sedvanleg bustad: Faaberg 007 Tora Hagen k ug b tj Tjenestepike kreaturstel Lom n s Vingrum Hoffslien (6 m, 1 k) (6 m, 1 k) 001 Gudbrand Rogndokken m g b hf Jordbruker telefonarbeider v. Slidre n s 002 Karen Kristiansdatter k g b hm Arbeiderkone kreaturstel Faaberg n s 003 Karl Olaf Gudbrandsen m ug b s Søn Kristianian s 004 Ivar Bernhard Gudbrandsen m ug b s Søn Asker n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 005 Kristian Gudbrandsen m ug b s Søn Faaberg n s 006 Gudbrand Gudbrandsen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Kristoffer Gudbrandsen m ug b s Søn Faaberg n s Vingrum Hovslien søndre (4 m, 4 k) (4 m, 4 k) 001 Peder Dalum m g b hf Jordbruker n. Fron n s 002 Anetta Olsdatter k g b hm Arbeiderkone kreaturstel Faaberg n s 003 Johane Dalum k e b fl Inderst lever af formue Faaberg n s 004 Ole Pedersen m g b hf Inderst Skogsarb og fløter Faaberg n s 005 Elisabet Andriasdatter k g b hm Arbeiderkone Faaberg n s 006 Peder Olsen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Anton Olsen m ug b s Søn Faaberg n s 008 Helma Olsdatter k ug b d Datter Faaberg n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 187 (kvinner: 90, menn: 97) Bustader i kretsen: 28 Krets: 002 Døsgrænden Prestegjeld: Faaberg Herred/by: Faaberg Døsgrænden Ovren østre 15 1, 5 8 (5 m, 3 k) (4 m, 3 k) 001 Hans Kr. Ovren m g b hf Gaardbruker Faaberg n s 002 Elise Ludvigsdatter k g b hm Gaardmandskone Faaberg n s 003 Kristian Kr. Ovren m ug b fl Jordbruk Faaberg n s 004 Karl Kr. Ovren m ug b fl Jordbruk Faaberg n s 005 Johane Kr. Ovren k ug b fl Inderst Faaberg n s 006 Anna Petersdatter k ug b tj Kreaturstel Faaberg n s 007 Johan Knippen m g mt el Skomager Faaberg n s Sedvanleg bustad: Engen Vingrum 008 Kaare Hansen Ovren m ug b s Søn Faaberg n s Døsgrænden Kolkind (Ovren) (1 m, 1 k) (1 m, 1 k) 001 Johan O. Kolkind m g b hf Husmand of. understøt Faaberg n s 002 Berthe Nilsdatter k g b hm Husmand of. understøt Faaberg n s Døsgrænden Ovren - Brettingen (5 m, 2 k) (5 m, 3 k) 001 Mathias Larsen m g b hf Arbeider og gårdbruger Faaberg n s 002 Anne Olsdatter k g b hm Husmor Norddalenn s Sønmøre 003 Marthinus Mathiasen m ug b s Arbeider (skog) Faaberg n s 004 Gudrund Mathiasdatter k ug f d Syerske Faaberg n s Sannsynleg opphaldstad: Rugsven (Faaberg) Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Faaberg Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Stilling i Amerika: Alm forsjel arbeid Merknad: 005 Kristine Mathiasdatter k ug b d Datter Faaberg n s 006 Thor Mathiassen m ug b s Søn Faaberg n s 007 Olav Mathiassen m ug b s Søn Faaberg n s 008 Alfred Ludvigsen m ug b fl Dattersøn North Amerika n Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: Bustad i Noreg før utflytting: Stilling i Amerika: søn Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: Nord Dakota Merknad: Døsgrænden Ovren mitre (3 m, 4 k) (3 m, 4 k) 001 Gudbrand Lindokken m g b hf Gaardbruker Valders Søndre Aurdal n s s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Toten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0529 Vestre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1119 Nærbø, Haa prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Folketeljing 1910 for 1746 Klingen, Namsos prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0411 Nes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0411 Nes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer