Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister... 97

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå i 1801 nominativ, dvs ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga vart difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. desember 1910 Ved kgl. Res. 23. september 1910 vart det kunngjort at det skulle haldast almindelig Folketælling for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 1. og 2. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast inn i teljingslista, med særskilt merknad om dei som var mellombels til stades (på besøk osv) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osv) på teljingstidspunktet førast inn på lista. På denne måten skulle folketeljinga i 1910 gje ei oversikt over befolkninga, både dei til stades og dei heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som 'f' og på opphaldsstaden som 'mt'. I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent vart gjennomført, og mange slike personar er oppført berre ein stad. I 1910-teljinga vart det for første gang spurt etter full fødselsdato for alle personar, og det var spørsmål om tilleggsopplysningar frå heimvende norskamerikanarar om utflyttingsår, heimflyttingsår, bustad før utvandring og siste bustad og stilling i Amerika. I teljinga skulle ein og opplyse om ein person var arbeidsledig. Det vart ikkje gjennomført jordbruksteljing i 1910, men det vart halde ei separat handverksteljing. Skipsmannskap skulle oppførast berre for skip i norske hamner og farvatn, ikkje for norske skip i utanlandske hamner og farvatn. Men skipslistene frå denne teljinga er dessverre tapt. Ved folketeljinga i 1910 var det i Noreg 61 bykommunar og 596 herad, 41 kjøpstader og 22 ladestader. Den heimehøyrande befolkninga i Noreg 1. desember 1910 vart av Det statistiske Centralbureau talt opp til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet vart gjort frå og med torsdag 1. desember 1910 og i så mange dagar som var nødvendig. På landet vart teljinga gjort for kvart herad under leiing av ordføraren. Heradet vart delt inn i teljingskrinsar, der teljarar, oftast skulelærarar, frå 1. desember gjekk frå hus til hus og fylte ut teljingslistene (dei såkalla huslistene) med informasjon om alle personar, til satdes og fråverande. Etter at huslistene var ferdig utfylte, sette teljaren opp ei krinsliste over talet på personar for kvar bustad i teljingskrinsen, og så let ordføraren utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar krins innanfor heradet og dei tilhøyrande soknene. I byane vart teljinga gjennomførd i regi av magistraten. Teljarane, for det meste skulelærarar, fekk ansvaret for kvar sin teljingskrins. I byane vart teljinga gjort som sjølvteljing, dvs. at huseigarar og leigebuarar sjølv fylte ut huslista for heile garden/huset og familielista for den enkelte leilegheit. Teljarane si primære oppgåve var då å kontrollere, korrigere og samle inn listene. Etter at hus- og familielistene var ferdig utfylt og samla inn, utarbeidde teljaren ei krinsliste over talet på personar for kvar gard/hus innafor teljingskrinsen, og til sist let magistraten utarbeide ei hovudliste over talet på personar for kvar teljingskrins i byen, og tal på personar i dei ulike sokna i byen. Utfylling og innsamling av skipslistene vart gjort av tollvesenet sine funksjonærer i hamnane. Folketeljinga 1910 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der 5

6 ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av Digitalarkivets registreringseiningar i Stavanger og Voss og ved Registreringssentral for historiske data (RHD), avd. Målselv. Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustadens namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadsnummer 2 Krets Tellingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstades Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leileghetsnr 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstades Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadsrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 6

7 Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.koder 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap n = norsk, for andre står det på linjen under saman med andre merknader. 11 Tru Trudomssamfunn s = statskyrkja, for andre står det på lina under saman med andre merknader. På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanlig bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trudomssamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert i kvar sin boks innanfor ei felles ramme. Innanfor kvar boks/ramme kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner teke i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som vart brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osv. Under person angir feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlige bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bostatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son 7

8 d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersåttleg status n = norsk statsborgar Trudomssamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register 8

9 I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvisning til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvisning til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadsregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 9

10 0615 Flaa Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 330 (kvinner: 160, menn: 170) Bustader i kretsen: 49 Krets: 001 Medbøen Prestegjeld: Næs Herred/by: Flaa Medbøen Lindelien Ole Vik m g b hf Gaardbruker Flaa n s Merknad: Hovedbygningen 002 Rønnaug Vik k g b hm Hustru Flaa n s 003 Nils Myre m g mt Dagleier Jordbrugsarbeid Flaa n s Sedvanleg bustad: Volds Kreds 004 Olava Lindum k ug b tj Tjenestepige Krødsherred n s 005 Mari Lindelien k e b el Føderaadskone Flaa n s 006 Bernhardt Ødegaard m g mt hf Jernbanearbeider Ringeriken s Merknad: Sidebygningen Sedvanleg bustad: Flaa, Heje Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Medbøen Strandbraaten Karl Hansen m ug mt el Jernbanearbeider Dalsland s Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: flytter med Arbeidet 002 Gunvald Braaten m ug mt el Jernbanearbeider Flaa n s Sedvanleg bustad: Flaa 003 Mikkel Braaten m g mt el Jernbanearbeider Flaa n s Sedvanleg bustad: Krødsherred 004 Ole Herbrandsen m g mt el Jernbanearbeider Gol n s Sedvanleg bustad: Gol Medbøen Turkop John Turkop Simonsen m g b hf Vognmand Eker n s 002 Kari Simonsen k g b hm Hustru Flaa n s 003 Nicoline Johnsen k ug b d Datter Flaa n s 004 Livi Johnsen k ug b d Datter Flaa n s 005 Johan Svendsen m ug mt el Jernbanearbeid Sverige s Statsb.: svensk Sedvanleg bustad: Sverige 006 Hans Engebretsen m ug mt el Jernbanearbeid Ringebu n s Sedvanleg bustad: Ringebu 007 Erik Petersen m ug mt el Aamdal n s Sedvanleg bustad: Aamdal Medbøen Læknæshaugen Kristian Læknæs m g f hf Jordbruker Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: Austevandsæter 002 Beret Leknæs k g b hm Hustru Flaa n s 003 Kristian Leknæs m ug f s Søn Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: Austevandsæter 004 Gunhild Haugen k ug b tj Tjenestepige Flaa n s Medbøen Frydenlund Ola Frydenlund m e f hf Jordbruksarbeider Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: Krødsherred Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1891 Flytta attende til Noreg: 1899 Bustad i Noreg før utflytting: Flaa Siste bustad i Amerika: Dakota Stilling i Amerika: Farmarbeider Merknad: 002 Elef Frydenlund m ug b s Søn Flaa n s 003 Gunnar Frydenlund m ug b s Søn Flaa n s 004 Klara Frydenlund k ug b d Datter Flaa n s 005 Gjertrud Haugen k e b fl Svigermoder Flaa n s 006 Karolina Hagen k ug b tj Tjenestepige Flaa n s Folketeljinga Medbøen Læknæs Kristen Læknæs m g b hf Gaardbruker Flaa n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0615 Flaa Merknad: Hovedbygningen 002 Barbro Læknæs k g b hm Hustru Flaa n s 003 Bertha Læknæs k ug b d Datter Flaa n s 004 Lovise Læknæs k ug b d Datter Flaa n s 005 Gunnar Læknæs m g mt b Farmer Krødsherred s Statsb.: Canada Sedvanleg bustad: America 006 Oluf Læknæs m ug mt b Farmer Flaa s Statsb.: Canada Sedvanleg bustad: America 007 Henrik Løvdokken m ug mt b Farmer Gol s Statsb.: Canada Sedvanleg bustad: America 008 Knut Lieland m g mt b Farmer Voss s Statsb.: Canada Sedvanleg bustad: America 009 Kristoffer Grimslid m g mt b Gaardbruker Krødsherred n s Sedvanleg bustad: Flaa, Vik 010 Peder Svingen m ug mt b Snedkersvend Flaa n s Sedvanleg bustad: Flaa, Vik 011 Bjørn Danmark m g b hf Jordbrugsarbeider Krødsherred n s Merknad: Sidebygningen 012 Margit Danmark k g b hm Hustru Flaa n s 013 Mari Danmark k ug b d Datter Flaa n s 014 Ingrid Danmark k ug b d Datter Flaa n s 015 Beret Gjæstegbraaten k ug b el, inderst Flaa n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Hansbraaten Ole Glømme m g b hf Gaardbruker Modum n s 002 Sigrid Glømme k g b hm Hustru Flaa n s 003 Thuri Hansbraaten k e b el Livørskone Flaa n s Merknad: Føderaadshuset 004 Rangdi Læknæs k e b el Rentenist Flaa n s 005 Ole Pladsen m ug mt b Tømmerhugger Flaa n s Sedvanleg bustad: Flaa Medbøen Otterpladsen Ole Ottersplads m g f hf Gaardbruker Krødsherred n s Sannsynleg opphaldstad: Austevandsæter 002 Bertha Ottersplads k g b hm Hustru Flaa n s 003 Eivind Ottersplads m ug b s Søn Flaa n s 004 Ragna Ottersplads k ug b d Datter Flaa n s 005 Narve Ottersplads m ug b s Søn Flaa n s 006 Olaf Ottersplads m ug b s Søn Flaa n s 007 Lovisa Ottersplads k ug b d Datter Flaa n s Medbøen Glahaug Gubbrand Glohaug m g b hf Jordbrugsarbeider Strømsodbygd n s 002 Ingeborg Glohaug k g b hm Hustru Flaa n s Medbøen Kristenhaugen Narve Haugen m g b hf Jordbruksarbeider Flaa n s 002 Kari Haugen k g b hm Hustru Flaa n s Medbøen Glohaug Syver Kristiansen m g b hf Jordbruksarbeider Norderhovn s 002 Elise Kristiansen k g b hm Hustru Flaa n s Medbøen Haugen Ellef Vollan m g b hf Jordbrugsarbeider Flaa n s Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 002 Sigrid Vollan k g b hm Hustru Flaa n s Medbøen Haugen Ole Hauge m h b hf Lærer Næs n s 002 Karoline Hauge k ug b d Datter Flaa n s 003 Beret Hauge k ug b d Datter Flaa n s Medbøen Haugen Gunnar Stavnæs m g b hf Jernbanearbeid Selbo n s 002 Bertha Stavnæs k g b hm Hustru Fron n s 003 Signe Stavnæs k ug b d Datter Fron n s 004 Ockar Stavnæs m ug b s Søn Hadelandn s 005 Gunvor Stavnæs k ug b d Datter Kristianian s 006 Arne Stavnæs m ug b s Søn Kristianian s 007 Einar Stavnæs m ug b s Søn Hallingdaln s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Sønsteby Kolbjørn Sønsteby m g b hf Gaardbruker Flaa n s Merknad: Hovedbygningen Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1888 Flytta attende til Noreg: 1894 Bustad i Noreg før utflytting: Flaa Siste bustad i Amerika: Washington Stilling i Amerika: Handelsbetjent Merknad: 002 Maria Sønsteby k g b hm Hustru Modum n s 003 Truls Sønsteby m ug b s Søn Flaa n s 004 Gunnar Sønsteby m ug b s Søn Flaa n s 005 Margit Sønsteby k e b hm Føderaadskone Næs n s Merknad: Livørebygningen 006 Engebret Myrva m g b hf Forpagter Flaa n s Merknad: Forpagterbolig 007 Gunhild Myrva k g b hm Hustru Næs n s 008 Margit Myrva k ug b d Tjenestepige Flaa n s 009 Henrik Myrva m ug b s Tømmermand Flaa n s 010 Hans Myrva m ug b s Jordbrugsarbeid Flaa n s 011 Gina Myrva k ug b d Tjenestepige Flaa n s 012 Edvardt Myrva m ug b s Søn Flaa n s 013 Ingvald Myrva m ug b s Søn Flaa n s 014 Ragna Myrva k ug b d Datter Flaa n s 015 Gunvor Sigvartsen k ug b d Datter Flaa n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Sønsteby Asle Medbøen m g b hf Gaardbruker Flaa n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1887 Flytta attende til Noreg: 1892 Bustad i Noreg før utflytting: Flaa Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Handelsforretning Merknad: 002 Maria Medbøen k g b hm Hustru Flaa n s 003 Krestian Medbøen m ug b s Søn Flaa n s 004 Artander Medbøen m ug b s Søn Flaa n s 005 Berhnard Medbøen m ug b s Søn Flaa n s 006 Alida Medbøen k ug b d Datter Flaa n s 007 Karl Medbøen m ug b s Søn Flaa n s 008 Minnie Medbøen k ug b d Datter Flaa n s 009 Guttorm Vollan m ug b tj Tjenestegut Flaa n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1908 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Flaa Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Farmarbeider Merknad: 010 Ingeborg Sætra k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 011 Anton Pedersen m g b hf Jernbanearbeid Ringsakern s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0615 Flaa Merknad: Sidebygningen 012 Kari Pedersen k g b hm Hustru Gausdal n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Medbøen Kristi Medbøen k e b hm Føderaadskone Flaa n s Merknad: Livørsbygningen 002 Gunhild Medbøen k ug b d Datter Flaa n s Sjukdom: a 003 Gustav Medbøen m ug b s Handelsbetjent Flaa n s 004 Beret Vollan k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 005 Halgrim Braaten m g b hf Forpagter Flaa n s Merknad: Sidebygningen 006 Ragna Braaten k g b hm Hustru Flaa n s 007 Borghild Braaten k ug b d Datter Flaa n s 008 Ingeborg Medbøen k ug b el Sypige Flaa n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Medbøen Ole Glomsbraaten m g b hf Forpagter Gol n s Merknad: Drengestubygningen 002 Ingeborg Glomsbraaten k g b hm Hustru Gol n s 003 Syver Glomsbraaten m ug b s Søn Gol n s 004 Ingerid Glomsbraaten k ug b d Datter Gol n s 005 Ole Glomsbraaten m ug b s Søn Gol n s 006 Knut Glomsbraaten m ug b s Søn Gol n s 007 Bertha Myrva k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 008 Ole Haga m ug mt el Jordbrugsarbeider Gol n s Sedvanleg bustad: Gol 009 Eivind Hagen m ug mt el Jordbrugsarbeider Gol n s Sedvanleg bustad: Gol 010 Ole Krusedokken m ug mt el Jordbrugsarbeider Gol n s Sedvanleg bustad: Gol 011 Østen Medbøen m ug b hf Skomager Flaa n s Merknad: Sidebygning 012 Kollbjørn Eidal m ug b tj Skomagersvend Flaa n s 013 Ola Listøen m g b hf Jordbrugsarbeider Flaa n s Merknad: Sidebygning 014 Kristi Listøen k g b hm Hustru Flaa n s 015 Stengrim Listøen m ug b s Søn Flaa n s Medbøen Medbøen Knut Flaskerud m g b hf Gaardbruker Lunder n s 002 Kristi Flaskerud k g b hm Hustru Flaa n s 003 Kolbjørn Flaskerud m ug b s Søn Flaa n s 004 Rangdi Liudalen k ug b tj Tjenestepige Flaa n s Medbøen Vestbøen Erik Heje m e b hf Jordbruger Flaa n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1886 Flytta attende til Noreg: 1891 Bustad i Noreg før utflytting: Flaa Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: Farmer Merknad: 002 Gunbjørg Heje k ug b d Datter Modum n s Medbøen Opsal Gunhild Opsal k e b hm Gaardbrukerske Norderhovn s 002 Olaf Opsal m ug f s Skogbestyrer Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: Volds Kreds Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 003 Maria Opsal k ug b d Datter Flaa n s 004 Kolbjørn Opsal m ug f s Søn Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: Opal Skog 005 Anna Opsal k ug b d Datter Flaa n s 006 Nils Opsal m ug b s Søn Flaa n s 007 Hans Modalen m e mt el Føderaadsmand Lunder n s Sedvanleg bustad: Lunder Medbøen Slenta Ole Slenta m g b hf Tømmerhugger Krødsherred n s 002 Gunhild Slenta k g b h Hustru Flaa n s 003 Kristian Slenta m ug b s Tømmerhugger Flaa n s 004 Olava Slenta k ug b d Datter Flaa n s 005 Maria Slenta k ug b d Datter Flaa n s 006 Ragna Slenta k ug b d Datter Flaa n s 007 Sigri Slenta k ug b d Datter Flaa n s 008 Olaf Slenta m ug b s Søn Flaa n s 009 Kari Slenta k e b el Spindekone Flaa n s Medbøen Sætra Mikkel Kallerud m g b hf Husmand Flaa n s 002 Ingeborg Kallerud k g b hm Hustru Flaa n s 003 Ragnvald Olsen m ug b el Tømmerhugger Flaa n s 004 Olava Kallerud k ug b d Datter Flaa n s 005 Margit Kallerud k ug b d Datter Flaa n s 006 Guttorm Olsen Holta m ug mt el Tømmerhugger Krødsherred n s Sedvanleg bustad: Krødsherred Medbøen Trommaldstøen Ole Stabæk m g b hf Landhandler Lunder n s 002 Gunhild Stabæk k g b hm Hustru Krødsherred n s 003 Regine Stabæk k ug b d Datter Flaa n s 004 Ragna Stabæk k ug b d Datter Lunder n s 005 Knut Stabæk m ug b s Søn Krødsherred n s 006 Oscar Stabæk m ug b s Søn Krødsherred n s 007 Oluf Stabæk m ug b s Søn Krødsherred n s 008 Bertha Stabæk k ug b d Datter Krødsherred n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Viken Ludvik Larsen m g b hf Jernbaneformand Hol n s Sogn 002 Sofie Larsen k g b hm Hustru Hol n s Sogn 003 Gunval Larsen m ug b s Søn Hol n s Sogn 004 Leonhard Larsen m ug b s Søn Ankenæsn s 005 Arne Larsen m ug b s Søn Middagselven n s 006 Syver Ellefsen m g b hf Banevogter est.?? Flaa n s Merknad: Sidebygning 007 Gunbjørg Ellefsen k g b hm Hustru Flaa n s 008 Einar Elefsen m ug b s Søn Flaa n s 009 Georg Elefsen m ug b s Søn Flaa n s Medbøen Viken Rasmus Lund m g b hf Jernbanearbeid Skiaaker n s 002 Karoline Lund k g b hm Hustru Flaa n s 003 Inga Lund k ug b d Datter Flaa n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0615 Flaa 004 Marie Lund k ug b d Datter Flaa n s 005 Petter Wogtor m ug mt el Jernbanearbeide Kvædfjordn s Sedvanleg bustad: flytter med Arbeidet Medbøen Braaten Kristen Viken m g b hf Husmand Flaa n s 002 Margit Viken k g b hm Hustru Flaa n s 003 Inga Viken k ug b d Datter Flaa n s 004 Klara Viken k ug b d Datter Flaa n s Medbøen Fjeldtun Anna Stenersen k g b hm Hustru Ankenæsn s 002 Arne Stenersen m ug b s Søn Narvik n s 003 Signe Stenersen k ug b d Datter Narvik n s 004 Ruth Stenersen k ug b d Datter Flaa n s 005 Dagmar Stenersen k ug b d Datter Flaa n s 006 Einar Stenersen m ug b s Søn Flaa n s 007 Olefine Amundsdatter k ug b tj Tjenestepige Ankenæsn s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Solheimstøen Amund Støen m g b hf Gaardbruker Flaa n s 002 Rangdi Støen k g b hm Hustru Flaa n s 003 Borghild Støen k ug b d Datter Flaa n s 004 Jørgen Støen m ug b s Søn Flaa n s 005 Ragna Støen k ug b d Datter Flaa n s 006 Olaf Støen m ug b s Søn Flaa n s 007 Anna Støen k ug b d Datter Flaa n s 008 Brynhild Støen k e b el Føderaadskone Flaa n s 009 Sigvart Svendsen m g b hf Banevogter Eker n s Merknad: Sidebygning 010 Helga Svendsen k g b hm Hustru Snarum n s 011 Olaf Svendsen m ug b s Søn Snarum n s 012 Magne Svendsen m ug b s Søn Snarum n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Granteien Bjørn Enger m g b hf Landhandler og Hoteleier Sigdals n s sogn 002 Mathilde Enger k g b hm Hustru Flaa n s 003 Aase Enger k ug b d Datter Flaa n s 004 Olaf Lae m ug b tj Handelsbetjent Norderhovn s 005 Einar Weisten m ug b tj Bager Norderhovn s 006 Ole Trondhjem m ug b tj Tjenestegut Gol n s 007 Engebret Gandrud m ug b tj Gaardsgut Flaa n s 008 Margit Løvstad k ug b tj Husholder Hyttedal n s 009 Karoline Gandrud k ug b tj Tjenestepike Flaa n s 010 Ingerid Wold k ug b tj Tjenestepige Flaa n s Medbøen Gulsvik Station 99 9 Merknad: Bergensbanen 001 Kristian Thomsen m g b hf Stationsmester Throndhjem n s 002 Sofie Thomsen k g b hm Løiten n s 003 Sigrid Thomsen k ug b d Stange n s 004 Helene Thomsen k ug b d Stange n s 005 Leif Thomsen m ug b s Kria n s 006 Hedvig Lund k ug b tj Tyende Stange n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 007 Helga Braathen k ug b tj Tyende Flaa n s Hallingdal 008 Halfdan Lie m ug b Telegrafist Dovre n s Gulbrandsdalen 009 Olav Strand m ug b el Stationsbetjent Aal n s Hallingdal Medbøen Kittelsviken Tosten Moen m g b hf Forpagter Flaa n s 002 Jøran Moen k g b hm Hustru Krødshr. n s 003 Mari Moen k ug b d Datter Krødshr. n s 004 Ole Moen m ug b s Søn Flaa n s 005 Ragnvald Moen m ug b s Søn Flaa n s 006 Mari Moen k e b el Husmandskone Flaa n s 007 Edvart Hovde m g b hf Baneformand Modum n s 008 Stina Hovde k g b hm Hustru Modum n s 009 Einar Hovde m ug b s Søn Modum n s 010 Gustav Hovde m ug b s Søn Modum n s 011 Jenny Hovde k ug b d Datter Flaa n s Medbøen Listøen Stengrim Listøen m g b hf Tømmerkjører Flaa n s 002 Ingeborg Listøen k g b hm Hustru Flaa n s 003 Stengrim Listøen m g b s Tømmerkjører Flaa n s 004 Elling Listøen m g b s Jordbrugsarbeider Flaa n s Medbøen Trommald Gunnar A. Trommald m e b hf Flaa n s 002 Karoline Trommald k ug b d Datter Flaa n s 003 Olava Trommald k ug b d Datter Flaa n s 004 Olga Trommald k ug b d Datter Flaa n s 005 Harald Vold m ug b ds Dattersøn Flaa n s 006 Olga Vold k ug b dd Datterdatter Flaa n s 007 Gina Sætra k ug b tj Tjenestepige Flaa n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Trommald Gunnar Trommald m g b hf Gaardbruker Flaa n s Merknad: Hovedbygningen 002 Maria Trommald k g b hm Hustru Flaa n s 003 Gunnar Trommald m ug b s Søn Flaa n s 004 Torolf Trommald m ug b s Søn Flaa n s 005 Margit Pladsen k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 006 Ragna Pladsen k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 007 Martin Raaka m ug b tj Tjenestegut Norderhovn s 008 Gunnar Trommald m g b hf Føderaadsmand Flaa n s Merknad: Sidebygningen 009 Gjertrud Trommald k g b hm Hustru Flaa n s 010 Gina Trommald k ug b d Datter Flaa n s Medbøen Hagen Andreas Johnsen m e b hf Sagmester Høland n s 002 Otto Johnsen m ug b s Jernbanearbeider Kristianian s 003 Karoline Johnsen k ug b d Syjomfru Urskaug n s Folketeljinga Medbøen Lien Margit Lien k e b hm Gaardbrukerske Flaa n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0615 Flaa 002 Bjørn Lien m ug b s Søn Flaa n s 003 Kristi Lien k ug b d Datter Flaa n s 004 Maria Lien k ug b d Datter Flaa n s 005 Gunhild Lien k ug b d Datter Flaa n s 006 Torvald Lien m ug b s Søn Flaa n s 007 Gunhild B. Lien k ug f el Sypige Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: Krødsherred 008 Herbrand Hauge m ug mt el Tømmerhugger Gol n s Merknad: i Sidebygningen Sedvanleg bustad: Gol 009 Ole Breivik m g mt el Jordbruker 22 (alder) Krødsherred n s Merknad: 22 aar E: Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: Krødsherred Medbøen Pladsen Ingeborg Pladsen k e b hm Husmand Flaa n s 002 Pladsen m ug b s Tømmerkjører Lunder n s 003 Nils Pladsen m ug b s Tømmerkjører Flaa n s 004 Inger Pladsen k ug b d Tjenestepige Flaa n s 005 Kristi Pladsen k ug b d Datter Flaa n s 006 Amund Haramoen m ug b el Tømmerkjører Flaa n s 007 Ole Pladsen m ug f s Tømmerhugger Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: Hansbraaten Medbøen Myrwa Ole Myrva m g b hf Forpagter Flaa n s 002 Rønnaug Myrva k g b hm Hustru Flaa n s 003 Elef Myrva m ug b s Søn Flaa n s 004 Hans Myrva m ug b s Søn Flaa n s 005 Gunhild Myrva k ug b d Datter Flaa n s 006 Rangdi Myrva k ug b d Datter Flaa n s Medbøen Moen Anders Moen m g b hf Husmand Flaa n s 002 Gunhild Moen k g b hm Hustru Flaa n s 003 Karoline Moen k ug b d Tjenestepige Flaa n s 004 Ole Moen m ug b s Søn Flaa n s 005 Ragnvald Moen m ug b s Søn Flaa n s 006 Anton Moen m ug b s Søn Flaa n s 007 Hans Myre m ug mt el Tømmerkjører Flaa n s Sedvanleg bustad: Myre 008 Kari Myrva k ug b el, inderst Flaa n s Medbøen Rudningen Erland Rudningen m g b hf Husmand Flaa n s 002 Mari Rudningen k g b hm Hustru Krødsherred n s 003 Erik Rudningen m ug b s Søn Krødsherred n s 004 Kristi Rudningen k ug b d Datter Flaa n s 005 Gunhild Rudningen k ug b d Datter Flaa n s 006 Olava Rudningen k ug b d Datter Flaa n s 007 Karoline Rudningen k ug b d Datter Flaa n s 008 Martin Rudningen m ug b s Søn Flaa n s 009 Leif Rudningen m ug b s Søn Flaa n s 010 Olga Rudningen k ug b d Datter Flaa n s 011 Kolbjørn Rudningen m ug b s Søn Flaa n s Medbøen Rudningen Elef Myrva m g b hf Forpagter Krødsherred n s 002 Gunhild Myrva k g b hm Hustru Flaa n s 003 Emil Karlsen m ug b ds Dattersøn Flaa n s Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Medbøen Braaten Rangdi Braaten k e b hm Gaardbruker Flaa n s 002 Knut Braaten m ug b s Søn Flaa n s 003 Asle Braaten m ug b s Søn Flaa n s 004 Gunbjørg Braaten k ug b d Datter Flaa n s 005 Bertha Braaten k ug b el Datter Flaa n s 006 Georg Braaten m ug b s Søn Flaa n s 007 Helga Braaten k ug b d Datter Flaa n s Medbøen Tøretris Mikkel Eidal m g b hf Skogbestyrer Sigdal n s 002 Ingeborg Eidal k g b hm Hustru Drammenn s 003 Ragnvald Eidal m ug b s Søn Flaa n s 004 Maria Eidal k ug b d Datter Flaa n s 005 Sigurd Eidal m ug b s Søn Flaa n s 006 Olaf Eidal m ug b s Søn Flaa n s 007 Katrine Eidal k ug b d Datter Flaa n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Medbøen Solheim Ole Braaten m ug b hf Gaardbruker Flaa n s Merknad: Hovedbygningen 002 Margit Braaten k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 003 Nils Braaten m ug b s Søn Flaa n s 004 Ragna Hejeplads k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 005 Gunbjørg Soltun k e b Føderaadsk Føderaadskone Flaa n s Merknad: Føderaadshuset 006 Sigri Engen k ug b tj Tjenestepige Flaa n s 007 Ingeborg Fagereng k ug mt b Sygepleierske Flaa n s Sedvanleg bustad: Tællingskreds 3 Volds Kreds Medbøen Solheim Ole Haugen m g b hf Veivogter Flaa n s 002 Bertha Haugen k g b hm Hustru Flaa n s 003 John Haugen m ug b s Søn Flaa n s 004 Maren Kristiansdatter k g mt hm Hustru Smaalenenen s Sedvanleg bustad: Næs Medbøen Kittilsirisbraaten Harald Tunga m ug b el Tømmerhugger Flaa n s 002 Tollef Tunga m ug b el Tømmerhugger Flaa n s Medbøen Nyhus (plads) Even Isaksen m g b hf Tømmerhugger, Arbeider Norderhovn s og Forpakter 002 Maria Isaksdatter k g b hm Kone Norderhovn s 003 Inga Evensdatter k ug b d Barn Flaa, n s Hall 004 Elena Evensdatter k ug b d Barn Flaa, n s Hall 005 Ragnhild Evensdatter k ug b d Barn Flaa, n s Hall 006 Isak Evensen m ug b s Barn Flaa, n s Hall 007 Anne Evensdatter k ug b d Barn Flaa, Hall n s Folketeljinga 1910 Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0615 Flaa 008 Erik!! m ug b s Barn Flaa, Hall n s Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Medbøen Skarsæteren Merknad: (Kjørehytte) "Afsidesliggende" 001 Hans Hanserud m ug mt el Tømmerkjører Gol n s Sedvanleg bustad: Gol 002 Ole Skræddergaard m ug mt el Tømmerkjører Gol n s Merknad: E: Slutt på tellingskrets 1 Sedvanleg bustad: Gol Ny tellingskrets startar. Personar kretsen: 267 (kvinner: 135, menn: 132) Bustader i kretsen: 41 Krets: 002 Gulsvik Prestegjeld: Næs Herred/by: Flaa Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Gulsvik Gulsvik nordre Ole K. Gulsvik m ug b hf gaardbruker Flaa n s 002 Thea Knutsdatter k ug b husbestyrerinde husbestyrerinde Flaa n s (søster) 003 Knut Knutsen m ug b bror rentenist Flaa n s 004 Ole Lie m ug b tj tjenestegut Rollag n s 005 Margit Johnsdatter k e b tj budeie Flaa n s Gulsvik Gulsvik mellem Anders O. Gulsvik m g b hf gaardbruker Flaa n s 002 Margit Knutsdatter k g b hm gaardbrukerkone Flaa n s 003 Ingeborg Andersdatter k g b d Gift hjemmeværende Flaa n s datter 004 Ole Andersen m ug b s Gaardsarbeide Flaa n s 005 Gunvor Andersdatter k ug f d Amtsskoleelev Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: 3dje tællingskræds 006 Anna Signe Andersdatter k ug f d Amtsskoleelev Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: 3dje tællingskræds 007 Olga Andersdatter k ug b d Datter Flaa n s 008 Alf Andersen m ug b s Søn Flaa n s 009 Bjarne Andersen m ug b s Søn Flaa n s 010 Sigrid Augusta Andersdatter k ug b d Datter Flaa n s 011 Knut K. Hoff m g b Svigers. Skogsbestyrer Sigdal n s 012 Anton Knutsen m ug b s Søn Flaa n s 013 Anne Sæterstøen k ug b tj Tjenestepike Flaa n s 014 Stengrim K. Grønland m g mt fl Tømmermand Næs n s Side 20 Hallingdal Sedvanleg bustad:!! 015 Sigurd P. Vessebraaten m ug mt fl Tømmermand Næs n Hallingdal Sedvanleg bustad:!! Gulsvik Gulsvik søndre Kolbjørn K. Gulsvik m g b hf gaardbruker Flaa n s 002 Beret Knutsdatter k g b hm gaardbrukerkone Nes n s Hallingdal 003 Gunhild Kolbjørnsdatter k ug b d husstel Flaa n s 004 Knut Kolbjørnsen m ug b s jord. og skogsbrugsarbeide Flaa n s 005 Kolevin Kolbjørnsen m ug b s jord. og skogsbrugsarbeide Flaa n s 006 Hans Hæhre m g mt Svigers. gaardbruker 40 ca Modum n s (alder) Merknad: ca. 40 aar E: Tilført med rød penn. Sedvanleg bustad: Modum 007 Beret Hansdatter k ug b d Datter Modum n s Gulsvik Gulsvik Merknad: Bjørnsgaarden s Digitalarkivet - Arkivverket

21 001 Erik G. Trommald m g b hf gaardbruker Flaa n s 002 Gunhild Gunnarsdatter k g b hm gaardbrukerkone Flaa n s 003 Gunhild Eriksdatter k ug b d datter Flaa n s 004 Minni Eriksdatter k ug b d datter Flaa n s 005 Georg Eriksen m ug b s jordbrugsarbeide Flaa n s 006 Beret Andersen k g b svigerd. hustru Flaa n s 007 Gudveig Georgsdatter k ug b d datter Flaa n s 008 Ingeborg Braaten k ug b tj budeie Flaa n s 009 Kari K. Moen k ug b tj tjenestepike Flaa n s Gulsvik Gandrud, lille Ole P. Gandrud m g b hf gaardbruker Flaa n s 002 Sigrid Olsdatter k g b hm hustru (budeie) Flaa n s 003 Live Olsdatter k ug b d datter Flaa n s 004 Per Olsen m ug b s søn Flaa n s 005 Beret Olsdatter k ug b d datter Flaa n s 006 Olga Olsdatter k ug b d datter Flaa n s 007 Peder Olsen m g b livørsmand arbeidsudygtig Flaa n s 008 Live Pedersdatter k g b livørskone husstel Flaa n s 009 Peder Pedersen m ug b fl skrædder Flaa n s 010 Berthe Pedersdatter k ug f fl husholdningslærling Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: tællingskr. nr Beret Syversdatter k ug b tj husstel Flaa n s 012 Elling Stenersen m ug mt fl telefonarbeider Sigdal n s Sedvanleg bustad: Sigdal Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Bebudde Heimehørande hus Gulsvik Gandrud Engebret K. Gandrud m e b hf gaardbruker Flaa n s 002 Gunnar Engebretsen m ug b s jord- og skogbruksarbeide Flaa n s 003 Olaf Engebretsen m ug b s jord- og skogbruksarbeide Flaa n s 004 Kristian Engebretsen m ug b s jord- og skogbruksarbeide Flaa n s 005 Klara Engebretsdatter k ug f d amtsskoleelev Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: tællingskr. nr Beret Olsdatter Kormoviken k ug b tj budeie Flaa n s 007 Ragnvald Olsen Kormoviken m ug b s søn Flaa n s 008 Ole Gunvaldsen m ug b fl løsarbeider Flaa n s 009 Kristi Kristensdatter k e b livørskone livørskone Flaa n s 010 Margit Kolbjørnsdatter k ug b inderst husstel Flaa n s 011 Kari Braaten k ug b tj tjenestepike Flaa n s 012 Knut Nilsen m ug b el skomaker Vestre n s Slidre 013 Ole Olsen Kammerudsbakken m ug mt el skogsarbeide Gran n s Sedvanleg bustad: Gran 014 Julius Olsen Kammerud m g mt el skogsarbeide Gran n s Sedvanleg bustad: Gran Gulsvik Sæterstøen, nordre Thor Sæterstøen m g b hf Husmand (med jord) Nes n s skogsarb. Hallingdal 002 Jørand Eriksdatter k g b hm hus- og fjøsstel Flaa n s 003 Erik Thorsen m ug b s søn Flaa n s 004 Kari Thorsen k ug b d datter Flaa n s 005 Erik Olsen m g b svigerfar arb.udygtig Flaa n s 006 Sigrid Halvorsdatter k g b svigermor arb.udygtig Flaa n s Folketeljinga Gulsvik Sæterstøen, søndre Kristen Sæterstøen m g b hf Husmand (med jord) Nes n s skogsarb. Hallingdal 002 Ingeborg Steingrimsen k g b hm husstel Flaa n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 21

22 0615 Flaa 003 Kristine Kristensdatter k ug b d datter Flaa n s 004 Ole Kristiansen m ug b s søn Flaa n s 005 Mari Kristiansen k ug b d datter Flaa n s 006 Mari Johnsdatter k e b mor arb.udygtig Flaa n s Sjukdom: b 007 John Steingrimsen m ug b fl Skogsarbeider Flaa n s Gulsvik Moen Kristoffer Moen m g b hf husmand med jord, Krødsherred n s skogsarb. 002 Kari Olsdatter k g b hm hustru (hus- og fjøsstel) Flaa n s 003 Jørand Kristoffersdatter k ug b d husstel Flaa n s 004 Ole Kristoffersen m ug b s søn Flaa n s 005 Olaf Kristoffersen m ug b s søn Flaa n s 006 Kristi Kristoffersdatter k ug b d datter Flaa n s 007 Martha Kristoffersdatter k ug b d datter Flaa n s 008 Randi Kristoffersdatter k ug b d datter Flaa n s 009 Olga Kristoffersdatter k ug b d datter Flaa n s 010 Elise Kristoffersdatter k ug b d datter Flaa n s Gulsvik Braaten Anders O. Braaten m g b hf Husmand (med jord) Krødsherred n s skogsarbeide 002 Bergit H. Braaten k g b hm hustru Flaa n s 003 Ole Andersen m ug b s søn Flaa n s 004 Bjørn E. Engen m g b el jord- og skogbrugsarbeide Flaa n s 005 Oluf K. Veteren m ug b el skogsarbeide Flaa n s 006 G. J. Brevik m ug mt el skogsarbeide Krødsherred n s Sedvanleg bustad: Krødsherred 007 A. J. Brevik Brevik m ug mt el skogsarbeide Krødsherred n s Sedvanleg bustad: Krødsherred 008 Olaug Braaten k ug b inderst løsarbeiderske Flaa n s Gulsvik Gandrudbakken Herbrand Reiersen m g b hf smed Flaa n s 002 Kristi Olsdatter k g b hm husstel Flaa n s 003 Ragnvald Herbrandsen m ug b s løsarbeider Flaa n s 004 John Herbrandsen m ug b s smedarbeide Flaa n s 005 Martin Herbrandsen m ug b s smedarbeide Flaa n s 006 Hilda Herbrandsen k ug b d datter Flaa n s 007 Maria Herbrandsen k ug b d datter Flaa n s 008 Kaare Herbrandsen m ug b s søn Flaa n s 009 Beret Herbrandsen k ug b d datter Flaa n s 010 Klara Herbrandsen k ug b d datter Flaa n s 011 Erik Herbrandsen* m ug b s søn Flaa n s Gulsvik Johnebraaten Ole Steingrimsen m g b hf skogsarbeider Flaa n s 002 Ingeborg Steingrimsen k g b hm husstel Flaa n s 003 Inga Josefine Steingrimsen* k ug b d datter Flaa n s Gulsvik Kaarmo Margit Storeli k ug b tj budeie Flaa n s 002 Reinhardt Sand m ug mt el tømmerhugger Modum n s Sedvanleg bustad: Modum 003 Sigurd Asbjørnsen m ug mt el tømmerhugger Modum n s Sedvanleg bustad: Modum 004 Eivind Vestenfor m ug mt el tømmerhugger Torpe n s Side 22 Digitalarkivet - Arkivverket

23 Sedvanleg bustad: Torpe 005 Herman Jorde m ug mt el tømmerhugger Torpe n s Sedvanleg bustad: Torpe 006 Asle Trilhus m ug mt el tømmerhugger Torpe n s Sedvanleg bustad: Torpe 007 Asle Granlien m ug mt el tømmerhugger Torpe n s Sedvanleg bustad: Torpe 008 Arne Grøf m g mt el tømmerhugger Gol n s Sedvanleg bustad: Gol 009 Torvald Thingelstad m ug mt el tømmerkjører Modum n s Sedvanleg bustad: Modum 010 Karl Brudvold m g mt el tømmerkjører Modum n s Sedvanleg bustad: Modum 011 Martin Frøshaug m g mt el tømmerkjører Sande n s Sedvanleg bustad: Sande (Jarlsberg) 012 Hans Frøshaug m ug mt el tømmerkjører Skoger n s Sedvanleg bustad: Skoger Gulsvik Strindeberg Peder O. Strindeberg m g b hf selveier Flaa n s 002 Gjertrud Gunvaldsdatter k g b hm hustru (husstel) Flaa n s 003 Kari Pedersdatter k ug b d budeie Krødsherred n s 004 Karl Martinsen m ug b tj tjeneste Eidsvold n s Gulsvik Stranden Rasmus Stranden m ug b hf selveier Flaa n s 002 Kittil Stranden m ug b bror, fl jord- og skogbrugsarbeide Flaa n s 003 Aase Rasmusdatter k e b mor arbeidsudygtig Flaa n s 004 Kari Kristiansdatter k ug b tj budeie Flaa n s Gulsvik Haugen Klemet B. Engen m g mt hf anlægsarbeider Flaa n s Sedvanleg bustad: tællingskr. nr Barbro Engen k g b hm hustru (husstel) Flaa n s 003 Bernt Klemetsen m ug b s søn Flaa n s Gulsvik Gandrudengen Rønnog Engen k ug b d budeie Flaa n s 002 Erik Engen m ug b s hjemmeværende Flaa s amerikaner Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1890 Flytta attende til Noreg: 1909 Bustad i Noreg før utflytting: Flaa (Hallingdal) Siste bustad i Amerika: Minnesota Stilling i Amerika: farmer Merknad: 003 Gunhild Olsdatter k ug b fosterd. datter Flaa s 004 Gjertrud K. Engen k g b hm husstel Flaa n s Folketeljinga Gulsvik Listøen Kristen Olsen Listøen m g b hf husmand (med jord) Søndre n s skogsarbeider Land 002 Ingeborg Olsdatter k g b hm hustru Flaa n s 003 Olav Kristensen m ug b s skogsarbeider Flaa n s 004 Gunborg Kristensdatter k ug b d tjenestepike Flaa n s 005 Ole Kristensen m ug b s søn Flaa n s 006 Aslaug Kristensdatter k ug b d datter Søndre n s Land 007 Kristian Kristensen m ug b s søn Flaa n s 008 Halgrim Kristensen m ug b s søn Flaa n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 23

24 0615 Flaa Gulsvik Lie Kristian Knutsen m g b hf forpagter Flaa n s 002 Anne Olsdatter k g b hm hustru (husstel) Flaa n s 003 Knut Kristiansen m ug b s søn Flaa n s 004 Jenny Kristiansdatter* k ug b d datter Flaa n s 005 Ragna Kristiansdatter* k ug b d datter Flaa n s 006 Jørgen Lie m e b fl Gårdens eier og Skogs- og Flaa n s jordbruksarbeider 007 Edvard Brevik m ug b el Skogsarbeider Flaa n s Gulsvik Gulsvikeie Gunvald P. Haramoen m ug f hf snekkerarbeide Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: 1.ste tællingskr. 002 Ole Haramoen m ug f bror anlægsarbeider Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: 3.dje tællingskr. 003 Olaves Nilsen m g b fl jernbanearbeider Krødsherred n s 004 Kristi Kristoffersen k g b fl hustru Flaa n s 005 Olaf Olaussen m ug b s søn Flaa n s 006 Johanne Marie Olausdatter k ug b d datter Flaa n s 007 Sigurd Olaussen m ug b s søn Flaa n s Gulsvik Nedre Moen Torger Travendal m ug f hf skogsarbeide Flaa n s Sannsynleg opphaldstad: 3.dje tællingskr. 002 Guro Travendal k e b mor husstel Flaa n s Gulsvik Moen Even Moen m ug b hf gaardbruker Flaa n s 002 Ole Moen m g b far livøremand Flaa n s 003 Ragndi Evensdatter k g b mor livørekone Flaa n s 004 Olaf K. Trælup m ug b tj tjenestegut Flaa n s 005 Ole T. Hilde m g mt b skoghandler 44 ca Flaa n s Merknad: ca. 44 aar E:Tilført med rød penn Sedvanleg bustad: 3dje tællingskreds 006 Ole O. Moen m ug b bror hjemmeværende amerikaner Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1885 Flytta attende til Noreg: 1910 Bustad i Noreg før utflytting: Flaa (Hallingdal) Siste bustad i Amerika: N. Dakota (alder) Flaa Stilling i Amerika: farmer Merknad: Gulsvik Ræppe Brynhild Ræppe k g b hm husmandsenke Flaa n s 002 Petter Iversen m g f svigers. jernbanearbeider Strinden n s Sannsynleg opphaldstad: Støren 003 Martha Pedersdatter k g b d hustru (husstel) Flaa n s 004 Peder Ingvald Iversen m ug b s søn Flaa n s Gulsvik Haramoen Per Haramoen m g b hf arbeidsudyktig, fat Flaa n s Merknad: fat. E: Tilført med blyant 002 Kari Haramoen k g b hm husstel Flaa n s 003 Ragnhild Pedersdatter k ug b d idiot Flaa n s Sjukdom: s 004 Kari Pedersdatter k ug b d aandsvak Flaa n s Sjukdom: a 005 Erik Pedersen m ug b s idiot Flaa n s Sjukdom: s s Side 24 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1648 Støren. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1648 Støren Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0816 Sannikedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1711 Meraker, Øvre Stjørdalen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1123 Høiland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1123 Høiland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre Toten prestegjeld Folketeljing 1910 for 0530 Eina, Vestre prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0125 Eidsberg Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0621 Sigdal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0414 Vang. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0414 Vang Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0619 Aal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0619 Aal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0117 Id Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1735 Kvam, Stod prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0220 Asker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0220 Asker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1734 Stod. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1734 Stod Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0612 Hole. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0612 Hole Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1868 Øksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1938 Lyngen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0417 Stange. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0417 Stange Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0913 Søndeled. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0913 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1865 Vaagan Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0401 Hamar. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0401 Hamar Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0832 Mo. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0832 Mo Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1246 Fjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0831 Fyresdal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0821 Bø. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0821 Bø Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1933 Balsfjord Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1860 Buksnes Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1018 Søgne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1018 Søgne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0834 Vinje Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0128 Rakkestad Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg

Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard 203 7 De Fastboendes Karasjoks Kistrands Bæskinjarg Vedlegg til melding om mulige rettigheter Beskenjárgilisearvi Beksenjarg grendelag om folketellinger 1865-1900: 2020 Kistrand og 2021 Karasjok. 1865 folketelling. På den nedre del av siden vises alle som

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0221 Høland Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer