Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 1018 Søgne Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 67 (kvinner: 28, menn: 39) Bustader i kretsen: 12 Krets: 001 Østre Strandene Prestegjeld: Søgne Herred/by: Søgne Østre Strandene Ramsvig Hans Jørgen Johensen m g b hf Gaardbruger og Sneker Kristiansand n Utflytta frå Noreg: 1889 Flytta attende til Noreg: 1892 Siste bustad i Amerika: Hoboken Stilling i Amerika: Snekersvend 002 Anna Sofie Johensen k g b hm Gaardmanskone Søgne n s 003 Olga Sofie Hansen k ug b d Datter Søgne n s 004 Anne Katrine Johensen k ug b søster Tjenestepige Kristiansand n s 005 Dortea Johensen k ug b søster Tjenestepige Kristiansand n s 006 Bendik Greger Pedersen m ug b fl Sneker Lerling Søgne n s 007 Syvert Andreas Syversen m ug b fl Sneker Lerling Omli n s Sogen 008 Ole Johensen m g b hf Føderaades mand Søgne n s 009 Olene Sofie Johensen k g b hm Føderaads kone Søgne n s Østre Strandene Vederstøbogt Agust Pettersen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Olava Pettersen k g b hm hustru Randesundn s 003 Petter Pettersen m ug b s Søn Randesundn s 004 Ole Reinart Pettersen m ug b s Søn Randesundn s 005 Artur Johan Pettersen m ug b s Søn Søgne n s 006 Georg Andreas Pettersen m ug b s Søn Søgne n s 007 Ester Katinka Pettersen k ug b d Dater Søgne n s 008 Dagmar Vigtoria Pettersen k ug b d Dater Søgne n s Østre Strandene Vogensnese Valdemar Lund m g b hf Gaardbruger og Fisker Odernes n s 002 Andrea Martea Lund k g b hm Gaarbrugerkone Tved n s 003 Hans Lund m ug b s Fisker Søgne n s 004 Olav Verner Lund m ug f s Fisker Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Flekerø 005 Andreas Lund m g f hf Fisker Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Lunde 006 Tobine Hendrike Lund k g f hm Hustru Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Lunde 007 Astri Hermana Lund k ug f d dater Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Lunde 008 Arenljodt Viljam Lund m ug f s Søn Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Lunde 009 Margit Andersen k ug f pleiebarn peliebarn Kristiansand n s Sannsynleg opphaldstad: Lunde Østre Strandene Svensvig Jens Endresen m g b hf Fisker oh gaardbruger Odernes n s 002 Anne Gurine Endresen k g b hm hustru Søgne n s 003 Jalmar Albert Endresen m ug b s Fisker med sin Far Søgne n s 004 Andreas Endresen m ug b s Søn Søgne n s 005 Einar Endresen m ug b s Søn Søgne n s 006 Gustav Jørgen Endresen m ug b s Søn Søgne n s 007 Inga Sjarlote Endresen k ug b d Dater Søgne n s 008 Jens Agsel Normand Endresen m ug b s Søn Søgne n s 009 Anne Krestine Hansen k e b hm Føderaaskone Norderrovn s i Ringerige Østre Strandene Stranden s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1018 Søgne 001 Tønnes Pettersen m g b hf Fisker og gaardbruger Søgne n s 002 Otilde Pettersen k g b hm hustru Randesundn s 003 Gudrund Petrine Pettersen k ug f d jelper i Huset Søgne n s Da nr. 3 stadig bor paa nr. 1 gaard i Randøsund maa de antages at være hjemmehørende der. utgaar Sannsynleg opphaldstad: Tangen i Randesund 004 Olga Sofie Pettersen k ug f d Dater Søgne n s Da nr. 4 stadig bor paa nr. 1 gaard i Randøsund maa de antages at være hjemmehørende der. utgaar Sannsynleg opphaldstad: Tangen i Randesund 005 Thora Otilje Pettersen k ug f d Datter Søgne n s Da nr. 5 stadig bor paa nr. 1 gaard i Randøsund maa de antages at være hjemmehørende der. utgaar Sannsynleg opphaldstad: Tangen i Randesund 006 Georg Andreas Pettersen m ug b s Søn Søgne n s 007 Gunlev Pettersen m ug b s Søn Søgne n s 008 Borgild Pettersen k ug b d Datter Søgne n s 009 Magda Pettersen k ug b Datter Søgne n s Østre Strandene Vennemyr Salve Johannesen m ug b hf Gaardbruger Søgne n 002 Anne Katrine Johansen k ug b Husholderske Husholderske Søgne n Utflytta frå Noreg: 1905 Flytta attende til Noreg: 1906 Siste bustad i Amerika: Legvad Stilling i Amerika: Kokepige 003 Torgny Artur Tomy Jonsen m ug b Søsters Legvad n Amerika 004 Tomine Johannesen k ug f Søster Tjenestepige Søgne n Trusamf.: Samfundet Tomine Johannessen har fast ophold i Amerika, hvorfor hun ikke bør regnes som hjemmehørende i Søgne. utgår Sannsynleg opphaldstad: Amerika Østre Strandene Vennemyr Gudbran Olsen m g f hf Smed og Graastensmurer Kongspergn s Sannsynleg opphaldstad: Kristiansand S 002 Inger Gurine Olsen k g b hm Hustru Iveland n s 003 Olav Gustav Olsen m ug b s Søn Venneslandn s 004 Einar Olsen m ug b s Søn Kristiansand n s 005 Torlev Sølvfert Olsen m ug b s Søn Kristiansand n s 006 Hary Trygve Olsen m ug b s Søn Kristiansand n s 007 Gudrund Olsen k ug b d Dater Søgne n s Østre Strandene Lyngmyr Ole Andersen m g b hf Gaardbruger og Arbeider Øvrebø n s 002 Maria Andersen k g b hm Gaardmanskone Øslebø n s 003 Anders Olsen m ug b s Fisker Søgne n s 004 Ingvald Olsen m ug b s Fisker Grebstad n s 005 Jørgine Akalje Olsen k ug f d Tjenespige Grebstad n s Nr. 5 ansees for fastboende i Amerika hvorfor hun ikke blir at regne som hjemmehørende. H. Try utgår Sannsynleg opphaldstad: Legvad Amerika Østre Strandene Lyngmyr Martin Andres Gundersen m g b hf Arbeider, ved jordbrug Øvrebø n s Utflytta frå Noreg: 1910 Flytta attende til Noreg: 1910 Siste bustad i Amerika: Hoboken Stilling i Amerika: Maler 002 Anna Gundersen k g b hm Hustru Søgne n s 003 Artur Andras Gundersen m ug b s Søn Søgne n s Østre Strandene Helevig Ole Olsen Sangesland m ug b hf Gaardbruger Sangeslann i Løvdal s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Østre Strandene Berge Ødegaard Jakob Olsen Roland m g mt hf Gaardbruger og Bjelland n s graastensmurer Sedvanleg bustad: Grebstad 002 Johan Beinsen m g mt hf Arbeider ved veiarbeide Grebstad n s Sedvanleg bustad: Grebstad Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Heimehørande Østre Strandene Skoggaard Tobias Salvesen Berge m e f f Gaardbruker og skogarb Greipstadn s E: Slutt på tellingskrets 1 Sannsynleg opphaldstad: Berge i Søgne Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 85 (kvinner: 42, menn: 43) Bustader i kretsen: 18 Krets: 002 Søvik Prestegjeld: Søgne Herred/by: Søgne Søvik Stokkelands Ødegaard Tomine Marie Jørgensen k g b hm Kone Manden fisker Søgne n s Manden fisker E: tilført med rød penn. Det bemerkes, at husfaren ikke er medtat, da han opholder sig i Amerika, hvor han har været i over 2 aar. Han er gift med nr Johanne Jørgensen k ug b d Datter Søgne n s 003 Jon Jørgensen m ug b s Søn Søgne n s Søvik Stokkelands Ødegaard Anton Karlsen m g b hf Gaardbruger & fisker Holme n s 002 Dagmar Karlsen k g b hm Gaardbrugerkone Holme n s 003 Kamilla Møll Karlsen k ug b d Datter Holme n s Søvik Mosemyren Ødegaard 16 under Abel Tomine Jørgensen k e b hm Enke Søgne n s 002 Johan Albert Johansen m ug b s Fisker Søgne n s Søvik Søvik Adolf Jørgen. m g b hf Sjømand (stuert) og fisker Søgne n s 002 Regine Jørgensen k g b hm Sjømandkone Søgne n s 003 Theodine Jørgensen k ug b d Datter Søgne n s 004 Karen Sofie Jørgensen k ug b d Datter Søgne n s 005 Jenny Hermana Jørgensen k ug b d Datter Søgne n s Søvik Søvik Josefine Jørgensen k e b hm Enke Rentenist Søgne n s 002 Regine Jørgensen k ug b d Datter Tjenestepike Søgne n s %mt % Sedvanleg bustad: %Søgne landbrugsk.% 003 Arne Jørgensen m ug f s Søn, sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Syd-Amerika 004 Katinka Jørgensen k ug b d Datter Søgne n s Søvik Søvik 15 under Kristian Gustavsen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Sevrine Gustavsen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Trygve Gustavsen m ug b s Søn Hartmarkn s 004 Kamilla Gustavsen k ug b d Datter Søgne n s 005 Theresie Gustavsen k ug b d Datter Hartmarkn s 006 Anker Gustavsen m ug b s Søn Søgne n s 007 Ingeborg Gustavsen k ug b d Datter Søgne n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1018 Søgne 008 Katrine Gustavsen k ug b d Datter Søgne n s Søvik Stokkelands Ødegaard Fuglemyr 001 Torvald Ludvig Tønnessen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Randine Amalia Tønnessen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Karen Lovise Vilhelmsen k e b fl Enke Søgne n s 004 Theodor Torvaldsen m ug f s Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Syd-Amerika Søvik Nodenes Martin Kristiansen m g b hf Gaardmand & fisker Søgne n s 002 Marie Kristiansen k g b hm Gaardmandkone Søgne n s 003 Karl Kristiansen m ug b s Fisker Søgne n s 004 Torvald Kristiansen m ug f s Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: England 005 Adine Kristiansen k ug b d Datter Søgne n s 006 Berta Kristiansen k ug b d Datter Søgne n s 007 Tønnes Kristiansen m ug b s Søn Søgne n s 008 Tomas Kristiansen m ug b s Søn Søgne n s 009 Tønnes T. Fastland m g mt hf Gaardmand Fastland n s Sedvanleg bustad: Søndre Undal Søvik Nodenes Theodor Gustav Kristiansen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Ingeborg Kristiansen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Peder Danielsen m g mt el %hf% Murer (stenarbeider) Søndfjordn s Sedvanleg bustad: Mandal 004 Peder Karlsen m ug mt el Sjømand Halsaa n s Sedvanleg bustad: Halsaa Søvik Solkroken Langnes Gustav Martin Johansen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Rakel Johansen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Johan Alfred Johansen m ug b s Søn Søgne n s 004 Gunnar Johansen m ug b s Søn Søgne n s 005 Edith Johansen k ug b d Datter Søgne n s 006 Astrid Gabrielsen k e b fl Enke Lauvdal n s Søvik Langnes 13 under Martin Mikalsen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Edevine Mikalsen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Mikal Mikalsen m ug b s Søn Søgne n s 004 Elisabet Mikalsen k ug b d Datter Søgne n s Søvik Krokebugten Langnes Hans Albert kristiansen m g b hf Fisker Randøsundn s 002 Adine Kristiansen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Kerlef Kristiansen* m ug b s Søn Søgne n s 004 Sevrin Kristiansen* m ug b s Søn Søgne n s 005 Hendrik Kristiansen* m ug b s Søn Søgne n s 006 Herman Kristiansen* m ug b s Søn Søgne n s 007 Elen Hansen k e b fl Enke Fors. gaardsarb Randøsundn s Fors. gaardsarb. E: tilført med rød penn 008 Alette Thorsen k e b fl Enke Fors. gaardsarb Søgne n s Fors. gaardsarb. E: tilført med rød penn 009 Kristian Kristiansen m ug b fl Fisker Randøsundn s Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 010 Karl Kristiansen m ug b fl Fisker Søgne n s Søvik Langnes 13 under Adine Hanssen k e b hm Syerske Søgne n s Søvik Langnes 13 under Daniel Kristiansen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Karen Tomine Kristiansen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Kalmar Kristiansen* m ug b s Fisker Søgne n s 004 Ditlef Kristiansen* m ug b s Søn Søgne n s 005 Gurine Kristiansen* k ug b d Datter Søgne n s 006 Syvert Kristiansen* m ug b s Søn Søgne n s 007 Viljam Kristiansen* m ug b s Søn Søgne n s 008 Gustava Kristiansen* k ug b d Datter Søgne n s 009 Abel Kristiansen* k ug b d Datter Søgne n s 010 Stine Jørgensen k e b fl Enke Fors. gaardsarb Søgne n s Fors. gaardsarb. E: tilført med rød penn Søvik Langnes Jens Sørensen m e b hf Rentenist Søgne n s Søvik Grønbugten Langnes Mikal Gabrielsen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Ragnhild Gabrielsen k g b hm Fiskerkone Lauvdal n s 003 Gurine Gabrielsen k ug b d Datter Søgne n s 004 Ingvald Gabrielsen m ug b s Sjømand og fisker Søgne n s Søvik Herøen Langnes 14 under Torkel Andersen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Katrine Andersen k g b hm Fiskerkone Søgne n s Søvik Herøen Tobias Olsen m g b hf Gaardmand og fisker Søgne n s 002 Gurine Olsen k g b hm Gaardmandkone Søgne n s 003 Ole Tobias Tobiassen m ug b s Fisker Søgne n s 004 Bendik Olsen m ug f s Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Vest Indien 005 Alma Olsen k ug b d Datter Søgne n s E: Slutt på tellingskrets 2 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 192 (kvinner: 100, menn: 92) Bustader i kretsen: 40 Krets: 003 Ny Prestegjeld: Søgne Herred/by: Søgne Ny Seviken Ny Maurits Steffensen Langfeldt m g b hf Fisker Søgne n s 002 Nikoline Langfeldt f Jakobsen k g b hm Fiskerkone Horten n s 003 Louise Reymert k e b hm Pensjonist Søgne n s Ny Solborg Ny Antoni Ovesen m g b hf Landhandler, gaardm. & Søgne n s Utflytta frå Noreg: 1892 Flytta attende til Noreg: 1902 fisker Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Fisker Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1018 Søgne 002 Bendine Ovesen f Sangesland k g b hm Landhandlerkone Søgne n s Utflytta frå Noreg: 1895 Flytta attende til Noreg: 1902 Siste bustad i Amerika: New York Stilling i Amerika: Fiskerkone 003 Borghild Ovesen k ug b d Datter Nev n s York 004 Rolf Ovesen m ug b s Søn Nev n s York 005 Georg Ovesen m ug b s Søn Nev n s York 006 Ebba Ovesen k ug b d Datter Søgne n s 007 Haakon Ovesen m ug b s Søn Søgne n s 008 Thorbjørn Ovesen m ug b s Søn Søgne n s 009!! Ovesen* k ug b d Datter Søgne n s Udøbt Ny Ny- Monsøen Peder Nikolai Pedersen m g b hf Fisker & gaardmand Søgne n s 002 Borghild Marie Pedersen k g b hm Fiskerkone Horten n s 003 Borgny Pedersen k ug b d Datter Søgne n s 004 Aksel Emil Pedersen m ug b s Søn Søgne n s 005 Erling Arnt Pedersen m ug b s Søn Søgne n s 006 Natalia Leipesland k ug mt b Sydame Borø n s Sedvanleg bustad: Borø, Søgne Ny Fjelddal Monsøen Theodor Iversen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Thora Iversen f Mikalsen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Max Iversen m ug b s Søn Søgne n s 004 Gudrun Iversen k ug b d Datter Søgne n s 005 Anna Iversen k ug b d Datter Søgne n s 006 Ragnhild Iversen k ug b d Datter Søgne n s 007 Trygve Iversen m ug b s Søn Søgne n s Ny Monsøen Ny Kristian Iversen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Ida Iversen k g b hm Fiskerkone Søgne n s Ny Monsøen Ny Emil M. Langfeldt m g b hf Fisker Søgne n s 002 Katrine Marie Langfeldt k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Karsten Emil Langfeldt m ug f s Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: England Ny Monsøen Ny Otto E. Karlsen m g b hf Lods Søgne n s 002 Margit Karlsen k g b hm Lodskone Kr.sand n s S 003 Ethel Magda Karlsen k ug b d Datter Søgne n s Ny Kapeløen Ny Richard Olsen m g b hf Fisker & fiskehandler Kr.sand n Utflytta frå Noreg: 1896 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Kr.sand S Siste bustad i Amerika: Broklyn S Stilling i Amerika: Skipper Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 002 Hanne Olsen k g b hm Fiskerkone Kr.sand n S Utflytta frå Noreg: 1899 Flytta attende til Noreg: 1900 Bustad i Noreg før utflytting: Kr.sand S Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: Skipperkone 003 Ole Andreas Olsen m e b el Pensjonist Greipstadn s 004 Ole H. Espe m e b el Skomaker Nordfjordn s Ny Monsøen Ny Torvald Aanensen m g b hf Fisker Søndre n s Undal 002 Amalie Aanensen k g b hm kone Søndre n s Undal 003 Hermana Aanensen k ug b d Datter Søgne n s 004 Tomas Aanensen m ug b s Søn Søgne n s 005 Karl Aanensen m ug b s Søn Søgne n s 006 Solveig Aanensen k ug b d Datter Søgne n s 007 Arne Aanensen m ug b s Søn Søgne n s 008 Anker Aanensen m ug b s Søn Søgne n s Folketeljinga Ny Solhøi Monsøen 21 2, Johan Kristensen Torsø m g b hf Fisker og landhandler Kr.sand n s S 002 Dorothea Kristensen Torsø k g b hm Fiskerkone Kr.sand n s S 003 Birgit Kristensen Torsø k ug b d Datter Kr.sand n s S 004 Elisabet Kristensen Torsø k ug b d Datter Kr.sand n s S 005 Karsten Kristensen Torsø m ug b s Søn Torsø n s 006 Dagny Kristensen Torsø k ug b d Datter Torsø n s 007 Hans Kristensen Torsø m g b hf Fisker Torsø n s 008 Gurine Kristensen Torsø k g b hm Fiskerkone Kr.sand n s S 009 Kristian Kristensen Torsø m ug b s Søn Kr.sand n s S 010 Haakon Kristensen Torsø m ug b s Søn Kr.sand S n s Ny Solbakken Ny August Pedersen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Amalie Pedersen k g b hm Fiskerkone Søgne n s Ny Monsøen Ny Gehard Nilsen m ug b hf Lodsgut & fisker Søgne n s 002 Anna Kristiansen k e b husholderske Enke Søgne n s 003 Magnus E. Langfeldt m g f hf Styrmand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Syd-Afrika 004 Amanda Langfeldt k g b hm Styrmandkone Søgne n s 005 Elna Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s Ny Monsøen Ny Laura Hanssen k g b hm Kone, Manden sjømand Farsund n s Manden sjømand E: tilført med rød penn 002 Johan Hansen m ug b s Søn Søgne n s 003 Mathilde Hanssen k ug b d Datter Søgne n s 004 Anna Hanssen k ug b d Datter Søgne n s 005 Alma Hanssen k ug b d Datter Søgne n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1018 Søgne 006 Ane Syvertsen k e b el Pensjonist Kr.sand S n s Ny Monsøen Ny- 21 6, Søren A. Karlsen m g b hf Lods Søgne n s 002 Sofie Karlsen k g b hm Lodskone Søgne n s Ny Toldstation Ny Theodor Jørgensen m g b hf Udhavnsbetjent Kr.sand n s S 002 Gedevine Jørgensen k g b hm Udhavnsbetjentkone Kr.sand n s S 003 Johannes Tønnessen m g b hf Toldopsynsmand Oddernesn s 004 Inga Tønnessen k g b hm Toldopsynsmandkone Kr.sand n s S 005 Marie Tønnessen k ug b hm Datter Oddernesn s 006 Ida Tønnessen k ug b hm Datter Oddernesn s 007 Jørgen Tønnessen m ug b s Søn Oddernesn s 008 Mikal Tønnessen m ug b s Søn Oddernesn s Ny Monsøen Ramshul 21 under 2, Hanne Aanensen k e b hm Enke Søndre n s Undal 002 Henrik Aanensen m ug b s Blikkenslager og fisker Søgne n s 003 Akim Aanensen m ug b s Snedker og fisker Søgne n s Ny Ramshul Ny- 21 under 2, Knut Pedersen m g b hf Pensjonist Søgne n s 002 Kristine Pedersen k g b hm Pensjonistkone Søgne n s Ny Dalodden Monsøen Hans Edv. Johansen m g b hf Gaardmand & skomaker Lyngdal n s 002 Magnhild Johansen k g b hm Gaardmandkone Holme n s 003 Anna Johansen k ug b d Datter Søgne n s Ny St. Olavs strand Helgø Steffen M. Langfeldt m g b hf Gaardmand & fisker Søgne n s 002 Petrine Langfeldt k g b hm Gaardmandkone Søgne n s 003 Sigvart Langfeldt m ug f s Sjømand & fisker Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Lydia Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s 005 Stefanie Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s 006 Dagny Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s Ny Østre Ramshul Ny Alma Jacob k g b hm kone Kr.sand n s S Nr. 1s mand har fast ophold i Amerika 002 Maurits Jacob m ug b s Søn Amerika n s 003 Anny Jacob k ug b d Datter Søgne n s 004!! Jacob* k ug b d Datter Søgne n s Udøpt pike 005 Reinert Olsen m g b hf Fisker Tromøen, n Arendal Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Utflytta frå Noreg: 1891 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Arendal Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: Skibsbygger 006 Anna Olsen k g b hm Fiskerkone Arendal n Utflytta frå Noreg: 1891 Flytta attende til Noreg: 1908 Bustad i Noreg før utflytting: Arendal Siste bustad i Amerika: Broklyn Stilling i Amerika: Skibsbyggerkone 007 Ruth Olsen k ug b d Datter Amerika n 008 Emil Abrahamsen m e b hf Fisker Kr.sand n Utflytta frå Noreg: 1881 Flytta attende til Noreg: 1905 Bustad i Noreg før utflytting: Kr.sand S Siste bustad i Amerika: Broklyn 009 Artur Abrahamsen m ug b s Søn Amerika n Stilling i Amerika: Tømmermand Ny Bryggestykket Ny Anne Torine Gundersen k e b fl Pensjonist (Lods) Søgne n s 002 Karlotte Gundersen k e b hm Gaar ud i arb. (vask) Søgne n s Fattigunderstøttet 003 Theodor Gundersen m ug b s Fisker Søgne n s 004 Jenny Gundersen k ug b d Datter Søgne n s 005 Tobias Gundersen m ug b s Søn Søgne n s 006 Anna Gundersen k ug b d Datter Søgne n s 007 Tønnes Gundersen m ug b s Søn Søgne n s 008 Norma Gundersen k ug b d Datter Søgne n s Ny Helgø Ny- 1 under Morten Reymert m e b fl Pensjonist (Lods) Søgne n s 002 Nicolai Langfeldt m g b hf Fisker Søgne n s 003 Natalia Langfeldt k g b hm Fiskerkone Søgne n s 004 Nicoline Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s 005 Esther Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s 006 Mabel-Ruth Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s 007 Mona-Leonore Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s 008 Morten Louis Langfeldt m ug b s Søn Søgne n s 009 Solveig Maud Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s Ny Blidensol Monsø Ny N. S. Reymert m e b hf Skibsfører Søgne n s 002 Olga Reymert k ug b d Husholderske Søgne n s 003 Rolf Reymert m ug b s Fisker Søgne n s Ny Vesterodden Ny- 21 under Kristine Langfeldt k e b hm Bagerske Sokendaln s 002 Elisabet Langfeldt k ug f d Datter Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Eg, Søgne 003 Hagbart Langfeldt m ug f s Dampskibsstyrmand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: England 004 Ingomar Langfeldt m ug f s Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika Ny Solheim Ny Ludvig Karlsen m g b hf Gaardmand & fisker Søgne n 002 Ida Karlsen k g b hm Gaardmandkone Søgne n 003 Valdemar Karlsen m ug f s Styrmand i seilskib Søgne n Trusamf.: "Samfundet" Sannsynleg opphaldstad: Pensakola, Amerik 004 Kathinka Karlsen k ug b d Datter Søgne n 005 Ingvald Karlsen m ug b s Fisker Søgne n Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1018 Søgne Ny Daggry Ny Jon Bentsen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Laurentse Bentsen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Borghild Bentsen k ug b d Datter Søgne n s 004 Gunnille A. Birkeland k g b hm Kone Spangreidn s Nr. 4 mand har fast ophold i Amerika Ny Odden Ny Johan Martin Tønnessen m g b hf Fisker Flekkerø n s 002 Torgine Tønnessen k g b hm Fiskerkone Søgne n s Ny Nyborg Ny Edvart E. Halkinrud m g b hf Fisker Ringeriken s 002 Augusta Halkinrud k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Cecilie Halkinrud k ug b d Datter Ringeriken s 004 Harald Halkinrud m ug b s Søn Søgne n s 005 Vilhelm Langfeldt m e b fl Pensjonist (lods) Søgne n s Ny Solskiveodden Ny Sigvald Langfeldt m g b hf Lods Søgne n s 002 Helene Langfeldt k g b hm Lodskone Søgne n s 003 Vilhelm Langfeldt m ug f s Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Erling Langfeldt m ug f s Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Kuba 005 Trygve Langfeldt m ug b s Søn Søgne n s 006 Gudrun Langfeldt k ug b d Datter Søgne n s Ny Falkenstein Ny Sigurd Falk m g f hf Sjømand Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Atlanterhavet 002 Cesilie Falk k g b hm Sjømandkone Arendal n s 003 Norman Falk m ug b s Søn Søgne n s 004 Alf Falk m ug b s Søn Søgne n s 005 Norius Falk m g b hf Pensjonist (lods) Søgne n s 006 Anna Falk k g b hm Pensjonistkone Kkristianian s Ny Havbugten Ny Olava Sangesland k e b hm Gaardmands- og Søgne n s fiskerenke 002 Obrain Sangesland m ug b s Søn Amerika n s 003 Erling Sangesland m ug b s Søn Søgne n s 004 Dagny Sangesland k ug b d Datter Amerika n s 005 Harald Sangesland m ug b s Søn Amerika n s 006 Emly Sangesland k ug b d Datter Søgne n s 007 Egil Sangesland m ug b s Søn Søgne n s 008!! Sangesland* k ug b d Datter Søgne n s Udøpt pike Ny Timmerbugten Ny- 1 under Gunder Olsen Sangesland m g b hf Fisker Sangesland n s 002 Anna Olsen Sangesland k g b hm Fiskerkone Skuland n s 003 Georg Sangesland m ug b s fisker %Maler og% Søgne n s 004 Nora Sangesland k ug b d Tjenestepike Søgne n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

21 Ny Tønnevold Ny Tønnes Bessesen m g b hf Fisker Søgne n s 002 Alma Bessesen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Arenfeldt Bessesen m ug b s Søn Søgne n s 004 Kamilla Bessesen k ug b d Datter Søgne n s 005 Theodine Bessesen k ug b d Datter Søgne n s 006 Kitty Bessesen k ug b d Datter Søgne n s Ny Renneholmen Ny- 20 under Charles Syvertsen m g b hf Lodsformand Søgne n s 002 Kristine Syvertsen k g b hm Lodsformandkone Søgne n s 003 Rasine Syvertsen k ug b d Tjenestepike Søgne n s Ny Renneholmen Ny- 20 under Hans Oluf Karlsen m ug b hf Fisker Søgne n s Ny Skarpøen 20 under Jakob Johnsen m e b hf Fisker & gaardmand Søgne n s 002 Petrine Johnsen k ug b d Datter Søgne n s 003 Martine Olsen k ug b tj Arbeiderske Holme n s Ny Solvolden Skarpøen Hanna Johnsen k e b hm Arbeiderske Søgne n s Ny Myren Ny Andres Reinertsen m g b hf Fisker & gaardmand Søgne n s 002 Sille Marie Reinertsen k g b hm Fiskerkone Søgne n s 003 Hans Andresen m ug b s Søn Søgne n s 004 Berent Andresen m ug b s Søn Søgne n s 005 Axel Andresen m ug b s Søn Søgne n s 006 Margit Andresen k ug b d Datter Søgne n s Ny Monsøen Ny Peder Møll m g b hf Gaardmand & fisker Søgne n s 002 Latinka Møll k g b hm Gaardmandkone Holme n s 003 Marie Møll k e b fl Føderaadskone Søgne n s 004 Adine Møll k e b fl Pike Søgne n s 005 Asbjørn Solaas m g b fl Pensjonist Holme n s 006 Elisabet Solaas k g b fl Pensjonistkone Holme n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Ny Grundtomten Ny-s skole 001 O. E. Syvertsen m g mt hf Folkeskolelærer & Søgne n s gaardm. E: Slutt på tellingskrets 3 Sedvanleg bustad: Høllen, Søgne Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 280 (kvinner: 127, menn: 153) Bustader i kretsen: 58 Krets: 004 Stonsland Prestegjeld: Søgne Herred/by: Søgne Stonsland Søgne Bnr. 1, 1b. E: Bostedet har to huslister 1a og 1b. 001 Lars Stendaal m g b hf Landbruksskolebestyrer leier gaarden Vemundvik n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 1018 Søgne 002 Mathilde Stendaal k g b hm Landbruksskolebestyrerens V. n s kone Bærum 003 Edvin Andersen m ug f fl Havebrukslærer og gartner Tune n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Anna Tobine Fosdal k ug b tj Husjomfru Gyland n s 005 Astri Olsen k ug b tj Medhjælper for husmoren Moss n s 006 Anna Fosdal k ug b tj Kokkepige Gyland n s 007 Olava Egeland k ug b tj Stuepige V. n s Moland 008 Berta Sørensen k ug b tj Stuepige Øislebo n s 009 Bernhard Meilænder Larsen m ug b skoleelev skoleelev Fors. skibsfører Hitterø n s Fors. skibsfører E: tilført med rød penn 010 Kristoffer Føreid m ug b skoleelev skoleelev Fors. skibsfører Søgne n s og gbr. Fors. skibsfører og gbr. E: tilført med rød penn 011 Edvard Andås m ug b skoleelev skoleelev Fors. fisker og gbr Oddernesn s Fors. fisker og gbr. E: tilført med rød penn 012 Jon Straume m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Randøsundn s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 013 Tomas Døinestad m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Tveit n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 014 Jakob Aansdal m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Vanse n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 015 Sverre Johansen m ug b skoleelev skoleelev Fors. fhv. skibsfører Side Grimstadn Fors. fhv. skibsfører E: tilført med rød penn 016 Gustav Emil Ersdal m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Bakke n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 017 Jakob Jakobsen m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Hitterø n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 018 Anen Skråstad m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Oddernesn s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 019 Sverre Sørensen m ug b skoleelev skoleelev Fors. toldopsynsmand Kristiansand n Fors. toldopsynsmand E: tilført med rød penn 020 Johannes Bjørnestad m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Randøsundn s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 021 Søren Løland m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Vigmostadn s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 022 Antor Dal m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Søgne n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 023 Ole Kristian Fidje m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Laudal n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 024 Ole Bue m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Øislebø n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 025 Knut Skåreland m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Hægelandn s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 026 Albert Håland m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Halså n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 027 Olav Ropstad m ug b skoleelev skoleelev Fors. rentenist Hægelandn s Fors. rentenist E: tilført med rød penn 028 Ragnar Storm m ug b skoleelev skoleelev Fors. sakfører Flekkefjord n s Fors. sakfører E: tilført med rød penn 029 Otto Huggenvik m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Halså n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 030 Fredrik Salvesen m ug b skoleelev skoleelev Fors. sagmester Mandal n s Fors. sagmester E: tilført med rød penn 031 Trygve Jørgensen m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Kristiansand n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 032 Martin Isaksen m ug b skoleelev skoleelev Fors. skibsfører Kristiansand n s Fors. skibsfører E: tilført med rød penn 033 Erik Brunvatne m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Øislebø n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 034 Torkel Ekestøl m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Søgne n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn s s Digitalarkivet - Arkivverket

23 035 Johannes Knutsen m ug b skoleelev skoleelev Fors. gbr Gyland n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 036 Sigurd Østerlund m ug b tj fjøsmester Kristiansund n s 037 Jon Grudland m ug b el arbeidsformand Finsland n s Stonsland Søgne under Søren Sverdrup m ug b hf Landbrukslærer og gbr Bindalen n s 002 Magdalene Woksholdt k ug b tj Husholderske Vestre Moland n s Stonsland Kroken Tønnes Gundersen m e b hf Gaardbruker Søgne n s 002 Torvald Tønnessen m ug b s Graastensmurer Søgne n s 003 Amalie Gundersen k ug b d Husstel og kreaturstel Søgne n s 004 Sigvald Syvertsen m ug f Pleies. Jungmand med barkskibet Søgne n s Klaseborm Sannsynleg opphaldstad: Antagelig paa reis fra Kristiania til Australia Stonsland Berge Ole Osmundsen m g b hf Gaardbruker Greipstadn s 002 Anne Gurine Osmundsen k g b hm Gaardbrukerkone Greipstadn s Stonsland Berge Abraham Kristensen m e b hf Gaardbruker Mandal n s Utflytta frå Noreg: 1870 Flytta attende til Noreg: 1880 Bustad i Noreg før utflytting: Mandal Siste bustad i Amerika: Jersy Citty Stilling i Amerika: Gaardsarbeider 002 Sigvart Kristensen m ug b s Kjører og gaardsarbeider Mandal n s 003 Bjørn Kristensen m ug b s Gaardsarbeider Mandal n s 004 Johan Kristensen m ug b s Søn Søgne n s 005 Alma Kristensen k ug b d Datter Mandal n s 006 Theodora Kristensen k ug b d Datter Søgne n s Stonsland Berge Ole Torsen m e b hf Gaardbruker Laudal n s 002 Marie Torjussen k ug b tj Husstel og fjøstel Søgne n s 003 Andreas Birkeland m g b Svigers. Gaardsarb. og fisker Greipstadn s 004 Tørrine Birkeland k g b hm Gaardbrukerkone Søgne n s 005 Ole Birkeland m ug b s Søn Søgne n s 006 Tobine Birkeland k ug b d Datter Søgne n s Stonsland Berge Karl Jensen m g b hf Gaardbruker Søgne n s Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908 Siste bustad i Amerika: Chicago Stilling i Amerika: Matros med seilskib 002 Tekla Jensen k g b hm Gaardbrukerkone Søgne n s 003 Jens Jensen m ug b s Søn Søgne n s 004 Torvald Jensen m ug b s Søn Søgne n s 005 Torleiv Jensen m ug b s Søn Søgne n s 006 Gudrun Jensen k ug b d Datter Søgne n s 007 Gunhilde Andreassen k e b fl Føderaadskone Kristiansand n s 008 Kristine Andreasdatter k ug b fl Føderaadskone Søgne n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 1018 Søgne Stonsland Berge Abraham Nilsen m g b hf Gaardbruker og fisker Søgne n s 002 Jørgine Nilsen k g b hm Gaardbrukerkone Søgne n s 003 Nils Otto Abrahamsen m ug b s Søn Søgne n s 004 Hjalmar Abrahamsen m ug b s Søn Søgne n s 005 Gustav Abrahamsen m ug b s Søn Søgne n s 006 Jensine Nilsen k ug b d Datter Søgne n s 007 Olga Kristine Nilsen k ug b d Datter Søgne n s Stonsland Berge Ommund Gundersen m g b hf Gaardbr. og kjører Søgne n s 002 Rakel Gundersen k g b hm Gaardbrukerkone Søgne n s 003 Otto Ommundsen m ug b s Søn Søgne n s 004 Olga Gundersen k ug b d Datter Søgne n s 005 Gunhilde Gundersen k ug f d Husstel og fjøsstel Søgne n s Sannsynleg opphaldstad: Heien i Søgne Stonsland Berge Ole Nilsen m ug b hf Gaardbruker Søgne n s Utflytta frå Noreg: 1906 Flytta attende til Noreg: 1909 Siste bustad i Amerika: Montana Stilling i Amerika: Gaardsarbeide 002 Nils Pettersen m g b fl Rentenist Søgne n s 003 Torborg Pettersen k g b hm Rentenistkone Øvrebø n s 004 Ingeborg Pettersen k ug b d Datter Søgne n s 005 Nora Pettersen k ug b d Datter Søgne n s 006 Tobias Nilsen m ug b s av nr 2 Gaardarbeide og skogarbeide Søgne n s Stonsland Berge Bent Guttormsen m ug b hf Gaardbruker Søgne n s 002 Sofie Guttormsdatter k ug b tj Husstel og fjøsstel Søgne n s 003 Rakkel Guttormsdatter k ug b tj Husstel og fjøsstel Søgne n s 004 Sverre Andreassen m ug b Pleies. Søn Fors. gbr Søgne n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn 005 Jakob Andreassen m ug b Pleies. Søn Fors. gbr Søgne n s Fors. gbr. E: tilført med rød penn Stonsland Berge Kristian Bendit Olsen m g b hf Gaardbruker og fisker Søgne n s Utflytta frå Noreg: 1894 Flytta attende til Noreg: 1900 Siste bustad i Amerika: Nebraska Stilling i Amerika: Jernbanearbeider 002 Gunhild Marie Olsen k g b hm Gaardbrukerkone Oddernesn s 003 Ole Rikard Olsen m ug b s Fisker og gaardsarbeider Søgne n s 004 Torvald Olsen m ug b s Skogarbeider og fisker Søgne n s Stonsland Berge Anna Tønnessen k e b hm Gaardbrukerske Hægbostadn s 002 Anders Jakobsen m g mt el Gaardbruker og murer Finsland n s Sedvanleg bustad: Knibe i Søgne 003 Jens Olsen m g mt el Sagmester og gaardbr Øislebø n s Sedvanleg bustad: Vasbotten i Søgne 004 Ole Jensen m ug mt el Murer og skogarbeid Søgne n s Sedvanleg bustad: Lunde i Søgne 005 Jens Martinsen m ug mt el Murer og gaardsarb Søgne n s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1031 Austad, Lyngdal prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1012 Oddernes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1041 Vanse. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1041 Vanse Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0921 Tromø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0921 Tromø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1124 Haaland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1124 Haaland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0203 Drøbak Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste...

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0923 Fjære. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0923 Fjære Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1043 Nes, Flekkefjord prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0916 Flosta, Dybvaag prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0719 Andebu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0719 Andebu Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0901 Risør. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0901 Risør Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande liste... 11

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1867 Bø. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1867 Bø Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1104 Skudeneshavn ladested Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0804 Brevik. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0804 Brevik Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1866 Hadsel Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1126 Hetland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1126 Hetland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer